Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion)."

Transkript

1 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ifølge finanslovsforliget for 2014, blev der på landsplan afsat 1 mia. til projekter indenfor ældreområdet. Heraf fik Skive Kommunes tildelt 9,6 mio. kr. Disse er fordelt på følgende projekter: Øget antal midlertidige pladser. Øgede ressourcer og kompetencer i den sundhedsfaglige indsats herunder uddannelse i tidligopsporing. Bedre tilbud til demente borgere. Opsporing og tiltag ift. ensomhed. Tværfaglig rehabilitering af borgere m. komplekse behov. Mestringsambassadører styrkelse af hverdagsrehabilitering. Aktiviteter på plejecentrene. Velfærdsteknologisk Laboratorium. Digitalisering. Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). Myndighedsafdelingen kr. Opgaver og målsætninger: Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens 95 og Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler. Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og afregner med private leverandører. Der blev i løbet af 2011 udarbejdet et internt afregningssystem, hvorefter der også sker afregning mellem myndighedsafdelingen og den kommunale Pleje & Omsorgsafdeling i forhold til visiteret tid på fritvalgsområdet. Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet, selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat samt IT på ældreområdet. Organisation: Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes ITkoordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05. Bemærkninger til budget : De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for 2014.

2 2.31 Handicapkørsel kr. Der er til budget 2015 overført kr. til handicapkørsel (Midttrafik) fra Miljø- og teknikudvalget Hospice kr. Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de sidste par år. Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på kr. / døgn i Statsrefusion særligt dyre enkeltsager kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen ophørte grundtakstordningen, som afløstes af en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives til personer under 67 år. I 2015 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25 pct. af udgiften mellem kr. og kr. For udgifter ud over kr. ydes statsrefusion med 50 pct. I 2013 modtog kommunen tilskud for 7 personer. Tilskuddet lå mellem 511 kr. og kr. Kan variere meget fra år til år Lejetab m.v. i ældreboliger kr. Ydelsesstøtte: kr. Det budgetterede svarer til den forventede kommunale andel af ydelsesstøtten til staten vedrørende ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser. Ydelsesstøtten er en del af renterne og afdragene på de lovpligtige indekslån. Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: kr. Det kan konstateres, at der de senere år har været en del ledige ældreboliger (i gennemsnit boliger), hvorfor der bl.a budgettet blev tilført kr. I alt er der nu afsat ca. 2,5 mio. kr. Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse. Budgettet blev til budget 2014 reduceret med kr. i forbindelse med, at kommunen frasiger sig anvisningsretten til 148 almene familieboliger. Denne besparelse slår først igennem fra Til gengæld forventes en besparelse indtil da på kr. årligt for 7 ældreboliger i Ramsing, grundet udlejning til flygtninge. Udlejningen er imidlertid ophørt igen medio Boligerne er sat til salg Service- og aktivitetsfunktioner (servicelovens 79) kr. Budgettet vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af enkelte beboeres fællesarealer, som anvendes af kommunens personale.

3 5.99 Sociale formål kr. Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Er sammensat af nedenstående beløb. Tilskud til mange frivillige foreninger og organisationer ligger under Frivillighedsrådets beløb: Frivillighedsrådet Pulje til frivilligt socialt arbejde, herunder tilskud til frivillighedscentret Spøttrup Aktivitetscenter kr kr kr Betaling til og fra kommuner kr. Pr. 1.august 2014 var Skive betalingskommune for 34 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 30 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune Personale kr. Størstedelen af myndighedsafdelingens personale visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere er budgetteret på konto , jf. budgetbemærkningerne hertil. Ovenstående budgetbeløb vedrører udgifter til servicemedarbejder, IT-koordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver) Pulje til budgetregulering, demografi m.v kr. Hvert år afsættes et budgetbeløb i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling). Puljen anvendes løbende på de områder, hvor udgifterne viser sig (f.eks. flere visiterede timer i eget hjem). Resultatet af opgørelsen til budget 2015 gør, at puljen bliver reduceret med 0,9 mio. kr. Som en generel reduktion af ældreområdets driftsbudget er puljen reduceret 1,5 mio. kr. Til gengæld er puljen øget med 3 mio. kr. i 2015 og 2016 i forbindelse med styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, hvor midlerne er tænkt anvendt dels til at styrke sygeplejen og dels til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse af fald og eventuelt til etablering af en udgående funktion som supplement til akutafsnittet på Marienlyst. Et underskud er et udtryk for, at de afsatte midler ikke har været tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter Tilskud til ansættelse af hjælpere m.v kr. Da en stor del af udgiften de senere år er refunderet af en anden kommune og lønningerne til hjælpere i Skive Kommune nu er inkluderet i budgetbeløbene til udegrupperne i Pleje & Omsorg i forhold til visiterede timer, svarer budgettet nu til øvrige udgifter under ordningen.

4 5.32 Fritvalg ordning kr. Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig hjælp jf. servicelovens 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandører af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser. Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens 91), og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens 95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere. Den 1. august 2014 var 9 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør (Pleje & Omsorg). 5 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 4 leverandører er godkendt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp og 2 af disse er desuden godkendt til at levere sygepleje. Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Pleje & Omsorg. Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende: Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 24/2014): Antal personer, der både modtager personlig og/ eller praktisk hjælp Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp Ca. 18 % af borgerne havde i uge 24/2014 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser, de er bevilget inden for fritvalgsområdet. Området blev tilført 4 mio. kr. til budget Til gengæld er budgetreguleringen til Pleje & Omsorg tilsvarende mindre. Ordningen blev øget med 1,6 mio. kr. til budget Madservice kr. Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene. Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter. Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice Det danske Madhus samt TKC Mad. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter. Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2015 er loftet på 50 kr. for en hovedret. Uge 24/2014 var der ca. 316 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører.

5 5.32 Ældrerådet kr. I forbindelse med kommunalreformen fra 2007 fik Ældrerådet tildelt et årligt budget på kr. Budgettet er ikke ændret siden bortset fra den almindelige prisfremskrivning. Budgettet bliver brugt til kurser/temadage for ældrerådet, kørsel til møder, oplægsholdere og diverse arrangementer, forplejning under møder, lokaleleje m.v. For at Ældrerådet kan lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3 årlige arrangementer) er budgettet øget med kr. årligt fra Til indkøb af ipads til Ældrerådet og Handicaprådet er der i 2015 afsat kr Omsorgssystem kr. Udgiften vedrører årlige driftudgifter til omsorgssystem, betaling af snitflader til andre systemer, opdateringer samt mindre indkøb af hardware, som relaterer sig til omsorgssystemet Midlertidige plejeboliger (gæste-/aflastningsboliger) kr. Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 48 aflastningsboliger. Medio 2013 blev flere af de midlertidige boliger samlet på Marienlyst Plejeorlov kr. Plejeorlov ydes efter Servicelovens 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid Gerontopsykiatri kr. Skive Kommune har 4 borgere boende i regionale, psykiatriske boformer pr. 1. juli Der er primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme plejecenter. Området varierer ofte en del fra år til år. Der er regnet med 4 pladser Hjælpemidler kr. I forbindelse med strukturreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet til kommunerne. Området er lovbestemt, bortset fra APV hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler, som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter. Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler)

6 Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter, brystproteser, inkontinens og stomi m.m. Der indkommer ca. 30 ansøgninger om ydelseshjælpemidler pr. uge. Der er ca aktive sager. Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler og midlertidige hjælpemidler efter sundhedslovens 140. Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, ganghjælpemidler, hjælpemidler til bad og hygiejne, rollatorer, kommunikations- og varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m. I 2013 er der udlånt hjælpemidler til de borgere, som er registreret aktive i hjælpemiddelsystemet. 63 pct. er udlånt til borgere over 67 år. Støtte til handicapbiler og boligændringer Udgifterne er faldet siden medio 2011, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Faldet skyldes bl.a, at priserne på små biler er faldet markant, der er strammet op på bevilling af trivselsbiler, og samtidigt søger færre borgere. I forhold til boligændringer bor borgere i bedre boliger end tidligere, hvilket ofte betyder, at boligændringer bliver billigere end tidligere. Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelservice varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service, vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø. I 2013 var der rekvisitioner på hjælpemidler og udkørsler Aktivitetscentret Ny Skivehus kr. Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med kr. Pleje & Omsorg kr. Opgaver og målsætninger: Pleje & Omsorg er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør. Afdelingen betjener ca borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 534 bor i kommunens 18 plejecentre. Der leveres sygeplejeydelser til ca borgere. Pleje & Omsorg har ca. 950 ansatte. Pleje & Omsorg ønsker at støtte borgerne i at leve det liv, som den enkelte ønsker. Fremadrettet fokuseres på en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgere.

7 Pleje & Omsorg forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer. Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar. Organisation: Ydelserne leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder. Pleje & Omsorg er opdelt i 6 distrikter, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse. Siden januar 2011 har der været en afdeling på Marienlyst med 24 boliger målrettet yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Distrikterne har på mellem 125 og 170 medarbejdere: Social- og sundhedspersonale (ca. 615), sygeplejersker (80), enkelte pædagoger, terapeuter, administrative medarbejdere (14) og ledere (20). Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte. I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte. I Vaskeriet 6 ansatte. I Teknisk afdeling er der 10 ansatte. I driftsledelsen er der 7 ansatte, hvoraf 3 er konsulenter: Demenskoordinator, uddannelseskonsulent og sygeplejefaglig udviklingskonsulent. Bemærkninger til budget : Driftsledelsen: kr. Ud over ledelse og administration indeholder budgettet udgifter til elever og centrale puljer. Sidstnævnte er primært til uforusete og omkostningstunge hændelser på ældrecentrene. Til styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter blev budgettet tilført kr., svarende til det forhøjede bloktilskud i 2014 og Beløbet er ikke videreført i Ændring af social- og sundhedshjælperstillinger til social- og sundhedsassistentstillinger: Da opgaverne bliver mere og mere komplekse i både hjemmeplejen og på plejecentrene bl.a. stigende antal borgere med psykiske lidelser blev budgettet til 2014 øget med kr. til at ændre 50 SSH-stillinger over de næste 2 3 år til SSA-stillinger. Uddannelse: Pleje & Omsorg er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt. Uddannelse af frivillige kr. Der er bevilget kr. årligt til uddannelse af frivillige hjælpere på ældreområdet. Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab til demensområdet, den svære samtale, aktiv og varieret seniortræning, forskellige foredrag, som bi-

8 drager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Der tilbydes 9-10 kurser årligt, og der er ca. 400 tilmeldte til kurserne pr. år. Der er ca. 250 frivillige hjælpere på ældreområdet Skovbakkehjemmet Danske Diakonhjem kr. Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger kr. DISTRIKT BUDGET 2015 Distrikt 1 Durup Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter kr. Selde Ældrecenter Fur Distrikt 2 Roslev Ældrecenter Breum Ældrecenter kr. Jebjerg Ældrecenter Oddense Ældrecenter Distrikt 3 Rønbjerg Ældrecenter Hem Ældrecenter Balling Ældrecenter Rødding Ældrecenter kr. Lem Ældrecenter Distrikt 4 Marienlyst Møllestien kr. Skovbakkehjemmet Distrikt 5 Plejecenter Gammelgård Højslev Ældrecenter kr. Bøgely, Hald Distrikt 6 Område Nord Område Syd Område Midt Sygeplejeklinikken kr. Sygeplejedepot Distrikt 7 - Møllegården Dagcenter - vikarkorps teknisk afdeling - vaskeri kr. I alt kr. Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Ældrecentre og sygepleje er rammestyret. Pleje og omsorg i eget hjem leveres af 11 hjemmeplejegrupper. Ydelserne leveres efter visistation døgnet rundt. Sygepleje leveres af 8 sygeplejegrupper, som arbejder tæt sammen med personalet i hjemmeplejen og på ældrecentre. En del af ydelserne er behandling leveret efter Sundhedsloven og er lægeordineret. Der er tæt samarbejde med hospitalerne, og mange opgaver flyttes fra Regionen til kommunen. Der bliver flere borgere med komplekse problemstillinger. Der er i 2014 tilført ydelser til flere sygeplejestillinger og styrkelse af demensområdet fra ældrepuljen.

9 Tilbuddet på demensområdet er et motions- og cafetilbud til yngre demente. Der er 18 plejecentre i kommunen, som består af 486 permanente plejeboliger og 53 midlertidige plejeboliger. Medio 2013 blev 24 nye midlertidige plejeboliger taget i brug på Marienlyst. De tidligere 16 midlertidige boliger på Marienlyst blev ændret til permanente plejeboliger. 8 midlertidige boliger blev nedlagt: 5 på Møllestien, 2 i Selde og 1 i Glyngøre. Det samlede plejeboligantal blev således øget med 16. Der har været stigene efterspørgsel efter midlertidige boliger, hvorfor der igen er åbnet 5 af de midlertidige boliger, der blev lukket i Disse er finansieret af midler fra Ældrepuljen. Til Marienlyst blev der til budget 2014 tilført 2,7 mio. kr. til drift af 8 midlertidige pladser, 4,4 mio. kr. til drift af 16 nye faste pladser samt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til drift af 2-3 akutpladser. Akutpladserne åbnede 2. september Formålet med akutpladser er at: Tilbyde borgerne akut pleje, observation og behandling af høj kvalitet tæt på deres hjem. Forebygge unødige indlæggelser og optimere udskrivelser. Akutpladsernes tilbud adskiller sig fra de midlertidige boliger og fra indsatsen i eget hjem ved at: Der er døgnbemanding af sygeplejersker, som har særlige kliniske kompetencer i forhold til plejen af den akut dårlige patient. Det akutte forløb, som udgangspunkt har en varighed på max. 5 dage. Hvis borgeren ikke er klar til at komme hjem efter dette tidsrum, kan forløbet forlænges som et almindeligt ophold i en midlertidig bolig. Fordelingen af boliger på plejecentre i 2015: Plejecentre Almindelige Midlertidige plejeboligpladser alt Plejeboliger i Demensplejeboliger plejeboliger Durup Glyngøre Selde Jebjerg Breum Roslev Oddense Balling Rødding Lem Hem Rønbjerg Marienlyst, Skive Til yngre hjerneskadede Skovbakkehj., Skive Møllestien, Skive Gammelgaard, Skive Højslev Bøgely, Hald I alt

10 Derudover er der Fur Plejecenter, med 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige pladser. Kostforplejning i plejeboliger: Levering af hovedret til plejecentre, der ønsker at købe hovedretten, har været i udbud i TKC er fra medio 2013 blevet leverandør til plejecentrene. Alle plejecentre producerer morgen- og aftensmad samt mellemmåltider. Følgende plejecentre køber hovedretten hos TKC: Rødding, Lem, Oddense, Rønbjerg og Hem. Følgende plejecentre producerer selv den varme mad: Glyngøre, Durup, Selde, Fur, Roslev, Jebjerg, Breum, Balling, Marienlyst, Højslev, Gammelgaard, Hald. Møllestien får maden leveret fra Møllegården. Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets køkken. Distrikt 7 Dagcentre: Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegården og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud. Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning. Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere. På 16 af kommunens plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegården. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere. Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv. I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentligt på Møllegården og 3 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse. Der er tilført ca. 3 timer ekstra pr. center til at øge tilbuddene. Finansieringen til dette sker via Ældrepuljen. De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere. Vikarkorps: Pleje & Omsorg har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af fastansatte, der sendes ud i kortere eller længerevarende vikariater i distrikterne. Vikarerne træder til i perioder med ferie, barsel, uddannelsesorlov, sygdom og kursusaktiviteter m.m. 1. juli 2014 var der 25 ansatte i vikarkorpset.

11 Vikarkorpset er udgiftsneutral distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter. Teknik og rengøring: Der er 12 medarbejdere i teknisk afdeling - heraf 2 i fleksjob og 2 afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver/reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af 5 busser og 41 biler, kørsel med borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til/fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning. Vaskeriet: Har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for ca medarbejdere.

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere