Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse 2013 Side 1"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA medlemmer har deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med IDA, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi samt at sammenligne disse resultater med medlemsundersøgelsen fra 11. Undersøgelsen er derfor, med få ændringer, gennemført efter samme metode som medlemsundersøgelsen 11. Med undersøgelsens resultater er der således også grundlag for at vurdere udvikling og aktuelle niveau på de strategiske målepunkter fra undersøgelsen, som indgår i IDA Strategi 13. Den anvendte metode og model for måling af medlemstilfredshed er udviklet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Modellen er kort beskrevet nedenfor. Undersøgelsen er i år gennemført og rapporteret af IDA selv. Rapporteringen omfatter kandidatmedlemmer (erhvervsaktive og pensionister), som er samme medlemsgruppe som i 11. Undersøgelsen er også gennemført blandt studerende. Resultaterne herfra rapporteres i et særskilt notat. Model for tilfredshed og begreber Medlemsundersøgelsen, og den underliggende model for tilfredshed, skelner mellem såkaldte indsatsområder og resultatområder. Resultatområder måles i undersøgelsen som medlemstilfredshed og loyalitet (tilfredshed skaber loyalitet). Der er en kausal sammenhæng mellem indsatsområder og resultatområder. Således er tilfredshed i modellen ikke noget der eksisterer i sig selv. Tilfredshed opstår og udvikles med basis i de konkrete præferencer og erfaringer, der er knyttet til medlemsskabet. Disse præferencer og erfaringer er i undersøgelsen operationaliseret i følgende fem indsatsområder, som udgør kernen i anvendte spørgeramme: Omdømme, dækker over medlemmernes opfattelse af IDAs omdømme og fremtræden. Forventninger, dækker over medlemmernes forventninger til IDA og indsatsområderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte. Medlemstilbud, dækker over medlemmernes vurdering af IDAs medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Rådgivning, omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning de har mulighed for at få fra IDA. Udbytte, dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte de får af IDAs medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt. I undersøgelsen er alle spørgsmål besvaret på en skala fra 1-1, som i den efterfølgende rapportering er transformeret til et indeks fra -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed. Resultaterne formidles som den gennemsnitlige indeksværdi på hvert spørgsmål. Hovedresultater Ud fra undersøgelsen resultater kan der fremhæves følgende: Fortsat højt tilfredshedsniveau, loyalitet og ambassadørvilje. Den generelle tilfredshed med IDA er steget med +2 indekspoint fra til 69. Sandsynligheden for medlemskab om to år er steget med +3 indekspoint fra til 83. Anbefaling af medlemskab er steget med +4 indekspoint fra 74 til78.

2 Medlemsundersøgelse 13 Side 2 Der har været en overvejende positiv udvikling. Ud af undersøgelsens i alt 51 spørgsmål har der været en positiv fremgang på 38 spørgsmål. I lidt mere end halvdelen af disse er fremgangen dog begrænset og indenfor den statistiske usikkerhed. I 15 tilfælde er fremgangen dog på mere end 2 indekspoint, hvilket ligger over niveauet for den statistiske usikkerhed. Kun i 3 tilfælde er vurderingen lavere end i 11. Som det var tilfældet i undersøgelsen fra 11, er de lavest vurderede forhold i 13 stadig relateret til medlemmernes personlige udbytte af IDAs aktiviteter vedrørende løn og ansættelsesvilkår. Sammenlignet med 11 er vurderingerne uændrede, når det gælder det personlige udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (indeks 52) og udbyttet af, at medlemskabet har styrket deres værdi på arbejdsmarkedet (indeks 44). Trods pæn fremgang (+4) er det personlige udbytte af IDAs tilstedeværelse på arbejdspladsen fortsat blandt de lavest vurderede enkeltspørgsmål i undersøgelsen (indeks 42). Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at det langt fra er alle medlemmer, som har en forventning om at IDA eksempelvis er til stede lokalt på arbejdspladsen (indeks 52). I modsætning til det personlige udbytte er der en pæn fremgang i den mere generelle vurdering af kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (+6) og kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (+4). Der synes altså i denne sammenhæng at være forskel på den mere generelle vurdering af IDA og vurderingen af det personlige udbytte. Målepunkter i IDA strategi 13 I forbindelse med udarbejdelse af IDA strategi blev der fra medlemsundersøgelsen i 11 udvalgt en række forhold, som vurderedes at være særligt relevante at monitorere, og som derfor indgår som konkrete mål i strategi 13. I nedenstående tabel 1 fremgår disse i alt 1 strategiske mål. Det kan fremhæves, at udviklingen fra 11 til 13 generelt har været positiv. På de enkelte spørgsmål kan der enten noteres en fremgang på 1-5 indekspoint, eller en fastholdelse af niveauet fra 11. I relation til de strategiske mål, ses disse at være nået i de tre tilfælde: IDAs omdømme og den samlede vurdering af medlemstilbud/-ydelser samt personlig rådgivning/vejledning. 1: Strategiske målepunkter, niveau og udvikling fra 11 til 13 Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Udvikl. 11 til 13 Strategi Mål 13 Spørgsmål Indeks IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent 72 IDA som en faglig organisation der giver et fagligt fælles skab og fælles identitet IDA som en faglig organisation der skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed IDA som en faglig organisation der samlet set har et godt omdømme Den samlede kvalitet af medlemstilbud og ydelser i IDA Den samlede kvalitet af personlig rådgivning og vejledning i IDA Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet Din tilfredshed alt i alt med dit medlemskab af IDA Medlemmer med global karriere (%) N

3 Medlemsundersøgelse 13 Side 3 Prioriteringsområder fra 11 I medlemsundersøgelsen fra 11 blev der identificeret en række såkaldte prioriteringsområder, som er de forhold, hvor man med størst fordel kan prioritere sin indsats, hvis formålet er at forbedre den generelle medlemstilfredshed og loyalitet. Disse i alt 9 prioriteringsområder fremgår af tabel 2. Det skal bemærkes, at nogle af disse prioriteringsområder også indgår i tabel 1 med strategiske mål. Der er ikke formuleret eksplicitte mål for prioriteringsområderne, hvorfor denne kolonne er udeladt af tabellen. Af de i alt 9 udpegede prioriteringsområder ses der en fremgang i 5 tilfælde og uændret niveau i de 4 øvrige forhold. Størst fremgang (+3) har der været i vurderingen af personlig karriere og kompetenceudvikling samt rådgivning om arbejde i udlandet. Der er også en fremgang på +3 på medlemmernes forventning til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler. Besvarelsen af dette spørgsmål udtrykker medlemmernes vurdering af, hvor vigtigt det er for dem selv, at IDA udfører denne aktivitet. 2: Prioriteringsområder, niveau og udvikling fra 11 til 13 Spørgsmål Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Indeks Udvikl. 11 til 13 IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent IDA som en faglig organisation, der kæmper for dine interesser Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (fx arbejdsmiljø, løn, stress, karriere) Forventningen til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet N _ Identifikation af prioriteringsområder sker ud fra en metode, som er udviklet og beskyttet af virksomheden bag tilfredshedsmodellen (MSI Research). Da medlemsundersøgelsen i år er gennemført af IDA selv, har det ikke været muligt at identificere prioriteringsområder eller udarbejde de prioriteringskort, som indgik i 11 rapporten. Det må dog antages, at den grundlæggende model for medlemstilfredshed er stabil og ikke har ændret sig markant siden 11. Med mindre tilfredsheden med de identificerede prioriteringsområderne fra 11 er steget betydeligt, må det derfor antages, at prioriteringsområderne fortsat er gældende. Om undersøgelsen I alt blev kandidatmedlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har helt eller delvist gennemført undersøgelsen. Dette giver en samlet svarprocent på 15 procent. Sammenlignet med undersøgelsen fra 11 med en svarprocent på 19 procent giver det 4 procents forskel. Det skyldes delvist at spørgeskemaet i 13 er sendt ud i starten august, hvor en del af IDAs medlemmer har været på ferie, og derfor sandsynligvis ikke har været opmærksom på undersøgelsen.

4 Medlemsundersøgelse 13 Side 4 Besvarelserne er repræsentativt fordelt sammenlignet med den generelle medlemsfordeling (bruttostikprøven). I tabellen herunder fremgår fordelingen på køn, alder og regionalt på stikprøve (besvarelserne) og bruttostikprøve. Bruttostikprøven udgør de medlemmer, der blev inviteret til at deltage i medlemsundersøgelsen. Repræsentativiteten af denne gruppe er sikret gennem tilfældig udvælgelse, så bruttostikprøven ideelt set svarer til den generelle medlemsfordeling. De udregnede afvigelser sammenlignes med afvigelserne fra undersøgelsen i 11 for at sikre et validt sammenligningsgrundlag for resultaterne senere i notatet. 3: Medlemsundersøgelsens repræsentativitet 11og 13 Stikprøven 11 Stikprøven 13 Bruttostikprøven 11 Bruttostikprøven 13 Difference 11 Difference 13 Køn Kvinder 19,8 %,3 % 18,5 % 19,8 % 1,3 %,5 % Mænd,2 % 79,7 % 81,5 %,2 % -1,3 % -,5 % Alder Under 3 år 9,8 % 9,4 % 11,1 % 1,6 % -1,3 % -1,3 % 3-39 år 23, % 23,1 % 27,9 % 26,8 % -4,9 % -3,8 % -49 år 26,5 % 24,5 % 28,5 % 26,8 % -2, % -2,3 % 5-59 år 18,8 % 18,5 % 16, % 17,6 % 2,8 %,9 % -69 år 15,7 % 14,6 % 11,6 % 11,4 % 4,1 % 3,2 % 7 år eller over 6,2 % 1, % 4,9 % 6,7 % 1,3 % 3,3 % Region Fyns region 6, % 6,6 % 6,2 % 6, % -,2 %,5 % Københavns region 36,1 % 35,2 % 34,9 % 36,9 % 1,2 % -1,7 % Nordjysk region 1, % 1,1 % 8,8 % 9, % 1,2 % 1,1 % Nordsjæl. region 11,1 % 11,1 % 11,9 % 11,6 % -,8 % -,6 % Sjællands region 1,6 % 1,3 % 1,2 % 9,3 %,4 % 1, % Sydjysk region 8,7 % 8,2 % 8,8 % 8,2 % -,1 %, % Vestjysk region 5,3 % 6,1 % 5,4 % 5,2 % -,1 % 1, % Østjysk region 12,3 % 12,4 % 13,9 % 13,8 % -1,6 % -1,4 % Resultaterne følger i store træk 11-undersøgelsen, som peger på, at jo ældre jo mere tilbøjelig er IDAs medlemmer til at svare på spørgeskemaet. Tallene fra 11 gav ikke anledning til at konkludere en skævvridning i efterfølgende resultater, hvorfor dette heller ikke antages at være tilfældet i 13. Men eftersom tidligere erfaringer viser at pensionister overordnet vurdere IDA mere positivt, kan der være grund til at holde dette in mente i forbindelse med gennemsnitsbetragtningerne. Resultater På de følgende sider præsenteres resultater for de fem indsatsområder, og generelt, fra medlemsundersøgelsen 13 og 11. Enkelte spørgsmålsformuleringer er i 13 ændret i forhold til 11, hvorfor resultater ikke nødvendigvis er fuldt ud sammenlignelige. I diagrammerne der sammenligner vurderingerne vil der derfor både være fremhævet spørgsmålet fra 11 og spørgsmålet fra 13. I tilfælde af markante forskelle imellem resultater fra 11 og 13 er det derfor værd at lægge mærke til, om det skyldes en ændring i spørgsmålet. Resultaterne præsenteres som det gennemsnitlige indeks på hvert spørgsmål. Indeks er -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed.

5 Medlemsundersøgelse 13 Side 5 Som tommelfingerregel vil en ændring på mere end 2 indekspoint fra 11 til 13 være statistisk signifikant. Det betyder, at ændringer på mere end 2 indekspoint indikerer, at forskellen er større end den statistiske usikkerhed, der er ved undersøgelser af denne karakter.

6 Medlemsundersøgelse 13 Side 6 Omdømme Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du opfatter IDAs omdømme. Hvor enig eller uenig er du i, at IDA fremstår som =meget uenig, = meget enig troværdig og pålidelig faglig organisation? medlemsorienteret faglig organisation? faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? faglig organisation der tilbyder ydelser af høj kvalitet? faglig organisation der er præget af nytænkning? kompetent faglig organisation? faglig organisation, der kæmper for mine interesser? faglig organisation der giver et fagligt fællesskab og fælles identitet? faglig organisation som skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed? faglig organisation som gennem politisk interessevaretagelse fremmer ingeniørfagets og medlemmernes interesser? faglig organisation der er globalt og internationalt orienteret? faglig organisation der er digitalt orienteret og tilbyder virtuelle og onlinebaserede ydelser via web og mobil? faglig organisation der samlet set har et godt omdømme?

7 Medlemsundersøgelse 13 Side 7 Forventninger De næste spørgsmål handler om dine forventninger til IDA og hvor vigtigt det er for dig, at IDA udfører forskellige aktiviteter. Hvor vigtigt er det for dig, at IDA = Slet ikke vigtigt, = Særdeles vigtigt Bemærk, at en lav værdi indikerer, at medlemmerne ikke synes det er vigtigt, at IDA udfører den pågældende aktivitet Tilbyder individuel service, sparring og rådgivning om løn, karriere, kontrakter, afskedigelser mv.? 68 IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode lønog ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Faglige og netværksskabende aktiviteter (f.eks. arrangementer, netværk og mentorordning)? Muligheden for selv at finde svar på mine spørgsmål via virtuelle og onlinebaserede ydelser via IDAs hjemmeside, mobiltjenester og lignende? (11) Forsikringer (herunder tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? (13) Tilbyder forsikringer og rabatordninger (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.,ida Xtra) Medlemskommunikation (via hjemmeside, publikationer, nyhedsbreve, breve, m.m.)? (11) Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? (13) Giver mulighed for at komme i kontakt med IDA, når det passer dig (24/7)? IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/ Virksomhedsklub på arbejdspladsen)? IDAs arbejde for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? 13 Forventninger (nye spørgsmål i 13) Her ses medlemmernes vurdering af 4 nye spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. Tallene er således kun for Søger at påvirke folketinget og lovgivningen til gavn for medlemmernes velfærd. 63 Arrangerer sociale og kulturelle aktiviteter for medlemmerne. 81 Understøtter medlemmerne ved jobsøgning og ledighed. 76 Tilbyder opkvalificeringskurser eller efteruddannelse.

8 Medlemsundersøgelse 13 Side 8 Medlemstilbud Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Kvaliteten af faglige arrangementer (f.eks. fagtekniske arrangementer, gå-hjem møder, kurser, mentorordning)? Kvaliteten af netværksskabende aktiviteter (f.eks. fagtekniske netværk/selskaber, regionale netværk og IDA Business Netværk)? Kvaliteten af sociale og Kvaliteten af information kulturelle arrangementer? og digitale onlinetjenester via IDAs hjemmeside? Kvaliteten af ingeniøren (blad og hjemmeside samlet set)? Kvaliteten af IDAs lønstatistik som redskab til lønforhandling og viden om løn? Kvaliteten af kurser om karriere og arbejdsvilkår? Kvaliteten af forsikringer fra IDA (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? Kvaliteten af kontante fordele som medlemskab af IDA kan give (IDA Xtra, rabatordninger)? Kvaliteten af medlemskommunikation fra IDA til dig (breve, e- mail, IDAvisen, pjecer mm.)? Kvaliteten af nyhedsmail og nyhedsbreve fra IDA som du kan abonnere på? Kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? Den samlede kvalitet af medlemstilbud og - ydelser i IDA?

9 Medlemsundersøgelse 13 Side 9 Rådgivning Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? Kvaliteten af IDAs service og juridiske rådgivning om ansættelsesvilkår, kontrakter, løn og afskedigelse? Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning? Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet? Den samlede kvalitet af rådgivning og vejledning i IDA?

10 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Udbytte De næste spørgsmål handler om dit personlige udbytte af dit medlemskab af IDA. Tænk nu på de medlemstilbud og services samt den rådgivning og vejledning du får eller kan få som medlem af IDA, samt IDAs arbejde med faglige og politiske emner. Hvordan vurderer = meget lavt, = meget højt 56 Dit udbytte af service, rådgivning og sparring i IDA (kompetence, professionalisme osv.)? Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? (11) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder? (13) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder ved at understøtte medlemmer, der har problemer med deres arbejdsgiver Dit udbytte af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, chefforhandler, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? At medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet? Dit samlede udbytte af de ydelser du får - eller har mulighed for at få - som medlem af medlem af IDA?

11 Medlemsundersøgelse 13 Side 11 Tilfredshed Din generelle vurdering af IDA. = meget utilfreds, = meget tilfreds 69 Loyalitet Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af IDA? De næste spørgsmål handler om din tilknytning til IDA = helt sikkert ikke = helt sikkert. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale medlemskab af IDA til andre, hvis du blev spurgt? Hvor sandsynligt er det, at du er medlem af IDA om 2 år?

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere