Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion)."

Transkript

1 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ifølge finanslovsforliget for 2014, blev der på landsplan afsat 1 mia. til projekter indenfor ældreområdet. Heraf fik Skive Kommunes tildelt 9,6 mio. kr. Disse er fordelt på følgende projekter: Øget antal midlertidige pladser. Øgede ressourcer og kompetencer i den sundhedsfaglige indsats herunder uddannelse i tidligopsporing. Bedre tilbud til demente borgere. Opsporing og tiltag ift. ensomhed. Tværfaglig rehabilitering af borgere m. komplekse behov. Mestringsambassadører styrkelse af hverdagsrehabilitering. Aktiviteter på plejecentrene. Velfærdsteknologisk Laboratorium. Digitalisering. Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). Myndighedsafdelingen kr. Opgaver og målsætninger: Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens 95 og Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler. Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og afregner med private leverandører. Der blev i løbet af 2011 udarbejdet et internt afregningssystem, hvorefter der også sker afregning mellem myndighedsafdelingen og den kommunale Pleje & Omsorgsafdeling i forhold til visiteret tid på fritvalgsområdet. Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet, selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat samt IT på ældreområdet. Organisation: Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes ITkoordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05. Bemærkninger til budget : De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for 2014.

2 2.31 Handicapkørsel kr. Der er til budget 2015 overført kr. til handicapkørsel (Midttrafik) fra Miljø- og teknikudvalget Hospice kr. Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de sidste par år. Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på kr. / døgn i Statsrefusion særligt dyre enkeltsager kr. I forbindelse med kommunesammenlægningen ophørte grundtakstordningen, som afløstes af en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives til personer under 67 år. I 2015 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25 pct. af udgiften mellem kr. og kr. For udgifter ud over kr. ydes statsrefusion med 50 pct. I 2013 modtog kommunen tilskud for 7 personer. Tilskuddet lå mellem 511 kr. og kr. Kan variere meget fra år til år Lejetab m.v. i ældreboliger kr. Ydelsesstøtte: kr. Det budgetterede svarer til den forventede kommunale andel af ydelsesstøtten til staten vedrørende ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser. Ydelsesstøtten er en del af renterne og afdragene på de lovpligtige indekslån. Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: kr. Det kan konstateres, at der de senere år har været en del ledige ældreboliger (i gennemsnit boliger), hvorfor der bl.a budgettet blev tilført kr. I alt er der nu afsat ca. 2,5 mio. kr. Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse. Budgettet blev til budget 2014 reduceret med kr. i forbindelse med, at kommunen frasiger sig anvisningsretten til 148 almene familieboliger. Denne besparelse slår først igennem fra Til gengæld forventes en besparelse indtil da på kr. årligt for 7 ældreboliger i Ramsing, grundet udlejning til flygtninge. Udlejningen er imidlertid ophørt igen medio Boligerne er sat til salg Service- og aktivitetsfunktioner (servicelovens 79) kr. Budgettet vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af enkelte beboeres fællesarealer, som anvendes af kommunens personale.

3 5.99 Sociale formål kr. Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Er sammensat af nedenstående beløb. Tilskud til mange frivillige foreninger og organisationer ligger under Frivillighedsrådets beløb: Frivillighedsrådet Pulje til frivilligt socialt arbejde, herunder tilskud til frivillighedscentret Spøttrup Aktivitetscenter kr kr kr Betaling til og fra kommuner kr. Pr. 1.august 2014 var Skive betalingskommune for 34 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 30 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune Personale kr. Størstedelen af myndighedsafdelingens personale visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere er budgetteret på konto , jf. budgetbemærkningerne hertil. Ovenstående budgetbeløb vedrører udgifter til servicemedarbejder, IT-koordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver) Pulje til budgetregulering, demografi m.v kr. Hvert år afsættes et budgetbeløb i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling). Puljen anvendes løbende på de områder, hvor udgifterne viser sig (f.eks. flere visiterede timer i eget hjem). Resultatet af opgørelsen til budget 2015 gør, at puljen bliver reduceret med 0,9 mio. kr. Som en generel reduktion af ældreområdets driftsbudget er puljen reduceret 1,5 mio. kr. Til gengæld er puljen øget med 3 mio. kr. i 2015 og 2016 i forbindelse med styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, hvor midlerne er tænkt anvendt dels til at styrke sygeplejen og dels til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse af fald og eventuelt til etablering af en udgående funktion som supplement til akutafsnittet på Marienlyst. Et underskud er et udtryk for, at de afsatte midler ikke har været tilstrækkelige til at dække de forventede udgifter Tilskud til ansættelse af hjælpere m.v kr. Da en stor del af udgiften de senere år er refunderet af en anden kommune og lønningerne til hjælpere i Skive Kommune nu er inkluderet i budgetbeløbene til udegrupperne i Pleje & Omsorg i forhold til visiterede timer, svarer budgettet nu til øvrige udgifter under ordningen.

4 5.32 Fritvalg ordning kr. Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig hjælp jf. servicelovens 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandører af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser. Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens 91), og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens 95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere. Den 1. august 2014 var 9 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør (Pleje & Omsorg). 5 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 4 leverandører er godkendt til at levere både personlig pleje og praktisk hjælp og 2 af disse er desuden godkendt til at levere sygepleje. Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Pleje & Omsorg. Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende: Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 24/2014): Antal personer, der både modtager personlig og/ eller praktisk hjælp Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp Ca. 18 % af borgerne havde i uge 24/2014 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser, de er bevilget inden for fritvalgsområdet. Området blev tilført 4 mio. kr. til budget Til gengæld er budgetreguleringen til Pleje & Omsorg tilsvarende mindre. Ordningen blev øget med 1,6 mio. kr. til budget Madservice kr. Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene. Tilskud til mad samt udbringning til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter. Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice Det danske Madhus samt TKC Mad. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter. Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2015 er loftet på 50 kr. for en hovedret. Uge 24/2014 var der ca. 316 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører.

5 5.32 Ældrerådet kr. I forbindelse med kommunalreformen fra 2007 fik Ældrerådet tildelt et årligt budget på kr. Budgettet er ikke ændret siden bortset fra den almindelige prisfremskrivning. Budgettet bliver brugt til kurser/temadage for ældrerådet, kørsel til møder, oplægsholdere og diverse arrangementer, forplejning under møder, lokaleleje m.v. For at Ældrerådet kan lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3 årlige arrangementer) er budgettet øget med kr. årligt fra Til indkøb af ipads til Ældrerådet og Handicaprådet er der i 2015 afsat kr Omsorgssystem kr. Udgiften vedrører årlige driftudgifter til omsorgssystem, betaling af snitflader til andre systemer, opdateringer samt mindre indkøb af hardware, som relaterer sig til omsorgssystemet Midlertidige plejeboliger (gæste-/aflastningsboliger) kr. Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 48 aflastningsboliger. Medio 2013 blev flere af de midlertidige boliger samlet på Marienlyst Plejeorlov kr. Plejeorlov ydes efter Servicelovens 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid Gerontopsykiatri kr. Skive Kommune har 4 borgere boende i regionale, psykiatriske boformer pr. 1. juli Der er primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme plejecenter. Området varierer ofte en del fra år til år. Der er regnet med 4 pladser Hjælpemidler kr. I forbindelse med strukturreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet til kommunerne. Området er lovbestemt, bortset fra APV hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler, som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter. Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler)

6 Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter, brystproteser, inkontinens og stomi m.m. Der indkommer ca. 30 ansøgninger om ydelseshjælpemidler pr. uge. Der er ca aktive sager. Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler og midlertidige hjælpemidler efter sundhedslovens 140. Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, ganghjælpemidler, hjælpemidler til bad og hygiejne, rollatorer, kommunikations- og varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m. I 2013 er der udlånt hjælpemidler til de borgere, som er registreret aktive i hjælpemiddelsystemet. 63 pct. er udlånt til borgere over 67 år. Støtte til handicapbiler og boligændringer Udgifterne er faldet siden medio 2011, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Faldet skyldes bl.a, at priserne på små biler er faldet markant, der er strammet op på bevilling af trivselsbiler, og samtidigt søger færre borgere. I forhold til boligændringer bor borgere i bedre boliger end tidligere, hvilket ofte betyder, at boligændringer bliver billigere end tidligere. Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelservice varetager administration af kommunens hjælpemidler. Dertil kommer udkørsel, afhentning, service, vedligehold, reparation og rengøring af hjælpemidlerne. Der er desuden tilknyttet en APV-konsulent til hjælpemiddeldepotet, som har til formål, gennem anvendelse af rette hjælpemidler, at sikre medarbejderne på social- og ældreområdet et godt arbejdsmiljø. I 2013 var der rekvisitioner på hjælpemidler og udkørsler Aktivitetscentret Ny Skivehus kr. Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med kr. Pleje & Omsorg kr. Opgaver og målsætninger: Pleje & Omsorg er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør. Afdelingen betjener ca borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 534 bor i kommunens 18 plejecentre. Der leveres sygeplejeydelser til ca borgere. Pleje & Omsorg har ca. 950 ansatte. Pleje & Omsorg ønsker at støtte borgerne i at leve det liv, som den enkelte ønsker. Fremadrettet fokuseres på en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats dette betyder bl.a. et øget fokus på borgerens oplevelse af og evne til at kunne mestre eget liv, samtidig med en kontinuerlig udvikling af de muligheder, der tilbydes borgere.

7 Pleje & Omsorg forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer. Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar. Organisation: Ydelserne leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder. Pleje & Omsorg er opdelt i 6 distrikter, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse. Siden januar 2011 har der været en afdeling på Marienlyst med 24 boliger målrettet yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Distrikterne har på mellem 125 og 170 medarbejdere: Social- og sundhedspersonale (ca. 615), sygeplejersker (80), enkelte pædagoger, terapeuter, administrative medarbejdere (14) og ledere (20). Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte. I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte. I Vaskeriet 6 ansatte. I Teknisk afdeling er der 10 ansatte. I driftsledelsen er der 7 ansatte, hvoraf 3 er konsulenter: Demenskoordinator, uddannelseskonsulent og sygeplejefaglig udviklingskonsulent. Bemærkninger til budget : Driftsledelsen: kr. Ud over ledelse og administration indeholder budgettet udgifter til elever og centrale puljer. Sidstnævnte er primært til uforusete og omkostningstunge hændelser på ældrecentrene. Til styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter blev budgettet tilført kr., svarende til det forhøjede bloktilskud i 2014 og Beløbet er ikke videreført i Ændring af social- og sundhedshjælperstillinger til social- og sundhedsassistentstillinger: Da opgaverne bliver mere og mere komplekse i både hjemmeplejen og på plejecentrene bl.a. stigende antal borgere med psykiske lidelser blev budgettet til 2014 øget med kr. til at ændre 50 SSH-stillinger over de næste 2 3 år til SSA-stillinger. Uddannelse: Pleje & Omsorg er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt. Uddannelse af frivillige kr. Der er bevilget kr. årligt til uddannelse af frivillige hjælpere på ældreområdet. Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab til demensområdet, den svære samtale, aktiv og varieret seniortræning, forskellige foredrag, som bi-

8 drager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Der tilbydes 9-10 kurser årligt, og der er ca. 400 tilmeldte til kurserne pr. år. Der er ca. 250 frivillige hjælpere på ældreområdet Skovbakkehjemmet Danske Diakonhjem kr. Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger kr. DISTRIKT BUDGET 2015 Distrikt 1 Durup Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter kr. Selde Ældrecenter Fur Distrikt 2 Roslev Ældrecenter Breum Ældrecenter kr. Jebjerg Ældrecenter Oddense Ældrecenter Distrikt 3 Rønbjerg Ældrecenter Hem Ældrecenter Balling Ældrecenter Rødding Ældrecenter kr. Lem Ældrecenter Distrikt 4 Marienlyst Møllestien kr. Skovbakkehjemmet Distrikt 5 Plejecenter Gammelgård Højslev Ældrecenter kr. Bøgely, Hald Distrikt 6 Område Nord Område Syd Område Midt Sygeplejeklinikken kr. Sygeplejedepot Distrikt 7 - Møllegården Dagcenter - vikarkorps teknisk afdeling - vaskeri kr. I alt kr. Hjemmeplejen er aktivitetsstyret. Ældrecentre og sygepleje er rammestyret. Pleje og omsorg i eget hjem leveres af 11 hjemmeplejegrupper. Ydelserne leveres efter visistation døgnet rundt. Sygepleje leveres af 8 sygeplejegrupper, som arbejder tæt sammen med personalet i hjemmeplejen og på ældrecentre. En del af ydelserne er behandling leveret efter Sundhedsloven og er lægeordineret. Der er tæt samarbejde med hospitalerne, og mange opgaver flyttes fra Regionen til kommunen. Der bliver flere borgere med komplekse problemstillinger. Der er i 2014 tilført ydelser til flere sygeplejestillinger og styrkelse af demensområdet fra ældrepuljen.

9 Tilbuddet på demensområdet er et motions- og cafetilbud til yngre demente. Der er 18 plejecentre i kommunen, som består af 486 permanente plejeboliger og 53 midlertidige plejeboliger. Medio 2013 blev 24 nye midlertidige plejeboliger taget i brug på Marienlyst. De tidligere 16 midlertidige boliger på Marienlyst blev ændret til permanente plejeboliger. 8 midlertidige boliger blev nedlagt: 5 på Møllestien, 2 i Selde og 1 i Glyngøre. Det samlede plejeboligantal blev således øget med 16. Der har været stigene efterspørgsel efter midlertidige boliger, hvorfor der igen er åbnet 5 af de midlertidige boliger, der blev lukket i Disse er finansieret af midler fra Ældrepuljen. Til Marienlyst blev der til budget 2014 tilført 2,7 mio. kr. til drift af 8 midlertidige pladser, 4,4 mio. kr. til drift af 16 nye faste pladser samt 1,3 mio. kr. fra Sundhedsudvalget til drift af 2-3 akutpladser. Akutpladserne åbnede 2. september Formålet med akutpladser er at: Tilbyde borgerne akut pleje, observation og behandling af høj kvalitet tæt på deres hjem. Forebygge unødige indlæggelser og optimere udskrivelser. Akutpladsernes tilbud adskiller sig fra de midlertidige boliger og fra indsatsen i eget hjem ved at: Der er døgnbemanding af sygeplejersker, som har særlige kliniske kompetencer i forhold til plejen af den akut dårlige patient. Det akutte forløb, som udgangspunkt har en varighed på max. 5 dage. Hvis borgeren ikke er klar til at komme hjem efter dette tidsrum, kan forløbet forlænges som et almindeligt ophold i en midlertidig bolig. Fordelingen af boliger på plejecentre i 2015: Plejecentre Almindelige Midlertidige plejeboligpladser alt Plejeboliger i Demensplejeboliger plejeboliger Durup Glyngøre Selde Jebjerg Breum Roslev Oddense Balling Rødding Lem Hem Rønbjerg Marienlyst, Skive Til yngre hjerneskadede Skovbakkehj., Skive Møllestien, Skive Gammelgaard, Skive Højslev Bøgely, Hald I alt

10 Derudover er der Fur Plejecenter, med 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige pladser. Kostforplejning i plejeboliger: Levering af hovedret til plejecentre, der ønsker at købe hovedretten, har været i udbud i TKC er fra medio 2013 blevet leverandør til plejecentrene. Alle plejecentre producerer morgen- og aftensmad samt mellemmåltider. Følgende plejecentre køber hovedretten hos TKC: Rødding, Lem, Oddense, Rønbjerg og Hem. Følgende plejecentre producerer selv den varme mad: Glyngøre, Durup, Selde, Fur, Roslev, Jebjerg, Breum, Balling, Marienlyst, Højslev, Gammelgaard, Hald. Møllestien får maden leveret fra Møllegården. Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets køkken. Distrikt 7 Dagcentre: Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegården og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud. Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning. Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere. På 16 af kommunens plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegården. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere. Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv. I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentligt på Møllegården og 3 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse. Der er tilført ca. 3 timer ekstra pr. center til at øge tilbuddene. Finansieringen til dette sker via Ældrepuljen. De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere. Vikarkorps: Pleje & Omsorg har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af fastansatte, der sendes ud i kortere eller længerevarende vikariater i distrikterne. Vikarerne træder til i perioder med ferie, barsel, uddannelsesorlov, sygdom og kursusaktiviteter m.m. 1. juli 2014 var der 25 ansatte i vikarkorpset.

11 Vikarkorpset er udgiftsneutral distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter. Teknik og rengøring: Der er 12 medarbejdere i teknisk afdeling - heraf 2 i fleksjob og 2 afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver/reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af 5 busser og 41 biler, kørsel med borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til/fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning. Vaskeriet: Har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for ca medarbejdere.

10. Udvalget for Social- og Ældre

10. Udvalget for Social- og Ældre 10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget 11 Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) 66.327.000 Ældreservice 312.623.000

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Center Pleje og Omsorg, april 2016 De fem temaområder Værdighedspolitikken rummer fem temaområder, som bekriver, hvordan Rebild Kommunes ældrepleje skal understøttes

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Generel klinisk Studieplan

Generel klinisk Studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 26. juni 2015 Generel klinisk Studieplan Modul 6 Skive Kommune Beskrivelse af organisatorisk og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinisk undervisning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere