Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked"

Transkript

1 Sagsnr A Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato 28. juli 2016 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. Hvert center har ved opfølgning på resultatkontrakterne derfor også fulgt op på målene i strategiplan Opfølgning foretages afledt af opfølgning på centrenes resultatkontrakter. Der er derfor alene foretaget en administrativ opfølgning ved udfyldelse af nedenstående skema. Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen: Opfølgning juli 2016 Resultatet forventes nået. Tidsplanen forventes holdt. Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) Resultatet forventes ikke nået Tidsplanen forventes ikke holdt. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål 1

2 Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Indsatsområde: Folkeskole Status Formål/effekt Måles hvordan/opnås gennem Resul tater Tidsplan Center / Centerchef Mål: Beskæftigelse Effektmål: Reducere den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder, hvor borgeren modtager offentlig forsørgelse. Resultatmål: Tyngden af beskæftigelsesindsatsen skal flyttes fra vejlednings- og afklaringsforløb til virksomhedsnær jobindsats Formål/effekt af målet: Målet med omlægningen af aktiveringsindsatsen til en mere virksomhedsrettet aktivering har 2 formål: 1) At få borgerne ud der, hvor de ledige stillinger er. 2) At udgifterne til de ikke effektbærende aktiviteter reduceres. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har haft øget fokus på den virksomhedsrettet indsats bl.a med baggrund i evidens om at en virksomhedsrettet indsats virker i forhold til at få de ledige i beskæftigelse. Med refusionsreformen gældende for 2016, bliver fokus: At reducere varigheden på offentlig forsørgelse At sikre at så få ledige når 1 års ledighed At reducere antallet af ledige med mere 1 års ledighed Derfor bliver virksomhederne centrale aktører i indsatsen med at få de ledige i beskæftigelse og dermed også den virksomhedsrettede aktivering. Måles ved: Det er målet at den virksomhedsrettede aktivering i 2016 skal udgøre 60 % af den aktivering, der tilbydes de ledige. (måling jobindsats) Udgangspunkt for målet er: 43 % af al aktiveringen i 2014 var virksomhedsrettet aktivering. CAM / Torben Bahn Petersen 2

3 Opfølgning april 2016: Af den samlede aktivering udgjorde virksomhedsrettet aktivering: 2015: 37% Jan-feb 2016: 40% Der arbejdes målrettet med en omlægning af aktiveringsstrategien til en mere virksomhedsrettet indsats. Der forventes derfor en fortsat forbedring af den virksomhedsrettede indsats andel af den samlede aktivering, så den i løbet af 2016 vil udgøre 60% Men da udgangspunktet primo 2016 ligger betydeligt under de 60% er det ikke sandsynligt at den gennemsnitlige andel i 2016 vil kunne komme op på 60% Investering i aktiveringsindsats skal modsvares af tilsvarende eller større besparelse på forsørgelsesudgifter Opfølgning juli 2016: Den virksomhedsvendte aktivering udgjorde i 1. kvartal 41,4% og året før 36,7%. Der er fortsat et stykke vej til de 60%, men med den nye aktiveringsstrategi forventes stigningen at fortsætte. De 60% vurderes dog fortsat urealistisk at nå i Et mere realistisk bud på målopnåelse ultimo 2016 er dog 50% Formål/effekt af målet: Sammenlignet med landsudviklingen ser udgiftsniveauet for sygedagpengeområdet og aktiveringsområdet således ud Landsskøn Mio. Næstveds andel (1,44%) 1000 kr. Budget 2016 (Egne opgørelser) 1000 kr. Forskel 1000 kr. Aktivering Landsskøn Forskel Mio kr. Sygedagpenge Næstveds andel (1,44%) 1000 kr. Budget 2016 (Egne opgørelser) 1000 kr CAM/ Torben Bahn Petersen Selvom skønnet for 2016 for udgifterne til aktivering ser fornuftige ud er det forventet at udgifterne i 2015 overskrider det budgetlagte. For at nedbringe udgifterne på begge områder er der iværksat 3

4 forskellige initiativer, der skal medvirke til at målet nås På aktiveringsområdet er følgende tiltag iværksat: Den 13. februar 2015 blev den dynamiske indkøbsmodel indført, som model i forhold til køb af aktiveringsforløb til ledige. Med indførelse af den nye model var ønsket at åbne markedet yderligere og dermed mindske udgifterne til aktivering og via opnåelse af bedre effekter også forsørgelsesudgifterne. På tilsvarende vis er den dynamiske model kædet sammen med det offentlig-private innovationssamarbejde(opi), som Center for Arbejdsmarked har indgået med Falck. Målet med samarbejdet er at effektivisere aktiveringsindsatsen bl.a. med indførelse af en styringsmodel, hvor omkostning og effekter indgår. Næstved Ressourcecenter (NRC) vil i 2016 skulle tilpasse sine aktiviteter ud fra en anden aktør tankegang, således at udgifterne til drift af NRC modsvares af indtægter ved salg af kurser via den dynamiske indkøbsmodel eller salg til andre kommuner. På sygedagpengeområdet er følgende tiltag iværksat: Der er allerede gennemført en screening af samtlige sager over 52 uger med henblik på vurdering af muligheden for raskmelding eller overgang til jobafklaringsforløb, som afventer opfølgning (forudsætter rekruttering af medarbejdere) Der iværksættes nødvendige indsatsmuligheder for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarked/beskæftigelse generelt At fremrykke indsatsen (forudsætter rekruttering af medarbejdere) At optimere indsatsen i forhold til tilgang af sagsbehandlerressourcer, som forventes på plads ca eller udlægning af sagerne til anden aktør. Begge områder indgår i budget teamanalyserne for Målet med de iværksatte initiativer er at få udgifter reduceret, således at budgettet overholdes og at Næstved kommune kommer på niveau med udgifterne i tilsvarende jobcentre med samme rammevilkår. 4

5 Måles ved: At budgettet overholdes på de 2 områder i 2016 og at udgifterne på de 2 områder matcher udgiftsniveauet i sammenlignelige jobcentre (Klyngen) Opfølgning april 2016: Ved budgetopfølgningen pr udgør forventet regnskabsresultat for de 2 områder således: -Aktivering (forv. merforbrug på 14 mio i forhold til et budget på 53 mio. ) -Sygedagpenge (forv. merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til et budget på 119 mio. kr.) Ved seneste KL Landsskøn fra april måned 2016, udgør forventet regnskabsbeløb for 2016 på de 2 områder henholdsvis for: - aktivering, 12 mio. kr. over landsgns. (19%) - sygedagpenge 15 mio. kr. over landsgns. (14%) Opfølgning juli 2016: Ved budgetopfølgningen pr forventes resultatet for de to områder at blive således: - Aktivering (forv. merforbrug på 6,3 mio. kr. ift. et budget på 53 mio.kr.) ( = gul smiley) - sygedagpenge (forv. mindreforbrug på 5 mio.kr. ift. et budget på 119 mio.kr. inkl. reservepuljen. (Eks. reservepuljen, vil der være et merforbrug på 9,3 mio. kr. ) (= grøn smiley) Der følges tæt op på de to mål. Ift. aktivering er der sket og vil ske yderligere stramninger bla. Ift. hvilke målgrupper, der skal have hvilke tilbud ift. den tid, de har været på offentlig forsørgelse. Mål: Folkeskolen Effektmål: En folkeskole blandt den bedste tredjedel af landets kommuner Resultatmål: Balance i budgettet for skoleområdet fra skoleåret 2015/2016 og frem Formål/effekt af målet: Alle skoler har sorte tal på bundlinjen fra skoleåret 2015/2016 og frem, og alle skoler med akkumuleret merforbrug har afviklet dette senest med udgangen af skoleåret 2016/2017. : % af skolerne har sorte tal på bundlinjen ved udgangen af skoleåret 15/16 CUD / Lars Nedergaard 5

6 : % af skolerne har sorte tal på bundlinjen ved udgangen af skoleåret 15/16 : Under 70 % af skolerne har sorte tal på bundlinjen ved udgangen af skoleåret 15/16. Måles ved: Månedlig opfølgning på forbrug i KOMLIS og med skolerne med tilhørende vurdering af årsresultat Årsresultatet for de enkelte virksomheder 8-10 årlige møder om forbrugsprocenter mellem skolerne, CUD og COA Udgangspunkt for målet: Årsresultater for 2014/15 med tilhørende handleplaner samt de udmeldte budgetter Opfølgning april 2016: Med udgangen af maj ser det ud til at 11 skoler ud af 17 skoler vil have sorte tal på bundlinjen. Dvs. 64 % Da skolernes over-underskud bliver udlignet med udgangen af skoleåret , er målet vedr. fjernelse af akkumuleret underskud allerede nået. Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere Formål/effekt af målet: Positiv udvikling i trivsel: a. Medarbejderne: Den nye APVs gennemsnitlige score øges med 2 %-point og de efterfølgende APV ers gennemsnitlige score 5 %- point. b. Eleverne: Trivslen måles ved 1) Social trivsel 2) Faglig trivsel 3) Støtte og inspiration i undervisningen 4) Ro og orden, jf. KLs opgørelse med udgangspunkt i data fra UVM. Elevernes trivsel skal på sigt op på landsgennemsnittet c. Øget fremmøde blandt eleverne til et niveau på minimum 95,3 % i 2015/16 og minimum et niveau på 95,5 % i 2016/17. d. Øget fremmøde (sygefravær) hos medarbejderne med 15 % med udgangen af skoleåret 2019/20 : a) Over 2 %-point I 2016 b) Minimum uændret trivsel i CUD / Lars Nedergaard 6

7 2016/2017 c) Minimum 95,3 % i 2015/16 d) over 15 % I 2019/20 : a) 0-2 %-point 2016 b) Fald på mellem uændret og 0,5 %- point 2016/17 c) 94,5-95,3 % i 2015/16 d) Over 5 % I 2019/20 : a) Ingen forbedring 2016 b) Fald på mere end 0,5 %-point 2016/17 c) Under 94,5 % i 2015/16 d) Mindre end 5 % i 2019/20 Måles ved: Psykisk APV Trivselsundersøgelse Fraværsstatistikker i TEA/Sygefraværsstatistikker i KOMLIS Udgangspunkt for målet: Baseline i (syge-)fraværsstatistikker, APV og trivselsundersøgelser. Opfølgning april 2016 A og B) Ingen nye måltal på APV og elevtrivselsmåling. C) Tiltag på elevtilstedeværelse igangsat i efteråret 2015 er ikke slået igennem endnu. D) Øget belastning ifm. ændret skolestruktur og udsving i fravær pga. vintermåneder. Rød smiley er udtryk for fravær i perioden august 2015 til marts Opfølgning juli 2016: A og B) Ingen nye måltal på APV og elevtrivselsmåling. (= ingen smileyer) C) Tiltag på elevtilstedeværelse opfølges og intensiveres i efteråret En ensartet registrering og tilpasning efter ændret skolestruktur forventes i efteråret at påvirke elevfremmødet. (grøn og rød smiley). D) Øget belastning ifm. ændret skolestruktur. Gul smiley er udtryk for fravær i perioden august.2015 til og med maj Vi forventer, et samlet sygefravær for skoleåret tæt på måltallet ( 5,5%) (Grøn og gul smiley) 7

8 Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 Formål/effekt af målet: Alle skoler har senest fra skoleåret 2017/2018 faglige resultater, der ligger over det forventelige, dvs.: a. Der er som minimum en positiv undervisningseffekt, målt gennem Undervisningsministeriets socioøkonomiske profilering på alle skoler, dvs. karaktererne ved 9. klasses prøve er korrigeret for de sociale faktorer og b. Der er senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet CUD / Lars Nedergaard : a) Opfyldt b) Opfyldt : a) Ikke opfyldt, men Næstved har forbedret sig mindst ti pladser i den nationale ranking b) Ligger 0,1-0,3 under landsgennemsnittet : a) Ikke opfyldt og Næstved har ikke forbedret sig mindst ti pladser i den nationale ranking b) Mere end 0,3 under landsgennemsnittet Måles ved: 9. klassesprøverne 2015/16 og frem via LIS Udgangspunkt for målet er: a) Baseline ved 9. klassesprøverne ved udgangen af skoleåret 2013/14, da vi først får de korrigerede tal ca. 16 måneder efter prøveafviklingen. b) Gennemsnitlige prøvekarakterer 2014/15. Opfølgning april 2016: Effekt af målet vurderes fra skoleåret , men allerede september 16 kender vi afgangsprøveresultater fra juni 16, og de socioøkonomisk korrigerede resultater og formentlig også den ministerielle ranking vil være tilgængelige i november 16. Det betyder, vi ved 2016 s 3 opfølgning på resultatmålenene kan vurdere, om vi løfter det faglige niveau i det intenderede tempo. 8

9 Andelen af inkluderede elever pr. 1/ er over 92,7 % i Næstved Formål/effekt af målet: Andelen af inkluderede elever pr. 1/ er minimum 92,7 % i Næstved Kommune (stigende fra 92,7 % 2016 til 94,5 % i 2020). CUD / Lars Nedergaard : 2016 er andelen af inkluderede elever minimum 92,7 i Næstved Kommune : 2016 er andelen af inkluderede elever minimum 92,2 i Næstved Kommune : 2016 er andelen af inkluderede elever under 92,2 i Næstved Kommune Måles ved: Brug af KLs nøgletalskoncept via tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udgangspunkt for målet er: LIS-tallene fra 1. september Opfølgning april 2016: Fremover bruges tal fra KOMLIS til at registrere Næstved Kommunes inklusionsprocent. Pr. 1.2 er procenten ifølge KOMLIS: 92, % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse Opfølgning juli 2016: Andelen af inkluderede elver bliver målet Andelen er i maj 92,4. Det forventes at målet på 92,7 nås indenfor tidsplanen. Formål/effekt af målet: : Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslut ningen af klasse ved målingen ultimo 2016 er minimum 88 %. : Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslut ningen af klasse ved målingen ultimo 2016 er mellem %. : Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslut ningen af klasse ved målingen ultimo 2016 er under 85 %. Data tilgæn gelige i 3. og 4. kvart al CUD / Lars Nedergaard 9

10 Foruden målet om, at elever på en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 9. kl. er mindst 88 % vil CUD i samarbejde med andre centre arbejde med indfrielse af målsætningen for andelen af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse via fire af målene i kommunens strategi- og handleplan Flere unge i uddannelse og job De unge er Næstveds fremtid. De fire mål er: a. Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. stiger med 10 %-point i og med 15 %-point i : Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. er stigende ved målingen ultimo 2016 : Andelen af uddannelsesparate unge er status quo ved målingen ultimo 2016 : Andelen af uddannelsesparate unge er faldende ved målingen ultimo 2016 b. Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. i folkeskolen stiger med 3 %-point i og med 5 %-point i : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. er stigende ved målingen sommeren 2016 : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. er status quo ved målingen sommeren 2016 : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. er faldende ved målingen sommeren 2016 c. Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. i folkeskolen stiger med 10 %-point og med 15 %-point i : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. er stigende ved målingen sommeren 2016 : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. er 10

11 status quo ved målingen sommeren 2016 : Andelen af unge i, der har minimum 02 i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. er faldende ved målingen sommeren 2016 d. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. kl. stiger med 2,5 %-point i og med 5 %-point i : Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. klasse er stigende : Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. klasse er status quo : Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. klasse er faldende Måles ved: a. Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. kl. b. 9. klasseprøverne i dansk og matematik c. 10. klasseprøverne i dansk og matematik d. Opgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling trækkes i LIS Udgangspunkt for målet er: a. I skoleåret 2014/2015 er antallet af uddannelsesparate unge i 8. kl. 527 elever svarende til 66 % på Næstveds 13 folkeskoler med overbygning, inkl. specialklasser. b. I skoleåret 2013/2014 havde 85,8 % af de unge mindst 02 i dansk og matematik efter 9. kl. c. I skoleåret 2013/2014 er antallet af unge, der har 02 i både dansk og matematik efter 10. kl. 117 elever, svarende til 75 % 11

12 I skoleåret 2011/2012 var 78,1 % i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. eller 10. kl. (Der arbejdes på at få nogle nyere data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning) Opfølgning april og juli 2016: 15 mdr. UPV 8. kl kl kl. 9. mdr. Data tilgæn gelig i hhv. 3. og 4. kvart al for de øvrige mål 12

13 Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS Resultat Tidsplan April Juli Okt. Slut april Juli Okt. Slut 1. Tyngden af beskæftigelsesindsatsen skal flyttes fra vejlednings- og afklaringsforløb til virksomhedsnær jobindsats 2. Investering i aktiveringsindsats skal modsvares af tilsvarende eller større besparelse på forsørgelsesudgifter 3. Balance i budgettet for skoleområdet fra skoleåret 2015/2016 og frem 4. Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere 5. Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 Minus data Minus data 6. Andelen af inkluderede elever pr. 1/ er over 92,7 % i Næstved % af en ungdomsårganggennemfører en ungdomsuddannelse Minus Data + 13

Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret

Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato 03-05-2016 Revideret Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. Hvert

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked ,l Sagsnr. 85.02.00-A0-1-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Slutopfølgning 2016 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Politikområdemål 2018

Politikområdemål 2018 Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Beskæftigelsesudvalgets område, som der

Læs mere

Tema 3: Samarbejder. Sagsnr A Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret

Tema 3: Samarbejder. Sagsnr A Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 3: Samarbejder Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen

Årsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen Årsrapport for 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Resultataftale for 2016 mellem Direktionen og Centerchef for Arbejdsmarked

Resultataftale for 2016 mellem Direktionen og Centerchef for Arbejdsmarked Resultataftale for 2016 mellem Direktionen og Centerchef for Arbejdsmarked 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem direktionen og Centerchef Arbejdsmarked. Aftalen er gældende for 2015. Resultataftalen

Læs mere

Årsrapport for 2017/2018 Kobberbakkeskolen

Årsrapport for 2017/2018 Kobberbakkeskolen Årsrapport for 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Tema 3: Samarbejder. Sagsnr A Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret

Tema 3: Samarbejder. Sagsnr A Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Sagsnr. 00.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 3: Samarbejder Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Kalbyrisskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Kalbyrisskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Kalbyrisskolen og Børne- og skoleudvalget Kalbyrisskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Kalbyrisskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen

Årsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole

Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 85.02.00.A00-9-16 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato 5. oktober 2016 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Kildemarkskolen

Årsrapport for 2014/2015 Kildemarkskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen

Kvalitetsrapport Lynghøjskolen Kvalitetsrapport 2015-2016 - Lynghøjskolen Skolelederen skal på baggrund af rådata, som vil indgå i den kommunale kvalitetsrapport besvare nedenstående spørgsmål og sende sine svar til skolens udviklingskonsulent.

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige Arbejdsmarked Bygmestervej 23 A I 5750 Ringe Status på Driftsstrategier maj 2016 Tlf. Fax www.faaborgmidtfyn.dk Driftsstrategierne for 2016 fokuserer i høj grad på at øge den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Borup Ris Skolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Borup Ris Skolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem og Børneog skoleudvalget Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15.

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sct. Jørgens Skole

Årsrapport for 2014/2015 Sct. Jørgens Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Himmelhøj

Årsrapport for 2014 Himmelhøj Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i

Læs mere

Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015

Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015 Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015 Budgetanalysetemaer Effektivisering af den administrative opgaveløsning: Benchmark TAO Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler Afbureaukratisering skaber

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Årsrapport for 2014 Tappernøje Børnehus

Årsrapport for 2014 Tappernøje Børnehus Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring

Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring Levende by i vækst Flere virksomheder Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over en ansat 1.425 1.439 1.454 1.468 Ingen ændring skal stige. I 2012 var der 1.408 virksomheder. Flere arbejdspladser Antallet

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Holsted Skole

Årsrapport for 2014/2015 Holsted Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Jobcenteret for 2016 Eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventninger A) Med baggrund i Lemvig Kommunes planstrategi Det gode liv på kanten,

Læs mere

Årsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed

Årsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Årsrapport for 2014 Administrationen

Årsrapport for 2014 Administrationen Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Ungeindsatsen i Næstved Kommune

Ungeindsatsen i Næstved Kommune Ungeindsatsen i Næstved Kommune Fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Den 5. november 2018 Projektorganisering Styregruppe Hanne Dollerup, formand Jakob

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning 1 Status Jobvækst Thy Jobcenter august Indledning I Kommunes Budgetforlig for er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning 1 Status Jobvækst Thy Resultat Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Holmegårdsskolen og Børne- og skoleudvalget Holmegårdsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Holmegårdsskolen og Børne- og

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Årsrapport for 2014 Solgaven

Årsrapport for 2014 Solgaven Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål

Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Serviceområde Fokusområde. Tema. Mål Opfølgning på indsatsområder og årsmål Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Borgervendte indsatsområder. Unge under 25 år skal være

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse

Notat om jobcentrets lønsum og udgifter til offentlig forsørgelse BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 26. november 2014 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Sagsnr.: 00.15.00-A00-22-14 Notat om jobcentrets lønsum og udgifter

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Årsrapport for 2014 Humlehaven

Årsrapport for 2014 Humlehaven Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sydbyskolen

Årsrapport for 2014/2015 Sydbyskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Årsrapport for 2014 Grønnegades kaserne Kulturcenter Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Risikostyring

Årsrapport for 2015 Risikostyring Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere