Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion)."

Transkript

1 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ifølge finanslovsforliget for 2014, blev der på landsplan afsat 1 mia. til projekter indenfor ældreområdet. Heraf fik Skive Kommunes tildelt 9,6 mio. kr. Disse er fordelt på følgende projekter: Øget antal midlertidige pladser. Øgede ressourcer og kompetencer i den sundhedsfaglige indsats herunder uddannelse i tidligopsporing. Bedre tilbud til demente borgere. Opsporing og tiltag ift. ensomhed. Tværfaglig rehabilitering af borgere m. komplekse behov. Mestringsambassadører styrkelse af hverdagsrehabilitering. Aktiviteter på plejecentrene. Velfærdsteknologisk Laboratorium. Digitalisering. Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). Myndighedsafdelingen kr. Opgaver og målsætninger: Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens 95 og Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler. Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og afregner med private leverandører. Der blev i løbet af 2011 udarbejdet et internt afregningssystem, hvorefter der også sker afregning mellem myndighedsafdelingen og den kommunale Pleje & Omsorgsafdeling i forhold til visiteret tid på fritvalgsområdet. Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet, selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat samt IT på ældreområdet. Organisation: Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes ITkoordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05. Bemærkninger til budget : De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for 2014.

2 2.31 Handicapkørsel kr. Der er til budget 2015 overført kr. til handicapkørsel (Midttrafik) fra Miljø- og teknikudvalget Hospice kr. Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de sidste par år. Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på kr. / døgn i Statsrefusion særligt dyre enkeltsager kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen ophørte grundtakstordningen, som afløstes af en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives til personer under 67 år. I 2015 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25 pct. af udgiften mellem kr. og kr. For udgifter ud over kr. ydes statsrefusion med 50 pct. I 2013 modtog kommunen tilskud for 7 personer. Tilskuddet lå mellem 511 kr. og kr. Kan variere meget fra år til år Lejetab m.v. i ældreboliger kr. Ydelsesstøtte: kr. Det budgetterede svarer til den forventede kommunale andel af ydelsesstøtten til staten vedrørende ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser. Ydelsesstøtten er en del af renterne og afdragene på de lovpligtige indekslån. Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: kr. Det kan konstateres, at der de senere år har været en del ledige ældreboliger (i gennemsnit boliger), hvorfor der bl.a budgettet blev tilført kr. I alt er der nu afsat ca. 2,5 mio. kr. Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse. Budgettet blev til budget 2014 reduceret med kr. i forbindelse med, at kommunen frasiger sig anvisningsretten til 148 almene familieboliger. Denne besparelse slår først igennem fra Til gengæld forventes en besparelse indtil da på kr. årligt for 7 ældreboliger i Ramsing, grundet udlejning til flygtninge. Udlejningen er imidlertid ophørt igen medio Boligerne er sat til salg Service- og aktivitetsfunktioner (servicelovens 79) kr. Budgettet vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af enkelte beboeres fællesarealer, som anvendes af kommunens personale.

3 5.99 Sociale formål kr. Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Er sammensat af nedenstående beløb. Tilskud til mange frivillige foreninger og organisationer ligger under Frivillighedsrådets beløb: Frivillighedsrådet Pulje til frivilligt socialt arbejde, herunder tilskud til frivillighedscentret Spøttrup Aktivitetscenter kr kr kr Betaling til og fra kommuner kr. Pr. 1.august 2014 var Skive betalingskommune for 34 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 30 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune Personale kr. Størstedelen af myndighedsafdelingens personale visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere er budgetteret på konto , jf. budgetbemærkningerne hertil. Ovenstående budgetbeløb vedrører udgifter til servicemedarbejder, IT-koordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver) Pulje til budgetregulering, demografi m.v kr. Hvert år afsættes et budgetbeløb i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling). Puljen anvendes løbende på de områder, hvor udgifterne viser sig (f.eks. flere visiterede timer i eget hjem). Resultatet af opgørelsen til budget 2015 gør, at puljen bliver reduceret med 0,9 mio. kr. Som en generel reduktion af ældreområdets driftsbudget er puljen reduceret 1,5 mio. kr. Til gengæld er puljen øget med 3 mio. kr. i 2015 og 2016 i forbindelse med styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, hvor midlerne er tænkt anvendt dels til at styrke sygeplejen og dels til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse af fald og eventuelt til etablering af en udgående funktion som supplement til akutafsnittet på Marienlyst. Et underskud er et udtryk for, at de afsatte midler ikke har været tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter Tilskud til ansættelse af hjælpere m.v kr. Da en stor del af udgiften de senere år er refunderet af en anden kommune og lønningerne til hjælpere i Skive Kommune nu er inkluderet i budgetbeløbene til udegrupperne i Pleje & Omsorg i forhold til visiterede timer, svarer budgettet nu til øvrige udgifter under ordningen.

4 5.32 Fritvalg ordning kr. Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig hjælp jf. servicelovens 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandører af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser. Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens 91), og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens 95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere. Den 1. august 2014 var 9 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør (Pleje & Omsorg). 5 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 4 leverandører er godkendt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp og 2 af disse er desuden godkendt til at levere sygepleje. Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Pleje & Omsorg. Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende: Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 24/2014): Antal personer, der både modtager personlig og/ eller praktisk hjælp Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp Ca. 18 % af borgerne havde i uge 24/2014 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser, de er bevilget inden for fritvalgsområdet. Området blev tilført 4 mio. kr. til budget Til gengæld er budgetreguleringen til Pleje & Omsorg tilsvarende mindre. Ordningen blev øget med 1,6 mio. kr. til budget Madservice kr. Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene. Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter. Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice Det danske Madhus samt TKC Mad. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter. Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2015 er loftet på 50 kr. for en hovedret. Uge 24/2014 var der ca. 316 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører.

5 5.32 Ældrerådet kr. I forbindelse med kommunalreformen fra 2007 fik Ældrerådet tildelt et årligt budget på kr. Budgettet er ikke ændret siden bortset fra den almindelige prisfremskrivning. Budgettet bliver brugt til kurser/temadage for ældrerådet, kørsel til møder, oplægsholdere og diverse arrangementer, forplejning under møder, lokaleleje m.v. For at Ældrerådet kan lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3 årlige arrangementer) er budgettet øget med kr. årligt fra Til indkøb af ipads til Ældrerådet og Handicaprådet er der i 2015 afsat kr Omsorgssystem kr. Udgiften vedrører årlige driftudgifter til omsorgssystem, betaling af snitflader til andre systemer, opdateringer samt mindre indkøb af hardware, som relaterer sig til omsorgssystemet Midlertidige plejeboliger (gæste-/aflastningsboliger) kr. Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 48 aflastningsboliger. Medio 2013 blev flere af de midlertidige boliger samlet på Marienlyst Plejeorlov kr. Plejeorlov ydes efter Servicelovens 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid Gerontopsykiatri kr. Skive Kommune har 4 borgere boende i regionale, psykiatriske boformer pr. 1. juli Der er primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme plejecenter. Området varierer ofte en del fra år til år. Der er regnet med 4 pladser Hjælpemidler kr. I forbindelse med strukturreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet til kommunerne. Området er lovbestemt, bortset fra APV hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler, som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter. Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler)

6 Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter, brystproteser, inkontinens og stomi m.m. Der indkommer ca. 30 ansøgninger om ydelseshjælpemidler pr. uge. Der er ca aktive sager. Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler og midlertidige hjælpemidler efter sundhedslovens 140. Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, ganghjælpemidler, hjælpemidler til bad og hygiejne, rollatorer, kommunikations- og varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m. I 2013 er der udlånt hjælpemidler til de borgere, som er registreret aktive i hjælpemiddelsystemet. 63 pct. er udlånt til borgere over 67 år. Støtte til handicapbiler og boligændringer Udgifterne er faldet siden medio 2011, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Faldet skyldes bl.a, at priserne på små biler er faldet markant, der er strammet op på bevilling af trivselsbiler, og samtidigt søger færre borgere. I forhold til boligændringer bor borgere i bedre boliger end tidligere, hvilket ofte betyder, at boligændringer bliver billigere end tidligere. Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelservice varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service, vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø. I 2013 var der rekvisitioner på hjælpemidler og udkørsler Aktivitetscentret Ny Skivehus kr. Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med kr. Pleje & Omsorg kr. Opgaver og målsætninger: Pleje & Omsorg er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør. Afdelingen betjener ca borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 534 bor i kommunens 18 plejecentre. Der leveres sygeplejeydelser til ca borgere. Pleje & Omsorg har ca. 950 ansatte. Pleje & Omsorg ønsker at støtte borgerne i at leve det liv, som den enkelte ønsker. Fremadrettet fokuseres på en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgere.

7 Pleje & Omsorg forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer. Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar. Organisation: Ydelserne leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder. Pleje & Omsorg er opdelt i 6 distrikter, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse. Siden januar 2011 har der været en afdeling på Marienlyst med 24 boliger målrettet yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Distrikterne har på mellem 125 og 170 medarbejdere: Social- og sundhedspersonale (ca. 615), sygeplejersker (80), enkelte pædagoger, terapeuter, administrative medarbejdere (14) og ledere (20). Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte. I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte. I Vaskeriet 6 ansatte. I Teknisk afdeling er der 10 ansatte. I driftsledelsen er der 7 ansatte, hvoraf 3 er konsulenter: Demenskoordinator, uddannelseskonsulent og sygeplejefaglig udviklingskonsulent. Bemærkninger til budget : Driftsledelsen: kr. Ud over ledelse og administration indeholder budgettet udgifter til elever og centrale puljer. Sidstnævnte er primært til uforusete og omkostningstunge hændelser på ældrecentrene. Til styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter blev budgettet tilført kr., svarende til det forhøjede bloktilskud i 2014 og Beløbet er ikke videreført i Ændring af social- og sundhedshjælperstillinger til social- og sundhedsassistentstillinger: Da opgaverne bliver mere og mere komplekse i både hjemmeplejen og på plejecentrene bl.a. stigende antal borgere med psykiske lidelser blev budgettet til 2014 øget med kr. til at ændre 50 SSH-stillinger over de næste 2 3 år til SSA-stillinger. Uddannelse: Pleje & Omsorg er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt. Uddannelse af frivillige kr. Der er bevilget kr. årligt til uddannelse af frivillige hjælpere på ældreområdet. Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab til demensområdet, den svære samtale, aktiv og varieret seniortræning, forskellige foredrag, som bi-

8 drager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Der tilbydes 9-10 kurser årligt, og der er ca. 400 tilmeldte til kurserne pr. år. Der er ca. 250 frivillige hjælpere på ældreområdet Skovbakkehjemmet Danske Diakonhjem kr. Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger kr. DISTRIKT BUDGET 2015 Distrikt 1 Durup Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter kr. Selde Ældrecenter Fur Distrikt 2 Roslev Ældrecenter Breum Ældrecenter kr. Jebjerg Ældrecenter Oddense Ældrecenter Distrikt 3 Rønbjerg Ældrecenter Hem Ældrecenter Balling Ældrecenter Rødding Ældrecenter kr. Lem Ældrecenter Distrikt 4 Marienlyst Møllestien kr. Skovbakkehjemmet Distrikt 5 Plejecenter Gammelgård Højslev Ældrecenter kr. Bøgely, Hald Distrikt 6 Område Nord Område Syd Område Midt Sygeplejeklinikken kr. Sygeplejedepot Distrikt 7 - Møllegården Dagcenter - vikarkorps teknisk afdeling - vaskeri kr. I alt kr. Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Ældrecentre og sygepleje er rammestyret. Pleje og omsorg i eget hjem leveres af 11 hjemmeplejegrupper. Ydelserne leveres efter visistation døgnet rundt. Sygepleje leveres af 8 sygeplejegrupper, som arbejder tæt sammen med personalet i hjemmeplejen og på ældrecentre. En del af ydelserne er behandling leveret efter Sundhedsloven og er lægeordineret. Der er tæt samarbejde med hospitalerne, og mange opgaver flyttes fra Regionen til kommunen. Der bliver flere borgere med komplekse problemstillinger. Der er i 2014 tilført ydelser til flere sygeplejestillinger og styrkelse af demensområdet fra ældrepuljen.

9 Tilbuddet på demensområdet er et motions- og cafetilbud til yngre demente. Der er 18 plejecentre i kommunen, som består af 486 permanente plejeboliger og 53 midlertidige plejeboliger. Medio 2013 blev 24 nye midlertidige plejeboliger taget i brug på Marienlyst. De tidligere 16 midlertidige boliger på Marienlyst blev ændret til permanente plejeboliger. 8 midlertidige boliger blev nedlagt: 5 på Møllestien, 2 i Selde og 1 i Glyngøre. Det samlede plejeboligantal blev således øget med 16. Der har været stigene efterspørgsel efter midlertidige boliger, hvorfor der igen er åbnet 5 af de midlertidige boliger, der blev lukket i Disse er finansieret af midler fra Ældrepuljen. Til Marienlyst blev der til budget 2014 tilført 2,7 mio. kr. til drift af 8 midlertidige pladser, 4,4 mio. kr. til drift af 16 nye faste pladser samt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til drift af 2-3 akutpladser. Akutpladserne åbnede 2. september Formålet med akutpladser er at: Tilbyde borgerne akut pleje, observation og behandling af høj kvalitet tæt på deres hjem. Forebygge unødige indlæggelser og optimere udskrivelser. Akutpladsernes tilbud adskiller sig fra de midlertidige boliger og fra indsatsen i eget hjem ved at: Der er døgnbemanding af sygeplejersker, som har særlige kliniske kompetencer i forhold til plejen af den akut dårlige patient. Det akutte forløb, som udgangspunkt har en varighed på max. 5 dage. Hvis borgeren ikke er klar til at komme hjem efter dette tidsrum, kan forløbet forlænges som et almindeligt ophold i en midlertidig bolig. Fordelingen af boliger på plejecentre i 2015: Plejecentre Almindelige Midlertidige plejeboligpladser alt Plejeboliger i Demensplejeboliger plejeboliger Durup Glyngøre Selde Jebjerg Breum Roslev Oddense Balling Rødding Lem Hem Rønbjerg Marienlyst, Skive Til yngre hjerneskadede Skovbakkehj., Skive Møllestien, Skive Gammelgaard, Skive Højslev Bøgely, Hald I alt

10 Derudover er der Fur Plejecenter, med 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige pladser. Kostforplejning i plejeboliger: Levering af hovedret til plejecentre, der ønsker at købe hovedretten, har været i udbud i TKC er fra medio 2013 blevet leverandør til plejecentrene. Alle plejecentre producerer morgen- og aftensmad samt mellemmåltider. Følgende plejecentre køber hovedretten hos TKC: Rødding, Lem, Oddense, Rønbjerg og Hem. Følgende plejecentre producerer selv den varme mad: Glyngøre, Durup, Selde, Fur, Roslev, Jebjerg, Breum, Balling, Marienlyst, Højslev, Gammelgaard, Hald. Møllestien får maden leveret fra Møllegården. Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets køkken. Distrikt 7 Dagcentre: Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegården og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud. Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning. Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere. På 16 af kommunens plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegården. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere. Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv. I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentligt på Møllegården og 3 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse. Der er tilført ca. 3 timer ekstra pr. center til at øge tilbuddene. Finansieringen til dette sker via Ældrepuljen. De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere. Vikarkorps: Pleje & Omsorg har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af fastansatte, der sendes ud i kortere eller længerevarende vikariater i distrikterne. Vikarerne træder til i perioder med ferie, barsel, uddannelsesorlov, sygdom og kursusaktiviteter m.m. 1. juli 2014 var der 25 ansatte i vikarkorpset.

11 Vikarkorpset er udgiftsneutral distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter. Teknik og rengøring: Der er 12 medarbejdere i teknisk afdeling - heraf 2 i fleksjob og 2 afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver/reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af 5 busser og 41 biler, kørsel med borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til/fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning. Vaskeriet: Har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for ca medarbejdere.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere