Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen"

Transkript

1 Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Erhvervs- og Boligstyrelsen Miljøstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning 1. Indledning 3 2. Værd at vide om regnvandsanlæg 4 Spar på pengene 5 Eksempler på besparelse 6 Energiforbrug 7 Lav smitterisiko 7 Korrekt opbygning af anlæg 8 Skal bygningsmyndighederne involveres? 8 Andre myndigheder 9 Du må ikke gøre det selv 10 Teknisk risikoanalyse Opbygning af regnvandsanlæg 12 Tagflader 13 Filtre 14 Regnvandstank 15 Efterfyldning med drikkevand 15 Vandinstallationerne 16 Fare for forurening af den offentlige vandforsyning 16 Vandmåler 16 Hvem kan sparer? Eksempel på det usynlige anlæg i familien 18 Overordnet beskrivelse af anlægget 19 Der er en voksende interesse for at spare på dri k k e vandet i Danmark. Det kan ske på mange måder: Vandbesparende va n d h a n e r og bru s e r e, h u rtig reparation af dryppende vandhaner og cisterner og en ændret adfærd i den daglige brug af d ri k k e vand er nogle af mulighederne. I de seneste år har en ny mulighed trukket en del opmærksomhed til sig: Brugen af regnvand fra tage i stedet for dri k k e vand til wc-skyl og i va s k e m a s k i n e r. Ved at b ruge regnvand der, h vor vand af dri k k e va n d s k va l i t e t e t ikke er n ø dve n d i g t,sparer man både på pengene og på n at u r e n sressourcer. Denne pjece handler om sådanne regnvandsanlæg. Hvordan de sættes op, hvordan de ser ud, hvor meget man kan spare, og hvor de kan bruges, kan du læse om i denne pjece. 5. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontor 20 Overordnet beskrivelse af anlægget Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask 22 3

3 2 Værd at vide om regnvandsanlæg O ve rsigten på side 22 viser de steder, h vor brug af regnvand fra tage til wc-skyl og va s k e m a s k i n e rer tilladt og ikke tilladt. Regnvand fra tage er af dårligere kvalitet end drikkevand, så der kan være en vis sundhedsrisiko forbundet ved at b ruge vandet til tøjvask og wc-skyl. Men risikoen for, at dri k k e vandet bliver forurenet med regnva n d, er minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til de krav, E r h ve rvs- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen har opstillet: Spar på pengene Vandforbruget i en bolig er ca liter per person i døgnet, s varende til m 3 per person om året. Forbruget fordeler sig således: R e g nvand fra tage må bruges til wc-skyl og va s k e - maskiner i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte (se oversigten på sidste side 22). Regnvand må ikke bruges til wc-skyl og vaskemaskiner på døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler, skoler mv. Bad og håndvask Wc-skyl Tøjvask Opvask/rengøring Mad/drikke Øvrigt, lækage og lign. i boliger 45 liter 40 liter 10 liter 25 liter 20 liter liter De enkelte komponenter i et regnvandsanlæg skal være godkendte af ETA - D a n m a r k. E TA-Danmark er Erhvervs- og Boligstyrelsens selskab for godkendelse af vand- og afløbsmateriel (VA-godkendelse).Alt materiel, der er fabriksfremstillet og anvendes inden for omr å d e r, h vor by g n i n g s r e g l e m e n t e rne gælder, skal være VA - g o d k e n d t. Regnvandsanlægget skal stilles op af en autoriset VVSinstallatør og tilsluttes kloaksystemet af en autoriseret kloakmester. Ved anlæg, der er udført korrekt, er risikoen for at blive syg af bakterier lille, og den kan minimeres yderligere ved almindelig hygiejne, ligesom det er vigtigt at vedligeholde regnvandsanlægget ordentligt. I alt pr. person i døgnet liter Til wc-skyl og vask bruger hver person således 50 liter, s varende til 1/3 af det samlede forbru g. Disse 50 liter kan e rs t attes med regnva n d, hvis der er tilstrækkeligt tagareal til r å d i g h e d. A nvendes vandbesparende wc er (6 l eller mindre p r. skyl) og nye vaskemaskiner med et lille va n d f o r b ru g, falder det ers t atbare forbrug til pct. af totalforbru g e t. Den årlige nedbørsmængde i Danmark va rierer mellem 500 og 800 mm, men ligger typisk på 600 mm. På gru n d af opsugning, fordampning mv. kan ca. 75 pct. af regnvandet opsamles. 4 5

4 Eksempel på besparelse i et parcelhus Det årlige forbrug til wc-skyl og tøjvask i boliger sættes normalt til ca. 18 m 3 per person. Dette svarer til den vandmængde, der kan opsamles fra 40 m 2 tagflade. Regnvand fra en tagflade på 200 m 2 på et parcelhus kan således dække vandbehovet til wc-skyl og vask for en familie på 5 personer. Den årlige vandbesparelse bliver på 90 m 3 (18 m 3 x 5 personer), så med en vandpris på 30 kr. per m 3 vil en familie på 5 personer kunne spare 2700 kr. på vandregningen om året. Eksempel på besparelse i en etageejendom I etageboliger vil det opsamlede regnvand kun kunne dække en mindre del af forbruget, fordi det anvendelige tagareal pr. lejlighed er mindre end i et enfamiliehus. I en treetagers ejendom, hvor der er 6 lejligheder per etage, og hver lejlighed i gennemsnit har 2,1 beboere, er vandforbruget til wc-skyl og tøjvask 230 m 3 om året. Hvis tagarealet er 400 m 2, kan der opsamles 180 m 3 regnvand om året. Det svarer til, at 78 pct. af vandforbruget til tøjvask og wc-skyl kan erstattes med regnvand. Med en vandpris på 30 kr. per m 3 kan der årligt spares 5400 kr. Energiforbrug Der bruges energi til pumper, både ved traditionel fors y n i n g af dri k k e vand og ved brug af regnva n d. U n d e rsøgelser viser, at energi f o r b ruget ligger mellem 0,3 og 0,5 kwh per m 3, når man bruger regnva n d, og på 0,37 kwh per m 3, når man bruger drikkevand. Energiforbruget i forbindelse med regnvandssystemer er altså stort set lig med energiforbruget i det traditionelle s y s t e m. E n e r gi f o r b ruget ved distri bution af dri k k e va n d kan dog i store va n d f o rsyningssystemer være mindre. I etageboliger stiger energi f o r b ruget i det enkelte anlæg i takt med antallet af etager, og energi f o r b ruget til pumpning skal derfor vurderes i hve rt enkelt tilfælde. Lav smitterisiko R e g nvand indeholder flere bakterier end almindeligt d ri k k e va n d. Hvis anlæggene er korrekt udført, viser u n d e rsøgelser dog, at smitterisikoen er lille. Og den kan minimeres yderligere ved almindelig hy gi e j n e. På den b a g grund blev det i år 2000 lovligt at anvende regnva n d fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner i pri vate husholdninger og lignende by g g e ri. På steder med særligt udsatte gru p p e r, f. e k s. h o s p i t a l e r, alderdomshjem og børneinstitutioner er det pga. den øgede smitterisiko ikke tilladt at bru g e vand af ringere kvalitet end dri k k e va n d. 6 7

5 Korrekt opbygning af anlæg For at sikre, at regnvandsanlæggene planlægges, udføres og vedligeholdes teknisk og sundhedsmæssigt fors va r l i g t, har my n d i g h e d e rne indført nye krav i lov gi v n i n g e n. Dette betyder, at vand- og afløbsinstallationer med r e g nvand skal udføres efter de normer og standarder, der gælder for sædvanlige installationer i bygninger og i jord. Der er desuden blevet udarbejdet en anv i s n i n g : B rug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, R ø r c e n t e r - a nvisning 003, juli A nvisningen kan findes på og www. e m. d k. Skal bygningsmyndighederne involveres? De tekniske regler for byggeri er angivet i to bygningsreglementer: Det ene er Bygningsreglement for småhuse 1998, der omfatter småhuse, dvs. fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse mv.). Det andet er Bygningsreglement 1995, der gælder for alt byggeri, som ikke er omfattet af Bygningsreglement for småhuse. by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke i nvo l ve r e s, men alle regler skal selvfølgelig ove r h o l d e s. Andre myndigheder Vandforsyningen hører ikke under bygningsmyndigheden. For va n d f o rsyningen gælder en særlig lov givning som Miljøstyrelsen er ansvarlig for. Ved by g g e ri, som kræve r tilladelse, vil tilladelsen normalt indeholde kravene til regnvandsanlægget. Kræver anlægget ikke tilladelse (etablering i eksisterende enfamiliehuse), kan det lokale va n d f o rs y - ningselskab stille krav til installat i o n e rn e, og lokale regulat i ver kan have bestemmelser om, at V V S - i n s t a l l atøren skal anmelde installationsarbejdet til va n d f o rs y n i n g s s e l s k a b e t, der videregiver anmeldelsen til bygningsmyndigheden. Lovgivningen er klar: Ved alt nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelsen, som indsendes til den lokale by g n i n g s my n d i g h e d. Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger og bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal arbejdet også have en byggetilladelse fra den lokale 8 9

6 Du må ikke gøre det selv Man kan selv købe et regnva n d s a n l æ g, men det betyder i k k e, at man selv må stille anlægget op. Det er kun a u t o riserede V V S - f i rm a e r, der må udføre arbejdet med va n d i n s t a l l ationer i jorden og bygningen samt afløbsinstallationer i bygningen. Afløbsinstallationer i jorden skal udføres af autoriserede kloakmestre. ningen udkom i år Fo rurening fra sådanne anlæg og fra anlæg, der ikke vedligeholdes, kan være uhyre vanskelig at spore og identificere. Efter udarbejdelsen af risikoanalysen er det blevet et krav, at anlæg, der skal udføres i Danmark, har en rørafbryder på vandinstallationen. En rørafbryder er en speciel ventil, der forhindrer, at forurenet vand fra en husinstallation trænger ud i det offentlige vandforsyningsnet. Teknisk risikoanalyse Når der etableres vandforsyningssystemer med dobbelt ledningssystem et som fører drikkevand og et som fører regnvand vil der altid være en risiko for, at der kan ske kortslutning mellem de to systemer, så drikkevandet forurenes med regnvand. For at belyse denne ri s i k o, er der lavet en teknisk ri s i k o- a n a l y s e. Fo rmålet med den tekniske analyse er dels at b e s k ri ve risici i forbindelse med et anlæg, dels at danne grundlag for at foreslå ændringer i udformningen af a n l æ g, der vil kunne reducere de beskrevne ri s i c i. Konklusionen på risikoanalysen er, at anlæg, der udføres efter anv i s n i n g e n, er sikre anlæg, og at risiko for foru r e n i n g af det offentlige va n d f o rsyningsnet er lille. Den største fare for forurening af den offentlige va n d f o rsyning kommer fra a n l æ g, som udføres ulov l i g t, og som ikke ove r h o l d e r kravene i anvisningen, og anlæg, der er udført før anvis

7 3 Opbygning af regnvandsanlæg P rincippet i et regnvandsanlæg er vist med figuren på næste side og gennemgås i det følgende. Regnvand fra taget ledes via nedløbsrøret til en lagertank. Fra lagertanken pumpes vandet til de installat i o n e r, der skal f o rsynes med regnvand - altså wc et og va s k e m a s k i n e n. I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med drikkevand i tanken. Det er meget vigtigt, at denne efterfyldning udføres på en måde, der sikrer, at regnvandet under ingen omstændigheder kan suges ind i drikkevandsledningerne og dermed forurene drikkevandsforsyningen Installationen udføres som beskrevet i Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger. Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask 1. Nedløbsbrønd 2. Regnvand filtreres 3. Regnvandstank 4. Indløb til regnvandstank 5. Ledning suger regnvand op 6. Selvansugende pumpe 7. Automatisk styreenhed 8. Drikkevandsefterfyldning til regnvandstank via luftgab 9. Drikkevandsrør/ledning 10. Overløbssikring til kloak 11. VA - godkendt rørafbryder Tagflader Taget skal have tilstrækkelig hældning, så stillestående va n d u n d g å s. Desuden skal tagflader, t a grender og tagnedløb renses for blade og lignende mindst fire gange om året. I særlige tilfælde kan behovet for rensning være størr e. Tage af tegl, beton og skifer er velegnede til opsamling af r e g nva n d. Tagflader af følgende mat e rialer er uegnede til opsamling af r e g nva n d : Ta g p a p, der lægges på i flydende form (nyt eller ve d l i g e- h o l d e l s e ), vil ofte gøre regnvandet gulligt og er derfor specielt uegnet til tøjva s k 12 13

8 Græs-, mos- og stråtage gør det betydeligt sværere at opsamle regnvandet, og man risikerer, at regnvandet bliver misfarvet Kobbertage og kobbertagrender Asbestholdige tage Filtre For at fjerne blade og andre urenheder i regnva n d e t, a n b ringes filtre på nedløbsrøret fra tagrenden eller på tilløbsledningen til lagert a n k e n. De filtre, der kræver mindst ve d l i g e h o l d e l s e, e r: Lodrette filtre på hve rt tagnedløb Cyklonfiltre i jorden, der modtager vand fra flere tagnedløb Regnvandstank Regnvandstanken kan placeres i jorden uden for bygningen eller i et køligt kælderrum i bygningen. Tanken skal være dimensioneret efter husets og husstandens størr e l s e, og den skal være udform e t, så bundslam og flydeslam ikke suges med ind til wc et eller va s k emaskinen. Desuden skal den være forsynet med et overløb, så overskudsvand kan ledes væk, når det regner meget. Hvis overløbet fra tanken kobles til kloaksystemet, skal det s i k r e s, at der ikke kan ske tilbageløb, så kloakvandet løber ind i tanken. Derfor er det sikrest at lede overskudsvandet fra tank og filtre til nedsivning. Hvis overskudsvandet skal ledes til hove d k l o a k k e n, skal det ske over højeste opstemningskote, eller også skal overskudsvandet pumpes op i kloakken. Efterfyldning med drikkevand Eksempel på Luftgab Eksempel på cyklonfilter og lodretfilter I længerevarende tørre perioder skal der være mulighed for at supplere vandet i tanken med dri k k e va n d. Denne efterfyldning skal udføres, så muligheden for, at regnva n d e t suges ind i vandforsyningsnettet er minimal. Derfor er det et krav, at efterfyldningen sker over et luftgab på minimum 20 mm. A f h æ n gig af nedbørsmængden og va n d f o r b ruget skal r e g nvandet opbevares i tanken i kortere eller længere tid. For at begrænse bakterievæksten skal temperaturen i tanken holdes så lav som muligt og må ikke komme ove r 1 8 C

9 Eksempel på mærkning af rør Vandinstallationerne Fra tanken pumpes regnvandet via et separat ledningsnet ud til wc et og vaskemaskinen, hvor vandet skal benyttes. Ledningerne skal være tydeligt mærket med IKKE DRIKKEVAND, så der ikke senere laves fejlkoblinger mellem regnvandsledningerne og drikkevandssystemet. Fare for forurening af den offentlige vandforsyning Det kan medføre sundhedsfare for tusinder af mennesker, hvis der sker en kortslutning mellem et regnvandsanlæg og den offentlige vandforsyning. Derfor skal der installeres en VA-godkendt rørafbryder på vandstikledningen i huse, h vor der er installeret regnva n d s a n l æ g. Hvem kan spare? Parcelhuse: De største besparelser opnås ved ny by g g e ri, h vor den d o bbelte ledningsføring kan planlægges og udføres i forbindelse med opføring af huset. I ældre huse afhænger økonomien af, hvor hensigtsmæssigt wc og vaskemaskine er anbragt i forhold til hinanden, og hvor store tagflader der kan udnyttes. Etageejendomme: I etageejendomme kan der typisk ikke opsamles vand nok til at dække hele vandforbruget til wc-skyl og tøjvask. Derfor er det relativt dyrt at etablere regnva n d s a n l æ g. Desuden afhænger udgi f t e rne til energi i forbindelse med pumpning af vandet af, hvor mange etager der er i ejendommen. Vandmåler For at kunne kontrollere, hvor meget regnvand der anvendes, kan der sættes en vandmåler på ledningen, der fører fra regnvandstanken til installationerne. Kommunen kan kræve, at der bliver sat en vandmåler på systemet, hvis der skal betales va n d a f l e d n i n g s a f gi f t. Desuden kan der eve n - tuelt sættes en vandmåler på den ledning, h vor dri k k e - vandet til efterfyldning til tanken kommer fra. Vaskerier: I fællesvaskerier i forbindelse med boligblokke kan man med stor fordel anvende regnvand til vaskemaskinerne. Kontorejendomme: I kontorejendomme kan det, når tagarealet er stort nok, være fordelagtigt at benytte regnvand til wc-skyl

10 4 Eksempel på det usynlige anlæg i familien Fakta Bygning: Parcelhus Opførelsesår: 1920, ombygget i Opførelsesår for regnvandsanlæg: 1996/1997 Tagareal : 250 m 2 Wc'er: 2 stk. Vaskemaskine: 1 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Regnvandsanlægget er etableret i et eksisterende parcelhus. Ejendommen ligger i det åbne land, og både regnvand og spildevand afledes ved nedsivning i hvert sit anlæg. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem tagnedløbsfiltre. Derefter afledes regnvandet i to separate ledningssystemer. En ledning fører det filtrerede regnvand til en regnvandstank, og en anden leder det ikke-filtrerede regnvand til en faskine (en stenfyldt rende i jorden), hvorfra regnvandet siver ned i jorden. Styringssystemet og pumpen er placeret i parcelhusets bryggers. Fra pumpen suges regnvandet fra regnvandstanken ind i bygningen. Pumpen kan i andre systemer være nedsænket i regnvandstanken, hvorfra den trykker vandet ind i huset. Fra bryggerset ledes vandet ud til wc'erne og vaskemaskinen via et separat rørssystem. Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl og maskintøjvask i parcelhus Tagnedløb med indbygget filter, hvorfra sideafløbet fører filtreret vand, og det lige gennemløb fører frafiltreret materiale og vand til nedsivning

11 5 Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontorhus Fakta Bygning: IDA kontorhus Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V Opførelsesår: 1998 Tagareal: 1600 m 2 Regnvandstank: 30 m 2 Wc installationer: 60 stk. Overordnet beskrivelse af anlægget Allerede i projekteringsfasen blev det besluttet, at der skulle anvendes regnvand til wc-skyl. Fakta Bygning: Mercedes-Benz Danmark A/S, hovedkvarter. Frederikskaj 4, 2450 København SV Opførelsesår: 1998 Tagareal: 2400 m 2 Regnvandstank: Hovedtank 30 m 3 samt et antal mindre tanke i bygning på 1 m 3 Wc-installationer: 60 stk Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem fem cy k l o n f i l t r e til en stor lagertank i jorden. Fra denne lagertank pumpes r e g nvandet ind til centralt anbragte, mindre lagert a n k e, der forsyner hver sin klynge af wc er med skylleva n d. Efterfyldningen med dri k k e vand sker til de mindre lagert a n k e. For at opretholde trykket i fors y n i n g s l e d n i n g e n, er der installeret en hydrofor ved hver tank. Hydroforen er en beholder for oplagring af vand under tryk, som sikrer, at vandstrømmen ved tapstederne holdes på den ønskede størrelse. Alt regnvand fra tagfladerne ledes gennem separate regnvandsledninger til en stor "filterbrønd ", der ikke fungerer som f i l t e r, men som sandfang, hvilket vil sige, at der sker en bundfældning af part i k l e r. Efter sandfanget ledes regnvandet til en regnvandstank. Fra tanken pumpes r e g nvandet til bygningens teknikru m, og fra teknikru m m e t ledes det i et separat try k r ø rsystem til wc'ern e. I tilfælde af mangel på regnvand efterfyldes regnvandstanken med drikkevand

12 6 Hvor må regnvand anvendes til toiletskyl og tøjvask Registreringsblad Tilladt uden ansøgning til myndigheder Eksisterende enfamiliehuse Tilladt efter ansøgning til myndigheder Enfamiliehuse, nye Etageboliger, nye og gamle Fællesvaskerier i etageboliger Møntvaskerier Kontorer, hvor der kun er adgang for kontorets ansatte Arbejdssteder med fast brugerkreds som fx virksomheders personaletoiletter og fælles vaskemaskiner Universiteter Tekniske skoler Separate gymnasier VUC-centre Ikke tilladt Hospitaler Beskyttede boliger Plejehjem (alle wc er og vaskemaskiner) Andre døgninstitutioner Daginstitutioner ( v u g g e s t u e e, rbørnehaver, skolefritids-ordning og fritidshjem) Forsamlingshuse Skoler (som folkeskoler og private skoler) Wc er, hvor der er adgang for offentligheden Offentlige tilgængelige toiletter i forbindelse med biograf og teater, foredrag, andet Restauranter, cafeteriaer, hoteller mv. Sportshaller/idrætsanlæg, svømmehaller Øvrige bygninger med adgang for offentligheden Udgiver: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K telefon telefax Internet Udgivelsesår: 2002 Titel: Fra taget til toilettet Undertitel: - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner Udførende institution(er): Miljøstyrelsen; Erhvervs- og boligstyrelsen Resumé: Pjecen beskriver brugen af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Pjecen redegør for principperne for opbygning af anlæg, retningslinier for anvendelsen af regnvandet og potentialet for besparelser. Indeholder desuden eksempler på brug af regnvand i kontorhus og i enfamiliehus. Emneord: genanvendelse; boliger; husholdninger Foto: Mikkel Østergaard Layout: Stine Yde Design Sideantal: 24 Format: A5 Oplag: 5000 ISBN: Tryk: Jønsson & Nomi Pris (inkl. moms): Gratis Fås I: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K telefon telefax Må citeres med kildeangivelse Trykt på 100% genbrugspapir Cyclus 22

13 Erhvervs- og Boligstyrelsen B a h l e rups Parkhus Langelinie Allé København Ø. Telefon e f e f s.dk w w w. e f s. d k Miljøstyrelsen Strangade København K Telefon w w w. m s t. d k

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS fra planlægning til færdigt, funktionelt byggeri ENERGI- OG MILJØRIGTIGT BYGGERI I PRAKSIS 1 INDHOLD Energi, miljø og indeklima 3 Indledende overvejelser 5 Valg

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere