Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse med strukturreformen har statsforvaltningen Syddanmark overtaget sagen 1. januar Det er gjort gældende, at Vejle Kommune yder ulovlig støtte til professionel fodbold i forbindelse med opførelse af Vejle Stadion. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen skal indledningsvis beklage den alt for lange sagsbehandlingstid, der skyldes, at statsforvaltningen har haft et meget stort antal sager under behandling i det kommunale tilsyn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Vejle Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved at yde anlægsstøtte til Fonden Vejle Stadion til opførelse af Vejle Stadion. Det er ligeledes statsforvaltningens opfattelse, at Fondens aftaler med den professionelle fodboldklub VB Elite A/S udfærdiges på markedsvilkår, således at statsforvaltningen ikke har grundlag for at antage, at der er tale om ulovlig støtte til privat virksomhed. Idet din henvendelse i øvrigt ikke har givet anledning til at antage, at Vejle Kommune har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn, foretager statsforvaltningen ikke yderligere i sagen. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /140 SAGSBEHANDLER: UJSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: EAN- NR SE- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN (BEGGE DAGE INCL.): MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund:

2 I brev af 27. oktober 2005 har du skrevet følgende til statsamtet Aarhus: Indsigelse vedr. 1) Indskud fra Vejle Kommune til en fond. Fonden Vejle Stadion, mellem Vejle Kommune og den erhvervsdrivende virksomhed VB-Elite A/S. 2) Vejle Kommunes evt. / evt. ikke deltagelse i fonds bestyrelsen. Et flertal i Vejle Byråd har den 11.oktober 2005 besluttet at sælge et jordareal til bebyggelse af bl.a. et nyt stadion. Et areal som pt anvendes til træningsbaner og som ligger klos op ad det eksisterende stadion i et villakvarter og grænsende til fredskov såvel nord som syd for arealet. Udover selve stadiondelen vil man opføre både boliger og en større erhvervsdel. Begge dele som ejerlejligheder. In vestorerne til projektet har ikke ønsket at investere i et evt. alternativ hvad angår placering. Køber til projektet skal på en eller anden måde i sidste ende være VB, Vejle Boldklub. Dette finder Vejle Kommune åbenbart ikke helt i overensstem melse med kommunal vedtægten, og derfor frembringes en konstrukt ion som bringer en fond ind mellem på den ene side Vejle Boldklubs professionelle overbygning, kaldet VB-Elite A/S og på den anden side Vejle Kom m une. Denne fond, Fonden Vejle Stadion, skal have et økonomisk ryglæn, hvorfor VB-Elite A/S indskyder den mindst mulige grundkapital til fon den på kr. og Vejle Kommune indskyder et anlægstilskud til fonden af en sådan størrelse at nettoudgiften bliver på 30 mio. kroner. Opskrevet til aktuelle kroner har Vejle Kommune oplyst, at beløbet nu ud gør 32 mio. kr. Ifølge 4.1 i Fondens vedtægter (vedhæftet) har den til formål at skabe og sikre rammer for idrætsaktiviteter i Vejle, herunder primært fodbold. Dette formål har ikke grund i virkeligheden. Det kommer ikke til at handle om primært fodbold. Det kommer til udelukkende at handle om fodbold. De rammer som omtales er jo bestemt af Dansk Boldspil Union og fokuserer udelukkende på fodbold i superligaklassen. En status VB ikke for indeværende sæson kan bryste sig af. Andre idrætsaktiviteter vil/kan ikke komme på tale i og med at stadion ikke bliver udstyret med løbebaner eller andre atletikfaciliteter overhovedet. Hvilke andre sportslige begivenheder kan finde sted på et open-air stadion bygget til fodbold? Håndbold, basketball, boksning? Speed way? Formålet hævdes endvidere også at skulle give muligheder for overvæ relse af andre kulturelle begivenheder i Vejle. Vedr. det kulturelle har Vejle Kommune råderet over faciliteterne 10 dage om året. Inkluderer det såvel klargøring som aflevering af faciliteterne, tales der vel om max 2 begivenheder pr. år. Kan det siges at opfylde formålet? Det kommende stadion bliver et fodboldstadion, et opvisningsstadion for og til professionel fodbold i Vejle Bold klub A/S's regis. Kan det have sin rigtighed at Vejle Kommune ensidigt indgår i et så økonomisk tungt samarbejde med en en kelt idrætsklub ud af mange klubber i kommunen? Kan det have sin rigtighed at en kommune kan erlægge 32 mio. kr. af borgenes penge dels til en erhvervsdrivende virksomhed og dels til en virk- SIDE 2

3 somhed som kun tilgodeser en sportsgren? Og når samme virksomhed selv kun bidrager med kr.? (..) Vedr. sammensætningen af fonden har det forlydt at Vejle Kommune skulle råde over 3 af de 5 pladser i fondsbestyrelsen. Og hermed have det afgørende ord og hånd i hanke med såvel den daglige drift som fremtidige dispositioner. Sådan har det set ud på papiret. Virkeligheden er dog aktuelt blevet en anden, idet 2 medlemmer udpeges af Vejle Kommune, 1 medlem fra De samvirkende Idrætsklubber i Vejle, 1 medlem fra Vejle Handelskammer, 1 medlem udpeges af Fonden Vejle Stadions bestyrelse blandt brugerne af idrætsfaciliteterne. Aktuelt kan Vejle Kommune altså kun udpege 2 af de 5 medlemmer i fonden. Ganske vist med "kompensation" for at Vejle Kommune i visse situationer får en slags "vetoret" samt skal/vil betale et evt. underskud, evt. overtage/købe boet hvis det går galt. Er dette en betryggende konstruktion for Vejles borgere? At 32 mio. kommunale kr. indskydes parallelt med Fonden Vejle Stadions (brugerens) kr.? og at det så er fonden (brugeren) som i realiteten er enerådende? Og Vejle Kommune skal nok dække et evt. underskud? Oven i de 32 mio. kr. skal så lægges ca. 15 mio. kr. som forventes at være grundprisen. En indtægt Vejle Kommune frasiger sig - ligesom de forven t e- de byggeretspenge på omkring 6-9 mio.? Sideløbende har Vejle Kom mune givet tilsagn om mio. lån til bygningen af en af tribunerne, og yderligere skal måske lægges 6-8 mio. kroner som man i tidligere bud get ter har opereret med, vedr. salg af stadionnavnet. Navnet "Vejle Stadion" synes vedtaget.(..) Fonden Vejle Stadion - med underrepræsentation af Vejle Kommune - skal også fungere som den kommende bygherre. Alt i alt viser tallene at Vejle Kommune involverer sig med ca. 70 mio. kr. i et projekt til en samlet sum af ca. 137 mio. kr. i 04-kroner. Kan et sådant kommunalt engagement - på mere end 50 % af anlægsud giften til en fond som kun vil professionel fodbold - have sin rigtighed i forhold til gældende regler og lovgivning om mulige kommunale alsidige in t e- resser? Og ikke-kommerciel engagement? (..) Sammen med din henvendelse har du sendt udkast til vedtægter for Fonden Vejle Stadion, dateret 8. august 2005: VEDTÆGTER NAVN Fondens navn er "Fonden Vejle Stadion". 2. STIFTER 2.1 Fonden er stiftet af Vejle Boldklub Elitefodbold A/S, CVR-NR , ved gavebrev af [dato] til fonden, hvorefter Vejle Boldklub Elitefodbold A/S kontant har indskudt kr som grundkapital. 3. HJEMSTED 3.1 Fondens hjemsted er i Vejle Kommune. 4. FONDENS FORMÅL SIDE 3

4 4.1 Fondens formål er - at skabe og sikre rammer for idrætsaktiviteter i Vejle, herunder primært for fodbold, - at fremme interessen for fodboldspillet på højt niveau, samt at fremme mulighederne for, at borgerne kan overvære fodboldkampe, samt andre sportslige og kulturelle begivenheder i Vejle, - at skabe så gode forhold som muligt for fodbold og idræt i øvrigt og kulturelt arbejde i Vejle Kommune, herunder gennem afholdelse af idrætsbegivenheder og kulturelle arrangementer, - at skabe grundlag for og sikre, at idrætsbegivenheder, herunder navnlig fodbold, og andre typer arrangementer kan afvikles på højt niveau i Vejle, - at tiltrække lokale, nationale eller internationale sportsarrangementer til Vejle. 4.2 Fondens formål kan bl.a., men ikke nødvendigvis, opfyldes ved, 1 - at opføre og forestå drift af idrætsfaciliteter, herunder et fodboldstadion, og naturlig og sædvanlig virksomhed i forbindelse hermed, - at eje eller leje m.v. idrætsfaciliteter samt på nærmere vilkår at stille disse til disposition fortrinsvis til idrætslige formål, herunder fodbold. 4.3 Såfremt fonden til brug for opfyldelse af sit formål ejer og/eller driver idrætsfaciliteter, herunder et fodboldstadion, skal dette ikke være til hinder for, at sådanne faciliteter overdrages til anden juridisk enhed, herunder eksempelvis hvis det vurderes, at fondens formål i så henseende bedre kan opfyldes gennem et andet ejerskab til sådanne faciliteter, herunder et fodboldstadion. 5. GRUNDKAPITAL 5.1 Fondens grundkapital udgør kr Grundkapitalen er af stifteren fuldt indbetalt kontant. 5.3 Den indskudte formue er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og kan ikke tilbageføres til stifteren gennem uddeling, udlån, ved fondens eventuelle opløsning eller på anden måde. 6. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE 6.1 Det påhviler bestyrelsen at anvende fondens overskud til de i pkt. 4 angivne formål. 6.2 Bestyrelsen kan dog foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue. 7. FONDENS BESTYRELSE 7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. 7.2 Medlemmerne af fondens bestyrelse vælges således: To medlemmer udpeges af Vejle Kommune. - Et medlem udpeges af De Samvirkende Idrætsklubber i Vejle. - Et medlem udpeges af Vejle Handelskammer. - Et medlem udpeges af fondens bestyrelse blandt brugerne af idrætsfaciliteterne Såfremt en eller flere af de juridiske enheder, som udpeger medlemmer til bestyrelsen, ophører med at eksistere, bliver bestyrelsen for så vidt angår det eller de medlemmer, som ikke længere kan udpeges af den ophørte juridiske enhed, udpeget af bestyrelsens øvrige medlemmer, SIDE 4

5 idet bestyrelsen i så henseende bliver selvsupplerende. 7.3 For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. 7.4 Bestyrelsen konstituerer sig på det ordinære bestyrelsesmøde med en formand og en næstformand. 7.5 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Valgperioden løber fra 1. juni til 31. maj. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges senest den 1. juni af de i pkt. 7.2 nævnte juridiske personer, og formanden orienteres herom. 7.6 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. på det ordinære bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: a) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. b) Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med vedtægterne eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. c) Udpegning af bestyrelsesmedlem blandt brugerne af idrætsfaciliteterne d) Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand. 7.7 Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde foretages skriftligt af formanden med 14 dages varsel. 7.8 Bestyrelsesmøder kan i øvrigt foregå med 8 dages indkaldelsesvarsel, såfremt indkaldelse sker af formanden eller et eller flere af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening. 7.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede Medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne eller lov om erhvervsdrivende fonde, træffer bestyrelsen afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Følgende beslutninger kræver foruden det i vedtægterne eller lov om erhvervsdrivende fonde foreskrevne flertal af stemmerne tillige Vejle Kommunes godkendelse: a) Beslutning om ændring af navnet "Vejle Stadion". b) Beslutning om køb og salg af ejendom og idrætsfaciliteter tilhørende fonden. c) Beslutning om optagelse af lån og pantsætning af fondens ejendom. d) Beslutning om ændring af fondens vedtægter, herunder ændring af fondens formål Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til at forestå den daglige ledelse af fondens virksomhed. 8. TEGNINGSRET 8.1 Bestyrelsen repræsenterer fonden i alle forhold, såvel indadtil som udadtil. 8.2 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af fondens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 9. BUDGET SIDE 5

6 9.1 Bestyrelsen udarbejder på det ordinære bestyrelsesmøde et specificeret budget for det kommende regnskabsår omfattende forventede indtægter og udgifter vedrørende fondens drift, samt overslag over eventuelle udgifter til større vedligeholdelsesarbejder eller nyanlæg samt større anskaffelser med forslag til udgifternes finansiering. 10. REGNSKABS, ÅRSRAPPORT 10.1 Fondens regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet. 11. REVISION 11.1 Fondens årsrapport revideres af en eller to af bestyrelsen udpegede statsautoriserede eller registrerede revisorer, der vælges på det ordinære bestyrelsesmøde for tiden indtil næste ordinære bestyrelsesmøde. Genvalg kan finde sted Regnskab og status skal i nøjagtigt specificeret stand afgives senest 15. februar hvert år til fondens revision, der derefter reviderer regnskabet inden 1. april. 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER 12.1 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, samt godkendelse fra Vejle Kommune, jf. pkt Såfremt lov om erhvervsdrivende fonde stiller krav om, at vedtægtsændringer kræver justitsministerens samtykke og/eller fondsmyndighedens tilladelse, betragtes bestyrelsens beslutning som en indstilling til justitsministeren og/eller fondsmyndigheden om samtykke/tilladelse. 13. OPHØR 13.1 Bestemmelse om fondens fuldstændige opløsning kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, samt iagttagelse af vedtægternes pkt. 12.2, jf. ovenfor I øvrige tilfælde af fondens ophør vil fondens eventuelle nettoformue være at uddele til formål, som tilgodeser de i vedtægternes pkt. 4.1 anførte formål. Følgende fremgår af punkt 154 på Vejle Byråds dagsorden af 6. september 2005: Byrådet har den 5. oktober 2004 vedtaget at godkende forslag til ved tægter for fonden Vejle Stadion. Endvidere har Byrådet den 16. november 2004 udpeget tre medlemmer af fondens bestyrelse. Vedtægterne har herefter været fremsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke vil kunne registrere fonden som erhvervsdrivende i den foreliggende form, men som oplyser, at fonden i stedet kan undtages fra registrering i henhold til lovens 1, stk. 5. I så tilfælde skal Vejle Kom mune bekræfte, at kommunen påtager sig tilsynet med fonden. Dette indebærer, at der skal ske et par ændringer i vedtægterne. Vejle Kommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer i stedet for tre af bestyrelsens SIDE 6

7 i alt 5 medlemmer, og det foreslås, at bestyrelsen selv udpeger ét bestyrelsesmedlem blandt brugerne af stadion. Endelig skal der ske en præcisering af 7.11 omkring hvilke dispositioner Vejle Kommune skal godkende. (..) Følgende fremgår af punkt 179 på Vejle Byråds dagsorden af 11. oktober 2005: Byrådets dagsorden den 11. oktober Finansiering af projekt Vejle stadion Byrådet har gennem en række forskellige beslutninger godkendt, at der bygges et nyt stadion på træningsbanerne på Vejle stadion, som kan honorere de krav, som DBU stiller til superligastadions. Det er vedtaget, at projektet skal gennemføres af en selvejende fond, hvis vedtægter er godkendt af Vejle Kommune og med kommunen som tilsynsførende for fonden. Endvidere er det forudsat at det nødvendige areal sælges ti! projektet. Fonden kan herefter frasælge byggeretter i et vist om fang til erhverv og boliger, som er knyttet på det nye stadion. Fonden kan ikke sælge eller pantsætte det nye stadion uden Vejle Kommunes godkendelse, og i tilfælde af, at fondens egenkapital bliver under 5 mio. kr., den ikke passer stadion ordentligt, eller kommer under tvangsakkord eller konkurs, har kommunen en købsret til stadion. Projektets udformning er reguleret i en lokalplan for området. Projektets finansiering sker ved et kommunalt anlægstilskud samt et investeringslån med en fast årlig ydelse og et lån med pant i ejen dommen, samt frasalg af byggeretter til boliger og erhverv. Endvidere forudsættes, at Vejle Kommune lejer et vist antal dage på det nye stadion, således at offentligheden og byens borgere sikres mulighed for at bruge stadion, og at fonden opkræver en leje af VB Elite, der svarer til Konkurrencestyrelsens model for beregning af leje. Efter godkendelse af Regionplantillæg, fondskonstruktion, lokalplan mv. skal Byrådet herefter tage endelig stilling til salg af areal til fon den samt bevilling af anlægstilskud samt lån m.v. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, At der meddeles en bevilling til projektet på netto kr. jf. n edenstående skema, At der ydes et afdragsfrit lån på 7,2 mio kr. til projektet med sikkerhed i ejendommen og med en fast forrentning på 5% p.a., finansieret af kassen At der ydes et afdragsfrit lån på 7,2 mio kr. til projektet med sikkerhed i ejendommen og med en fast forrentning på 5% p.a., finansieret af kassen At at der ydes et "investeringstilskud" på 6,3 mio. kr. mod en fast årlig indtægt til Vejle Kommune på kr. for leje af fællesarealer efter nærmere aftale, finansieret af kassen, At det principielt godkendes, at der foretages udbud af arealet, At forhandlingsudvalget bemyndiges til at foretage den endelige handel, m nettoprovenuet ved salget tilføres projektet, og At børne- og Kulturforvaltningen nøje følger projektet. (..) Finansiering SIDE 7

8 Byrådet har besluttet, at projektet skal gennemføres inden for en nettoanlægsramme på 30 mio. kr. i 2004-priser, hvilket vil svare til kr. i 2006-prisniveau. Finansiering af projektet er således sat sammen: Brutto Netto Samlet anlægstilskud Diff. udgør momsudligning Ind ved salg af jord - Anslået min Netto: Heraf finansieret Tilbagebetaling i form af leje som investeringsprojekt af fællesarealer med kr. årligt (svarer til 5%) I alt netto pris Herudover lån med Afdragsfrit fast forrentet pant i ejendommen med 5% årl Indenrigs- og sundhedsministeriet har den godkendt anlægsprojektet til 30 mio. kr. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Anlæg Projekt: Vejle Stadion/salg af jord Anlægsbevilling Udgift Indtægt Netto Kulturudvalget: Tidligere meddelt anlægsbevilling Ny/forhøjelse af anlægsbevilling Økonomiudvalget: Indtægt ved salg af jord Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb Udvalg: Kulturudvalget Anlægsudgift/-indtægt Afsat rådighedsbeløb 2005 Asat rådighedsbeløb 2004 (forbrug) Udvalg: Økonomiudvalg Anlægsudgift/-indtægt Afsat rådighedsbeløb Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Finansiering: Kassen (- =forbrug) 2005 Invest.oversigt BO år Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto SIDE 8

9 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift kontor 7 og 8 U d- valg/bevillingsområde Indtægter ved udlejning af areal Tillægsbev Konsekvenser i BO årene hele kr. Netto i hele kr fremover Økonomiudvalget Renteindtægt Lån konto 20 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb Lån Som medfinansiering af projektet er det forudsat, at Vejle Kommune yder et lån til Fonden Vejle Stadion på 7,2 mio. kr. mod forrentning. Lånet ydes med sikkerhed i projektet og tinglyses på ejendommen. Sædvanlig forrentning er 5-6%, hvorfor foreslås, at lånet gøres afdragsfrit, men forrentes med 5% p.a. under henvisning til det nuvæ rende lave renteniveau. Lånet finansieres af kassebeholdningen. En del af finansieringen er desuden et "investeringslån" fra Vejle Kommune på 6,3 mio. kr., idet der skal ske en varig indtægtsforøgelse i form af en fast afgift fra det nye stadion for brug af fællesarealer. Denne ind tægtsforøgelse vil svare til samme forrentning, nemlig 5%. Salg af jord Der er igangsat en udstykningssag for at få udmatrikuleret det område, som skal sælges til projektet. I henhold til gældende regler, skal dette ske via et offentligt udbud. Det vil i udbudsbetingelserne fremgå, at arealet kun kan bruges til etablering af et nyt stadion, som der vil være forpligtelse på at påbegynde bebyggelsen af inden for et år fra overtagelsesdagen. Der er tale om ca m2 areal, og salgsprisen forventes at ligge på min. 15 mio. kr. Salgsprisen vil være en del af den samlede finansiering af projektet, idet provenuet tilføres projektet. Projektet Projektet omfatter opførelse af et nyt fodboldstadion, der opfylder alle DBUs krav til et superligastadion. Når det endelige udbudsmateriale er færdiggjort, vil forvaltningen indhente bekræftelse fra DBU på, at dette er opfyldt, ligesom forvaltningen vil kontrollere, at det stadig holder, efter at der har været afholdt licitation og projektet er endelig forhandlet på plads. Projektets ydre udtryk og placering er reguleret af lokalplanen, og vil blive kontrolleret i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen. Forvaltningen vil gennem regelmæssige møder med fondens bestyrelse nøje følge projektet og påse, at udbudsregler mv. overholdes. Fremtidig drift Det forudsættes, at Vejle Kommune lejer 10 dage om året af det nye stadion, for en fast afgift på kr. + moms, hvilket vurderes at være no- SIDE 9

10 genlunde i samme størrelsesorden som sparede driftsudgifter på det resterende Vejle stadion i og med, at stadionområdet bliver væsentligt min dre og serviceniveauet sænkes, da der ikke længere skal spilles elitefod bold. Der vil blive udarbejdet nærmere lejeaftale til godkendelse i Kulturudvalget, og driften vil således kunne holdes inden for udvalgets bud getramme. Udbetaling Anlægstilskuddet og lånene forventes udbetalt i indeværende år, dog således at de ind sættes på en projektkonto i fondens pengeinstitut og ud over udgifterne til projektering kun kan frigives, når projektet er godkendt a DBU og forvaltningen og herefter kun mod godkendelse fra det projekterende rådgiverfirma, idet øvrig drift af fonden forventes finansieret af fondens grundkapital, nemlig indskuddet på kr. fra VB Elite. Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den , at der inden for en netto anlægsramme på 30 mio. kr. søges etableret et nyt stadion efter den model VB Elite har udarbejdet som en del af klubbens 4-punkts plan. Modellen indebærer, at det nye stadion placeres på træningsbanerne ved siden af det eksisterende stadion, og at en del af det nye stadion finansieres ved frasalg af byggeretter i tilknytning til det nye stadion. Erik Rasmussen stemte imod. Efterfølgende har Byrådet den godkendt, at det nye stadion etableres og drives inden for rammerne af en stadionfond, og har samtidig med delt en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til de videre undersøgelser og projektering af det nye stadion. Imod stemte Erik Rasmussen. Lars Aarup stemte imod under henvisning til stadions placering. Den har Byrådet godkendt, at der igangsættes lokalplanlægning på baggrund af det præsenterede projekt, samt at godkende ved tægter for fon den Vejle Stadion og forslag til købsretsaftale. Erik Rasmussen stemte imod. Lars Aarup og Aage Bach Nielsen stemte imod under henvisning til placeringen. Den har Byrådet efterfølgende godkendt justering af fondens vedtægter, og at Vejle Kommune påtager sig tilsynet med fonden. Erik Rasmussen, Aage Bach Nielsen, Frank Rundstrøm, Tom Skovgård og Lars Aarup stemte imod. Erhvervs- og selskabs styrelsen har i brev af meddelt, at fon den er godkendt som undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde, idet Vejle Kommune varetager tilsynet med fonden. Den har Økonomiudvalget godkendt forslaget til lokalplan, som herefter vil blive forelagt til Byrådets endelige godkendelse. Erik Rasmussen, Aage Bach Nielsen og Tom Skovgaard stemte imod. SIDE 10

11 Høring Økonomi- og Udvikling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, men bemærker, at Indenrigs- og sundhedsministeriet har indført en statslig godkendelsesordning af anlægsarbejder i 2005 under nærmere angivne ret ningslinier. Idet sagen medfører en forøgelse af bruttoudgiften udover det allerede godkendte beløb på 30 mio. kr., skal sagen indsendes til yderligere god kendelse. Statsamtet Aarhus har den 14. november 2005 bedt Vejle Byråd besvare følgende: - Om fonden alene varetager opgaver som kommunen lovligt kan støtte eller om fonden også varetager andre opgaver? - Hvorledes Vejle Kommune har sikret sig, at de kommunale midler anvendes til det pågældende kommunale formål? - Hvorledes Vejle Kommune er sikret i tilfælde af, at fonden kommer under tvangsakkord eller konkurs? - Hvorledes Vejle Kommune har sikret sig, at stadion bliver udlejet til markedslejen, hvis stadion skal udlejes til en professionel boldklub? - I hvilket omfang Vejle Kommune har lejet sig ind på det kommende stadion og til hvilken leje? Du har i brev af 17. november 2005 yderligere rejst følgende spørgsmål til statsamtet Århus: Vedr. grundsalg til etablering af et nyt Vejle Stadion: Efter et flertal i Vejle Byråd har vedtaget opførelsen af et nyt stadion på de nuværende træningsbaner og grus bane klos op ad det eksisterende stadion, er det kommet frem at grunden sælges til investorerne for min. 15 mio. kr. tilsyneladende indbefattet byggeretter. Dette beløb har Vejle Kommune valgt at lade indgå i projektet, altså et rent tilskud [til] investorerne. Et opslag på Ejendomsvurderingen på nettet, på adressen Helligkildevej 2, Vejle Stadion, viser en grundværdi på 0,00 kr. og en ejendomsværdi på 10,5 mio. Det fremgår ikke om det kun drejer sig om grundværdien af den grund ejendommen, det gamle stadion, rent faktisk ligger på eller om det er inkl. træningsbaner m.m. Da der ikke er oplyst matr.nr. af nogen art, må det skønnes at være et hele. Grundstørrelsen oplyses af Kulturforvaltningen til at være omkring m2. Byggeretterne er tidligere blevet værdi sat af borgmesteren i pressen til at ligge på omkring 1400 kr. pr m2. Hvis dette holder stik vil byggeretterne indbringe 8,4 mio. Hvilket giver en grundpris på 6,6 mio. altså en m2pris på grunden på : = 220 kr. Hvis ovenstående ikke holder stik og byggeretterne skal lægges oven i de 15 mio. vil grundprisen pr. m2 være : = 500 kr. SIDE 11

12 Uanset om den ene eller anden pris holder, må det antages at de ligger langt under markedspris. Med en beliggenhed i gå-afstand til byen, bybus hver halve time, græn sende op til fredskov mod nord, syd og vest og med p-pladser lige uden for døren, vil det være meget attraktive erhvervslokaler og lejligheder. Begge dele vil blive udbudt til salg som ejerlejligheder af investorerne. Bør kommunen ikke afhænde grunden til markedspris og i reel han del? Et eller andet sted handler det om borgenes penge/værdier. Også på trods af, at dette fiktive beløb indgår som et yderligere tilskud til projektet og dermed bliver en større "udgift" for kommunen? Jo billigere grunden "sælges", jo større bliver investorernes profit ved salget af erhvervsdelen og ejerlejlighederne, og det er vel næppe en forsvarlig eller kommunal opgave? Vil det ikke være at påføre skatteborgerne et tab, ikke at kræve markedsprisen for grunden? Vejle Kommune har den 9. marts 2006 udtalt følgende til Statsamtet Århus: (..)Indledningsvist skal det præciseres, at Vejle Kommune ikke indgår en aftale med "en enkelt idrætsklub". Aftalen indgås derimod med en fond, der her efter skal forestå driften af stadion. For så vidt angår det retlige grundlag for en sådan aftale er Byrådet naturligvis bekendt med, at man ikke kan "organisere sig" ud af de rammer, der gælder for kommunal opgavevaretagelse. I forhold til den konkrete sag indebærer det, at man eksempelvis ikke vil kunne indskyde midler i f.eks. en fond, hvis fonden bruger midlerne/kan bruge midlerne til formål, som kommunen ikke lovligt kan støtte. Byrådet har naturligvis ingen intentioner om at støtte formål/bruge midler til formål, som en kommune ikke lovligt kan støtte eller deltage i. Den sagen omhandlede fond skal opføre og drive et stadion. Det indebærer, at fonden skal varetage en opgave indenfor et af kommunalfuldmagtens kerneområder: Idræt. Rammerne for ejendommens anvendelse er endvidere fast lagt i en netop vedtaget lokalplan. Hvor stort et beløb man i den forbindelse vælger at anvende til et - i øvrigt kommunalretligt lovligt formål - ses som klart udgangspunkt at være en politisk afvejning, ligesom det er en politisk afvejning, om man ønsker at tilgodese den ene eller den anden form for idræt ved tilvejebringelse af konkrete an læg. Sikringsakten i forholdet mellem kommunen og fonden udgøres af følgen de: A: Formålsbestemmelsen i fondens fundats, 4: Ifølge formålsbestemmelsen skal fonden skabe og sikre rammer for idrætsaktiviteter i Vejle, primært for fodbold, hvilket formål utvivlsomt falder inden for kommunalfuldmagtens område. Klagers bemærkning om, at et fodboldstadion ikke kan anvendes til f.eks. atletik eller håndbold, ses ikke at ændre ved den kendsgerning, at det grundlæggende anses for at være en kommunal opgave at opføre og drive et fodboldstadion -ligesom det er en kommunal opgave at opføre og drive eksempelvis en svømmehal. B: Der vil - forud for al pantegæld - blive tinglyst en servitut på den ejendom, hvor på stadion skal opføres. SIDE 12

13 Servitutten vil indebære: at ejendommen ikke uden påtaleberettigedes samtykke kan anvendes til andet formål end det forudsatte, at ejendommen ikke - det være sig helt eller delvist - kan overdrages eller belånes uden påtaleberettigedes samtykke, at ejendommen og de på samme værende faciliteter, indretninger m.v. af ejer kun må udlejes eller udlånes - det være sig helt eller delvist - til almennyttige sportslige og kulturelle formål. Enhver anden udleje og ethvert andet udlån kræver påtaleberettigedes samtykke, at misligholder ejer sine forpligtelser, kan Vejle Kommune overtage ejendommen og de her på værende bygninger, anlæg mv. til en pris, der opgøres som den til enhver tid værende (rest)pantegæld, der måtte være stiftet med påtaleberettigedes samtykke. C: Vejle Kommune bliver tilsynsmyndighed i forhold til fonden, og Vejle Kommune bliver påtaleberettiget i henhold til servitutten. Det er Byrådets opfattelse, at ovennævnte sikringsakt også sikrer kommunens interesser i tilfælde af eksempelvis fon dens konkurs. Grundlæggende er det en hensigt bag valget af organisationsform, at in stitutionen driftmæssigt skal være selvbærende. Det vil sige, at allerede organisationsformen skal medvirke til at sikre, at ejer - det vil sige fon den - ved udleje nødvendigvis må sikre sig markedslejen, da dette må anses som en forudsætning for en økonomisk forsvarlig drift. Her til kommer, at ejendommens ejer på baggrund af indholdet af den servitutmæssige forpligtelse stedse vil være forpligtet til søge påtaleberettigedes - det vil sige kommunens - godkendelse, inden udleje til f.eks. professionelle arrangementer finder sted. Det giver kommunen mulighed for at påse, at udleje af stadion og kalkulation af lejen sker efter de retningslinjer, der til enhver tid måtte gælde for en kommunes beregning af lejen for et fodboldstadion. Det kan bekræftes, at Vejle Kommune agter at indgå en lejeaftale med fonden vedrørende benyttelse af stadion. Baggrunden her for er, at det er kommunens ønske, at stadion også skal benyttes til andre - naturligvis kommunale - formål end de i driftsherrens fundats forudsatte, jfr. sammes 4. Som eksempler på sådanne kommunale formål, som vil kunne afvikles/afholdes på stadion, kan blandt andet nævnes kulturelle og idrætslige aktiviteter, som f.eks. særlige arrangementer inden for fodbold, folkedans, amerikansk fodbold, gymnastik og lignende optræden, samt enkelte musikog/eller teaterarrangementer hvor et behov for større tilskuerfaciliteter skal være opfyldt. For at sikre denne mulighed vil det være nødvendigt at sikre kommunen en nærmere angivet dispositionsret over stadion, og det er kommunens opfattelse, at dette mest hensigtsmæssigt sker i form af, at der indgås en lejeaftale. For det første års vedkommende er muligheden sikret derved, at kom munen kan disponere over stadion i 10 hele dage mod betaling af i alt ,- kr. Det er umuligt at forudse, hvilket konkret behov der vil blive for en sådan dispositionsret, ligesom det ikke kan forudses, på hvilken måde den vil blive udmøntet. Af samme årsag vil aftalen med fonden blive indgået på sådanne vilkår, at omfanget af kommunens dispositionsret vil kunne forhandles - og dermed tilpasses et forven tet behov - år for år. SIDE 13

14 Kopi af ekstrakt-udskrift af Byrådets beslutningsprotokol ved lægges. EKSTRAKT -UDSKRIFT AF BESLUTNINGSPROTOKOL Byrådet Udvalgsmøde: (..) Byrådets har videre i sagerne nr. 154 i mødet den , nr. 179 i mødet den og nr. 5 i mødet den vedtaget, hvorledes Vejle Kommune og Fonden skal forholde sig i de nævnte situationer. Til det i seneste brev fra Statsamtet rejste spørgsmål om prisen for salget af grunden til det nye stadion, kan der henvises til Byrådets vedtagelse i sag nr. 179 i mødet den , hvorefter der skal foretages udbud af arealet. De 15 mio. kr. er alene en skønnet salgspris. (..) Du har i brev af 11. april 2006 følgende bemærkninger: (..)Tidligere forsøg på fondskonstruktioner, hvor byrådet sad direkte med ved bordet i den 5 mands store fondsbestyrelse, blev underkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bl.a. fordi fonden var en erhvervsmæssig fond, en selvstændig juridisk "person", hvis formål var at drive en professionel fodbold klub. Dette formål kunne altså ikke støttes med byrådet så tæt på den daglige drift. Derfor "organiserer" man sig nu ud af rammerne og samtidig ændrer lidt på "opgaven" så den nu er "at drive et stadion" (som erhverv) og med "kerneområde: Idræt.(..) Da der ikke foreligger offentligt tilgængelige budgetter - hverken vedr. anlægssiden eller driftssiden - fra StadionFonden, er det ikke tilfredsstillen de dokumentation, blot at fremkomme med hensigtserklæringer, fornem melser for hvordan man kan få regnestykket til at hænge sammen. Er dette et tilstrækkeligt retsligt og juridisk holdbart grundlag for at Vejle Kommune går ind og garanterer un derskudsdækning på driften? Og skrider anlægsbudgettet, gælder den kommunale underskudsgaranti så også her? Er der udarbejdet budget ter for forskellige scenarier? Kan evt. budgetter, hvis de offentliggøres, betragtes som dokumentation for noget? Et budget er vel altid et skøn?. Om Vejle Kommunes årlige tilskud på kr. for leje af stadion i 10 dage er markedslejen, er svært at vurdere, men de kan næppe fylde meget i det samlede budget for hele projektets drift. Organisationsformen skal medføre at StadionFonden driftsmæssigt skal være selvbærende. Et godt mål, men er forsikringer om at fx VB kommer til at betale markedslejen tilstrækkelige? Med VB som 1.divisions klub menes lejen - såvel som indtægtssiden - at være væsentlig lavere end hvis VB kommer i superligaen.(..) Vedr. pkt. C hvor Vejle Kommune får både tilsynsmyndighed og påtaleret i forhold til fond og servitut, synes det som ræven der får lov til at vogte gæs. Både hvad angår stadiondelen og de to erhvervstårne som - tilsyneladende først senere -skal rejses i stadions nordhjørner. Kendsgerningen her er jo den, at kommunen lader byggeretterne indgå i StadionFonden som så reinvesterer dem i tårnene. Altså yder kommunen - ved at undlade at tage den indtægt man kunne få i en handel - byggeretterne til StadionFonden som et direkte tilskud til StadionFonden/de erhverv som lejer / køber sig ind. Dette har vel næppe meget med kerneformålet "idræt" at gøre, set med skatteborgerøjne? SIDE 14

15 D. 8. april 2006 havde Vejle Kommune indrykket en annonce i Vejle Amts Folkeblad hvor man udbyder stadiongrunden til salg. Der er tale om en uvurderet grund på m2, hvoraf 6000 m2 sokkeljord kan frasælges til boliger og erhverv. Tilbud skal være indgivet senest Jamen, man har jo valgt alt! Og påstår at første spadestik tages i slutnin gen af april!!?? Bygherre bliver StadionFonden og bygmester (firma) er udpeget. Hvordan kan man så have tiltro til at grunden sælges til markedspris? Hvem sætter markedsprisen på en unik, bynær grund med gåafstand til byen og grænsende op til fredsskov? Officielt har man tidligere talt om 15 mio. for de m2, men. (..) Følgende fremgår af referat fra sammenlægningsudvalgets møde den 28. juni 2006: 149. Vejle Byråd fremsender sag til sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning af 20. juni 06. Sagsfremstilling Som bekendt står Stadionfonden umiddelbart foran opførsel af det nye stadion, og samtidigt er det lykkedes Vejle Boldklub at sikre oprykning til Superligaen igen. Det forestående stadionprojekt kan godt gennemføres for de afsatte midler, indtægter fra byggeretter og de godkendte lånemuligheder for fonden. Men det har været nødvendigt for fonden at gå ind i vurdering af diverse besparelsesmuligheder og/eller afdækning af mulighederne for yderligere spon sorater, herunder evt. et salg af stadionnavn, hvilket i givet fald skulle god kendes af Vejle Kom mune. Den positive udvikling på salg af erhvervsjord har parallelt hermed indebåret, at Vejle Kommune har en merindtægt på salg af jord på ca. 6-8 mio. kr. udover budgettet. Oprykningen til Superligaen giver en fantastisk eksponering af Vejle Kommune, der giver et umiddelbart afkast for byen og kommunen i form af medieomtale og synliggørelse. Det vil igen afspejle sig i interesse for komm unen, også som bosætningskommune og erhvervskom mune. Borgmesteren foreslår, at merindtægten fra salg af erhvervsjord delvist går til at yde et ekstra anlægstilskud til Stadionfonden med hen blik på at sikre den bedst mulige kvalitet og funktionalitet af det nye stadion. Stadionfonden tilkendegiver, at det i så fald ikke vil være nødvendigt at anmode Byrådet om godkendelse af andet stadionnavn i indeværende byrådsperiode. Borgmesteren indstiller, 1. der bevilges et yderligere anlægstilskud på 7,5 mio. kr. (brutto) til Stadionfonden, jf. nedenstående bevillingsskema 2. sagen forelægges sammenlægningsudvalget, jf. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Økonomiudvalget behandlede sagen den 10. juni 06 i sag nr. 171: (..) Byrådet vedtog den 20. juni 06 i sag nr. 136 Borgmesterens indstilling. Aage Bach Nielsen, Lars Aarup, Egon Sørensen og Erik Rasmussen stemte imod. Ruth Christensen, Olaf Haahr og Tom Skovgaard var fraværende. SIDE 15

16 Baggrund Stadion opføres af en selvejende fond Stadionfonden. Finansieringen er et anlægstilskud fra Vejle Kommune, godkendte lånemuligheder, sponsorindtægter i forhold til en tribune, samt råderet over grunden inkl. byggeretter, der kan frasælges og dermed medfinansiere byggeriet. Endvidere har muligheden af at sælge det nye stadions navn indgået i overvejelserne. På baggrund af den store eksponering af Vejle i kraft af oprykningen foreslås det i sagen, at der ydes et yderligere tilskud til Stadionfon den på 7,5 mio.kr., der skal sikre at stadion gennemføres på et så højt kvalitativt og funktionelt niveau som muligt. Stadionfonden har tilkendegivet, at det med en sådan forhøjelse af an lægstilskuddet ikke vil være aktuelt at ændre navnet Vejle Stadion i in deværende byrådsperiode. Rent teknisk skal tilskuddet ydes som et forøget anlægstilskud til den selvejende stadionfond, og det ydes tilskud incl. moms. Den kommunale nett oudgift ved anlægstilskuddet vil hermed være 6,225 mio.kr. (..) Kommunaldirektøren indstiller At sammenlægningsudvalget godkender Vejle Byråds beslutning. (..) Beslutning Et flertal på 20 medlemmer af Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen. Et mindretal på 6 medlemmer, Kristian Thulesen Dahl, Holger Gorm Petersen, Karl Erik Lund, Dorte Rørbye, Dan Arnløv Jørgensen og Tom Skovgaard stemte imod indstillingen. 2 medlemmer, Morten Kristensen og Ellen Meldgaard Pedersen undlod at stemme. Lars Kromann-Larsen, Peter Sikær Kristensen og Lars Aarup var fraværende. I brev af 1. juli 2006 har Y skrevet følgende til statsforvaltningen Syddanmark: (..)For at få økonomien omkring bygningen i et nyt stadion til at hænge sammen har stadionfonden med Vejle Kommunes godkendelse valgt at udbyde stadionnavnet som et muligt emne for en sponsor. Pris: Mindst 6 millioner. Nu har det vist sig, at ingen har bidt på krogen, og projektet mangler 7,5 millioner kroner (udover de mange millioner, som Vejle Kommune allerede har bidraget med). Det har fået Vejle Byråd til at reagere på en måde, som jeg mener, er i strid med deres beføjelser. Vejle Kommune vil for 7,5 mio. købe sponsoratet med retten til at kalde stadion for Vejle Stadion. Begrundelsen er, at det er af afgørende betydning, at Vejle Kommune kan profilere sig gennem stadionnavnet. Altså først siger man OK til at sælge stadionnavnet til højstbydende, og da der så mangler penge i projektet, finder man på en begrundelse for at give et ekstra bidrag: Vejle Byråd kan ikke leve med, at stadion kan hed de andet end Vejle Stadion (..) Kort sagt mener jeg, at Vejle Byråd (såvel det midlertidige som det kommende) har handlet ulovligt ved at give slet skjult sponsorstøtte til dette projekt, der kun har til formål at sikre et nyt stadion til én fodboldklub, aktieselskabet Vejle Bold klub. Derfor mener jeg, at tilsynsrådet skal gribe SIDE 16

17 ind. I brev af 27. juli 2006 har Y endvidere skrevet følgende: (..)Vejle Kommune har bevilliget 7,5 millioner ekstra til det planlagte stadionbyggeri under betegnelsen "anlægsudgift". Jeg mener, at det i stedet handler om et slet skjult driftstilskud. (..)Denne sponsor-model ville nok ikke være lovlig. Derfor får barnet et andet navn. Nu hedder det "anlægsudgift" fordi, der er øjensynlig er blevet behov for ekstra faciliteter, nu hvor Vejle Boldklub (VB) er kommet i superligaen. Den begrundelse forekommer også helt ude i hampen, da hele projektet fra dag 1 har været lagt an på, at det skulle bygges et stadion til brug for superligafodbold.(..) At der stadig er tale om et de facto køb af retten til at kalde stadion for "Vejle Stadion" (og altså ikke en anlægsudgift), fremgår tydeligt af flg. bemærkning i kommunens sagsfremstilling: "Stadionfonden tilkendegiver, at det i så fald ikke vil være nødvendigt at anmode byrådet om godkendelse af et andet stadionnavn i indeværende byrådsperiode." (s. 89 i S ) De 7,5 millioner dækker altså over retten til at kalde det planlagte stadion for "Vejle Stadion", men kun i den indeværende byrådsperiode, altså godt 3 år endnu. Det kan næppe kaldes en anlægsudgift. (..) I brev af 21. december 2006 har Statsamtet Århus stillet yderligere spørgsmålet til Vejle Byråd: 1. Størrelsen af fonden Vejle Stadions anslåede udgifter til det samlede projekt og størrelsen af det beløb, som Vejle Kommune har besluttet alt i alt at bevilge som anlægstilskud? 2. Hvilke beløb Vejle Kommune eventuelt herudover har besluttet at bevilge som tilskud i anden form? 3. Hvorledes Vejle kommune har sikret sig, at de kommunale midler anvendelse til det kommunale formål (dvs. idræt, der ikke er erhvervsvirksomhed), og 4. Hvorledes Vejle Kommune nærmere vil sikre sig, at stadion vil blive udlejet til markedslejen, hvis stadion skal udlejes til en professionel fodboldklub? 5. I hvilket omfang Vejle Kommune har lejet sig ind på det kommende stadion og til hvilken leje? Vejle Kommune har i brev af 2. marts 2007 udtalt følgende: I brev af 21. december 2006 har Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, anmodet om yderligere oplysninger til brug ved behandlingen af klage fra X. Endvidere har Y under sagens behandling fremsendt bemærkninger i sagen til Tilsynet. Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, oplyste samtidig, at svar efter l. januar skal sendes til Statsforvaltningen Syddanmark, der fra denne dato varetager tilsynet med bl.a. Vejle Kommune. Sagen har været behandlet på Byrådets møde den 28. februar 2007, og Byrådet vedtog at udtale følgende: SIDE 17

18 Det samlede budget for Fonden Vejle Stadions opførelse af nyt stadion udgør kr. Der er udelukkende tale om anslåede udgifter ved rørende stadion. Der er således ikke medtaget udgifter til opførelse af boliger og til opførelse af lokaler til erhvervsformål. Vejle Kommune har ydet anlægstilskud og lån på i alt kr. brutto. Det samlede anlægstilskud udgør kr. medens lån ydet af Vejle Kommune udgør kr. Lånet er afdragsfrit men forrentes med 5% p.a.. Lånet lyses pantstiftende på ejendommen. Anlægstilskud og lån blev bevilget af Vejle Byråd således: Brutto Netto kr kr Bevilget anlægstilskud i Vejle Byråds møde den 17. august 2004 (sag nr. 138) kr kr Bevilget anlægstilskud i Vejle Byråds møde den 11. oktober 2005 (sag nr. 179) Bevilget lån i Vejle Byråds møde kr kr. den 11. oktober 2005 (sag nr. 179) Bevilget yderligere anlægstilskud møder i henholdsvis Vejle Byråd og i kr kr. Sammenlægningsudvalget den 20. juni 2006 og 28. juni 2006 Samlet anlægstilskud og lån kr. (..)Vejle Kommune foretog et offentligt udbud forud for salg af jordarealet, der skulle anvendes til stadionprojektet. Det faktiske provenu ved det te jordsalg udgjorde kr. og blev herefter indbetalt til Fonden Vejle Stadion som anlægstilskud. I anlægstilskuddet på kr. er ligeledes inkluderet et beløb på kr., der betegnes som et lån. Uanset denne betegnelse er beløbet reelt et anlægstilskud med tilknyttede betingelser, herunder betaling af kr. årligt for brug af fællesarealer. I møder henholdsvis i Vejle Byråd den 20. juni 2006 og i Sammenlægningsudvalget den 28. juni 2006 blev det besluttet at forøge anlægstilskuddet til opførelse af stadion med kr. Baggrunden herfor var ønsket om, at det nye stadion blev gennemført på et så højt kvalitativt og funktionelt niveau som muligt. En mulig ændring af navnet "Vejle Stadion" var nævnt i forbindelse med behandlingen af forslaget om forhøjelse af anlægstilskuddet med kr. Ifølge punkt 7.11, litra a, i vedtægterne for "Fonden Vejle Stadion" skal Vejle Kommune godkende en ændring af navnet "Vejle Stadion". "Fonden Vejle Stadion" havde i forbindelse med det forestående byggeri vurderet diverse besparelsesmuligheder og/eller afdækning af muligheden for yderligere sponsorater, herunder et eventuelt SIDE 18

19 salg af stadionnavn. Fonden havde tilkendegivet, at der med en forhøjelse af anlægstilskuddet med det foreslåede beløb på kr. ville det ikke væ re aktuelt med en anmodning om ændring af stadionnavnet. Ved forhøjelsen af anlægstilskuddet sikrede Vejle Kommune sig, at fonden havde tilstrækkelige midler til at opføre stadion med den ønskede kvalitet, uden at det blev nødvendigt at finde alternative finansieringskilder i form af salg af stadionnavn med forbehold af kommunens godken delse. Der er alene ydet tilskud og lån med henblik på opførelse af stadion. Når stadion er bygget kan Vejle Kommune efter Byrådets opfattelse yde driftstilskud til "Fonden Vejle Stadion" forudsat, at driftstilskuddet øremærkes til lovlige kommunale formål. For så vidt angår spørgsmål 3 i Tilsynets brev af 21. december 2006 bemærkes, at en kommune ved udlejning af et kommunalt stadion til professionel idræt eller kommercielle kulturelle aktiviteter skal opkræve en leje svarende til markedslejen. Ved udleje/udlån af stadion til amatøridræt eller almene kulturelle aktiviteter er det op til kommunen af afgøre, om der skal opkræves leje og i bekræftende fald størrelsen heraf. Disse retningslinier er ligeledes gældende, hvor en fond driver et stadion, der primært er opført for kommunale midler. En kommune er forpligtet til at sikre sig, at kommunale midler anvendes til et lovligt kommunalt formål. Udover denne sædvanlige forpligtelse for kommuner er Vejle Kommune efter 1, stk. 5, i lov om erhvervsdrivende fonde forpligtet til at føre tilsyn og økonomisk kontrol med Fonden Vejle Stadion. Vejle Kommune har endvidere sikret sig en køberet til det stadion, der agtes opført, for en købesum af maksimalt kr.. Køberetten kan bl.a. gøres gældende, hvis Fonden Vejle Stadion går i betalingsstandsning, konkurs mv., ved manglende vedligeholdelse af stadion, samt hvis stadion anvendes i strid med det angivne formål. Køberetten tinglyses servitutstiftende på ejendommen. Det bemærkes, at der vil blive udarbejdet retningslinier for udleje/udlån af stadion til amatøridræt og almene kulturelle aktiviteter. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorledes Vejle Kommune vil sikre sig, at stadion ved udleje til professionel idræt udlejes til markedslejen, meddeles at Vejle Byråd i sit møde den 11. oktober 2005 (punkt 179) forudsat te, at "fonden opkræver en leje af VB Elite, der svarer til Konkurrencestyrelsens model for beregning af leje." Denne model er beskrevet i Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003 om kommunal udlejning af idrætsanlæg. Beregningsmåden er beskrevet side 4 og fremefter i den nævnte redegørelse, og denne model vil blive fulgt, når udlejning skal ske. Tilsynet har anmodet om Vejle Byråds stillingtagen og bemærkninger til det af X og Y anførte. I denne anledning meddeles, at anlægstilskud og lån er ydet med henblik på at give borgerne mulighed for - under moderne og tidssvarende faciliteter - at overvære idrætsaktiviteter. At der primært et tale om idrætsaktiviteter i form af fodboldkampe skyldes, at det erfaringsmæssigt er det, der trækker langt de fleste tilskuere. Dog er der ved kommunens leje af stadion i 10 dage årligt åbnet mulighed for at anvende stadion til andre aktiviteter - f.eks. af kulturel karakter. Sammenfattende er der således tale om, at Vejle Kommune kun yder anlægstilskud og lån til byggeriet af et nyt stadion men ikke til opførelse af boliger og kontorer i området, at udlejning af stadion til professionel fodbold sker i henhold til den af Konkurrencestyrelsen opstillede model, SIDE 19

20 at Vejle Kommune fører tilsyn og økonomisk kontrol med Fonden Vejle Stadion og kommunen har efter fondens vedtægter de nødvendige kompeten cer hertil, samt at Vejle Kommune har sikret sig en tinglyst køberet til det nye stadion til en favorabel pris på maksimalt kr. i tilfælde af, at fonden blive nødlidende eller undlader at vedligeholde stadion. Du har i brev af 7. marts 2007 følgende bemærkninger: (..)Dette sker uagtet, at enhver ved, at der aldrig vil blive afholdt noget atletik eller lignende på banen. Det forventede kunstgræs, uden løbebane rundt om, vil aldrig opleve et hammerkast eller spydkast - måske en gymn astikopvisning en sommerdag. Det kan se ud som om kommunen forsøger at legalisere sit økonomiske engagement ved at få råderet over stadionkomplekset i 10 dage om året. Disse 10 dage dækker næppe over 10 begivenheder / koncerter, måske højst 3, idet man må formode en dag til klargøring (lyd, lys m.m.) og prøver, en til afvikling, og en dag til oprydning, altså 3 events pr. år. De 10 dage udgør under 3 % af året og kan vel næppe være noget væsentligt argument til at lade minimum 80 mio. skattekroner tilflyde projektet. I begyndelsen hed det sig: 32 mio. kroner, aktuelt de nævn te 80, og med et slutresultat på...? I de 80 mio. skattekroner ses ikke de ca. 16 mio. for byggeretter - vedr etagem2 - som kommunen indskyder i Stadionfonden til medfinan siering af 2 erhvervstårne. (..)Hvor stort kan en kommunes økonomiske engagement blive i en professionel erhvervsfond? I hele processen omkring det nye Vejle Stadion har der fra kommunens og kulturudvalgets side eksisteret et meget stort fravær af dokumentation. Offentligt såvel som internt blandt byrådsmedlemmer. Spørgsmål i Økonomiudvalget omkring stadionbyggeriet er blevet hen vist til Stadionfonden. Det kan ikke være udtryk for en acceptabel demokratisk proces. Ville det ikke være på sin plads, at en eller anden instans kunne, burde, skulle give svar på, hvor langt taksameteret aktuelt var kommet og hvor højt op det må komme? Det handler om skattekroner, og det handler om, at skattekronerne skal bruges i henhold til gældende bestemmelser. Det er på dette punkt, en meget stor tvivl ligger. Retsgrundlag Lov om eliteidræt 7 har følgende ordlyd: 7 Kommuner og amtskommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed. Af Indenrigsministeriets redegørelse af 17. september 2001 (fodboldredegørelsen) punkterne 2.1, 4.3 og 4.5 fremgår følgende: 2.1 Kommunalfuldmagtsreglerne SIDE 20

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere