Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer"

Transkript

1 Regneark til bestemmelse af Regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer Teknisk dokumentation og brugervejledning Regionalt estimat 68% konfidensgrænser Intensitet [µm/s] T = 100 T = 10 T = Varighed [min] Spildevandskomiteens Regnudvalg Version 3.1 Oktober 2008

2 1. Indledning I forbindelse med udgivelse af Spildevandskomiteens skrift nr. 26 Regional variation af ekstremregn i Danmark (Mikkelsen et al., 1999) blev der udarbejdet et regneark til bestemmelse af regnkurver og CDS regn på basis af regionalt estimerede intensiteter for varigheder mellem 10 minutter og 48 timer. I Version 2.0 blev regnearket opdateret med regionale estimater for intensiteter med varighed på 1, 2 og 5 minutter. I den forbindelse blev parameteriseringen af regnkurven udvidet til en 3-parameter version. I Version 3.0 blev regnearket opdateret med resultater fra analyse af data fra Regnmålersystemet for perioden som danner grundlag for Spildevandskomiteens skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark Ny bearbejdning ( ) (Arnbjerg-Nielsen et al., 2006). I Version 3.1 er baseret på samme regndata, men to nye funktionaliteter er tilføjet: 1) Det er muligt at angive en sikkerhedsfaktor svarende til anbefalingerne i Spildevandskomiteens skrift nr. 27 (Harremoës et al, 2005) 2) Programmet beregner automatisk et bassinvolumen for opstrøms bassiner baseret på antagelserne om kasseregn. For at kunne benytte de nye funktionaliteter er der indbygget en makro i regnearket. Denne makro skal installeres ved at følge de fire trin der er angivet i regnearket. Programmet benytter regninformation i form af regionale estimater af maksimale middelintensiteter, der kan estimeres på en arbitrær lokalitet i Danmark, hvor årsmiddelnedbøren og det subregionale tilhørsforhold (øst eller vest for Storebælt) er kendt. En beskrivelse af den regionale estimationsmodel kan findes i Mikkelsen et al. (1999) og Arnbjerg-Nielsen et al. (2006). For en mere detaljeret beskrivelse af den regionale model og den grundlæggende statistiske analyse henvises til de tekniske baggrundsrapporter, der danner grundlag for skrift 26 (Madsen, 1998; Madsen, 2002) og skrift 28 (Madsen & Arnbjerg- Nielsen, 2006). I det følgende gives en beskrivelse af beregningsproceduren der ligger til grund for regnearket. Dernæst gives en vejledning til brug af regnearket der beskriver det nødvendige input samt det beregnede output fra programmet. 2. Beregningsprocedure 2.1 Konstruktion af CDS regn Metoden til konstruktion af CDS regn, der beskrives i det følgende, følger i store træk principperne introduceret af Keifer & Chu (1957). Det skal dog bemærkes, at der her benyttes en lidt anderledes parameterisering af regnkurven, og at der tillige introduceres en diskretiseret udgave af CDS regnen. CDS regn er en syntetisk design hyetograf, der er baseret på maksimum middelintensiteter af regn for forskellige varigheder som beskrevet ved en regnkurve. Hyetografen er fastlagt ved at den integrerede nedbørsmængde for en given varighed t, målt ud fra tidspunktet hvor maksimum intensiteten optræder, er lig med regndybden af regnkurven svarende til varigheden t. Dvs. CDS regn indeholder for en valgt gentagelsesperiode information om maksimale middelintensiteter for et interval af varigheder og samler derved information fra en hel regnkurve i en enkelt dimensioneringsregn. Til konstruktion af CDS regn benyttes følgende generelle parameterisering af regnkurven Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 1

3 im( t) = α( t + θ) ν (1) hvor i m (t) er middelintensiteten over varigheden t. Parameteren α > 0 bestemmer det generelle niveau og afhænger af den betragtede gentagelsesperiode. Parameteren ν (0 < ν < 1) angiver hældningen af regnkurven i et dobbelt logaritmisk plot (ln[i m (t)] = ln[α] νln[t+θ]). Parameteren θ 0 er en formparameter, der giver en krumning på regnkurven for små varigheder. Ofte ses en to-parameter udgave af (1) hvor θ = 0, dvs. regnkurven er en ret linie i en dobbelt logaritmisk afbildning. En kontinuert CDS regn kan udledes af (1) på følgende vis. Antages først at den maksimale intensitet optræder i starten af regnhændelsen, kan CDS regnens intensitet i(t) bestemmes ved differentiation af den akkumulerede nedbørsmængde P(t) = t i m (t) fra regnkurven, dvs. d i( t) = ( t [ t + ] ν 1 α θ ) = α( t + θ) [( 1 ν) t + θ] (2) dt For konstruktion af en CDS regn, hvor den maksimale intensitet kan forekomme på et vilkårligt tidspunkt under regnhændelsen, introduceres parameteren r som forholdet mellem tiden fra regnhændelsens start indtil den maksimale intensitet forekommer t p og den totale varighed af hændelsen t d t p r = (3) t d En CDS regn hvor den maksimale intensitet er i starten af regnhændelsen med efterfølgende faldende intensitet svarer til r = 0 med intensitetsforløb givet ved (2). Tilsvarende svarer r = 1 til en CDS regn, hvor intensiteten er støt stigende og topper til slut. For r = ½ fås en CDS regn, der er symmetrisk omkring topintensiteten. Parameteren r benævnes i det følgende asymmetrikoefficienten. Intensiteten for en CDS regn med vilkårlig asymmetrikoefficient 0 r 1 kan udledes af (2). Til dette defineres en tidsakse med 0-punkt ved den maksimale intensitet. Tiden før intensitetstoppen t b måles fra 0-punktet mod venstre, mens tiden efter intensitetstoppen t a måles fra 0-punktet mod højre (se Figur 1). Idet t b = rt d, bestemmes intensitetsforløbet før intensitetstoppen ved substitution af t = t b /r i (2) 1 tb tb i( tb ) = α + θ ( ) + r 1 ν θ r (4) Idet t a = (1-r)t d, bestemmes på tilsvarende vis intensitetsforløbet efter intensitetstoppen ved substitution af t = t a /(1-r) i (2) 1 ta ta i( ta ) = ( ) r + r + α θ 1 ν θ 1 1 (5) Et eksempel på en kontinuert CDS regn bestemt ved (4)-(5) er vist i Figur 1. Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 2

4 Til brug i praksis, hvor CDS regn bruges som inddata til en hydrologisk model, benyttes en diskretiseret udgave af (4)-(5). Intensiteten ved intensitetstoppen fås direkte af (1) i = 0 im t = t + ( ) α( θ) ν (6) hvor t er den benyttede tidsdiskretisering. Intensitetsforløbet for den diskretiserede CDS regn før og efter intensitetstoppen bestemmes ved successiv integration af (4)-(5) over tiden t. Intensiteten i tidsskridtet k b før topintensiteten (k b måles positiv mod venstre fra topintensiteten, se Figur 2) er givet ved i k = b r + kb r + kb 1 α t + θ ( r + kb ) t + θ ( r + kb 1 ) (7) r r Intensiteten i tidsskridtet k a efter topintensiteten (k a måles positiv mod højre fra topintensiteten, se Figur 2) er givet ved i k = a 1 r + ka ka r α t + θ ( 1 r + ka ) t + θ ( ka r) (8) 1 r 1 r En diskretiseret udgave af CDS regnen i Figur 1 er vist i Figur 2. Intensitet [µm/s] t b t a Figur 1 Kontinuert CDS regn med asymmetrikoefficient r = ½. t b og t a angiver tidsakser til bestemmelse af intensitetsforløbet henholdsvis før og efter intensitetstoppen ved brug af (4)-(5). Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 3

5 Intensitet [µm/s] k b k a Figur 2 Diskret udgave af CDS regnen vist i Figur 1. k b og k a angiver antal tidsskridt henholdsvis før og efter intensitetstoppen til bestemmelse af intensitetsforløbet ved brug af (7)-(8). 2.2 CDS regn bestemt ved brug af regionale regnkurver Regnearket benytter de regionaliserede regnkurver til bestemmelse af CDS regn for givne designkriterier. Følgende beregningsgang benyttes: 1. Designkriterierne fastsættes, dvs. gentagelsesperioden T og det ønskede konfidensniveau fastlagt ved frekvensfaktoren f og sikkerhedsfaktoren s, jvf. (9) nedenfor. 2. Et regionalt estimat af regnkurven og tilhørende usikkerhed bestemmes på den pågældende lokalitet ud fra årsmiddelnedbøren og den subregionale placering (øst eller vest for Storebælt). For hver af de betragtede varigheder 1, 2, 5, 10, 30 og 60 min. samt 3, 6, 12, 24 og 48 timer beregnes designintensiteten som ( iˆ fs{ˆ i }) i ˆ = s + (9) DIM T T hvor $i T er det regionale estimat af T-års intensiteten og S{$ i T } er prediktionsusikkerheden. 3. Til parameterisering af de regionale regnkurver estimeres de tre parametre (θ,α,ν) ved ikke-lineær regression. 4. CDS parametrene fastsættes, dvs. asymmetrikoefficienten r, tidsskridtet t og regnens varighed t d. 5. CDS regnen bestemmes af (7)-(8). Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 4

6 2.3 Bestemmelse af bassinvolumen ved brug af regionale regnkurver Såfremt tilløbshydrografen til bassinet er en kasseregn, kan bassinvolumen, V, til tiden t bestemmes som (Bahl Andersen et al, 1984): V = ( im a) t (10) hvor a er den afskærende lednings kapacitet. Det maksimale volumen optræder, når dv/dt = 0. Idet i m beskrives ved den regionale regnkurves parametrisering opnås følgende løsning for θ = 0 (Bahl Andersen et al, 1984): dv dt = α 1/ ν α(1 ) ( 1 ) t a = 0 tmax = a (11) For θ > 0 gælder følgende: dv dt = α ( ) ( 1+ α t + θ ) ((1 ) t + θ ) a (12) Det fremgår af (12), at dv/dt = 0 ikke har nogen analytisk løsning for θ > 0. Bassinvolumen kan herefter bestemmes ud fra følgende beregningsgang: 1. Først udføres trin 1 3 svarende til bestemmelse af CDS-regn. 4. Ligningen dv/dt = 0 løses numerisk. Som startværdi for t max anvendes den approksimative løsning for t max svarende til (11) 5. Bassinvoluminet bestemmes ud fra (10). I regnearket er angivet en volumenkurve. Denne kurve er bestemt ud fra den approximative løsning angivet i (11). Fejlen på volumenkurven er for afløbstal under 1,0 µm/s typisk under Anvendelse af regnearket 3.1 Installation af solver-funktion i Excel og Visual basic En beskrivelse af installationen er angivet i arket Kom godt i gang. Såfremt installationen ikke er udført korrekt vil regnearket ikke kunne anvendes automatisk. Det anbefales da enten at downloade regnearket igen og/eller at udføre optimeringerne manuelt, se afsnit Input Input til beregningerne indtastes i arket Beregn, se Figur 3. Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 5

7 Figur 3 Input til regnearket. I arket vises den beregnede design regnkurve og tilhørende CDS regn og bassinvolumen. Hver gang en celle med input-parametre ændres udføres automatisk optimering med de nye parametre. 3.3 Manuel bestemmelse af IDF-kurvens parametre og bassinvolumen Normalt vil en makro automatisk bestemme IDF kurvens parametre (θ,α,ν) og bassinvoluminet. Makroen benytter EXCEL s solver funktion. Hvis man starter EXCEL uden at tillade makroen skal optimeringen ske manuelt. Der er tre trin i optimeringen. 1. Solver funktionen findes under menuen Funktioner (Tools). Herved fremkommer en dialog boks der viser solver parametrene, se nedenstående figur. Parametrene estimeres ved at trykke på Solve i denne dialog boks. Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 6

8 2. Tast værdien af celle W27 ind i celle W Solver funktionen anvendes igen til at bestemme det præcise bassinvolumen. Nedenstående figur viser de korrekte parametre i dialog boksen. Parametrene estimeres ved at trykke på Solve i denne dialog boks. 3.4 Output I arket Beregn vises den beregnede regionale design regnkurve svarende til den givne gentagelsesperiode, frekvensfaktor og sikkerhedsfaktor samt den beregnede CDS regn og bassinvolumen, se Figur 3. Plots af design regnkurve, CDS regn og bassinvolumen for forskellige afløbstal vises henholdsvis i arkene Regnkurve, CDS regn og Volumenkurve, se Figur 5-7. Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 7

9 100.0 Design regnkurve Regression Intensitet [µm/s] Varighed [min] Figur 5 Den beregnede regionale design regnkurve Intensitet [µm/s] Figur 6 Den beregnede CDS regn Tid [min] Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 8

10 Volumenkurver Volumen (mm) Afløbstal (µm/s) Excl. koblede regn, ÅMN 700, Region 1, T = 5, f-faktor 0, s-faktor 1 Incl. koblede regn, f-faktor 0, s-faktor 1 Figur 7 Den beregnede volumenkurve. Kurven incl. koblede regn er baseret på bearbejdningen i Arnbjerg-Nielsen et al (2006). 4. Referencer Arnbjerg-Nielsen, K., Madsen, H. & Mikkelsen, P.S., 2006, Regional variation af ekstremregn i Danmark Ny bearbejdning ( ), Skrift 28, Spildevandskomitéen, Ingeniørforeningen i Danmark. Bahl Andersen, E., Linde-Jensen, J.J., Jensen, H.T., Winther, L., og Mikkelsen, I., 1984, Afløbsteknik Teknisk Hygiejne. 3. reviderede udgave. ISBN Harremoës, P., Pedersen, C.M., Laustsen, A., Sørensen, S., Laden, B., Friis, K., Andersen, H.K., Linde, J.J., Mikkelsen, P.S. og Jakobsen, C., 2005, Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, Skrift 27, Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark. Keifer, C.J. & Chu, H.H., 1957, Synthetic storm pattern for drainage design, Journal of Hydraulic Division, ASCE, Hy 4, Madsen, H., 1998, Ekstremregn i Danmark. Statistisk bearbejdning af nedbørsdata fra Spildevandskomitéens Regnmålersystem , Institut for Strømningsmekanik og vandressourcer samt Institut for Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Madsen, H., 2002, Ekstremregn i Danmark. Supplement til Statistisk bearbejdning af nedbørsdata fra Spildevandskomitéens Regnmålersystem , Miljø & Ressourcer DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Madsen, H, & Arnbjerg-Nielsen, K., 2006, Statistisk bearbejdning af nedbørsdata fra Spildevandskomiteens Regnmålersystem , Styregruppen for Spildevandskomiteens Regnmålersystem, Endelig rapport, marts Mikkelsen, P.S., Madsen, H., Arnbjerg-Nielsen, K., Jørgensen, H.K., Rosbjerg, D. & Harremoës, P., 1999, Regional variation af ekstremregn i Danmark, Skrift 26, Spildevandskomitéen, Ingeniørforeningen i Danmark, ISBN Regional CDS Ver_3.1: Teknisk dokumentation og brugervejledning 9

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Indlæringseksempler side 2

Indlæringseksempler side 2 Indlæringseksempler Indlæringseksempler...1 Opbygning af model...3 Indlæringseksempler...3 Tre eksempler...4 Beskrivelse af bygningen...4 Randbetingelser...5 Overgangsisolanser...5 Ydervægge...5 Indvendige

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg Bilag 1. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg I dette bilag beskrives først de to metoder anvendt ved korrelationsanalyserne, efterfølgende gennemgås fremgangsmåde ved datafortolkningen

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere