Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Geografisk fordeling...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og værdier... 4. Fabrikant Mads Clausens Fond... 7. Danfoss Medarbejderfond... 8. Danfoss medarbejdere i tal... 9. Geografisk fordeling..."

Transkript

1 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

2 I N D H O L D Mennesker og værdier Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss Medarbejderfond Danfoss medarbejdere i tal Å R S R A P P O R T D A N F O S S A / S Geografisk fordeling Arbejdsmiljø Årsager til afgange Aldersfordeling og anciennitet Uddannelse M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R M I L J Ø B E R E T N I N G O G - R E G N S K A B Denne publikation er en del af Danfoss Årsberetninger 2002, som er opdelt i tre separate dele. Årsrapport Danfoss A/S Mennesker og værdier Miljøberetning og -regnskab Årsberetningerne er også tilgængelige på Internet: Koncerndirektionen (set fra venstre) Ole Steen Andersen, CFO, Jørgen M. Clausen, adm. dir. & CEO, Hans Kirk, COO

3 T I L V O R E S O M V E R D E N Danfoss stræber efter at fremstå som en højt respekteret virksomhed. Dette er en integreret del af koncernens vision. Det stiller en række krav til vores adfærd, fordi respekt er noget, vi skal gøre os fortjent til. Adfærd styres et langt stykke ad vejen af værdier. Derfor afdækkede Danfoss i 2002 de kerneværdier, der danner rygraden i den personlighed eller som det er blevet populært at kalde det det brand, som vores omverden kan forvente, at vi lever op til. Dermed kan Danfoss fortsætte sit arbejde med branding på en solid og sikker platform, der er dybt og stærkt forankret internt i virksomheden blev også året, hvor vi tilsluttede os FN s Global Compact. Initiativet fra FN s generalsekretær er blevet skabt med henblik på at sikre, at globaliseringen sker på en bæredygtig måde. Det er en hensigt, som Danfoss på alle måder kan bakke op omkring. De ni principper i Global Compact og rapporteringen om, hvordan vi har og vil forholde os til dem, giver os samtidig muligheden for at give vores omverden et billede af, hvordan vi forvalter denne opgave. De mange medarbejdere, der hver eneste dag året rundt og fordelt over hele kloden yder en stor indsats, er en væsentlig del af Danfoss styrke. Det er derfor af stor betydning for koncernens fremtidige muligheder, at hver enkelt medarbejder fortsat udvikler sig. I Mennesker og Værdier 2002 beretter vi mere om, hvordan Danfoss Koncernen har forholdt sig til disse fokusområder i det forgangne år. På Direktionens vegne inviterer jeg til en orientering om, hvordan den organisme, der bærer navnet Danfoss, har forvaltet sit ansvar i forhold til mennesker og samfund i På direktionens vegne Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO Forsidernes udformning er et af resultaterne af arbejdet med branding af Danfoss Koncernen. De karakteristiske buer er særlige udsnit fra Danfoss navnetræk se illustration.

4 M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R Det er kun til en vis grad det, Danfoss gør, der skaber virksomhedens omdømme. Det er også i høj grad måden, tingene bliver gjort på, der bestemmer, hvordan omverdenen opfatter Danfoss. Det er den simple grundholdning, der gennem de seneste år har været bestemmende for Danfoss arbejde med branding. Danfoss har erkendt, at branding er en integreret og vigtig del af ledelsen af virksomheden. Der er ikke kun tale om markedsføring og kommunikation, men derimod om en måde at tænke og arbejde på, der skal anvendes i alle en virksomheds traditionelle discipliner fra produktudvikling over personaleudvikling til salg. I realiteten er det virksomhedens personlighed, der er tale om. Det er personligheden, der afgør, hvordan Danfoss bliver opfattet og det er opfattelsen hos dem, Danfoss har kontakt med, der afgør, hvordan de forholder sig i forhold til virksomheden. Derfor afgør opfattelsen i bred forstand også, om de vil købe af Danfoss, sælge til Danfoss, arbejde sammen med eller hos Danfoss og om de måske en dag vil købe selskabets aktier! I 2002 blev fem kerneværdier, der skal og vil præge Danfoss og virksomhedens adfærd, fastlagt. Det skete på baggrund af en lang række projekter med undersøgelser af blandt andet virksomhedskultur, kundernes opfattelse og medarbejdernes meninger, således at det blev sikret, at værdierne er forankret i virksomheden på tværs af kontinenter og organisatoriske strukturer. Our business is trust Danfoss skal være til at stole på. Det gælder naturligvis i højeste grad i forholdet til kunderne, der skal være sikre på, at Danfoss altid vil være der for dem. Men det gælder også internt mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere, ligesom det gælder i forhold til de lokalsamfund, hvor virksomheden er aktiv og i forhold til samfundet som sådan. A very safe and reliable choice En kunde, der samarbejder med Danfoss, skal kunne regne med, at komponenter og produkter er udviklet og fremstillet på en måde, så der er sikkerhed for, at de virker i mange år. Danfoss produkter er næsten altid hjertet i kundernes produkter. Derfor skal valget af produkter fra Danfoss også, gennem kvalitet og pålidelighed, betyde jobsikkerhed for den person, der har valgt at samarbejde med koncernen. Internt sætter virksomheden ligeledes sikkerhed højt. Et godt arbejdsmiljø er ikke noget, Danfoss taler om det er noget, vi har! 4

5 Passionate about technology Danfoss er en virksomhed, der helt fra sin fødsel er bygget på viden om teknik og viden om, hvordan anvendelsen af teknik kan forbedre livskvalitet. Teknik er i højsædet i koncernen. Danfoss rummer ægte lidenskab for viden om og anvendelse af teknik og det, den kan gøre for mennesker og det er vi stolte af! Danfoss ønsker at blive ved med at være sådan, fordi det betyder, at vi er førende på området og hele tiden presser os selv til at finde de bedste løsninger. Environmentally and socially responsible Danfoss tror på, at der bedst skabes værdier for alle interessenter ved at betragte verden med et helhedssyn. Derfor er hensynet til miljøet, forholdet til samfundet og vores indstilling til mennesker en uadskillelig del af Danfoss måde at drive virksomhed på. Komponenter og produkter fra Danfoss er i sig selv medvirkende til, at miljøet bliver hjulpet, da de på tværs af markedsområder bidrager til lavere energiforbrug og mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Global culture, local representation Danfoss er ægte global. Koncernen er overalt på kloden med både salg, service og produktion. Vi forstår derfor, at globalisering ikke handler om at indtage verden, men derimod meget om at blive en naturlig del af verden. Det sker gennem at forstå og leve os ind i de kulturer, Danfoss arbejder i, mens virksomheden samtidig søger at bringe forståelse for egne værdier. For medarbejderne betyder det, at Danfoss værdsætter lokale skikke og kulturer, mens det for kunderne betyder, at Danfoss er dér, hvor der er brug for os. Som den lokale støtte, men også som den globale spiller, der kan håndtere enhver udfordring. De fem kerneværdier skaber i sig selv ingen konkret værditilvækst. Det er kun gennem at leve værdierne, Danfoss kan nå sine mål. Derfor er værdiarbejdet udmøntet i en række konkrete tiltag, som har udfoldet sig gennem hele Der er eksempelvis arbejdet videre med resultaterne af kulturundersøgelsen fra 2001, så der gennem hele 2002 er iværksat aktiviteter, der dels skal sikre de positive elementer i virksomhedskulturen, dels modvirke de dele, der ikke understøtter værdierne og dermed koncernens forretningsstrategier. Både medarbejdere og ledere har været dybt engagerede og vist stor vilje i disse aktiviteter. Koncernens europæiske samarbejdsudvalg havde således også virksomhedskulturen som tema for sit årsmøde i juni måned. 5

6 I efteråret 2002 tilsluttede Danfoss Koncernen sig FN s Global Compact. De ni principper for en bæredygtig global udvikling, der er udviklet af FN s generalsekretær og første gang præsenteret i 1999, er i samklang med Danfoss kerneværdier, og tilslutningen skal derfor ses som en direkte forlængelse af værdiarbejdet. Danfoss vil anvende de ni principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø som platform for yderligere initiativer i de kommende år, ligesom Global Compact vil være retningsgivende for den måde, Danfoss i fremtiden vil foretage sin rapportering af alle ikke-finansielle nøgleområder. De fastlagte kerneværdier skal som nævnt være ledetråden for alle medarbejderes handlinger. Derfor er arbejdet med medarbejder- og ledelsesudvikling særdeles vigtige elementer i indsatsen for at skabe et stærkt brand. Virksomhedens værdier skal således indarbejdes på en måde, der gør, at Danfoss lever sine værdier synligt og troværdigt. Danfoss har defineret god ledelse i otte ledelseskompetencer, der skal bringe værdierne til live og gøre koncernen i stand til at drage nytte af sin teknologiske viden: Customer-driven Drive to achieve Visible leadership Global perspective Holistic mind-set Innovative thinking Personal integrity Interactive communication De otte kompetenceområder danner udgangspunkt for systematisk udvikling af koncernens ledere, hvad enten det foregår som læring på jobbet eller i kursuslokalet, eksempelvis i koncernens egne uddannelsesafdelinger: Danfoss Management Institute og Danfoss Academy. På ledelsesudviklingsområdet lancerede koncernen i årets løb under overskriften Danfoss Management Capital et systematisk arbejde med at identificere og udvikle koncernens ledelsespotentiale. Årligt følges op på udviklingsplanerne for de foreløbig 300 ledere, der indgår i Danfoss Management Capital. 1. januar 2002 etableredes en globalt dækkende service Danfoss Global HR Services med bl.a. ansvar for træning og uddannelse af både ledere og medarbejdere. På uddannelsessiden blev der i årets løb taget initiativer til at anvende»blended-learning«koncepter, hvor traditionel undervisningsvirksomhed kombineres med individuelle sessioner over Inter- og Intranet eller ved hjælp af cd-rom. Det giver øget værdi for deltagerne i relation til tidsmæssig og geografisk fleksibilitet. I 2002 startede også et samarbejde mellem Danfoss Management Institute og Henley Business College om en 6

7 Danfoss specifik MBA uddannelse, og koncernens første ledelsesprogram for yngre, lokale ledere blev lanceret i Asien. Danfoss åbnede i 2002 nyt Trainee Center i forbindelse med koncernens hovedsæde i Nordborg. Centret giver de ideelle betingelser for koncernens danske elever og lærlinge. På produktionsområdet er Danfoss gået ind i et pilotprojekt i Danmark i samarbejde med en række offentlige uddannelsesinstitutioner, EUC-Syd, AMU-Syd og VUC-Sønderjylland. Projektet skal afdække mulighederne for at indføre en behovstilpasset og praksisorienteret efteruddannelse af produktionsmedarbejdere. Projektet, der er finansieret af det danske Undervisningsministerium, har titlen:»den fleksible produktionsmedarbejder«. Projektet er inddelt i en modeludviklingsfase og en afprøvningsfase, hvor modeludviklingen blev afsluttet 1. januar Modelafprøvning sker i to pilotprojekter hos Danfoss i Nordborg og forventes afsluttet 1. juni Den bærende idé i projektet er, at der tænkes i behovstilpassede udviklingsmål frem for i fastlagte standardkurser. Selve projektforløbet har to mål: Dels at tilbyde behovstilpasset uddannelse, hvor praksis og arbejdspladsen danner rammen for uddannelsesaktiviteterne, dels at afprøve nye metoder inden for medarbejderudvikling som led i udvikling af det offentlige uddannelsesudbud. Projektet er udformet, så processen omkring målfastsættelse, behovsafklaring og efterfølgende beslutninger om udviklingsaktiviteter samt opfølgning, bliver integreret i medarbejdernes dagligdag. Medarbejderudviklingssamtalen bliver et centralt element i processen. I den forbindelse etableres en tutor-funktion, som får til opgave at fungere som katalysator og tovholder for udviklingstiltag, hvor læring og uddannelse er i fokus. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond har i 2002 uddelt 6,8 millioner kroner til alment velgørende formål. I Danmark har fonden bl.a. støttet forskning og undervisning, handicapinstitutioner og patientforeninger samt en lang række klubber og foreninger i Danfoss nærområder. Årets største uddeling blev givet til en storstilet kampagne for organdonation. Kampagnen havde til formål at få befolkningen til at tage stilling til donation og resulterede bl.a. i, at mange tilmeldte sig landets donorregister. I udlandet er der ydet støtte til flere sociale institutioner, bl.a. i Østeuropa. I Slovenien bidrog fonden eksempelvis til indkøb af en ambulance. I forbindelse med kraftige oversvømmelser i Tyskland, hvor mange familier led store materielle tab, organiserede medarbejderne i Danfoss tyske 7

8 virksomheder en indsamling. Fonden fordoblede det indsamlede beløb. Også i de kommende år vil fonden foretage betydelige uddelinger i ind- og udland i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond med det formål at yde hjælp i form af rådgivning såvel som økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss og Sauer-Danfoss. Fonden har i 2002 behandlet ca. 275 sager. Hertil kommer ca. 70 rådgivningssamtaler. Sagerne har især omfattet problemer i forbindelse med opløsning af parforhold, sygdom og dødsfald samt psykiske og økonomiske problemer. Medarbejderfondens advokatordning har behandlet ca. 500 henvendelser, primært i forbindelse med arv og testamente, skilsmisse/bodeling, gældssanering samt forsikringsforhold. Som følge af en lovændring i 2002 har Medarbejderfonden nu også fået mulighed for at yde skattefrit tilskud til lægehenvist sundhedsbehandling til ansatte medarbejdere. Medarbejderfonden har i 2002 ydet en samlet økonomisk hjælp på i alt ca. kr

9 D A N F O S S M E D A R B E J D E R E I T A L Ved udgangen af 2002 beskæftigede Danfoss medarbejdere. Tallet dækker over kraftige bevægelser, idet til- og afgange udgør ca. 20%. I den Europæiske Union (EU) ekskl. Danmark er til- og afgange ca. 11% og i Danmark 18%. Generelt er bevægelserne i til- og afgange ca. dobbelt så stor for timelønnede medarbejdere som for funktionærer. Geografisk fordeling Danfoss har i de senere år haft et stigende antal ansatte uden for Danmark og EU. Denne udvikling er fortsat i I 1997 arbejdede 48% af medarbejderne i Danmark. I 2002 i lighed med 2001 er antallet stabiliseret på 37%. Til gengæld er antallet af Danfoss medarbejdere i det øvrige EU faldet fra 31% i 2001 til 30% i Medarbejderudviklingen har i 2002 været svagt faldende i USA og Canada, svagt stigende i Latinamerika, Stillehavsregionen og Asien, mens den mest markante fremgang har fundet sted i Europa uden for EU fra knapt 15% i 2001 til 16,5% i

10 Arbejdsmiljø Den totale fraværsprocent har for 2002 fortsat den positive trend fra Hvor fraværet toppede i 1997 med 7,1%, faldt den til 5,3% i 2001 og i 2002 yderligere til 4,8%. Danfoss ønsker i Danmark at have en medarbejderstyrke, der afspejler befolkningssammensætningen. I dag er 5% af medarbejderne i Danmark af anden etnisk baggrund, og for at lette integrationen til arbejdsmarkedet har koncernen startet et projekt sammen med tre kommuner på Als. Syv personer med anden etnisk baggrund er i et kombineret forløb med danskundervisning tre dage om ugen under uddannelse i Danfoss Academy og to dage i praktik i produktionen. Forløbet varer et halvt år. Hensigten er at sikre deltagerne en reel og hurtig integration til arbejdsmarkedet. Antallet af kvindelige ledere i koncernen er vokset fra 8% i 2001 til 11% i En tilfredsstillende udvikling, som vil blive fortsat fremover. Årsager til afgange Årsagerne til, at medarbejdere forlader Danfoss, følger samme mønster i 2002 som i de senere år. 7% forlader Danfoss på grund af alder, for 47% af afgangene kommer initiativet fra Danfoss og for 46% vedkommende er det medarbejderen selv, der tager initiativet. Danfoss ønsker at reducere antallet af medarbejderinitierede afgange, og baseret på koncernens gode erfaring med afgangsinterview, vil det blive sikret, at sådanne altid tilbydes, når en medarbejder forlader koncernen. Med baggrund i de oplysninger, koncernen får stillet til rådighed gennem disse samtaler, iværksættes initiativer til at mindske afgangen. Således har Danfoss i Kina implementeret tiltag i 2002, der har reduceret afgangsprocenten for månedslønnede medarbejdere fra 11,8% i 2001 til 7,5% i

11 Aldersfordeling og anciennitet Gennemsnitsalderen for medarbejderne er i lighed med 2001 godt 39 år og gennemsnitsancienniteten knapt 10 år en god fordeling mellem erfarne medarbejdere og medarbejdere, der er med til at forny Danfoss, men også en fordeling, der dækker over store geografiske forskelle og dermed over forskellige ledelsesmæssige udfordringer rundt om i verden. I Danmark er gennemsnitsalderen 42 år, i det øvrige EU godt 40 år, i Europa uden for EU knap 36 år, i Stillehavsregionen 34 år, mens den i Latinamerika er knap 30 år. Koncernens produktionsmedarbejdere er i gennemsnit lidt over 38 år, funktionærerne godt 41 år, mens ledere på højere niveau typisk er 50 år. På anciennitetsområdet er der ligeledes markant forskel mellem de geografiske områder. I Danmark er den gennemsnitlige anciennitet 13 år, i det øvrige EU 11,5 år, i Europa uden for EU knap 6 år, mens den i Stillehavsregionen er godt 4 år og i Latinamerika 3 år. Uddannelse Danfoss har altid fokuseret på uddannelse: Det er vigtigt, at medarbejdernes kvalifikationer modsvarer de krav, der er nødvendige, og at basis er i orden. 85% af medarbejderne har mindst 10 års skolegang. For produktionsmedarbejderne er tallet 76% og for funktionærerne 98%. Knapt 16% af medarbejderne har en højere uddannelse som ingeniør eller økonom.

12 Danfoss A/S 6430 Nordborg Danmark Tlf.: Fax: CVR nr.: PR.12.A5.01 Danfoss A/S (CF-C) BF.B. Årsrapporten er fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R

M E N N E S K E R O G V Æ R D I E R MENNESKER OG VÆRDIER Årsrapporten er mærket med det nordiske svanemærke, og fremstillet af miljøcertificeret trykkeri på klorfrit papir, trykt med vegetabilske farver. TIL VORES OMVERDEN»Vi er en engageret

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst?

Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Biblioteksledermøde 2011 Innovation er fremtidens vinderkompetence Men hvem skal lære danskerne innovationens kunst? Mikael R. Lindholm Vi har brug for nytænkning Problemer, der kræver nytænkning i stor

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere