Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Geografisk fordeling...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling..."

Transkript

1 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

2 I N D H O L D Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Å R S R A P P O R T D A N F O S S A / S Geografisk fordeling Arbejdsmiljø Årsager til afgange Aldersfordeling og anciennitet Uddannelse M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R M I L J Ø B E R E T N I N G O G - R E G N S K A B Denne publikation er en del af Danfoss Årsberetninger 2002, som er opdelt i tre separate dele. Årsrapport Danfoss A/S Mennesker og værdier Miljøberetning og -regnskab Årsberetningerne er også tilgængelige på Internet: Koncerndirektionen (set fra venstre) Ole Steen Andersen, CFO, Jørgen M. Clausen, adm. dir. & CEO, Hans Kirk, COO

3 T I L V O R E S O M V E R D E N Danfoss stræber efter at fremstå som en højt respekteret virksomhed. Dette er en integreret del af koncernens vision. Det stiller en række krav til vores adfærd, fordi respekt er noget, vi skal gøre os fortjent til. Adfærd styres et langt stykke ad vejen af værdier. Derfor afdækkede Danfoss i 2002 de kerneværdier, der danner rygraden i den personlighed eller som det er blevet populært at kalde det det brand, som vores omverden kan forvente, at vi lever op til. Dermed kan Danfoss fortsætte sit arbejde med branding på en solid og sikker platform, der er dybt og stærkt forankret internt i virksomheden blev også året, hvor vi tilsluttede os FN s Global Compact. Initiativet fra FN s generalsekretær er blevet skabt med henblik på at sikre, at globaliseringen sker på en bæredygtig måde. Det er en hensigt, som Danfoss på alle måder kan bakke op omkring. De ni principper i Global Compact og rapporteringen om, hvordan vi har og vil forholde os til dem, giver os samtidig muligheden for at give vores omverden et billede af, hvordan vi forvalter denne opgave. De mange medarbejdere, der hver eneste dag året rundt og fordelt over hele kloden yder en stor indsats, er en væsentlig del af Danfoss styrke. Det er derfor af stor betydning for koncernens fremtidige muligheder, at hver enkelt medarbejder fortsat udvikler sig. I Mennesker og Værdier 2002 beretter vi mere om, hvordan Danfoss Koncernen har forholdt sig til disse fokusområder i det forgangne år. På Direktionens vegne inviterer jeg til en orientering om, hvordan den organisme, der bærer navnet Danfoss, har forvaltet sit ansvar i forhold til mennesker og samfund i På direktionens vegne Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO Forsidernes udformning er et af resultaterne af arbejdet med branding af Danfoss Koncernen. De karakteristiske buer er særlige udsnit fra Danfoss navnetræk se illustration.

4 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R Det er kun til en vis grad det, Danfoss gør, der skaber virksomhedens omdømme. Det er også i høj grad måden, tingene bliver gjort på, der bestemmer, hvordan omverdenen opfatter Danfoss. Det er den simple grundholdning, der gennem de seneste år har været bestemmende for Danfoss arbejde med branding. Danfoss har erkendt, at branding er en integreret og vigtig del af ledelsen af virksomheden. Der er ikke kun tale om markedsføring og kommunikation, men derimod om en måde at tænke og arbejde på, der skal anvendes i alle en virksomheds traditionelle discipliner fra produktudvikling over personaleudvikling til salg. I realiteten er det virksomhedens personlighed, der er tale om. Det er personligheden, der afgør, hvordan Danfoss bliver opfattet og det er opfattelsen hos dem, Danfoss har kontakt med, der afgør, hvordan de forholder sig i forhold til virksomheden. Derfor afgør opfattelsen i bred forstand også, om de vil købe af Danfoss, sælge til Danfoss, arbejde sammen med eller hos Danfoss og om de måske en dag vil købe selskabets aktier! I 2002 blev fem kerneværdier, der skal og vil præge Danfoss og virksomhedens adfærd, fastlagt. Det skete på baggrund af en lang række projekter med undersøgelser af blandt andet virksomhedskultur, kundernes opfattelse og medarbejdernes meninger, således at det blev sikret, at værdierne er forankret i virksomheden på tværs af kontinenter og organisatoriske strukturer. Our business is trust Danfoss skal være til at stole på. Det gælder naturligvis i højeste grad i forholdet til kunderne, der skal være sikre på, at Danfoss altid vil være der for dem. Men det gælder også internt mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere, ligesom det gælder i forhold til de lokalsamfund, hvor virksomheden er aktiv og i forhold til samfundet som sådan. A very safe and reliable choice En kunde, der samarbejder med Danfoss, skal kunne regne med, at komponenter og produkter er udviklet og fremstillet på en måde, så der er sikkerhed for, at de virker i mange år. Danfoss produkter er næsten altid hjertet i kundernes produkter. Derfor skal valget af produkter fra Danfoss også, gennem kvalitet og pålidelighed, betyde jobsikkerhed for den person, der har valgt at samarbejde med koncernen. Internt sætter virksomheden ligeledes sikkerhed højt. Et godt arbejdsmiljø er ikke noget, Danfoss taler om det er noget, vi har! 4

5 Passionate about technology Danfoss er en virksomhed, der helt fra sin fødsel er bygget på viden om teknik og viden om, hvordan anvendelsen af teknik kan forbedre livskvalitet. Teknik er i højsædet i koncernen. Danfoss rummer ægte lidenskab for viden om og anvendelse af teknik og det, den kan gøre for mennesker og det er vi stolte af! Danfoss ønsker at blive ved med at være sådan, fordi det betyder, at vi er førende på området og hele tiden presser os selv til at finde de bedste løsninger. Environmentally and socially responsible Danfoss tror på, at der bedst skabes værdier for alle interessenter ved at betragte verden med et helhedssyn. Derfor er hensynet til miljøet, forholdet til samfundet og vores indstilling til mennesker en uadskillelig del af Danfoss måde at drive virksomhed på. Komponenter og produkter fra Danfoss er i sig selv medvirkende til, at miljøet bliver hjulpet, da de på tværs af markedsområder bidrager til lavere energiforbrug og mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Global culture, local representation Danfoss er ægte global. Koncernen er overalt på kloden med både salg, service og produktion. Vi forstår derfor, at globalisering ikke handler om at indtage verden, men derimod meget om at blive en naturlig del af verden. Det sker gennem at forstå og leve os ind i de kulturer, Danfoss arbejder i, mens virksomheden samtidig søger at bringe forståelse for egne værdier. For medarbejderne betyder det, at Danfoss værdsætter lokale skikke og kulturer, mens det for kunderne betyder, at Danfoss er dér, hvor der er brug for os. Som den lokale støtte, men også som den globale spiller, der kan håndtere enhver udfordring. De fem kerneværdier skaber i sig selv ingen konkret værditilvækst. Det er kun gennem at leve værdierne, Danfoss kan nå sine mål. Derfor er værdiarbejdet udmøntet i en række konkrete tiltag, som har udfoldet sig gennem hele Der er eksempelvis arbejdet videre med resultaterne af kulturundersøgelsen fra 2001, så der gennem hele 2002 er iværksat aktiviteter, der dels skal sikre de positive elementer i virksomhedskulturen, dels modvirke de dele, der ikke understøtter værdierne og dermed koncernens forretningsstrategier. Både medarbejdere og ledere har været dybt engagerede og vist stor vilje i disse aktiviteter. Koncernens europæiske samarbejdsudvalg havde således også virksomhedskulturen som tema for sit årsmøde i juni måned. 5

6 I efteråret 2002 tilsluttede Danfoss Koncernen sig FN s Global Compact. De ni principper for en bæredygtig global udvikling, der er udviklet af FN s generalsekretær og første gang præsenteret i 1999, er i samklang med Danfoss kerneværdier, og tilslutningen skal derfor ses som en direkte forlængelse af værdiarbejdet. Danfoss vil anvende de ni principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø som platform for yderligere initiativer i de kommende år, ligesom Global Compact vil være retningsgivende for den måde, Danfoss i fremtiden vil foretage sin rapportering af alle ikke-finansielle nøgleområder. De fastlagte kerneværdier skal som nævnt være ledetråden for alle medarbejderes handlinger. Derfor er arbejdet med medarbejder- og ledelsesudvikling særdeles vigtige elementer i indsatsen for at skabe et stærkt brand. Virksomhedens værdier skal således indarbejdes på en måde, der gør, at Danfoss lever sine værdier synligt og troværdigt. Danfoss har defineret god ledelse i otte ledelseskompetencer, der skal bringe værdierne til live og gøre koncernen i stand til at drage nytte af sin teknologiske viden: Customer-driven Drive to achieve Visible leadership Global perspective Holistic mind-set Innovative thinking Personal integrity Interactive communication De otte kompetenceområder danner udgangspunkt for systematisk udvikling af koncernens ledere, hvad enten det foregår som læring på jobbet eller i kursuslokalet, eksempelvis i koncernens egne uddannelsesafdelinger: Danfoss Management Institute og Danfoss Academy. På ledelsesudviklingsområdet lancerede koncernen i årets løb under overskriften Danfoss Management Capital et systematisk arbejde med at identificere og udvikle koncernens ledelsespotentiale. Årligt følges op på udviklingsplanerne for de foreløbig 300 ledere, der indgår i Danfoss Management Capital. 1. januar 2002 etableredes en globalt dækkende service Danfoss Global HR Services med bl.a. ansvar for træning og uddannelse af både ledere og medarbejdere. På uddannelsessiden blev der i årets løb taget initiativer til at anvende»blended-learning«koncepter, hvor traditionel undervisningsvirksomhed kombineres med individuelle sessioner over Inter- og Intranet eller ved hjælp af cd-rom. Det giver øget værdi for deltagerne i relation til tidsmæssig og geografisk fleksibilitet. I 2002 startede også et samarbejde mellem Danfoss Management Institute og Henley Business College om en 6

7 Danfoss specifik MBA uddannelse, og koncernens første ledelsesprogram for yngre, lokale ledere blev lanceret i Asien. Danfoss åbnede i 2002 nyt Trainee Center i forbindelse med koncernens hovedsæde i Nordborg. Centret giver de ideelle betingelser for koncernens danske elever og lærlinge. På produktionsområdet er Danfoss gået ind i et pilotprojekt i Danmark i samarbejde med en række offentlige uddannelsesinstitutioner, EUC-Syd, AMU-Syd og VUC-Sønderjylland. Projektet skal afdække mulighederne for at indføre en behovstilpasset og praksisorienteret efteruddannelse af produktionsmedarbejdere. Projektet, der er finansieret af det danske Undervisningsministerium, har titlen:»den fleksible produktionsmedarbejder«. Projektet er inddelt i en modeludviklingsfase og en afprøvningsfase, hvor modeludviklingen blev afsluttet 1. januar Modelafprøvning sker i to pilotprojekter hos Danfoss i Nordborg og forventes afsluttet 1. juni Den bærende idé i projektet er, at der tænkes i behovstilpassede udviklingsmål frem for i fastlagte standardkurser. Selve projektforløbet har to mål: Dels at tilbyde behovstilpasset uddannelse, hvor praksis og arbejdspladsen danner rammen for uddannelsesaktiviteterne, dels at afprøve nye metoder inden for medarbejderudvikling som led i udvikling af det offentlige uddannelsesudbud. Projektet er udformet, så processen omkring målfastsættelse, behovsafklaring og efterfølgende beslutninger om udviklingsaktiviteter samt opfølgning, bliver integreret i medarbejdernes dagligdag. Medarbejderudviklingssamtalen bliver et centralt element i processen. I den forbindelse etableres en tutor-funktion, som får til opgave at fungere som katalysator og tovholder for udviklingstiltag, hvor læring og uddannelse er i fokus. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond har i 2002 uddelt 6,8 millioner kroner til alment velgørende formål. I Danmark har fonden bl.a. støttet forskning og undervisning, handicapinstitutioner og patientforeninger samt en lang række klubber og foreninger i Danfoss nærområder. Årets største uddeling blev givet til en storstilet kampagne for organdonation. Kampagnen havde til formål at få befolkningen til at tage stilling til donation og resulterede bl.a. i, at mange tilmeldte sig landets donorregister. I udlandet er der ydet støtte til flere sociale institutioner, bl.a. i Østeuropa. I Slovenien bidrog fonden eksempelvis til indkøb af en ambulance. I forbindelse med kraftige oversvømmelser i Tyskland, hvor mange familier led store materielle tab, organiserede medarbejderne i Danfoss tyske 7

8 virksomheder en indsamling. Fonden fordoblede det indsamlede beløb. Også i de kommende år vil fonden foretage betydelige uddelinger i ind- og udland i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond med det formål at yde hjælp i form af rådgivning såvel som økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss og Sauer-Danfoss. Fonden har i 2002 behandlet ca. 275 sager. Hertil kommer ca. 70 rådgivningssamtaler. Sagerne har især omfattet problemer i forbindelse med opløsning af parforhold, sygdom og dødsfald samt psykiske og økonomiske problemer. Medarbejderfondens advokatordning har behandlet ca. 500 henvendelser, primært i forbindelse med arv og testamente, skilsmisse/bodeling, gældssanering samt forsikringsforhold. Som følge af en lovændring i 2002 har Medarbejderfonden nu også fået mulighed for at yde skattefrit tilskud til lægehenvist sundhedsbehandling til ansatte medarbejdere. Medarbejderfonden har i 2002 ydet en samlet økonomisk hjælp på i alt ca. kr

9 D A N F O S S M E D A R B E J D E R E I T A L Ved udgangen af 2002 beskæftigede Danfoss medarbejdere. Tallet dækker over kraftige bevægelser, idet til- og afgange udgør ca. 20%. I den Europæiske Union (EU) ekskl. Danmark er til- og afgange ca. 11% og i Danmark 18%. Generelt er bevægelserne i til- og afgange ca. dobbelt så stor for timelønnede medarbejdere som for funktionærer. Geografisk fordeling Danfoss har i de senere år haft et stigende antal ansatte uden for Danmark og EU. Denne udvikling er fortsat i I 1997 arbejdede 48% af medarbejderne i Danmark. I 2002 i lighed med 2001 er antallet stabiliseret på 37%. Til gengæld er antallet af Danfoss medarbejdere i det øvrige EU faldet fra 31% i 2001 til 30% i Medarbejderudviklingen har i 2002 været svagt faldende i USA og Canada, svagt stigende i Latinamerika, Stillehavsregionen og Asien, mens den mest markante fremgang har fundet sted i Europa uden for EU fra knapt 15% i 2001 til 16,5% i

10 Arbejdsmiljø Den totale fraværsprocent har for 2002 fortsat den positive trend fra Hvor fraværet toppede i 1997 med 7,1%, faldt den til 5,3% i 2001 og i 2002 yderligere til 4,8%. Danfoss ønsker i Danmark at have en medarbejderstyrke, der afspejler befolkningssammensætningen. I dag er 5% af medarbejderne i Danmark af anden etnisk baggrund, og for at lette integrationen til arbejdsmarkedet har koncernen startet et projekt sammen med tre kommuner på Als. Syv personer med anden etnisk baggrund er i et kombineret forløb med danskundervisning tre dage om ugen under uddannelse i Danfoss Academy og to dage i praktik i produktionen. Forløbet varer et halvt år. Hensigten er at sikre deltagerne en reel og hurtig integration til arbejdsmarkedet. Antallet af kvindelige ledere i koncernen er vokset fra 8% i 2001 til 11% i En tilfredsstillende udvikling, som vil blive fortsat fremover. Årsager til afgange Årsagerne til, at medarbejdere forlader Danfoss, følger samme mønster i 2002 som i de senere år. 7% forlader Danfoss på grund af alder, for 47% af afgangene kommer initiativet fra Danfoss og for 46% vedkommende er det medarbejderen selv, der tager initiativet. Danfoss ønsker at reducere antallet af medarbejderinitierede afgange, og baseret på koncernens gode erfaring med afgangsinterview, vil det blive sikret, at sådanne altid tilbydes, når en medarbejder forlader koncernen. Med baggrund i de oplysninger, koncernen får stillet til rådighed gennem disse samtaler, iværksættes initiativer til at mindske afgangen. Således har Danfoss i Kina implementeret tiltag i 2002, der har reduceret afgangsprocenten for månedslønnede medarbejdere fra 11,8% i 2001 til 7,5% i

11 Aldersfordeling og anciennitet Gennemsnitsalderen for medarbejderne er i lighed med 2001 godt 39 år og gennemsnitsancienniteten knapt 10 år en god fordeling mellem erfarne medarbejdere og medarbejdere, der er med til at forny Danfoss, men også en fordeling, der dækker over store geografiske forskelle og dermed over forskellige ledelsesmæssige udfordringer rundt om i verden. I Danmark er gennemsnitsalderen 42 år, i det øvrige EU godt 40 år, i Europa uden for EU knap 36 år, i Stillehavsregionen 34 år, mens den i Latinamerika er knap 30 år. Koncernens produktionsmedarbejdere er i gennemsnit lidt over 38 år, funktionærerne godt 41 år, mens ledere på højere niveau typisk er 50 år. På anciennitetsområdet er der ligeledes markant forskel mellem de geografiske områder. I Danmark er den gennemsnitlige anciennitet 13 år, i det øvrige EU 11,5 år, i Europa uden for EU knap 6 år, mens den i Stillehavsregionen er godt 4 år og i Latinamerika 3 år. Uddannelse Danfoss har altid fokuseret på uddannelse: Det er vigtigt, at medarbejdernes kvalifikationer modsvarer de krav, der er nødvendige, og at basis er i orden. 85% af medarbejderne har mindst 10 års skolegang. For produktionsmedarbejderne er tallet 76% og for funktionærerne 98%. Knapt 16% af medarbejderne har en højere uddannelse som ingeniør eller økonom.

12 Danfoss A/S 6430 Nordborg Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.: PR.12.A5.01 Danfoss A/S (CF-C) BF.B. Årsrapporten er fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R MENNESKER OG VÆRDIER INDHOLD Danfoss Vision.................................... 4 Mennesker og værdier............................. 6 Danfoss og interessenterne...................... 6 ÅRSRAPPORT DANFOSS

Læs mere

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R MENNESKER OG VÆRDIER Årsrapporten er mærket med det nordiske svanemærke, og fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver. TIL VORES OMVERDEN»Vi er en engageret

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg Danfoss Executive Office www.danfoss.com 1 Our Promise We provide leadership in our businesses through reliability, excellence, and

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Danfoss seniorpolitik

Danfoss seniorpolitik Danfoss seniorpolitik - fortsat udvikling uanset alder SCKK 9.03.04 Villy R. Rasmussen Hermann Jacobsen Da n f oss Vision Danfoss will be...... a global leader...... within our core businesses...... as

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen

Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen Bilag 3 Beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen I forbindelse med Sønderborgsatsningen er der blevet udviklet henholdsvis en omstillingsplan og en vækstplan. Omstillingsplanen

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION

POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION WHO WE ARE POLEN VORES BASE FOR GLOBAL EKSPANSION Kort præsentation af FairWind A/S Opstarten i Polen Nuværende setup Vores oprindelige strategi Erfaringer vi har gjort undervejs Inspiration WHO WE ARE

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KRAVPROFIL. Marketingchef

KRAVPROFIL. Marketingchef KRAVPROFIL Marketingchef // BEMANDING & KONTAKTOPLYSNINGER. KONSULENTER SØREN KAMP MORTENSEN SKM@ZUBSTANZ.DK 25488050 MORTEN STEEN MØBERG MSM@ZUBSTANZ.DK 41812022 ZUBSTANZ PAKHUSTORVET 2 6000 KOLDING 7070

Læs mere

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety

Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse. Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety Sygedagpengereformen Samarbejde om fastholdelse Mette Bøgehus, MSc. Psychology. Aut. Health and Safety Advisor, Corporate Health and Safety 1 Agenda Præsentation Den strategiske og forebyggende indsats

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside:

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside: OM CSP INDLEDNING Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er et centerfællesskab under Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Centret rummer Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn

Læs mere