Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL J.nr.: MLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI"

Transkript

1 J.nr.: MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon Fax

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL DEN PROJEKTANSVARLIGE VIRKSOMHED BESLUTNINGSPROCEDURER OG KONSORTIEMØDER PRÆKVALIFIKATION, UDARBEJDELSE AF TILBUD OG INDGÅELSE AF KONTRAKT Prækvalifikation Udarbejdelse af tilbud Indgåelse af kontrakt med Ordregiver ÆNDRINGER I ARBEJDET KONSORTIEDELTAGERNES FORPLIGTELSER Konsortiedeltagernes forpligtelser til at levere ydelser Konsortidedeltagernes planlægning og udveksling af oplysninger OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER MISLIGHOLDELSE ANSVAR OVER FOR ORDREGIVER SAMT REGRES ANSVAR OVER FOR TREDJEMAND ANSVAR OVER FOR DE ØVRIGE KONSORTIEDELTAGERE DEN PROJEKTANSVARLIGE VIRKSOMHEDS ANSVAR UNDERLEVERANDØRER TILBUDSAFGIVELSE MED ANDRE END KONSORTIET FAKTURERING FORSIKRING SIKKERHEDSSTILLELSE IMMATERIELLE RETTIGHEDER FORTROLIGHED ÆNDRINGER AF KONSORTIEAFTALEN ÆNDRINGER I SAMMENSÆTNINGEN AF KONSORTIET UDTRÆDELSE OG OPHÆVELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR LOVVALG OG VÆRNETING UNDERSKRIFTER Side 2/18

3 Bilagsfortegnelse bilag 1 : bilag 2 : Beskrivelse af Opgaven og fordelingen heraf Tidsplan for Konsortiedeltagernes udførelse af Opgaven Side 3/18

4 1. FORMÅL Formålet med indgåelsen af denne aftale om konsortiedannelse ("Konsortieaftalen" mellem aftalens parter ("Konsortiedeltagerne") er at udarbejde og afgive et tilbud vedrørende: [Her angives en kort beskrivelse af den udbudte opgave] ("Opgaven") der skal udføres for [Her angives den ordregivende myndigheds navn og kontaktoplysninger] ("Ordregiver") såvel som at udføre Opgaven i henhold til bestemmelserne i aftalen med Ordregiver ("Kontrakten") og Konsortieaftalen, såfremt Konsortiet tildeles Kontrakten. For udførelsen af Konsortiedeltagerens andel af Opgaven modtager Konsortiedeltageren en andel af betalingen fra Ordregiver, som vedrører betaling for den del af Opgaven, som Konsortiedeltageren skal udføre i henhold til bilag 1 ("Konsortieandelen"). 2. DEN PROJEKTANSVARLIGE VIRKSOMHED Konsortiedeltagerne bemyndiger i henhold til Konsortieaftalen én virksomhed til at fungere som koordinator for Konsortiet og befuldmægtiget i forhold til Ordregiver ("Projektansvarlig Virksomhed"). Den Projektansvarlige Virksomhed er [udfyldes med selskabets navn]. Den Projektansvarlige Virksomhed kan kun udskiftes ved samtykke fra både samtlige Konsortiedeltagere og Ordregiver. Den Projektansvarlige Virksomhed skal udføre de beslutninger som Konsortiedeltagerne træffer og skal repræsentere Konsortiedeltagerne over for Ordregiver samt udføre de øvrige opgaver, som Konsortiedeltagerne måtte overlade til den Projektansvarlige Virksomhed. Den Projektansvarlige Virksomhed skal træffe nødvendige foranstaltninger for bedst muligt at sikre Konsortiets udførelse af Opgaven. Det er den Projektansvarlige Virksomheds opgave at udarbejde et samlet tilbud, indkalde til møder, udarbejde mødereferater, koordinere leveringer, håndtere forsinkelser og mangler samt sørge for at informere Konsortiedeltagerne om den løbende udvikling. Side 4/18

5 Den Projektansvarlige Virksomhed kan ikke påføre Konsortiedeltagerne yderligere økonomiske forpligtelser eller i øvrigt påføre Konsortiedeltagerne forpligtelser, der kræver samtykke fra samtlige Konsortiedeltagere. Den Projektansvarlige Virksomhed kan endvidere ikke anerkende ansvar for mangler og forsinkelser eller indgå aftaler med Ordregiver, der stiller Konsortiedeltagerne ringere, end hvad der følger af Kontrakten. Såfremt Konsortiet tildeles Kontrakten, betaler Konsortiedeltagerne til den Projektansvarlige Virksomhed [ ] % af Konsortieandelen i takt med, at Ordregiver betaler for udførelsen af Opgaven. Betalingen til den Projektansvarlige Virksomhed forfalder [ ] dage efter, at Ordregivers betaling er modtaget. Såfremt Konsortiet ikke tildeles Kontrakten, har den Projektansvarlige Virksomhed krav på betaling af virksomhedens rimelige omkostninger forbundet med arbejde udført indtil da. Omkostningerne fordeles mellem Konsortiedeltagerne på baggrund af den enkelte Konsortiedeltagers forventede Konsortieandel. Såfremt der har været flere Projektansvarlige Virksomheder, modtager hver virksomhed en forholdsmæssig andel i forhold til den periode, hvor virksomheden har været projektansvarlig. 3. BESLUTNINGSPROCEDURER OG KONSORTIEMØDER Beslutninger vedrørende Konsortiet som ikke er overladt til den Projektansvarlige Virksomhed træffes af Konsortiedeltagerne. Konsortiedeltagerne kan ikke selvstændigt forpligte Konsortiet eller i øvrigt handle i Konsortiets navn uden særskilt fuldmagt hertil. Beslutninger som skal træffes af Konsortiedeltagerne træffes på møder mellem Konsortiedeltagerne ("Konsortiemøder"). Beslutninger skal træffes enstemmigt af de Konsortiedeltagere, der deltager i Konsortiemødet. Der kan alene træffes beslutning på Konsortiemødet, hvis der deltager Konsortiedeltagere, som minimum repræsenterer [ ] % af værdien af Opgaven (baseret på de repræsenterede Konsortiedeltageres Konsortieandel). Beslutninger, der pålægger Konsortiedeltagerne yderligere forpligtelser, kan dog alene træffes med samtykke fra samtlige Konsortiedeltagere, der påvirkes af beslutningen. Såfremt den krævede andel af Konsortiedeltagerne ikke er repræsenteret på Konsortiemødet, indkalder den Projektansvarlige Virksomhed til ekstraordinært Konsortiemøde med en frist på [ ] dage. På det ekstraordinære Konsortiemøde træffes beslutninger enstemmigt Side 5/18

6 blandt de fremmødte. På det ekstraordinære Konsortiemøde kan alene træffes beslutninger om samme forhold, som var optaget på dagsordenen for det ordinære Konsortiemøde. Den Projektansvarlige Virksomhed indkalder til Konsortiemøde, når dette er påkrævet, dog mindst hver [indsæt mindste interval for møder], eller når en af Konsortiedeltagerne ønsker det. Dagsorden for Konsortiemødet skal fremgå af mødeindkaldelsen. Der kan alene træffes beslutninger på Konsortiemødet om emner, der fremgår af dagsordenen. Indkaldelse til Konsortiemøde skal ske skriftligt til alle Konsortiedeltagere med mindst [ ] dages varsel. Den Projektansvarlige Virksomhed fungerer som mødeleder på Konsortiemøderne. Den Projektansvarlige Virksomhed skal udarbejde mødereferater og rundsende disse til Konsortiedeltagerne. Såfremt der ikke gøres indsigelse mod indholdet af mødereferaterne inden 7 dage efter modtagelsen, anses indholdet for accepteret. 4. PRÆKVALIFIKATION, UDARBEJDELSE AF TILBUD OG INDGÅELSE AF KONTRAKT 4.1 Prækvalifikation Den Projektansvarlige Virksomhed udarbejder om nødvendigt prækvalifikationsanmodning på vegne af Konsortiet og står for indsamling og kontrol af, at de af Ordregiver påkrævede oplysninger foreligger. Konsortiedeltagerne indsender til den Projektansvarlige Virksomhed egne oplysninger om de forhold, som Ordregiver kræver, samt bistår i nødvendigt omfang med oplysninger om virksomheden. På baggrund af Ordregivers foreløbige beskrivelse af opgaven fordeler Konsortiedeltagerne arbejdet imellem sig. Fordelingen af arbejdet beskrives i bilag Udarbejdelse af tilbud På baggrund af udbudsmaterialet og med udgangspunkt i den foreløbige beskrivelse af opgavefordelingen i bilag 1 foretager Konsortiedeltagerne den endelige beskrivelse og fordeling af Opgaven, og bilag 1 opdateres i overensstemmelse hermed. Ved fordelingen af Opgaven koordinerer den Projektansvarlige Virksomhed tilbuddene således, at grænseflader mellem de dele af Opgaven der varetages af forskellige Konsortiedeltagere afklares, og alle dele af Opgaven fordeles til Konsortiedeltagerne. Side 6/18

7 Hver Konsortiedeltager udarbejder tilbud for de dele af Opgaven, som den pågældende virksomhed skal udføre. Af tilbuddet skal fremgå en tidsplan for udførelsen af den del af Opgaven, som skal udføres af Konsortiedeltageren samt oplysning om, hvorvidt Konsortiedeltagerens udførelse af sin del af Opgaven er betinget af, at andre Konsortiedeltagere først har udført dele af eller hele deres del af Opgaven i henhold til bilag 1. Konsortiedeltagerne skal i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud for deres del af Opgaven inkludere alle arbejder samt risici, der alene kan henføres til den del af Opgaven, som skal udføres af Konsortiedeltageren. Risici, som er fælles for Konsortiedeltagerne, inkluderes ikke i den enkelte Konsortiedeltagers tilbud. Konsortiedeltagerne skal herudover i fællesskab identificere og prisfastsætte risici, der er fælles for Konsortiet. Den enkelte Konsortiedeltagers tilbud skal være den Projektansvarlige Virksomhed i hænde senest [ ] dage før tilbudsfristen. Den Projektansvarlige Virksomhed udformer ét samlet tilbud på vegne af Konsortiet. Den samlede pris udgøres af priserne som de enkelte Konsortiedeltagere har afgivet med tillæg af det fælles risikotillæg, som Konsortiedeltagerne har identificeret, udgifter til forsikringer og sikkerhedsstillelse, der er fælles for Konsortiet samt med tillæg af den betaling, som Konsortiedeltagerne skal betale til den Projektansvarlige Virksomhed. Den Projektansvarlige Virksomhed skal kontrollere, at tilbuddet lever op til kravene i udbudsmaterialet. Den Projektansvarlige Virksomhed skal endvidere på vegne af Konsortiet stille spørgsmål til Ordregiver. Det samlede tilbud vedtages af samtlige Konsortiedeltagere. Medmindre andet er aftalt mellem Konsortiedeltagerne, bærer hver Konsortiedeltager egne omkostninger til udarbejdelse af tilbud. 4.3 Indgåelse af kontrakt med Ordregiver Den Projektansvarlige Virksomhed deltager om nødvendigt i forhandlinger med Ordregiver om tilbuddet. Såfremt der foretages ændringer i tilbuddet inden kontraktunderskrift, indhenter den Projektansvarlige Virksomhed de øvrige Konsortiedeltageres accept. Side 7/18

8 5. ÆNDRINGER I ARBEJDET Hvis ydelser der ikke er beskrevet i bilag 1 bliver nødvendige, som følge af ændringer krævet af Ordregiver, skal den Projektansvarlige Virksomhed fordele ændringsarbejdet til Konsortiedeltagerne. Fordelingen skal så vidt muligt følge den fordeling af Opgaven, der fremgår af bilag 1. Ændringsarbejdet skal således som udgangspunkt tildeles den Konsortiedeltager, som i henhold til bilag 1 skal udføre den del af Opgaven, som ændringsarbejdet vedrører. Omkostninger forbundet med ændringsarbejdet, som ikke betales af Ordregiver, skal deles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Hvis ydelser der ikke er beskrevet i bilag 1 bliver nødvendige for udførelsen af Opgaven, og hvis disse ydelser ikke bliver betalt af Ordregiver, skal den Projektansvarlige Virksomhed fordele ekstraarbejdet til Konsortiedeltagerne. Fordelingen skal så vidt muligt følge den fordeling af Opgaven, der fremgår af bilag 1. Ekstraarbejdet skal således som udgangspunkt tildeles til den Konsortiedeltager, som i henhold til bilag 1 skal udføre den del af Opgaven, som ekstraarbejdet vedrører. Omkostningen forbundet med ekstraarbejdet skal deles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Hvis det skyldes fejl hos en af Konsortiedeltagerne, at den pågældende ydelse ikke var beskrevet i bilag 1, skal omkostningen ved at levere ekstraarbejdet dog bæres udelukkende af denne Konsortiedeltager. 6. KONSORTIEDELTAGERNES FORPLIGTELSER 6.1 Konsortiedeltagernes forpligtelser til at levere ydelser Konsortiedeltagerne forpligter sig til loyalt at medvirke til udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation og afgivelse af et tilbud med henblik på at få tildelt Kontrakten. Konsortiedeltagerne forpligter sig endvidere til at medvirke loyalt til opfyldelse af Kontrakten, såfremt Kontrakten tildeles Konsortiet. Konsortiedeltagerne er også forpligtede til loyalt at samarbejde med de øvrige Konsortiedeltagere og anvende alle rimelige ressourcer med henblik på, at Opgaven udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Konsortieaftalen og Kontrakten. Konsortiedeltagerne skal udføre den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til dem, samt øvrige arbejder, der fordeles af den Projektansvarlige Virksomhed som følge af ændringer i arbejdet, jf. punkt 5. Udførelsen af arbejdet omfatter alle forpligtelser, der er nødvendige for at udføre den del af Opgaven, der er henlagt til Konsortiedeltageren i henhold til bilag 1. Uanset om en ydelse er beskrevet i bilag 1, er den omfattet af Konsortiedeltagerens forpligtelse, hvis det fremgår af Kontrakten, at ydelsen skal udføres for at levere den del af Opgaven, som i henhold til bilag 1 er fordelt til Konsortiedeltageren. Arbejdet skal udføres inden for de tidsfrister, der gælder i henhold til Kontrakten, eller såfremt der er aftalt en anden tidsfrist mellem Konsortiedeltagerne i henhold til bilag 2, da i henhold til disse tidsfrister. Side 8/18

9 Konsortiedeltagerne er forpligtede til at planlægge og udføre deres del af Opgaven på en sådan måde, at der tages hensyn til de øvrige Konsortiedeltageres mulighed for at udføre deres del af Opgaven, således at den samlede Opgave udføres effektivt og inden for de tidsmæssige rammer, der følger af Kontrakten. Ethvert krav fra Konsortiedeltagerne om ekstra betaling eller tidsfristforlængelse fra Ordregiver, som vedrører den del af Opgaven som Konsortiedeltageren skal udføre i henhold til bilag 1, skal udarbejdes af den pågældende Konsortiedeltager og fremsættes over for Ordregiver af den Projektansvarlige Virksomhed. Hvis kravet påvirker de øvrige Konsortiedeltageres rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten, skal kravet, forinden det fremsættes over for Ordregiver, godkendes af Konsortiedeltagerne. 6.2 Konsortidedeltagernes planlægning og udveksling af oplysninger Konsortiedeltagerne skal planlægge alt arbejde, som vedrører den del af Opgaven der er henlagt til dem i henhold til bilag 1. Konsortiedeltagerne skal uden ugrundet ophold meddele til den Projektansvarlige Virksomhed, hvilke informationer og dokumentation de har behov for fra de øvrige Konsortiedeltagere samt, hvornår disse oplysninger skal foreligge for, at de kan udføre deres del af Opgaven. Konsortiedeltagerne skal i god tid levere alle oplysninger og dokumentation, der vedrører Konsortiedeltagerens del af Opgaven, til de øvrige Konsortiedeltagere, hvis dette er af betydning for udførelsen af de øvrige Konsortiedeltageres del af Opgaven. Ændringer i oplysninger og dokumentation skal meddeles de berørte Konsortiedeltagere uden ugrundet ophold. Omkostninger, som påføres de øvrige Konsortiedeltagere som følge af manglende eller mangelfulde oplysninger og dokumentation, afholdes af den Konsortiedeltager, som er ansvarlig for de manglende eller mangelfulde oplysninger. Konsortiedeltagerne er forpligtede til, uden ugrundet ophold, at give de øvrige Konsortiedeltagere besked om forhold af betydning for Opgavens udførelse, herunder forsinkelse eller andre komplikationer, som kan medføre, at udførelsen af Opgaven påføres yderligere omkostninger. Dette kan eksempelvis være problemer med at levere til den aftalte tid, til den aftalte pris, den aftalte kvalitet, kapacitetsproblemer, likviditetsvanskeligheder m.v. 7. OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER Konsortiedeltagerne afholder samtlige omkostninger forbundet med udførelsen af den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til dem, medmindre andet følger af Konsortieaftalen. Side 9/18

10 Omkostninger, der ikke kan henføres til udførelsen af arbejde der fremgår af bilag 1, skal anses for fællesomkostninger, hvis disse er godkendt af samtlige Konsortiedeltagere. Sådanne omkostninger deles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel, medmindre andet følger af Konsortieaftalen. Betalinger fra Ordregiver tilfalder den Konsortiedeltager, der har udført den pågældende del af Opgaven. 8. MISLIGHOLDELSE Såfremt en Konsortiedeltager ikke leverer en kontraktmæssig leverance eller ikke leverer rettidigt, sender den Projektansvarlige Virksomhed besked til Konsortiedeltageren med angivelse af en frist inden for hvilken, Konsortiedeltageren skal have opfyldt sine forpligtelser. Hvis Konsortiedeltageren ikke har opfyldt sine forpligtelser inden for den angivne frist, og hvis en anden Konsortiedeltager som følge heraf påføres en risiko for tab, har denne deltager ret til at foretage alle rimelige afhjælpningsforanstaltninger med henblik på at bringe misligholdelsen til ophør. Hvis det under hensyntagen til forholdene er klart, at en Konsortiedeltager ikke rettidigt vil kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til Konsortieaftalen eller Kontrakten, er de øvrige Konsortiedeltagere berettigede til at foretage afhjælpningsforanstaltninger som anført uden først at meddele Konsortiedeltageren en frist. Fordelingen af omkostninger forbundet med at afværge eller afhjælpe en anden Konsortiedeltagers misligholdelse sker i overensstemmelse med reglerne i punkt ANSVAR OVER FOR ORDREGIVER SAMT REGRES De enkelte Konsortiedeltagere hæfter solidarisk over for Ordregiver, medmindre andet er skriftligt aftalt med Ordregiver. Konsortiedeltagerne er uden ugrundet ophold forpligtede til at afhjælpe enhver mangel eller forsinkelse ved den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til dem. Omkostninger som følge af økonomiske krav fra Ordregiver eller som følge af afhjælpning af mangler eller forsinkelse fordeles mellem Konsortiedeltagerne efter følgende regel: Alternativ A (marker med kryds) Den Konsortiedeltager der er ansvarlig for misligholdelsen afholder samtlige omkostninger både i forhold til krav fra Ordregiver og i forhold til omkostninger, som er påført Alternativ B (marker med kryds) Den Konsortiedeltager der er ansvarlig for misligholdelsen afholder samtlige omkostninger både i forhold til krav fra Ordregiver og i forhold til omkostninger, som er påført Side 10/18

11 de øvrige Konsortiedeltagere som følge af misligholdelsen. de øvrige Konsortiedeltagere som følge af misligholdelsen. Den misligholdende Konsortiedeltagers samlede omkostninger som følge af krav fra Ordregiver eller de øvrige Konsortiedeltagere i Konsortieaftalens løbetid kan dog ikke overstige [ ] % af den pågældende Konsortiedeltagers Konsortieandel. De resterende omkostninger fordeles mellem Konsortiedeltagerne (inklusive den misligholdende Konsortiedeltager) i forhold til deres Konsortieandel. [Vejledning: Før underskrift af Konsortieaftalen indikeres det ved afkrydsning, om alternativ A eller alternativ B vælges - sæt kun ét kryds] Hvis Ordregiver retter krav direkte mod en af Konsortiedeltagerne, skal Konsortiedeltageren uden ugrundet ophold give meddelelse herom til de øvrige Konsortiedeltagere. Ingen Konsortiedeltager skal være berettiget til at indlede forhandlinger med Ordregiver om krav eller anerkende krav fra Ordregiver uden at indhente de øvrige Konsortiedeltageres forudgående accept. Hvis Konsortiedeltagerne ikke kan opnå enighed om, hvilken eller hvilke Konsortiedeltagere, der er ansvarlig for afholdelse af en omkostning som følge af et berettiget krav fra Ordregiver, skal omkostningen foreløbigt fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Den foreløbige fordeling skal være bindende, indtil Konsortiedeltagerne enten har opnået enighed om en anden fordeling, eller uoverensstemmelsen er afgjort i henhold til punkt 24. Omkostninger, der påhviler et eller flere Konsortiemedlemmer som følge af Ordregivers misligholdelse af Kontrakten, fordeles mellem samtlige Konsortiemedlemmer i forhold til deres Konsortieandel. 10. ANSVAR OVER FOR TREDJEMAND Hvis tredjemand påføres tab som led i Konsortiets opfyldelse af Kontrakten, er det udelukkende den Konsortiedeltager, der er ansvarlig for tabet, der hæfter over for tredjemand. Side 11/18

12 11. ANSVAR OVER FOR DE ØVRIGE KONSORTIEDELTAGERE Konsortiedeltagerne er ansvarlige for tab, som påføres de øvrige Konsortiedeltagere som led i Konsortiedeltagernes opfyldelse af Kontrakten med de undtagelser, der følger af punkt 9. Konsortiedeltagerne er dog ikke ansvarlige for indirekte tab, herunder tabt avance. Ansvar for tingskade er begrænset til ansvar for skade, som ikke er dækket af den skaderamte Konsortiedeltagers forsikring. 12. DEN PROJEKTANSVARLIGE VIRKSOMHEDS ANSVAR Den Projektansvarlige Virksomhed er ansvarlig over for de øvrige Konsortiedeltagere for ethvert tab eller skade, som skyldes den Projektansvarlige Virksomheds fejl i forbindelse med udøvelsen af sine opgaver som Projektansvarlig Virksomhed. Ansvaret er begrænset til [ ] % af den betaling, den Projektansvarlige Virksomhed modtager for sine opgaver fra de øvrige Konsortiedeltagere. Hvis tabet eller skaden, der skyldes den Projektansvarlige Virksomheds fejl, overstiger ansvarsbegrænsningen, fordeles den resterende del af tabet eller skaden mellem de øvrige Konsortiedeltagere (inklusive den Projektansvarlige Virksomhed) i forhold til deres Konsortieandel. 13. UNDERLEVERANDØRER Konsortiedeltagerne er berettigede til at bruge underleverandører, medmindre andet fremgår af Kontrakten. Såfremt en Konsortiedeltager vælger at benytte en underleverandør, skal dette oplyses over for de øvrige Konsortiedeltagere på forhånd. Konsortiedeltagerne er ansvarlige for fejl, mangler og forsinkelse, der skyldes underleverandører antaget af dem. I så fald finder hæftelsesbestemmelsen i punkt 9 anvendelse. 14. TILBUDSAFGIVELSE MED ANDRE END KONSORTIET Hvis en Konsortiedeltager indgår i andre konsortier, der byder på samme opgave, eller fungerer som underleverandør til en virksomhed, der byder på samme opgave, eller selv byder på en del af den udbudte opgave, skal Konsortiedeltageren oplyse det til de øvrige Konsortiedeltagere. Der må ikke udveksles oplysninger om, hvilke tilbudskonstellationer der konkret er tale om, eller om konkrete forhold fra de andre tilbud - herunder om priser og vilkår samt andre virksomhedsfølsomme oplysninger. Side 12/18

13 15. FAKTURERING Alternativ A (marker med kryds) Fakturering sker fra de enkelte Konsortiedeltagere til Ordregiver for den del af Opgaven, som Konsortiedeltageren har udført, og som i henhold til Kontrakten berettiger til betaling. Kopi af faktura skal sendes til den Projektansvarlige Virksomhed. Alternativ B (marker med kryds) Den Projektansvarlige Virksomhed koordinerer alle anmodninger til Ordregiver om betaling fra Konsortiedeltagerne for udførelse af deres del af Opgaven. Alle betalinger fra Ordregiver til Konsortiet skal foretages til en bankkonto, som oprettes i alle Konsortiedeltagernes navne. Efter modtagelse af betaling fra Ordregiver skal den Projektansvarlige Virksomhed uden ugrundet ophold overføre betalingen til Konsortiedeltagerne i overensstemmelse med deres betalingskrav. Konsortiet skal kun være forpligtet til at overføre beløb til Konsortiedeltagerne, hvis og når betaling modtages fra Ordregiver. Hvis fyldestgørende betaling ikke modtages fra Ordregiver, skal den delvise betaling fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres respektive betalingskrav. Dette gælder dog ikke, hvis Ordregivers berettigede fradrag i betalingen kan henføres til forhold hos en eller flere af Konsortiedeltagerne. I så fald sker fradrag alene i betalingerne til de Konsortiedeltagere, som er ansvarlige for udførelsen af den del af Opgaven, som fradraget er knyttet til. [Vejledning: Før underskrift af Konsortieaftalen indikeres det ved afkrydsning, om alternativ A eller alternativ B vælges - sæt kun et kryds] Konsortiedeltagerne kan ikke gøres ansvarlige for skattekrav som følge af manglende afregning af moms eller andet fra de øvrige Konsortiedeltagere. Side 13/18

14 16. FORSIKRING Den Projektansvarlige Virksomhed sørger for at tegne en fælles forsikring, der dækker de opgaver Konsortiet skal udføre, i det omfang Konsortiedeltagerne beslutter dette. Medmindre andet aftales fordeles betalingen af forsikringspræmien mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Hvis ikke Konsortiedeltagerne beslutter at tegne en fælles forsikring, skal hver Konsortiedeltager tegne forsikring for den del af Opgaven, som Konsortiedeltageren skal udføre i henhold til punkt 1, i det omfang Ordregiver stiller krav herom. Sådanne individuelle forsikringer skal udelukke, at forsikringsselskabet kan rette krav mod de øvrige Konsortiedeltagere samt deres ansatte og deres underleverandører. Konsortiedeltagerne afholder omkostningerne til egne forsikringer. 17. SIKKERHEDSSTILLELSE Hvis Ordregiver stiller krav om sikkerhedsstillelse, sørger den Projektansvarlige Virksomhed for, at der udstedes den krævede garanti. Sikkerhedsstillelse sker, medmindre andet aftales, gennem bank eller kautionsforsikringsselskab med alle Konsortiedeltagerne anført som garantistillere. Omkostningerne forbundet med sikkerhedsstillelse fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Pant eller kaution, der skal stilles af Konsortiedeltagerne som sikkerhed over for garanten, fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel, medmindre garanten kræver en anden fordeling. Hvis garanten kræver en anden fordeling af pant eller kaution, kan Konsortiedeltagerne kræve, at de øvrige Konsortiedeltagere stiller pant eller kaution indbyrdes over for de øvrige Konsortiedeltagere, således at der opnås samme fordeling af sikkerhedsstillelsen som forudsat. 18. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Intet i denne Konsortieaftale skal påvirke ejerskabet til immaterielle rettigheder, som tilhører Konsortiedeltagerne. Konsortiedeltagerne overdrager til de øvrige Konsortiedeltagere en afgiftsfri, uoverdragelig og ikke-eksklusiv licens til at anvende alle immaterielle rettigheder ejet af eller kontrolleret af Konsortiedeltagerne, som er nødvendige for de øvrige Konsortiedeltageres udførelse af den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til dem, men ikke til noget andet formål. Side 14/18

15 Immaterielle rettigheder, der opstår som led i Konsortiets udførelse af Kontrakten, tilhører den Konsortiedeltager, der frembringer eller skaber værket eller opfindelsen. Hvis værket eller opfindelsen frembringes eller skabes af flere Konsortiedeltagere i forening, og det ikke er muligt at adskille den enkelte Konsortiedeltagers immaterielle bidrag, tilhører de immaterielle rettigheder de pågældende Konsortiedeltagere i fællesskab. De pågældende Konsortiedeltagere skal i så fald inden 6 måneder herefter indgå en aftale, der nærmere regulerer det fælles ejerskab. 19. FORTROLIGHED Konsortiedeltagerne må ikke videregive fortrolig information til tredjemand (herunder underleverandører), som er blevet gjort tilgængelig af de øvrige Konsortiedeltagere i forbindelse med Konsortieaftalen, medmindre dette er nødvendigt som følge af udførelsen af den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til Konsortiedeltageren. I så fald skal den Konsortiedeltager der har gjort den fortrolige information tilgængelig oplyse, at informationen udleveres til tredjemand. Konsortiedeltagerne må ikke anvende fortrolig information i andre sammenhænge end opfyldelse af den del af Opgaven, der i henhold til bilag 1 er henlagt til dem. Fortrolig information er alt teknisk, kommerciel eller anden information (inklusive alle specifikationer, tegninger eller design samt information om de øvrige Konsortiedeltagere eller tredjemand eller ethvert andet forhold, uanset om informationen er meddelt skriftligt, elektronisk eller mundtligt eller via gennemgang af dokumenter eller som følge af drøftelser mellem Konsortiedeltagerne), når informationen er betegnet fortrolig i forbindelse med meddelelsen heraf, eller hvis informationen må anses som fortrolig under hensyntagen til karakteren af informationen eller de omstændigheder, hvorunder informationen blev meddelt. Konsortiedeltagerne skal pålægge tredjemand (herunder underleverandører) samme fortrolighedsforpligtelse, når fortrolig information udleveres til tredjemand. Fortrolighedsforpligtelsen gælder[ ] år, efter at Konsortiet er opløst. 20. ÆNDRINGER AF KONSORTIEAFTALEN Ændringer af Konsortieaftalen skal ske skriftligt i form af tillæg til Konsortieaftalen. Ved ændringer i fordelingen af udførelsen af Opgaven opdateres bilag 1. Ved ændringer i tidsplanen opdateres bilag 2. Side 15/18

16 Ændringer vedtages af Konsortiedeltagerne i overensstemmelse med punkt 3, medmindre kompetencen til at foretage ændringen er overdraget til den Projektansvarlige Virksomhed. 21. ÆNDRINGER I SAMMENSÆTNINGEN AF KONSORTIET Indtil fremsendelsen af anmodning om prækvalifikation i et begrænset udbud eller fremsendelsen af tilbud i et offentligt udbud kan Konsortiedeltagerne overdrage deres rettigheder og forpligtelser i henhold til Konsortieaftalen med de øvrige Konsortiedeltageres forudgående accept. På samme vilkår kan nye Konsortiemedlemmer optages i Konsortiet. Efter fremsendelsen af henholdsvis prækvalifikationsanmodning og tilbud kræver overdragelsen af Konsortieaftalen og optagelsen af nye Konsortiemedlemmer tillige Ordregivers forudgående accept. 22. UDTRÆDELSE OG OPHÆVELSE Den enkelte Konsortiedeltager kan indtil fremsendelse af tilbud til Ordregiver frit udtræde af Konsortieaftalen. I tilfælde af at en Konsortiedeltager udtræder af Konsortieaftalen inden tilbudsafgivelsen, skal Konsortiedeltageren ikke kompensere de øvrige Konsortiedeltagere for forgæves afholdte omkostninger til udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale og tilbud som følge af, at Konsortiet ikke afgiver tilbud grundet Konsortiedeltagerens udtræden. Der skal betales kompensation, hvis den Konsortiedeltager der udtræder af Konsortieaftalen afgiver tilbud på Opgaven sammen med andre, herunder som underleverandør, eller afgiver tilbud på en del af opgaven alene. I så tilfælde skal den pågældende Konsortiedeltager godtgøre de øvrige Konsortiedeltagere deres rimelige, forgæves afholdte udgifter til udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale og tilbud. Efter afgivelsen af tilbud til Ordregiver kan en Konsortiedeltager ikke udtræde af Konsortieaftalen uden accept fra både de øvrige Konsortiedeltagere og fra Ordregiver. Konsortieaftalen kan ophæves i forhold til de enkelte Konsortiedeltagere i tilfælde af Konsortiedeltagerens væsentlige misligholdelse af Konsortieaftalen eller Kontrakten, og dette medfører, at de øvrige Konsortiedeltagere påføres omkostninger, der overstiger [...] % af de øvrige Konsortiedeltageres Konsortieandel. Ophævelse af Konsortieaftalen i forhold til den enkelte Konsortiedeltager kan i alle tilfælde kun ske med Ordregivers forudgående accept. Side 16/18

17 Hvis Konsortieaftalen i forhold til den enkelte Konsortiedeltager ophæves, har det som konsekvens, at den pågældende Konsortiedeltager ophører med at være medlem af Konsortiet, mens Konsortiet består i forhold til de øvrige Konsortiedeltagere. I tilfælde af ophævelse af Konsortieaftalen i forhold til den enkelte Konsortiedeltager fordeles den del af Opgaven som i henhold til bilag 1 skulle udføres af den Konsortiedeltager over for hvem Konsortieaftalen er ophævet mellem de øvrige Konsortiedeltagere. De fortsættende Konsortiedeltagere skal mod rimelig betaling være berettigede til brug for færdiggørelsen af den del af Opgaven som overtages fra den misligholdende Konsortiedeltager at anvende alle materialer, maskiner og faciliteter, som den misligholdende Konsortiedeltager ejer, lejer eller på anden vis råder over på tidspunktet for ophævelsen, og som er nødvendige for færdiggørelsen. Den misligholdende Konsortiedeltager skal endvidere medvirke til, at aftaler med underleverandører så vidt muligt overdrages til de øvrige Konsortiedeltagere. Den misligholdende Konsortiedeltager er endvidere forpligtet til i videst mulige omfang at medvirke til, at den del af Opgaven som fordeles til de øvrige Konsortiedeltagere kan færdiggøres i overensstemmelse med Kontrakten. Den misligholdende Konsortiedeltager modtager betaling for arbejde udført frem til ophævelsen, i det omfang Konsortiet modtager betaling fra Ordregiver herfor. Ved Konsortieaftalens ophævelse i forhold til den enkelte Konsortiedeltager er den Konsortiedeltager der er årsagen i ophævelsen ansvarlig for tab hos de øvrige Konsortiedeltagere i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog således, at ansvaret er begrænset som anført i punkt 9. Ansvarsbegrænsningen finder ikke anvendelse, såfremt tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Konsortiedeltageren. Konsortieaftalen som helhed kan endvidere ophæves, hvis Kontrakten ophæves. 23. IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR Konsortieaftalen træder i kraft på tidspunktet for alle Konsortiedeltagernes underskrift af Konsortieaftalen. Konsortieaftalen ophører i følgende tilfælde: a) Såfremt Konsortiet i forbindelse med et begrænset udbud ikke bliver prækvalificeret. Side 17/18

18 b) Såfremt Konsortiet i forbindelse med et offentligt udbud eller et begrænset udbud, hvor Konsortiet er blevet prækvalificeret, ikke tildeles Kontrakten. c) Såfremt en Konsortiedeltager inden tilbudsafgivelse opsiger Konsortieaftalen, og dette medfører, at Konsortiet ikke kan tildeles Kontrakten. d) Når Konsortiet efter Kontrakten er tildelt Konsortiet har fuldført Opgaven og opfyldt samtlige kontraktuelle forpligtelser i henhold til Kontrakten. 24. LOVVALG OG VÆRNETING Alternativ A (marker med kryds) Alternativ B (marker med kryds) Enhver tvist mellem Konsortiedeltagerne i Enhver tvist mellem Konsortiedeltagerne i anledning af Konsortieaftalen afgøres efter anledning af Konsortieaftalen afgøres efter dansk ret ved de danske domstole i henhold dansk ret ved voldgift i overensstemmelse til retsplejelovens regler herom. med Voldgiftsinstituttets regler herom. [Vejledning: Før underskrift af Konsortieaftalen indikeres det ved afkrydsning, om alternativ A eller alternativ B vælges - sæt kun et kryds] 25. UNDERSKRIFTER Dato: For: [Virksomhedens navn] Underskrift Dato: For: [Virksomhedens navn] Underskrift Side 18/18

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om projektet Madspildsjægerne mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25798376 og

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere