a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen"

Transkript

1 a snlnscn A A pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen Foreningen Apollons Revisor Hjortestien Søborg

2 Ballerup Kommune Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Foreningens navn og adresse og evt. Adresse: (eventuelt formandens eller kontaktpersonens adresse) Web-adresse: Apollon-Hareskoven Skovbovænget 124 Antal betalende medlemmer i foreningen: I alt; Heraf med bopæl i Ballerup Kommune: 127 ca 45 Begrundelse for ansøgning: Begrund hvorfor I ønsker foreningen godkendt i Ballerup Kommune: Foreningen Apollon-Hareskoven er stiftet som en forening der primært skal arrangere kulturelle fritidsaktiviteter til børn der går på Hareskovens Lille Skole (HLS), på Skovbovænget 124, i Egebjerg {Ballerup Kommune). For forældrene på Hareskovens Lille Skole (HLS) har det været en tilbagevendende frustration, at børn der bor i Ballerup Kommune (Egebjerg), i Herlev Kommune (Herlev Nord) og 1 Furesø Kommune (Hareskovby), bor så langt fra de kulturelle fritidstilbud til børn og unge, de 3 kommuner tilbyder. Børn i Bh.Kl. - 3./4. Klasse (hente-bringe alderen) er afskåret fra at benytte disse, da ingen forældre kan køre i arbejdstiden, og ikke vil sende deres små børn ud med de offentlige transportmidler. Der er ikke andre muligheder i nærheden. Børnene bor nogenlunde ligeligt fordelt i det område der udgøres af Egebjerg (Ballerup Kommune), Hareskovby (Furesø Kommune) og Herlev Nord (nord for Ring 4). For de fleste af disse familier er HLS en lokal skole som giver dem en rimelig skolevej. På denne baggrund besluttede en forældrekreds at etablere en forening, der skal drive en lille kulturskole på HLS, som tilbyder fritidsundervisning inden for kulturaktiviteter, primært for de yngste elever, men uden nogen øvre aldersgrænse for deltagerne. Barnet kom til at hedde Apollon-Hareskoven, stiftet i Maj 2014, og startede op her i efteråret Starten har været forrygende, vi har her i første forsøg fået 127 elever til de mange forskellige aktiviteter.

3 Bestyrelsen: Formand/kontaktperson til Ballerup Kommune: Marianne Mølgård Adresse: Hyldemosen Herlev TIf.: Øvrig bestyrelse I Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Bettina Skaarup Skovbovænget 119 Gry Harriet Tranemosevej 54 C iniels Olsen Cl. Rådhusvej 23 Morten Lund [Sortemosevej Herlev : Revisor Steen Meier Hjortestien Søborg Bisidder Claus Engelund HLS Skovbovænget 124 (skolen) Kontaktperson til nye medlemmer; (til oplysninger om foreningen i foreningsreglsteret på kommunens hjemmeside m.v.) Navn og adresse: TIf.: Marianne Mølgård Hyldemosen Herlev A

4 Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter: Bestyrelse valgt på stiftende generalforsamling 31. marts 2014: rianne Mølgaard, formand Gry Harrit Anne Gry Haugland Dato: Andre oplysninger: Målgruppe (aldersgruppe) 5-23 år (åbent for alle) 1 i- Aktiviteter " ' 1 Musiske fritidstilbud { Nulstil i Vedtægter godkendt af generalforsamlingen skal vedlægges.

5 Vedtægter for Foreningen Apollon Skolen for kreativ aktivitet 1. Navn og hjemsted: a) Foreningens navn er: Apollon - Skolen for kreativ aktivitet inden for musik, teater, drama, dans, m.v. b) Foreningens hjemsted: Hareskovens Lilleskole. Skovbovænget 124., i Ballerup Kommune. 2. Foreningens formål: a) Foreningen formål er at tilbyde musisk-kreative aktiviteter til både børn og voksne, med særligt henblik på beboere I Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner i området omkring Hareskovens Lilleskole. b) Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. c) Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig forenings formål. 3. Medlemmer: a) Enhver som accepterer foreningens formål kan optages i foreningen. b) Medlem er enhver der har Indbetalt kontingent for at deltage i aktiviteter udbudt af foreningen. FOP børn under 18 år, er det forældre eller værge der registreres som medlem af foreningen. c) Et medlem betragtes som udmeldt, hvis den pågældende ikke har betalt sit kontingent for den tilmeldte aktivitet, senest 3 måneder efter at den er opkrævet. 4. Kontingent: a) Kontingent for medlemmernes aktiviteter fastsættes af generalforsamlingen. 5. Foreningens ledelse: a} Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. b) Imellem generalforsamlingerne har foreningens bestyrelse fuldmagt til at træffe de nødvendige dispositioner for driften. c) Bestyrelsen konstituerer sig selv. d) Bestyrelsen kan give formanden, en skoleleder eller en forretningsfører fuldmagt til at løse konkrete opgaver. 6. Generalforsamlingen: a) Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året, i senest april måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 5. indkomne forstag 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens trøstyrelse samt valg af observatører 8. Valg af revisor 9. Evt. b) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. c) Adgang til generalforsamlingen har kun de i 3 nævnte medlemmer, bestyrelsen selv, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. 1

6 d) Kun de I 3 nævnte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Der kan Ikke stemmes med fuldmagt. e) Revisor vælges for 1 år ad gangen. d) Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. e) Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. f) Foreningens regnskab vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. g) Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. h) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst >4 af foreningens medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønsket behandlet. I) indkaldelse sker skriftlig/digitalt, med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges. 7. Bestyrelsens sammensætning: a) Bestyrelsen består af op til 7 personer. For at sikre kontinuitet vælges man for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen er således på valg på skift hvert andet år. b) Op til 3 børn/unge under 18 vælges af og blandt de unge selv som "observatører" I bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen. c) Efter aftale med bestyrelsen på Hareskovens Lilleskole udpeges der blandt medarbejderne en fast kontaktperson, der står for kommunikationen mellem foreningen og Hareskovens Lilleskole. Kontaktpersonen deltager fast i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. d) I forbindelse med valg til bestyrelsen skal der på generalforsamlingen gøres opmærksom på, at der er tale om en arbejdende bestyrelse. Kandidater der ønsker at stille op, kan forud for generalforsamlingen kontakte bestyrelsesformanden, for at høre nærmere herom. d) Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 1. Medlemmer i bestyrelser I fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for, samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, elier som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. 8. Bestyrelsens hæftelse, opgaver og virke: a) Bestyrelsen påser at foreningens hæftelse aldrig må overstige foreningens egenkapital. b) Bestyrelsen ansætter en daglig leder til at varetage den daglige drift, det være sig administrativt, økonomisk og pædagogisk. c) Den daglige leder kan kun afskediges af bestyrelsen. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. d) Bestyrelsen er ansvarlig overfor Ballerup Kommune for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler/dækning af lokaleleje m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. CPR-numre skal således oplyses ved tilmelding. e) Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori forenings virksomhed i det forløbne år beskrives. f) Bestyrelsen udarbejder en årsrapport, der beskriver foreningens økonomi i det forløbne regnskabsår. g) Bestyrelsen Indkalder til generalforsamlingen mindst en gang årligt. h) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I) Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årlige, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver. i) Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 2

7 k) Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden. Referatet rundsendes digitalt til bestyrelsesmedlemmerne med en indsigelsesfrist på 8 dage. 1) Bestyrelsen er beslutnlngsd^ig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 9. Budget, ansøgning, regnskab og revision: a) Den daglige leder udarbejder hvert år et budget til godkendelse I bestyrelsen og på generalforsamlingen, og som løbende ajourføres I samarbejde med bestyrelsen. b) Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. e) Regnskabet skal ske i henhold til god regnskabsskik og I overensstemmelse med de I lovgivningen til enhver tid gældende krav. f] Regnskab for modtagne tilskudsmidler indsendes til godkendelse I Ballerup Kommune sammen med ansøgning om aktivltetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. 10. Tegningsret: B) Foreningen tegnes af formanden og den daglige leder i fællesskab. b) Bestyrelsen kan meddele prokura. 11. Hæftelse: For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene dens formue. 12. Vedtægtsændringer: a) Vedtægtsændringer skal godkendes af generaiforsamlingen med 2/3 af de angivne stemmer. b) Vecttægtsændrinf^skal endvidere Indsendes til Ballerup Kommunes Fritids - og kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav. 13. Ophør: a) Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. b) Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål Indenfor folkeoplysningslovens område. Bestyrelse valgt på stiftende generalforsamling 31. marts 2014: 3

8 Stiftelse af kulturforeningen Apollon-Hareskoven Foreningen Apollon-Hareskoven er stiftet som en forening der primært skal arrangere kulturelle fritidsaktiviteter til børn der går på Hareskovens Lille Skole (HLS), på Skovbovænget 124, i Egebjerg (Ballerup Kommune). For forældrene på Hareskovens Lille Skole (HLS) har det været en tilbagevendende frustration, at børn der bor i Ballerup Kommune (Egebjerg), i Herlev Kommune (Herlev Nord) og i Furesø Kommune (Hareskovby), bor så langt fra de kulturelle fritidstilbud til børn og unge, de 3 kommuner tilbyder. Børn i Bh.Kl. - 3./4. Klasse (hente-bringe alderen) er afskåret fra at benytte disse, da ingen forældre kan køre i arbejdstiden, og ikke vil sende deres små børn ud med de offentlige transportmidler. Der er ikke andre muligheder i nærheden. Og hverken Hareskovens Lilleskole, Egebjerg Skole (eller de 2 nærmeste skoler i hhv. Herlev og Furesø Kommuner) har personale eller ressoucer til at følge elever fra HLS til musiske fritidsaktiviteter i de 3 kommuner. Alle børn i de små klasser benytter skolens pasningsordning, i de lidt større klasser benytter de skolens fritidsklub. Børnene er således på skolen til ca. kl Børnene bor nogenlunde ligeligt fordelt i det område der udgøres af Egebjerg (Ballerup Kommune), Hareskovby (Furesø Kommune) og Herlev Nord (nord for Ring 4). For de fleste af disse familier er HLS en lokal skole som giver dem en rimelig skolevej. På denne baggrund besluttede en forældrekreds at etablere en forening, der skal drive en lille kulturskole på HLS, som tilbyder fritidsundervisning inden for kulturaktiviteter, primært for de yngste elever, men uden nogen øvre aldersgrænse for deltagerne. Barnet kom til at hedde Apollon-Hareskoven, stiftet i Maj 2014, og startede op her i efteråret Starten har været forrygende, vi har her i første forsøg fået 127 elever til de mange forskellige aktiviteter. Hvis vi skal kunne aflønne lærerne nogenlunde rimeligt, har Apollon-Hareskoven brug for at få anerkendelse som folkeoplysende forening. Vi håber hermed at dette vil være muligt. Se venligst For videregående elever, især inden for musik, vil det være naturligt at opsøge orkesterog sammenspilstilbud i de kommunale Musikskoler i de 3 kommuner, da Apollon- Hareskoven hovedsageligt sigter bredt med at få flest muligt at de yngre børn aktiveret med musik, og andre lignende kreative aktiviteter. Dette forudsætter selvsagt at børnene har en alder hvor de selv kan tage vare på transporten.

9 NB. Fortroligt dokument/apollons bes^ frelse 1 Udkast til budget 2014 (baseret på 150 mediemmer, hvoraf nogle kan gå til flere forskellige tilbud) ;i DoMon Skolen for tnusisk-kreativ aktivitet Kontingent (kr. 100) Antal medlemmer: indtægter for undervisning (efterår 2014 /15 uger)) Udgifter for undervisning Antal elever Pris pr. elev i alt Lærerløn Lederhonorar Adm. 1 alt Total (inkl. feriep.) llnstrumentalundervisning (25 min): , , , , , , ,33 1 Bands (30 min.(5-8 elever) 4 bands , , , , , ,00 700,00 Bands (30 min.(9-12 elever) 2 bands , , ,00 900,00 950, , ,00 Bands (45 min. 5-8 elever) 3 bands , , , , , , ,00 Billedskole (45 min) 2 hold , , , , , ,00 800,00 Zumba (45 min) 1 hold , , ,50 675,00 712, , ,00 Tegneserie (60 min) Ihold , , ,00 900,00 950, ,00 400,00 Voksenkor (45 min) 2 hold , , , , , ,00 400,00

10 Kortere forløb/'skæve' forløb Babyrytmik (45 min/8 uger) 2 hold , , ,00 720,00 760, , ,00 Garageband (6 lekt. voksen el. barn) Ihold 7 450, , ,00 270,00 285, ,00 570,00 Garageband (6 lekt. voksen og barn) Ihold 7 650, , ,00 270,00 285, , ,00 Teaterhold (90 min/30 lekt. fra okt.) 1 hold , , , , , , ,00 Scenografihold (6 lektioner) Ihold 7 450, , ,00 270,00 285, ,00 570,00 Kostumehold (6 lektioner) Ihold 7 450, , ,00 270,00 285, ,00 570,00 Antal elever (Inkl. 'dubletter') , , , ,33 Indtægter for undervisning i alt ,00 Udgifter/drift/adm i alt ,67 1 Overskud til drift, nyindkøb, kaffe mv , ,33 Driftsbudgettet ekskl. lærerløn/lederløn (svarende til ca. 10% adm og 10% overskud): Kontingent ,00 (NB. Dækker hel sæson t.o.m. Juli 2015) Administration: ,67 Overskud: ,33 Drifts-/investeringsbudget i alt: ,00

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere