Pc-, internet- og mail-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pc-, internet- og mail-politik"

Transkript

1 Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003

2 Indhold 1 Indledning Vedrørende adgang til internettet Generelle retningslinier for brug af internettet Retningslinier for privat brug af internettet Vedrørende brug af mail Generelle retningslinier for brug af mail systemet Retningslinier for privat brug af mail Brug af fælles adresselister Vedhæftede filer Anvendelse af brevhoved på mails Administration af postfiler Midlertidig overdragelse af postfil/mailadgang Overvågning og kontrol af brug af internet og mail Sikkerhed i forbindelse med pc, internet og mail Sikkerhed i forbindelse med mail Sikkerhed mod hacking Sikkerhed ved brug af data fra internettet Mistanke om eller konstatering af virusangreb Anvendelse af pc-baseret software m.v Sikkerhed på pc-niveau Password og adgang til systemer Tildeling af nyt password Generelt vedr. anvendelse af pc Diskdrev Reparation af pc HelpDesk Håndtering af fratrædelser og stillingsskifte Håndtering af postfil ved ændring af stilling Håndtering af mails/postfil ved fratrædelser Netværksadgang samt adgang til P-drev Overholdelse af disse retningslinier Kommunikation af disse retningslinier Bilag til pc-, internet og mailpolitik I. Vejledning til sikkerhed på mailsystem og dokumenter Notes 22 2 Låsning af Notes-arbejdsplads Sikkerhed på dokumenter Dokumentinfo: Filnavn: Falck PC, Internet- og mailpolitik ver Version: Versionsdato: Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 2 af 26

3 1 Indledning Indførelsen af moderne informationsteknologi i Group 4 Falck-selskaberne i Danmark (i det videre kaldet selskaberne), både i driften og i administrationen, har gjort det muligt at forbedre og effektivisere selskabernes services og administrative funktioner. Disse forbedringer har været til gavn for selskabernes kunder, medarbejdere og selskaberne som helhed. Når vi ser fremad, er der intet der tyder på, at udviklingen i retning af yderligere brug af informationsteknologi vil standse, tværtimod. Group 4 Falck betragter derfor medarbejdernes kendskab til og fortrolighed med moderne IT, herunder internettet og mail, som et vigtigt grundlag for selskabernes fortsatte udvikling og konkurrencedygtighed. Brugen af internet og mail som almindelige arbejdsredskaber på linie med telefonen, betyder dog også, at selskaberne og medarbejderne sammen må forholde sig til en række nye risici og muligheder for misbrug. For det første er den nye teknologi "usikker" forstået på den måde, at uden effektive forholdsregler kan virusangreb og hackere skade selskabernes systemer og data. For det andet har kommunikation via internettet og mail ikke samme grad af sikkerhed, som vi kender det fra kommunikation via telefon og brev. Ikke mindst for et rednings- og sikringsselskab som Group 4 Falck er dette af yderste vigtighed. For det tredje kan uhensigtsmæssig, ulovlig eller uetisk brug af internettet og mail skade både medarbejdernes og selskabernes omdømme i befolkningen, blandt kunder og myndigheder. Som følge af ovenstående risici er det vigtigt, at alle ledere og medarbejdere i selskaberne bruger internettet og mails med samme grad af omhu, omtanke, forsigtighed og anstændighed, som i øvrigt udvises i det daglige arbejde. Vi skal med andre ord huske, at vi også har "uniformen på" når vi bevæger os ud i den elektroniske verden. Med henblik på at vejlede alle IT-brugere i selskaberne i Danmark i fornuftig og sikker brug af internettet og mail og for at minimere risikoen for virus- og hackerangreb, er der i det følgende beskrevet en række retningslinier, som alle ITbrugere (herunder konsulenter og vikarer) i selskaberne skal følge. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 3 af 26

4 Retningslinierne gælder for brug af pc ere, der befinder sig på kontorer, stationer og lignende, samt for bærbare pc'ere eller hjemme-arbejdspladser, som er ejet af et dansk Group 4 Falck selskab, men befinder sig uden for selskabernes lokationer. Som bekendt sker udviklingen meget hurtigt inden for IT-området og nye risici kan vise sig i fremtiden. For at sikre, at retningslinierne forbliver opdateret i forhold til nye risici, er IT- Danmark bemyndiget til at udstede supplerede retningslinier. Sådanne supplerende retningslinier vil blive kommunikeret via Intranettet, via mail og/eller via interne opslag. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 4 af 26

5 2 Vedrørende adgang til internettet En stor del af selskabernes medarbejdere har adgang til internettet i forbindelse med arbejdet. Denne adgang er etableret med henblik på at blive benyttet som redskab i udførelsen af arbejdet i selskaberne. Adgangen er således ikke etableret eller dimensioneret med henblik på privat brug. Adgangen til internettet sker via internet-browsere, der er installeret og konfigureret af IT-Danmark. Det er alene IT-Danmark, der må installere internetbrowsere på pc'ere og ændre på standardkonfigurationen på installerede browsere. 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet. Medarbejdere i selskaberne skal så vidt muligt undlade at hente store mængder data fra internettet, idet dette kan sinke eller forhindre anden forretningsmæssig kommunikation over internettet. Dette indebærer bl.a. at on-line "streaming" (kontinuerlig downloading) af musik, video osv. - f.eks. aflytning af internetradio- og TV-stationer m.fl. - ikke må benyttes med mindre det sker som et led i forretningsmæssig kommunikation, f.eks. streaming af video-seminar el.lign. Pc ere, der er ejet af et dansk Group 4 Falck selskab, må ikke anvendes til at åbne hjemmesider med et indhold, der kan virke etisk eller moralsk anstødeligt eller fornærmende. Dette gælder blandt andet for sider med et ensidigt pornografisk, racistisk eller på anden måde anstødeligt eller diskriminerende indhold. Internetadgangen må naturligvis ikke benyttes til ulovlige formål. Det betyder blandt andet, at software og andre datafiler ikke må hentes fra internettet, såfremt dette udgør et brud på software copyrights eller andre rettigheder. Internet adgangen må endvidere ikke anvendes til at formidle information eller materiale, der kan virke stødende eller etisk og moralsk forkasteligt i relation til race, religion eller på anden måde. 2.2 Retningslinier for privat brug af internettet Medarbejdere i selskaberne i Danmark har ret til at benytte internetadgangen til private formål i begrænset omfang og altid under iagttagelse af disse retningslinier. Medarbejderne må ikke deltage i chat på internettet, medmindre dette er arbejdsmæssigt begrundet ligesom der ikke må foretages private køb over internettet, hvis selskaberne derved hæfter for betalingen. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 5 af 26

6 Medarbejderne må ikke benytte pc ere ejet af selskaberne til salg eller formidling af produkter i egen forretningsmæssig interesse via internettet. Med forretningsmæssig interesse skal her forstås aktivitet, som i væsentlighed opretholder eller fremmer egen, privat økonomi. Medarbejderne må ikke benytte internetadgangen til at fremsætte eller formidle udtalelser vedrørende politiske forhold, herunder opfordringer til forbrugerboykot og støtte eller afstandtagen til bestemte politiske synspunkter. Medarbejdere må ikke benytte selskabernes pc ere til at udgive private hjemmesider på internettet. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan de enkelte afdelinger og stationsledelser efter aftale med IT-Danmark udstede instrukser, der yderligere begrænser privat og kommerciel brug af internettet i konkrete situationer. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 6 af 26

7 3 Vedrørende brug af mail Mail-systemet Lotus Notes anvendes til korrespondance via mail med andre medarbejdere i Group 4 Falck-koncernen og med eksterne personer, der har en mail adresse. Til mails kan der være vedhæftet filer, typisk dokumenter, regneark, præsentationer etc. (Se desuden afsnit 3.5). Lotus Notes systemet installeres og konfigureres af IT-Danmark. Der må ikke installeres eller anvendes andre typer mail programmer såsom Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express, medmindre dette sker efter konkret aftale med IT-Danmark. Selskabernes mailserver registrerer alle ind- og udgående mails med oplysninger om modtager og tidspunkt. Selve tekstindholdet registreres eller åbnes ikke. Mails gemmes på mailserveren, indtil de slettes af den medarbejder de er sendt og/eller modtaget af. 3.1 Generelle retningslinier for brug af mail systemet Alle brugere af mail systemet skal medvirke til at beskytte selskabernes ITsystemer mod virusangreb og hackere. Ved modtagelse af mails fra ukendte eller "mistænkelige" afsendere må vedhæftede filer ikke åbnes. Mistænkelige mails skal videresendes til IT-Danmarks Notes-mail adresse antivirus.dk for kontrol af den vedhæftede fil. Om en mail er "mistænkelig" kan være svært at afgøre; her må sund fornuft og frem for alt forsigtighed råde. Ved fremsendelse af mails, der indeholder fortrolige oplysninger enten direkte i mail teksten eller i vedhæftede filer, skal afsenderen være opmærksom på, at mails generelt har et lavt sikkerhedsniveau. Derfor skal vedhæftede filer med fortrolige oplysninger altid beskyttes mod utilsigtet åbning ved brug af password. Det anvendte password kommunikeres til modtageren ad anden vej, f.eks. ved direkte telefonsamtale. For brugen af mail systemet gælder i øvrigt følgende bestemmelser: mail systemet må ikke anvendes til udsendelse af reklamer eller anden "spam" til personer, som ikke har bedt om at modtage sådanne meddelelser. Der må ikke sendes eller videresendes elektroniske kædebreve af nogen art. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 7 af 26

8 Der må ikke udsendes enslydende mails til mange modtagere, der ikke har bedt om at modtage sådanne meddelelser, med mindre der er et forretningsmæssigt eller driftsmæssigt behov derfor. Mail systemet må ikke anvendes til at formidle information eller materiale, der kan virke stødende eller etisk og moralsk forkasteligt i relation til race, nationalitet, religion eller på anden måde. Medarbejderne må ikke benytte mailsystemet til salg eller formidling af produkter i egen forretningsmæssig interesse via internettet. Med forretningsmæssig interesse skal her forstås aktivitet, som i væsentlighed opretholder eller fremmer egen, privat økonomi. Medarbejderne må ikke benytte mailsystemet til at fremsætte eller formidle udtalelser vedrørende politiske forhold, herunder opfordringer til forbrugerboykot og støtte eller afstandtagen til bestemte politiske synspunkter. Medarbejdere må ikke sætte deres pc op til automatisk at videresende modtagne mails til eksterne mail adresser, herunder til medarbejderens egen pc i hjemmet, eller andre medarbejderes mailadresse i selskaberne. Formålet med denne restriktion er at sikre medarbejderen og selskaberne mod utilsigtet spredning af fortrolige meddelelser, sendt til den pågældende medarbejder. Brug af autosvar i forbindelse med fravær må kun ske ved anvendelse af Notes-systemets Træffes ikke - eller Out of office -funktion. Funktionerne sender typisk én gang i døgnet besked til afsendere af mails om at modtageren ikke træffes i et nærmere specificeret tidsrum. Alle andre former for autosvar, herunder agenter el.lign. må kun anvendes efter udtrykkelig aftale med IT-Danmarks mailadministratorer. 3.2 Retningslinier for privat brug af mail Mail systemet er etableret med henblik på forretningsmæssig brug i selskabernes interesse. Mails benyttes derfor i stort omfang til forretningsmæssig kommunikation, både internt i selskaberne og mellem selskaberne og omverden. Samtidig hermed respekterer selskaberne, at mail systemet i beskedent omfang benyttes til meddelelser af privat karakter. Med henblik på at kunne skelne mellem forretningsmæssig og privat korrespondance, skal private mails, hvis de ønskes gemt, arkiveres i en folder benævnt "Privat". Mails der er anbragt i "Privat" foldere, må ikke åbnes af nogen personer i Group 4 Falck-koncernen, undtagen hvis dette er nødvendigt af hensyn til efterforskning af viruskilder eller andre sikkerhedsspørgsmål, eller som led i en politimæssig efterforskning (se også afsnit vedr. fratrædelse). Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 8 af 26

9 Som følge af ovenstående politik om at respektere "brevhemmeligheden" for private mails, må mails af forretningsmæssig karakter vedrørende selskaberne ikke anbringes i folderen benævnt "Privat". Se i øvrigt afsnit 4 vedr. kontrol og overvågning af internet- og mail-brug. 3.3 Brug af fælles adresselister I Lotus Notes systemet er der oprettet en række adresselister, der gør det muligt at udsende enslydende mails til bestemte grupper af medarbejdere. Adgangen til at benytte disse adresselister er teknisk set ikke begrænset. For at undgå uhensigtsmæssig og kapacitetskrævende rundsending af unødvendige meddelelser, må disse adresselister alene benyttes, når der er et arbejdsmæssigt behov herfor. Rundsending af lykønskninger, reklametilbud etc. betragtes normalt ikke som værende af arbejdsmæssig karakter, og skal derfor undgås. 3.4 Vedhæftede filer Der kan som nævnt vedhæftes filer af enhver art til mails der sendes såvel internt som eksternt fra Notes-systemet. Der skal udvises særlig opmærksomhed i forbindelse med sådan filvedhæftning, idet såvel filernes størrelse som art kan påvirke netværk og mailplatform, både hos os selv og hos modtageren. Af hensyn til netværkskapaciteten bør vedhæftning og afsendelse af ekstremt store filer (større end ca Kb) undgås. Opmærksomheden skal henledes på, at specielt filer, der indeholder grafiske elementer eller billeder ofte bliver meget store. Lovlige programmer, installeret af eller efter godkendelse fra IT-Danmark, og som kan komprimere/pakke store filer kan evt. anvendes for at reducere filstørrelsen. Programfiler med filtypen *.exe, *.com, *.bat el.lign. må IKKE sendes via mail, fordi denne filtype anses for at udgøre den største risiko for spredning af computervirus. Tilsvarende fjernes alle filer af den pågældende type automatisk, hvis de er sendt pr. mail til selskaberne. 3.5 Anvendelse af brevhoved på mails Brevhoved (header) med logo, ikoner, eller anden grafik må som udgangspunkt ikke anvendes på mails, idet de grafiske brevhoveder belaster på grund af datamængden mailsystemet unødigt. Derfor skal et simpelt brevhoved (i Notes brevhovedliste benævnt Almindelig tekst eller Plain Text ), alene med afsendernavn, dato og tidspunkt, og uden grafiske elementer anvendes. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 9 af 26

10 3.6 Administration af postfiler Postfilen er normalt placeret på selve mailserveren, som brugeren er tilknyttet, ligesom flere har en kopi af postfilen på egen pc (lokal replika). Størrelsen på postfilen afhænger naturligvis af hvor mange mails der opbevares og derfor har det betydning for servernes kapacitet, hvor ofte brugerne rydder op i egen postkasse. Normalt tillades ikke postfiler af en størrelse over ca. 100 Mb, fordi mange store postfiler på et tidspunkt kan betyde at hele mailserveren går ned, når diskkapaciteten er opbrugt. Bemærk i den forbindelse, at vedhæftede dokumenter også optager diskplads. Er der derfor vedhæftet mange store dokumenter opbruges diskpladsen også, selv om der måske er relativt få mails i postfilen. Derfor bør alle brugere jævnligt rydde op i egen postfil og slette eller arkivere gamle mails. Der er ikke noget - andet end den enkelte pc's diskkapacitet - der forhindrer at arkivfiler størrelsesmæssigt overstiger 100Mb. Derfor kan man godt gemme selv relativt store mængder gamle mails i eget arkiv. Vejledning vedr. arkivering kan fås ved henvendelse til superbrugerne eller pc-supporten. 3.7 Midlertidig overdragelse af postfil/mailadgang I forbindelse med en medarbejders midlertidige fravær af længere varighed (længere tids sygdom, barselsorlov eller anden form for midlertidigt fravær) vil medarbejderens nærmest overordnede kunne anmode om at andre får adgang til den pågældendes postfil, og dermed til at kunne læse indgående mails (eller både kunne læse og skrive mails for den pågældende). Så vidt muligt bør overdragelsen aftales med den fraværende medarbejder, herunder hvorvidt den eller de der får adgang må læse eventuel privat korrespondance. Det er muligt for den medarbejder som ejer postfilen selv at foretage opsætning af adgang for andre, herunder omfanget af adgang, jf. beskrivelsen i bilag I afsnit 1.1. Såfremt det ikke har været/er muligt for den pågældende selv at foretage opsætningen, kan nærmest overordnede leder fremsende anmodning herom til IT- Danmark HelpDesk, så vidt muligt vedlagt en skriftlig samtykkeerklæring fra den fraværende medarbejder. Uanset om der kan gives samtykke til overdragelsen eller ej, skal den pågældende medarbejders tillidsrepræsentant inddrages i processen. Samtykkeerklæringen skal indeholde specifikation af hvorvidt evt. privat korrespondance ønskes fjerne inden adgang for andre gives. IT-Danmark foretager opsætningen og eventuelt fjerne eksisterende privat korrespondance. Uanset om der kan gives samtykke til overdragelsen eller ej, skal den pågældende medarbejders tillidsrepræsentant inddrages i processen. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 10 af 26

11 4 Overvågning og kontrol af brug af internet og mail Der foretages ingen overvågning af hvad medarbejderne anvender internettet og mail-systemet til. Udgangspunktet er, at det er forventningen at den enkelte ansatte efterlever de gældende regler på området. Hvis der er mistanke om misbrug eller brud på koncernens gældende regler forbeholder Group 4 Falck sig ret til at overvåge og gennemgå den enkelte medarbejders aktiviteter og lagrede data på systemet uanset om der er tale om forretningsmæssig eller privat aktivitet. Vurderes en sådan gennemgang at være nødvendig, vil den blive foretaget af særligt betroede medarbejdere efter at der er sket en orientering til personaleafdelingen, under fuld fortrolighed og med den enkelte medarbejders og dennes tillidsrepræsentants vidende. Er overvågning eller kontrol rettet mod en tillidsrepræsentant skal evt. fællestillidsrepræsentant eller faglig organisation inddrages. Overvågning og kontrol må kun foretages af IT-Danmarks mail-administratorer og for internetadgangen af IT-Danmarks serveransvarlige, og skal være godkendt af selskabsdirektør eller IT-direktøren. Konstateres det, at et misbrug har fundet sted, vil dette kunne medføre en skriftlig advarsel, opsigelse eller ved væsentligt misbrug, bortvisning. Er der tale om ulovlig anvendelse vil dette kunne medføre politianmeldelse. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 11 af 26

12 5 Sikkerhed i forbindelse med pc, internet og mail Sikring mod virus og hackerangreb er aktiviteter, som er fokuseret omkring 3 elementer: mail, internet og den enkelte pc. Risiko for virus optræder primært i relation til mails, og i relation til den enkelte pc, mens beskyttelse mod hacking har relation til forbindelse med internettet. IT-Danmark er ansvarlig for installering af antivirus software på alle pc ere i selskaberne i Danmark og for håndtering af virusangreb i alle selskaberne. 5.1 Sikkerhed i forbindelse med mail Computervirus modtages hyppigt via inficerede filer (eller makroer) vedhæftet mails. Derfor scannes alle indkommende og udgående mails for kendt virus, herunder scannes tillige evt. vedhæftede filer og de i afsnit 3.5 nævnte filtyper fjernes fra modtagne mails. Scanningen sker på de servere, der fungerer som gateway mod internettet. Det påhviler alle IT-brugere at medvirke til at sikre IT systemet mod virusangreb ved ikke at åbne mails fra ukendte eller mistænkelige. 5.2 Sikkerhed mod hacking Hacking er indtrængen af uvedkommende på selskabernes interne systemer og netværk. Trænger uvedkommende ind i datanetværket udefra kan selskabernes systemer skades, og fortrolige og følsomme data kan komme til uvedkommendes kendskab. For at forhindre hacking, er der installeret en såkaldt firewall, som forhindrer uretmæssig adgang udefra til selskabernes netværk via internettet. Den modsatte vej er der desuden installeret en proxy-server som dels optimerer den udgående trafik til hyppigt besøgte hjemmesider (proxy-serveren opdaterer automatisk disse hjemmesider, således at den der kalder hjemmesiden får den præsenteret fra proxyserveren i nyeste opdaterede version og ikke fra den webserver, der hoster den pågældende hjemmeside), dels kan begrænse adgangen til internettet generelt på brugerniveau. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 12 af 26

13 5.3 Sikkerhed ved brug af data fra internettet Internetbrugere skal være særligt opmærksom på, at internettet generelt set må betragtes som et usikkert medium. Derfor gælder det generelt, at download af programmer fra internettet ikke er tilladt med mindre det sker efter konkret aftale med IT-Danmark. Normalt vil brugeren blive præsenteret for en dialogbox, hvis der tilbydes eller forsøges dowanload af data eller software fra internettet, men mindre lødige web-sites kan foretage sådan dowaload uden at brugeren opdager det. 5.4 Mistanke om eller konstatering af virusangreb IT-brugere, der oplever tegn på virusangreb i form af usædvanlige skærmmeddelelser, grafik, usædvanlig langsom jobafvikling eller anden unormal drift skal øjeblikkelig henvende sig til IT-Danmark, der vil vurdere situationen og evt. iværksætte udbedring. Når IT-Danmark er kontaktet skal IT brugeren følge anvisningerne herfra. Såfremt der ikke kan opnås øjeblikkelig kontakt med IT- Danmark, skal igangværende arbejde gemmes og pc en slukkes. 5.5 Anvendelse af pc-baseret software m.v. Kun lovligt anskaffet software må installeres på selskabernes pc'ere. Piratkopier af software eller data må således ikke installeres på pc ere, der er ejet af selskaberne. Programmer hentet fra internettet må ikke installeres uden udtrykkelig forudgående aftale med IT-Danmark. IT-Danmark foretager periodisk scanning af alle tilsluttede pc'ere på netværket, med henblik på sikkerhed for at der kun anvendes lovligt og korrekt licenseret software på computerne. Sådan scanning kontrollerer alene programfiler og således ikke datafiler og postfiler. Ansvaret for at software, der anvendes på selskabernes pc ere er lovligt og at der er betalt korrekt licens af produktet påhviler den enkelte bruger. For software distribueret via netværket eller på anden måde installeret af IT-Danmark påhviler dette ansvar IT-Danmark. 5.6 Sikkerhed på pc-niveau Sikkerheden mod virus på den enkelte pc (og på servere i netværket) underbygges med periodisk viruscheck, samt såkaldt virus-shield et skjold, som alarmerer hvis der optræder virus på den pågældende maskine. For så vidt angår maskiner, der ikke er koblet til Falck-netværket, påhviler det brugeren selv at træffe aftale med IT-Danmark om viruscheck. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 13 af 26

14 Derudover er der generel sikkerhed ved krav om anvendelse af passwords for at få adgang til selskabernes systemer. 5.7 Password og adgang til systemer Ansatte i selskaberne i Danmark, der har adgang til selskabernes netværk, herunder internettet og mail systemet, ved brug af et personligt password, må aldrig informere andre ansatte eller eksterne personer herunder familie - om deres Password. Ansatte, der har adgang til IT systemet via personligt password, må aldrig lade andre personer benytte en computer, der er logget på ved brug af den ansattes personlige password. Tilsvarende er det ikke tilladt at logge på systemet ved brug af andres password eller benytte en computer, der er logget på ved andres password. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at såkaldt Social Hacking anses for at udgøre den største sikkerhedsmæssige risiko for en selskab. For så vidt angår situationer, hvor det driftsmæssigt er nødvendigt at lade andre anvende egen mailboks, må dette kun ske ved adgang sikret via individuel opsætning i brugerens mailsystem. Der henvises til særlig vejledning i bilag herom. 5.8 Tildeling af nyt password Sker det, at en bruger glemmer sit password til netværket kan HelpDesken hjælpe med et nyt password. Af sikkerhedsmæssige årsager kan sådant nyt password kun tildeles, hvis brugerens nærmeste overordnede anmoder herom via mail eller ved personlig henvendelse til HelpDesken. For så vidt angår passwords til enkeltapplikationer, skal henvendelse ske til pågældende systems superbruger. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 14 af 26

15 6 Generelt vedr. anvendelse af pc 6.1 Diskdrev Enhver pc'er er forsynet med flere forskellige medier til at læse, skrive og lagre data og programmer på. En standard-pc, konfigureret af IT-Danmark er normalt opsat med følgende drev: A:\ = Diskettedrev (såfremt sådant findes på den pågældende computer) Drevet kan benyttes til at læse/skrive på almindelige 3½" disketter med 1.44 Mb kapacitet. C:\ = Harddisk Bruges af IT-DK til Installationer af programmer og styresystem. Der bliver ikke taget backup af dette drev. C-drevet bør derfor IKKE anvendes til at gemme egne data på. Bemærk dog at lokal replika af postfil og arkivfiler typisk ligger på C- drevet. Drevet vil normalt blive slettet i forbindelse med en geninstallering. D:\ = Harddisk Dette drev kan bruges til at lægge egne data på, men der bliver ikke taget backup af dette drev. Mappestruktur m.v. oprettes og administreres af brugeren selv. F eller E:\ = CD-ROM drev Kun læsedrev til brug for læsning af CD-ROM. Øvrige drevbetegnelser relaterer sig typisk til netværksdrev og andre eksterne enheder. 6.2 Reparation af pc Hvis man sender sin pc til reparation er det vigtigt, at man har backup af sine data. Derfor er det en god idé jævnligt at lave backup af de datadrev hvor man gemmer sine datafiler. Går pc'en ned og kan den ikke genstartes risikerer man at miste samtlige data, hvis der er opstået fejl på harddisken. Backup skal gemmes enten på disketter, på CD-ROM, på DVD eller på netværksdrev. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 15 af 26

16 Desuden er det en god idé at medsende en liste over hvilken software, der ikke er standardsoftware på pc'en. Det vil typisk sige lovlige programmer, som man selv har installeret på pc'en. Hvis IT-Danmark har måttet geninstallere hele pc'en i forbindelse med reparation el.lign., kan det blive nødvendigt at brugeren selv geninstallerer evt. specialsoftware. 6.3 HelpDesk Til afhjælpning af fejl eller problemer med pc-arbejdspladser m.v. er etableret en IT-HelpDesk, som er åben i dagarbejdstiden. IT-HelpDesken kontaktes enten via telefon (7011) 1601 eller via intranetsiden på adressen HelpDesken kan normalt ikke hjælpe med betjeningsproblemer i relation til de enkelte applikationer. Her er der etableret en superbruger-organisation, som i de fleste tilfælde kan bistå brugerne. Er der tale om special-software el.lign. henvises evt. til skriftlige brugervejledninger eller direkte til leverandøren. Hvis man derimod har problemer med selve pc en, en printer, netværket el.lign. så kan HelpDesken kontaktes. I de fleste tilfælde kan personalet i HelpDesken klare problemerne via telefonisk vejledning, eller hvis brugeren befinder sig på én af hovedlokationerne (Falck- Gården, Falck-Huset eller Roskildevej 157), ved at komme til brugeren. Der kan dog være problemer eller fejl, som HelpDesk-personalet ikke kan løse i første omgang, og derfor må hente bistand i én af de andre afdelinger i IT-Danmark. Befinder brugeren sig uden for én af de nævnte hovedlokationer, kan det desuden blive aktuelt, at pc-udstyret må sendes til HelpDesken til reparation. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 16 af 26

17 7 Håndtering af fratrædelser og stillingsskifte I forbindelse med en medarbejders fratræden eller stillingsskifte til en organisatorisk lavere stilling, skal den pågældendes nærmeste overordnede sikre, at IT- Danmark informeres om nedlæggelse eller ændring af netværksadgang samt postfil og mailadresse. Til dette formål skal formularen Brugeroprettelser der findes på T-drevet under Formularer anvendes. 7.1 Håndtering af postfil ved ændring af stilling Såfremt en medarbejder skifter stilling til en organisatorisk lavere rangerende stilling og dette medfører et ønske/behov for hel eller delvis sletning af medarbejderes eksisterende postfil forudsætter dette ud over en anmodning fra medarbejderens nærmeste (hidtidige) overordnede, en accept fra medarbejderen selv og/eller dennes tillidsrepræsentant. Selve sletningen kan enten ske direkte i postfilen eller ved at postfilen nedlægges og genoprettes og derved fremstår tom. 7.2 Håndtering af mails/postfil ved fratrædelser Ved håndtering af fratrædelsessituationer skelnes mellem mailadresse og postfil. Mailadressen er som eksterne brugere adresserer mails til selskabernes mailindehavere med, mens postfilen er den Notes-databasefil, hvori en medarbejders mails, kalenderaftaler, opgaver m.v. befinder sig Nedlæggelse af mailadresse Som hovedregel nedlægges mailadressen ved medarbejderens fratræden. Eksterne mails sendt til en nedlagt mailadresse vil blive returneret til afsenderen med bemærkning om at adressen ikke eksisterer. Nærmeste overordnede har dog undtagelsesvis mulighed for over for IT- Danmarks mailadministrator at anmode om at mailadressen opretholdes i indtil 30 dage efter medarbejderens fratræden, f.eks. af hensyn til fortsat modtagelse af henvendelser fra eksterne kunder m.fl. Det er muligt i denne periode at omdirigere mails til andre brugeres mailadresse. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 17 af 26

18 Indgående mails, der er sendt til en fratrådt medarbejders mail adresse, vil blive åbnet og sagsbehandlet, medmindre det klart fremgår af mail overskriften, at der er tale om en privat meddelelse. Hvis det klart fremgår, at der er tale om en privat meddelelse, skal den der evt. har fået mailadressen overdraget slette, returnere eller videresende mailen til personens nye mail adresse, afhængig af den konkrete situation og evt. aftale ved fratrædelsen. Det skal understreges, at det således er op til modtageren at respektere brevhemmeligheden. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, nedlægges mailadressen senest 30 dage efter medarbejderens fratræden Sletning af postfil Selv om mailadressen nedlægges kan postfilen fortsat eksistere. Såfremt en fratrådt medarbejders overordnede jf. ovenfor anmoder herom, kan postfilen opretholdes med sit aktuelle indhold. Dog vil IT-Danmarks mailadministrator umiddelbart slette mapper mærket privat inden der gives andre adgang til postfilen. Den der får overdraget den aktuelle postfil, vil indtil filen slettes kunne kopiere mailindhold fra filen til egne mails og derved evt. besvare tidligere modtagne henvendelser adresseret til den fratrådte. Det er således kun muligt at læse og klippe fra postfilen, ikke at lave direkte svar eller videresendelse. Det skal bemærkes, at både for så vidt angår mailadresse og postfil, så kræver en opretholdelse heraf fortsat licensbetaling, ligesom postfilen fortsat optager plads på serveren. Som udgangspunkt bør det ved normale fratrædelser hvor der forinden er en opsigelsesperiode, hvori medarbejderen fortsat er i arbejde aftales, at mailadressen om nødvendigt overføres til en anden medarbejder, som f.eks. skal overtage eller videreføre arbejdet i en periode, samt at den fratrædende medarbejder selv overfører relevant tidligere modtaget korrespondance. Herefter kan postfilen slettes på normal vis i forbindelse med medarbejderens fratræden. 7.3 Netværksadgang samt adgang til P-drev I lighed med hvad der er gældende i relation til mail skal brugerne gemme private dokumenter i en mappe benævnt Privat på P-drevet (det private netværksdrev, hvortil kun brugeren selv har adgang). Den fratrædende brugers adgang til netværket, og herunder P-drevet, kan undtagelsesvis overdrages andre. I lighed med hvad der gælder for mailoverdragel- Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 18 af 26

19 sen (se afsnit 7.1) kan overdragelse kun ske efter anmodning fra fratrædende medarbejders nærmeste overordnede. Inden overdragelsen finder sted, vil IT-Danmarks netværksadministratorer fjerne og slette indholdet af mapper med betegnelsen Privat. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 19 af 26

20 8 Overholdelse af disse retningslinier I det foregående er beskrevet en række regler for sikker, etisk og forretningsmæssig fornuftig brug af mail og internet adgangen. Det er vigtigt at forstå, at brud på disse retningslinier kan forstyrre driften og skade Group 4 Falck selskabernes offentlige omdømme og selskabernes samarbejde med kunder og myndigheder, og overtrædelse af reglerne betragtes derfor med stor alvor. Det er selskabernes politik, at vise medarbejderne tillid og åbenhed; dette gælder naturligvis også i forhold til brugen af mail og internettet. Selskaberne har derfor ikke indført overvågning eller andre kontrolprocedurer vedrørende brugen af mail og internettet. Som ledere og medarbejdere i selskaberne har vi alle i vort daglige arbejde et medansvar for vore kunders og kollegers sikkerhed. Det ansvar forventes alle også at leve op til i brugen af IT. I tråd med politikken om åbenhed, tillid og troværdighed kan det ikke accepteres, hvis IT-systemet benyttes til at udføre eller deltage i ulovlige aktiviteter. Konstateres sådanne aktiviteter vil det føre til anmeldelse til politiet eller anden relevant myndighed. Anden brug af selskabernes IT udstyr, der er i strid med disse retningslinier, og som kan skade selskabernes sikkerhed eller omdømme, vil blive betragtet med stor alvor og kan i grove tilfælde føre til bortvisning og krav om erstatning. Group 4 Falck A/S - SSC IT Danmark Side : 20 af 26

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder IT Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE 1 Sikker IT i Birkerød Kommune Indhold 4 Regler & retningslinier for IT-brugere i Birkerød Kommune

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Webmail - SDNMail. Computer Sciences Corporation Brugervejledning Webmail - Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse SDN Webmail... 3 Skrive og sende ny mail... 4 Funktioner i forbindelse med afsendelse af mail.... 6 Vedhæft fil... 6 Hent adresse

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere