DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010"

Transkript

1 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010

2 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING, OMKRING HAR ADMINISTRATIVE JOB I DET OFFENTLIGE, CIRKA ARBEJDER I PRIVATE VIRKSOMHEDER MENS CIRKA ER STUDERENDE. MEDLEMMERNE ER INDENFOR DM TILKNYTTET FORSKELLIGE SEKTORER OG SEKTIONER ALT EFTER, HVOR DE ARBEJDER. NÅR MAN MELDER SIG IND, PLACERES MAN AUTOMATISK I EN AF DEM, MEN KAN VÆLGE AT SKIFTE TIL EN ANDEN.

3 DM S MEDLEMMER 3 MEDLEMMER Medlemsfordeling på sektorer og sektioner December 09 December 10 Forskning og videregående uddannelse Forskning og formidling Offentlig forvaltning og kommunikation Honorar- og timelønnede, deltids og arbejdssøgende Privatansatte Studerende Udlandsansatte Freelance og selvstændige Pensionister Ledere Andre Total Her arbejder de offentligt ansatte DM ere Offentligt ansatte fordelt på brancher Procent Universiteter 28,9 Professionshøjskoler 12,2 Øvrige videregående undervisningssteder 4,8 Museer 6,4 Hospitaler 3,3 Øvrige forskning og formidling 3,7 Offentligt administrativt ansatte 40,7

4 4 DM S MEDLEMMER Sådan fordeler de offentligt ansatte sig på stat, regioner og kommuner Staten, regioner og kommuner Procent Staten 49,9 Regioner 10,3 Kommuner 39,8 Når man melder sig ind i DM, placeres man automatisk i en sektor eller sektion. Man kan vælge at skifte til en anden * *GÆLDER IKKE STUDERENDE, LEDERE OG PENSIONISTER.

5 DM S MEDLEMMER 5 Her arbejder de privatansatte DM ere Privatansatte fordelt på brancher Procent It 15,7 Bioteknologi og medicin 15,1 NGO, interesseorganisation mm. 11,7 Forlag, medier og reklame 8,7 Industri, landbrug og råstofudv. 8,6 Rådgivende ingeniørvirksomhed 8,4 Fagforeninger, a-kasser og jobformidling 6,5 Banker, forsikring og finansiering 5,2 Konsulentbranchen 4,8 Kultur, teater, forlystelse mm. 4,1 Handel og transport 3,2 Telebranchen 2,6 El, gas, varme- og vandforsyning 2,3 Boligselskaber 2 Undervisning 1,1

6 6 DM S ØKONOMI DM s økonomi DM S SAMLEDE RESULTAT FOR 2010 VAR ET OVERSKUD PÅ 21,1 MILLIONER KRONER MOD ET BUDGETTERET OVERSKUD PÅ 11,3 MILLIONER KRONER. AT OVERSKUDDET BLEV BEDRE END FORVENET, SKYLDES PRIMÆRT EN STØRRE MEDLEMSSTIGNING OG ET HØJERE AFKAST FRA KAPITALFORVALTERNE END FORVENTET.

7 DM S ØKONOMI 7 ØKONOMI DM s samlede økonomi består af tre regnskaber. Et for driften af DM, et for DM s Sociale Sikringsfond og et for DM s Reservefond. Fordeling af omkostninger Reservefonden er populært sagt DM s strejkekasse, mens midlerne i Den Sociale Sikringsfond anvendes til rentefrie lån til medlemmer, som er kommet i økonomisk klemme i kraft af deres job, oftest i forbindelse med konkurssager. 7% 7% Politiske organer DM s Reservefond er steget støt gennem en årrække bortset fra i 2008, hvor der var et fald på grund af finanskrisen. Faldet blev dog mere end indhentet i 2009, hvor der ved udgangen af året var 240 millioner kroner i fonden. Stigningen fortsatte til 258 millioner kroner ved udgangen af % 16% 52% Kollektive aktiviteter Direkte medlemsrettede aktiviteter Lokale og sekretariat Løn og sociale omkostninger Antallet af udlån fra Den Sociale Sikringsfond faldt fra I 2009 blev der udbetalt cirka 1,5 millioner kroner fordelt på 81 lån til 47 medlemmer, mens der i 2010 blev udbetalt omkring kroner til 41 lån til 28 medlemmer. Faldet i antallet af lån skyldes, at der i 2009 var usædvanligt mange konkurssager, som stabiliserede sig på et mere almindeligt niveau i DM s drift havde i 2010 en omsætning på omkring 140 millioner kroner. Den primære indtægtskilde er medlemmernes kontingenter, som udgjorde 117 millioner kroner. Den største udgiftspost var personaleomkostninger til de cirka 100 ansatte i DM, som leverer den daglige betjening og rådgivning af medlemmer og politikere. Personaleomkostningerne udgjorde i 2010 cirka halvdelen af DM s samlede udgifter. Omkring 18 procent af udgifterne gik til direkte medlemsrelaterede aktiviteter, mens resten fordelte sig på lokaler og sekretariat, politiske organer og kollektive aktiviteter. DM er en vidensorganisation, og et af DM s fremmeste mål er at rådgive og servicere medlemmerne samt at arbejde for, at medlemmerne har en god løn og et godt arbejdsliv. Lønudgifterne er derfor også et billede på DM s mange aktiviteter, fx faglig rådgivning og juridisk bistand, lønforhandlinger, karriererådgivning, onlinenetværk, fyraftensmøder og kommunikation. HVAD FÅR MAN FOR SIT KONTINGENT DM arbejder for bedre løn- og ansættelsesvilkår. Desuden giver medlemskabet også adgang til et stort fagligt netværk, en række ydelser og særlige tilbud, fx rådgivning om løn og vilkår på jobbet, hjælp til en ordentlig aftale ved afskedigelse, karriererådgivning, arrangementer, rabat på fordelagtige medlemstilbud, netværk, efteruddannelser og adgang til en lang række pjecer og publikationer. DM s drift havde i 2010 en omsætning på omkring 140 millioner kroner

8 8 DM S RÅDGIVNING DM s rådgivning DM RÅDGIVER MEDLEMMERNE OM LØN OG ANSÆTTELSE OG YDER JURIDISK BISTAND, HVIS DET ER NØDVENDIGT. DM FORHANDLER OGSÅ MED ARBEJDSGIVERNE OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR, FØR MEDLEMMER ANSÆTTES, UNDER ANSÆTTELSEN OG NÅR DE FRATRÆDER.

9 DM S RÅDGIVNING 9 MEDLEMSSAGER Forhandlingsafdelingerne har en daglig telefonvagt, som medlemmerne kan ringe eller skrive til. De henvendelser, som DM ikke umiddelbart kan give et enkelt svar på, og som udvikler sig til egentlige sager, fordelte sig i 2010 på en række sagstyper. På de fire største medlemsområder fordelte de sig procentvis således: Sagstype Ledere Offentligt ansatte Privatansatte Ansatte på universiteter/ Undervisningsteder Advarsel Afskedigelse Ansættelse Løn Stress Ligebehandling Barsel Overenskomst Arbejdsmiljø Sygdom Sager i alt I alt Socialrådgiverordningen DM har en socialrådgiverordning, som tilbyder råd og vejledning til medlemmer, der har svært ved at få, eller er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer. 223 medlemmer søgte råd og vejledning inden for området i 2010 mod 215 i Størsteparten af henvendelserne i 2010 drejede sig om langvarig sygdom og om, hvordan den påvirker arbejdsevnen. Andre årsager er fx fleksjob, arbejdsskade og ledighed. Psykologordningen DM har mulighed for at henvise medlemmer til psykolog, hvis de har psykiske problemer, der relaterer sig til arbejdsmiljøet. Medlemmernes hovedbegrundelser for at søge psykologhjælp er stress og udbrændthed, dårligt arbejdsmiljø, konflikt med en leder, uventet afskedigelse, mobning mm. I 2010 fik 140 DM ere hjælp fra psykologordningen mod 132 i 2009 og 84 i NY PRIVAT OVERENSKOMST DM arbejder hele tiden for, at så mange privatansatte medlemmer som muligt har en overenskomst. DM indgik fx i 2010 en overenskomst med Schultz Information, som er den første overenskomst indenfor forlagsområdet. Overenskomsten sikrer blandt andet de ansatte rimelige minimumslønninger og barselsvilkår svarende til de offentligt ansattes.

10 10 DM S ADVOKATHJÆLP DM s advokathjælp DM-MEDLEMMER KAN FÅ GRATIS ADVOKATHJÆLP VIA DM. DET VIL SIGE, AT MEDLEMMERNE UDEN OMKOSTNING KAN FÅ PRØVET SAGER, SOM HANDLER OM ANSÆTTELSESFORHOLD VED DE RELEVANTE RETSINSTANSER. DM VURDERER SAGERNE OG BESLUTTER, OM DER SKAL BEVILGES ADVOKATHJÆLP.

11 DM S ADVOKATHJÆLP 11 DM HJÆLPER I 2010 blev 42 nye medlemssager sendt til advokat. Antallet af sager, som DM sender til advokat, er nogenlunde konstant. Sagerne kan løbe over flere år, og derfor kan der gå lang tid fra sagerne rejses, til der foreligger en endelig afgørelse. I 2010 var sagerne af meget varierende karakter, men hovedkategorierne var: Afskedigelser, der ikke var rimeligt begrundet i arbejdsgiverens eller medarbejderens forhold Afskedigelser i strid med ligebehandlingsloven eller tillidsrepræsentant-aftalerne Sager vedrørende manglende betaling af løn, feriegodtgørelse m.v. Der blev i 2010 afsluttet tre sager hos advokaten om afskedigelse af tillidsrepræsentanter. I den ene sag traf voldgiftsretten afgørelse om, at afskedigelsen skulle annulleres, mens de to andre tillidsrepræsentanter fik en godtgørelse. I modsætning til 2009 var det kun i ganske få sager nødvendigt at indgive en konkursbegæring. De beløb DM skaffer medlemmerne i fx erstatning og godtgørelse svinger fra kroner til kroner. Tilsammen indbragte sagerne i 2010 cirka 4,5 millioner kroner til DMmedlemmer mod 2,4 millioner kroner i Eksempler på sager Aldersdiskrimination En DM er søgte et job på en privat grundskole i Nordsjælland. Hun kom til samtale og fik allerede samme eftermiddag besked om, at skolen ønskede at ansætte hende. En endelig bekræftelse kom, da ansøgningsfristen udløb et par dage senere, og forstanderen telefonisk meddelte, at ansættelsesudvalget ønskede at ansætte hende. En time senere bad forstanderen medlemmet oplyse sit cprnummer til brug for ansættelseskontrakten. Blot to timer senere ringede forstanderen igen og meddelte, at skolen trak ansættelsen tilbage på grund af kvindens alder. Herefter gik DM s advokat ind i sagen med henblik på at stævne skolen for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Skolens advokat afviste i første omgang, at der var indgået mundtlig aftale om ansættelse. Men efter en del korrespondance blev der indgået forlig, og DM-medlemmet modtog kroner i skattefri erstatning. Mellem og kroner - det er hvad DM har skaffet medlemmerne i fx erstatning og godtgørelse i 2010 Bonus eller ikke bonus? En DM er, som selv havde opsagt sit job, fik ikke sin bonus på kroner udbetalt. Arbejdsgiveren mente, at der var tale om en fastholdelsesbonus, og at man derfor på udbetalingstidspunktet skulle være i en uopsagt stilling. Men ifølge funktionærloven kan man ikke kræve, at medarbejderen skal være i en uopsagt stilling på tidspunktet for udbetalingen. DM s advokat indgav en stævning, men arbejdsgiveren udeblev efterfølgende fra et berammet telefonmøde med retten. Det medførte en udeblivelsesdom, som var i overensstemmelse med DM s påstand i sagen. Da arbejdsgiveren hverken søgte om genoptagelse af sagen eller udbetalte den manglende bonus, indgav DM s advokat en konkursbegæring mod arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren valgte så endelig at udbetale de kroner til DM-medlemmet, og konkursbegæringen blev trukket tilbage. Brud på ligebehandlingsloven En privatansat DM er i en biotekvirksomhed blev afskediget i en såkaldt masseafskedigelsesrunde, hvor 60 procent af medarbejderne blev afskediget. Kvinden havde været ansat i halvandet år og havde netop meddelt virksomheden, at hun var gravid. Kort efter fik hun besked om, at hun var en af de fyrede. DM mente, at fyringen var i strid med ligebehandlingsloven, da kvinden som uddannet cand.scient. med erfaring i virksomhedens kerneområde kunne varetage en anden arbejdsfunktion. Virksomheden afviste først påstanden og forsvarede sig med, at fyringen blot var en del af en masseafskedigelse og tilbød kvinden tre måneders godtgørelse. DM mente ikke, det var nok og meddelte, at hvis der ikke blev indgået forlig, ville næste skridt blive en retssag. Det førte til et forlig på seks måneders godtgørelse, svarende til kroner.

12 12 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM s tillidsrepræsentanter TILLIDSREPRÆSENTANTERNE FORHANDLER LØNAFTALER OG ER MED TIL AT AFTALE GENERELLE RETNINGSLINJER PÅ ARBEJDSPLADSERNE, FX OM KOMPETENCEUDVIKLING, MUS OG PERSONALEPOLITIK.

13 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER 13 DM S TILLIDSREPRÆSENTANTER DM har næsten 650 tillidsrepræsentanter. Deres hovedopgave er at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på de enkelte arbejdspladser. De forhandler lønaftaler og tillæg ved de årlige lønforhandlinger og ved nyansættelser og holder i øvrigt øje med, om overenskomster og aftaler overholdes. Tillidsrepræsentanterne er også med til at aftale generelle retningslinjer på arbejdspladserne, fx om kompetenceudvikling, MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og personalepolitik. Tillidsrepræsentanterne er centrum for den faglige aktivitet på arbejdspladserne. En aktivitet, der er grundlaget for medarbejdernes indflydelse Så mange tillidsrepræsentanter har DM i de forskellige sektorer Sektor Tillidsrepræsentanter 2009 Tillidsrepræsentanter 2010 DM Offentlig Forskning og videregående uddannelse Forskning og formidling Privatansatte Sammenlagt TILLIDSREPRÆSENTANTERNE ER DM S RYGRAD OG: Varetager kollegernes interesser på arbejdspladserne i hverdagen Forhandler løn, tillæg, arbejdsmiljø- og arbejdstidsaftaler Handler, når der er problemer med overarbejde eller feriepenge, eller når ulykken er ude og kolleger fx er truet af fyring Er med som bisiddere for kolleger i personalesager Arbejder konstant for at udvikle bedre arbejdspladser. DM S SEKRETARIAT UNDERSTØTTER TILLIDSREPRÆSENTANTERNES INDSATS VED: Løbende daglig sparring og rådgivning At deltage i forhandlinger At tilbyde uddannelse til tillidsrepræsentanter At udgive DM Fagligt Nyt, Faglig håndbog og materiale på At holde møder for tillidsrepræsentanter i de enkelte sektorer At holde en årlig dag for tillidsrepræsentanter At støtte klubarrangementer økonomisk.

14 14 JOB OG KARRIERE Job og karriere ENDNU FLERE DM ERE VALGTE I 2010 AT BRUGE DM S MANGE TILBUD TIL AT UDVIKLE ARBEJDSLIVET OG FORME KARRIEREN. FLERE END MEDLEMMER SØGTE KARRIERERÅDGIVNING OG FAGLIG INSPIRATION I DM. DET ER EN VÆKST PÅ SMÅ MEDLEMMER I FORHOLD TIL KARRIERERÅDGIVNINGEN HITTER. ISÆR TILBUDDENE OM WORKLABS, TELEFONISK RÅDGIVNING, KARRIERESAMTALER OG ANSØGNINGSTJEK, SOM I GENNEMSNIT ER STEGET MED 47 PROCENT. MED EN STIGNING PÅ 100 PROCENT ER INTERESSEN FOR NETVÆRK OGSÅ VOKSET MARKANT, SÅ DER NU ER TÆT VED MEDLEMMER I DM S MANGE ONLINENETVÆRK.

15 JOB OG KARRIERE 15 AKTIVITETER Faglig inspiration På kursussiden er det især kurser i facilitering og projektledelse, der i forskellige former er meget populære. Derudover søgte medlemmerne faglig inspiration i DM s netværk, som også tilbød 12 minikonferencer med forskellige relativt smalle faglige temaer, som fx DNAsekventering i moderne mikrobiologi, SCRUM og agile metoder i it-projektledelse og visuel identitet i praksis. I 2010 fik medlemmerne som noget nyt mulighed for at hente inspiration gennem faglige blogs i DM s elektroniske netværksforum. Blandt andet blev medlemmerne inviteret til faglig debat inden for emner som kulturinstitutionernes fremtid, skabelse af syntetiske levende celler og kommunikationsmålinger. Mentorprogram I 2010 tog DM de første skridt mod et mentorprogram. De første erfaringer viste, at medlemmerne fik faglig sparring, øget motivation og inspiration til at udvikle egen praksis via de relationer, der blev skabt gennem mentorprogrammet. Så mange DM ere deltog i DM s forskellige aktiviteter Aktivitet Antal aktiviteter Antal deltagere Antal aktiviteter Antal deltagere Karriereworklabs Fyraftensmøder Aktiviteter for nyuddannede og ledige Jobsøgningskurser for studentermedlemmer Faglige og regionale netværksmøder Kurser hos DM efteruddannelse Deltagere i elektronisk netværksforum Opkald til telefonisk karriererådgivning Karrieresamtaler Ansøgningstjek DM HAR 13 FAGLIGE NETVÆRK, HVOR MEDLEMMER KAN MØDE ANDRE MED SAMME FAGLIGE BAGGRUND, MED SAMME TYPE JOB OG MED SAMME UDFORDRINGER. NETVÆRKENE ER KUN FOR MEDLEMMER, OG DET BETYDER, AT NETVÆRKENE HAR EN SKARP FAGLIG KANT OG SAMTIDIG KAN FUNGERE SOM ET FORTROLIGT RUM. NETVÆRKENE ER: Administrationsnetværk Biotek It-netværk Kommunikationsnetværk Kulturnetværk Medicinalnetværk Natur og Miljø Personalekonsulent Projektledernetværk Salgs- og markedsføringsnetværk Små arbejdspladsernetværk Sprognetværk Uddannelses- og undervisningsnetværk. DM har også seks regionale netværk, der samler medlemmer uden for hovedstadsområdet og forskellige mindre netværk DM Fagceller, som er lokale eller faglige netværk, der startes og drives af medlemmer.

16 16 DM PROCENT DM procent I EFTERÅRET 2009 LANCEREDE DM ET NYT KONCEPT UNDER NAVNET DM PROCENT. NAVNET DÆKKER OVER EN RÆKKE FORDELE, HVOR MEDLEMMER FÅR RABAT PÅ FORSKELLIGE PRODUKTER VED AT VISE DERES MEDLEMSKORT. TILBUDDENE VARIERER FRA KULTURELLE OPLEVELSER TIL AVISER, DELEBILER OG FITNESS.

17 DM PROCENT 17 MEDLEMSTILBUD Avis, fitness og delebil Et fuldtidsmedlemskab af DM koster 380 kroner om måneden. Hvis man går til fitness, holder Politiken og har en delebil, kommer medlemskabet ned på 72 kroner om måneden, hvis rabatten med DM Procent trækkes fra: Politiken: 104 kroner i månedsrabat Fitness World: 54 kroner i månedsrabat Hertz delebil: 150 kroner i månedsrabat. Bedst og billigst Hvis man er studerende, koster et medlemskab af DM nu kun 22 kroner om måneden. Ud over rabat på fx fitness, kan man spare 100 kroner om måneden på en rigtig god studieforsikring og få Danmarks billigste studiekonto. Nye produkter Nye produkter under DM Procent tæller blandt andet rabat i Fitnessdk, rabat til Tycho Brahe Planetariet og rabat på økologiske biodynamiske grøntsager fra Din Baghave. Flere og flere bruger DM Procent Siden DM Procent blev introduceret, er interessen for tilbuddene steget støt. Eksempelvis har medlemmer nu et abonnement på Politiken med rabat. Antallet af medlemmer med rabat til Fitnessworld stiger med 50 hver måned og talte ved udgangen af 2010 over medlemmer.

18 18 DM S POLITIK DM s politik DM VARETAGER MEDLEMMERNES INTERESSER PÅ MANGE OMRÅDER. I 2010 VAR DER ISÆR FOKUS PÅ DM S PROFIL, PENGESTRØMME PÅ DANSKE UNIVERSITETER OG PÅ LIGESTILLING.

19 DM S POLITIK 19 dm.dk dm.dk Profilkampagne DM har i 2010 gennemført en kampagne for at profilere DM i offentligheden og gøre det synligt, hvad DM står for både over for medlemmer og potentielle medlemmer. Du ved alt om dit fag. Vi ved alt om ansættelseskontrakter. Ring Mange år på arbejdsmarkedet har gjort os skarpe, når det gælder begavede løsninger omkring løn, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, stress, overarbejde, orlov, afskedigelse og sygdom. Det betyder, at du som medlem, altid kan regne med et solidt Vi rådgiver om løn og ansættelse og yder juridisk bistand, når det er nødvendigt og sidder gerne med ved lønforhandlinger med arbejdsgiver før og under en ansættelse. Du er velkommen til at kontakte os på Vi har også Hvad er forskellen på en kvindelig og en mandlig cand.mag.? Svaret er enkelt: Lønforskellen er markant, når vi sammenligner mænd og kvinders løn. Helt præcist 17,6 procent viser en undersøgelse blandt privatansatte. Vores medlemmers uddannelsesniveau, arbejdserfaring og faglighed er på samme høje niveau. Derfor er ligeløn et centralt beslutningsgrundlag og en grundig og intelligent rådgivning og udarbejdet en tjekliste til din ansættelseskontrakt med en række fokusområde vi kræver naturligvis lige løn for lige arbejde i samtidig koncentrere dig om det, du er bedst til dit arbejde. punkter, du bør huske. Den finder du på overensstemmelse med ligelønsloven. Kampagnen blev besluttet af DM s hovedbestyrelse i direkte forlængelse af en profilproces, som DM gennemgik i Resultatet blev det, man kan kalde DM s dna. Der var enighed om, at DM især er kendetegnet ved samfundsengagement og tryghed gennem resultater. Det blev omdrejningspunktet for kampagnen, der profilerer DM og DM s ydelser. Kampagnen har kørt i aviser, outdoor og på studiestederne fra oktober 2010 og løber frem til april ,6 % Det gør vi, fordi uddannelse skal kunne betale sig for både kvinder og mænd. Manglende ligeløn giver lavere livsindkomst og pension. Ikke alle kvinder får det samme udbytte af at uddanne sig som mænd, og på den måde begrænser uligelønnen de muligheder og det potentiale, som ellers bliver skabt ved et højt uddannelsesniveau. DM kæmper for ligestilling, og du kan tage kampen op med gode råd og værktøjer på Pengestrømsanalyse på danske universiteter I oktober 2010 var DM vært for en konference, hvor en professor fra Danmarks Pædagogiske Universitet og en professor fra University of Wales Institute, Cardiff fremlagde de foreløbige resultater af deres forskningsprojekt om pengestrømme og forbrug på de danske universiteter. Hovedkonklusionen var, at de mange ekstra ressourcer, der var blevet investeret i universiteterne igennem de seneste cirka fem år, for langt den største dels vedkommende var blevet slugt af ekstra ledelseslag. Derfor har investeringerne kun i et yderst begrænset omfang vist sig som øgede konkrete bevillinger til uddannelserne og forskningen. Konklusionerne medførte, at der blev stillet spørgsmål til videnskabsministeren i Folketinget om, hvordan de øgede bevillinger kunne komme deres oprindelige formål bedre til gode. Ligestilling DM arbejder for ligeløn mellem kvinder og mænd, for 12 ugers øremærket barsel til mænd og for kvotelovgivning med det mål, at mindst 40 procent af bestyrelsesposter i private børsnoterede virksomheder skal besættes af kvinder. Det gør DM gennem proaktive overenskomstkrav, gennem påvirkning af det politiske system og ved selv at fokusere på at fremme ligestilling for medlemmerne. DM har i 2010 blandt andet: Tiltrådt ligestillingsministerens Charter for flere kvinder i ledelse Sat fokus på kvinder som ekspertkilder i medierne Lanceret en værktøjskasse til kvinder, som ønsker at blive ledere og til tillidsrepræsentanter, som vil arbejde med ligestilling og karriere Kampagnet for at fremme fædres mulighed for at tage forældreorlov. DM i medierne En måde at få indflydelse på, er at markere sig i den offentlige debat og meningsdannelse. Derfor er det vigtigt, at DM markerer sig og giver sin mening til kende i aktuelle sager i medierne og overfor politikere og interessenter. DM er enten citeret eller på anden måde nævnt i centrale artikler og indslag i medierne 109 gange i Heraf har DM været pennefører på 42 debatindlæg i dagspressen. Valg til formandspost og hovedbestyrelse I september 2010 blev Ingrid Stage genvalgt som formand for DM for en ny toårig periode. Ingrid Stages største mærkesag er at gøre tillidsrepræsentanterne til et bindeled mellem medlemmerne på arbejdspladsen og DM s centrale niveau. Andre mærkesager er forskningsog ytringsfrihed, bedre overenskomstdækning på både private og offentlige arbejdspladser samt ligestilling. I oktober 2010 var der hovedbestyrelsesvalg i DM. Hovedbestyrelsen har ansvaret for blandt andet udvikling af fagforeningen, for DM s mærkesager, for den eksterne profilering og samarbejde med andre organisationer. 10 hovedbestyrelsesmedlemmer - inklusiv formanden - er direkte medlemsvalgte, mens resten er udpeget af sektorerne. Kønsfordelingen i bestyrelsen er på 7 kvinder og 10 mænd.

20 Nimbusparken Frederiksberg Telefon: dm.dk

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9

DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM KORT FORTALT Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 DM S MEDLEMMER SEKTORER I DM DM Offentlig: Medlemmer ansat i administrative job i staten, regioner og kommuner. DM Privat: Privatansatte medlemmer. Medlemsfordelingen

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

dm kort fortalt Årsrapport 2011

dm kort fortalt Årsrapport 2011 dm kort fortalt Årsrapport 2011 1 2 Dm s medlemmer DM s medlemmer DM rundede i 2011 et medlemstal på 40.000 medlemmer, hvilket er en stigning på 2000 medlemmer i forhold til året før. Dermed følger 2011

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

DM s ligelønsstrategi

DM s ligelønsstrategi DM s ligelønsstrategi 1.1. BAGGRUND DM har valgt at formulere en ligelønsstrategi for at synliggøre, hvordan DM anskuer ligelønsspørgsmålet, og hvad vi gør for at løse udfordringerne. Medlemmerne af DM

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Vi giver dig god arbejdslyst

Vi giver dig god arbejdslyst Vi giver dig god arbejdslyst krifa.dk Som kunde i Krifa får du hjælp og inspiration i hele dit arbejdsliv. Læs mere om de mange fordele ved at være kunde i vores fagforening og a-kasse. Vi vil så gerne,

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Fra DM har vi været bistået af konsulenterne Aase Riis og Charlotte Fog-Nielsen samt sekretær Stephan Kretzschner.

Fra DM har vi været bistået af konsulenterne Aase Riis og Charlotte Fog-Nielsen samt sekretær Stephan Kretzschner. Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2010 Bestyrelsen Formand: Ole Tougård Ollerup Gymnastikhøjskole Næstformand: Erik Pill Christensen Egå Ungdomshøjskole Sekretær Karin Busk Sørensen Egmont Højskole

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd september 2016 Alle rettigheder

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

DM Pensionist et aktivt netværk

DM Pensionist et aktivt netværk DM Pensionist et aktivt netværk 2 Samarbejde styrker Fællesskabet DM Pensionist En sektion under DM Vi samarbejder med DJØF s pensionister og har gennem Statspensionisternes Centralorganisation kontakt

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

VELKOMMEN. til et stærkt fagligt fællesskab

VELKOMMEN. til et stærkt fagligt fællesskab VELKOMMEN til et stærkt fagligt fællesskab Et stærkt fagligt fællesskab Velkommen til Kost & Ernæringsforbundet er Danmarks stærkeste fællesskab for dig, der arbejder med kost, ernæring og sundhed. Et

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere