DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010"

Transkript

1 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010

2 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING, OMKRING HAR ADMINISTRATIVE JOB I DET OFFENTLIGE, CIRKA ARBEJDER I PRIVATE VIRKSOMHEDER MENS CIRKA ER STUDERENDE. MEDLEMMERNE ER INDENFOR DM TILKNYTTET FORSKELLIGE SEKTORER OG SEKTIONER ALT EFTER, HVOR DE ARBEJDER. NÅR MAN MELDER SIG IND, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN AF DEM, MEN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN.

3 DM S MEDLEMMER 3 MEDLEMMER Medlemsfordeling på sektorer og sektioner December 09 December 10 Forskning og videregående uddannelse Forskning og formidling Offentlig forvaltning og kommunikation Honorar- og timelønnede, deltids og arbejdssøgende Privatansatte Studerende Udlandsansatte Freelance og selvstændige Pensionister Ledere Andre Total Her arbejder de offentligt ansatte DM ere Offentligt ansatte fordelt på brancher Procent Universiteter 28,9 Professionshøjskoler 12,2 Øvrige videregående undervisningssteder 4,8 Museer 6,4 Hospitaler 3,3 Øvrige forskning og formidling 3,7 Offentligt administrativt ansatte 40,7

4 4 DM S MEDLEMMER Sådan fordeler de offentligt ansatte sig på stat, regioner og kommuner Staten, regioner og kommuner Procent Staten 49,9 Regioner 10,3 Kommuner 39,8 Når man melder sig ind i DM, placeres man automatisk i en sektor eller sektion. Man kan vælge at skifte til en anden * *GÆLDER IKKE STUDERENDE, LEDERE OG PENSIONISTER.

5 DM S MEDLEMMER 5 Her arbejder de privatansatte DM ere Privatansatte fordelt på brancher Procent It 15,7 Bioteknologi og medicin 15,1 NGO, interesseorganisation mm. 11,7 Forlag, medier og reklame 8,7 Industri, landbrug og råstofudv. 8,6 Rådgivende ingeniørvirksomhed 8,4 Fagforeninger, a-kasser og jobformidling 6,5 Banker, forsikring og finansiering 5,2 Konsulentbranchen 4,8 Kultur, teater, forlystelse mm. 4,1 Handel og transport 3,2 Telebranchen 2,6 El, gas, varme- og vandforsyning 2,3 Boligselskaber 2 Undervisning 1,1

6 6 DM S ØKONOMI DM s økonomi DM S SAMLEDE RESULTAT FOR 2010 VAR ET OVERSKUD PÅ 21,1 MILLIONER KRONER MOD ET BUDGETTERET OVERSKUD PÅ 11,3 MILLIONER KRONER. AT OVERSKUDDET BLEV BEDRE END FORVENET, SKYLDES PRIMÆRT EN STØRRE MEDLEMSSTIGNING OG ET HØJERE AFKAST FRA KAPITALFORVALTERNE END FORVENTET.

7 DM S ØKONOMI 7 ØKONOMI DM s samlede økonomi består af tre regnskaber. Et for driften af DM, et for DM s Sociale Sikringsfond og et for DM s Reservefond. Fordeling af omkostninger Reservefonden er populært sagt DM s strejkekasse, mens midlerne i Den Sociale Sikringsfond anvendes til rentefrie lån til medlemmer, som er kommet i økonomisk klemme i kraft af deres job, oftest i forbindelse med konkurssager. 7% 7% Politiske organer DM s Reservefond er steget støt gennem en årrække bortset fra i 2008, hvor der var et fald på grund af finanskrisen. Faldet blev dog mere end indhentet i 2009, hvor der ved udgangen af året var 240 millioner kroner i fonden. Stigningen fortsatte til 258 millioner kroner ved udgangen af % 16% 52% Kollektive aktiviteter Direkte medlemsrettede aktiviteter Lokale og sekretariat Løn og sociale omkostninger Antallet af udlån fra Den Sociale Sikringsfond faldt fra I 2009 blev der udbetalt cirka 1,5 millioner kroner fordelt på 81 lån til 47 medlemmer, mens der i 2010 blev udbetalt omkring kroner til 41 lån til 28 medlemmer. Faldet i antallet af lån skyldes, at der i 2009 var usædvanligt mange konkurssager, som stabiliserede sig på et mere almindeligt niveau i DM s drift havde i 2010 en omsætning på omkring 140 millioner kroner. Den primære indtægtskilde er medlemmernes kontingenter, som udgjorde 117 millioner kroner. Den største udgiftspost var personaleomkostninger til de cirka 100 ansatte i DM, som leverer den daglige betjening og rådgivning af medlemmer og politikere. Personaleomkostningerne udgjorde i 2010 cirka halvdelen af DM s samlede udgifter. Omkring 18 procent af udgifterne gik til direkte medlemsrelaterede aktiviteter, mens resten fordelte sig på lokaler og sekretariat, politiske organer og kollektive aktiviteter. DM er en vidensorganisation, og et af DM s fremmeste mål er at rådgive og servicere medlemmerne samt at arbejde for, at medlemmerne har en god løn og et godt arbejdsliv. Lønudgifterne er derfor også et billede på DM s mange aktiviteter, fx faglig rådgivning og juridisk bistand, lønforhandlinger, karriererådgivning, onlinenetværk, fyraftensmøder og kommunikation. HVAD FÅR MAN FOR SIT KONTINGENT DM arbejder for bedre løn- og ansættelsesvilkår. Desuden giver medlemskabet også adgang til et stort fagligt netværk, en række ydelser og særlige tilbud, fx rådgivning om løn og vilkår på jobbet, hjælp til en ordentlig aftale ved afskedigelse, karriererådgivning, arrangementer, rabat på fordelagtige medlemstilbud, netværk, efteruddannelser og adgang til en lang række pjecer og publikationer. DM s drift havde i 2010 en omsætning på omkring 140 millioner kroner

8 8 DM S RÅDGIVNING DM s rådgivning DM RÅDGIVER MEDLEMMERNE OM LØN OG ANSÆTTELSE OG YDER JURIDISK BISTAND, HVIS DET ER NØDVENDIGT. DM FORHANDLER OGSÅ MED ARBEJDSGIVERNE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR, FØR MEDLEMMER ANSÆTTES, UNDER ANSÆTTELSEN OG NÅR DE FRATRÆDER.

9 DM S RÅDGIVNING 9 MEDLEMSSAGER Forhandlingsafdelingerne har en daglig telefonvagt, som medlemmerne kan ringe eller skrive til. De henvendelser, som DM ikke umiddelbart kan give et enkelt svar på, og som udvikler sig til egentlige sager, fordelte sig i 2010 på en række sagstyper. På de fire største medlemsområder fordelte de sig procentvis således: Sagstype Ledere Offentligt ansatte Privatansatte Ansatte på universiteter/ Undervisningsteder Advarsel Afskedigelse Ansættelse Løn Stress Ligebehandling Barsel Overenskomst Arbejdsmiljø Sygdom Sager i alt I alt Socialrådgiverordningen DM har en socialrådgiverordning, som tilbyder råd og vejledning til medlemmer, der har svært ved at få, eller er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer. 223 medlemmer søgte råd og vejledning inden for området i 2010 mod 215 i Størsteparten af henvendelserne i 2010 drejede sig om langvarig sygdom og om, hvordan den påvirker arbejdsevnen. Andre årsager er fx fleksjob, arbejdsskade og ledighed. Psykologordningen DM har mulighed for at henvise medlemmer til psykolog, hvis de har psykiske problemer, der relaterer sig til arbejdsmiljøet. Medlemmernes hovedbegrundelser for at søge psykologhjælp er stress og udbrændthed, dårligt arbejdsmiljø, konflikt med en leder, uventet afskedigelse, mobning mm. I 2010 fik 140 DM ere hjælp fra psykologordningen mod 132 i 2009 og 84 i NY PRIVAT OVERENSKOMST DM arbejder hele tiden for, at så mange privatansatte medlemmer som muligt har en overenskomst. DM indgik fx i 2010 en overenskomst med Schultz Information, som er den første overenskomst indenfor forlagsområdet. Overenskomsten sikrer blandt andet de ansatte rimelige minimumslønninger og barselsvilkår svarende til de offentligt ansattes.

10 10 DM S ADVOKATHJÆLP DM s advokathjælp DM-MEDLEMMER KAN FÅ GRATIS ADVOKATHJÆLP VIA DM. DET VIL SIGE, AT MEDLEMMERNE UDEN OMKOSTNING KAN FÅ PRØVET SAGER, SOM HANDLER OM ANSÆTTELSESFORHOLD VED DE RELEVANTE RETSINSTANSER. DM VURDERER SAGERNE OG BESLUTTER, OM DER SKAL BEVILGES ADVOKATHJÆLP.

11 DM S ADVOKATHJÆLP 11 DM HJÆLPER I 2010 blev 42 nye medlemssager sendt til advokat. Antallet af sager, som DM sender til advokat, er nogenlunde konstant. Sagerne kan løbe over flere år, og derfor kan der gå lang tid fra sagerne rejses, til der foreligger en endelig afgørelse. I 2010 var sagerne af meget varierende karakter, men hovedkategorierne var: Afskedigelser, der ikke var rimeligt begrundet i arbejdsgiverens eller medarbejderens forhold Afskedigelser i strid med ligebehandlingsloven eller tillidsrepræsentant-aftalerne Sager vedrørende manglende betaling af løn, feriegodtgørelse m.v. Der blev i 2010 afsluttet tre sager hos advokaten om afskedigelse af tillidsrepræsentanter. I den ene sag traf voldgiftsretten afgørelse om, at afskedigelsen skulle annulleres, mens de to andre tillidsrepræsentanter fik en godtgørelse. I modsætning til 2009 var det kun i ganske få sager nødvendigt at indgive en konkursbegæring. De beløb DM skaffer medlemmerne i fx erstatning og godtgørelse svinger fra kroner til kroner. Tilsammen indbragte sagerne i 2010 cirka 4,5 millioner kroner til DMmedlemmer mod 2,4 millioner kroner i Eksempler på sager Aldersdiskrimination En DM er søgte et job på en privat grundskole i Nordsjælland. Hun kom til samtale og fik allerede samme eftermiddag besked om, at skolen ønskede at ansætte hende. En endelig bekræftelse kom, da ansøgningsfristen udløb et par dage senere, og forstanderen telefonisk meddelte, at ansættelsesudvalget ønskede at ansætte hende. En time senere bad forstanderen medlemmet oplyse sit cprnummer til brug for ansættelseskontrakten. Blot to timer senere ringede forstanderen igen og meddelte, at skolen trak ansættelsen tilbage på grund af kvindens alder. Herefter gik DM s advokat ind i sagen med henblik på at stævne skolen for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Skolens advokat afviste i første omgang, at der var indgået mundtlig aftale om ansættelse. Men efter en del korrespondance blev der indgået forlig, og DM-medlemmet modtog kroner i skattefri erstatning. Mellem og kroner - det er hvad DM har skaffet medlemmerne i fx erstatning og godtgørelse i 2010 Bonus eller ikke bonus? En DM er, som selv havde opsagt sit job, fik ikke sin bonus på kroner udbetalt. Arbejdsgiveren mente, at der var tale om en fastholdelsesbonus, og at man derfor på udbetalingstidspunktet skulle være i en uopsagt stilling. Men ifølge funktionærloven kan man ikke kræve, at medarbejderen skal være i en uopsagt stilling på tidspunktet for udbetalingen. DM s advokat indgav en stævning, men arbejdsgiveren udeblev efterfølgende fra et berammet telefonmøde med retten. Det medførte en udeblivelsesdom, som var i overensstemmelse med DM s påstand i sagen. Da arbejdsgiveren hverken søgte om genoptagelse af sagen eller udbetalte den manglende bonus, indgav DM s advokat en konkursbegæring mod arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren valgte så endelig at udbetale de kroner til DM-medlemmet, og konkursbegæringen blev trukket tilbage. Brud på ligebehandlingsloven En privatansat DM er i en biotekvirksomhed blev afskediget i en såkaldt masseafskedigelsesrunde, hvor 60 procent af medarbejderne blev afskediget. Kvinden havde været ansat i halvandet år og havde netop meddelt virksomheden, at hun var gravid. Kort efter fik hun besked om, at hun var en af de fyrede. DM mente, at fyringen var i strid med ligebehandlingsloven, da kvinden som uddannet cand.scient. med erfaring i virksomhedens kerneområde kunne varetage en anden arbejdsfunktion. Virksomheden afviste først påstanden og forsvarede sig med, at fyringen blot var en del af en masseafskedigelse og tilbød kvinden tre måneders godtgørelse. DM mente ikke, det var nok og meddelte, at hvis der ikke blev indgået forlig, ville næste skridt blive en retssag. Det førte til et forlig på seks måneders godtgørelse, svarende til kroner.

12 12 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM s tillidsrepræsentanter TILLIDSREPRÆSENTANTERNE FORHANDLER LØNAFTALER OG ER MED TIL AT AFTALE GENERELLE RETNINGSLINJER PÅ ARBEJDSPLADSERNE, FX OM KOMPETENCEUDVIKLING, MUS OG PERSONALEPOLITIK.

13 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER 13 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM har næsten 650 tillidsrepræsentanter. Deres hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. Tillidsrepræsentanterne er også med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. Tillidsrepræsentanterne er centrum for den faglige aktivitet på arbejdspladserne. En aktivitet, der er grundlaget for medarbejdernes indflydelse Så mange tillidsrepræsentanter har DM i de forskellige sektorer Sektor Tillidsrepræsentanter 2009 Tillidsrepræsentanter 2010 DM Offentlig Forskning og videregående uddannelse Forskning og formidling Privatansatte Sammenlagt TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ER DM S RYGRAD OG: Varetager kollegernes interesser på arbejdspladserne i hverdagen Forhandler løn, tillæg, arbejdsmiljø- og arbejdstidsaftaler Handler, når der er problemer med overarbejde eller feriepenge, eller når ulykken er ude og kolleger fx er truet af fyring Er med som bisiddere for kolleger i personalesager Arbejder konstant for at udvikle bedre arbejdspladser. DM S SEKRETARIAT UNDERSTØTTER TILLIDSREPRÆSENTANTERNES INDSATS VED: Løbende daglig sparring og rådgivning At deltage i forhandlinger At tilbyde uddannelse til tillidsrepræsentanter At udgive DM Fagligt Nyt, Faglig håndbog og materiale på At holde møder for tillidsrepræsentanter i de enkelte sektorer At holde en årlig dag for tillidsrepræsentanter At støtte klubarrangementer økonomisk.

14 14 JOB OG KARRIERE Job og karriere ENDNU FLERE DM ERE VALGTE I 2010 AT BRUGE DM S MANGE TILBUD TIL AT UDVIKLE ARBEJDSLIVET OG FORME KARRIEREN. FLERE END MEDLEMMER SØGTE KARRIERERÅDGIVNING OG FAGLIG INSPIRATION I DM. DET ER EN VÆKST PÅ SMÅ MEDLEMMER I FORHOLD TIL KARRIERERÅDGIVNINGEN HITTER. ISÆR TILBUDDENE OM WORKLABS, TELEFONISK RÅDGIVNING, KARRIERESAMTALER OG ANSØGNINGSTJEK, SOM I GENNEMSNIT ER STEGET MED 47 PROCENT. MED EN STIGNING PÅ 100 PROCENT ER INTERESSEN FOR NETVÆRK OGSÅ VOKSET MARKANT, SÅ DER NU ER TÆT VED MEDLEMMER I DM S MANGE ONLINENETVÆRK.

15 JOB OG KARRIERE 15 AKTIVITETER Faglig inspiration På kursussiden er det især kurser i facilitering og projektledelse, der i forskellige former er meget populære. Derudover søgte medlemmerne faglig inspiration i DM s netværk, som også tilbød 12 minikonferencer med forskellige relativt smalle faglige temaer, som fx DNAsekventering i moderne mikrobiologi, SCRUM og agile metoder i it-projektledelse og visuel identitet i praksis. I 2010 fik medlemmerne som noget nyt mulighed for at hente inspiration gennem faglige blogs i DM s elektroniske netværksforum. Blandt andet blev medlemmerne inviteret til faglig debat inden for emner som kulturinstitutionernes fremtid, skabelse af syntetiske levende celler og kommunikationsmålinger. Mentorprogram I 2010 tog DM de første skridt mod et mentorprogram. De første erfaringer viste, at medlemmerne fik faglig sparring, øget motivation og inspiration til at udvikle egen praksis via de relationer, der blev skabt gennem mentorprogrammet. Så mange DM ere deltog i DM s forskellige aktiviteter Aktivitet Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Karriereworklabs Fyraftensmøder Aktiviteter for nyuddannede og ledige Jobsøgningskurser for studentermedlemmer Faglige og regionale netværksmøder Kurser hos DM efteruddannelse Deltagere i elektronisk netværksforum Opkald til telefonisk karriererådgivning Karrieresamtaler Ansøgningstjek DM HAR 13 FAGLIGE NETVÆRK, HVOR MEDLEMMER KAN MØDE ANDRE MED SAMME FAGLIGE BAGGRUND, MED SAMME TYPE JOB OG MED SAMME UDFORDRINGER. NETVÆRKENE ER KUN FOR MEDLEMMER, OG DET BETYDER, AT NETVÆRKENE HAR EN SKARP FAGLIG KANT OG SAMTIDIG KAN FUNGERE SOM ET FORTROLIGT RUM. NETVÆRKENE ER: Administrationsnetværk Biotek It-netværk Kommunikationsnetværk Kulturnetværk Medicinalnetværk Natur og Miljø Personalekonsulent Projektledernetværk Salgs- og markedsføringsnetværk Små arbejdspladsernetværk Sprognetværk Uddannelses- og undervisningsnetværk. DM har også seks regionale netværk, der samler medlemmer uden for hovedstadsområdet og forskellige mindre netværk DM Fagceller, som er lokale eller faglige netværk, der startes og drives af medlemmer.

16 16 DM PROCENT DM procent I EFTERÅRET 2009 LANCEREDE DM ET NYT KONCEPT UNDER NAVNET DM PROCENT. NAVNET DÆKKER OVER EN RÆKKE FORDELE, HVOR MEDLEMMER FÅR RABAT PÅ FORSKELLIGE PRODUKTER VED AT VISE DERES MEDLEMSKORT. TILBUDDENE VARIERER FRA KULTURELLE OPLEVELSER TIL AVISER, DELEBILER OG FITNESS.

17 DM PROCENT 17 MEDLEMSTILBUD Avis, fitness og delebil Et fuldtidsmedlemskab af DM koster 380 kroner om måneden. Hvis man går til fitness, holder Politiken og har en delebil, kommer medlemskabet ned på 72 kroner om måneden, hvis rabatten med DM Procent trækkes fra: Politiken: 104 kroner i månedsrabat Fitness World: 54 kroner i månedsrabat Hertz delebil: 150 kroner i månedsrabat. Bedst og billigst Hvis man er studerende, koster et medlemskab af DM nu kun 22 kroner om måneden. Ud over rabat på fx fitness, kan man spare 100 kroner om måneden på en rigtig god studieforsikring og få Danmarks billigste studiekonto. Nye produkter Nye produkter under DM Procent tæller blandt andet rabat i Fitnessdk, rabat til Tycho Brahe Planetariet og rabat på økologiske biodynamiske grøntsager fra Din Baghave. Flere og flere bruger DM Procent Siden DM Procent blev introduceret, er interessen for tilbuddene steget støt. Eksempelvis har medlemmer nu et abonnement på Politiken med rabat. Antallet af medlemmer med rabat til Fitnessworld stiger med 50 hver måned og talte ved udgangen af 2010 over medlemmer.

18 18 DM S POLITIK DM s politik DM VARETAGER MEDLEMMERNES INTERESSER PÅ MANGE OMRÅDER. I 2010 VAR DER ISÆR FOKUS PÅ DM S PROFIL, PENGESTRØMME PÅ DANSKE UNIVERSITETER OG PÅ LIGESTILLING.

19 DM S POLITIK 19 dm.dk dm.dk Profilkampagne DM har i 2010 gennemført en kampagne for at profilere DM i offentligheden og gøre det synligt, hvad DM står for både over for medlemmer og potentielle medlemmer. Du ved alt om dit fag. Vi ved alt om ansættelseskontrakter. Ring Mange år på arbejdsmarkedet har gjort os skarpe, når det gælder begavede løsninger omkring løn, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, stress, overarbejde, orlov, afskedigelse og sygdom. Det betyder, at du som medlem, altid kan regne med et solidt Vi rådgiver om løn og ansættelse og yder juridisk bistand, når det er nødvendigt og sidder gerne med ved lønforhandlinger med arbejdsgiver før og under en ansættelse. Du er velkommen til at kontakte os på Vi har også Hvad er forskellen på en kvindelig og en mandlig cand.mag.? Svaret er enkelt: Lønforskellen er markant, når vi sammenligner mænd og kvinders løn. Helt præcist 17,6 procent viser en undersøgelse blandt privatansatte. Vores medlemmers uddannelsesniveau, arbejdserfaring og faglighed er på samme høje niveau. Derfor er ligeløn et centralt beslutningsgrundlag og en grundig og intelligent rådgivning og udarbejdet en tjekliste til din ansættelseskontrakt med en række fokusområde vi kræver naturligvis lige løn for lige arbejde i samtidig koncentrere dig om det, du er bedst til dit arbejde. punkter, du bør huske. Den finder du på overensstemmelse med ligelønsloven. Kampagnen blev besluttet af DM s hovedbestyrelse i direkte forlængelse af en profilproces, som DM gennemgik i Resultatet blev det, man kan kalde DM s dna. Der var enighed om, at DM især er kendetegnet ved samfundsengagement og tryghed gennem resultater. Det blev omdrejningspunktet for kampagnen, der profilerer DM og DM s ydelser. Kampagnen har kørt i aviser, outdoor og på studiestederne fra oktober 2010 og løber frem til april ,6 % Det gør vi, fordi uddannelse skal kunne betale sig for både kvinder og mænd. Manglende ligeløn giver lavere livsindkomst og pension. Ikke alle kvinder får det samme udbytte af at uddanne sig som mænd, og på den måde begrænser uligelønnen de muligheder og det potentiale, som ellers bliver skabt ved et højt uddannelsesniveau. DM kæmper for ligestilling, og du kan tage kampen op med gode råd og værktøjer på Pengestrømsanalyse på danske universiteter I oktober 2010 var DM vært for en konference, hvor en professor fra Danmarks Pædagogiske Universitet og en professor fra University of Wales Institute, Cardiff fremlagde de foreløbige resultater af deres forskningsprojekt om pengestrømme og forbrug på de danske universiteter. Hovedkonklusionen var, at de mange ekstra ressourcer, der var blevet investeret i universiteterne igennem de seneste cirka fem år, for langt den største dels vedkommende var blevet slugt af ekstra ledelseslag. Derfor har investeringerne kun i et yderst begrænset omfang vist sig som øgede konkrete bevillinger til uddannelserne og forskningen. Konklusionerne medførte, at der blev stillet spørgsmål til videnskabsministeren i Folketinget om, hvordan de øgede bevillinger kunne komme deres oprindelige formål bedre til gode. Ligestilling DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM har i 2010 blandt andet: Tiltrådt ligestillingsministerens Charter for flere kvinder i ledelse Sat fokus på kvinder som ekspertkilder i medierne Lanceret en værktøjskasse til kvinder, som ønsker at blive ledere og til tillidsrepræsentanter, som vil arbejde med ligestilling og karriere Kampagnet for at fremme fædres mulighed for at tage forældreorlov. DM i medierne En måde at få indflydelse på, er at markere sig i den offentlige debat og meningsdannelse. Derfor er det vigtigt, at DM markerer sig og giver sin mening til kende i aktuelle sager i medierne og overfor politikere og interessenter. DM er enten citeret eller på anden måde nævnt i centrale artikler og indslag i medierne 109 gange i Heraf har DM været pennefører på 42 debatindlæg i dagspressen. Valg til formandspost og hovedbestyrelse I september 2010 blev Ingrid Stage genvalgt som formand for DM for en ny toårig periode. Ingrid Stages største mærkesag er at gøre tillidsrepræsentanterne til et bindeled mellem medlemmerne på arbejdspladsen og DM s centrale niveau. Andre mærkesager er forskningsog ytringsfrihed, bedre overenskomstdækning på både private og offentlige arbejdspladser samt ligestilling. I oktober 2010 var der hovedbestyrelsesvalg i DM. Hovedbestyrelsen har ansvaret for blandt andet udvikling af fagforeningen, for DM s mærkesager, for den eksterne profilering og samarbejde med andre organisationer. 10 hovedbestyrelsesmedlemmer - inklusiv formanden - er direkte medlemsvalgte, mens resten er udpeget af sektorerne. Kønsfordelingen i bestyrelsen er på 7 kvinder og 10 mænd.

20 Nimbusparken Frederiksberg Telefon: dm.dk

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager.

Mænd på barsel diskrimineres. magisterbladet. Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne. Cand.timemanager. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 22. OKTOBER 2010 Mænd på barsel diskrimineres Læs side 30-35 EU søger forskere Cand.timemanager Fodboldlønninger og tung administration dræner universiteterne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere