Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen"

Transkript

1 Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning 1. Indledning 3 2. Værd at vide om regnvandsanlæg 4 Spar på pengene 5 Eksempler på besparelse 6 Energiforbrug 7 Lav smitterisiko 7 Korrekt opbygning af anlæg 8 Skal bygningsmyndighederne involveres? 8 Andre myndigheder 9 Du må ikke gøre det selv 10 Teknisk risikoanalyse Opbygning af regnvandsanlæg 12 Tagflader 13 Filtre 14 Regnvandstank 15 Efterfyldning med drikkevand 15 Vandinstallationerne 16 Fare for forurening af den offentlige vandforsyning 16 Vandmåler 16 Hvem kan sparer? Eksempel på det usynlige anlæg i familien 18 Overordnet beskrivelse af anlægget 19 Der er en voksende interesse for at spare på dri k k e vandet i Danmark. Det kan ske på mange måder: Vandbesparende va n d h a n e r og bru s e r e, h u rtig reparation af dryppende vandhaner og cisterner og en ændret adfærd i den daglige brug af d ri k k e vand er nogle af mulighederne. I de seneste år har en ny mulighed trukket en del opmærksomhed til sig: Brugen af regnvand fra tage i stedet for dri k k e vand til wc-skyl og i va s k e m a s k i n e r. Ved at b ruge regnvand der, h vor vand af dri k k e va n d s k va l i t e t e t ikke er n ø dve n d i g t,sparer man både på pengene og på n at u r e n sressourcer. Denne pjece handler om sådanne regnvandsanlæg. Hvordan de sættes op, hvordan de ser ud, hvor meget man kan spare, og hvor de kan bruges, kan du læse om i denne pjece. 5. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontor 20 Overordnet beskrivelse af anlægget Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask 22 3

3 2 Værd at vide om regnvandsanlæg O ve rsigten på side 22 viser de steder, h vor brug af regnvand fra tage til wc-skyl og va s k e m a s k i n e rer tilladt og ikke tilladt. Regnvand fra tage er af dårligere kvalitet end drikkevand, så der kan være en vis sundhedsrisiko forbundet ved at b ruge vandet til tøjvask og wc-skyl. Men risikoen for, at dri k k e vandet bliver forurenet med regnva n d, er minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til de krav, E r h ve rvs- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen har opstillet: Spar på pengene Vandforbruget i en bolig er ca liter per person i døgnet, s varende til m 3 per person om året. Forbruget fordeler sig således: R e g nvand fra tage må bruges til wc-skyl og va s k e - maskiner i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte (se oversigten på sidste side 22). Regnvand må ikke bruges til wc-skyl og vaskemaskiner på døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler, skoler mv. Bad og håndvask Wc-skyl Tøjvask Opvask/rengøring Mad/drikke Øvrigt, lækage og lign. i boliger 45 liter 40 liter 10 liter 25 liter 20 liter liter De enkelte komponenter i et regnvandsanlæg skal være godkendte af ETA - D a n m a r k. E TA-Danmark er Erhvervs- og Boligstyrelsens selskab for godkendelse af vand- og afløbsmateriel (VA-godkendelse).Alt materiel, der er fabriksfremstillet og anvendes inden for omr å d e r, h vor by g n i n g s r e g l e m e n t e rne gælder, skal være VA - g o d k e n d t. Regnvandsanlægget skal stilles op af en autoriset VVSinstallatør og tilsluttes kloaksystemet af en autoriseret kloakmester. Ved anlæg, der er udført korrekt, er risikoen for at blive syg af bakterier lille, og den kan minimeres yderligere ved almindelig hygiejne, ligesom det er vigtigt at vedligeholde regnvandsanlægget ordentligt. I alt pr. person i døgnet liter Til wc-skyl og vask bruger hver person således 50 liter, s varende til 1/3 af det samlede forbru g. Disse 50 liter kan e rs t attes med regnva n d, hvis der er tilstrækkeligt tagareal til r å d i g h e d. A nvendes vandbesparende wc er (6 l eller mindre p r. skyl) og nye vaskemaskiner med et lille va n d f o r b ru g, falder det ers t atbare forbrug til pct. af totalforbru g e t. Den årlige nedbørsmængde i Danmark va rierer mellem 500 og 800 mm, men ligger typisk på 600 mm. På gru n d af opsugning, fordampning mv. kan ca. 75 pct. af regnvandet opsamles. 4 5

4 Eksempel på besparelse i et parcelhus Det årlige forbrug til wc-skyl og tøjvask i boliger sættes normalt til ca. 18 m 3 per person. Dette svarer til den vandmængde, der kan opsamles fra 40 m 2 tagflade. Regnvand fra en tagflade på 200 m 2 på et parcelhus kan således dække vandbehovet til wc-skyl og vask for en familie på 5 personer. Den årlige vandbesparelse bliver på 90 m 3 (18 m 3 x 5 personer), så med en vandpris på 30 kr. per m 3 vil en familie på 5 personer kunne spare 2700 kr. på vandregningen om året. Eksempel på besparelse i en etageejendom I etageboliger vil det opsamlede regnvand kun kunne dække en mindre del af forbruget, fordi det anvendelige tagareal pr. lejlighed er mindre end i et enfamiliehus. I en treetagers ejendom, hvor der er 6 lejligheder per etage, og hver lejlighed i gennemsnit har 2,1 beboere, er vandforbruget til wc-skyl og tøjvask 230 m 3 om året. Hvis tagarealet er 400 m 2, kan der opsamles 180 m 3 regnvand om året. Det svarer til, at 78 pct. af vandforbruget til tøjvask og wc-skyl kan erstattes med regnvand. Med en vandpris på 30 kr. per m 3 kan der årligt spares 5400 kr. Energiforbrug Der bruges energi til pumper, både ved traditionel fors y n i n g af dri k k e vand og ved brug af regnva n d. U n d e rsøgelser viser, at energi f o r b ruget ligger mellem 0,3 og 0,5 kwh per m 3, når man bruger regnva n d, og på 0,37 kwh per m 3, når man bruger drikkevand. Energiforbruget i forbindelse med regnvandssystemer er altså stort set lig med energiforbruget i det traditionelle s y s t e m. E n e r gi f o r b ruget ved distri bution af dri k k e va n d kan dog i store va n d f o rsyningssystemer være mindre. I etageboliger stiger energi f o r b ruget i det enkelte anlæg i takt med antallet af etager, og energi f o r b ruget til pumpning skal derfor vurderes i hve rt enkelt tilfælde. Lav smitterisiko R e g nvand indeholder flere bakterier end almindeligt d ri k k e va n d. Hvis anlæggene er korrekt udført, viser u n d e rsøgelser dog, at smitterisikoen er lille. Og den kan minimeres yderligere ved almindelig hy gi e j n e. På den b a g grund blev det i år 2000 lovligt at anvende regnva n d fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner i pri vate husholdninger og lignende by g g e ri. På steder med særligt udsatte gru p p e r, f. e k s. h o s p i t a l e r, alderdomshjem og børneinstitutioner er det pga. den øgede smitterisiko ikke tilladt at bru g e vand af ringere kvalitet end dri k k e va n d. 6 7

5 Korrekt opbygning af anlæg For at sikre, at regnvandsanlæggene planlægges, udføres og vedligeholdes teknisk og sundhedsmæssigt fors va r l i g t, har my n d i g h e d e rne indført nye krav i lov gi v n i n g e n. Dette betyder, at vand- og afløbsinstallationer med r e g nvand skal udføres efter de normer og standarder, der gælder for sædvanlige installationer i bygninger og i jord. Der er desuden blevet udarbejdet en anv i s n i n g : B rug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, R ø r c e n t e r - a nvisning 003, juli A nvisningen kan findes på og www. e m. d k. Skal bygningsmyndighederne involveres? De tekniske regler for byggeri er angivet i to bygningsreglementer: Det ene er Bygningsreglement for småhuse 1998, der omfatter småhuse, dvs. fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse mv.). Det andet er Bygningsreglement 1995, der gælder for alt byggeri, som ikke er omfattet af Bygningsreglement for småhuse. by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke i nvo l ve r e s, men alle regler skal selvfølgelig ove r h o l d e s. Andre myndigheder Vandforsyningen hører ikke under bygningsmyndigheden. For va n d f o rsyningen gælder en særlig lov givning som Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Ved by g g e ri, som kræve r tilladelse, vil tilladelsen normalt indeholde kravene til regnvandsanlægget. Kræver anlægget ikke tilladelse (etablering i eksisterende enfamiliehuse), kan det lokale va n d f o rs y - ningselskab stille krav til installat i o n e rn e, og lokale regulat i ver kan have bestemmelser om, at V V S - i n s t a l l atøren skal anmelde installationsarbejdet til va n d f o rs y n i n g s s e l s k a b e t, der videregiver anmeldelsen til bygningsmyndigheden. Lovgivningen er klar: Ved alt nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelsen, som indsendes til den lokale by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger og bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal arbejdet også have en byggetilladelse fra den lokale 8 9

6 Du må ikke gøre det selv Man kan selv købe et regnva n d s a n l æ g, men det betyder i k k e, at man selv må stille anlægget op. Det er kun a u t o riserede V V S - f i rm a e r, der må udføre arbejdet med va n d i n s t a l l ationer i jorden og bygningen samt afløbsinstallationer i bygningen. Afløbsinstallationer i jorden skal udføres af autoriserede kloakmestre. ningen udkom i år Fo rurening fra sådanne anlæg og fra anlæg, der ikke vedligeholdes, kan være uhyre vanskelig at spore og identificere. Efter udarbejdelsen af risikoanalysen er det blevet et krav, at anlæg, der skal udføres i Danmark, har en rørafbryder på vandinstallationen. En rørafbryder er en speciel ventil, der forhindrer, at forurenet vand fra en husinstallation trænger ud i det offentlige vandforsyningsnet. Teknisk risikoanalyse Når der etableres vandforsyningssystemer med dobbelt ledningssystem et som fører drikkevand og et som fører regnvand vil der altid være en risiko for, at der kan ske kortslutning mellem de to systemer, så drikkevandet forurenes med regnvand. For at belyse denne ri s i k o, er der lavet en teknisk ri s i k o- a n a l y s e. Fo rmålet med den tekniske analyse er dels at b e s k ri ve risici i forbindelse med et anlæg, dels at danne grundlag for at foreslå ændringer i udformningen af a n l æ g, der vil kunne reducere de beskrevne ri s i c i. Konklusionen på risikoanalysen er, at anlæg, der udføres efter anv i s n i n g e n, er sikre anlæg, og at risiko for foru r e n i n g af det offentlige va n d f o rsyningsnet er lille. Den største fare for forurening af den offentlige va n d f o rsyning kommer fra a n l æ g, som udføres ulov l i g t, og som ikke ove r h o l d e r kravene i anvisningen, og anlæg, der er udført før anvis

7 3 Opbygning af regnvandsanlæg P rincippet i et regnvandsanlæg er vist med figuren på næste side og gennemgås i det følgende. Regnvand fra taget ledes via nedløbsrøret til en lagertank. Fra lagertanken pumpes vandet til de installat i o n e r, der skal f o rsynes med regnvand - altså wc et og va s k e m a s k i n e n. I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med drikkevand i tanken. Det er meget vigtigt, at denne efterfyldning udføres på en måde, der sikrer, at regnvandet under ingen omstændigheder kan suges ind i drikkevandsledningerne og dermed forurene drikkevandsforsyningen Installationen udføres som beskrevet i Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger. Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask 1. Nedløbsbrønd 2. Regnvand filtreres 3. Regnvandstank 4. Indløb til regnvandstank 5. Ledning suger regnvand op 6. Selvansugende pumpe 7. Automatisk styreenhed 8. Drikkevandsefterfyldning til regnvandstank via luftgab 9. Drikkevandsrør/ledning 10. Overløbssikring til kloak 11. VA - godkendt rørafbryder Tagflader Taget skal have tilstrækkelig hældning, så stillestående va n d u n d g å s. Desuden skal tagflader, t a grender og tagnedløb renses for blade og lignende mindst fire gange om året. I særlige tilfælde kan behovet for rensning være størr e. Tage af tegl, beton og skifer er velegnede til opsamling af r e g nva n d. Tagflader af følgende mat e rialer er uegnede til opsamling af r e g nva n d : Ta g p a p, der lægges på i flydende form (nyt eller ve d l i g e- h o l d e l s e ), vil ofte gøre regnvandet gulligt og er derfor specielt uegnet til tøjva s k 12 13

8 Græs-, mos- og stråtage gør det betydeligt sværere at opsamle regnvandet, og man risikerer, at regnvandet bliver misfarvet Kobbertage og kobbertagrender Asbestholdige tage Filtre For at fjerne blade og andre urenheder i regnva n d e t, a n b ringes filtre på nedløbsrøret fra tagrenden eller på tilløbsledningen til lagert a n k e n. De filtre, der kræver mindst ve d l i g e h o l d e l s e, e r: Lodrette filtre på hve rt tagnedløb Cyklonfiltre i jorden, der modtager vand fra flere tagnedløb Regnvandstank Regnvandstanken kan placeres i jorden uden for bygningen eller i et køligt kælderrum i bygningen. Tanken skal være dimensioneret efter husets og husstandens størr e l s e, og den skal være udform e t, så bundslam og flydeslam ikke suges med ind til wc et eller va s k emaskinen. Desuden skal den være forsynet med et overløb, så overskudsvand kan ledes væk, når det regner meget. Hvis overløbet fra tanken kobles til kloaksystemet, skal det s i k r e s, at der ikke kan ske tilbageløb, så kloakvandet løber ind i tanken. Derfor er det sikrest at lede overskudsvandet fra tank og filtre til nedsivning. Hvis overskudsvandet skal ledes til hove d k l o a k k e n, skal det ske over højeste opstemningskote, eller også skal overskudsvandet pumpes op i kloakken. Efterfyldning med drikkevand Eksempel på Luftgab Eksempel på cyklonfilter og lodretfilter I længerevarende tørre perioder skal der være mulighed for at supplere vandet i tanken med dri k k e va n d. Denne efterfyldning skal udføres, så muligheden for, at regnva n d e t suges ind i vandforsyningsnettet er minimal. Derfor er det et krav, at efterfyldningen sker over et luftgab på minimum 20 mm. A f h æ n gig af nedbørsmængden og va n d f o r b ruget skal r e g nvandet opbevares i tanken i kortere eller længere tid. For at begrænse bakterievæksten skal temperaturen i tanken holdes så lav som muligt og må ikke komme ove r 1 8 C

9 Eksempel på mærkning af rør Vandinstallationerne Fra tanken pumpes regnvandet via et separat ledningsnet ud til wc et og vaskemaskinen, hvor vandet skal benyttes. Ledningerne skal være tydeligt mærket med IKKE DRIKKEVAND, så der ikke senere laves fejlkoblinger mellem regnvandsledningerne og drikkevandssystemet. Fare for forurening af den offentlige vandforsyning Det kan medføre sundhedsfare for tusinder af mennesker, hvis der sker en kortslutning mellem et regnvandsanlæg og den offentlige vandforsyning. Derfor skal der installeres en VA-godkendt rørafbryder på vandstikledningen i huse, h vor der er installeret regnva n d s a n l æ g. Hvem kan spare? Parcelhuse: De største besparelser opnås ved ny by g g e ri, h vor den d o bbelte ledningsføring kan planlægges og udføres i forbindelse med opføring af huset. I ældre huse afhænger økonomien af, hvor hensigtsmæssigt wc og vaskemaskine er anbragt i forhold til hinanden, og hvor store tagflader der kan udnyttes. Etageejendomme: I etageejendomme kan der typisk ikke opsamles vand nok til at dække hele vandforbruget til wc-skyl og tøjvask. Derfor er det relativt dyrt at etablere regnva n d s a n l æ g. Desuden afhænger udgi f t e rne til energi i forbindelse med pumpning af vandet af, hvor mange etager der er i ejendommen. Vandmåler For at kunne kontrollere, hvor meget regnvand der anvendes, kan der sættes en vandmåler på ledningen, der fører fra regnvandstanken til installationerne. Kommunen kan kræve, at der bliver sat en vandmåler på systemet, hvis der skal betales va n d a f l e d n i n g s a f gi f t. Desuden kan der eve n - tuelt sættes en vandmåler på den ledning, h vor dri k k e - vandet til efterfyldning til tanken kommer fra. Vaskerier: I fællesvaskerier i forbindelse med boligblokke kan man med stor fordel anvende regnvand til vaskemaskinerne. Kontorejendomme: I kontorejendomme kan det, når tagarealet er stort nok, være fordelagtigt at benytte regnvand til wc-skyl

10 4 Eksempel på det usynlige anlæg i familien Fakta Bygning: Parcelhus Opførelsesår: 1920, ombygget i Opførelsesår for regnvandsanlæg: 1996/1997 Tagareal : 250 m 2 Wc'er: 2 stk. Vaskemaskine: 1 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Regnvandsanlægget er etableret i et eksisterende parcelhus. Ejendommen ligger i det åbne land, og både regnvand og spildevand afledes ved nedsivning i hvert sit anlæg. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem tagnedløbsfiltre. Derefter afledes regnvandet i to separate ledningssystemer. En ledning fører det filtrerede regnvand til en regnvandstank, og en anden leder det ikke-filtrerede regnvand til en faskine (en stenfyldt rende i jorden), hvorfra regnvandet siver ned i jorden. Styringssystemet og pumpen er placeret i parcelhusets bryggers. Fra pumpen suges regnvandet fra regnvandstanken ind i bygningen. Pumpen kan i andre systemer være nedsænket i regnvandstanken, hvorfra den trykker vandet ind i huset. Fra bryggerset ledes vandet ud til wc'erne og vaskemaskinen via et separat rørssystem. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl og maskintøjvask i parcelhus Tagnedløb med indbygget filter, hvorfra sideafløbet fører filtreret vand, og det lige gennemløb fører frafiltreret materiale og vand til nedsivning

11 5 Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontorhus Fakta Bygning: IDA kontorhus Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V Opførelsesår: 1998 Tagareal: 1600 m 2 Regnvandstank: 30 m 2 Wc installationer: 60 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Allerede i projekteringsfasen blev det besluttet, at der skulle anvendes regnvand til wc-skyl. Fakta Bygning: Mercedes-Benz Danmark A/S, hovedkvarter. Frederikskaj 4, 2450 København SV Opførelsesår: 1998 Tagareal: 2400 m 2 Regnvandstank: Hovedtank 30 m 3 samt et antal mindre tanke i bygning på 1 m 3 Wc-installationer: 60 stk Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem fem cy k l o n f i l t r e til en stor lagertank i jorden. Fra denne lagertank pumpes r e g nvandet ind til centralt anbragte, mindre lagert a n k e, der forsyner hver sin klynge af wc er med skylleva n d. Efterfyldningen med dri k k e vand sker til de mindre lagert a n k e. For at opretholde trykket i fors y n i n g s l e d n i n g e n, er der installeret en hydrofor ved hver tank. Hydroforen er en beholder for oplagring af vand under tryk, som sikrer, at vandstrømmen ved tapstederne holdes på den ønskede størrelse. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem separate regnvandsledninger til en stor "filterbrønd ", der ikke fungerer som f i l t e r, men som sandfang, hvilket vil sige, at der sker en bundfældning af part i k l e r. Efter sandfanget ledes regnvandet til en regnvandstank. Fra tanken pumpes r e g nvandet til bygningens teknikru m, og fra teknikru m m e t ledes det i et separat try k r ø rsystem til wc'ern e. I tilfælde af mangel på regnvand efterfyldes regnvandstanken med drikkevand

12 6 Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask Registreringsblad Tilladt uden ansøgning til myndigheder Eksisterende enfamiliehuse Tilladt efter ansøgning til myndigheder Enfamiliehuse, nye Etageboliger, nye og gamle Fællesvaskerier i etageboliger Møntvaskerier Kontorer, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte Arbejdssteder med fast brugerkreds som fx virksomheders personaletoiletter og fælles vaskemaskiner Universiteter Tekniske skoler Separate gymnasier VUC-centre Ikke tilladt Hospitaler Beskyttede boliger Plejehjem (alle wc er og vaskemaskiner) Andre døgninstitutioner Daginstitutioner ( v u g g e s t u e e, rbørnehaver, skolefritids-ordning og fritidshjem) Forsamlingshuse Skoler (som folkeskoler og private skoler) Wc er, hvor der er adgang for offentligheden Offentlige tilgængelige toiletter i forbindelse med biograf og teater, foredrag, andet Restauranter, cafeteriaer, hoteller mv. Sportshaller/idrætsanlæg, svømmehaller Øvrige bygninger med adgang for offentligheden Udgiver: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K telefon telefax Internet Udgivelsesår: 2002 Titel: Fra taget til toilettet Undertitel: - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Udførende institution(er): Miljøstyrelsen; Erhvervs- og boligstyrelsen Resumé: Pjecen beskriver brugen af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Pjecen redegør for principperne for opbygning af anlæg, retningslinier for anvendelsen af regnvandet og potentialet for besparelser. Indeholder desuden eksempler på brug af regnvand i kontorhus og i enfamiliehus. Emneord: genanvendelse; boliger; husholdninger Foto: Mikkel Østergaard Layout: Stine Yde Design Sideantal: 24 Format: A5 Oplag: 5000 ISBN: Tryk: Jønsson & Nomi Pris (inkl. moms): Gratis Fås I: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K telefon telefax Må citeres med kildeangivelse Trykt på 100% genbrugspapir Cyclus 22

13 Erhvervs- og Boligstyrelsen B a h l e rups Parkhus Langelinie Allé København Ø. Telefon e f e f s.dk w w w. e f s. d k Miljøstyrelsen Strangade København K Telefon w w w. m s t. d k

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

tlt toiletskyl o~ tøjvask

tlt toiletskyl o~ tøjvask .,",\ \\ ) " \ -.. Genarwendelse cif regrwand tlt toiletskyl o~ tøjvask Genanvendelse af regnvand Forsøg med genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge.

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring

FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015. Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring FVD Udstilling Roskilde, 30.1.2015 Er det hot stof, det der med tilbagestrømnings-sikring Hvem er jeg: Niels Rasmussen Siden 1.2.2011: Siden juni 2014: Før da: Uddannelse: Produktionschef Guldborgsund

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Nr. 3 2000. Vurdering af hygiejniske risici ved håndtering af urent vand i huse

Nr. 3 2000. Vurdering af hygiejniske risici ved håndtering af urent vand i huse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 3 2000 Vurdering af hygiejniske risici ved håndtering af urent vand i huse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 3 2000 Vurdering af hygiejniske

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Installatørvejledning 1 VEJLEDNING OM VANDINSTALLATIONER > Sikring af installationer > Placering af stophane > Målerbrønd > Rørskader nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 I Herning Vand

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Fig.1. GULT: et lovkrav! Et krav hvis man har valgt POSTEVANDSSUPPLEMENT

Fig.1. GULT: et lovkrav! Et krav hvis man har valgt POSTEVANDSSUPPLEMENT 5-12-11 Selvrensende fiskedam & Regnv.anlæg & Solcellestr. & Musik - Mail : regndraaben@galnet.dk 66 169583 side 1 Et hæfte er udgivet> Rørcenteranvisning 003: regnvand til toilet og tøjvask i boliger.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Brug af regnvandsanlæg. Erfaringsopsamling

Brug af regnvandsanlæg. Erfaringsopsamling Brug af regnvandsanlæg i Danmark Erfaringsopsamling 2014 Titel: Brug af regnvandsanlæg i Danmark Erfaringsopsamling Redaktion: Rambøll Annette Raben Marianne Marcher Juhl Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Bygningsreglementet er det juridiske grundlag for byggeri på privat grund, herunder afløbsinstallationer Bygningsreglementet indeholder en række funktionskrav

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere