Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version 2014-03"

Transkript

1 Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version Definitioner Uniscrap: Uniscrap A/S, CVR-nr Kunden: Parterne: Affald: Affaldsdatasystemet: Affaldsregistret: CVR: Farligt affald: WEEE: En juridisk eller fysisk person, der overdrager materiale til Uniscrap og/eller modtager varer eller tjenesteydelser fra selskabet. Kunden og Uniscrap. Affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det centrale virksomhedsregister. Farligt affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som defineret i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Indhold 1. Anvendelse 2. Oplysninger om Kunden 3. Oplysninger om Uniscrap 4 Kildesortering 5. Risiko for salgsgenstanden 6. Modtagekontrol 7. Forbrugerkøb 8. Bestemmelse af købssummen 9. Risiko for containere og andet materiel 10. Konventionalbod 11. Afregning 12. Fakturering 13. Betalingsbetingelser 14. Løbetid og opsigelse 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 16. Underleverandører 17. Audit og miljø 18. Overdragelse 19. Tavshedspligt 20. Misligholdelse 21. Ændring af forretningsbetingelser 22. Lovvalg, tvister og værneting 1. Anvendelse 1.1 Uniscraps almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver leverance af genanvendelige materialer og affald til Uniscrap samt for varer og tjenesteydelser leveret af Uniscrap. 1.2 Nærværende betingelser er gældende i det omfang, der parterne imellem ikke foreligger anden skriftlig aftale, der specifikt tilsidesætter nærværende betingelser.

2 1.3 Uniscraps Samarbejdsaftale og Standardbetingelser til Samarbejdsaftale har kun forrang for nærværende betingelser, hvis aftale er indgået før 1. marts 2014, og der består en aktiv og ubrudt bindingsperiode for Kunden eller Uniscrap. 1.4 Nærværende betingelser udgør en aftaleramme, indenfor hvilken, parterne kan indgå aftale om enkeltstående leverancer eller aftaler, der binder parterne i en given periode. 2. Oplysninger om Kunden Virksomheder 2.1 Kunden skal oplyse Uniscrap om alle de adresser, hvorfra Uniscrap skal foretage afhentning, eller hvorfra leveret affald har sin oprindelse. Oplysningerne skal bruges til Uniscraps lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 2.2 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens CVR-nr. så Uniscrap kan fremskaffe P-numre på ovennævnte produktionssteder. P-numre indgår i indberetningen til Affaldsdatasystemet. Kunden er selv ansvarlig for, at alle virksomhedens produktionssteder er korrekt oprettet i CVR. 2.3 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens faktureringsadresse og bankkontonummer. For elektronisk fakturering skal Kunden oplyste det til enhver tid aktive EAN-nr. 2.4 Momsberegning - affald med metalskrot Kunde skal specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SE-nummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. 2.5 Momsberegning - affald uden metalskrot Hvis affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet skal kunde specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SEnummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. Private 2.6 Kunden skal til Uniscrap oplyse navn, adresse og evt. bankkontonr. 3. Oplysninger om Uniscrap 3.1 Uniscrap er godkendt indsamlingsvirksomhed og er registreret i Affaldsregistret. Godkendelsen er udsted af: Miljøstyrelsen, Jord & Affald, Strandgade 29, 1401 København K Kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen: Uniscrap er medlen af Dansk Industri og brancheorganisationen Genvindingsindustrien under Dansk Erhverv. 3.3 Uniscraps modtagepladser er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og har alle miljøgodkendelse (reguleret i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed). 4 Kildesortering 4.1 Uniscrap vejleder Kunden om korrekt kildesortering og opbevaring af genanvendelige materialer og affald, indtil overdragelse finder sted.

3 4.2 Kunden er ansvarlig for materialesammensætningen ved overdragelse til Uniscrap. Kunden skal sikre, at materialet er sorteret i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og aftalen med Uniscrap. Hvis genanvendelige materialer forurenes med produktfremmede affaldstyper reduceres Kundens vederlag, og Kunden kan påføre sig sorteringsomkostninger. 4.3 Kunden skal sikre, at farlig affald ikke blandes med andet affald inden overdragelse til Uniscrap. 4.4 Kunden skal sikre, at lukkede jern- og stålbeholdere, herunder også punkterede eller overklippede trykflasker aldrig sammenblandes med andre materialer, da de kan eksplodere under en senere omsmeltning. Undladelse heraf kan udløser en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal sikre, at afskudt ammunition og øvelsesgranater uden sprængstof ikke sammenblandes med andre materialefraktioner. Afskudt ammunition skal altid ledsages af en skriftlig erklæring om, at al ammunition er afskudt. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at sprængstof og radioaktivt materiale aldrig sammenblandes med de materialefraktioner, der overdrages eller leveres til Uniscrap. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt. 9.2 Affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr af ) Om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse 4.7 Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres hos Kunden (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 65). 4.8 Kunden skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 67). 4.9 Kunden kan opfylde ovennævnte forpligtigelse ved at overdrage overdrage affaldet til Uniscrap. (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68) Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos Kunden i ét år (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68, stk. 3) Som udgangspunkt skal der foreligge en skriftlig aftale om overtagelse af ansvaret for affaldets behandling mellem Uniscrap og Kunden, hvor det fremgår, hvilke affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf. Kunden kan dog beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 2). 5. Risiko for salgsgenstanden 5.1 Hvis andet ikke fremgår af Uniscraps tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt, overgår risikoen for materialerne til Uniscrap, når der sker overdragelse til Uniscrap eller dennes underleverandør/transportør. Se dog pkt om Uniscraps ansvarsbegrænsning. 5.2 Uniscraps ansvar for materialerne er i alle tilfælde betinget af Kundens overholdelse af pkt. 2.3, om Kundens pligt til at sikre, at der ikke sker forurening af salgsgenstanden med farligt affald. Dette gælder også ansvar i forhold til 3. part.

4 6. Modtagekontrol 6.1 Efter modtagelse på Uniscraps anlæg eller på et godkendt anlæg tilhørende Uniscraps underleverandør kontrolleres materialesammensætningen i forhold til den aftalte kvalitet. 6.2 Materialet opvejes på vægte med gyldig verifikation. 6.3 Hvis der i forhold til den aftalte materialesammensætning konstateres et indhold af produktfremmede affaldstyper, der kræver bortskaffelse til forbrænding eller deponi, nedsættes Kundes vederlag med en fast sats pr. tons produktfremmede affaldstyper. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 6.4 Hvis materialesammensætningen for et læs overvejende afviger fra den aftalte kvalitet, fastslår Uniscrap, hvilken kvalitet, der faktisk er leveret, og informerer Kunden herom. 6.5 Nødforanstaltninger - farligt og ulovligt sammenblandet affald Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen er ulovlig i forhold til affaldsbekendtgørelsen, f.eks. hvis farligt og ikke-farligt affald er sammenblandet, er Uniscrap berettiget til at afvise modtagelse eller bortskaffe affaldet til andre godkendte anlæg for Kundens regning og risiko. Uniscrap dokumenterer sådanne reklamationer overfor Kunden ved hjælp af fotos eller video. Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, aftales nødvendige afværgeforanstaltninger med Kunden inden iværksættelse. 7. Forbrugerkøb Ved salg af brugsjern til private gøres køberen udtrykkelig opmærksom på, at der er tale om brugte/kasserede genstande, der kan lide under både synlige mangler og mangler, der kan vise sig senere. Det påhviler køber, at foretage en grundig gennemgang af varen, for fejl og manglende egenskaber, inden købet. 8. Bestemmelse af købssummen 8.1 Materialefraktioner prissættes pr. mængdeenhed i henhold forudgående aftale eller dagsprisen på modtagelsestidspunktet. 8.2 Hvis der ikke foreligger anden aftale, gælder prissætningen leveret på Uniscraps adresse, herunder specifikt kun på den/de af Uniscraps adresser, som Kunden har fået oplyst, at prissætningen gælder for. 8.3 Håndteringsomkostninger Til dækning af Uniscraps håndtering reduceres Kundens vederlag med et håndteringsfradrag pr. købsordre. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.4 Fradrag for produktfremmede urenheder For produktfremmede urenheder, herunder forbrændings- og deponi-egnet affald reduceres Kundens vederlag med et prisfradrag pr. tons produktfremmede urenheder. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.5 Regulering af vederlag Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen i et læs afviger fra den aftalte kvalitet, kan Uniscrap regulere Kundens vederlag forholdsmæssigt. 8.6 Sorteringsomkostninger Hvis et læs udviser et stort indhold af produktfremmede urenheder, eller hvis genanvendelige materialefraktioner er sammenblandet i et omfang, så der skal gennemføres en ekstra udsortering før materialesammensætningen lever op til den aftalte kvalitet eller en salgbar kvalitet, så sker det for Kundes regning.

5 8.7 Særligt farligt affald Hvis lukkede stålbeholdere eller afskudt ammunition er iblandet en anden materialefraktion, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. Pkt. 9.1, samt eventuelle sorteringsomkostninger og modtager i øvrigt afregning for de udsorterede emner. Ved levering af sprængstof eller radioaktivt materiale, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. pkt. 9.2, eventuelle sorteringsomkostninger og omkostninger til bortskaffelse. 8.8 Fragt Hvis der for afhentede materialefraktionerne ikke er aftalt prissætning ab Kundens adresse faktureres fragt efter forudgående aftale eller efter Uniscraps listepris. Samme forhold gælder ved første udbringning af containere og andet materiel og ved hjemtagning af tomt materiel og køreplader. 8.9 Leje Hvis der ikke er indgået anden aftale, betaler Kunden leje efter Uniscrap listepris for det materiel som stilles til Kundens rådighed. Leje af køreplader beregnes pr. dag og for øvrigt materiel pr. påbegyndt måned. Med undtagelse af køreplader er den aftalte leje altid betinget af, at materiellet kun anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål. Alle priser reguleres én gang årligt i januar på baggrund af nettopris-indekset for oktober, dog med minimum 2 %. 8.9 Udlån Hvis der er indgået aftale om, at Uniscrap stiller materiel til rådighed til opbevaring og transport af de materialefraktioner, som Kunden har givet tilsagn om at overdrage til Uniscrap, så er Kundens tilsagn en absolut forudsætning for Uniscraps udlån. Hvis Kunden handler i strid med sit tilsagn og til 3. part afsætter materialefraktioner, der har været opbevaret i materiel udlånt af Uniscrap, bortfalder aftalen om udlån, og Uniscrap er berettiget til at fakturere Kunden for leje af materiellet fra tidspunktet for udlånets start samt for fragt af materiellet Prisregulering Prisregulering, der griber ind i en fastprisaftale med en aktiv bindingsperiode, kan kun gennemføres med 2 måneders skriftligt varsel fra Uniscraps side. 9. Konventionalbod 9.1 Lukkede beholdere Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr. 750 for hver lukket jern- og stålbeholder, der er iblandet en anden materialefraktion og kr for hvert læs, der indeholder afskudt ammunition, der er iblandet en anden materialefraktion. 9.2 Sprængstof & radioaktivitet Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr for hver læs, der indeholder sprængstof og kr for hver læs, der indeholder radioaktivt materiale. 10. Risiko for containere og andet materiel 10.1 For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, overgår risikoen for brand, hærværk og tyveri til Kunden ved levering på den af Kunden udpegede adresse. Kundens risiko ophører, når materiellet kommer tilbage i Uniscrap varetægt Hvis Kunden på Uniscraps anfordring ikke kan dokumentere en tilstrækkelig forsikringsdækning mod ovennævnte risiko, kan Uniscrap af Kunden kræve et depositum, der modsvarer materiellets genanskaffelsesværdi For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, skal Kunden sikre Uniscrap uhindret adgang med henblik på besigtigelse samt med henblik på hjemtagelse i forbindelse med Kundens konkurs, betalingsstandsning eller manglende betaling af forfalden leje.

6 11. Afregning 11.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Kunden afregnes for én kalendermåned ad gangen, på én købsordre pr. momstype, med mindre andet aftales For modtagne materialefraktioner med positiv værdi udsteder Uniscrap afregningsbilag, der træder i stedet for en faktura fra Kunden Materialefraktioner, der indeholder jern/metal er omfattet af omvendt betalingspligt for moms, også kaldet Reverse Charge. Dvs., at hvis Kunden driver virksomhed, beregner Uniscrap salgsmoms for Kunden og afregner direkte med SKAT. Kunden skal i momsangivelsens rubrik C medregne indenlandske salg af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms For materialefraktioner, der ikke indeholder jern/metal beregner Uniscrap kun moms, hvis Kunden har tilkendegivet at affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet og kun såfremt Kundens SE-nummer med aktiv momsregistrering foreligger. Ved afmelding eller ændring af registreringsforhold hos SKAT, påhviler det Kunden, straks at informere Uniscrap om ændringerne Uniscrap registrerer affaldstyper og modtagne mængder, og udsteder en købenota/kreditnota, som Kundens dokumentation for overdragelse af ansvaret for affaldets behandling. Denne dokumentation skal opbevares hos Kunden, hvis skriftlig aftale er fravalgt (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 3). Efterfølgende indberetter Uniscrap - for Kunden - de registrerede affaldsdata, som minimum opgjort pr. kalenderår til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 12. Fakturering 12.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Såfremt Kunden rekvirerer tjenesteydelser fra selskabet, ud over hvad der fremgår af aftalen, og hvor ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, faktureres disse tillægsydelser på baggrund af medgået tid med Uniscraps til enhver tid gældende satser. 13. Betalingsbetingelser 13.1 Uniscraps betalingsbetingelser i forbindelse med køb er løbende måned + 20 dage netto fra afregningsdato/fakturadato, medmindre anden aftale foreligger Uniscraps primære udbetalingsform er bankoverførsel til en dansk bank. Ønsker Kunden betaling til en bank i udlandet eller i en anden valuta end danske kroner, afholder kunden de dermed forbundene omkostninger Kunden er ikke berettiget til at modregne påståede modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Uniscrap og har herunder ikke ret til at tilbageholde betalinger til Uniscrap.

7 Kontanthandler 13.4 Uniscrap forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for manuelle udbetalinger. I afdelinger, hvor sådanne gebyrer er gældende, vil satserne fremgå af opslag i ekspeditionen. Ved udbetaling af kontante pengebeløb skal Kunden forevise gyldigt billed-id Udbetaling i rede penge kan ikke overstige kr og nogen af Uniscraps afdelinger råder ikke over kontanter. Udbetaling på check kan ikke overstige kr , og lavere beløbsgrænser kan forekomme. Kortudbetalinger kan ikke overstige kr Løbetid og opsigelse 14.1 Alle opsigelser skal være skriftlige Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, kan enhver af parterne opsige en aftale med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 15.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til at påse, at Kunden lever op til aftalen og nærværende betingelser. Uniscrap er ikke ansvarlig for noget tab, som Kunden lider som følge af, at Kunden ikke opfyldte sine forpligtigelser jfr. aftalen Uniscrap er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser, der skyldes Kundens handlinger eller undladelser Uniscrap anses for frigjort for enhver forpligtigelse overfor Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Uniscrap ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, enhver form for strømsvigt, nedbrud på dele af internettet eller mobilnettet, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller forhold, som ligger uden for Uniscraps kontrol I tilfælde af materialefraktionernes hændelige undergang efter overdragelsen til Uniscraps, men før Uniscraps modtagekontrol, påhviler det Kunden at dokumentere, hvilke materialefraktioner og hvilke mængder, der er gået tabt. I disse tilfælde er Uniscrap ansvar under alle omstændigheder begrænset til kr. 40 pr. kg. for ikke-jernholdigt metal og kr pr. tons for jern Såfremt Uniscraps forudsætninger for aftalen måtte briste som følge af svigt i Uniscraps afsætningskanaler, er Uniscrap berettiget til at træde tilbage fra aftale med 30 dages varsel. 16. Underleverandører 16.1 Uniscrap er berettiget til helt eller delvist at anvende underleverandører til udførsel af de leverede tjenesteydelser. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at oplysninger om Kunden må videregives til underleverandøren i det omfang det er nødvendigt for at underleverandøren kan løse opgaven for Uniscrap. 17. Audit og miljøcertificering 17.1 Uniscrap skal til enhver tid have mulighed for at kunne foretage en gennemgang af materialer og relevante forhold hos kunden, herunder i forbindelse med audit, gives adgang til dokumentation for varens flow.

8 18. Overdragelse 18.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand, medminde den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtigelser, og Uniscrap forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt Uniscrap er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand. 19. Tavshedspligt 19.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, der er alment tilgængelige. 20. Misligholdelse 20.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 21. Ændring af forretningsbetingelser 21.1 Ændringer i nærværende forretningsbetingelser offentliggøres via Uniscraps hjemmeside som en ny version mindst 30 dage før ikrafttræden, hvorefter de ændrede betingelser træder i kraft For aftaler med en aktiv bindingsperiode gælder fortsat de forretningsbetingelser, der lå til grund ved indgåelse af aftalen, indtil bindingsperioden udløber. 22. Lovvalg, tvister og værneting 22.1 Lovvalg Enhver tvist, som udspringer af, eller har tilknytning til nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret Dialog Enhver tvist mellem Uniscrap og Kunden i forbindelse med en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende betingelser skal forsøges afgjort ved dialog parterne imellem Værneting Hvis der ikke kan opnås en for begge parter acceptabel løsning gennem dialog skal tvister afgøres med Sø- og handelsretten som værneting. Uniscrap er tillige berettiget til at sagsøge Kunden ved Kundens hjemting eller ved et andet værneting, som har jurisdiktion over Kunden. Endvidere er Uniscrap berettiget til at vælge, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere