Strategiplan STRAT GIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN"

Transkript

1 Strategiplan STRAT GIPLAN

2 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN Side 2 Midttrafik strategiplan

3 INDHOLD FORORD 4 VILKÅR 6 TILFREDSE KUNDER 10 DYGTIGE LEVERANDØRER 16 TILFREDSE BESTILLERE 22 FORUDSÆTNINGER 26 Side 3 Midttrafik strategiplan

4 STRATEGIPLAN Den overordnede ramme, som Midttrafik arbejder inden for, består af en mission plus nogle visioner og overordnede mål fastsat af Midttrafiks bestyrelse. Strategiplanen sætter kursen for den forandring og udvikling, der ønskes i Midttrafiks område. Strategiplanen skal være så tydelig, at det er let for Midttrafiks medarbejdere og samarbejdspartnere at vide, hvordan de kan bidrage. Har man valgt at arbejde med kollektiv trafik, har man også valgt at bevæge sig. Kundernes ønsker og krav ændrer sig hele tiden. Bedst som man tror, man er i mål, opstår der nye muligheder, eller kunderne ønsker noget andet. Strategiplanen er derfor ikke en statisk facitliste, men en dynamisk rettesnor, der ændrer sig i takt med omgivelsernes ønsker og krav til Midttrafik. I 2010 indførte Midttrafik målstyring, så alle i Midttrafik kender deres ansvar. Med udgangspunkt i de overordnede mål fastlægges mål på afdelings- og medarbejderniveau. Midttrafik måler løbende på, om de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater. Midttrafik har et hensigtsmæssigt momentum, der skal udbygges. Medarbejdere og leverandører arbejder godt og seriøst for at nå målene, det er derfor lykkedes at nå hovedparten af de mål, som blev formuleret i strategiplanen for Side 4 Midttrafik strategiplan

5 MIDTTRAFIKS STRATEGIPLAN BYGGER PÅ 3 OVERORDNEDE MÅL: TILFREDSE KUNDER Midttrafiks vigtigste mål er tilfredse kunder. Strategiplanen beskriver de overordnede indsatser, der skal til for at nå målene. DYGTIGE LEVERANDØRER Dygtige og ambitiøse leverandører er en forudsætning for at nå målet om flere tilfredse kunder. Strategiplanen beskriver de væsentligste indsatsområder, der skal iværksættes i et samarbejde med leverandørerne. TILFREDSE BESTILLERE En god kollektiv trafik, til gavn for borgerne, kræver et godt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Strategiplanen beskriver, hvilke områder Midttrafik skal have fokus på for at få tilfredse bestillere.

6 VILKÅR FOR DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Side 6 Midttrafik strategiplan

7 Strategiplanen prioriterer især at gøre Midttrafiks nuværende kunder mere tilfredse, så de rejser mere og anbefaler produktet til andre. Der er potentiale i at få Midttrafiks kunder til at rejse mere. Hen ved 30% rejser kun med Midttrafik et par gange om måneden eller sjældnere. Hvis vi skal få dem til rejse mere, er det afgørende, at bussen er hurtig og rettidig, og at servicen er god. På trods af store investeringer, nogle steder i Danmark, har den kollektive trafik ikke været i stand til at fastholde kunderne i et marked med øget efterspørgsel efter transport. Det anslås, at den kollektive trafik hvert år mister 7% af kunderne. At forsøge at fastholde kunderne er derfor helt centralt for at bevare indtægterne. Selvom de fleste danskere generelt er enige i, at mange biler er dårligt for trængslen, sundheden og miljøet, så har det vist sig svært at flytte bilister over i den kollektive trafik. Praksis fra udlandet viser, at der skal markante initiativer til at ændre bilisternes vaner, det er fx trængselsafgifter eller bompenge suppleret med markante investeringer i den kollektive trafik. I nogen grad er det også lykkedes at flytte bilister til bussen, det er i de tilfælde, hvor bussen er lige så hurtig eller hurtigere end bilen fx på grund af busbaner. Aarhus Letbane skal være i drift i Letbanen skal være den kollektive trafiks svar på bæredygtig mobilitet, stigende pendling og byvækst i Aarhus-området. ØKONOMISK FREMSYN Kommunernes og regionens økonomi er under pres og genstand for løbende politiske prioriteringer. I den sammenhæng fylder kollektiv trafik ikke meget. Derfor er det ekstra nødvendigt, at Midttrafik leverer value for money. Efter 5 år har Midttrafik reduceret antallet af køreplantimer med over , omlagt kørsel i de større byer og effektiviseret den regionale kørsel, så den bedre modsvarer flertallets behov og bestillernes økonomi. Indtægterne er blevet fastholdt i perioden, og udgifterne ligeledes, når man korrigerer for de merudgifter, lovgivningen har pålagt branchen, og som bestillerne er kompenseret for gennem DUT. Effektive udbud og planlægning har sikret disse effektiviseringsgevinster. Det skal fortsætte, men fokus skal flyttes til initiativer, der fastholder kunder og forbedrer kvaliteten inden for den økonomiske ramme. Midttrafik skal bruge hele paletten af virkemidler tilpasset kundegrundlaget: Letbane, X Bus, A Bus, små busser til mindre rejsestrømme og efterspørgselsstyrede ordninger - og sørge for at de har indbyrdes sammenhæng også med tog. PLADS TIL FORBEDRINGER PÅ BUSREJSEN En undersøgelse fra 2012 viser, at 25% af Midttrafiks kunder ikke synes, at produktet er attraktivt. Det er især de unge, som udgør halvdelen af Midttrafiks kunder, der deler dette synspunkt. De siger, at busserne er upræcise, og systemet er besværligt og gammeldags. Gennemførelse af 1. etape med 12 km fra Aarhus C til Aarhus N og sammenfletning med Odder- og Grenåbanen vil give den kollektive trafik et markant løft og mulighed for kundevækst. Side 7 Midttrafik strategiplan

8 Når målet er, at få kunderne til at rejse mere og på sigt at skaffe nye kunder, er det en forudsætning at imødekomme kundernes behov, så de oplever, at de får value for money. For at opbygge tillid og et godt renomme blandt kunderne, er det vigtigt, at busserne kører til tiden, og at serviceniveauet er konsistent. Men der er også plads til forbedringer i måden vi præsenterer os på, i måden vi kommunikerer på, og ved at gøre rejsetiden mere effektiv og komfortabel f.eks. ved at bord, internet, strøm og online nyheder bliver standard på alle mellemlange og lange rejser. GOD KOLLEKTIV TRAFIK KRÆVER EFFEKTIVT SAMARBEJDE Midttrafik vil gøre en stor indsats for at ændre bussernes omdømme, der hvor vi har indflydelse. Men et bedre produkt og en stabil drift kræver også et tæt samspil med bestillere og leverandører. Kommunerne kan være med til at sikre, at stoppestedet giver et godt førstehåndsindtryk - både til nuværende kunder og bilister, som kører forbi. Kommunerne kan også være med til at sikre god fremkommelighed for busserne, på den korte bane når sne eller grene gør det vanskeligt at komme frem, og på den lange bane ved at investere i busbaner, signalprioritering, bedre publikumsfaciliteter osv. Når trafikken bliver udfordret af store vejarbejder, kræver det en særlig indsats af parterne samt kreativitet og midlertidige investeringer i f.eks. ændrede køreplaner, ekstra dubleringer, støtte til fremkommelighed mv. Midttrafik og bestillerne har tillige en fælles opgave med at varsle større ruteændringer og -nedlæggelser i god tid. Ændringer i rutenettet skaber utryghed, og kunderne har krav på ren besked, hvis de fortsat skal have tillid til Midttrafik. En engelsk undersøgelse fra 2012 viser, at borgerne bliver følelsesmæssigt påvirket af ændringer i serviceniveauet, så selv små ændringer i transportvanerne giver anledning til vedvarende utilfredshed, der ofte giver overvejelser om helt at droppe brugen af kollektiv trafik. Undersøgelsen konkluderer, at ændringer i serviceniveauet skal varsles i meget god tid, og at der skal bruges mange ressourcer på at informere om alternative muligheder og håndtere borgernes utilfredshed. Vi har lagt mødet med kunderne i hænderne på leverandørerne. Det stiller krav om dygtige leverandører, der forstår det ansvar, det er at få deres ansatte til at levere en god service hver gang. Der er fortsat brug for en vis ensretning, så kunderne får samme service, uanset hvilket selskab der kører ruten. Der skal fortsat arbejdes med uddannelse af chauffører, og der skal sættes mål for den service, Midttrafik forventer, der skal leveres i kontaktpunkter mellem busselskabet og kunden. Side 8 Midttrafik strategiplan

9 DEN KOLLEKTIVE TRAFIKS NYTTEVÆRDI Kollektiv trafik er ikke kun en serviceudgift, men også en investering der kan give samfundsmæssigt udbytte. Kollektiv trafik øger mobiliteten og skaber mulighed for, at borgerne lettere får en uddannelse, er i arbejde og deltager i samfundets service- og fritidsaktiviteter. Kollektiv trafik kan også skabe vækst og beskæftigelse i og omkring byerne, hvis den er effektiv og attraktiv. Kollektiv trafik kan bidrage til et bedre miljø, når den bliver brugt af flere, og den kan mindske trængslen i og mellem større byer, ligesom den kan reducere antallet af uheld i trafikken. I landområder kan flextrafik være det gode supplement, der sikrer borgerne et alternativ til privatbilen. FLEXTRAFIK Flexttrafik er et godt alternativ til den almindelige kollektive trafik i tyndt befolkede områder, hvor det ikke er rentabelt og miljømæssigt fornuftigt med store busser. Det er et vilkår, at flextur og teletaxa nogle steder er eneste mulighed for kollektiv trafik. Midttrafik skal derfor tilbyde bestillere og kunder en attraktiv flextrafik-pakke. Stadig flere kommuner støtter flextur og teletaxa som erstatning for eller supplement til den traditionelle kollektive trafik. For Midttrafik er det en central opgave at sikre, at flextrafik koordineres med øvrige transportformer fx bus og tog. Der skal fortsat være fokus på indsættelse af mindre busser, hvis behovet tilsiger det. Side 9 Midttrafik strategiplan

10 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER Side 10 Midttrafik strategiplan

11 Det siger sig selv, at jo bedre oplevelse, jo større loyalitet. Når Midttrafik leverer et attraktivt produkt, er der mulighed for flere indtægter, fordi kunderne rejser mere og anbefaler os til andre. Flere indtægter åbner for udvikling og fornyelse, og et bedre produkt gør os i stand til lettere at fastholde kunderne og på sigt at tiltrække nye. Side 11 Midttrafik strategiplan

12 De unge skal synes, bussen er cool - de er jo fremtidens kunder Side 12 Midttrafik strategiplan

13 GODT OMDØMME BLANDT KUNDER OG BORGERE Omdømmet er populært sagt kunders, borgeres og interessenters vurdering af Midttrafik. Omdømmet måles på graden af tillid, respekt og gode oplevelser, som kunderne har, når de rejser med os. Et godt omdømme gør vi os fortjent til, når vi leverer hver gang, og når vi holder det, vi lover, men der findes også måder, hvorpå vi selv kan påvirke omdømmet. Det er blandt andet ved at være åbne over for pressen, ved at fortælle kunder og borgere om de gode initiativer i den kollektive trafik og ved hurtigt og venligt at løse kundernes problemer, når vi af og til svigter. KONTAKT OG SAMARBEJDE MED MEDIER Midttrafik vil påvirke omdømmet gennem medierne ved at være åbne og tilgængelige, når pressen vil have en kommentar, og ved at være proaktive når vi har gode nyheder. Målet er, at Midttrafik er med til at sætte dagsordenen i medierne. BRANDING SKABER GENKENDELSE Midttrafik skal fremstå mere positivt i kundernes bevidsthed. Det kræver, at vi får opbygget en fælles identitet, et fælles sprog og en serviceorienteret kultur for alle, der arbejder tæt på kunderne. Målet er, at kunderne oplever et godt og konsistent serviceniveau, uanset hvem de er, og hvor i regionen de rejser. Midttrafik vil også påvirke omdømmet ved at fortælle om den kollektive trafiks miljømæssige fordele for den enkelte og for samfundet. Målet er, at flere kunder og borgere forbinder den kollektive trafik med et miljøvenligt valg. Et godt omdømme handler også om de associationer, kunder eller borgere får, når de ser eller møder Midttrafik. Vi skal forbindes med tillid, pæne og letgenkendelige busser, høj service osv. Når vi kommunikerer med kunder, skal stilen være personlig, frisk og uhøjtidelig. Når vi markedsfører vores produkter, skal det være med et humoristisk og personligt touch. Midttrafik vil fremover deltage i events, hvor transport indgår, og hvor vi kan møde kunderne i øjenhøjde - det er fx på festivaller og på messer. Målet er, at kunderne forbinder Midttrafik med noget godt, og med noget der har betydning for deres hverdag. Midttrafik udarbejder en konkret brandingstrategi, der uddyber målene. Side 13 Midttrafik strategiplan

14 ØGET KUNDEFOKUS I de senere år har Midttrafik arbejdet målrettet for at gøre både medarbejdere, processer og produkter mere kundeorienterede. Det er fx foregået gennem incitamenter i kontrakterne, gennem uddannelse af chauffører og salgspersonale samt hurtigere og mere personlig dialog på Facebook. Der er fortsat behov for, at vi får mere viden om, hvad der gør de forskellige kundegrupper tilfredse, og at vi i relation til det bliver mere præcise på indsatser og mål på hvert eneste område, hvor vi er i kontakt med kunderne. BRUGERINDFLYDELSE Midttrafik skal kunne levere det, kunderne vil have, ligesom kunderne nu engang bedst ved, hvad der virker og ikke virker. Derfor er det nødvendigt, at vi bruger mere tid på at udvikle produkter og løsninger i fællesskab med kunderne. Det kan f.eks. være indretning af busser og udvikling af serviceydelser. Målet er, at Midttrafik fremstår som borgernes trafikselskab, at vi lytter til deres forbedringsforslag og at vi omsætter idéerne til et bedre produkt. IT FOR KUNDERNES SKYLD Hjælpen skal være lige ved hånden, når kunderne er på farten. Og det uanset, om de søger rejseinformation, vil betale, vil klage, eller har glemt en taske. Folketinget har vedtaget loven om obligatorisk digital selvbetjening. Det giver en række forpligtelser og muligheder i overgangen til digital selvbetjening, som Midttrafik skal indtænke i it-strategien. I it-strategien indgår også køb af billetter og kort gennem rejsekort, mobil-apps mv. under forudsætning af, at bestillerne vil investere i det. Målet er, at rejsen bliver lettere, og at Midttrafik får frigivet ressourcer til udvikling, fordi kunderne i højere grad kan betjene sig selv. VI ER, HVOR KUNDERNE ER Midttrafik vil være synlig på de medier, hvor de unge er - det er fx på Facebook og Twitter. Her tilbyder vi rejseinformation, information om driften, driftforstyrrelser og svar på ris/ros. Facebook og Twitter skal også bruges til at inddrage kunderne i produktudviklingen. Målet er, at vi altid ved, hvad kunderne mener om Midttrafik, og at vi hurtigt kan reagere på eventuelle svigt. Side 14 Midttrafik strategiplan

15 MÅLRETTET MARKEDSFØRING Midttrafik har i de senere år lavet markedsføring specielt målrettet de unge kunder med henblik på at forbedre omdømmet (fx Bussen). Midttrafik vil én gang årligt lave en markedsføringsplan, der især er målrettet de unge kunder. Målet er, at det skal blive lidt mere cool at tage bussen. ET PRODUKT AF HØJ KVALITET Kunderne betaler for rejsen, så de har med rette en forventning om, at bussen kommer til tiden, at den er ren, at de får besked, hvis en tur ikke køres osv. Vi har allerede igangsat forskellige initiativer, der skal gøre kvaliteten bedre f.eks. kvalitetskontrol og uddannelse. Men der er fortsat behov for fokus på at få en ensartet høj kvalitet, og at vi får fastlagt og kommunikeret, hvad kunderne kan forvente, når de rejser med os. BUSSER EFTER KUNDERNES BEHOV Det er svært at konkurrere med bilens hurtighed og fleksibilitet, men til gengæld kan vi gøre rejsetiden mere attraktiv ved at give kunderne mulighed for at arbejde, studere eller slappe af. På den måde reducerer vi også den oplevede rejsetid. Kunderne skal inddrages, inden vi træffer beslutning om komfortniveauet på de forskellige kørselstyper. Når kunderne er hørt, skal Midttrafik udarbejde en plan for, hvordan busserne gradvist opgraderes. Målet er, at kunderne bliver mere tilfredse med rejsen. KVALITET Forudsætningen for, at kunderne bliver tilfredse, er, at kvaliteten svarer til deres forventninger. Midttrafik måler på de ting, der betyder noget for kunderne, og som lige nu er, at bussen kører til tiden, at den er ren, og at den køres af en venlig chauffør. Kvalitet er også, at stoppestedet og publikumsfaciliteterne er i orden. Det er kommunerne, der har ansvaret, men Midttrafik skal lave en plan for, hvordan der i samarbejde med kommunerne opnås en bedre og mere ensartet standard. Når der af og til er noget, som forstyrrer bustrafikken, skal kunderne have hurtig og præcis besked f.eks. via Facebook og hjemmeside. Det er vigtigt, at Midttrafik kan dokumentere en rettidighed, så det kan kommunikeres til kunder og borgere, og at vi viser handlekraft de steder, hvor vi kan påvirke udfaldet. Hvis Midttrafik svigter, skal kunden mærke, at vi gør alt, hvad der er muligt for at udbedre skaden - og det uanset hvor på rejsen, problemet opstår, og hvem der har skylden. Midttrafik skal sikre, at kunderne har kendskab til rejsegarantien, og at flere får mulighed for at bruge den. Flere tilfredse kunder giver også flere rejser. Bestillerne afgør kørselsomfanget, men Midttrafik sætter sig som mål, at antal rejsende pr. køreplantime vokser med 1% om året. Kunderne skal altid være i fokus, derfor er løbende dialog vigtigt Side 15 Midttrafik strategiplan

16 MÅL: DYGTIGE LEVERANDØRER Side 16 Midttrafik strategiplan

17 For at nå målet om flere tilfredse kunder, er det nødvendigt, at vi har dygtige leverandører med samme ambition og passion for at få tilfredse kunder, som vi selv har. Mødet med kunderne er lagt i hænderne på leverandørerne og deres medarbejdere. Det stiller krav om et godt dagligt samarbejde, men også præcise aftaler om hvad vi forventer af hinanden, og hvem der gør hvad i relation til mødet med kunden. Meget er allerede beskrevet i nuværende kontrakter, men med ændrede kundekrav og nye måder at arbejde på (fx Midttrafiks entré på de sociale medier) er der behov for nye fælles mål, nye samarbejdsformer, udvikling af chaufførstaben og endnu flere incitamenter for at gøre kunderne tilfredse. Vi måler vognmænd og salgssteder på deres evne til at levere sikker drift og gode kundeoplevelser. Midttrafik måles til gengæld på evnen til at give vognmænd og salgssteder de betingelser, der gør dem i stand til at yde deres bedste. Side 17 Midttrafik strategiplan

18 Midttrafik ønsker dygtige leverandører og en fælles ambition om tilfredse kunder Side 18 Midttrafik strategiplan

19 GODE VILKÅR FOR DYGTIGE LEVERANDØRER FREMKOMMELIGHED Selvom god fremkommelighed ikke er Midttrafiks ansvar, påtager vi os opgaven med at hjælpe leverandørerne, så de får så gode vilkår som muligt. Leverandørerne skal fremover kunne indberette uhensigtsmæssigheder gennem et webbaseret infocenter, hvor de også skal kunne følge status på de indberettede problemer. Bestillerne og Midttrafik får overblik over, hvad der generer kørslen, vores reaktionstider mv. FRA EXTRANET TIL INFOCENTER Det nuværende extranet skal udbygges, så der fremover findes et decideret infocenter, hvor leverandørerne får viden om forhold, der påvirker driften. Dette kan fx være servicemål, vejledninger, driftsforstyrrelser, ris og ros fra kunder, information om kampagner, resultater af kundemålinger mv. Infocenteret skal kunne tilgås via hjemmeside og mobiltelefon. EVALUERING VIA STATUSMØDER Midttrafik vil også fremover holde faste årlige statusmøder med alle leverandører, hvor samarbejdet, leverancer, mål og evalueringer vil blive gennemgået. Statusmøderne skal sikre, at de aftalte mål og indsatser giver de forventede resultater, og at der iværksættes de nødvendige indsatser, hvis leverandøren ikke leverer det lovede. FÆLLES SERVICEMÅL Midttrafiks kontrakter skal gennemgås og evt. revideres, så det bliver tydeligere, hvad der forventes af leverandørerne der, hvor de har kontakt med kunderne - fx i chaufførens møde med kunden (uniform, imødekommenhed, kommunikation), på kontoret (håndtering af glemte sager, klager, telefonisk vejledning), busstandard, opsætning af materiale i bussen, rettidighed osv. Leverandørerne skal vide, hvad de bliver målt på, og det vil de kunne via infocentret. FORBEDRET OG SYNLIG KVALITETSKONTROL Midttrafik har allerede iværksat kvalitetskontrol på de områder, der har betydning for kunden. Fremadrettet skal leverandøren via infocentret kunne se, hvor der er foretaget kontrol, og hvad resultatet er, så leverandøren får mulighed for hurtigt at rette eventuelle fejl og mangler i egen organisation. Side 19 Midttrafik strategiplan

20 Leverandørerne får bonus, hvis kundetilfredsheden øges Side 20 Midttrafik strategiplan

21 SAMARBEJDE OG INDDRAGELSE FEEDBACK SYSTEM FOR VIDEN OG LÆRING Midttrafiks omdømme står på spil, hvis leverandørerne og deres medarbejdere har en oplevelse af, at vi ikke svarer, når de kommer med forslag eller ris og ros. Midttrafik skal oprette et svarsystem, der sikrer, at alle vognmænd, chauffører og salgssteder får svar på deres ris, ros og gode forslag. Alle forslag skal videreformidles i et webbaseret feedback loop, der skal sikre, at andre også kan lære af spørgsmål og svar. Den viden, Midttrafik opnår gennem systemet, skal bruges til at forbedre produkter og processer. BONUS SOM INCITAMENT Midttrafik belønner i nogle kontrakter selskaber, der performer godt i forhold til miljømål. Næste skridt er bonus for at skaffe mere tilfredse kunder - først som forsøg, senere som en del af udbuddene. Gennem simple målinger på det, der betyder noget for kunderne, afgør kunderne hvem, der skal have bonus. SAMARBEJDSUDVALG Leverandørerne skal tages med på råd i forhold, der har betydning for drift og planlægning. Midttrafik forpligter sig til samarbejde og dialog i de nedsatte samarbejdsudvalg for henholdsvis busselskaber, taxavognmænd, chauffører og salgssteder. Møder i udvalgene skal holdes med faste annoncerede intervaller, og der skal følges effektivt op på aftaler, der indgås på møderne. UDDANNELSE OG OMDØMME UDDANNELSE Gennem fortsættelse af Fly High uddannelsen skal vi sikre, at leverandørernes personaleledere og deres medarbejdere altid har de rigtige kompetencer og er motiverede for at deltage i at nå målet om mere tilfredse kunder. JOBBETS OMDØMME Midttrafik skal i samarbejde med leverandørerne få chaufførjobbet til at fremstå mere attraktivt, så chaufførerne bliver stolte af deres job, og rekruttering og fastholdelse bliver lettere. Dette skal ske gennem kampagner og events, der på forskellig måde sætter fokus på chaufførens virke. Side 21 Midttrafik strategiplan

22 MÅL: TILFREDSE BESTILLERE Side 22 Midttrafik strategiplan

23 Midttrafiks opgave er at koordinere bestillernes ønsker og omsætte dem til en sammenhængende kollektiv trafik for kunderne inden for den ramme, vi får. Kommunerne og regionen ønsker, at den kollektive trafik drives så økonomisk effektivt som muligt, og at driften er stabil med få klager. De ønsker også, at den kollektive trafik bidrager til sociale, miljø- og udviklingsmæssige formål, som er tilpasset befolkningstætheden. Kommunerne og regionen forventer, at Midttrafik leverer kompetent rådgivning og gode beslutninger med en effektiv administration. Side 23 Midttrafik strategiplan

24 Side 24 Midttrafik strategiplan

25 VALUE FOR MONEY Midttrafik skal sikre, at bestillerne får mest muligt kollektiv trafik for pengene, dels gennem en effektiv planlægning og ansvarlig økonomistyring, dels ved at fastholde indtægterne i den kollektive trafik. Midttrafik inviterer løbende til statusmøder med hver enkelt bestiller, hvor serviceniveau, mål, økonomisk ramme og kvalitet gennemgås og evalueres. GOD RÅDGIVNING Midttrafik præsenterer muligheder for den kollektive trafik på både overordnet trafikplanlægningsniveau og konkret produktniveau. Overordnet skal den kollektive trafik være en integreret del af den kommunale planlægning - både med henblik på fremkommelighed, lokal markedsføring og sammenhæng med den øvrige kommunale kørsel. Midttrafik skal kunne komme med forslag til effektiv planlægning, effektivisering og udvikling og dermed sikre, at bestillerne får mest muligt for deres penge. I rådgivningen indgår også miljømål; reduktion af brændstofforbrug, CO2 udslip samt luftforurening. STABIL DRIFT Midttrafik skal levere stabil drift med få klager, så bestillerne har tilfredse kunder. Det aftales konkret med hver enkelt bestiller ud fra det serviceniveau, de vil have. Extranettet skal udbygges, så bestillere får adgang til alle informationer, de har brug for, for at vurdere om Midttrafik præsterer på fx økonomi og kundetilfredshed. Side 25 Midttrafik strategiplan

26 FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ FLERE TILFREDSE KUNDER Side 26 Midttrafik strategiplan

27 I SAMARBEJDET MED BESTILLERNE Planlægningen af den kollektive trafik skal sikre gode og attraktive tilbud til kunderne. Det stiller krav om et smidigt og effektivt samarbejde mellem bestillerne og Midttrafik. Midttrafik vil sammen med bestillerne lave klare aftaler om rollefordeling, aktiviteter og deadlines mellem parterne. I dag er trafikbestilling en løbende proces, men af hensyn til borgerne er det Midttrafiks ønske, at hovedbestillingerne sker for 2 år ad gangen. Forholdene ved et stoppested er vigtige for kunderne, når de venter på bussen. Ofte er stoppestedet kundernes første indtryk af busrejsen og derfor med til at påvirke deres oplevelse af den kollektive trafik. Det har stor betydning, at et stoppested er indrettet funktionelt og komfortabelt med læskærm, siddepladser og information. Midttrafik har udarbejdet en stoppestedsvejledning og en manual for indretning af større stationer. Kommunerne kan bidrage med god fremkommelighed. I hverdagen er det at sikre en god tilgængelighed til stoppestedet, som skal indrettes og vedligeholdes, så både chauffør og kunder oplever det som sikkert og trygt. Kommunerne kan også bidrage med gode faciliteter for kombinationsrejser (cykel, bil etc.) til kollektiv trafik. PRODUKTER / KØREPLANLÆGNING Kollektiv trafik skal hænge sammen, hvad enten det er letbane, X Bus, bybus eller flextur. Midttrafik skal sikre, at det er let for kunderne at bruge hele paletten - herunder også toget. FOKUS PÅ MILJØ Midttrafik skal bruge kampagner og aktiviteter til at sætte fokus på den kollektive trafiks miljøfordele. Midttrafik skal indgå bonusaftaler med leverandørerne om at mindske den kollektive trafiks miljøpåvirkning, og vi skal lave udbud af kørsel, hvor der generelt stilles højere krav til de emissionsnormer, busserne skal overholde. KUNDER OG MARKED Midttrafik skal have en større indsigt i, hvad der i bund og grund driver kunderne. Hvad er kundernes forventninger, behov og ønsker? Hvad skal der til for at gøre dem glade? Hvordan kan vi give dem en positiv oplevelse? Det er vigtige spørgsmål at få svar på, så vi kan designe produkter og processer i overensstemmelse med kundernes præferencer. I SAMARBEJDET MED LEVERANDØRERNE Midttrafik har iværksat forsøg med at give bonus til de selskaber, der leverer bedst kundetilfredshed. Fremadrettet indarbejdes bonusmodellen i kontrakterne. Side 27 Midttrafik strategiplan

28 INTERNE FORUD- SÆTNINGER FOR AT FÅ FLERE TILFREDSE KUNDER Side 28 Midttrafik strategiplan

29 Midttrafik skal bidrage til, at kunderne får en god oplevelse og value for money, når de vælger at rejse med os. Vi prioriterer vores ressourcer ud fra vores viden om kundernes behov, og vi arbejder efter tydelige mål, løser opgaverne effektivt og følger op for at sikre gode resultater ORGANISATIONEN Direktionen har ansvaret for at sikre, at organiseringen til enhver tid støtter op om Midttrafiks strategi. Udviklingen går mod større og færre enheder, der udnytter ressourcerne mere effektivt, så vi bliver bedre til at imødekomme de ændrede krav, som kunder og interessenter stiller til os. Blandt andet vores samarbejdspartnere, ønsker mere sammenhængende rådgivning og service på tværs af Midttrafik, mens kunderne ønsker løsninger af høj kvalitet uden at skulle forholde sig til organisation og strukturer. Både kunder og leverandører efterspørger bedre information ved driftsforstyrrelser og hurtigere reaktionstid ved omlægninger, mangel på rettidighed og kapacitetsproblemer, så driftsfunktionen i Kunde- og Driftscenteret udbygges. Et udbygget driftscenter skal også sikre et bedre driftsberedskab ved vejrudfordringer, dubleringskørsel, arrangementskørsel osv. Desuden skal driftscenteret følge op overfor vejmyndighederne, så busserne sikres en bedre fremkommelighed. Endelig skal Kunde- og Driftscenteret sikre en mere ensartet kvalitet og effektivitet i besvarelsen af kundehenvendelser. Planlægning for busser og flexkørsel er samlet i en afdeling, så Midttrafik i højere grad kan give bestillerne en sammenhængende rådgivning på tværs af produkttyper. Direktionssekretariatet skal sikre øget fokus på forskellige større udviklingsprojekter som fx strategisk kommunikation, branding, presse, organisations- og lederudvikling. Midttrafik gennemfører kompetenceudvikling både internt overfor ledere og medarbejdere og eksternt overfor chauffører og driftsledere i samarbejde med busselskaber. I vil kompetenceudviklingen især fokusere på, at Midttrafiks medarbejdere bliver mere kundeorienterede og forandringsparate - og lærer rådgiverrollen i forhold til leverandører og bestillere. Eksternt fortsætter Fly High I, hvor der fokuseres på kundeservice, og Fly High II, hvor der arbejdes med muligheder og udfordringer i mødet med forskellige kundetyper. Side 29 Midttrafik strategiplan

30 FOKUS PÅ MÅLSTYRING Midttrafik har aktivitets- og målstyring for at sikre gennemførelse af strategien. En række nøgleaktiviteter er blevet udpeget som centrale, og der er lavet konkrete mål for disse aktiviteter. På en række vigtige drifts- og udviklingsopgaver er der fastsat mål, som gælder hele organisationen. Der måles fx på telefonbesvarele, på sagsbehandlingstiden, på samarbejdet internt og eksternt og på vores evne til at gennemføre projekter til tiden. Målene skal fastholde fokus på konstant at blive bedre, samt sikre at organisationen fremstår holistisk, så kunderne tilbydes et ensartet produkt og samme service. For personalet er der sat tværgående mål for sygefravær, medarbejderomsætning og medarbejdertilfredshed. For at kunne følge op på aktiviteter og mål indsamles og bearbejdes data hver måned og samles i en ledelsesrapport, så ledelsen i fællesskab kan vurdere målopfyldelsen og drøfte evt. ændrede prioriteringer, løbende forbedringer og udvikling. Ledelsesrapporten giver desuden medarbejderne indblik i aktiviteterne på tværs af organisationen. Konsekvent målstyring skærper Midttrafiks fokus på altid at have styr på fakta FOKUS PÅ KVALITET Midttrafik øger fokus på kvalitetsopfølgning overfor busselskaberne. Hensigten er at sikre hurtig, effektiv og ensartet kvalitetsopfølgning over for busselskaberne, når der konstateres kvalitetsbrister. Kvalitetsbrist vurderes af Midttrafiks trafikkontrollører, der gennemfører systematisk kvalitetskontrol, ligesom der løbende sker indberetninger fra kunder, som der altid følges op på. Alle busselskaber inviteres til årlige statusmøder med Midttrafik, hvor kvaliteten drøftes. STYR PÅ ØKONOMIEN Det er afgørende, at der er styr på økonomien. Midttrafik skal altid anbefale bestillerne de økonomisk mest effektive transportløsninger og sørge for effektiv opfølgning på både udgifts- og indtægtssiden, hvad enten det drejer sig om bus, taxa eller tog. Midttrafik afrapporterer hvert kvartal herom på ekstranettet. Måtte der være afvigelser skal Midttrafik i tide varsko bestillerne sammen med anbefalinger til løsninger. Midttrafik arbejder konstant på at effektivisere sin administration. Der er løbende fokus på at målrette indsatsen mod de mål, som Bestyrelsen har fastlagt, og at sikre at indsatsen fører til resultater. Organisationen og opgaveløsningen optimeres løbende for at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt for at opnå de resultater, som forventes af Midttrafik. Side 30 Midttrafik strategiplan

2 Rejsekortet 1. Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering

2 Rejsekortet 1. Nyt bilag A med bestillerfordelte udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Strategiplan 2013-2016 1. revideret oplæg til strategiplan 2013-2016 2 Rejsekortet 1. Nyt bilag A med bestillerfordelte

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Strategiplan 2009-2011

Strategiplan 2009-2011 Strategiplan 2009-2011 Strategiplan 2009-2011 Indhold Forord 3 Baggrund 4 Markedsvilkår 5 Strategiplan 8 Strategier 9 Forudsætninger 20 Bilag 1 22 Strategiplan 2009-2011 er udarbejdet i november 2008 Forord

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Opsamling fra debatmøder

Opsamling fra debatmøder 0 Opsamling fra debatmøder Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013 Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 Det er lettere at skræmme folk væk end at tiltrække nye. Derfor skal man værne om de kunder, der allerede er i

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 1 Flere tilfredse kunder er Midttrafiks vigtigste mål. Det skal nåes gennem en kompetent organisation, dygtige leverandører og et godt samarbejde med bestillerne. 2 Forord Strategiplanen

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

- Strukturelle forhold (ændret alderssammensætning og pendlermønstre o.s.v.) - Kvaliteten af grundprodukt (rettidighed, information, omdømme)

- Strukturelle forhold (ændret alderssammensætning og pendlermønstre o.s.v.) - Kvaliteten af grundprodukt (rettidighed, information, omdømme) Vigende indtægter hvad gør vi? Fakta: - Salg i busser er gået tilbage med gennemsnitlig 4 % fra 2008 til 2009 - Store forskelle mellem selskaberne hvorfor? - Samlet er indtægterne gået ca. 1% tilbage Årsager:

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 V EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF. +45 87 30 95

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 16. marts 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg BESTILLERUNDERSØGELSEN MIDTTRAFIK 10/02/2017

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere