Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version 2014-03"

Transkript

1 Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version Definitioner Uniscrap: Uniscrap A/S, CVR-nr Kunden: Parterne: Affald: Affaldsdatasystemet: Affaldsregistret: CVR: Farligt affald: WEEE: En juridisk eller fysisk person, der overdrager materiale til Uniscrap og/eller modtager varer eller tjenesteydelser fra selskabet. Kunden og Uniscrap. Affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det centrale virksomhedsregister. Farligt affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som defineret i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Indhold 1. Anvendelse 2. Oplysninger om Kunden 3. Oplysninger om Uniscrap 4 Kildesortering 5. Risiko for salgsgenstanden 6. Modtagekontrol 7. Forbrugerkøb 8. Bestemmelse af købssummen 9. Risiko for containere og andet materiel 10. Konventionalbod 11. Afregning 12. Fakturering 13. Betalingsbetingelser 14. Løbetid og opsigelse 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 16. Underleverandører 17. Audit og miljø 18. Overdragelse 19. Tavshedspligt 20. Misligholdelse 21. Ændring af forretningsbetingelser 22. Lovvalg, tvister og værneting 1. Anvendelse 1.1 Uniscraps almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver leverance af genanvendelige materialer og affald til Uniscrap samt for varer og tjenesteydelser leveret af Uniscrap. 1.2 Nærværende betingelser er gældende i det omfang, der parterne imellem ikke foreligger anden skriftlig aftale, der specifikt tilsidesætter nærværende betingelser.

2 1.3 Uniscraps Samarbejdsaftale og Standardbetingelser til Samarbejdsaftale har kun forrang for nærværende betingelser, hvis aftale er indgået før 1. marts 2014, og der består en aktiv og ubrudt bindingsperiode for Kunden eller Uniscrap. 1.4 Nærværende betingelser udgør en aftaleramme, indenfor hvilken, parterne kan indgå aftale om enkeltstående leverancer eller aftaler, der binder parterne i en given periode. 2. Oplysninger om Kunden Virksomheder 2.1 Kunden skal oplyse Uniscrap om alle de adresser, hvorfra Uniscrap skal foretage afhentning, eller hvorfra leveret affald har sin oprindelse. Oplysningerne skal bruges til Uniscraps lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 2.2 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens CVR-nr. så Uniscrap kan fremskaffe P-numre på ovennævnte produktionssteder. P-numre indgår i indberetningen til Affaldsdatasystemet. Kunden er selv ansvarlig for, at alle virksomhedens produktionssteder er korrekt oprettet i CVR. 2.3 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens faktureringsadresse og bankkontonummer. For elektronisk fakturering skal Kunden oplyste det til enhver tid aktive EAN-nr. 2.4 Momsberegning - affald med metalskrot Kunde skal specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SE-nummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. 2.5 Momsberegning - affald uden metalskrot Hvis affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet skal kunde specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SEnummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. Private 2.6 Kunden skal til Uniscrap oplyse navn, adresse og evt. bankkontonr. 3. Oplysninger om Uniscrap 3.1 Uniscrap er godkendt indsamlingsvirksomhed og er registreret i Affaldsregistret. Godkendelsen er udsted af: Miljøstyrelsen, Jord & Affald, Strandgade 29, 1401 København K Kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen: 3.2 Uniscrap er medlen af Dansk Industri og brancheorganisationen Genvindingsindustrien under Dansk Erhverv. 3.3 Uniscraps modtagepladser er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og har alle miljøgodkendelse (reguleret i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed). 4 Kildesortering 4.1 Uniscrap vejleder Kunden om korrekt kildesortering og opbevaring af genanvendelige materialer og affald, indtil overdragelse finder sted.

3 4.2 Kunden er ansvarlig for materialesammensætningen ved overdragelse til Uniscrap. Kunden skal sikre, at materialet er sorteret i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og aftalen med Uniscrap. Hvis genanvendelige materialer forurenes med produktfremmede affaldstyper reduceres Kundens vederlag, og Kunden kan påføre sig sorteringsomkostninger. 4.3 Kunden skal sikre, at farlig affald ikke blandes med andet affald inden overdragelse til Uniscrap. 4.4 Kunden skal sikre, at lukkede jern- og stålbeholdere, herunder også punkterede eller overklippede trykflasker aldrig sammenblandes med andre materialer, da de kan eksplodere under en senere omsmeltning. Undladelse heraf kan udløser en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal sikre, at afskudt ammunition og øvelsesgranater uden sprængstof ikke sammenblandes med andre materialefraktioner. Afskudt ammunition skal altid ledsages af en skriftlig erklæring om, at al ammunition er afskudt. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at sprængstof og radioaktivt materiale aldrig sammenblandes med de materialefraktioner, der overdrages eller leveres til Uniscrap. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt. 9.2 Affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr af ) Om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse 4.7 Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres hos Kunden (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 65). 4.8 Kunden skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 67). 4.9 Kunden kan opfylde ovennævnte forpligtigelse ved at overdrage overdrage affaldet til Uniscrap. (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68) Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos Kunden i ét år (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68, stk. 3) Som udgangspunkt skal der foreligge en skriftlig aftale om overtagelse af ansvaret for affaldets behandling mellem Uniscrap og Kunden, hvor det fremgår, hvilke affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf. Kunden kan dog beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 2). 5. Risiko for salgsgenstanden 5.1 Hvis andet ikke fremgår af Uniscraps tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt, overgår risikoen for materialerne til Uniscrap, når der sker overdragelse til Uniscrap eller dennes underleverandør/transportør. Se dog pkt om Uniscraps ansvarsbegrænsning. 5.2 Uniscraps ansvar for materialerne er i alle tilfælde betinget af Kundens overholdelse af pkt. 2.3, om Kundens pligt til at sikre, at der ikke sker forurening af salgsgenstanden med farligt affald. Dette gælder også ansvar i forhold til 3. part.

4 6. Modtagekontrol 6.1 Efter modtagelse på Uniscraps anlæg eller på et godkendt anlæg tilhørende Uniscraps underleverandør kontrolleres materialesammensætningen i forhold til den aftalte kvalitet. 6.2 Materialet opvejes på vægte med gyldig verifikation. 6.3 Hvis der i forhold til den aftalte materialesammensætning konstateres et indhold af produktfremmede affaldstyper, der kræver bortskaffelse til forbrænding eller deponi, nedsættes Kundes vederlag med en fast sats pr. tons produktfremmede affaldstyper. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 6.4 Hvis materialesammensætningen for et læs overvejende afviger fra den aftalte kvalitet, fastslår Uniscrap, hvilken kvalitet, der faktisk er leveret, og informerer Kunden herom. 6.5 Nødforanstaltninger - farligt og ulovligt sammenblandet affald Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen er ulovlig i forhold til affaldsbekendtgørelsen, f.eks. hvis farligt og ikke-farligt affald er sammenblandet, er Uniscrap berettiget til at afvise modtagelse eller bortskaffe affaldet til andre godkendte anlæg for Kundens regning og risiko. Uniscrap dokumenterer sådanne reklamationer overfor Kunden ved hjælp af fotos eller video. Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, aftales nødvendige afværgeforanstaltninger med Kunden inden iværksættelse. 7. Forbrugerkøb Ved salg af brugsjern til private gøres køberen udtrykkelig opmærksom på, at der er tale om brugte/kasserede genstande, der kan lide under både synlige mangler og mangler, der kan vise sig senere. Det påhviler køber, at foretage en grundig gennemgang af varen, for fejl og manglende egenskaber, inden købet. 8. Bestemmelse af købssummen 8.1 Materialefraktioner prissættes pr. mængdeenhed i henhold forudgående aftale eller dagsprisen på modtagelsestidspunktet. 8.2 Hvis der ikke foreligger anden aftale, gælder prissætningen leveret på Uniscraps adresse, herunder specifikt kun på den/de af Uniscraps adresser, som Kunden har fået oplyst, at prissætningen gælder for. 8.3 Håndteringsomkostninger Til dækning af Uniscraps håndtering reduceres Kundens vederlag med et håndteringsfradrag pr. købsordre. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.4 Fradrag for produktfremmede urenheder For produktfremmede urenheder, herunder forbrændings- og deponi-egnet affald reduceres Kundens vederlag med et prisfradrag pr. tons produktfremmede urenheder. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.5 Regulering af vederlag Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen i et læs afviger fra den aftalte kvalitet, kan Uniscrap regulere Kundens vederlag forholdsmæssigt. 8.6 Sorteringsomkostninger Hvis et læs udviser et stort indhold af produktfremmede urenheder, eller hvis genanvendelige materialefraktioner er sammenblandet i et omfang, så der skal gennemføres en ekstra udsortering før materialesammensætningen lever op til den aftalte kvalitet eller en salgbar kvalitet, så sker det for Kundes regning.

5 8.7 Særligt farligt affald Hvis lukkede stålbeholdere eller afskudt ammunition er iblandet en anden materialefraktion, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. Pkt. 9.1, samt eventuelle sorteringsomkostninger og modtager i øvrigt afregning for de udsorterede emner. Ved levering af sprængstof eller radioaktivt materiale, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. pkt. 9.2, eventuelle sorteringsomkostninger og omkostninger til bortskaffelse. 8.8 Fragt Hvis der for afhentede materialefraktionerne ikke er aftalt prissætning ab Kundens adresse faktureres fragt efter forudgående aftale eller efter Uniscraps listepris. Samme forhold gælder ved første udbringning af containere og andet materiel og ved hjemtagning af tomt materiel og køreplader. 8.9 Leje Hvis der ikke er indgået anden aftale, betaler Kunden leje efter Uniscrap listepris for det materiel som stilles til Kundens rådighed. Leje af køreplader beregnes pr. dag og for øvrigt materiel pr. påbegyndt måned. Med undtagelse af køreplader er den aftalte leje altid betinget af, at materiellet kun anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål. Alle priser reguleres én gang årligt i januar på baggrund af nettopris-indekset for oktober, dog med minimum 2 %. 8.9 Udlån Hvis der er indgået aftale om, at Uniscrap stiller materiel til rådighed til opbevaring og transport af de materialefraktioner, som Kunden har givet tilsagn om at overdrage til Uniscrap, så er Kundens tilsagn en absolut forudsætning for Uniscraps udlån. Hvis Kunden handler i strid med sit tilsagn og til 3. part afsætter materialefraktioner, der har været opbevaret i materiel udlånt af Uniscrap, bortfalder aftalen om udlån, og Uniscrap er berettiget til at fakturere Kunden for leje af materiellet fra tidspunktet for udlånets start samt for fragt af materiellet Prisregulering Prisregulering, der griber ind i en fastprisaftale med en aktiv bindingsperiode, kan kun gennemføres med 2 måneders skriftligt varsel fra Uniscraps side. 9. Konventionalbod 9.1 Lukkede beholdere Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr. 750 for hver lukket jern- og stålbeholder, der er iblandet en anden materialefraktion og kr for hvert læs, der indeholder afskudt ammunition, der er iblandet en anden materialefraktion. 9.2 Sprængstof & radioaktivitet Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr for hver læs, der indeholder sprængstof og kr for hver læs, der indeholder radioaktivt materiale. 10. Risiko for containere og andet materiel 10.1 For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, overgår risikoen for brand, hærværk og tyveri til Kunden ved levering på den af Kunden udpegede adresse. Kundens risiko ophører, når materiellet kommer tilbage i Uniscrap varetægt Hvis Kunden på Uniscraps anfordring ikke kan dokumentere en tilstrækkelig forsikringsdækning mod ovennævnte risiko, kan Uniscrap af Kunden kræve et depositum, der modsvarer materiellets genanskaffelsesværdi For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, skal Kunden sikre Uniscrap uhindret adgang med henblik på besigtigelse samt med henblik på hjemtagelse i forbindelse med Kundens konkurs, betalingsstandsning eller manglende betaling af forfalden leje.

6 11. Afregning 11.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Kunden afregnes for én kalendermåned ad gangen, på én købsordre pr. momstype, med mindre andet aftales For modtagne materialefraktioner med positiv værdi udsteder Uniscrap afregningsbilag, der træder i stedet for en faktura fra Kunden Materialefraktioner, der indeholder jern/metal er omfattet af omvendt betalingspligt for moms, også kaldet Reverse Charge. Dvs., at hvis Kunden driver virksomhed, beregner Uniscrap salgsmoms for Kunden og afregner direkte med SKAT. Kunden skal i momsangivelsens rubrik C medregne indenlandske salg af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms For materialefraktioner, der ikke indeholder jern/metal beregner Uniscrap kun moms, hvis Kunden har tilkendegivet at affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet og kun såfremt Kundens SE-nummer med aktiv momsregistrering foreligger. Ved afmelding eller ændring af registreringsforhold hos SKAT, påhviler det Kunden, straks at informere Uniscrap om ændringerne Uniscrap registrerer affaldstyper og modtagne mængder, og udsteder en købenota/kreditnota, som Kundens dokumentation for overdragelse af ansvaret for affaldets behandling. Denne dokumentation skal opbevares hos Kunden, hvis skriftlig aftale er fravalgt (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 3). Efterfølgende indberetter Uniscrap - for Kunden - de registrerede affaldsdata, som minimum opgjort pr. kalenderår til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 12. Fakturering 12.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Såfremt Kunden rekvirerer tjenesteydelser fra selskabet, ud over hvad der fremgår af aftalen, og hvor ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, faktureres disse tillægsydelser på baggrund af medgået tid med Uniscraps til enhver tid gældende satser. 13. Betalingsbetingelser 13.1 Uniscraps betalingsbetingelser i forbindelse med køb er løbende måned + 20 dage netto fra afregningsdato/fakturadato, medmindre anden aftale foreligger Uniscraps primære udbetalingsform er bankoverførsel til en dansk bank. Ønsker Kunden betaling til en bank i udlandet eller i en anden valuta end danske kroner, afholder kunden de dermed forbundene omkostninger Kunden er ikke berettiget til at modregne påståede modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Uniscrap og har herunder ikke ret til at tilbageholde betalinger til Uniscrap.

7 Kontanthandler 13.4 Uniscrap forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for manuelle udbetalinger. I afdelinger, hvor sådanne gebyrer er gældende, vil satserne fremgå af opslag i ekspeditionen. Ved udbetaling af kontante pengebeløb skal Kunden forevise gyldigt billed-id Udbetaling i rede penge kan ikke overstige kr og nogen af Uniscraps afdelinger råder ikke over kontanter. Udbetaling på check kan ikke overstige kr , og lavere beløbsgrænser kan forekomme. Kortudbetalinger kan ikke overstige kr Løbetid og opsigelse 14.1 Alle opsigelser skal være skriftlige Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, kan enhver af parterne opsige en aftale med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 15.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til at påse, at Kunden lever op til aftalen og nærværende betingelser. Uniscrap er ikke ansvarlig for noget tab, som Kunden lider som følge af, at Kunden ikke opfyldte sine forpligtigelser jfr. aftalen Uniscrap er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser, der skyldes Kundens handlinger eller undladelser Uniscrap anses for frigjort for enhver forpligtigelse overfor Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Uniscrap ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, enhver form for strømsvigt, nedbrud på dele af internettet eller mobilnettet, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller forhold, som ligger uden for Uniscraps kontrol I tilfælde af materialefraktionernes hændelige undergang efter overdragelsen til Uniscraps, men før Uniscraps modtagekontrol, påhviler det Kunden at dokumentere, hvilke materialefraktioner og hvilke mængder, der er gået tabt. I disse tilfælde er Uniscrap ansvar under alle omstændigheder begrænset til kr. 40 pr. kg. for ikke-jernholdigt metal og kr pr. tons for jern Såfremt Uniscraps forudsætninger for aftalen måtte briste som følge af svigt i Uniscraps afsætningskanaler, er Uniscrap berettiget til at træde tilbage fra aftale med 30 dages varsel. 16. Underleverandører 16.1 Uniscrap er berettiget til helt eller delvist at anvende underleverandører til udførsel af de leverede tjenesteydelser. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at oplysninger om Kunden må videregives til underleverandøren i det omfang det er nødvendigt for at underleverandøren kan løse opgaven for Uniscrap. 17. Audit og miljøcertificering 17.1 Uniscrap skal til enhver tid have mulighed for at kunne foretage en gennemgang af materialer og relevante forhold hos kunden, herunder i forbindelse med audit, gives adgang til dokumentation for varens flow.

8 18. Overdragelse 18.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand, medminde den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtigelser, og Uniscrap forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt Uniscrap er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand. 19. Tavshedspligt 19.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, der er alment tilgængelige. 20. Misligholdelse 20.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 21. Ændring af forretningsbetingelser 21.1 Ændringer i nærværende forretningsbetingelser offentliggøres via Uniscraps hjemmeside som en ny version mindst 30 dage før ikrafttræden, hvorefter de ændrede betingelser træder i kraft For aftaler med en aktiv bindingsperiode gælder fortsat de forretningsbetingelser, der lå til grund ved indgåelse af aftalen, indtil bindingsperioden udløber. 22. Lovvalg, tvister og værneting 22.1 Lovvalg Enhver tvist, som udspringer af, eller har tilknytning til nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret Dialog Enhver tvist mellem Uniscrap og Kunden i forbindelse med en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende betingelser skal forsøges afgjort ved dialog parterne imellem Værneting Hvis der ikke kan opnås en for begge parter acceptabel løsning gennem dialog skal tvister afgøres med Sø- og handelsretten som værneting. Uniscrap er tillige berettiget til at sagsøge Kunden ved Kundens hjemting eller ved et andet værneting, som har jurisdiktion over Kunden. Endvidere er Uniscrap berettiget til at vælge, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere