Strategiplan STRAT GIPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN"

Transkript

1 Strategiplan STRAT GIPLAN

2 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN Side 2 Midttrafik strategiplan

3 INDHOLD FORORD 4 VILKÅR 6 TILFREDSE KUNDER 10 DYGTIGE LEVERANDØRER 16 TILFREDSE BESTILLERE 22 FORUDSÆTNINGER 26 Side 3 Midttrafik strategiplan

4 STRATEGIPLAN Den overordnede ramme, som Midttrafik arbejder inden for, består af en mission plus nogle visioner og overordnede mål fastsat af Midttrafiks bestyrelse. Strategiplanen sætter kursen for den forandring og udvikling, der ønskes i Midttrafiks område. Strategiplanen skal være så tydelig, at det er let for Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere at vide, hvordan de kan bidrage. Har man valgt at arbejde med kollektiv trafik, har man også valgt at bevæge sig. Kundernes ønsker og krav ændrer sig hele tiden. Bedst som man tror, man er i mål, opstår der nye muligheder, eller kunderne ønsker noget andet. Strategiplanen er derfor ikke en statisk facitliste, men en dynamisk rettesnor, der ændrer sig i takt med omgivelsernes ønsker og krav til Midttrafik. I 2010 indførte Midttrafik målstyring, så alle i Midttrafik kender deres ansvar. Med udgangspunkt i de overordnede mål fastlægges mål på afdelings- og medarbejderniveau. Midttrafik måler løbende på, om de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater. Midttrafik har et hensigtsmæssigt momentum, der skal udbygges. Medarbejdere og leverandører arbejder godt og seriøst for at nå målene, det er derfor lykkedes at nå hovedparten af de mål, som blev formuleret i strategiplanen for Side 4 Midttrafik strategiplan

5 MIDTTRAFIKS STRATEGIPLAN BYGGER PÅ 3 OVERORDNEDE MÅL: TILFREDSE KUNDER Midttrafiks vigtigste mål er tilfredse kunder. Strategiplanen beskriver de overordnede indsatser, der skal til for at nå målene. DYGTIGE LEVERANDØRER Dygtige og ambitiøse leverandører er en forudsætning for at nå målet om flere tilfredse kunder. Strategiplanen beskriver de væsentligste indsatsområder, der skal iværksættes i et samarbejde med leverandørerne. TILFREDSE BESTILLERE En god kollektiv trafik, til gavn for borgerne, kræver et godt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Strategiplanen beskriver, hvilke områder Midttrafik skal have fokus på for at få tilfredse bestillere.

6 VILKÅR FOR DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Side 6 Midttrafik strategiplan

7 Strategiplanen prioriterer især at gøre Midttrafiks nuværende kunder mere tilfredse, så de rejser mere og anbefaler produktet til andre. Der er potentiale i at få Midttrafiks kunder til at rejse mere. Hen ved 30% rejser kun med Midttrafik et par gange om måneden eller sjældnere. Hvis vi skal få dem til rejse mere, er det afgørende, at bussen er hurtig og rettidig, og at servicen er god. På trods af store investeringer, nogle steder i Danmark, har den kollektive trafik ikke været i stand til at fastholde kunderne i et marked med øget efterspørgsel efter transport. Det anslås, at den kollektive trafik hvert år mister 7% af kunderne. At forsøge at fastholde kunderne er derfor helt centralt for at bevare indtægterne. Selvom de fleste danskere generelt er enige i, at mange biler er dårligt for trængslen, sundheden og miljøet, så har det vist sig svært at flytte bilister over i den kollektive trafik. Praksis fra udlandet viser, at der skal markante initiativer til at ændre bilisternes vaner, det er fx trængselsafgifter eller bompenge suppleret med markante investeringer i den kollektive trafik. I nogen grad er det også lykkedes at flytte bilister til bussen, det er i de tilfælde, hvor bussen er lige så hurtig eller hurtigere end bilen fx på grund af busbaner. Aarhus Letbane skal være i drift i Letbanen skal være den kollektive trafiks svar på bæredygtig mobilitet, stigende pendling og byvækst i Aarhus-området. ØKONOMISK FREMSYN Kommunernes og regionens økonomi er under pres og genstand for løbende politiske prioriteringer. I den sammenhæng fylder kollektiv trafik ikke meget. Derfor er det ekstra nødvendigt, at Midttrafik leverer value for money. Efter 5 år har Midttrafik reduceret antallet af køreplantimer med over , omlagt kørsel i de større byer og effektiviseret den regionale kørsel, så den bedre modsvarer flertallets behov og bestillernes økonomi. Indtægterne er blevet fastholdt i perioden, og udgifterne ligeledes, når man korrigerer for de merudgifter, lovgivningen har pålagt branchen, og som bestillerne er kompenseret for gennem DUT. Effektive udbud og planlægning har sikret disse effektiviseringsgevinster. Det skal fortsætte, men fokus skal flyttes til initiativer, der fastholder kunder og forbedrer kvaliteten inden for den økonomiske ramme. Midttrafik skal bruge hele paletten af virkemidler tilpasset kundegrundlaget: Letbane, X Bus, A Bus, små busser til mindre rejsestrømme og efterspørgselsstyrede ordninger - og sørge for at de har indbyrdes sammenhæng også med tog. PLADS TIL FORBEDRINGER PÅ BUSREJSEN En undersøgelse fra 2012 viser, at 25% af Midttrafiks kunder ikke synes, at produktet er attraktivt. Det er især de unge, som udgør halvdelen af Midttrafiks kunder, der deler dette synspunkt. De siger, at busserne er upræcise, og systemet er besværligt og gammeldags. Gennemførelse af 1. etape med 12 km fra Aarhus C til Aarhus N og sammenfletning med Odder- og Grenåbanen vil give den kollektive trafik et markant løft og mulighed for kundevækst. Side 7 Midttrafik strategiplan

8 Når målet er, at få kunderne til at rejse mere og på sigt at skaffe nye kunder, er det en forudsætning at imødekomme kundernes behov, så de oplever, at de får value for money. For at opbygge tillid og et godt renomme blandt kunderne, er det vigtigt, at busserne kører til tiden, og at serviceniveauet er konsistent. Men der er også plads til forbedringer i måden vi præsenterer os på, i måden vi kommunikerer på, og ved at gøre rejsetiden mere effektiv og komfortabel f.eks. ved at bord, internet, strøm og online nyheder bliver standard på alle mellemlange og lange rejser. GOD KOLLEKTIV TRAFIK KRÆVER EFFEKTIVT SAMARBEJDE Midttrafik vil gøre en stor indsats for at ændre bussernes omdømme, der hvor vi har indflydelse. Men et bedre produkt og en stabil drift kræver også et tæt samspil med bestillere og leverandører. Kommunerne kan være med til at sikre, at stoppestedet giver et godt førstehåndsindtryk - både til nuværende kunder og bilister, som kører forbi. Kommunerne kan også være med til at sikre god fremkommelighed for busserne, på den korte bane når sne eller grene gør det vanskeligt at komme frem, og på den lange bane ved at investere i busbaner, signalprioritering, bedre publikumsfaciliteter osv. Når trafikken bliver udfordret af store vejarbejder, kræver det en særlig indsats af parterne samt kreativitet og midlertidige investeringer i f.eks. ændrede køreplaner, ekstra dubleringer, støtte til fremkommelighed mv. Midttrafik og bestillerne har tillige en fælles opgave med at varsle større ruteændringer og -nedlæggelser i god tid. Ændringer i rutenettet skaber utryghed, og kunderne har krav på ren besked, hvis de fortsat skal have tillid til Midttrafik. En engelsk undersøgelse fra 2012 viser, at borgerne bliver følelsesmæssigt påvirket af ændringer i serviceniveauet, så selv små ændringer i transportvanerne giver anledning til vedvarende utilfredshed, der ofte giver overvejelser om helt at droppe brugen af kollektiv trafik. Undersøgelsen konkluderer, at ændringer i serviceniveauet skal varsles i meget god tid, og at der skal bruges mange ressourcer på at informere om alternative muligheder og håndtere borgernes utilfredshed. Vi har lagt mødet med kunderne i hænderne på leverandørerne. Det stiller krav om dygtige leverandører, der forstår det ansvar, det er at få deres ansatte til at levere en god service hver gang. Der er fortsat brug for en vis ensretning, så kunderne får samme service, uanset hvilket selskab der kører ruten. Der skal fortsat arbejdes med uddannelse af chauffører, og der skal sættes mål for den service, Midttrafik forventer, der skal leveres i kontaktpunkter mellem busselskabet og kunden. Side 8 Midttrafik strategiplan

9 DEN KOLLEKTIVE TRAFIKS NYTTEVÆRDI Kollektiv trafik er ikke kun en serviceudgift, men også en investering der kan give samfundsmæssigt udbytte. Kollektiv trafik øger mobiliteten og skaber mulighed for, at borgerne lettere får en uddannelse, er i arbejde og deltager i samfundets service- og fritidsaktiviteter. Kollektiv trafik kan også skabe vækst og beskæftigelse i og omkring byerne, hvis den er effektiv og attraktiv. Kollektiv trafik kan bidrage til et bedre miljø, når den bliver brugt af flere, og den kan mindske trængslen i og mellem større byer, ligesom den kan reducere antallet af uheld i trafikken. I landområder kan flextrafik være det gode supplement, der sikrer borgerne et alternativ til privatbilen. FLEXTRAFIK Flexttrafik er et godt alternativ til den almindelige kollektive trafik i tyndt befolkede områder, hvor det ikke er rentabelt og miljømæssigt fornuftigt med store busser. Det er et vilkår, at flextur og teletaxa nogle steder er eneste mulighed for kollektiv trafik. Midttrafik skal derfor tilbyde bestillere og kunder en attraktiv flextrafik-pakke. Stadig flere kommuner støtter flextur og teletaxa som erstatning for eller supplement til den traditionelle kollektive trafik. For Midttrafik er det en central opgave at sikre, at flextrafik koordineres med øvrige transportformer fx bus og tog. Der skal fortsat være fokus på indsættelse af mindre busser, hvis behovet tilsiger det. Side 9 Midttrafik strategiplan

10 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER Side 10 Midttrafik strategiplan

11 Det siger sig selv, at jo bedre oplevelse, jo større loyalitet. Når Midttrafik leverer et attraktivt produkt, er der mulighed for flere indtægter, fordi kunderne rejser mere og anbefaler os til andre. Flere indtægter åbner for udvikling og fornyelse, og et bedre produkt gør os i stand til lettere at fastholde kunderne og på sigt at tiltrække nye. Side 11 Midttrafik strategiplan

12 De unge skal synes, bussen er cool - de er jo fremtidens kunder Side 12 Midttrafik strategiplan

13 GODT OMDØMME BLANDT KUNDER OG BORGERE Omdømmet er populært sagt kunders, borgeres og interessenters vurdering af Midttrafik. Omdømmet måles på graden af tillid, respekt og gode oplevelser, som kunderne har, når de rejser med os. Et godt omdømme gør vi os fortjent til, når vi leverer hver gang, og når vi holder det, vi lover, men der findes også måder, hvorpå vi selv kan påvirke omdømmet. Det er blandt andet ved at være åbne over for pressen, ved at fortælle kunder og borgere om de gode initiativer i den kollektive trafik og ved hurtigt og venligt at løse kundernes problemer, når vi af og til svigter. KONTAKT OG SAMARBEJDE MED MEDIER Midttrafik vil påvirke omdømmet gennem medierne ved at være åbne og tilgængelige, når pressen vil have en kommentar, og ved at være proaktive når vi har gode nyheder. Målet er, at Midttrafik er med til at sætte dagsordenen i medierne. BRANDING SKABER GENKENDELSE Midttrafik skal fremstå mere positivt i kundernes bevidsthed. Det kræver, at vi får opbygget en fælles identitet, et fælles sprog og en serviceorienteret kultur for alle, der arbejder tæt på kunderne. Målet er, at kunderne oplever et godt og konsistent serviceniveau, uanset hvem de er, og hvor i regionen de rejser. Midttrafik vil også påvirke omdømmet ved at fortælle om den kollektive trafiks miljømæssige fordele for den enkelte og for samfundet. Målet er, at flere kunder og borgere forbinder den kollektive trafik med et miljøvenligt valg. Et godt omdømme handler også om de associationer, kunder eller borgere får, når de ser eller møder Midttrafik. Vi skal forbindes med tillid, pæne og letgenkendelige busser, høj service osv. Når vi kommunikerer med kunder, skal stilen være personlig, frisk og uhøjtidelig. Når vi markedsfører vores produkter, skal det være med et humoristisk og personligt touch. Midttrafik vil fremover deltage i events, hvor transport indgår, og hvor vi kan møde kunderne i øjenhøjde - det er fx på festivaller og på messer. Målet er, at kunderne forbinder Midttrafik med noget godt, og med noget der har betydning for deres hverdag. Midttrafik udarbejder en konkret brandingstrategi, der uddyber målene. Side 13 Midttrafik strategiplan

14 ØGET KUNDEFOKUS I de senere år har Midttrafik arbejdet målrettet for at gøre både medarbejdere, processer og produkter mere kundeorienterede. Det er fx foregået gennem incitamenter i kontrakterne, gennem uddannelse af chauffører og salgspersonale samt hurtigere og mere personlig dialog på Facebook. Der er fortsat behov for, at vi får mere viden om, hvad der gør de forskellige kundegrupper tilfredse, og at vi i relation til det bliver mere præcise på indsatser og mål på hvert eneste område, hvor vi er i kontakt med kunderne. BRUGERINDFLYDELSE Midttrafik skal kunne levere det, kunderne vil have, ligesom kunderne nu engang bedst ved, hvad der virker og ikke virker. Derfor er det nødvendigt, at vi bruger mere tid på at udvikle produkter og løsninger i fællesskab med kunderne. Det kan f.eks. være indretning af busser og udvikling af serviceydelser. Målet er, at Midttrafik fremstår som borgernes trafikselskab, at vi lytter til deres forbedringsforslag og at vi omsætter idéerne til et bedre produkt. IT FOR KUNDERNES SKYLD Hjælpen skal være lige ved hånden, når kunderne er på farten. Og det uanset, om de søger rejseinformation, vil betale, vil klage, eller har glemt en taske. Folketinget har vedtaget loven om obligatorisk digital selvbetjening. Det giver en række forpligtelser og muligheder i overgangen til digital selvbetjening, som Midttrafik skal indtænke i it-strategien. I it-strategien indgår også køb af billetter og kort gennem rejsekort, mobil-apps mv. under forudsætning af, at bestillerne vil investere i det. Målet er, at rejsen bliver lettere, og at Midttrafik får frigivet ressourcer til udvikling, fordi kunderne i højere grad kan betjene sig selv. VI ER, HVOR KUNDERNE ER Midttrafik vil være synlig på de medier, hvor de unge er - det er fx på Facebook og Twitter. Her tilbyder vi rejseinformation, information om driften, driftforstyrrelser og svar på ris/ros. Facebook og Twitter skal også bruges til at inddrage kunderne i produktudviklingen. Målet er, at vi altid ved, hvad kunderne mener om Midttrafik, og at vi hurtigt kan reagere på eventuelle svigt. Side 14 Midttrafik strategiplan

15 MÅLRETTET MARKEDSFØRING Midttrafik har i de senere år lavet markedsføring specielt målrettet de unge kunder med henblik på at forbedre omdømmet (fx Bussen). Midttrafik vil én gang årligt lave en markedsføringsplan, der især er målrettet de unge kunder. Målet er, at det skal blive lidt mere cool at tage bussen. ET PRODUKT AF HØJ KVALITET Kunderne betaler for rejsen, så de har med rette en forventning om, at bussen kommer til tiden, at den er ren, at de får besked, hvis en tur ikke køres osv. Vi har allerede igangsat forskellige initiativer, der skal gøre kvaliteten bedre f.eks. kvalitetskontrol og uddannelse. Men der er fortsat behov for fokus på at få en ensartet høj kvalitet, og at vi får fastlagt og kommunikeret, hvad kunderne kan forvente, når de rejser med os. BUSSER EFTER KUNDERNES BEHOV Det er svært at konkurrere med bilens hurtighed og fleksibilitet, men til gengæld kan vi gøre rejsetiden mere attraktiv ved at give kunderne mulighed for at arbejde, studere eller slappe af. På den måde reducerer vi også den oplevede rejsetid. Kunderne skal inddrages, inden vi træffer beslutning om komfortniveauet på de forskellige kørselstyper. Når kunderne er hørt, skal Midttrafik udarbejde en plan for, hvordan busserne gradvist opgraderes. Målet er, at kunderne bliver mere tilfredse med rejsen. KVALITET Forudsætningen for, at kunderne bliver tilfredse, er, at kvaliteten svarer til deres forventninger. Midttrafik måler på de ting, der betyder noget for kunderne, og som lige nu er, at bussen kører til tiden, at den er ren, og at den køres af en venlig chauffør. Kvalitet er også, at stoppestedet og publikumsfaciliteterne er i orden. Det er kommunerne, der har ansvaret, men Midttrafik skal lave en plan for, hvordan der i samarbejde med kommunerne opnås en bedre og mere ensartet standard. Når der af og til er noget, som forstyrrer bustrafikken, skal kunderne have hurtig og præcis besked f.eks. via Facebook og hjemmeside. Det er vigtigt, at Midttrafik kan dokumentere en rettidighed, så det kan kommunikeres til kunder og borgere, og at vi viser handlekraft de steder, hvor vi kan påvirke udfaldet. Hvis Midttrafik svigter, skal kunden mærke, at vi gør alt, hvad der er muligt for at udbedre skaden - og det uanset hvor på rejsen, problemet opstår, og hvem der har skylden. Midttrafik skal sikre, at kunderne har kendskab til rejsegarantien, og at flere får mulighed for at bruge den. Flere tilfredse kunder giver også flere rejser. Bestillerne afgør kørselsomfanget, men Midttrafik sætter sig som mål, at antal rejsende pr. køreplantime vokser med 1% om året. Kunderne skal altid være i fokus, derfor er løbende dialog vigtigt Side 15 Midttrafik strategiplan

16 MÅL: DYGTIGE LEVERANDØRER Side 16 Midttrafik strategiplan

17 For at nå målet om flere tilfredse kunder, er det nødvendigt, at vi har dygtige leverandører med samme ambition og passion for at få tilfredse kunder, som vi selv har. Mødet med kunderne er lagt i hænderne på leverandørerne og deres medarbejdere. Det stiller krav om et godt dagligt samarbejde, men også præcise aftaler om hvad vi forventer af hinanden, og hvem der gør hvad i relation til mødet med kunden. Meget er allerede beskrevet i nuværende kontrakter, men med ændrede kundekrav og nye måder at arbejde på (fx Midttrafiks entré på de sociale medier) er der behov for nye fælles mål, nye samarbejdsformer, udvikling af chaufførstaben og endnu flere incitamenter for at gøre kunderne tilfredse. Vi måler vognmænd og salgssteder på deres evne til at levere sikker drift og gode kundeoplevelser. Midttrafik måles til gengæld på evnen til at give vognmænd og salgssteder de betingelser, der gør dem i stand til at yde deres bedste. Side 17 Midttrafik strategiplan

18 Midttrafik ønsker dygtige leverandører og en fælles ambition om tilfredse kunder Side 18 Midttrafik strategiplan

19 GODE VILKÅR FOR DYGTIGE LEVERANDØRER FREMKOMMELIGHED Selvom god fremkommelighed ikke er Midttrafiks ansvar, påtager vi os opgaven med at hjælpe leverandørerne, så de får så gode vilkår som muligt. Leverandørerne skal fremover kunne indberette uhensigtsmæssigheder gennem et webbaseret infocenter, hvor de også skal kunne følge status på de indberettede problemer. Bestillerne og Midttrafik får overblik over, hvad der generer kørslen, vores reaktionstider mv. FRA EXTRANET TIL INFOCENTER Det nuværende extranet skal udbygges, så der fremover findes et decideret infocenter, hvor leverandørerne får viden om forhold, der påvirker driften. Dette kan fx være servicemål, vejledninger, driftsforstyrrelser, ris og ros fra kunder, information om kampagner, resultater af kundemålinger mv. Infocenteret skal kunne tilgås via hjemmeside og mobiltelefon. EVALUERING VIA STATUSMØDER Midttrafik vil også fremover holde faste årlige statusmøder med alle leverandører, hvor samarbejdet, leverancer, mål og evalueringer vil blive gennemgået. Statusmøderne skal sikre, at de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater, og at der iværksættes de nødvendige indsatser, hvis leverandøren ikke leverer det lovede. FÆLLES SERVICEMÅL Midttrafiks kontrakter skal gennemgås og evt. revideres, så det bliver tydeligere, hvad der forventes af leverandørerne der, hvor de har kontakt med kunderne - fx i chaufførens møde med kunden (uniform, imødekommenhed, kommunikation), på kontoret (håndtering af glemte sager, klager, telefonisk vejledning), busstandard, opsætning af materiale i bussen, rettidighed osv. Leverandørerne skal vide, hvad de bliver målt på, og det vil de kunne via infocentret. FORBEDRET OG SYNLIG KVALITETSKONTROL Midttrafik har allerede iværksat kvalitetskontrol på de områder, der har betydning for kunden. Fremadrettet skal leverandøren via infocentret kunne se, hvor der er foretaget kontrol, og hvad resultatet er, så leverandøren får mulighed for hurtigt at rette eventuelle fejl og mangler i egen organisation. Side 19 Midttrafik strategiplan

20 Leverandørerne får bonus, hvis kundetilfredsheden øges Side 20 Midttrafik strategiplan

21 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE FEEDBACK SYSTEM FOR VIDEN OG LÆRING Midttrafiks omdømme står på spil, hvis leverandørerne og deres medarbejdere har en oplevelse af, at vi ikke svarer, når de kommer med forslag eller ris og ros. Midttrafik skal oprette et svarsystem, der sikrer, at alle vognmænd, chauffører og salgssteder får svar på deres ris, ros og gode forslag. Alle forslag skal videreformidles i et webbaseret feedback loop, der skal sikre, at andre også kan lære af spørgsmål og svar. Den viden, Midttrafik opnår gennem systemet, skal bruges til at forbedre produkter og processer. BONUS SOM INCITAMENT Midttrafik belønner i nogle kontrakter selskaber, der performer godt i forhold til miljømål. Næste skridt er bonus for at skaffe mere tilfredse kunder - først som forsøg, senere som en del af udbuddene. Gennem simple målinger på det, der betyder noget for kunderne, afgør kunderne hvem, der skal have bonus. SAMARBEJDSUDVALG Leverandørerne skal tages med på råd i forhold, der har betydning for drift og planlægning. Midttrafik forpligter sig til samarbejde og dialog i de nedsatte samarbejdsudvalg for henholdsvis busselskaber, taxavognmænd, chauffører og salgssteder. Møder i udvalgene skal holdes med faste annoncerede intervaller, og der skal følges effektivt op på aftaler, der indgås på møderne. UDDANNELSE OG OMDØMME UDDANNELSE Gennem fortsættelse af Fly High uddannelsen skal vi sikre, at leverandørernes personaleledere og deres medarbejdere altid har de rigtige kompetencer og er motiverede for at deltage i at nå målet om mere tilfredse kunder. JOBBETS OMDØMME Midttrafik skal i samarbejde med leverandørerne få chaufførjobbet til at fremstå mere attraktivt, så chaufførerne bliver stolte af deres job, og rekruttering og fastholdelse bliver lettere. Dette skal ske gennem kampagner og events, der på forskellig måde sætter fokus på chaufførens virke. Side 21 Midttrafik strategiplan

22 MÅL: TILFREDSE BESTILLERE Side 22 Midttrafik strategiplan

23 Midttrafiks opgave er at koordinere bestillernes ønsker og omsætte dem til en sammenhængende kollektiv trafik for kunderne inden for den ramme, vi får. Kommunerne og regionen ønsker, at den kollektive trafik drives så økonomisk effektivt som muligt, og at driften er stabil med få klager. De ønsker også, at den kollektive trafik bidrager til sociale, miljø- og udviklingsmæssige formål, som er tilpasset befolkningstætheden. Kommunerne og regionen forventer, at Midttrafik leverer kompetent rådgivning og gode beslutninger med en effektiv administration. Side 23 Midttrafik strategiplan

24 Side 24 Midttrafik strategiplan

25 VALUE FOR MONEY Midttrafik skal sikre, at bestillerne får mest muligt kollektiv trafik for pengene, dels gennem en effektiv planlægning og ansvarlig økonomistyring, dels ved at fastholde indtægterne i den kollektive trafik. Midttrafik inviterer løbende til statusmøder med hver enkelt bestiller, hvor serviceniveau, mål, økonomisk ramme og kvalitet gennemgås og evalueres. GOD RÅDGIVNING Midttrafik præsenterer muligheder for den kollektive trafik på både overordnet trafikplanlægningsniveau og konkret produktniveau. Overordnet skal den kollektive trafik være en integreret del af den kommunale planlægning - både med henblik på fremkommelighed, lokal markedsføring og sammenhæng med den øvrige kommunale kørsel. Midttrafik skal kunne komme med forslag til effektiv planlægning, effektivisering og udvikling og dermed sikre, at bestillerne får mest muligt for deres penge. I rådgivningen indgår også miljømål; reduktion af brændstofforbrug, CO2 udslip samt luftforurening. STABIL DRIFT Midttrafik skal levere stabil drift med få klager, så bestillerne har tilfredse kunder. Det aftales konkret med hver enkelt bestiller ud fra det serviceniveau, de vil have. Extranettet skal udbygges, så bestillere får adgang til alle informationer, de har brug for, for at vurdere om Midttrafik præsterer på fx økonomi og kundetilfredshed. Side 25 Midttrafik strategiplan

26 FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ FLERE TILFREDSE KUNDER Side 26 Midttrafik strategiplan

27 I SAMARBEJDET MED BESTILLERNE Planlægningen af den kollektive trafik skal sikre gode og attraktive tilbud til kunderne. Det stiller krav om et smidigt og effektivt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Midttrafik vil sammen med bestillerne lave klare aftaler om rollefordeling, aktiviteter og deadlines mellem parterne. I dag er trafikbestilling en løbende proces, men af hensyn til borgerne er det Midttrafiks ønske, at hovedbestillingerne sker for 2 år ad gangen. Forholdene ved et stoppested er vigtige for kunderne, når de venter på bussen. Ofte er stoppestedet kundernes første indtryk af busrejsen og derfor med til at påvirke deres oplevelse af den kollektive trafik. Det har stor betydning, at et stoppested er indrettet funktionelt og komfortabelt med læskærm, siddepladser og information. Midttrafik har udarbejdet en stoppestedsvejledning og en manual for indretning af større stationer. Kommunerne kan bidrage med god fremkommelighed. I hverdagen er det at sikre en god tilgængelighed til stoppestedet, som skal indrettes og vedligeholdes, så både chauffør og kunder oplever det som sikkert og trygt. Kommunerne kan også bidrage med gode faciliteter for kombinationsrejser (cykel, bil etc.) til kollektiv trafik. PRODUKTER / KØREPLANLÆGNING Kollektiv trafik skal hænge sammen, hvad enten det er letbane, X Bus, bybus eller flextur. Midttrafik skal sikre, at det er let for kunderne at bruge hele paletten - herunder også toget. FOKUS PÅ MILJØ Midttrafik skal bruge kampagner og aktiviteter til at sætte fokus på den kollektive trafiks miljøfordele. Midttrafik skal indgå bonusaftaler med leverandørerne om at mindske den kollektive trafiks miljøpåvirkning, og vi skal lave udbud af kørsel, hvor der generelt stilles højere krav til de emissionsnormer, busserne skal overholde. KUNDER OG MARKED Midttrafik skal have en større indsigt i, hvad der i bund og grund driver kunderne. Hvad er kundernes forventninger, behov og ønsker? Hvad skal der til for at gøre dem glade? Hvordan kan vi give dem en positiv oplevelse? Det er vigtige spørgsmål at få svar på, så vi kan designe produkter og processer i overensstemmelse med kundernes præferencer. I SAMARBEJDET MED LEVERANDØRERNE Midttrafik har iværksat forsøg med at give bonus til de selskaber, der leverer bedst kundetilfredshed. Fremadrettet indarbejdes bonusmodellen i kontrakterne. Side 27 Midttrafik strategiplan

28 INTERNE FORUD- SÆTNINGER FOR AT FÅ FLERE TILFREDSE KUNDER Side 28 Midttrafik strategiplan

29 Midttrafik skal bidrage til, at kunderne får en god oplevelse og value for money, når de vælger at rejse med os. Vi prioriterer vores ressourcer ud fra vores viden om kundernes behov, og vi arbejder efter tydelige mål, løser opgaverne effektivt og følger op for at sikre gode resultater ORGANISATIONEN Direktionen har ansvaret for at sikre, at organiseringen til enhver tid støtter op om Midttrafiks strategi. Udviklingen går mod større og færre enheder, der udnytter ressourcerne mere effektivt, så vi bliver bedre til at imødekomme de ændrede krav, som kunder og interessenter stiller til os. Blandt andet vores samarbejdspartnere, ønsker mere sammenhængende rådgivning og service på tværs af Midttrafik, mens kunderne ønsker løsninger af høj kvalitet uden at skulle forholde sig til organisation og strukturer. Både kunder og leverandører efterspørger bedre information ved driftsforstyrrelser og hurtigere reaktionstid ved omlægninger, mangel på rettidighed og kapacitetsproblemer, så driftsfunktionen i Kunde- og Driftscenteret udbygges. Et udbygget driftscenter skal også sikre et bedre driftsberedskab ved vejrudfordringer, dubleringskørsel, arrangementskørsel osv. Desuden skal driftscenteret følge op overfor vejmyndighederne, så busserne sikres en bedre fremkommelighed. Endelig skal Kunde- og Driftscenteret sikre en mere ensartet kvalitet og effektivitet i besvarelsen af kundehenvendelser. Planlægning for busser og flexkørsel er samlet i en afdeling, så Midttrafik i højere grad kan give bestillerne en sammenhængende rådgivning på tværs af produkttyper. Direktionssekretariatet skal sikre øget fokus på forskellige større udviklingsprojekter som fx strategisk kommunikation, branding, presse, organisations- og lederudvikling. Midttrafik gennemfører kompetenceudvikling både internt overfor ledere og medarbejdere og eksternt overfor chauffører og driftsledere i samarbejde med busselskaber. I vil kompetenceudviklingen især fokusere på, at Midttrafiks medarbejdere bliver mere kundeorienterede og forandringsparate - og lærer rådgiverrollen i forhold til leverandører og bestillere. Eksternt fortsætter Fly High I, hvor der fokuseres på kundeservice, og Fly High II, hvor der arbejdes med muligheder og udfordringer i mødet med forskellige kundetyper. Side 29 Midttrafik strategiplan

30 FOKUS PÅ MÅLSTYRING Midttrafik har aktivitets- og målstyring for at sikre gennemførelse af strategien. En række nøgleaktiviteter er blevet udpeget som centrale, og der er lavet konkrete mål for disse aktiviteter. På en række vigtige drifts- og udviklingsopgaver er der fastsat mål, som gælder hele organisationen. Der måles fx på telefonbesvarele, på sagsbehandlingstiden, på samarbejdet internt og eksternt og på vores evne til at gennemføre projekter til tiden. Målene skal fastholde fokus på konstant at blive bedre, samt sikre at organisationen fremstår holistisk, så kunderne tilbydes et ensartet produkt og samme service. For personalet er der sat tværgående mål for sygefravær, medarbejderomsætning og medarbejdertilfredshed. For at kunne følge op på aktiviteter og mål indsamles og bearbejdes data hver måned og samles i en ledelsesrapport, så ledelsen i fællesskab kan vurdere målopfyldelsen og drøfte evt. ændrede prioriteringer, løbende forbedringer og udvikling. Ledelsesrapporten giver desuden medarbejderne indblik i aktiviteterne på tværs af organisationen. Konsekvent målstyring skærper Midttrafiks fokus på altid at have styr på fakta FOKUS PÅ KVALITET Midttrafik øger fokus på kvalitetsopfølgning overfor busselskaberne. Hensigten er at sikre hurtig, effektiv og ensartet kvalitetsopfølgning over for busselskaberne, når der konstateres kvalitetsbrister. Kvalitetsbrist vurderes af Midttrafiks trafikkontrollører, der gennemfører systematisk kvalitetskontrol, ligesom der løbende sker indberetninger fra kunder, som der altid følges op på. Alle busselskaber inviteres til årlige statusmøder med Midttrafik, hvor kvaliteten drøftes. STYR PÅ ØKONOMIEN Det er afgørende, at der er styr på økonomien. Midttrafik skal altid anbefale bestillerne de økonomisk mest effektive transportløsninger og sørge for effektiv opfølgning på både udgifts- og indtægtssiden, hvad enten det drejer sig om bus, taxa eller tog. Midttrafik afrapporterer hvert kvartal herom på ekstranettet. Måtte der være afvigelser skal Midttrafik i tide varsko bestillerne sammen med anbefalinger til løsninger. Midttrafik arbejder konstant på at effektivisere sin administration. Der er løbende fokus på at målrette indsatsen mod de mål, som Bestyrelsen har fastlagt, og at sikre at indsatsen fører til resultater. Organisationen og opgaveløsningen optimeres løbende for at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt for at opnå de resultater, som forventes af Midttrafik. Side 30 Midttrafik strategiplan

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere