Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen"

Transkript

1 Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning 1. Indledning 3 2. Værd at vide om regnvandsanlæg 4 Spar på pengene 5 Eksempler på besparelse 6 Energiforbrug 7 Lav smitterisiko 7 Korrekt opbygning af anlæg 8 Skal bygningsmyndighederne involveres? 8 Andre myndigheder 9 Du må ikke gøre det selv 10 Teknisk risikoanalyse Opbygning af regnvandsanlæg 12 Tagflader 13 Filtre 14 Regnvandstank 15 Efterfyldning med drikkevand 15 Vandinstallationerne 16 Fare for forurening af den offentlige vandforsyning 16 Vandmåler 16 Hvem kan sparer? Eksempel på det usynlige anlæg i familien 18 Overordnet beskrivelse af anlægget 19 Der er en voksende interesse for at spare på dri k k e vandet i Danmark. Det kan ske på mange måder: Vandbesparende va n d h a n e r og bru s e r e, h u rtig reparation af dryppende vandhaner og cisterner og en ændret adfærd i den daglige brug af d ri k k e vand er nogle af mulighederne. I de seneste år har en ny mulighed trukket en del opmærksomhed til sig: Brugen af regnvand fra tage i stedet for dri k k e vand til wc-skyl og i va s k e m a s k i n e r. Ved at b ruge regnvand der, h vor vand af dri k k e va n d s k va l i t e t e t ikke er n ø dve n d i g t,sparer man både på pengene og på n at u r e n sressourcer. Denne pjece handler om sådanne regnvandsanlæg. Hvordan de sættes op, hvordan de ser ud, hvor meget man kan spare, og hvor de kan bruges, kan du læse om i denne pjece. 5. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontor 20 Overordnet beskrivelse af anlægget Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask 22 3

3 2 Værd at vide om regnvandsanlæg O ve rsigten på side 22 viser de steder, h vor brug af regnvand fra tage til wc-skyl og va s k e m a s k i n e rer tilladt og ikke tilladt. Regnvand fra tage er af dårligere kvalitet end drikkevand, så der kan være en vis sundhedsrisiko forbundet ved at b ruge vandet til tøjvask og wc-skyl. Men risikoen for, at dri k k e vandet bliver forurenet med regnva n d, er minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til de krav, E r h ve rvs- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen har opstillet: Spar på pengene Vandforbruget i en bolig er ca liter per person i døgnet, s varende til m 3 per person om året. Forbruget fordeler sig således: R e g nvand fra tage må bruges til wc-skyl og va s k e - maskiner i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte (se oversigten på sidste side 22). Regnvand må ikke bruges til wc-skyl og vaskemaskiner på døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler, skoler mv. Bad og håndvask Wc-skyl Tøjvask Opvask/rengøring Mad/drikke Øvrigt, lækage og lign. i boliger 45 liter 40 liter 10 liter 25 liter 20 liter liter De enkelte komponenter i et regnvandsanlæg skal være godkendte af ETA - D a n m a r k. E TA-Danmark er Erhvervs- og Boligstyrelsens selskab for godkendelse af vand- og afløbsmateriel (VA-godkendelse).Alt materiel, der er fabriksfremstillet og anvendes inden for omr å d e r, h vor by g n i n g s r e g l e m e n t e rne gælder, skal være VA - g o d k e n d t. Regnvandsanlægget skal stilles op af en autoriset VVSinstallatør og tilsluttes kloaksystemet af en autoriseret kloakmester. Ved anlæg, der er udført korrekt, er risikoen for at blive syg af bakterier lille, og den kan minimeres yderligere ved almindelig hygiejne, ligesom det er vigtigt at vedligeholde regnvandsanlægget ordentligt. I alt pr. person i døgnet liter Til wc-skyl og vask bruger hver person således 50 liter, s varende til 1/3 af det samlede forbru g. Disse 50 liter kan e rs t attes med regnva n d, hvis der er tilstrækkeligt tagareal til r å d i g h e d. A nvendes vandbesparende wc er (6 l eller mindre p r. skyl) og nye vaskemaskiner med et lille va n d f o r b ru g, falder det ers t atbare forbrug til pct. af totalforbru g e t. Den årlige nedbørsmængde i Danmark va rierer mellem 500 og 800 mm, men ligger typisk på 600 mm. På gru n d af opsugning, fordampning mv. kan ca. 75 pct. af regnvandet opsamles. 4 5

4 Eksempel på besparelse i et parcelhus Det årlige forbrug til wc-skyl og tøjvask i boliger sættes normalt til ca. 18 m 3 per person. Dette svarer til den vandmængde, der kan opsamles fra 40 m 2 tagflade. Regnvand fra en tagflade på 200 m 2 på et parcelhus kan således dække vandbehovet til wc-skyl og vask for en familie på 5 personer. Den årlige vandbesparelse bliver på 90 m 3 (18 m 3 x 5 personer), så med en vandpris på 30 kr. per m 3 vil en familie på 5 personer kunne spare 2700 kr. på vandregningen om året. Eksempel på besparelse i en etageejendom I etageboliger vil det opsamlede regnvand kun kunne dække en mindre del af forbruget, fordi det anvendelige tagareal pr. lejlighed er mindre end i et enfamiliehus. I en treetagers ejendom, hvor der er 6 lejligheder per etage, og hver lejlighed i gennemsnit har 2,1 beboere, er vandforbruget til wc-skyl og tøjvask 230 m 3 om året. Hvis tagarealet er 400 m 2, kan der opsamles 180 m 3 regnvand om året. Det svarer til, at 78 pct. af vandforbruget til tøjvask og wc-skyl kan erstattes med regnvand. Med en vandpris på 30 kr. per m 3 kan der årligt spares 5400 kr. Energiforbrug Der bruges energi til pumper, både ved traditionel fors y n i n g af dri k k e vand og ved brug af regnva n d. U n d e rsøgelser viser, at energi f o r b ruget ligger mellem 0,3 og 0,5 kwh per m 3, når man bruger regnva n d, og på 0,37 kwh per m 3, når man bruger drikkevand. Energiforbruget i forbindelse med regnvandssystemer er altså stort set lig med energiforbruget i det traditionelle s y s t e m. E n e r gi f o r b ruget ved distri bution af dri k k e va n d kan dog i store va n d f o rsyningssystemer være mindre. I etageboliger stiger energi f o r b ruget i det enkelte anlæg i takt med antallet af etager, og energi f o r b ruget til pumpning skal derfor vurderes i hve rt enkelt tilfælde. Lav smitterisiko R e g nvand indeholder flere bakterier end almindeligt d ri k k e va n d. Hvis anlæggene er korrekt udført, viser u n d e rsøgelser dog, at smitterisikoen er lille. Og den kan minimeres yderligere ved almindelig hy gi e j n e. På den b a g grund blev det i år 2000 lovligt at anvende regnva n d fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner i pri vate husholdninger og lignende by g g e ri. På steder med særligt udsatte gru p p e r, f. e k s. h o s p i t a l e r, alderdomshjem og børneinstitutioner er det pga. den øgede smitterisiko ikke tilladt at bru g e vand af ringere kvalitet end dri k k e va n d. 6 7

5 Korrekt opbygning af anlæg For at sikre, at regnvandsanlæggene planlægges, udføres og vedligeholdes teknisk og sundhedsmæssigt fors va r l i g t, har my n d i g h e d e rne indført nye krav i lov gi v n i n g e n. Dette betyder, at vand- og afløbsinstallationer med r e g nvand skal udføres efter de normer og standarder, der gælder for sædvanlige installationer i bygninger og i jord. Der er desuden blevet udarbejdet en anv i s n i n g : B rug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, R ø r c e n t e r - a nvisning 003, juli A nvisningen kan findes på og www. e m. d k. Skal bygningsmyndighederne involveres? De tekniske regler for byggeri er angivet i to bygningsreglementer: Det ene er Bygningsreglement for småhuse 1998, der omfatter småhuse, dvs. fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse mv.). Det andet er Bygningsreglement 1995, der gælder for alt byggeri, som ikke er omfattet af Bygningsreglement for småhuse. by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke i nvo l ve r e s, men alle regler skal selvfølgelig ove r h o l d e s. Andre myndigheder Vandforsyningen hører ikke under bygningsmyndigheden. For va n d f o rsyningen gælder en særlig lov givning som Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Ved by g g e ri, som kræve r tilladelse, vil tilladelsen normalt indeholde kravene til regnvandsanlægget. Kræver anlægget ikke tilladelse (etablering i eksisterende enfamiliehuse), kan det lokale va n d f o rs y - ningselskab stille krav til installat i o n e rn e, og lokale regulat i ver kan have bestemmelser om, at V V S - i n s t a l l atøren skal anmelde installationsarbejdet til va n d f o rs y n i n g s s e l s k a b e t, der videregiver anmeldelsen til bygningsmyndigheden. Lovgivningen er klar: Ved alt nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelsen, som indsendes til den lokale by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger og bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal arbejdet også have en byggetilladelse fra den lokale 8 9

6 Du må ikke gøre det selv Man kan selv købe et regnva n d s a n l æ g, men det betyder i k k e, at man selv må stille anlægget op. Det er kun a u t o riserede V V S - f i rm a e r, der må udføre arbejdet med va n d i n s t a l l ationer i jorden og bygningen samt afløbsinstallationer i bygningen. Afløbsinstallationer i jorden skal udføres af autoriserede kloakmestre. ningen udkom i år Fo rurening fra sådanne anlæg og fra anlæg, der ikke vedligeholdes, kan være uhyre vanskelig at spore og identificere. Efter udarbejdelsen af risikoanalysen er det blevet et krav, at anlæg, der skal udføres i Danmark, har en rørafbryder på vandinstallationen. En rørafbryder er en speciel ventil, der forhindrer, at forurenet vand fra en husinstallation trænger ud i det offentlige vandforsyningsnet. Teknisk risikoanalyse Når der etableres vandforsyningssystemer med dobbelt ledningssystem et som fører drikkevand og et som fører regnvand vil der altid være en risiko for, at der kan ske kortslutning mellem de to systemer, så drikkevandet forurenes med regnvand. For at belyse denne ri s i k o, er der lavet en teknisk ri s i k o- a n a l y s e. Fo rmålet med den tekniske analyse er dels at b e s k ri ve risici i forbindelse med et anlæg, dels at danne grundlag for at foreslå ændringer i udformningen af a n l æ g, der vil kunne reducere de beskrevne ri s i c i. Konklusionen på risikoanalysen er, at anlæg, der udføres efter anv i s n i n g e n, er sikre anlæg, og at risiko for foru r e n i n g af det offentlige va n d f o rsyningsnet er lille. Den største fare for forurening af den offentlige va n d f o rsyning kommer fra a n l æ g, som udføres ulov l i g t, og som ikke ove r h o l d e r kravene i anvisningen, og anlæg, der er udført før anvis

7 3 Opbygning af regnvandsanlæg P rincippet i et regnvandsanlæg er vist med figuren på næste side og gennemgås i det følgende. Regnvand fra taget ledes via nedløbsrøret til en lagertank. Fra lagertanken pumpes vandet til de installat i o n e r, der skal f o rsynes med regnvand - altså wc et og va s k e m a s k i n e n. I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med drikkevand i tanken. Det er meget vigtigt, at denne efterfyldning udføres på en måde, der sikrer, at regnvandet under ingen omstændigheder kan suges ind i drikkevandsledningerne og dermed forurene drikkevandsforsyningen Installationen udføres som beskrevet i Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger. Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask 1. Nedløbsbrønd 2. Regnvand filtreres 3. Regnvandstank 4. Indløb til regnvandstank 5. Ledning suger regnvand op 6. Selvansugende pumpe 7. Automatisk styreenhed 8. Drikkevandsefterfyldning til regnvandstank via luftgab 9. Drikkevandsrør/ledning 10. Overløbssikring til kloak 11. VA - godkendt rørafbryder Tagflader Taget skal have tilstrækkelig hældning, så stillestående va n d u n d g å s. Desuden skal tagflader, t a grender og tagnedløb renses for blade og lignende mindst fire gange om året. I særlige tilfælde kan behovet for rensning være størr e. Tage af tegl, beton og skifer er velegnede til opsamling af r e g nva n d. Tagflader af følgende mat e rialer er uegnede til opsamling af r e g nva n d : Ta g p a p, der lægges på i flydende form (nyt eller ve d l i g e- h o l d e l s e ), vil ofte gøre regnvandet gulligt og er derfor specielt uegnet til tøjva s k 12 13

8 Græs-, mos- og stråtage gør det betydeligt sværere at opsamle regnvandet, og man risikerer, at regnvandet bliver misfarvet Kobbertage og kobbertagrender Asbestholdige tage Filtre For at fjerne blade og andre urenheder i regnva n d e t, a n b ringes filtre på nedløbsrøret fra tagrenden eller på tilløbsledningen til lagert a n k e n. De filtre, der kræver mindst ve d l i g e h o l d e l s e, e r: Lodrette filtre på hve rt tagnedløb Cyklonfiltre i jorden, der modtager vand fra flere tagnedløb Regnvandstank Regnvandstanken kan placeres i jorden uden for bygningen eller i et køligt kælderrum i bygningen. Tanken skal være dimensioneret efter husets og husstandens størr e l s e, og den skal være udform e t, så bundslam og flydeslam ikke suges med ind til wc et eller va s k emaskinen. Desuden skal den være forsynet med et overløb, så overskudsvand kan ledes væk, når det regner meget. Hvis overløbet fra tanken kobles til kloaksystemet, skal det s i k r e s, at der ikke kan ske tilbageløb, så kloakvandet løber ind i tanken. Derfor er det sikrest at lede overskudsvandet fra tank og filtre til nedsivning. Hvis overskudsvandet skal ledes til hove d k l o a k k e n, skal det ske over højeste opstemningskote, eller også skal overskudsvandet pumpes op i kloakken. Efterfyldning med drikkevand Eksempel på Luftgab Eksempel på cyklonfilter og lodretfilter I længerevarende tørre perioder skal der være mulighed for at supplere vandet i tanken med dri k k e va n d. Denne efterfyldning skal udføres, så muligheden for, at regnva n d e t suges ind i vandforsyningsnettet er minimal. Derfor er det et krav, at efterfyldningen sker over et luftgab på minimum 20 mm. A f h æ n gig af nedbørsmængden og va n d f o r b ruget skal r e g nvandet opbevares i tanken i kortere eller længere tid. For at begrænse bakterievæksten skal temperaturen i tanken holdes så lav som muligt og må ikke komme ove r 1 8 C

9 Eksempel på mærkning af rør Vandinstallationerne Fra tanken pumpes regnvandet via et separat ledningsnet ud til wc et og vaskemaskinen, hvor vandet skal benyttes. Ledningerne skal være tydeligt mærket med IKKE DRIKKEVAND, så der ikke senere laves fejlkoblinger mellem regnvandsledningerne og drikkevandssystemet. Fare for forurening af den offentlige vandforsyning Det kan medføre sundhedsfare for tusinder af mennesker, hvis der sker en kortslutning mellem et regnvandsanlæg og den offentlige vandforsyning. Derfor skal der installeres en VA-godkendt rørafbryder på vandstikledningen i huse, h vor der er installeret regnva n d s a n l æ g. Hvem kan spare? Parcelhuse: De største besparelser opnås ved ny by g g e ri, h vor den d o bbelte ledningsføring kan planlægges og udføres i forbindelse med opføring af huset. I ældre huse afhænger økonomien af, hvor hensigtsmæssigt wc og vaskemaskine er anbragt i forhold til hinanden, og hvor store tagflader der kan udnyttes. Etageejendomme: I etageejendomme kan der typisk ikke opsamles vand nok til at dække hele vandforbruget til wc-skyl og tøjvask. Derfor er det relativt dyrt at etablere regnva n d s a n l æ g. Desuden afhænger udgi f t e rne til energi i forbindelse med pumpning af vandet af, hvor mange etager der er i ejendommen. Vandmåler For at kunne kontrollere, hvor meget regnvand der anvendes, kan der sættes en vandmåler på ledningen, der fører fra regnvandstanken til installationerne. Kommunen kan kræve, at der bliver sat en vandmåler på systemet, hvis der skal betales va n d a f l e d n i n g s a f gi f t. Desuden kan der eve n - tuelt sættes en vandmåler på den ledning, h vor dri k k e - vandet til efterfyldning til tanken kommer fra. Vaskerier: I fællesvaskerier i forbindelse med boligblokke kan man med stor fordel anvende regnvand til vaskemaskinerne. Kontorejendomme: I kontorejendomme kan det, når tagarealet er stort nok, være fordelagtigt at benytte regnvand til wc-skyl

10 4 Eksempel på det usynlige anlæg i familien Fakta Bygning: Parcelhus Opførelsesår: 1920, ombygget i Opførelsesår for regnvandsanlæg: 1996/1997 Tagareal : 250 m 2 Wc'er: 2 stk. Vaskemaskine: 1 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Regnvandsanlægget er etableret i et eksisterende parcelhus. Ejendommen ligger i det åbne land, og både regnvand og spildevand afledes ved nedsivning i hvert sit anlæg. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem tagnedløbsfiltre. Derefter afledes regnvandet i to separate ledningssystemer. En ledning fører det filtrerede regnvand til en regnvandstank, og en anden leder det ikke-filtrerede regnvand til en faskine (en stenfyldt rende i jorden), hvorfra regnvandet siver ned i jorden. Styringssystemet og pumpen er placeret i parcelhusets bryggers. Fra pumpen suges regnvandet fra regnvandstanken ind i bygningen. Pumpen kan i andre systemer være nedsænket i regnvandstanken, hvorfra den trykker vandet ind i huset. Fra bryggerset ledes vandet ud til wc'erne og vaskemaskinen via et separat rørssystem. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl og maskintøjvask i parcelhus Tagnedløb med indbygget filter, hvorfra sideafløbet fører filtreret vand, og det lige gennemløb fører frafiltreret materiale og vand til nedsivning

11 5 Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontorhus Fakta Bygning: IDA kontorhus Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V Opførelsesår: 1998 Tagareal: 1600 m 2 Regnvandstank: 30 m 2 Wc installationer: 60 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Allerede i projekteringsfasen blev det besluttet, at der skulle anvendes regnvand til wc-skyl. Fakta Bygning: Mercedes-Benz Danmark A/S, hovedkvarter. Frederikskaj 4, 2450 København SV Opførelsesår: 1998 Tagareal: 2400 m 2 Regnvandstank: Hovedtank 30 m 3 samt et antal mindre tanke i bygning på 1 m 3 Wc-installationer: 60 stk Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem fem cy k l o n f i l t r e til en stor lagertank i jorden. Fra denne lagertank pumpes r e g nvandet ind til centralt anbragte, mindre lagert a n k e, der forsyner hver sin klynge af wc er med skylleva n d. Efterfyldningen med dri k k e vand sker til de mindre lagert a n k e. For at opretholde trykket i fors y n i n g s l e d n i n g e n, er der installeret en hydrofor ved hver tank. Hydroforen er en beholder for oplagring af vand under tryk, som sikrer, at vandstrømmen ved tapstederne holdes på den ønskede størrelse. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem separate regnvandsledninger til en stor "filterbrønd ", der ikke fungerer som f i l t e r, men som sandfang, hvilket vil sige, at der sker en bundfældning af part i k l e r. Efter sandfanget ledes regnvandet til en regnvandstank. Fra tanken pumpes r e g nvandet til bygningens teknikru m, og fra teknikru m m e t ledes det i et separat try k r ø rsystem til wc'ern e. I tilfælde af mangel på regnvand efterfyldes regnvandstanken med drikkevand

12 6 Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask Registreringsblad Tilladt uden ansøgning til myndigheder Eksisterende enfamiliehuse Tilladt efter ansøgning til myndigheder Enfamiliehuse, nye Etageboliger, nye og gamle Fællesvaskerier i etageboliger Møntvaskerier Kontorer, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte Arbejdssteder med fast brugerkreds som fx virksomheders personaletoiletter og fælles vaskemaskiner Universiteter Tekniske skoler Separate gymnasier VUC-centre Ikke tilladt Hospitaler Beskyttede boliger Plejehjem (alle wc er og vaskemaskiner) Andre døgninstitutioner Daginstitutioner ( v u g g e s t u e e, rbørnehaver, skolefritids-ordning og fritidshjem) Forsamlingshuse Skoler (som folkeskoler og private skoler) Wc er, hvor der er adgang for offentligheden Offentlige tilgængelige toiletter i forbindelse med biograf og teater, foredrag, andet Restauranter, cafeteriaer, hoteller mv. Sportshaller/idrætsanlæg, svømmehaller Øvrige bygninger med adgang for offentligheden Udgiver: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K telefon telefax Internet Udgivelsesår: 2002 Titel: Fra taget til toilettet Undertitel: - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Udførende institution(er): Miljøstyrelsen; Erhvervs- og boligstyrelsen Resumé: Pjecen beskriver brugen af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Pjecen redegør for principperne for opbygning af anlæg, retningslinier for anvendelsen af regnvandet og potentialet for besparelser. Indeholder desuden eksempler på brug af regnvand i kontorhus og i enfamiliehus. Emneord: genanvendelse; boliger; husholdninger Foto: Mikkel Østergaard Layout: Stine Yde Design Sideantal: 24 Format: A5 Oplag: 5000 ISBN: Tryk: Jønsson & Nomi Pris (inkl. moms): Gratis Fås I: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K telefon telefax Må citeres med kildeangivelse Trykt på 100% genbrugspapir Cyclus 22

13 Erhvervs- og Boligstyrelsen B a h l e rups Parkhus Langelinie Allé København Ø. Telefon e f e f s.dk w w w. e f s. d k Miljøstyrelsen Strangade København K Telefon w w w. m s t. d k

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling

Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Regnvandsanlæg Lovgivning og myndighedsbehandling Inge Faldager,, 1 BEK nr. 1449 af 11/12/2007 Gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Skån miljøet brug regnvand

Skån miljøet brug regnvand Skån miljøet brug regnvand Brug ikke rent drikkevand til unødvendige formål Nedbørsmængder i Danmark Et regnvandsanlæg kan erstatte følgende mængder rent drikkevand: Parcelhuse 40-50 % Boligblokke til

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune Vandbesparelser og afledning af regnvand Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune A) Er vandbesparelser vigtige generelt eller kun i de egne af landet, hvor vand er en meget begrænset

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Anvendelse og afledning af

Anvendelse og afledning af Anvendelse og afledning af Undervisningsministeriet. 14-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit kopieres

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012

Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Marts 2012 Kursus Sikring af vandinstallationer Marts 2012 Formål: At give deltagerne teoretisk og praktisk viden om sikring af offentlige vandforsyningsanlæg

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have

Regnvandsanlæg i PE Til hus og have sanlæg i PE Til hus og have Genbrug regnvandet......og SPAR op til 40 % af det dyre drikkevand Hvorfor genbruge regnvand? Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyld, tøjvask

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Opsamling og anvendelse

Opsamling og anvendelse Aarhus Kommune Opsamling og anvendelse Oktober 2011 Ref. Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. OPSAMLING TIL HAVEVANDING 4 2.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima

EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering. Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima EBST vejledning for DS/EN 1717 Orientering Leon Buhl Teknologisk Institut Industri & Klima Hvad forventes vejledningen at komme til at indeholde? Indledning Hvad er tilbagestrømning Eksempler på tilbagestrømning

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering

DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering DS/EN 1717 og DS 439 Hvad gælder hvor? Leon Buhl Energi & Klima Installation og Kalibrering Hvor gælder hvad? BR08 kap 8.4.1 Stk. 1 Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Mindre regnvand i kloakken Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Nedsivning af regnvand Der er mange muligheder for at bruge regnvandet i haven. Du lede det direkte i et hulrum under jorden eller

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand

KONFERENCE OM SEKUNDAVAND. HOFOR`s erfaringer med sekundavand KONFERENCE OM SEKUNDAVAND HOFOR`s erfaringer med sekundavand Maj-Britt Poulsen, Planafdelingen 28 januar 2013 KORT OM OS Vi er kommunalt ejet Københavns Kommune ejer 73 procent af selskabet Vores forsyninger

Læs mere

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling?

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? Civilingeniør Niels Cajus Pedersen Disposition s planlægning Lovgivning Tilladelse

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Afløbsinstallationer anlæg og komponenter. Erik Brandt Inge Faldager

Afløbsinstallationer anlæg og komponenter. Erik Brandt Inge Faldager Afløbsinstallationer anlæg og komponenter Erik Brandt Inge Faldager SBi-anvisning 256 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Afløbsinstallationer anlæg og komponenter Serietitel

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Opsamling af regnvand fra boligers tage

Opsamling af regnvand fra boligers tage FORSLAG TIL Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2009 Opsamling af regnvand fra boligers tage FOR DE GENERELLE RAMMER OM SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RENSNINGSANLÆG HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003 Juli 2000

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003 Juli 2000 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003 Juli 2000 Udarbejdet for: By- og Boligministeriet og Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen RØRCENTRET Rørcenter-anvisning

Læs mere

Sikring mod tilbagestrømning og forurening

Sikring mod tilbagestrømning og forurening Sikring mod tilbagestrømning og forurening Vandinstallationer med indbygget fremtid Temadag den 22. maj 2007 Leon Buhl 12.4.1 Vandinstallationer, 12.4.1.1 Generelt Stk. 2. Koldt vand skal ved samtlige

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet I VandCenter Syd ønsker vi at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet i Odense ikke bliver forurenet. En bakteriologisk forurening af drikkevandet

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø...

mhtml:file://c:\users\susanne Mann Skou\Documents\Vandværk\Målere\Tilbagestrø... Side 1 af 5 Publikationer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Forside Indhold Kolofon Download Søg Forrige Næste 5 Krav til tilbagestrømningssikring i dansk lovgivning De overordnede krav

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

tlt toiletskyl o~ tøjvask

tlt toiletskyl o~ tøjvask .,",\ \\ ) " \ -.. Genarwendelse cif regrwand tlt toiletskyl o~ tøjvask Genanvendelse af regnvand Forsøg med genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask Rent drikkevand er ikke længere en selvfølge.

Læs mere

Opsamling og anvendelse. LAR-metodekatalog

Opsamling og anvendelse. LAR-metodekatalog Opsamling og anvendelse LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. OPSAMLING TIL HAVEVANDING... 6 2.1 GENEREL BESKRIVELSE... 6 2.1.1 Opbygning og funktion... 6 2.1.2 Krav fra myndigheder...

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Roth Regnvandsanlæg. Systemløsninger for professionelle.... living full of energy!

Roth Regnvandsanlæg. Systemløsninger for professionelle.... living full of energy! Roth Regnvandsanlæg Systemløsninger for professionelle... living full of energy! 224 Roth Håndbogen 2012-2013 Skån miljøet - spar vand og penge...gode grunde for regnvand Hvorfor samle regnvand? Der er

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

for Miljø i byggeri og anlæg samt, En liste over forsøg i kommunen med anvendelsen af regnvand i toiletskyl

for Miljø i byggeri og anlæg samt, En liste over forsøg i kommunen med anvendelsen af regnvand i toiletskyl NOTAT Anvendelse af regnvand Center for Miljø blev i forbindelse med TMU møde den 9. januar 2008 bedt om følgende i forlængelse af punkt 12: Medlemsforslag om at anvendelse af regnvand indgår i kommunens

Læs mere

VISIONER FOR ANVENDELSE AF SEKUNDAVAND

VISIONER FOR ANVENDELSE AF SEKUNDAVAND SEKUNDAVAND En storm i et glas vand eller kilden til innovation, vækst og eksport. Odense 28. januar 2013 developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. 1 Hans-Martin

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Drikkevand set fra vandværket

Drikkevand set fra vandværket Københavns Energi Bynet og Teknik Drikkevand set fra vandværket Sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand Sikring mod tilbagestrømning I mere end de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent

Læs mere

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND

SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND SÅDAN SIKRER I EJENDOMMENS DRIKKEVAND Få viden om krav, ansvar og løsninger Øget vandforbrug til industri og produktion af fødevarer stiller store krav til god vandhygiejne. Det samme gør demografiske

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere