Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013."

Transkript

1 Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende, græsset af heste. Kødfarvet gøgeurt, kær-trehage, fåblomstret kogleaks, almindelig star, trævlekrone, hirse-star, tormentil, stjerne-star, toradet star. Påvirkning: Ingen påvirkning, udenfor projektgrænsen. Lokalitet 2, Flade Sø øst. Artsfattig eng domineret af toradet star. Mere fugtig end 1. Store områder med lignende vegetation længere mod syd og/eller med kryb-hvene. Vand-pileurt, gåse-potentil, manna-sødgræs. Påvirkning: Neutral, før og efter beliggende i et område mellem våd og fugtig eng. Lokalitet 3, Flade Sø øst. Strandrørsump og strandvold. Lavtliggende strandrørsump med tagrør, samt strand-kogleaks og blågrøn kogleaks. Højere liggende strandvold med marehalm, gåse-potentil, kruset skræppe, rynket rose, rød svingel og rørgræs. Påvirkning: Neutral. Lokalitet 4, Flade Sø sydøst. Rørsump, helt domineret af Tagrør. Påvirkning: Neutral. Lokalitet 5, Flade Sø syd. Fugtig, knoldet, brakvandstrandeng. Med høj sødgræs, samt tigger-ranunkel, blågrøn kogleaks, kryb-hvene, manna-sødgræs, almindelig star og enskællet sumpstrå. Påvirkning: Lille påvirkning, en mindre del skifter fra sump til våd eng. Vurderes ikke at have større betydning.

2 Lokalitet 6, Flade Sø syd. Højere liggende, relativ tør eng, der har lidt karakter af tidvis våd eng (6410). Eng-rapgræs, katteskæg, almindelig star, almindelig kamgræs, hare-star, hvid-kløver, fløjlsgræs. Påvirkning: Neutral. Lokalitet 7, Flade Sø sydvest. Relativ tør og højtliggende eng, delvist med karakter af tidvis våd eng (6410). Rød-svingel, eng-rapgræs, enskællet sumpstrå, hvid-kløver, toradet star, almindelig star og vand-pileurt. Påvirkning: Neutral, stadig fugtig eng. Lokalitet 8, Flade Sø nordvest. Rørsump domineret af rørgræs, samt tagrør, toradet star og vand-pileurt. Påvirkning: Lille påvirkning, dele af området går fra fugtig til tør eng. Vurderes ikke at have større betydning at dele af området bliver lidt mere tør. Lokalitet 9, Flade Sø nordvest. Klitlavning (2190), med områder med klithede (2140) og grårisklit (2170). Spyd-pil, mosebølle, gråris, tormentil, revling, hirse-star, klit-siv, klit-svingel, tagrør, klokkelyng, tranebær, rensdyrlav og kragefod. Påvirkning: Ingen. Er beliggende bagved et dige og uden for projektområdet. Lokalitet 10, Flade Sø nord. Våd klitlavning (2190), delvist præg af klithede (2140). Smalbladet kæruld, rundbladet soldug, aflangbladet vandaks, pors, Sphagnum sp., klokkelyng og benbræk. Påvirkning: Ingen. Beliggende bagved dige, udenfor projektområdet. Lokalitet 11, Flade Sø nord. Relativt tørt og højtliggende rigkær, der går gradvis over i tidvis våd eng (6410). Grå star, almindelig star, trævlekrone, sump-kællingetand, tagrør, spids spydmos, vand-mynte, kragefod, stjerne-star, smalbladet kæruld, dusk-fredløs og kær-tidsel. Påvirkning: Neutral. Der er beliggende en lav vold mellem lokalitet 11 og 12 (arealet ned mod søen). Lokalitet 12, Flade Sø nord. Fugtig eng.

3 Smalbladet kæruld, toradet star, tagrør, almindelig star, dusk-fredløs, kær-ranunkel, vandnavle, kragefod og kær-snerre. Påvirkning: Mindre påvirkning. Dele af området skifter fra fugtig til tør eng. Vurderes ikke at have altafgørende betydning, idet der bevares en del i fugtig tilstand. Den tørrere del forventes at udvikle sig mod den flora, der er beskrevet på lokalitet 11. Lokalitet 13, Flade Sø nord. Rørsump domineret af tagrør, også med rørgræs. Påvirkning: Mindre påvirkning. Dele af området skifter fra fugtig til tør eng. Vurderes ikke at have afgørende betydning. Lokalitet 14, Flade Sø nordøst. Eng. Østlige del af lokalitet 11. Mere tør end denne. Karakter af tidvis våd eng (6410). Mange lyse-siv, endvidere almindelig star, mosebølle, eng-rapgræs, tagrør, smalbladet kæruld, grå-pil, katteskæg, tormentil, fløjlsgræs og børste-siv. Påvirkning: Neutral. Lokalitet 15, Flade Sø nordøst. Rørsump domineret af tagrør, samt gul iris, grå-pil og almindelig fredløs. Påvirkning: Neutral. Lokalitet 16, Flade Sø nordøst. Mosdomineret kær, samt en del tagrør og grå-pil. Bukkeblad, kær-dueurt, dusk-fredløs, almindelig star, sump-kællingetand, Aulacomnium palustre, Sphagnum fallax, Sphagnum squarrosum, grå star, tranebær. Påvirkning: Ingen. Beliggende bagved vold og grøft og udenfor projektområdet. Lokalitet 17, Flade Sø nordøst. Mose med mosebølle og pors, samt almindelig star, tormentil og stjerne-star. Påvirkning: Ingen. Ligger højere end rørsumpen mod søen. Lige udenfor projektområdet. Samlet vurdering: De botanisk mest værdifulde områder er beliggende udenfor projektområdet og påvirkes således ikke. Inden for projektområdet er de mest værdifulde områder beliggende så højt at de ikke påvirkes. Enkelt mindre værdifulde områder bliver lidt tørrere, men der vil stadig være arealer med den samme fugtighed. Den lidt tørrere del er oftest mere værdifuld rent botanisk, således det samlede tab

4 reduceres. Den brakvandspåvirkede del af søomgivelserne vil blive ferskvandpåvirket, hvilket påvirker diversiteten positivt. Besigtigelseslokaliteter omkring Flade Sø:

5

6

7 Kortlagte terrestriske habitatnaturtyper omkring Ørum Sø. Lokalitet Rigkær (7230). Fint knoldkær. Kreaturafgræsset sammen med omgivende eng. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig vegetation af bredbladede urter og halvgræsser er udbredt/veludviklet. Bukkeblad, engkarse, eng-kabbeleje, sump-kællingetand, leverurt, kær-padderok, kær-snerre, almindelig star, kær-trehage, trævlekrone. Strukturindeks Klasse: (2) 1 Artsindeks Klasse: (2)2 Naturtilstand: (2)1 Lokalitet Rigkær (7230). Delvis knoldkær. Trykvandspåvirket. Kreaturgræsset sammen med omgivende eng. Græsningstryk OK. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig vegetation af bredbladede urter og halvgræsser, samt tørvebund med udpræget knoldstruktur er udbredt/veludviklet. Bukkeblad, djævelsbid, hjertegræs, sump-kællingetand, kær-padderok, almindelig star, blågrøn star, hirsestar, kær-trehage, trævlekrone, vandnavle. Strukturindeks Klasse: (2)1 Artsindeks Klasse: (2)2 Naturtilstand: (2)1 Lokalitet Rigkær (7230). Kreaturgræsset sammen med omgivende kultureng. For lavt græsningstryk i selve kæret. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen er udbredt/veludviklet. Kragefod, sump-kællingetand, kær-ranunkel, kær-snerre, almindelig star, hirse-star, trævlekrone, vandnavle, eng-viol. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Rigkær (7230). Kreaturgræsset knoldkær. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig vegetation af bredbladede urter og halvgræsser, samt tørvebund med udpræget knoldstruktur er udbredt/veludviklet.

8 Bukkeblad, djævelsbid, hjertegræs, eng-kabbeleje, katteskæg, kragefod, sump-kællingetand, leverurt, almindelig star, blågrøn star, hirse-star, kær-trehage, vandnavle, eng-viol. Strukturindeks Klasse: (2)1 Artsindeks Klasse: (2)2 Naturtilstand: (2)1 Lokalitet Rigkær (7230). Rigkær med orkidéer. Kreaturgræsning med sortbrogede malkekvier, der tilskudfodres med halm. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og tørvebund med udpræget knoldstruktur er udbredt/veludviklet. Spids spydmos, dunet dueurt, kær-dueurt, kær-fladstjerne, eng-forglemmigej, purpur-gøgeurt, smalbladet kæruld, dynd-padderok, kær-snerre, almindelig star, knold-star, næb-star, kær-trehage, trævlekrone. Lille indslag af salttålende planter i form af jordbær-kløver og harril. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Surt overdrev (6230). Kreaturgræsning (malkekvier, SDM). Mange vokshatte. Negative strukturer: Dækning af rajgræs, agertidsel, nælde, kørvel o.a. problemarter og monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation er udbredt/veludviklet. Alm. Brunelle, strand-engelskgræs, mark-frytle, håret høgeurt, almindelig kællingetand, knold-ranunkel, fåre-svingel. Strukturindeks Klasse: 3 Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Rigkær (7230). Uden særlige arter. Almindelig brunelle, engkarse, eng-kabbeleje, kær-snerre, almindelig star, hirse-star, kær-tidsel. Artsindeks Klasse: 4 Lokalitet Tidvis våd eng (6410).

9 Fladt terræn. Kreaturgræsning (malkekvier, SDM). Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig vegetation af bredbladede urter og halvgræsser, samt tørvebund med udpræget knoldstruktur er udbredt/veludviklet. Negative strukturer: Dækning af tagrør o.a. høje græsser og tegn på tilskudsfodring/gødskning er udbredt/veludviklet. Alm. brunelle, spids spydmos, engkarse, eng-kabbeleje, alm. kamgræs, katteskæg, fladtrykt kogleaks, kragefod, krybende pil, alm. star, hirse-star, kær-trehage. Artsindeks Klasse: 4 Lokalitet Rigkær (7230). Artsrigt rigkær. Kreaturgræsning (SDM-malkekvier), bortset fra den østlige del, der er ugræsset. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og tørvebund med udpræget knoldstruktur er udbredt/veludviklet. Angelik, spids spydmos, djævelsbid, dunet dueurt, engkarse, kær-fladstjerne, eng-forglemmigej, purpurgøgeurt, hjertegræs, eng-kabbeleje, kragefod, smalbladet kæruld, kær-padderok, kær-snerre, sump-snerre, almindelig star, hirse-star, knold-star, kær-trehage, trævlekrone, vand-brandbæger. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Naturtilstand: 1 Lokalitet Tidvis våd eng (6410). Artsfattig. Positive strukturer: Tegn på fluktuerende vandstand og forekomst af karakteristiske, lavtvoksende stararter er udbredt/veludviklet. Negative strukturer: Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation og tegn på tilskudsfodring/gødskning er udbredt/veludviklet. Engkarse, almindelig kamgræs, almindelig star, hirse-star. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 4 Lokalitet Kalkoverdrev (6210). Kreaturgræsning (SDM-malkekvier).

10 Negative strukturer: Dækning af rajgræs, agertidsel, nælde, kørvel o.a. problemarter og monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation er udbredt/veludviklet. Almindelig brunelle, hjertegræs, vild hør, almindelig kamgræs, knold-ranunkel, humle-sneglebælg, gul snerre, blågrøn star, fåre-svingel, lav tidsel. Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Kildevæld (7220). Fint kildevæld. Kreaturgræsning (kødkvæg). Positive strukturer: Artsrig mosflora af sphagnum og/el. bladmos og artsrig vegetation af bredbladede urter og halvgræsser er udbredt/veludviklet. Liden andemad, Aneura pinguis, bukkeblad, Cratoneuron filicinum, dunet dueurt, purpur-gøgeurt, engkabbeleje, blågrøn kogleaks, smalbladet kæruld, dynd-padderok, Philonotis fontana, Plagiomnium ellipticum, sideskærm, knude-firling. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Naturtilstand: 1 Lokalitet Hængesæk (7140). Der er rigkær (knoldkær) i kanten af hængesækken. Kreaturgræsning (kødkvæg) så langt som dyrene vil gå ud i det våde. Positive strukturer: Gyngende bund med aktiv tørvedannelse er udbredt/veludviklet. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Liden andemad, bukkeblad, dusk-fredløs, gifttyde, kragefod, dynd-padderok, vand-skræppe, næb-star, tykbladet ærenpris, langbladet ranunkel, nikkende brøndsel. Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Rigkær (7230). Artsrigt rigkær. Kreaturgræsset. Meget optrampet. Meget vådt på besigtigelsestidspunktet. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig mosflora af sphagnum og/el. bladmos er udbredt/veludviklet.

11 Negative strukturer: Dækning af tagrør o.a. høje græsser er udbredt/veludviklet. Angelik, krybende baldrian, spids spydmos, dunet dueurt, kær-dueurt, engkarse, dusk-fredløs, gifttyde, engkabbeleje, blågrøn kogleaks, kragefod, smalbladet kæruld, dynd-padderok, kær-ranunkel, sideskærm, almindelig skjolddrager, kær-snerre, knold-star, næb-star, trævlekrone, knude-firling. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Surt overdrev (6230). Kreaturgræsset. Negative strukturer: Dækning af rajgræs, agertidsel, nælde, kørvel o.a. problemarter og monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation er udbredt/veludviklet. Almindelig kamgræs, bugtet kløver, almindelig pimpinelle, knold-ranunkel, gul snerre, fåre-svingel, lavtidsel, læge-ærenpris. Strukturindeks Klasse: 3 Artsindeks Klasse: 4 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Kreaturgræsset i kanten. Positive strukturer: Gyngende bund med aktiv tørvedannelse er udbredt/veludviklet. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Liden andemad, dunet dueurt, kær-dueurt, dusk-fredløs, gifttyde, gul iris, dynd-padderok, sideskærm, frøbid, tusindblad. Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Hegnet men ingen dyr. Manna-sødgræs, vand-pileurt, almindelig sumpstrå, liden andemad, almindelig sumpstrå, rørgræs, nikkende brøndsel, vejbred-skeblad, gul iris.

12 Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Surt overdrev (6230). En del hegnet men ingen dyr. En del græsset af kreaturer. Positive strukturer: Urterig vegetation med mange rosetplanter er udbredt/veludviklet. Fåre-svingel, liden klokke, sand-star, gul snerre, rensdyrlav, vej-engelskgræs, almindelig pimpinelle. Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Græsset af kreaturer. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Manna-sødgræs, høj sødgræs, bukkeblad, hestehale, nikkende brøndsel, dynd-padderok, kær-ranunkel, vand-skræppe. Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Ingen drift/pleje. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Bukkeblad, sideskærm, næb-star, almindelig sumpstrå, bredbladet mærke, blågrøn kogleaks, dunet dueurt, vand-skræppe, vand-brandbæger. Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Rigkær (7230).

13 Præg af hængesæk. Græsset af kreaturer. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen og artsrig mosflora af sphagnum og/el. bladmos er udbredt/veludviklet. Dunet dueurt, kær-dueurt, næb-star, kær-trehage, trævlekrone, kabbeleje, almindelig star, kær-snerre, knude-firling, blågrøn kogleaks, langbladet ranunkel, vand-brandbæger, liden andemad, blåtop. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Kalkoverdrev (6210). Græsset af kreaturer. Positive strukturer: Urterig vegetation med mange rosetplanter er udbredt/veludviklet. Lav tidsel, blågrøn star, almindelig brunelle, hvid okseøje, almindelig kamgræs. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Græsset af kreaturer. Oftest smal hængesæk langs tagrør. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Frøbid, blågrøn kogleaks, høj sødgræs, vand-skræppe, næb-star, dunet dueurt. Artsindeks Klasse: 3 Lokalitet Rigkær (7230). Præg af natureng. Græsset af kreaturer. Positive strukturer: Vandstand i eller over jordoverfladen er udbredt/veludviklet. Negative strukturer: Dækning af tagrør o.a. høje græsser er udbredt/veludviklet.

14 Almindelig mjødurt, angelik, dynd-padderok, høj sødgræs, sump-kælingetand, hirse-star, dunet dueurt, almindelig star, vand-brandbæger, kær-tidsel, maj-gøgeurt. Strukturindeks Klasse: 1 Artsindeks Klasse: 2 Lokalitet Hængesæk (7140). Næringsrig variant af hængesæk. Græsset af kreaturer i randen. Negative strukturer: Dækning af høje urter/, høje græsser o.a. høje urteagtige plantearter er udbredt/veludviklet. Frøbid, kors-andemad, blærerod sp., næb-star, høj sødgræs, kalmus, sideskærm, gifttyde, vand-skæppe, dynd-padderok, liden andemad. Artsindeks Klasse: 4 Samlet vurdering: Ifølge bilag 14.2 i Forundersøgelsen Vådområde Flade Sø, vil der kun ske meget små ændringer omkring Ørum Sø fra den eksisterende til den projekterede udbredelse af oversvømmelsernes medianmaksimum. Hovedparten af de kortlagte områder med habitatnatur omkring Ørum Sø vil således slet ikke blive berørt af projektet. Enkelte vil blive periført berørt af projektet. Projektet vurderes samlet set således ikke at påvirke de kortlagte habitatnaturtyper omkring Ørum Sø negativt. Ej heller vurderes projektet at have negativ betydning for Bilag 4-arter i området, som f.eks. Odder. Forrige kortlægning (tal i parentes ovenover): I forrige kortlægning var der kun kortlagt i alt 3 områder med habitatnaturtyper. Alle 3 er rigkær beliggende nord for Ørum Sø (områderne , og ). I forhold til forrige kortlægning er der sket forbedringer af strukturen alle steder. Derimod er der ikke sket ændringer i artstilstanden. Den forbedrede strukturtilstand har alle 3 steder medført at også den samlede naturtilstand er blevet opjusteret (fra god (II) til høj (I) tilstand). Nyeste kortlægning (tal efter parentes ovenover). De fleste af de kortlagte habitnaturtyper er i god (II) til moderat (III) naturtilstand. 5 områder er dog i høj (I) tilstand (f.eks. område , kildevæld). Den relativt gode naturtilstand skyldes primært den gode strukturtilstand. Artstilstanden er derimod mere moderat: Der er ikke så mange naturtypekarakteristiske arter, men heller ikke så mange arter, der trækker fra i det samlede indeks. Se kortbilagene for detaljer. En del af de kortlagte habitatnaturtyper er etableret på diget syd og øst for søen. Ligeledes er en del af hængesækkene opstået i de gravede områder bagved diget.

15 Besigtigelseslokaliteter omkring Ørum Sø:

16

17

18

19

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert Plantesamfundet våd eng dækker over uomlagte naturenge, der kun er drænede og gødskede i et begrænset omfang. De våde enge vil sammenlignet med rigkær og tidvis våd eng have en højere tilgængelighed af

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Vådområder. Naturscreening

Vådområder. Naturscreening Naturscreening Indledning Områdets 3-områder er gennemgået efteråret 2009 og juni 2010. Der er hovedsageligt foretaget botaniske undersøgelser, og registreringer af dyr er hovedsageligt sket som tilfældige

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning

Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Skov- og Naturstyrelsen 2006 Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning Redaktion: Tine Skafte Nielsen,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Du har søgt om tilladelse til rydning af træer og oprykning af rødder på matr. nr. 1e og 1ab, Møbjerg, Sdr.

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området har været i græsning siden 2012. De ca. 5.2 ha er indhegnet i

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg.

Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg. Silkeborg Golf Club Att: Kurt Schuster Sensommervej 15 C 8600 Silkeborg 3. april 2011 Sagsnr. 09/73381 Varsel om påbud samt foreløbig vurdering af ulovlig dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Å-mudderbanke. Beskyttelse. Å-mudderbanke med tiggerranunkel, pileurt. Foto: Peter Wind, DMU.

Å-mudderbanke. Beskyttelse. Å-mudderbanke med tiggerranunkel, pileurt. Foto: Peter Wind, DMU. Plantesamfundet å-mudderbanke findes på mudret bund ved bredden af dynamiske vandløb og langs bredden af søer, hvor jordbunden er forstyrret, fx som følge af en svingende vandstand og/eller optrampning.

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for arealer ved Spøttrup Sø

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for arealer ved Spøttrup Sø Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for arealer ved Spøttrup Sø Arealbeskrivelse og udpegninger Foldene ved Spøttrup sø udgøres af en Østfold og en Vestfold. På vedlagte kort er bibeholdt

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland.

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland. Våde hede findes typisk som større eller mindre flader i lavninger på heder eller som fugtige bælter mellem mose og hede på indlandsheder og klitheder og i kanten af højmoser. Typen omfatter således både

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 1 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende små 2 km nordøst for Buerup, som er en landsby nordøst

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR?

HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR? 2. FEBRUAR 2017 HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR? 12 ÅRS NOVANA DATA Bettina Nygaard, Christian Damgaard, Knud Erik Nielsen, Jesper Bladt & Rasmus Ejrnæs Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Tillæg 2 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen ved Gammelby Bæk, Tvis Å, Savstrup Å og Storå.

Tillæg 2 til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til Holstebromotorvejen ved Gammelby Bæk, Tvis Å, Savstrup Å og Storå. Side 1/12 Vejdirektoratet v/ Niels Krogh Kristensen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Dato: 19-03-2015 Sagsnr.: 01.05.09-P17-1-11 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Floraen på Tissøs nordøstlige bred Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred,

Læs mere

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing.

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing. fladen er ekstremt næringsfattig, idet den er hævet over grundvandet og modtager sit vand som nedbør. vegetationen er lysåben og består af tuer, som er højereliggende partier med dværgbuske, og høljer,

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia

Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia 25-06-2014 SBH consult ApS Annette Sode Indledning Viborg Kommune har planer om

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg 31 sider 29 sider 25 sider 29 sider 29 sider 35 sider 21 sider 19 sider 37 sider NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg Indholdsfortegnelse Forord... 4 Opbygning af

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Gammelmosen i Vangede

Gammelmosen i Vangede Gammelmosen i Vangede Danmarks ældste naturfredning 1844 2005 Johannes Kollmann & Kristine K. Rasmussen Højmoser generelt Tværsnit Lagg Kantskov Højmoseflade Kantskov Lagg 1 Sømudder ( gytje ) 2 Tagrørtørv

Læs mere

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato NBL 3 HGL 7 Ja Nej Ja Nej Bemærkninger Hovednaturtype Arealandel i pct. Grundighed:

Læs mere

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å midt. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å midt Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

NOVANA TERRESTRISK NATUR NATURTYPER 2004 MAJ 2005. Natur- og Miljøafdelingen

NOVANA TERRESTRISK NATUR NATURTYPER 2004 MAJ 2005. Natur- og Miljøafdelingen NOVANA TERRESTRISK NATUR NATURTYPER 24 MAJ 25 Natur- og Miljøafdelingen 1. INDLEDNING... 2 2. OVERSIGT OVER NATURTYPER OG OVERVÅGNINGSSTATIONER I KØBENHAVNS AMT... 4 2.1 METODE TIL OVERVÅGNING AF NATURTYPER...

Læs mere

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010, forvaltningsplan og opfølgning på plejen sensommer 2011 1/23 Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010,

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Legind Sø som pionerprojekt

Legind Sø som pionerprojekt Legind Sø som pionerprojekt I tidernes morgen var Legind Vejle en fjordvig ud til Sallingsund. Siden stenalderen blev den afsnøret gennem naturlig landhævning og med strandvolde godt hjulpet af en vejdæmning

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2013 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har Tarup-Davinde I/S, i samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet, foretaget botaniske registreringer i forskellige

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. December 2009. Projektetresumé

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

Skov 311 Helgenæs Syd

Skov 311 Helgenæs Syd Skov 311 Helgenæs Syd Arealerne ved Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage (lok. 1 og 2) ligger i habitatområde nr. 47, mens arealerne ved Ellemandsbjerg (lok. 3) ligger udenfor habitatområdet. Det er Skov-

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Naturvurdering Blåsig Bæk

Naturvurdering Blåsig Bæk Hjørring Kommune Naturvurdering Blåsig Bæk August 2016 Udgivelsesdato : 9. august 2016 Vores reference : 21.0036.05 Udarbejdet Kontrolleret : Jens Aamand Kristensen : Helene Dalgaard Clausen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Udarbejdet af AGLAJA for Frederikssund Kommune 2015 Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Plejeplan udarbejdet af AGLAJA for Frederikssund Kommune,

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen www.natlan.dk Arealbeskrivelse og udpegninger Gåsemosen består dels af arealer i tidligere omdrift, dels af beskyttet natur i form af mose,

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Sø og rigkær ved Vådområdeprojekt,

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

BILAG 4 HISTORISKE KORT

BILAG 4 HISTORISKE KORT BILAG 4 HISTORISKE KORT A0006--PGE.docx BILAG 5 - NEDBØRSSTATISTIK A0006--PGE.docx Kolding Kommune Nedbørsstatistik for Apotekerengens opland Apotekerengen Gennemsnitsnedbør 96-990 Station 2330DK - Brakker

Læs mere

Smag på landskabet i Randers Kommune Naturhandleplan for Kastbjerg Ådal hegn A

Smag på landskabet i Randers Kommune Naturhandleplan for Kastbjerg Ådal hegn A Smag på landskabet i Randers Kommune Naturhandleplan for Kastbjerg Ådal hegn A A. Arealbeskrivelse og udpegninger Folden er på ca. 11 ha og inkluderer beskyttet natur i ådalen langs Kastbjerg Å. Området

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Sæby kirke set fra engen. 1 Indledning Ved den sydøstlige bred af Tissø ligger Sæby kirke, kendt for sine kalkmalerier. Kirken

Læs mere