Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse 2013 Side 1"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA medlemmer har deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med IDA, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi samt at sammenligne disse resultater med medlemsundersøgelsen fra 11. Undersøgelsen er derfor, med få ændringer, gennemført efter samme metode som medlemsundersøgelsen 11. Med undersøgelsens resultater er der således også grundlag for at vurdere udvikling og aktuelle niveau på de strategiske målepunkter fra undersøgelsen, som indgår i IDA Strategi 13. Den anvendte metode og model for måling af medlemstilfredshed er udviklet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Modellen er kort beskrevet nedenfor. Undersøgelsen er i år gennemført og rapporteret af IDA selv. Rapporteringen omfatter kandidatmedlemmer (erhvervsaktive og pensionister), som er samme medlemsgruppe som i 11. Undersøgelsen er også gennemført blandt studerende. Resultaterne herfra rapporteres i et særskilt notat. Model for tilfredshed og begreber Medlemsundersøgelsen, og den underliggende model for tilfredshed, skelner mellem såkaldte indsatsområder og resultatområder. Resultatområder måles i undersøgelsen som medlemstilfredshed og loyalitet (tilfredshed skaber loyalitet). Der er en kausal sammenhæng mellem indsatsområder og resultatområder. Således er tilfredshed i modellen ikke noget der eksisterer i sig selv. Tilfredshed opstår og udvikles med basis i de konkrete præferencer og erfaringer, der er knyttet til medlemsskabet. Disse præferencer og erfaringer er i undersøgelsen operationaliseret i følgende fem indsatsområder, som udgør kernen i anvendte spørgeramme: Omdømme, dækker over medlemmernes opfattelse af IDAs omdømme og fremtræden. Forventninger, dækker over medlemmernes forventninger til IDA og indsatsområderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte. Medlemstilbud, dækker over medlemmernes vurdering af IDAs medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Rådgivning, omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning de har mulighed for at få fra IDA. Udbytte, dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte de får af IDAs medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt. I undersøgelsen er alle spørgsmål besvaret på en skala fra 1-1, som i den efterfølgende rapportering er transformeret til et indeks fra -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed. Resultaterne formidles som den gennemsnitlige indeksværdi på hvert spørgsmål. Hovedresultater Ud fra undersøgelsen resultater kan der fremhæves følgende: Fortsat højt tilfredshedsniveau, loyalitet og ambassadørvilje. Den generelle tilfredshed med IDA er steget med +2 indekspoint fra til 69. Sandsynligheden for medlemskab om to år er steget med +3 indekspoint fra til 83. Anbefaling af medlemskab er steget med +4 indekspoint fra 74 til78.

2 Medlemsundersøgelse 13 Side 2 Der har været en overvejende positiv udvikling. Ud af undersøgelsens i alt 51 spørgsmål har der været en positiv fremgang på 38 spørgsmål. I lidt mere end halvdelen af disse er fremgangen dog begrænset og indenfor den statistiske usikkerhed. I 15 tilfælde er fremgangen dog på mere end 2 indekspoint, hvilket ligger over niveauet for den statistiske usikkerhed. Kun i 3 tilfælde er vurderingen lavere end i 11. Som det var tilfældet i undersøgelsen fra 11, er de lavest vurderede forhold i 13 stadig relateret til medlemmernes personlige udbytte af IDAs aktiviteter vedrørende løn og ansættelsesvilkår. Sammenlignet med 11 er vurderingerne uændrede, når det gælder det personlige udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (indeks 52) og udbyttet af, at medlemskabet har styrket deres værdi på arbejdsmarkedet (indeks 44). Trods pæn fremgang (+4) er det personlige udbytte af IDAs tilstedeværelse på arbejdspladsen fortsat blandt de lavest vurderede enkeltspørgsmål i undersøgelsen (indeks 42). Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at det langt fra er alle medlemmer, som har en forventning om at IDA eksempelvis er til stede lokalt på arbejdspladsen (indeks 52). I modsætning til det personlige udbytte er der en pæn fremgang i den mere generelle vurdering af kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (+6) og kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (+4). Der synes altså i denne sammenhæng at være forskel på den mere generelle vurdering af IDA og vurderingen af det personlige udbytte. Målepunkter i IDA strategi 13 I forbindelse med udarbejdelse af IDA strategi blev der fra medlemsundersøgelsen i 11 udvalgt en række forhold, som vurderedes at være særligt relevante at monitorere, og som derfor indgår som konkrete mål i strategi 13. I nedenstående tabel 1 fremgår disse i alt 1 strategiske mål. Det kan fremhæves, at udviklingen fra 11 til 13 generelt har været positiv. På de enkelte spørgsmål kan der enten noteres en fremgang på 1-5 indekspoint, eller en fastholdelse af niveauet fra 11. I relation til de strategiske mål, ses disse at være nået i de tre tilfælde: IDAs omdømme og den samlede vurdering af medlemstilbud/-ydelser samt personlig rådgivning/vejledning. 1: Strategiske målepunkter, niveau og udvikling fra 11 til 13 Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Udvikl. 11 til 13 Strategi Mål 13 Spørgsmål Indeks IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent 72 IDA som en faglig organisation der giver et fagligt fælles skab og fælles identitet IDA som en faglig organisation der skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed IDA som en faglig organisation der samlet set har et godt omdømme Den samlede kvalitet af medlemstilbud og ydelser i IDA Den samlede kvalitet af personlig rådgivning og vejledning i IDA Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet Din tilfredshed alt i alt med dit medlemskab af IDA Medlemmer med global karriere (%) N

3 Medlemsundersøgelse 13 Side 3 Prioriteringsområder fra 11 I medlemsundersøgelsen fra 11 blev der identificeret en række såkaldte prioriteringsområder, som er de forhold, hvor man med størst fordel kan prioritere sin indsats, hvis formålet er at forbedre den generelle medlemstilfredshed og loyalitet. Disse i alt 9 prioriteringsområder fremgår af tabel 2. Det skal bemærkes, at nogle af disse prioriteringsområder også indgår i tabel 1 med strategiske mål. Der er ikke formuleret eksplicitte mål for prioriteringsområderne, hvorfor denne kolonne er udeladt af tabellen. Af de i alt 9 udpegede prioriteringsområder ses der en fremgang i 5 tilfælde og uændret niveau i de 4 øvrige forhold. Størst fremgang (+3) har der været i vurderingen af personlig karriere og kompetenceudvikling samt rådgivning om arbejde i udlandet. Der er også en fremgang på +3 på medlemmernes forventning til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler. Besvarelsen af dette spørgsmål udtrykker medlemmernes vurdering af, hvor vigtigt det er for dem selv, at IDA udfører denne aktivitet. 2: Prioriteringsområder, niveau og udvikling fra 11 til 13 Spørgsmål Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Indeks Udvikl. 11 til 13 IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent IDA som en faglig organisation, der kæmper for dine interesser Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (fx arbejdsmiljø, løn, stress, karriere) Forventningen til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet N _ Identifikation af prioriteringsområder sker ud fra en metode, som er udviklet og beskyttet af virksomheden bag tilfredshedsmodellen (MSI Research). Da medlemsundersøgelsen i år er gennemført af IDA selv, har det ikke været muligt at identificere prioriteringsområder eller udarbejde de prioriteringskort, som indgik i 11 rapporten. Det må dog antages, at den grundlæggende model for medlemstilfredshed er stabil og ikke har ændret sig markant siden 11. Med mindre tilfredsheden med de identificerede prioriteringsområderne fra 11 er steget betydeligt, må det derfor antages, at prioriteringsområderne fortsat er gældende. Om undersøgelsen I alt blev kandidatmedlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har helt eller delvist gennemført undersøgelsen. Dette giver en samlet svarprocent på 15 procent. Sammenlignet med undersøgelsen fra 11 med en svarprocent på 19 procent giver det 4 procents forskel. Det skyldes delvist at spørgeskemaet i 13 er sendt ud i starten august, hvor en del af IDAs medlemmer har været på ferie, og derfor sandsynligvis ikke har været opmærksom på undersøgelsen.

4 Medlemsundersøgelse 13 Side 4 Besvarelserne er repræsentativt fordelt sammenlignet med den generelle medlemsfordeling (bruttostikprøven). I tabellen herunder fremgår fordelingen på køn, alder og regionalt på stikprøve (besvarelserne) og bruttostikprøve. Bruttostikprøven udgør de medlemmer, der blev inviteret til at deltage i medlemsundersøgelsen. Repræsentativiteten af denne gruppe er sikret gennem tilfældig udvælgelse, så bruttostikprøven ideelt set svarer til den generelle medlemsfordeling. De udregnede afvigelser sammenlignes med afvigelserne fra undersøgelsen i 11 for at sikre et validt sammenligningsgrundlag for resultaterne senere i notatet. 3: Medlemsundersøgelsens repræsentativitet 11og 13 Stikprøven 11 Stikprøven 13 Bruttostikprøven 11 Bruttostikprøven 13 Difference 11 Difference 13 Køn Kvinder 19,8 %,3 % 18,5 % 19,8 % 1,3 %,5 % Mænd,2 % 79,7 % 81,5 %,2 % -1,3 % -,5 % Alder Under 3 år 9,8 % 9,4 % 11,1 % 1,6 % -1,3 % -1,3 % 3-39 år 23, % 23,1 % 27,9 % 26,8 % -4,9 % -3,8 % -49 år 26,5 % 24,5 % 28,5 % 26,8 % -2, % -2,3 % 5-59 år 18,8 % 18,5 % 16, % 17,6 % 2,8 %,9 % -69 år 15,7 % 14,6 % 11,6 % 11,4 % 4,1 % 3,2 % 7 år eller over 6,2 % 1, % 4,9 % 6,7 % 1,3 % 3,3 % Region Fyns region 6, % 6,6 % 6,2 % 6, % -,2 %,5 % Københavns region 36,1 % 35,2 % 34,9 % 36,9 % 1,2 % -1,7 % Nordjysk region 1, % 1,1 % 8,8 % 9, % 1,2 % 1,1 % Nordsjæl. region 11,1 % 11,1 % 11,9 % 11,6 % -,8 % -,6 % Sjællands region 1,6 % 1,3 % 1,2 % 9,3 %,4 % 1, % Sydjysk region 8,7 % 8,2 % 8,8 % 8,2 % -,1 %, % Vestjysk region 5,3 % 6,1 % 5,4 % 5,2 % -,1 % 1, % Østjysk region 12,3 % 12,4 % 13,9 % 13,8 % -1,6 % -1,4 % Resultaterne følger i store træk 11-undersøgelsen, som peger på, at jo ældre jo mere tilbøjelig er IDAs medlemmer til at svare på spørgeskemaet. Tallene fra 11 gav ikke anledning til at konkludere en skævvridning i efterfølgende resultater, hvorfor dette heller ikke antages at være tilfældet i 13. Men eftersom tidligere erfaringer viser at pensionister overordnet vurdere IDA mere positivt, kan der være grund til at holde dette in mente i forbindelse med gennemsnitsbetragtningerne. Resultater På de følgende sider præsenteres resultater for de fem indsatsområder, og generelt, fra medlemsundersøgelsen 13 og 11. Enkelte spørgsmålsformuleringer er i 13 ændret i forhold til 11, hvorfor resultater ikke nødvendigvis er fuldt ud sammenlignelige. I diagrammerne der sammenligner vurderingerne vil der derfor både være fremhævet spørgsmålet fra 11 og spørgsmålet fra 13. I tilfælde af markante forskelle imellem resultater fra 11 og 13 er det derfor værd at lægge mærke til, om det skyldes en ændring i spørgsmålet. Resultaterne præsenteres som det gennemsnitlige indeks på hvert spørgsmål. Indeks er -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed.

5 Medlemsundersøgelse 13 Side 5 Som tommelfingerregel vil en ændring på mere end 2 indekspoint fra 11 til 13 være statistisk signifikant. Det betyder, at ændringer på mere end 2 indekspoint indikerer, at forskellen er større end den statistiske usikkerhed, der er ved undersøgelser af denne karakter.

6 Medlemsundersøgelse 13 Side 6 Omdømme Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du opfatter IDAs omdømme. Hvor enig eller uenig er du i, at IDA fremstår som =meget uenig, = meget enig troværdig og pålidelig faglig organisation? medlemsorienteret faglig organisation? faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? faglig organisation der tilbyder ydelser af høj kvalitet? faglig organisation der er præget af nytænkning? kompetent faglig organisation? faglig organisation, der kæmper for mine interesser? faglig organisation der giver et fagligt fællesskab og fælles identitet? faglig organisation som skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed? faglig organisation som gennem politisk interessevaretagelse fremmer ingeniørfagets og medlemmernes interesser? faglig organisation der er globalt og internationalt orienteret? faglig organisation der er digitalt orienteret og tilbyder virtuelle og onlinebaserede ydelser via web og mobil? faglig organisation der samlet set har et godt omdømme?

7 Medlemsundersøgelse 13 Side 7 Forventninger De næste spørgsmål handler om dine forventninger til IDA og hvor vigtigt det er for dig, at IDA udfører forskellige aktiviteter. Hvor vigtigt er det for dig, at IDA = Slet ikke vigtigt, = Særdeles vigtigt Bemærk, at en lav værdi indikerer, at medlemmerne ikke synes det er vigtigt, at IDA udfører den pågældende aktivitet Tilbyder individuel service, sparring og rådgivning om løn, karriere, kontrakter, afskedigelser mv.? 68 IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode lønog ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Faglige og netværksskabende aktiviteter (f.eks. arrangementer, netværk og mentorordning)? Muligheden for selv at finde svar på mine spørgsmål via virtuelle og onlinebaserede ydelser via IDAs hjemmeside, mobiltjenester og lignende? (11) Forsikringer (herunder tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? (13) Tilbyder forsikringer og rabatordninger (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.,ida Xtra) Medlemskommunikation (via hjemmeside, publikationer, nyhedsbreve, breve, m.m.)? (11) Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? (13) Giver mulighed for at komme i kontakt med IDA, når det passer dig (24/7)? IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/ Virksomhedsklub på arbejdspladsen)? IDAs arbejde for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? 13 Forventninger (nye spørgsmål i 13) Her ses medlemmernes vurdering af 4 nye spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. Tallene er således kun for Søger at påvirke folketinget og lovgivningen til gavn for medlemmernes velfærd. 63 Arrangerer sociale og kulturelle aktiviteter for medlemmerne. 81 Understøtter medlemmerne ved jobsøgning og ledighed. 76 Tilbyder opkvalificeringskurser eller efteruddannelse.

8 Medlemsundersøgelse 13 Side 8 Medlemstilbud Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Kvaliteten af faglige arrangementer (f.eks. fagtekniske arrangementer, gå-hjem møder, kurser, mentorordning)? Kvaliteten af netværksskabende aktiviteter (f.eks. fagtekniske netværk/selskaber, regionale netværk og IDA Business Netværk)? Kvaliteten af sociale og Kvaliteten af information kulturelle arrangementer? og digitale onlinetjenester via IDAs hjemmeside? Kvaliteten af ingeniøren (blad og hjemmeside samlet set)? Kvaliteten af IDAs lønstatistik som redskab til lønforhandling og viden om løn? Kvaliteten af kurser om karriere og arbejdsvilkår? Kvaliteten af forsikringer fra IDA (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? Kvaliteten af kontante fordele som medlemskab af IDA kan give (IDA Xtra, rabatordninger)? Kvaliteten af medlemskommunikation fra IDA til dig (breve, e- mail, IDAvisen, pjecer mm.)? Kvaliteten af nyhedsmail og nyhedsbreve fra IDA som du kan abonnere på? Kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? Den samlede kvalitet af medlemstilbud og - ydelser i IDA?

9 Medlemsundersøgelse 13 Side 9 Rådgivning Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? Kvaliteten af IDAs service og juridiske rådgivning om ansættelsesvilkår, kontrakter, løn og afskedigelse? Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning? Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet? Den samlede kvalitet af rådgivning og vejledning i IDA?

10 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Udbytte De næste spørgsmål handler om dit personlige udbytte af dit medlemskab af IDA. Tænk nu på de medlemstilbud og services samt den rådgivning og vejledning du får eller kan få som medlem af IDA, samt IDAs arbejde med faglige og politiske emner. Hvordan vurderer = meget lavt, = meget højt 56 Dit udbytte af service, rådgivning og sparring i IDA (kompetence, professionalisme osv.)? Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? (11) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder? (13) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder ved at understøtte medlemmer, der har problemer med deres arbejdsgiver Dit udbytte af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, chefforhandler, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? At medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet? Dit samlede udbytte af de ydelser du får - eller har mulighed for at få - som medlem af medlem af IDA?

11 Medlemsundersøgelse 13 Side 11 Tilfredshed Din generelle vurdering af IDA. = meget utilfreds, = meget tilfreds 69 Loyalitet Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af IDA? De næste spørgsmål handler om din tilknytning til IDA = helt sikkert ikke = helt sikkert. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale medlemskab af IDA til andre, hvis du blev spurgt? Hvor sandsynligt er det, at du er medlem af IDA om 2 år?

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Aarhus universitet og den sociale kapital

Aarhus universitet og den sociale kapital Aarhus universitet og den sociale kapital AC TAP klubmøde 12. november 2013 Djøf Karriere- og kompetencecenter Søren Bjerregaard Kjær Udgangspunkt Startskud til længere proces Refleksioner over faglighed

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere