Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion af Gladsaxe Kommune Du har på vegne af redaktionen af bladet Gladsaxen rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du har blandt andet anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til, om Gladsaxe Kommunes nedsættelse af lejen for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion og kommunens køb af inventar af selskabet er lovlig. Du har anført, at kommunens køb af inventar af selskabet reelt ingen værdi har, og at købet udelukkende er sket for at redde Akademisk Boldklub A/S fra en konkurs. Du har tillige spurgt Statsforvaltningen, om Akademisk Boldklubs amatørafdelings salg af aktier i Akademisk Boldklub A/S til brug for indfrielse af et lån på 10 mio. kr., som klubben optog til finansiering af aktiekøbet, ændrer på Statsforvaltningens udtalelse af 1. november 2001 til Indenrigsministeriet om aktiekøbet. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa JOURNAL NR.: /33 SAGSBEHANDLER: JETEIK DIREKTE TELEFON: Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte Gladsaxe Kommunes skøn over kommunens nedsættelse af huslejen for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion. Statsforvaltningen finder, at Gladsaxe Kommune har ydet ulovlig støtte til Akademisk Boldklub A/S ved køb af løsøre og inventar for to millioner kroner af selskabet, da kommunen ikke har en lovlig kommunal interesse i købet. Statsforvaltningen har bedt Gladsaxe Byråd om at oplyse,

2 hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunen anledning til. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Gladsaxe Kommune har den 27. september 2012 og den 24. oktober 2013 bl.a. oplyst følgende til Statsforvaltningen: Akademisk Boldklub er en frivillig forening, som tilbyder forskellige sportsaktiviteter, blandt andet fodbold, og kommunen støtter foreningen efter folkeoplysningsloven. Klubben har udskilt arbejdet med fodboldklubbens 1. hold og en del af sit elitearbejde i et aktieselskab ved navn Akademisk Boldklub A/S (AB A/S), som er en professionel fodboldklub. I 1998 indgik kommunen en lejeaftale med Akademisk Boldklub A/S, da 1. holdet var i Superligaen. Lejeaftalen består af leje af stadion, leje af lokaler i tribunen og en reklameaftale. Leje af stadion blev fastsat som en procentsats af entreindtægten og betaling for cateringrettighed og renholdelse af stadion som en afgift pr. tilskuer. Leje for lokaler i tribunen blev fastsat som en årlig kvadratmeterpris til markedsleje. Endelig blev der aftalt en fast årlig betaling for, at Akademisk Boldklub A/S havde ret til at sælge reklamepladserne på stadion. Følgende fremgår af lejeaftalen fra 1998 mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub om leje af Gladsaxe stadion: 3. Udlejer afleverer lokalerne som et råhus, der indrettes af lejer for dennes regning og risiko. Arbejder, der ikke fremgår af projektmaterialet, udføres af lejer for dennes regning. Sådanne arbejder skal forelægges udlejer. Arbejderne skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige myndigheder mv. Medmindre andet er aftalt, bliver de foranstaltninger, som lejer udfører i medfør af denne bestemmelse, udlejers ejendom fra lejeaftalens ophør SIDE 2

3 Lejemålet er gensidigt uopsigeligt til den 31. december Begge parter kan inden udgangen af året 2005 fremsætte anmodning om aftalens ophør med udgangen af året 2015, men fremsættes en sådan anmodning ikke fra nogen af parterne, løber aftalen videre til udgangen af år 2025 på samme vilkår og så fremdeles med 10 års opsigelsesvarsel til en 10-årig periodes udløb Lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejer godtgør, at ejendommens elkapacitet, afløbskapacitet og lignende ikke er tilstrækkelig til installationen. Installationen skal godkendes af udlejer på forhånd. Lejer har endvidere efter udlejers anvisninger ret til at foretage de installationer og ombygninger i det lejede, der er nødvendige for at opfylde krav fra offentlige myndigheder med henblik på anvendelse i overensstemmelse med formålet. Ved lejemålets ophør er lejer på udlejers forlangende forpligtet til, uden udgift for udlejer, at retablere det lejede, således at det bringes i den stand, hvori det var, inden det pågældende arbejde blev iværksat. Lejer er ikke berettiget til at fortage sådan retablering, medmindre det aftales Om lovpligtige og myndighedspåbudte arbejder i det lejede, se 3. Aftalen gav kommunen en minimumsindtægt i 1999 på en million kroner årlig. Tilsynsrådet for Københavns Amt udtalte den 29. august 2001 blandt andet, at Gladsaxe Kommune ikke havde handlet ulovligt i forbindelse med indgåelse af aftalerne med Akademisk Boldklub A/S, og at Tilsynsrådet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn med hensyn til, hvad der måtte antages at være markedsværdien. I slutningen af 2003 anmodede Akademisk Boldklub kommunen om en genforhandling af lejeaftalen. Kommunen vedtog den 14. januar 2004 at nedsætte lejen fra kr. til kr. årlig for sæsonen 2003/2004. Den nedsatte leje svarede til den leje, som Konkurrencestyrelsen i redegørelse af 18. august 2003 om kommunal udlejning af idrætsanlæg havde beregnet SIDE 3

4 markedslejen til for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe stadion på daværende tidspunkt. Følgende fremgik endvidere af Konkurrencestyrelsens redegørelse: Det er efter styrelsens vurdering næppe muligt for en klub uden for superligaen at betale en leje, der svarer til den beregnede markedsleje for de stadions, der er undersøgt. Indtægter og tilskuertal er lavere i 1. division, og modellens forudsætninger må derfor ændres for at beregne lejen for de klubber, der rykker ned i 1. division. I sæsonen 2004/2005 rykkede Akademisk Boldklub A/S ned i 1. division. Akademisk Boldklub A/S anmodede på grund af lavere indtægter fra sponsorer, reklamer og tv som følge af nedrykningen kommunen om nedsættelse af lejen. Lejen blev nedsat til kr. Kommunen havde til brug for ændring af lejeaftalen undersøgt huslejeniveauet for andre 1. divisionsklubber i området. Kommunen havde endvidere anvendt Konkurrencestyrelsens beregningsmodel for så vidt angår fastsættelsen af stadionlejen. I begyndelsen af juni 2012 rettede Akademisk Boldklub A/S henvendelse til kommunen, da selskabet havde et akut likviditetsproblem. Selskabet imødeså en konkursbegæring den 30. juni 2012, hvis det ikke forinden kunne tilvejebringe et beløb på to millioner kroner. Den 28. juni 2012 besluttede kommunen at købe løsøre og inventar af Akademisk Boldklub A/S for 2 millioner kroner. Det blev samtidig besluttet at gennemgå den nuværende lejeaftale med henblik på en fastsættelse af den aktuelle markedsleje, hvor der tages højde for, at det lejedes værdi ændres ved købet af løsøre og inventar. Kommunen har anført, at den vurderede, at den bedst kunne varetage sine interesser ved at afværge Akademisk Boldklub A/S konkurs. Kommunen har endvidere anført, at den ved køb af løsøre og inventar sikrede sig, at det ikke blev solgt til anden side, hvilket ville forringe værdien af kommunens investering i tribunebygningen. Kommunen har tillige anført, at den har en interesse i at sikre sig en fortsat lejeindtægt fra Akademisk Boldklub A/S. En konkurs ville medføre en tvangsnedrykning til Danmarksserien, hvilket ville mindske muligheden for at SIDE 4

5 udvikle eliteidrætten i kommunen og borgernes mulighed for at overvære fodboldkampe på eliteniveau. Kommunen har anført, at lejeaftalen ikke regulerer kommunens køb af løsøre og inventar, som foretages mens lejeaftalen er gældende. Kommunen har endvidere anført, at lejeaftalens 3 ikke omhandler almindeligt løsøre og inventar, men arbejder, som er lovpligtige og myndighedspåbudte, som for eksempel et brandalarmeringsanlæg, og kommunen har i den forbindelse henvist til lejeaftalens 20, sidste afsnit. De bygningsdele og køkkenindretning, som kommunen har erhvervet af Akademisk Boldklub A/S, er efter kommunens opfattelse omfattet af lejeaftalens 20. Kommunen har oplyst, at Akademisk Boldklub A/S har investeret ca. 19 millioner kroner i loungeområdet. Efter kommunens opfattelse har det aldrig været meningen, at kommunen skulle kunne overtage dette vederlagsfrit ved lejeaftalens ophør. Kommunen har henvist til, at en sådan fortolkning af aftalen svarer til den normale fortolkning inden for lejeretten. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Efter kommunestyrelseslovens 48 a beslutter Statsforvaltningen selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne indgå aftale med en professionel fodboldklub om leje af et kommunalt stadion under forudsætning af, at aftalen indgås på markedsvilkår. Afgørelsen af, hvad der er markedsvilkår for en sådan aftale om udleje af et stadion vil bero på et skøn, som kan være vanskeligt at foretage, og der må derfor efter omstændighederne være ganske vide rammer for dette skøn. Tilsynsrådet for Københavns Amt har tidligere taget stilling til, at den oprindelige lejeaftale fra 1998 ikke var ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte Gladsaxe Kommunes skøn over kommunens nedsættelse af SIDE 5

6 huslejen i forbindelse med, at Akademisk Boldklub A/B gik fra superligaen til 1. division. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen ifølge det oplyste havde anvendt Konkurrencestyrelsens beregningsmodel for fastsættelse af lejens størrelse, og at kommunen havde undersøgt lejeniveauet for andre 1. divisionsklubber i området. Statsforvaltningen skal bemærke, at kommunen har oplyst, at den i forbindelse med beslutningen i juni 2012 om køb af løsøre og inventar ville fastsætte en ny leje på baggrund af de ændrede lejevilkår. Da der ikke foreligger oplysninger, der sandsynliggør, at kommunen ikke vil udfolde tilstrækkelige bestræbelser for at fastsætte en ændret leje på markedsvilkår, finder statsforvaltningen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at foretage yderligere vedrørende Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion, jf. kommunestyrelseslovens 48 a. En kommune kan købe løsøre og inventar af et selskab, hvis kommunen herved varetager et kommunalt formål. Statsforvaltningen finder ikke, at Gladsaxe Kommune varetog et kommunalt formål, da den købte løsøre og inventar for 2 millioner kroner af Akademisk Boldklub A/S. Efter Statsforvaltningens opfattelse har kommunen ydet en ulovlig støtte til selskabet. Statsforvaltningen lægger ifølge de foreliggende oplysninger til grund, at formålet med at købe løsøre og inventar var at hjælpe Akademisk Boldklub A/S med selskabets likviditetsproblemer og undgå en konkurs, hvilket kommunen ikke har hjemmel til. Efter Statsforvaltningens opfattelse har kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang godtgjort, at kommunen har en interesse i at købe det omhandlede løsøre og inventar på nuværende tidspunkt. Statsforvaltningen skal anmode Gladsaxe Byråd om at tage stilling til, hvad kommunen agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens tilkendegivelse. Statsforvaltningen skal afslutningsvis bemærke, at Akademisk Boldklubs amatørafdelings salg af aktier i Akademisk Boldklub A/S til brug for indfrielse af et lån på 10 millioner kroner, som klubben optog til finansiering af aktiekøbet, ikke ændrer på Statsforvaltningens udtalelse af 1. november 2001 til Indenrigsministeriet om aktiekøbet. SIDE 6

7 Gladsaxe Kommune kunne således ifølge Statsforvaltningens udtalelse fra 2001 lovligt støtte amatørklubben, da formålet med at eje aktierne ikke var at opnå fortjeneste, idet der alene var tale om en pengeanbringelse, som samtidig var med til at sikre spillelicenser. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Gladsaxe Kommune med anmodning om byrådets stillingtagen til, hvad byrådet agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens tilkendegivelse. Som anført skal Statsforvaltningen anmode Gladsaxe Byråd om at tage stilling til, hvad kommunen agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens tilkendegivelse. Med venlig hilsen Torben Sørensen Vicedirektør Jette Eikrem specialkonsulent SIDE 7

8 Gladsaxens Redaktion V/ John Damm Sørensen Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion af Gladsaxe Kommune Du har på vegne af redaktionen af bladet Gladsaxen rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du har blandt andet anmodet Statsforvaltningen om at tage stilling til, om Gladsaxe Kommunes nedsættelse af lejen for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion og kommunens køb af inventar af selskabet er lovlig. Du har anført, at kommunens køb af inventar af selskabet reelt ingen værdi har, og at købet udelukkende er sket for at redde Akademisk Boldklub A/S fra en konkurs. Du har tillige spurgt Statsforvaltningen, om Akademisk Boldklubs amatørafdelings salg af aktier i Akademisk Boldklub A/S til brug for indfrielse af et lån på 10 mio. kr., som klubben optog til finansiering af aktiekøbet, ændrer på Statsforvaltningens udtalelse af 1. november 2001 til Indenrigsministeriet om aktiekøbet. Statsforvaltningens udtalelse Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa JOURNAL NR.: /33 SAGSBEHANDLER: JETEIK DIREKTE TELEFON: Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte Gladsaxe Kommunes skøn over kommunens nedsættelse af huslejen for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion. Statsforvaltningen finder, at Gladsaxe Kommune har ydet ulovlig støtte til Akademisk Boldklub A/S ved køb af løsøre og inventar for to millioner kroner af selskabet, da kommunen ikke har en lovlig kommunal interesse i købet. Statsforvaltningen har bedt Gladsaxe Byråd om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunen an-

9 ledning til. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Gladsaxe Kommune har den 27. september 2012 og den 24. oktober 2013 bl.a. oplyst følgende til Statsforvaltningen: Akademisk Boldklub er en frivillig forening, som tilbyder forskellige sportsaktiviteter, blandt andet fodbold, og kommunen støtter foreningen efter folkeoplysningsloven. Klubben har udskilt arbejdet med fodboldklubbens 1. hold og en del af sit elitearbejde i et aktieselskab ved navn Akademisk Boldklub A/S (AB A/S), som er en professionel fodboldklub. I 1998 indgik kommunen en lejeaftale med Akademisk Boldklub A/S, da 1. holdet var i Superligaen. Lejeaftalen består af leje af stadion, leje af lokaler i tribunen og en reklameaftale. Leje af stadion blev fastsat som en procentsats af entreindtægten og betaling for cateringrettighed og renholdelse af stadion som en afgift pr. tilskuer. Leje for lokaler i tribunen blev fastsat som en årlig kvadratmeterpris til markedsleje. Endelig blev der aftalt en fast årlig betaling for, at Akademisk Boldklub A/S havde ret til at sælge reklamepladserne på stadion. Følgende fremgår af lejeaftalen fra 1998 mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub om leje af Gladsaxe stadion: 3. Udlejer afleverer lokalerne som et råhus, der indrettes af lejer for dennes regning og risiko. Arbejder, der ikke fremgår af projektmaterialet, udføres af lejer for dennes regning. Sådanne arbejder skal forelægges udlejer. Arbejderne skal udføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter, påbud fra offentlige myndigheder mv. Medmindre andet er aftalt, bliver de foranstaltninger, som lejer udfører i medfør af denne bestemmelse, udlejers ejendom fra lejeaftalens ophør SIDE 2

10 Lejemålet er gensidigt uopsigeligt til den 31. december Begge parter kan inden udgangen af året 2005 fremsætte anmodning om aftalens ophør med udgangen af året 2015, men fremsættes en sådan anmodning ikke fra nogen af parterne, løber aftalen videre til udgangen af år 2025 på samme vilkår og så fremdeles med 10 års opsigelsesvarsel til en 10-årig periodes udløb Lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejer godtgør, at ejendommens elkapacitet, afløbskapacitet og lignende ikke er tilstrækkelig til installationen. Installationen skal godkendes af udlejer på forhånd. Lejer har endvidere efter udlejers anvisninger ret til at foretage de installationer og ombygninger i det lejede, der er nødvendige for at opfylde krav fra offentlige myndigheder med henblik på anvendelse i overensstemmelse med formålet. Ved lejemålets ophør er lejer på udlejers forlangende forpligtet til, uden udgift for udlejer, at retablere det lejede, således at det bringes i den stand, hvori det var, inden det pågældende arbejde blev iværksat. Lejer er ikke berettiget til at fortage sådan retablering, medmindre det aftales Om lovpligtige og myndighedspåbudte arbejder i det lejede, se 3. Aftalen gav kommunen en minimumsindtægt i 1999 på en million kroner årlig. Tilsynsrådet for Københavns Amt udtalte den 29. august 2001 blandt andet, at Gladsaxe Kommune ikke havde handlet ulovligt i forbindelse med indgåelse af aftalerne med Akademisk Boldklub A/S, og at Tilsynsrådet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn med hensyn til, hvad der måtte antages at være markedsværdien. I slutningen af 2003 anmodede Akademisk Boldklub kommunen om en genforhandling af lejeaftalen. Kommunen vedtog den 14. januar 2004 at nedsætte lejen fra kr. til kr. årlig for sæsonen 2003/2004. Den nedsatte leje svarede til den leje, som Konkurrencestyrelsen i redegørelse af 18. august 2003 om kommunal udlejning af idrætsanlæg havde beregnet SIDE 3

11 markedslejen til for Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe stadion på daværende tidspunkt. Følgende fremgik endvidere af Konkurrencestyrelsens redegørelse: Det er efter styrelsens vurdering næppe muligt for en klub uden for superligaen at betale en leje, der svarer til den beregnede markedsleje for de stadions, der er undersøgt. Indtægter og tilskuertal er lavere i 1. division, og modellens forudsætninger må derfor ændres for at beregne lejen for de klubber, der rykker ned i 1. division. I sæsonen 2004/2005 rykkede Akademisk Boldklub A/S ned i 1. division. Akademisk Boldklub A/S anmodede på grund af lavere indtægter fra sponsorer, reklamer og tv som følge af nedrykningen kommunen om nedsættelse af lejen. Lejen blev nedsat til kr. Kommunen havde til brug for ændring af lejeaftalen undersøgt huslejeniveauet for andre 1. divisionsklubber i området. Kommunen havde endvidere anvendt Konkurrencestyrelsens beregningsmodel for så vidt angår fastsættelsen af stadionlejen. I begyndelsen af juni 2012 rettede Akademisk Boldklub A/S henvendelse til kommunen, da selskabet havde et akut likviditetsproblem. Selskabet imødeså en konkursbegæring den 30. juni 2012, hvis det ikke forinden kunne tilvejebringe et beløb på to millioner kroner. Den 28. juni 2012 besluttede kommunen at købe løsøre og inventar af Akademisk Boldklub A/S for 2 millioner kroner. Det blev samtidig besluttet at gennemgå den nuværende lejeaftale med henblik på en fastsættelse af den aktuelle markedsleje, hvor der tages højde for, at det lejedes værdi ændres ved købet af løsøre og inventar. Kommunen har anført, at den vurderede, at den bedst kunne varetage sine interesser ved at afværge Akademisk Boldklub A/S konkurs. Kommunen har endvidere anført, at den ved køb af løsøre og inventar sikrede sig, at det ikke blev solgt til anden side, hvilket ville forringe værdien af kommunens investering i tribunebygningen. Kommunen har tillige anført, at den har en interesse i at sikre sig en fortsat lejeindtægt fra Akademisk Boldklub A/S. En konkurs ville medføre en tvangsnedrykning til Danmarksserien, hvilket ville mindske muligheden for at SIDE 4

12 udvikle eliteidrætten i kommunen og borgernes mulighed for at overvære fodboldkampe på eliteniveau. Kommunen har anført, at lejeaftalen ikke regulerer kommunens køb af løsøre og inventar, som foretages mens lejeaftalen er gældende. Kommunen har endvidere anført, at lejeaftalens 3 ikke omhandler almindeligt løsøre og inventar, men arbejder, som er lovpligtige og myndighedspåbudte, som for eksempel et brandalarmeringsanlæg, og kommunen har i den forbindelse henvist til lejeaftalens 20, sidste afsnit. De bygningsdele og køkkenindretning, som kommunen har erhvervet af Akademisk Boldklub A/S, er efter kommunens opfattelse omfattet af lejeaftalens 20. Kommunen har oplyst, at Akademisk Boldklub A/S har investeret ca. 19 millioner kroner i loungeområdet. Efter kommunens opfattelse har det aldrig været meningen, at kommunen skulle kunne overtage dette vederlagsfrit ved lejeaftalens ophør. Kommunen har henvist til, at en sådan fortolkning af aftalen svarer til den normale fortolkning inden for lejeretten. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Efter kommunestyrelseslovens 48 a beslutter Statsforvaltningen selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne indgå aftale med en professionel fodboldklub om leje af et kommunalt stadion under forudsætning af, at aftalen indgås på markedsvilkår. Afgørelsen af, hvad der er markedsvilkår for en sådan aftale om udleje af et stadion vil bero på et skøn, som kan være vanskeligt at foretage, og der må derfor efter omstændighederne være ganske vide rammer for dette skøn. Tilsynsrådet for Københavns Amt har tidligere taget stilling til, at den oprindelige lejeaftale fra 1998 ikke var ulovlig. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at tilsidesætte Gladsaxe Kommunes skøn over kommunens nedsættelse af SIDE 5

13 huslejen i forbindelse med, at Akademisk Boldklub A/B gik fra superligaen til 1. division. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunen ifølge det oplyste havde anvendt Konkurrencestyrelsens beregningsmodel for fastsættelse af lejens størrelse, og at kommunen havde undersøgt lejeniveauet for andre 1. divisionsklubber i området. Statsforvaltningen skal bemærke, at kommunen har oplyst, at den i forbindelse med beslutningen i juni 2012 om køb af løsøre og inventar ville fastsætte en ny leje på baggrund af de ændrede lejevilkår. Da der ikke foreligger oplysninger, der sandsynliggør, at kommunen ikke vil udfolde tilstrækkelige bestræbelser for at fastsætte en ændret leje på markedsvilkår, finder statsforvaltningen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at foretage yderligere vedrørende Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion, jf. kommunestyrelseslovens 48 a. En kommune kan købe løsøre og inventar af et selskab, hvis kommunen herved varetager et kommunalt formål. Statsforvaltningen finder ikke, at Gladsaxe Kommune varetog et kommunalt formål, da den købte løsøre og inventar for 2 millioner kroner af Akademisk Boldklub A/S. Efter Statsforvaltningens opfattelse har kommunen ydet en ulovlig støtte til selskabet. Statsforvaltningen lægger ifølge de foreliggende oplysninger til grund, at formålet med at købe løsøre og inventar var at hjælpe Akademisk Boldklub A/S med selskabets likviditetsproblemer og undgå en konkurs, hvilket kommunen ikke har hjemmel til. Efter Statsforvaltningens opfattelse har kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang godtgjort, at kommunen har en interesse i at købe det omhandlede løsøre og inventar på nuværende tidspunkt. Statsforvaltningen skal anmode Gladsaxe Byråd om at tage stilling til, hvad kommunen agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens tilkendegivelse. Statsforvaltningen skal afslutningsvis bemærke, at Akademisk Boldklubs amatørafdelings salg af aktier i Akademisk Boldklub A/S til brug for indfrielse af et lån på 10 millioner kroner, som klubben optog til finansiering af aktiekøbet, ikke ændrer på Statsforvaltningens udtalelse af 1. november 2001 til Indenrigsministeriet om aktiekøbet. SIDE 6

14 Gladsaxe Kommune kunne således ifølge Statsforvaltningens udtalelse fra 2001 lovligt støtte amatørklubben, da formålet med at eje aktierne ikke var at opnå fortjeneste, idet der alene var tale om en pengeanbringelse, som samtidig var med til at sikre spillelicenser. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Gladsaxe Kommune med anmodning om byrådets stillingtagen til, hvad byrådet agter at foretage sig på baggrund af Statsforvaltningens tilkendegivelse. Med venlig hilsen Torben Sørensen Vicedirektør Jette Eikrem specialkonsulent SIDE 7

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER

AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER 22-06 2011 4/0120-0100-0142 /NVH PUNKT 3: RÅDSMØDET 22. JUNI 2011 AFTALE OM LEJE AF FARUM PARK IDRÆTS- OG KULTURCENTER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere