VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB 2008-2009"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL SAXKJØBING ROKLUB INDHOLD

2 Side 02 Side 03 Side 04 Side 05 Side 06 Side Side Side Side 15 Fakta og kontingent Forord Reglement for Saxkjøbing Roklub Dagligt rofarvand kort Vagtinstruks Vedtægter for Saxkjøbing Roklub Dansk Forening for Rosports langtursreglement Ordensregler for klubhuset mm. Lidt om vinteraktiviteter i Saxkjøbing Roklub FAKTA Saxkjøbing er stiftet den 4. juli 1905 Adressen: Havnegade 6, 4990 Sakskøbing Bestyrelse (efter generalforsamlingen 2008) Formand: Svend Rykær, Fjordvej 14, 4990 Sakskøbing telefon eller Næstformand: Ulla Petersen, Enebærvej 15, 4990 Sakskøbing telefon Kasserer: Erik Ringsing, Anisvænget 11B, 4840 Nr. Alslev telefon Sekretær: Anette Olsen, Nørrevang 23A, 4800 Nykøbing F. telefon Bestyrelsesmedlem: Leif Bilslev-Jensen, Østervang 14, 4990 Sakskøbing telefon Bestyrelsesmedlem: Bodil Skaaning, Lille Slemmingevej 12, (fra foråret 2009 Vibevej 8) 4990 Sakskøbing telefon KONTINGENT 55 kr./mdr. for medlemmer under 18 år, 165,00 kr. / kvartal 85 kr./ mdr. for voksne, 255,00 kr. / kvartal 75 kr./ mdr. for pensionister (over 65 år) 225,00 kr. / kvartal 150 kr. / mdr. for par (gældende 2 voksne på samme adresse) 450,00 kr. / kvartal 175 kr. / mdr. for familie (gældende 2 voksne og børn under 18 år på samme adresse) 525,00 kr. / kvartal Passiv medlemskab 125,00 kr. pr. år (betales 1. maj) Kontingent betales kvartalsvis til Spar Lolland Registreringsnummer 0704 Kontonummer Betales via homebanking eller bankoverførsel den 20. i første måned i kvartalet. FORORD

3 Velkommen til Saxkjøbing Roklub en over 100 år gammel forening i helt nye rammer. Velkommen til aktiviteter på vand og land samt mulighed for socialt samvær i de nye spændende rammer på Sakskøbing Havn. I klubben er der mulighed for motion både i inriggere (de brede både med åregaflen inde på båden) og i havkajak, men du kan også prøve at ro stærkt og få sved på panden. Klubben har stolte traditioner på kaproningsbanerne, og vi skulle gerne på sigt have gang i kaproning igen. En tradition, der desværre har ligget stille i nogle år. Vores klub har også fået plads til et mindre motionsrum, hvor du kan få sved på panden på en anden måde nemlig i en af de seks romaskinen. I motionsrummet er der den flotteste udsigt over fjorden. Så du kan sidde lunt og tørt inden døre, komme i bedre form og nyde årstidernes skiften udenfor. Der er også en kondicykel, en stepper og en multitræner, så der skulle være rig mulighed for at holde konditionen i orden når sæsonen på vandet slutter. Alle nye medlemmer får tilbud om roinstruktion. Bestyrelsen vil gerne med denne STARTPAKKE byde velkommen til roklubben og håber, at nye såvel som gamle medlemmer får bedre kendskab til klubben og alle de muligheder et medlemskab indebærer kun fantasien sætter grænser. Vel mødt Saxkjøbing Roklub Bestyrelsen REGLEMENT FOR SAXKJØBING ROKLUB

4 1. Et rohold består af en styrmand og årernes betjeningsmandskab. Styrmanden har kommandoen over roholdet og bære ansvaret for dets opførsel. Det er forbudt at medtage passagerer. 2. Styrmanden er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes. 3. Det er bestyrelsens ansvar at have det fornødne antal uddannede instruktører og styrmænd. 4. Vagthavende godkender holdenes sammensætning, samt bestemmer hvilke både, der kan benyttes. 5. Enhver roer skal overfor klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan svømme mindst 300 meter uden hvil, og kan træde vande. 6. Det er forbudt, uden bestyrelsens samtykke, at tage andre med i båden end de, der er optaget i klubben som aktive medlemmer. 7. Det daglige rofarvand er fra Sakskøbing Havn gennem Sakskøbing Fjord til østsiden af Svanevig vest for Bandholm og til Rodsnæs. Se kort. 8. Langtursroning sker efter DFfR's bestemmelser (se senere). Langture skal indføres i langtursjournalen/rojournalen senest 1 dag forud og godkendes af et i land værende bestyrelsesmedlem. 9. Styrmanden, der har ansvaret for, at båden med inventar behandles på omhyggeligste måde, skal påse, at holdet renser og aftørrer båden efter turen, samt at inventar bringes på plads. 10. Skulle båden eller inventar tage skade, skal styrmanden straks give besked til den vagthavende og indfører skaden i journalen. 11. Under roningen skal påklædningen være hensigtsmæssig. 12. I rojournalen indfører styrmanden, før et hold går ud, bådens navn og deltagernes numre, afgangstid, forventet ankomsttid og bestemmelsessted. Når båden er kommet tilbage indføres ankomsttid og antal kilometer, der er roet. 13. Tobaksrygning i Saxkjøbing Roklub er forbudt indendørs. Undtagelse balkonen på 1. Sal ved klublokalet. 14. Det påhviler ethvert medlem at sørge for god orden og god tone i bådehuset, samt at efterkomme de af bestyrelsen udarbejdede opslag. Herunder angående bådenes benyttelse. 15. I sager, der ikke kan afgøres efter ovenstående bestemmelser, træffer bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde en afgørelse.

5

6 VAGT INSTRUKS Saxkjøbing Roklub er åben tirsdag og torsdag. Åbningstid fra standerhejsning til 31. august kl. 18:30. Åbningstid fra 01. september til 30. september kl. 18:00. Åbningstid fra 01. oktober til standerstrygning kl. 17:30. Hvis der ikke er kommet nogen inden 30 minutter efter åbningstid må der lukkes efter rengøringen. Sculler og kajakroning må foretages, når vandet er 16 varmt eller derover, ellers med følgebåd. Vagthavende åbner og lukker klubben, samt tilser at redningsveste, klude mv. er på plads, og lyset er slukket inden der lukkes. Vagthavende er ansvarlig for at bådene sammensættes, så der er en styrmand i hver båd. Båden samt mandskab er indført i bogen/rojournalen inden holdet tager på vandet, og at der bliver skrevet retur (dvs. at journalen påføres tid og km). Vagthavende skal hjælpe med, at bådene kommer forsvarligt på vandet, og får bådene forsvarligt op af vandet igen, samt tilse at både, årer og svirvler bliver rengjorte efter brug. Vagthavende skal rengøre baderum, træningslokale, opholdsrum/klublokale og gang efter behov. Vagthavende skal holde ro og orden i klubben.

7 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx VEDTÆGTER FOR SAXKJØBING cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm ROKLUB Gældende vedtægter lige til at tage ud qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Senest ændret 2001 uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm rtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

8 VEDTÆGTER FOR SAXKJØBING ROKLUB 1 Klubbens navn er "Saxkjøbing Roklub", med hjemsted i Sakskøbing kommune. Dens formål er at give medlemmerne lejlighed til positiv udnyttelse af fritiden ved motion, fysisk træning og kammeratligt samvær. 2 Klubben skal være tilsluttet Dansk Forening for Rosport, og er underlagt dennes love og reglementer. Klubben kan være medlem af andre specialforbund. 3 Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer opdeles i seniorafdeling (fra 18 år og opefter), og en juniorafdeling (til og med t fyldte 17. år). Som betingelse for deltagelse i roningen må ethvert medlem opfylde de i D.F.f.R. eller andre specialforbunds love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed. Alle som har interesse deri, kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer kan deltage i klubbens festligheder og overvære klubbens generalforsamling, men uden stemmeret. Passive medlemmer har ikke adgang til at benytte klubbens materiel. 4 Aktive medlemmer kan optages ved aflevering af indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages i klubben ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte ansøgere optagelse i klubben. Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer. Aktive seniormedlemmer kan efter begæring til bestyrelsen få udleveret nøgle til roklubben. 5 Roning i klubbens både uden medlemskab af klubben (f.eks. i forbindelse med skolekaproning) kræver bestyrelsens tilladelse. 6 Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer under uddannelse kan, efter ansøgning, få nedsat kontingentet til det, som til enhver tid betales af juniorer. 7 Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bortrejse dog undtaget herfra. 8 Når et medlem handler mod klubbens love, reglement og øvrige bestemmelser eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, og ikke vil rette sig efter bestyrelsens skriftlige tilhold om at efterkomme disse, kan bestyrelsen foreløbig forbyde vedkommende deltagelse i klubbens virksomhed. Efter afholdt bestyrelsesmøde, kan medlemmet sættes i karantæne eller ekskluderes af klubben. Ved eksklusion kan medlemmet skriftligt begære eksklusionen behandlet på klubbens første ordinære generalforsamling med ret til at forsvare sig og med stemmeret vedrørende punktet om eksklusion. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 9 Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, tilsendes nyt girokort pålagt et erindringsgebyr ca. 2 uger efter til STRAKS-betaling. Betales kontingentet derpå ikke, overgives forholdet til bestyrelsen, som har pligt til at tage kontakt til medlemmet. Betales kontingentet derpå ikke inden 14 dage mister vedkommende sin ret til at benytte klubbens materiel, samt sin stemmeret til generalforsamlingen. Indgår beløbet ikke inden den 2. måneds udløb ekskluderes vedkommende af klubben, men klubbens krav på kontingent til lovlig udmeldelsestid opretholdes. Genoptagelse i klubben kan først ske, når hele gælden til klubben er betalt.

9 10 Klubben ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, som alle skal være aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og afgår efter tur. På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som kan indtræde i bestyrelsen ved eventuelt afgang. Disse vælges for 2 år af gangen og afgår på skift. Bestyrelsessuppleanterne skal have tilsendt skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer, valgene er for 2 år af gangen, og revisorerne afgår på skift. Der vælges revisorsuppleant hvert år. Formanden vælges på generalforsamlingen (for 2 år). Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, rochefer og materialeforvalter samt nedsætter de udvalg, der skønnes nødvendige for klubbens drift. Bestyrelsen fastsætter arbejdsvilkår for de nedsatte arbejdsudvalg. I sådanne udvalg kan indvælges aktive og passive medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Bestyrelsen vælger repræsentanter til kreds- og hovedgeneralforsamling i D.F.f.R. samt til andre organisationer og udvalg. Bestyrelsen kan overdrage kassererposten til en person uden for bestyrelsen. Denne person har ikke stemmeret i bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne efter bestyrelsens skøn. Kassereren skal have tilsendt referat fra bestyrelsesmøder. Såfremt bestyrelsen benytter kasserer uden for bestyrelsen, skal kassereren hvert år, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, godkendes af generalforsamlingen. Formanden og kassereren kan enkeltvis eller i fællesskab tegne foreningen. Efter beslutning i bestyrelsen kan andre bestyrelsesmedlemmer i konkrete situationer tildeles tegningsret. 11 Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, deriblandt formand eller næstformand, er tilstede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende. 12 Bestyrelsen varetager klubbens interesser og fører tilsyn med materiellet, samt træffer bestemmelser i spørgsmål, som ikke er forudset i lovene. 13 Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Generalforsamlingens samtykke kræves til betydelige udgifter, f.eks. anskaffelse af både, bygning af bådehus, optagelse af lån o.l. 14 Bestyrelsen udfærdiger reglement for benyttelse af klubbens materiale og inventar. Ethvert medlem modtager et eksemplar af love og reglement. 15 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal - dog inden kredsgeneralforsamlingen. Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved annoncering idet lokale annonceblad eller i lokale dagblade. Indvarslingen kan også ske med 8 dages varsel ved skriftlig tilsigelse til hvert enkelt medlem. Dagsorden skal omfatte: 1) Valg af stemmetællere 2) Valg af dirigent 3) Valg af sekretær 4) Formandens beretning for det forløbne år samt eventuelt udvalgs beretning for det forløbne år 5) Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status for det forløbne år 6) Indkomne forslag 7) Valg af bestyrelse og suppleanter

10 a) valg af formand (kun hvert 2. år) b) valg af bestyrelsesmedlemmer c) valg af suppleanter 8) Valg af 1 revisor og revisorsuppleant 9) Fastsættelse af kontingent 10) Eventuelt Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som dog skal være skriftlig, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Medlemmer som ikke har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen har ikke stemmeret. Medlemmer som har kontingentrestance eller anden gæld til klubben kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 16 år udøve deres stemmeret via forældre/værge, dog kræves 18 år for at være valgbar. Forslag der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen til formanden. 16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring derom, med angivelse af forhandlingsemne. Indvarslingen sker på samme måde, som nævnt i 15. Dog kan indvarslingen nedsættes til 4 dage. 17 Klubbens regnskabsår er fra Revision foretages af de på generalforsamlingerne valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens bøger og pligt til, i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og klubbens formue. 18 Valg og beslutninger sker ved simpelt flertal. Dog kræves der til forandring af lovene og omstødelse af en af bestyrelsen foretaget eksklusion, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt og mindst 2/3 af disse stemmer derfor. 19 Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves 2/3 flertal på en generalforsamling hvor mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt. Generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer. Likvidationsudvalget realiserer klubbens materiel og ejendom på bedst mulige måde. Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af eventuel gæld. Et eventuelt overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut, og kontoen forvaltes midlertidigt af Dansk Forening for Rosport, indtil en ny roklub i Sakskøbing kommune er oprettet. Den nye roklub vil kunne hæve den indsatte kapital med renter, når den har været medlem af Dansk Forening for Rosport i 1 år. Det er en absolut betingelse for at kunne hæve beløbet, at denne paragraf optages uændret i den nye roklubs love og til enhver tid skal være en del af disse. Såfremt beløbet ikke er hævet inden 5 år, tilfalder det Fritidssammenslutningen i Sakskøbing Kommune og anvendes af denne til ungdomsarbejde. Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. februar 1991 og revideret på de ordinære generalforsamlinger den 6. november 1991 og 16. november 1992, den 20. januar 1994, 29. januar 1995 og 14. marts 2001.

11 DANSK FORENING FOR ROSPORT LANGTURSREGLEMENT Revideret marts LANGTURSREGLEMENT 1. Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR. 2. Enhver klub skal vedtage eget reglement for langtursroning. Dette skal som minimum indeholde nærværende reglements bestemmelser samt regler for ansøgning om og bevilling af langture. 3. Begge reglementer skal være opslået i bådhuset. 2 - DEFINITION AF LANGTURE 1. Enhver tur, der går ud over det daglige roområde, er en langtur. 2. Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement. 3. DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde. 3 - GENERELLE KRAV 1. Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre et højt sikkerhedsniveau. 2. Enhver deltager i langture skal over for klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande. 3. Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse vise, at han/hun kan iføre sig en traditionel redningsvest i vandet. Roere, som for første gang benytter oppustelig redningsvest, skal prøve at iføre sig vesten på land og i båden, samt sætte sig ind i vestens brug og funktion. 4. Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagerer, og båden må ikke overbelastes. 5. Sejlføring er forbudt. 6. Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret. 7. På samme måde kan langtursstyrmandsretten kun tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR s retningslinjer. 8. Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejsreglerne overholdes. 4 - TURENS AFVIKLING 1. En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden. 2. Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig. 3. Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet.

12 Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar. 5 - MATERIEL 1. Den enkelte klubs bestyrelse har overfor myndighederne ansvaret for, at langtursbåde er sødygtige og typegodkendte af DFfR, samt at det øvrige materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand. 2. Langtursbåde skal altid være forsynet med minimum et øsekar. Desuden til hver person en redningsvest - typegodkendt af en relevant myndighed inden for EU. 3. Kravet om typegodkendelse af langtursbåde bortfalder i danske indsøer og i å-systemer. 4. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land. 6 - KLUBBENS ANSVAR 1. Den enkelte klub er over for DFfR ansvarlig for håndhævelsen af nærværende reglement. 2. Såfremt et medlem af en klub væsentligt overtræder DFfR s eller klubbens eget langtursreglement, indberettes sagen gennem kredsbestyrelsen til DFfR s hovedbestyrelse. Medlemmet udelukkes fra deltagelse i langtursroning, indtil sagen er afgjort. 7 - DISPENSATION 1. DFfR s hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions- og turudvalget dispensere fra nærværende reglement. 2. Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører eller klubbens bestyrelse. Denne båd lever IKKE til DFfR s reglement!

13 ORDENSREGLER FOR OPHOLDSSTUE/KLUBLOKALE 1. Ryde op efter brug 2. Vask op efter brug 3. Stil møbler på plads efter brug 4. Fej og vask gulvet efter behov 5. Brug kun rent fodtøj i opholdsstuen 6. Tøm skraldespand 7. Tobaksrygning forbudt ORDENSREGLER FOR BADERUM 1. Efter badet skal fliserne og gulvet skrabes i badekabinen. 2. Der må ikke hænge tøj i baderummet når I er færdige. 3. Der skal gøres rent mindst 1 gang pr. uge i hele baderummet og omklædningsrummet + toilettet. 4. Der er tobaksrygning forbudt i hele omklædningsrum/bad/toilet. ORDENSREGLER FOR TRÆNINGSLOKALET 1. Der må kun benyttes indendørs sko i lokalet. 2. Efter roningen sprøjtes med væsken fra flasken på håndtag, sæde og skinne. Håndtag og sæde aftørres med ren klud og skinne med sort klud. 3. Efter roningen vaskes gulvet for sved og skidt med moppen, der står i lokalet. 4. Hele gulvet vaskes efter behov mindst 1 gang om ugen. 5. Efter endt benyttelse af træningslokalet er det vigtigt at alle vinduer er lukkede og lyset slukket. 6. Der er tobaksrygning forbudt i træningslokalet.

14 ORDENSREGLER FOR BÅDEHALLEN a. Efter brug vaskes og tørres bådene og sættes på plads. b. Redningsvestene hænges på plads sammen med styrmandssæde mv. c. Kludene skylles, vrides og hænges på plads. 4. Der er tobaksrygning forbudt i bådehallen. OPSLAGSTAVLEN Klubben har anskaffet sig en stor opslagstavle. Den er nu hængt i gangen, så alle, der kommer i klubben kan finde vigtige beskeder her. Ligesom det også bliver muligt at give meddelelser fra medlem til medlem eller fra medlem til bestyrelse. Vi håber, at alle vil tage godt imod den og være med til at holde orden. GARDEROBESKABE VI KØBER NOGLE På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at købe nogle garderobeskabe til opstilling i omklædningsrummene. Skabene bliver aflåselige (2 nøgler klubben beholder 1 og du tager/låner den anden nummererede nøgle). Skabenes størrelse er ca. 30 cm i bredden x 40 cm i højden og 55 cm dybe. Det skulle være muligt at få plads til shampoo, rosko, mobiltelefon, penge mv. WWW SNART ER ROKLUBBEN PÅ NETTET Birte Tørnqvist s mand Palle er i gang med at opbygge en hjemmeside til roklubben. Så denne velkomstfolder på papir bliver forhåbentlig afløst af en elektronisk udgave på nettet. Det bliver spændende du kan følge med i opbygningen på følgende link:

15 AKTIVITETER VINTERAKTIVITETER Tirsdage og torsdage fra kl ergometertræning, der vil blive lavet vagtordning i lighed med brovagterne i rosæsonen. Hvis du har en nøgle, er du naturligvis velkommen til at træne så tit du vil og hvornår det passer dig morgen middag og /eller aften. Du bestemmer. Du har selv ansvaret for at bytte med en anden hvis den tildelte vagt ikke passer ind i dine planer. Ordningen vil blive taget op til drøftelse. Fredage kl har vi mulighed for at komme i Sakskøbing Svømmehal (første gang var fredag den 24. oktober 2008) sammen med de andre vandklubber i gammel Sakskøbing Kommune. Benyt dig af lejligheden til lidt anderledes motion og test dine svømmefærdigheder. Vi betaler et gebyr pr. time til Guldborgsund Kommune, så vi håber, at du vil benytte dig af tilbuddet. Vi vil undersøge, om vi kan få lov til at tage en kajak med for at træne kæntring, tømning for vand og hvordan man kommer op i kajakken igen. Vi kan også teste påtagning af redningsvest i vand. KLUBAFTENER ca. 1 gang om måneden, som regel den første tirsdag i måneden. Tirsdag den 8. januar 2009 kl Palle Danielsen fortæller om en spændende tur med Chris II til Færøerne mv. Det koster 20,- kr. at deltage og tilmelding er nødvendig sker på opslag i klubben eller på mail til Svend eller Ulla. Tirsdag den 3. februar 2009 kl endnu ikke planlagt. Se opslag i klubben for tilmelding. Tirsdag den 3. marts 2009 kl endnu ikke planlagt. Se opslag i klubben for tilmelding. STANDERHEJSNING Vi hejser standeren til en ny og forhåbentlig AKTIV sæson på vandet lørdag den 28. marts 2009 kl Standerhejsningen er endnu ikke planlagt, men der er sikkert kaffebord og med garanti overrækkelse af ergometerpokalen og evt. guld- (roet > 1500 km siden standerstrygning) eller sølvåre (roet > 1500 km siden standerstrygning).

16 Aftenroere lægger fra land en aften i oktober 2008 kilde udkast til hjemmeside for Saxkjøbing Roklub foto: Palle Tørnqvist

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB VEDTÆGTER FOR ROSKILDE ROKLUB Stiftet den 28. august 1890 Medlem af D.F.f.R under D.I.F. 1. Klubbens navn er Roskilde Roklub. Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Klubbens formål er at øve idræt,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for

NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for NAVN OG FORMÅL MEDLEMSSKABER, HJEMSTED 01.0 Klubbens navn er Roklubbens Stevns. 01.1 Klubben har til formål, at tilbyde alle medlemmer mulighed for at udøve idræt, hovedsagelig i form af roning. Klubben

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning.

Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Vedtægter 1. Klubbens navn er Køge Roklub. Dens formål er at udøve idræt, primært roning. Klubbens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) samt Dansk Idrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Love for Nordborg Roklub

Love for Nordborg Roklub Side 1 af 6 Love for Nordborg Roklub Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2015 Side 2 af 6 Klubbens navn 1 Klubbens navn er: Nordborg Roklub, og dette navn skal benyttes i alle offentliggørelser,

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere