Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold"

Transkript

1 Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering af større reparationsopgaver, som er defineret ved opgaver, som estimeres til at overstige kr Særligt for delaftale 2: Større reparationsopgaver, som er defineret ved opgaver, som estimeres til at overstige kr Alle nedenstående oplistede krav er at betragte som mindstekrav: Krav klassificeret som mindstekrav SKAL ACCEPTERES, opfyldes af tilbudsgiver og indgår i tilbuddet. Opfyldes mindstekravene ikke, vil tilbuddet blive anset som ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke komme i betragtning. Side 1 af 9

2 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2 0.1: Skaktgruber skal renholdes, dog ikke for eventuelt indtrængt vand. I tilfælde af vand skal det rapporteres til den stedlige ansvarshavende inden montøren forlader ejendommen 0.2: Servicebog / journal ajourføres ved hvert servicebesøg og ved alle øvrige udkald. Reparationer 0.3: Reparationer skal som udgangspunkt kunne udføres på alle tidspunkter af døgnet, alle ugens dage inklusive søgne- og helligdage hele året rundt. Leverandøren skal derfor kunne tilbyde døgnberedskab alle dage hele året. 0.4: Som udgangspunkt skal reparationer udføres i tidsrummet mandag-torsdag fra kl og fredag fra kl Dette gælder dog ikke ved akut fejlretning. Såfremt leverandøren grundet egne forhold ønsker at udføre reparationer udenfor det angivne tidsrum, skal det ske efter aftale mellem leverandøren og den pågældende kommunale enhed. 0.5: I forbindelse med reparationsarbejde, hvor anlægget ikke idriftsættes samme dag, som reparationen er påbegyndt, skal leverandøren meddele ordregiver, at anlægget er ude af drift samt et tidspunkt for idriftsættelse. 0.6: Leverandøren skal kunne levere de nødvendige reservedele og forbrugsstoffer i forbindelse med alle former for reparationer indenfor 3 arbejdsdage efter godkendelse af kommunens ansvarlige medarbejder. 0.7 Alle reparationer skal godkendes af kommunens ansvarlige medarbejder før igangsættelse. På aftalesedlen noteres kommunens ansvarlige medarbejders navn og initialer. Adgangsforhold 0.8: Adgang opnås efter aftale med det stedlige personale. Side 2 af 9

3 0.9: Hvis der er behov for montering af nøgleboks, må det kun ske efter nærmere aftale med den stedlige ansvarshavende. I det omfang der findes nøglebokse på de enkelte ejendomme, skal låsecylinder i denne skiftes i det omfang, det ønskes. Ny nøgleboks skal etableres i det omfang, ordregiver ønsker det. 0.10: Inden arbejdets igangsættelse meldes ankomst hos den ansvarlige medarbejder på stedet. Når leverandøren forlader stedet ved f.eks. arbejdets eller dagens afslutning, afleveres udførlig aftaleseddel samt meddelelse til den ansvarlige medarbejder på stedet. Miljø 0.11: Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende miljølovgivning på området. 0.12: Leverandøren skal sørge for bortskaffelse af affald m.v. 0.13: Ordregiver kan på forlangende kræve dokumentation for certificering på, at ansatte er uddannet jf. Bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer m.v : Leverandøren skal stille en webløsning til rådighed for ordregiver, så ordregiver kan trække oplysninger om service, tilkald og reparationer. Side 3 af 9

4 1.1: 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering af større reparationsopgaver, som er defineret ved opgaver, som estimeres til at overstige kr. Lovpligtigt serviceeftersyn: Ydelsen i nærværende udbud er omfattet af Bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer m.v., med efterfølgende ændringer, og leverandøren skal overholde bestemmelserne heri. 1.2: Ved tovbårne elevatorer smøres bæretovene med penetrerende olie. Smøringen skal udføres i det omfang, som er nødvendigt for at vedligeholde den indfedtning, som leverandøren leverer tovene med. 1.3: Leverandøren skal regelmæssigt rense, smøre og justere alle dele hørende til anlægget, så anlægget til en hver tid er i god stand og fungerer. 1.4: Smøremidler til de regelmæssige eftersyn, f.eks. påfyldning til gear og lejer samt hydraulikolie, skal være inkluderet i tilbuddet. 1.5: Ved udskiftning af gearolie, hydraulikolie osv. kan olieforbruget faktureres særskilt. 1.6: Eventuelle fejl og mangler, som konstateres ved eftersyn, skal som led i aftale rapporteres til den stedlige ansvarshavende, inden leverandøren/montøren forlader ejendommen. 1.7: Kontrakten omfatter assistance ved faldprøver m.v. udført af akkrediteret organisationsorgan. jf. bilag 1-6 i bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer m.v. 1.8: Leverandøren skal sørge for, at dens personale har uhindret adgang til alle anlæggets tilhørende rum. Døre og lemme skal holdes aflåst, og nøglerne skal befinde sig tilgængelig for leverandørens personale. 1.9: Side 4 af 9

5 Levering og udskiftning af øvrige ydelser udover dem nævnt i nærværende kravspecifikation er uden for leverandørens faste ydelser. Samtlige tilkald og reparationer er udenfor leverandørens faste ydelser. Servicebog 1.10: Når kontrakten træder i kraft, skal leverandøren placere en servicebog / journal ved hvert anlæg. 1.11: Servicebog / journal skal være indeholdt i tilbuddet for de enkelte anlæg. Disse er udbyders ejendom og må ikke fjernes fra ejendommen. Akkrediteret inspektionsorgan 1.12: Leverandøren planlægger besigtigelse og afprøvning og kontakter det akkrediterede inspektionsorgan for aftale om udførslen i henhold til Bekendtgørelse nr. 629 Anvendelse og opstilling af elevatorer m.v. af 27. juni : Leverandøren skal 1 måned efter kontraktens overdragelse meddele ordregiver, hvornår de enkelte elevatorer skal besigtiges og afprøves af et akkrediteret inspektionsorgan inden for en periode på 36 måneder, samt hvilket inspektionsorgan, leverandøren har samarbejde med. 1.14: Ved førstkommende inspektion af hvert anlæg foretaget af et akkrediteret inspektionsorgan, skal leverandøren iværksætte, at der bliver foretaget en vurdering af det pågældende anlæg med henblik på regulering af det årlige antal lovpligtige serviceeftersyn. Resultatet af denne vurdering skal oplyses ordregiver ved elektronisk fremsendelse af inspektionsrapport senest 14 dage efter udfærdigelsen. 1.15: Udgiften til leverandørens medvirken ved et akkrediteret inspektionsorgans faldprøver/besigtigelser skal medregnes og fordeles på kvartalsregningerne. 1.16: Afgifter til akkrediterede inspektionsorganer betales direkte af ordregiver. Disse afgifter må ikke inkludere ekstra gebyrer. Side 5 af 9

6 Batterier og lyskilder 1.17: Rammeaftalen omfatter udskiftning af batterier i alarmer og styringer i henhold til anvisninger, dog mindst hvert andet år eller efter behov. Batteri skal skiftes i henhold til elevatorernes servicebog/ journaler, og hvis det ikke fremgår af servicebogen/ journalerne skiftes batteriet, når rammeaftalen træder i kraft. Tidspunkt for udskiftning af batterier anføres i elevatorernes servicebog / journaler. Særligt forhold i Hørsholm: Leverandøren skal ikke tage sig af alarmer i Hørsholm Kommune. 1.18: Leverandøren skal levere og udskifte lyskilder i belysningsarmaturer i elevatorstole, i tilsætninger over elevatordøre samt i skakt. 1.19: Intervallet for udskiftning af lyskilder skal være følgende: Lysstofrør/kompaktlysrør timer Sparepærer timer Ved udskiftning af belysningsarmaturer m.v. skal der fortrinsvist vælges løsninger med LED. Reduktion af belysningsstyrken inden udskiftning af lyskilder i de anførte intervaller må være maksimalt 15 %. 1.20: Der må ikke anvendes glødepærer. 1.21: Ved udskiftning af lyskilder skal armaturets reflektor og skærm rengøres, så lysegenskaber er som for nye armaturer. 1.22: Tidspunkt for udskiftning af lyskilder i belysning skal anføres i elevatorens servicebog / journal. 1.23: Leverandøren skal levere og udskifte lyskilder i elevatorernes signaludstyr. Tilstandsrapport 1.24: Side 6 af 9

7 Leverandøren skal 1 gang årligt fremsende en tilstandsrapport for hvert enkelt anlæg, hvoraf det fremgår, hvor mange tilkald, der har været i perioden samt hvilke fejl, der er rettet. Sammen med tilstandsrapporten afleveres skema med en vurdering af elevatorerne over en 5-årig periode for at sikre, at der kan skaffes reservedele og at nedslidte dele kan blive skiftet. Skemaet skal indeholde oplysninger om følgende: Styresystem (låse, dørkontakter, sikkerhedsaftastere og aftastere) Drivsystem (hydraulikpumpe, ventil, drivmaskine inkl. tovskive) Bæretove, løftecylindere, hovedstyr inkl. befæstigelser og vendeskiver Sikkerhedskomponenter (buffer, rørbrudventil, fangindretning, hastighedsvagt inkl. tovbrudskontakt) Skaktdørenes tilstand (hængsler, dørblade, karme, trinskinner, dørhængersystem på automatiske døre) Stoldørenes tilstand (børblade, licener, trinskinner, dørmaskine). 1.25: Leverandøren skal registrere antal tilkald og reparationer pr. elevatoranlæg pr. leveringsadresse. Forekommer der 2 tilkald inden for 7 kalenderdage eller 3 tilkald inden for 30 kalenderdage, skal der sendes en rapport til ordregiver. Reaktionstid 1.26: Reaktionstiden ved tilkald i forbindelse med indespærrede personer må maksimalt være 45 minutter. Reaktionstiden ved akut fejlretning må maksimalt være 2 timer. Reaktionstiden i forbindelse med et reparationstilkald må maksimalt være 4 timer. Ved akut tilkald skal reparation ikke flyttes til delaftale 2. Reaktionstiden regnes fra det tidspunkt, hvor leverandøren eller dennes tilknyttede vagt modtager opkaldet, til en montør står ved elevatoranlægget. Overholdelse af de krævede reaktionstider skal på forlangende kunne eftervises med udskrifter fra leverandørens log. Det skal fremgå af loggen, hvem der har tilkaldt leverandøren. Side 7 af 9

8 1.27: Derudover findes den en række VIP-elevatorer, som kommunen mod en merudgift, kan tilmelde, hvor elevatoren skal være i funktion indenfor 2 timer efter tilkald. VIP-elevatorer er særligt udpege elevatorer, som vurderes til at være knudepunktelevatorer ifht. bygningers funktion. Se de i tilbudslisten *-markerede for kommunernes nuværende antal. Tilmelding/framelding kan ske løbende. Alarmer 1.28: Leverandøren skal omstille de alarmer, der ønskes overført til anden vagtcentral, så alarmerne er fuldt funktionsdygtige pr. 1. oktober 2014 for de elevatorer, hvor kontrakten træder i kraft på dette tidspunkt. Det fremgår af Bilag 001: Tilbudsskema tilbudsliste 1C og 2C, hvilke alarmer det drejer sig om. 1.29: For den kommune, der ønsker alarmabonnement indeholdt i rammeaftalen, skal følgende være opfyldt: Alle elevatorernes tryghedsalarmer skal tilsluttes en døgnbemandet vagtcentral. Vagtcentralen skal være bemandet med oplært personel. Vagtcentralen skal være dansktalende og kunne føre samtale på engelsk. Vagtcentralen skal en gang i døgnet give et baggrundskald som kontrol af alarmforbindelsen til elevatoren. Udkald fra elevatorstolen skal besvares inden for maksimalt 1 minut. Betaling forfalder kvartalsvis bagud. Oprettelse af telefonforbindelse samt betaling af telefonabonnement falder udenfor alarmabonnementet. 1.30: Hvis det i forbindelse med service eller anden udkald konstateres, at reparationsarbejdet vil overstige kr., uden at reparationen vurderes akut ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning, skal leverandøren udarbejde en udførlig rapport over det arbejde, som skal udføres. Rapporten skal leveres elektronisk. Leverandøren kan afgive et tilbud på arbejdet via delaftale 2. Side 8 af 9

9 1. Særligt for delaftale 2: Større reparationsopgaver, som er defineret ved opgaver, som estimeres til at overstige kr. 2.1: Tilbud kan gives på reparationer, som: Ikke er akutte. Akut er defineret som afgørende for institutionens drift eller ved indespærrede personer. Afgørelsen af om noget er akut, foretages af kommunens ansvarlige på reparationsstedet i samarbejde med leverandøren på delaftale 1. Vurderingen vil blive foretaget ud fra en vurdering om akut afhjælpning ifht. det rent sikkerhedsmæssige. Overstiger kr. 2.2: Leverandøren kan selv vælge om et anlæg besigtiges før afgivelse af tilbud. Leverandørens tilbud på miniudbud er altid bindende, og leverandøren skal udføre og færdiggøre reparationsopgaven på det antal timer, som leverandøren har anført i tilbuddet. 2.3: Leverandøren skal give et års garanti for reparationen. Side 9 af 9

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, Fredericia Informationsmøde, Fredericia, onsdag d. 23. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Kort præsentation af

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Maj 2017 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Om Kravspecifikationen Kravspecifikationen er opbygget således, at de Ydelser, som Leverandøren skal levere, er beskrevet først. Der opereres med begreberne Forebyggende

Læs mere

Præsentation af rammeaftale Elevatorservice

Præsentation af rammeaftale Elevatorservice Præsentation af rammeaftale 18.05 Elevatorservice Om rammeaftalen Rammeaftalen er landsdækkende og kan anvendes af alle SKI-kunder Kort sagt aftalen er relevant for alle med en elevator! Rammeaftalen blev

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet Udbud på levering af service på mekaniske ventilationsanlæg og centrale udsugningsanlæg til Jysk Fællesindkøb Spørgsmål, svar og ændringer 19. april 2018 Eventuelle ændringer til udbudsmaterialet er i

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet Udbud på levering af service på mekaniske ventilationsanlæg og centrale udsugningsanlæg til Jysk Fællesindkøb Spørgsmål, svar og ændringer 20. april 2018 Eventuelle ændringer til udbudsmaterialet er i

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE - SERVICE

YDELSESBESKRIVELSE - SERVICE Ydelsesbeskrivelse - Service Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2018 YDELSESBESKRIVELSE - SERVICE Indholdsfortegnelse Side 1 ARBEJDSBESKRIVELSE SERVICE...1 1.1 VILKÅR...1 1.1.1 Opgavens omfang...1 1.2 ORDREGIVERENS

Læs mere

Kravspecifikationer. Kravspecifikation. Aftale om indkøb af en gravemaskine for Forsyning Helsingør Affald A/S

Kravspecifikationer. Kravspecifikation. Aftale om indkøb af en gravemaskine for Forsyning Helsingør Affald A/S Kravspecifikationer Kravspecifikation Aftale om indkøb af en gravemaskine for Forsyning Helsingør Affald A/S Juni 2018 Kravspecifikationer Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Leverandørens ydelser...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Indhentning af tilbud. gulvstående vaske- og tørretoiletter. samt. bidét toiletsæder. Lyngby-Taarbæk Kommune

Indhentning af tilbud. gulvstående vaske- og tørretoiletter. samt. bidét toiletsæder. Lyngby-Taarbæk Kommune Indhentning af tilbud gulvstående vaske- og tørretoiletter samt bidét toiletsæder Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Indledning Som en del af Regeringens Værdighedsmilliard har Lyngby-Taarbæk Kommune og afsat midler

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 20. november 2017 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Om Kravspecifikationen Kravspecifikationen er gældende for alle 5 delaftaler, der omhandler henholdsvis El, VVS, Ventilation, Køl og Kloak. Kravspecifikationen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af kanylebokse 13.03.2014 www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Karin Leth Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1.

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NielsTi 11125/14 13/22485 NOTAT SUOC - Team Administration 14-01-2014 Besvarelse af spørgsmål Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Der ønskes alle virksomhedens kontrolrapporter.

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 VS. 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet

Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet Udbud på levering af service på mekaniske ventilationsanlæg og centrale udsugningsanlæg til Jysk Fællesindkøb Spørgsmål, svar og ændringer 24. april 2018 Eventuelle ændringer til udbudsmaterialet er i

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2018 NORDFYNS KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2018-2021 PROJEKTNR. A109508 DOKUMENTNR. A109508-02-08

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Aftale om levering til Skelager Kollegiet. Internet Telefoni Service. 4. april 2019 Kontrakt Af Alexander Lind Smedegaard

Aftale om levering til Skelager Kollegiet. Internet Telefoni Service. 4. april 2019 Kontrakt Af Alexander Lind Smedegaard Aftale om levering til Skelager Kollegiet Internet Telefoni Service 4. april 2019 Kontrakt Af Alexander Lind Smedegaard Indledning Kort om os bolig:net a/s har siden 2001 leveret løsninger til boligforeninger

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Bilag 14 Ændringshåndtering

Bilag 14 Ændringshåndtering Bilag 14 Ændringshåndtering 1 [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 14 er at

Læs mere

Levering af interaktive projektor og whiteboards

Levering af interaktive projektor og whiteboards Levering af interaktive projektor og whiteboards Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45092135.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 26-06- 09:21

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør

Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør Sagsnr. 1-23-4-101-4-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Cochlearimplantater og tilbehør 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Hvad

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 16. maj 2012: Utensilier til hæmodialysebehandling til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S pr. 16. maj 2012: Utensilier til hæmodialysebehandling til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 74-122207 pr. 16. maj 2012: Utensilier til hæmodialysebehandling til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Udbudsbilag 4, delaftale 1, Low flux: Ønskes en eller to

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser Indkøb af gummihjulslæsser Udbudsbetingelser Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26661 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 7 Odense Renovation A/S

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i. Dette udbud omfatter 19 entrepriser vedrørende kørsel i

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Sagsnr. 12/8267 Tilbudsindhentning Annonceret af Syddanske Vaskerier, Vejle Region Syddanmark. Indkøb af småtøjsrulle. Tilbudsindhentning

Sagsnr. 12/8267 Tilbudsindhentning Annonceret af Syddanske Vaskerier, Vejle Region Syddanmark. Indkøb af småtøjsrulle. Tilbudsindhentning Tilbudsindhentning til Syddanske vaskerier Vaskeriet i Vejle Sagsnr. 12/8267 1 1.1 strækker sig geografisk fra Langeland i øst til Fanø i vest og fra grænsen til Tyskland i syd til ca. 40 km nord for Vejle.

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Affald og Trafik Sagsbehandler: Niels Bo Poulsen Sagsnr. 07.18.06-Ø54-6-14 Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Nr. Dato for modtagelse

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune

EU-udbud 2018/S Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune EU-udbud 2018/S 074-163387 Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune - 17.08.2018 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 17-04-2018 17-04-2018 Vil referencer,

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELYSNINGSANLÆG OG SIGNALANLÆG I SKANDERBORG KOMMUNE

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELYSNINGSANLÆG OG SIGNALANLÆG I SKANDERBORG KOMMUNE DECEMBER 2017 SKANDERBORG KOMMUNE DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELYSNINGSANLÆG OG SIGNALANLÆG I SKANDERBORG KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Opdateret: 10. april 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af computere og skærme til Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1. Vi gennemgår med stor interesse udbudsmaterialet,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser

Udbud Olie- og benzinudskillere. Udbudsbetingelser Udbud Olie- og benzinudskillere Udbudsbetingelser Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk side 2 af 10 side 3 af 10 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser

Leverandørvejledning. Håndværkerydelser Leverandørvejledning Håndværkerydelser Tildeling af opgaver via mail fra bestiller Du modtager en besked fra en bestiller, som indeholder 1) Enten en direkte bestilling til din virksomhed på en opgave

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere