KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag."

Transkript

1 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor den 2. maj 2011 en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagede. Det var anført i aftalen, at indklagede havde værdiansat ejerlejligheden til en kontantpris på kr., men at det var aftalt med klager, at udbudsprisen skulle være kr. I formidlingsaftalen var der aftalt betaling til indklagede efter regning. Indklagedes vederlag var aftalt til kr., og det fremgik videre bl.a.: Det er aftalt, at ydelserne forfalder til betaling efterhånden som de er modtaget. Dog kan der alt i alt kun opkræves 3 rater á DKK med mindst 30 dages mellemrum inden salg uanset mæglren har haft større udlæg. Samtidig med indgåelsen af formidlingsaftalen udarbejdede indklagede et salgsbudget til klager. Det fremgik heraf, at der udover realkreditlån, et privat pantebrev og et ejerpantebrev var tinglyst 19 udlæg på ejendommen. Tilsammen var der tinglyst udlæg

2 2 for kr. Indklagede beregnede, at klager ved et salg for kr. ville opnå et provenu på kr. Det fremgik videre af salgsbudgettet bl.a.: Det er aftalt, at sælger straks kontakter samtlige kreditorer til udlæg for aftale om afvikling og aflysning i forbindelse med salg af ejendommen. Nybolig Herning har sælgers bemyndigelse til om nødvendigt at forhandle med kreditorer for at sikre aflysning i forbindelse med handel. Sælger gøres udtrykkeligt opmærksom på, at såfremt der i formidlingsaftalens løbetid foretages ændring i ejendommens prioritering, optages nye lån eller tinglyses nye udlæg, er sælger forpligtet til straks at give ejendomsmægleren meddelelse herom. Den 17. august 2011 sendte indklagede et kontoudtog til klager. Indklagede rykkede for betaling af vederlag i 3 rater á kr., i alt kr. Raterne skulle ifølge kontoudtoget have været betalt henholdsvis den 1. juni, 1. juli og 1. august Klager har underskrevet kontoudtoget og dermed ifølge kontoudtoget godkendt opstillingen. Klager har imidlertid ikke betalt noget beløb til indklagede. Parterne har til sagen oplyst, at der blev fundet en køber til ejendommen, og at klager underskrev købsaftale, men at handlen ikke blev gennemført, da det ikke var muligt at få kreditorerne til at acceptere en handel. Den 2. september 2011 skrev klagers advokat til indklagede. Advokaten anførte, at indklagede fra starten vidste, at det ikke var muligt at sælge ejerlejligheden, når der var så mange tinglyste udlæg og anførte, at indklagede dermed ikke havde krav på betaling af vederlag. Advokaten bad indklagede bekræfte, at klager ikke skyldte indklagede noget. Advokaten bad samtidig indklagede returnere alle ejerlejlighedens papirer og nøglen og anførte, at indklagede ikke måtte kontakte klager men at kontakt skulle ske via advokaten. Klager har bl.a. anført: Klager har i en længere periode beboet den omhandlede lejlighed, men han er senere fraflyttet, i forbindelse med at hans økonomi udviklede sig håbløst. Han har ikke været investor. Han har drevet en kiosk, og har kun ejet denne ene ejerlejlighed. Klager er derfor forbruger, og nævnet kan behandle sagen. Indklagede har ikke krav på betaling af vederlag, idet indklagede ikke har udført arbejde, der kan berettige et krav på vederlag. Klager havde gennem en periode ikke været i stand til at betale terminer til realkreditinstituttet, som havde ydet lån i ejerlejligheden. I forbindelse med restancerne

3 3 og en forestående tvangsauktion henviste realkreditinstituttet indklagede til klager, idet realkreditinstituttet var interesseret i at undgå en tvangsauktion. Det er klagers opfattelse, at indklagede var engageret af realkreditinstituttet, og at klager ikke skulle betale for noget i forbindelse med afværgelse af en tvangsauktion. Kun hvis ejerlejligheden blev solgt, skulle klager selv betale beløb til indklagede. Indklagedes kontakt til klager resulterede imidlertid i, at indklagede lod klager underskrive en formidlingsaftale, hvoraf det fremgik, at indklagede vurderede kontantprisen til kr., men at udbudsprisen skulle være kr. Indklagede måtte være klar over, at klager ikke forstod den lange formidlingsaftale, da klager er dårligt bevandret i dansk. Indklagede indhentede et købstilbud, men handlen kunne ikke gennemføres på grund af restancerne og det overvældende antal tinglyste udlæg. Disse restancer og udlæg var indklagede imidlertid allerede bekendt med, da formidlingsaftalen blev indgået. Indklagede burde fra starten have kunnet sige sig selv, at ejerlejligheden var umulig at sælge med det antal udlæg, der var tinglyst. Indklagede opfordres til at dokumentere, at indklagede har indhentet de nødvendige tilkendegivelser fra kreditorerne. Indklagede har formået klager til at underskrive et kontoudtog om betaling af salær. Dette er imidlertid sket under omstændigheder, hvor klager følte sig presset til at underskrive. Efterfølgende har indklagede da også oplyst, at indklagede ville rive det hele i stykker, såfremt klager betalte kr. til indklagede. Indklagede har i forbindelse med klagesagen fremsendt et salgsbudget dateret den 2. maj Klager har imidlertid aldrig modtaget noget salgsbudget. Det gøres i øvrigt gældende, at formidlingsaftalen ikke er udtryk for en aftale om betaling i det påberåbte omfang, og det bestrides, at formidlingsaftalen er udtryk for en fravigelse af solgt eller gratis -princippet. Formidlingsaftalen indeholder således ikke nogen bestemmelse om, at solgt eller gratis -princippet ikke gælder. Indklagede har anført, at klagers advokat har rådgivet klager forkert. Klagers advokat har imidlertid ikke været involveret i klagers salg af ejerlejligheden og har dermed ikke rådgivet klager i den forbindelse. Indklagede har endvidere henvist til klagers manglende renovering og rengøring, som en årsag til det manglende salg. Det manglende salg har dog ikke noget med klagers forhold at gøre, men udelukkende den meget stærke overbehæftelse af ejerlejligheden. Det bestrides, at indklagede har fremskaffet et købstilbud, der gav dækning til alle

4 4 udlægshavere. Indklagede opfordres til at fremlægge dokumentation herfor. Indklagede har bl.a. anført: Klager må betegnes som investor. Den omhandlede lejlighed var udlejet, og klager ejer flere ejendomme. Nævnet kan derfor ikke behandle sagen. Indklagede har krav på betaling af et vederlag på kr. Der er tale om en beklagelig fejl, når indklagede i kontoudtoget af 17. august 2011 har krævet betaling af kr. Subsidiært har indklagede, efter klagers advokats opsigelse af formidlingsaftalen ved brev af 2. september 2011, krav på betaling af ¼ af det aftalte vederlag. Indklagedes kontakt til klager kom i stand, efter at klager havde holdt møde med det realkreditinstitut, som havde pant i klagers ejerlejlighed. Indklagede vurderede ejerlejligheden til kr. under den forudsætning, at klager satte ejerlejligheden i nogenlunde stand og ikke mindst sørgede for grundig rengøring. Dette accepterede klager, og fortalte da også, at klager allerede havde påbegyndt istandsættelse. Efterfølgende indhentede indklagede en tingbogsattest, der viste, at der i ejerlejligheden var tinglyst gæld på kr. fordelt på mere end 20 kreditorer. Dette faktum ville gøre indklagedes arbejde meget vanskeligt og kræve accept af flere kreditorer, hvis der skulle sælges til den af indklagede vurderede kontantpris. Indklagede indkaldte derfor klager til endnu et møde, hvor klager forklarede, at klager med hjælp fra familie og egne reserver kunne afvikle en del af gælden uden problemer, ligesom hans samleverske ville betale sin del af gælden. Indklagede oplyste, at indklagede under disse vanskelige omstændigheder ikke ville indgå en formidlingsaftale efter princippet solgt eller gratis. Klager foreslog selv, at han skulle betale 3 rater á kr., samt oplyste, at klager selv ville kontakte nogle af kreditorerne og enten lave aftaler eller afvikle gælden. Det blev aftalt, at sætte udbudsprisen ekstra højt. Indklagede gik herefter i dialog med kreditorerne, og mange af dem var villige til at indgå aftaler, således at det ville være muligt at sælge ejerlejligheden til indklagedes vurderingspris. Herefter påbegyndte indklagede det egentlig salgsarbejde. Klager udførte ikke den aftalte renovering og sørgede heller ikke for oprydning og rengøring. Det lykkedes dog at få et købstilbud på ejerlejligheden, og indklagede kontaktede igen kreditorerne. Det viste sig nu, at klager stik imod alle aftaler ikke havde afviklet gæld eller lavet aftaler med kreditorerne. Da indklagede indhentede en opdateret tingbogsattest, viste det sig, at der i stedet var tinglyst yderligere 3 udlæg for i alt kr. Klager overholdt heller ikke aftalen med indklagede om at betale indklagedes vederlag i

5 5 3 rater. Der har været flere købstilbud på lejligheden. Det seneste er fra primo august 2011, og det lød på kr. Den 2. september 2011 modtog indklagede et brev fra klagers advokat, hvori advokaten forsøgte at få indklagede til at frafalde sit krav på det aftalte vederlag, idet indklagede angiveligt skulle have presset klager til at acceptere at betale vederlag. Advokaten bad indklagede returnere ejendommens papirer og nøgle. Indklagede indstillede herefter salgsbestræbelserne. Det bestrides, at indklagede skulle have presset klager til at underskrive formidlingsaftale eller kontoudtog, ligesom det bestrides, at indklagede skulle have tilbudt, at klager kunne nøjes med at betale kr. i vederlag. Klager har boet mange år i Danmark og klarer sig udmærket på dansk. Det er klager selv, der har oplyst, at klager løbende har benyttet sig af sin advokats rådgivning. Formidlingsaftalen er ikke indgået efter princippet solgt eller gratis. Grunden til, at ejerlejligheden ikke blev solgt, var, at klager ikke overholdt aftalen om renovering og rengøring samt aftaler med kreditorerne, så diverse pant kunne slettes. Nævnet udtaler: Klager har oplyst, at han har beboet den omhandlede lejlighed, men senere er fraflyttet denne på grund af sine økonomiske forhold. Det er ikke godtgjort, at klager har ejet andre ejendomme. Nævnet lægger derfor til grund, at klager er forbruger, hvorfor nævnet kan behandle sagen. Det fremgår af formidlingsaftalen, at indklagede har vurderet kontantprisen til kr., men at det er aftalt, at ejerlejligheden skal udbydes til kr. Nævnet udtaler alvorlig kritik af, at indklagede dermed har medvirket til at udbyde ejerlejligheden til en pris, der var 46 % højere, end vurderet af indklagede. Dette er kritisabel rådgivning af klager. Hertil kommer, at indklagede alene har dokumenteret at have udarbejdet et salgsbudget på kr. Det er alvorligt kritisabelt, at der ikke er udarbejdet et budget ud fra den vurderede kontantpris på kr. Indklagede har ikke dokumenteret, at indklagede, straks efter at han fik ejendommen til salg, indhentede skriftlig accept fra kreditorerne på en handel til den vurderede salgspris. Nævnet skal udtale alvorlig kritik af indklagede i den forbindelse, idet indklagede ikke burde have arbejdet videre med et salg, før der var aftaler på plads med alle kreditorer. Nævnet bemærker i den forbindelse, at der var indgået aftale om

6 6 betaling efter regning. Det er indklagedes ansvar at sørge for aftaler med kreditorerne, og det er i den forbindelse uden betydning, at klager havde givet udtryk for, at han agtede at betale nogle af kreditorerne samt lave aftaler med andre. Det har ligeledes ingen betydning, at indklagede aftalte med klager, at ejerlejligheden skulle udbydes til en pris, der næsten var 46 % højere end den af indklagede vurderede kontantpris, og at der dermed teoretisk var dækning for samtlige panthavere i ejendommen. Ifølge formidlingsaftalen er der aftalt betaling efter regning, dog således at indklagede maksimalt kunne kræve 3 x kr. inden salg. Der er ikke indgået aftale om solgt eller gratis. Henset til den indgåede aftale er det kritisabelt, at indklagede opkrævede et beløb på kr. Som følge af indklagedes mangelfulde og kritisable mæglerarbejde finder nævnet, at indklagede ikke har krav på betaling af det fulde aftalte vederlag på kr. Nævnet kan herefter alene godkende et vederlag på kr. til dækning af indklagedes indledende arbejde. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende hos klager på kr. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 27 i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, endvidere betale kr. til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere