Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse 2013 Side 1"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA medlemmer har deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med IDA, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi samt at sammenligne disse resultater med medlemsundersøgelsen fra 11. Undersøgelsen er derfor, med få ændringer, gennemført efter samme metode som medlemsundersøgelsen 11. Med undersøgelsens resultater er der således også grundlag for at vurdere udvikling og aktuelle niveau på de strategiske målepunkter fra undersøgelsen, som indgår i IDA Strategi 13. Den anvendte metode og model for måling af medlemstilfredshed er udviklet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Modellen er kort beskrevet nedenfor. Undersøgelsen er i år gennemført og rapporteret af IDA selv. Rapporteringen omfatter kandidatmedlemmer (erhvervsaktive og pensionister), som er samme medlemsgruppe som i 11. Undersøgelsen er også gennemført blandt studerende. Resultaterne herfra rapporteres i et særskilt notat. Model for tilfredshed og begreber Medlemsundersøgelsen, og den underliggende model for tilfredshed, skelner mellem såkaldte indsatsområder og resultatområder. Resultatområder måles i undersøgelsen som medlemstilfredshed og loyalitet (tilfredshed skaber loyalitet). Der er en kausal sammenhæng mellem indsatsområder og resultatområder. Således er tilfredshed i modellen ikke noget der eksisterer i sig selv. Tilfredshed opstår og udvikles med basis i de konkrete præferencer og erfaringer, der er knyttet til medlemsskabet. Disse præferencer og erfaringer er i undersøgelsen operationaliseret i følgende fem indsatsområder, som udgør kernen i anvendte spørgeramme: Omdømme, dækker over medlemmernes opfattelse af IDAs omdømme og fremtræden. Forventninger, dækker over medlemmernes forventninger til IDA og indsatsområderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte. Medlemstilbud, dækker over medlemmernes vurdering af IDAs medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Rådgivning, omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning de har mulighed for at få fra IDA. Udbytte, dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte de får af IDAs medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt. I undersøgelsen er alle spørgsmål besvaret på en skala fra 1-1, som i den efterfølgende rapportering er transformeret til et indeks fra -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed. Resultaterne formidles som den gennemsnitlige indeksværdi på hvert spørgsmål. Hovedresultater Ud fra undersøgelsen resultater kan der fremhæves følgende: Fortsat højt tilfredshedsniveau, loyalitet og ambassadørvilje. Den generelle tilfredshed med IDA er steget med +2 indekspoint fra til 69. Sandsynligheden for medlemskab om to år er steget med +3 indekspoint fra til 83. Anbefaling af medlemskab er steget med +4 indekspoint fra 74 til78.

2 Medlemsundersøgelse 13 Side 2 Der har været en overvejende positiv udvikling. Ud af undersøgelsens i alt 51 spørgsmål har der været en positiv fremgang på 38 spørgsmål. I lidt mere end halvdelen af disse er fremgangen dog begrænset og indenfor den statistiske usikkerhed. I 15 tilfælde er fremgangen dog på mere end 2 indekspoint, hvilket ligger over niveauet for den statistiske usikkerhed. Kun i 3 tilfælde er vurderingen lavere end i 11. Som det var tilfældet i undersøgelsen fra 11, er de lavest vurderede forhold i 13 stadig relateret til medlemmernes personlige udbytte af IDAs aktiviteter vedrørende løn og ansættelsesvilkår. Sammenlignet med 11 er vurderingerne uændrede, når det gælder det personlige udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (indeks 52) og udbyttet af, at medlemskabet har styrket deres værdi på arbejdsmarkedet (indeks 44). Trods pæn fremgang (+4) er det personlige udbytte af IDAs tilstedeværelse på arbejdspladsen fortsat blandt de lavest vurderede enkeltspørgsmål i undersøgelsen (indeks 42). Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at det langt fra er alle medlemmer, som har en forventning om at IDA eksempelvis er til stede lokalt på arbejdspladsen (indeks 52). I modsætning til det personlige udbytte er der en pæn fremgang i den mere generelle vurdering af kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler (+6) og kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (+4). Der synes altså i denne sammenhæng at være forskel på den mere generelle vurdering af IDA og vurderingen af det personlige udbytte. Målepunkter i IDA strategi 13 I forbindelse med udarbejdelse af IDA strategi blev der fra medlemsundersøgelsen i 11 udvalgt en række forhold, som vurderedes at være særligt relevante at monitorere, og som derfor indgår som konkrete mål i strategi 13. I nedenstående tabel 1 fremgår disse i alt 1 strategiske mål. Det kan fremhæves, at udviklingen fra 11 til 13 generelt har været positiv. På de enkelte spørgsmål kan der enten noteres en fremgang på 1-5 indekspoint, eller en fastholdelse af niveauet fra 11. I relation til de strategiske mål, ses disse at være nået i de tre tilfælde: IDAs omdømme og den samlede vurdering af medlemstilbud/-ydelser samt personlig rådgivning/vejledning. 1: Strategiske målepunkter, niveau og udvikling fra 11 til 13 Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Udvikl. 11 til 13 Strategi Mål 13 Spørgsmål Indeks IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent 72 IDA som en faglig organisation der giver et fagligt fælles skab og fælles identitet IDA som en faglig organisation der skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed IDA som en faglig organisation der samlet set har et godt omdømme Den samlede kvalitet af medlemstilbud og ydelser i IDA Den samlede kvalitet af personlig rådgivning og vejledning i IDA Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet Din tilfredshed alt i alt med dit medlemskab af IDA Medlemmer med global karriere (%) N

3 Medlemsundersøgelse 13 Side 3 Prioriteringsområder fra 11 I medlemsundersøgelsen fra 11 blev der identificeret en række såkaldte prioriteringsområder, som er de forhold, hvor man med størst fordel kan prioritere sin indsats, hvis formålet er at forbedre den generelle medlemstilfredshed og loyalitet. Disse i alt 9 prioriteringsområder fremgår af tabel 2. Det skal bemærkes, at nogle af disse prioriteringsområder også indgår i tabel 1 med strategiske mål. Der er ikke formuleret eksplicitte mål for prioriteringsområderne, hvorfor denne kolonne er udeladt af tabellen. Af de i alt 9 udpegede prioriteringsområder ses der en fremgang i 5 tilfælde og uændret niveau i de 4 øvrige forhold. Størst fremgang (+3) har der været i vurderingen af personlig karriere og kompetenceudvikling samt rådgivning om arbejde i udlandet. Der er også en fremgang på +3 på medlemmernes forventning til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler. Besvarelsen af dette spørgsmål udtrykker medlemmernes vurdering af, hvor vigtigt det er for dem selv, at IDA udfører denne aktivitet. 2: Prioriteringsområder, niveau og udvikling fra 11 til 13 Spørgsmål Undersøgelsen 11 Undersøgelsen 13 Indeks Udvikl. 11 til 13 IDA som en faglig organisation der er præget af nytænkning IDA som en faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent IDA som en faglig organisation, der kæmper for dine interesser Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (fx arbejdsmiljø, løn, stress, karriere) Forventningen til IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler Medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet N _ Identifikation af prioriteringsområder sker ud fra en metode, som er udviklet og beskyttet af virksomheden bag tilfredshedsmodellen (MSI Research). Da medlemsundersøgelsen i år er gennemført af IDA selv, har det ikke været muligt at identificere prioriteringsområder eller udarbejde de prioriteringskort, som indgik i 11 rapporten. Det må dog antages, at den grundlæggende model for medlemstilfredshed er stabil og ikke har ændret sig markant siden 11. Med mindre tilfredsheden med de identificerede prioriteringsområderne fra 11 er steget betydeligt, må det derfor antages, at prioriteringsområderne fortsat er gældende. Om undersøgelsen I alt blev kandidatmedlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har helt eller delvist gennemført undersøgelsen. Dette giver en samlet svarprocent på 15 procent. Sammenlignet med undersøgelsen fra 11 med en svarprocent på 19 procent giver det 4 procents forskel. Det skyldes delvist at spørgeskemaet i 13 er sendt ud i starten august, hvor en del af IDAs medlemmer har været på ferie, og derfor sandsynligvis ikke har været opmærksom på undersøgelsen.

4 Medlemsundersøgelse 13 Side 4 Besvarelserne er repræsentativt fordelt sammenlignet med den generelle medlemsfordeling (bruttostikprøven). I tabellen herunder fremgår fordelingen på køn, alder og regionalt på stikprøve (besvarelserne) og bruttostikprøve. Bruttostikprøven udgør de medlemmer, der blev inviteret til at deltage i medlemsundersøgelsen. Repræsentativiteten af denne gruppe er sikret gennem tilfældig udvælgelse, så bruttostikprøven ideelt set svarer til den generelle medlemsfordeling. De udregnede afvigelser sammenlignes med afvigelserne fra undersøgelsen i 11 for at sikre et validt sammenligningsgrundlag for resultaterne senere i notatet. 3: Medlemsundersøgelsens repræsentativitet 11og 13 Stikprøven 11 Stikprøven 13 Bruttostikprøven 11 Bruttostikprøven 13 Difference 11 Difference 13 Køn Kvinder 19,8 %,3 % 18,5 % 19,8 % 1,3 %,5 % Mænd,2 % 79,7 % 81,5 %,2 % -1,3 % -,5 % Alder Under 3 år 9,8 % 9,4 % 11,1 % 1,6 % -1,3 % -1,3 % 3-39 år 23, % 23,1 % 27,9 % 26,8 % -4,9 % -3,8 % -49 år 26,5 % 24,5 % 28,5 % 26,8 % -2, % -2,3 % 5-59 år 18,8 % 18,5 % 16, % 17,6 % 2,8 %,9 % -69 år 15,7 % 14,6 % 11,6 % 11,4 % 4,1 % 3,2 % 7 år eller over 6,2 % 1, % 4,9 % 6,7 % 1,3 % 3,3 % Region Fyns region 6, % 6,6 % 6,2 % 6, % -,2 %,5 % Københavns region 36,1 % 35,2 % 34,9 % 36,9 % 1,2 % -1,7 % Nordjysk region 1, % 1,1 % 8,8 % 9, % 1,2 % 1,1 % Nordsjæl. region 11,1 % 11,1 % 11,9 % 11,6 % -,8 % -,6 % Sjællands region 1,6 % 1,3 % 1,2 % 9,3 %,4 % 1, % Sydjysk region 8,7 % 8,2 % 8,8 % 8,2 % -,1 %, % Vestjysk region 5,3 % 6,1 % 5,4 % 5,2 % -,1 % 1, % Østjysk region 12,3 % 12,4 % 13,9 % 13,8 % -1,6 % -1,4 % Resultaterne følger i store træk 11-undersøgelsen, som peger på, at jo ældre jo mere tilbøjelig er IDAs medlemmer til at svare på spørgeskemaet. Tallene fra 11 gav ikke anledning til at konkludere en skævvridning i efterfølgende resultater, hvorfor dette heller ikke antages at være tilfældet i 13. Men eftersom tidligere erfaringer viser at pensionister overordnet vurdere IDA mere positivt, kan der være grund til at holde dette in mente i forbindelse med gennemsnitsbetragtningerne. Resultater På de følgende sider præsenteres resultater for de fem indsatsområder, og generelt, fra medlemsundersøgelsen 13 og 11. Enkelte spørgsmålsformuleringer er i 13 ændret i forhold til 11, hvorfor resultater ikke nødvendigvis er fuldt ud sammenlignelige. I diagrammerne der sammenligner vurderingerne vil der derfor både være fremhævet spørgsmålet fra 11 og spørgsmålet fra 13. I tilfælde af markante forskelle imellem resultater fra 11 og 13 er det derfor værd at lægge mærke til, om det skyldes en ændring i spørgsmålet. Resultaterne præsenteres som det gennemsnitlige indeks på hvert spørgsmål. Indeks er -, hvor er udtryk for den laveste vurdering/tilfredshed og udtrykker den højeste vurdering/tilfredshed.

5 Medlemsundersøgelse 13 Side 5 Som tommelfingerregel vil en ændring på mere end 2 indekspoint fra 11 til 13 være statistisk signifikant. Det betyder, at ændringer på mere end 2 indekspoint indikerer, at forskellen er større end den statistiske usikkerhed, der er ved undersøgelser af denne karakter.

6 Medlemsundersøgelse 13 Side 6 Omdømme Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du opfatter IDAs omdømme. Hvor enig eller uenig er du i, at IDA fremstår som =meget uenig, = meget enig troværdig og pålidelig faglig organisation? medlemsorienteret faglig organisation? faglig organisation, hvor man får noget for sit kontingent? faglig organisation der tilbyder ydelser af høj kvalitet? faglig organisation der er præget af nytænkning? kompetent faglig organisation? faglig organisation, der kæmper for mine interesser? faglig organisation der giver et fagligt fællesskab og fælles identitet? faglig organisation som skaber tilstrækkelig synlighed om IDAs synspunkter og holdninger i medier og offentlighed? faglig organisation som gennem politisk interessevaretagelse fremmer ingeniørfagets og medlemmernes interesser? faglig organisation der er globalt og internationalt orienteret? faglig organisation der er digitalt orienteret og tilbyder virtuelle og onlinebaserede ydelser via web og mobil? faglig organisation der samlet set har et godt omdømme?

7 Medlemsundersøgelse 13 Side 7 Forventninger De næste spørgsmål handler om dine forventninger til IDA og hvor vigtigt det er for dig, at IDA udfører forskellige aktiviteter. Hvor vigtigt er det for dig, at IDA = Slet ikke vigtigt, = Særdeles vigtigt Bemærk, at en lav værdi indikerer, at medlemmerne ikke synes det er vigtigt, at IDA udfører den pågældende aktivitet Tilbyder individuel service, sparring og rådgivning om løn, karriere, kontrakter, afskedigelser mv.? 68 IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode lønog ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Faglige og netværksskabende aktiviteter (f.eks. arrangementer, netværk og mentorordning)? Muligheden for selv at finde svar på mine spørgsmål via virtuelle og onlinebaserede ydelser via IDAs hjemmeside, mobiltjenester og lignende? (11) Forsikringer (herunder tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? (13) Tilbyder forsikringer og rabatordninger (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.,ida Xtra) Medlemskommunikation (via hjemmeside, publikationer, nyhedsbreve, breve, m.m.)? (11) Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? (13) Giver mulighed for at komme i kontakt med IDA, når det passer dig (24/7)? IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/ Virksomhedsklub på arbejdspladsen)? IDAs arbejde for at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn- og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? 13 Forventninger (nye spørgsmål i 13) Her ses medlemmernes vurdering af 4 nye spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. Tallene er således kun for Søger at påvirke folketinget og lovgivningen til gavn for medlemmernes velfærd. 63 Arrangerer sociale og kulturelle aktiviteter for medlemmerne. 81 Understøtter medlemmerne ved jobsøgning og ledighed. 76 Tilbyder opkvalificeringskurser eller efteruddannelse.

8 Medlemsundersøgelse 13 Side 8 Medlemstilbud Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Kvaliteten af IDAs arbejde for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Kvaliteten af faglige arrangementer (f.eks. fagtekniske arrangementer, gå-hjem møder, kurser, mentorordning)? Kvaliteten af netværksskabende aktiviteter (f.eks. fagtekniske netværk/selskaber, regionale netværk og IDA Business Netværk)? Kvaliteten af sociale og Kvaliteten af information kulturelle arrangementer? og digitale onlinetjenester via IDAs hjemmeside? Kvaliteten af ingeniøren (blad og hjemmeside samlet set)? Kvaliteten af IDAs lønstatistik som redskab til lønforhandling og viden om løn? Kvaliteten af kurser om karriere og arbejdsvilkår? Kvaliteten af forsikringer fra IDA (IDA Forsikring tilbud om forsikring af indbo, bil etc.)? Kvaliteten af kontante fordele som medlemskab af IDA kan give (IDA Xtra, rabatordninger)? Kvaliteten af medlemskommunikation fra IDA til dig (breve, e- mail, IDAvisen, pjecer mm.)? Kvaliteten af nyhedsmail og nyhedsbreve fra IDA som du kan abonnere på? Kvaliteten af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? Kvaliteten af IDAs medvirken til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit arbejdsliv (f.eks. arbejdsmiljø, løn og ansættelsesforhold, stress, karriere mm.)? Den samlede kvalitet af medlemstilbud og - ydelser i IDA?

9 Medlemsundersøgelse 13 Side 9 Rådgivning Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du bedømmer kvaliteten af IDAs medlemstilbud og personlig rådgivning Hvordan er = meget lav, = meget høj Muligheden for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte osv.)? Kvaliteten af IDAs service og juridiske rådgivning om ansættelsesvilkår, kontrakter, løn og afskedigelse? Kvaliteten af IDAs rådgivning vedrørende personlig karriere- og kompetenceudvikling samt jobsøgning? Kvaliteten af IDAs rådgivning og information om at arbejde/udstationeres i udlandet? Den samlede kvalitet af rådgivning og vejledning i IDA?

10 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Udbytte De næste spørgsmål handler om dit personlige udbytte af dit medlemskab af IDA. Tænk nu på de medlemstilbud og services samt den rådgivning og vejledning du får eller kan få som medlem af IDA, samt IDAs arbejde med faglige og politiske emner. Hvordan vurderer = meget lavt, = meget højt 56 Dit udbytte af service, rådgivning og sparring i IDA (kompetence, professionalisme osv.)? Dit udbytte af IDAs indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? (11) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder? (13) Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed som IDA tilbyder ved at understøtte medlemmer, der har problemer med deres arbejdsgiver Dit udbytte af IDA på arbejdspladsen (f.eks. tillidsrepræsentanter, chefforhandler, IDA klub/virksomhedsklub på arbejdspladsen)? At medlemskabet af IDA har styrket din værdi på arbejdsmarkedet? Dit samlede udbytte af de ydelser du får - eller har mulighed for at få - som medlem af medlem af IDA?

11 Medlemsundersøgelse 13 Side 11 Tilfredshed Din generelle vurdering af IDA. = meget utilfreds, = meget tilfreds 69 Loyalitet Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af IDA? De næste spørgsmål handler om din tilknytning til IDA = helt sikkert ikke = helt sikkert. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale medlemskab af IDA til andre, hvis du blev spurgt? Hvor sandsynligt er det, at du er medlem af IDA om 2 år?

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013 Medlemstilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater opsummeret... 2 2. Om denne rapport... 3 2.1 Spørgeramme og skala... 3 2.2 Opbygning af rapporten... 3 2.3 Baggrundsoplysninger...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Fakta om Djøf 73.000 medlemmer Medlemsfremgang 4-5 pct. årligt. +12 pct. blandt studerende i 2010. Samler samfundsvidenskabelige

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Der er målt på generel tilfredshed med og vigtighed af kvalitet og omfang af tilbuddene på folkeskoleområdet samt kvalitet og omfang af tilbud i

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015

Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 Studiemiljøundersøgelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole 2015 I okt. nov. 2015 gennemførte højskolen en Studietilfredshedsundersøgelsen for fuldtidsstuderende, som også inkluderede studerende i

Læs mere

Årsplan 2012/13. Marts 2012

Årsplan 2012/13. Marts 2012 Årsplan 2012/13 Marts 2012 Årsplan 2012/13 I forbindelse med processen omkring Djøfs strategi ( Djøf frem mod 2015 ) blev følgende megatrends prioriteret som dem, der bedst afspejlede medlemmernes udfordringer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere