Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version 2014-03"

Transkript

1 Uniscrap A/S - Almindelige forretningsbetingelser, version Definitioner Uniscrap: Uniscrap A/S, CVR-nr Kunden: Parterne: Affald: Affaldsdatasystemet: Affaldsregistret: CVR: Farligt affald: WEEE: En juridisk eller fysisk person, der overdrager materiale til Uniscrap og/eller modtager varer eller tjenesteydelser fra selskabet. Kunden og Uniscrap. Affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det centrale virksomhedsregister. Farligt affald, som defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som defineret i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Indhold 1. Anvendelse 2. Oplysninger om Kunden 3. Oplysninger om Uniscrap 4 Kildesortering 5. Risiko for salgsgenstanden 6. Modtagekontrol 7. Forbrugerkøb 8. Bestemmelse af købssummen 9. Risiko for containere og andet materiel 10. Konventionalbod 11. Afregning 12. Fakturering 13. Betalingsbetingelser 14. Løbetid og opsigelse 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 16. Underleverandører 17. Audit og miljø 18. Overdragelse 19. Tavshedspligt 20. Misligholdelse 21. Ændring af forretningsbetingelser 22. Lovvalg, tvister og værneting 1. Anvendelse 1.1 Uniscraps almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver leverance af genanvendelige materialer og affald til Uniscrap samt for varer og tjenesteydelser leveret af Uniscrap. 1.2 Nærværende betingelser er gældende i det omfang, der parterne imellem ikke foreligger anden skriftlig aftale, der specifikt tilsidesætter nærværende betingelser.

2 1.3 Uniscraps Samarbejdsaftale og Standardbetingelser til Samarbejdsaftale har kun forrang for nærværende betingelser, hvis aftale er indgået før 1. marts 2014, og der består en aktiv og ubrudt bindingsperiode for Kunden eller Uniscrap. 1.4 Nærværende betingelser udgør en aftaleramme, indenfor hvilken, parterne kan indgå aftale om enkeltstående leverancer eller aftaler, der binder parterne i en given periode. 2. Oplysninger om Kunden Virksomheder 2.1 Kunden skal oplyse Uniscrap om alle de adresser, hvorfra Uniscrap skal foretage afhentning, eller hvorfra leveret affald har sin oprindelse. Oplysningerne skal bruges til Uniscraps lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 2.2 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens CVR-nr. så Uniscrap kan fremskaffe P-numre på ovennævnte produktionssteder. P-numre indgår i indberetningen til Affaldsdatasystemet. Kunden er selv ansvarlig for, at alle virksomhedens produktionssteder er korrekt oprettet i CVR. 2.3 Kunden skal oplyse Uniscrap om virksomhedens faktureringsadresse og bankkontonummer. For elektronisk fakturering skal Kunden oplyste det til enhver tid aktive EAN-nr. 2.4 Momsberegning - affald med metalskrot Kunde skal specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SE-nummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. 2.5 Momsberegning - affald uden metalskrot Hvis affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet skal kunde specifikt oplyse Uniscrap om virksomhedens SEnummer med momsregistrering, hvis dette ikke er det samme som virksomhedens CVR-nummeret. Private 2.6 Kunden skal til Uniscrap oplyse navn, adresse og evt. bankkontonr. 3. Oplysninger om Uniscrap 3.1 Uniscrap er godkendt indsamlingsvirksomhed og er registreret i Affaldsregistret. Godkendelsen er udsted af: Miljøstyrelsen, Jord & Affald, Strandgade 29, 1401 København K Kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen: 3.2 Uniscrap er medlen af Dansk Industri og brancheorganisationen Genvindingsindustrien under Dansk Erhverv. 3.3 Uniscraps modtagepladser er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og har alle miljøgodkendelse (reguleret i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed). 4 Kildesortering 4.1 Uniscrap vejleder Kunden om korrekt kildesortering og opbevaring af genanvendelige materialer og affald, indtil overdragelse finder sted.

3 4.2 Kunden er ansvarlig for materialesammensætningen ved overdragelse til Uniscrap. Kunden skal sikre, at materialet er sorteret i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og aftalen med Uniscrap. Hvis genanvendelige materialer forurenes med produktfremmede affaldstyper reduceres Kundens vederlag, og Kunden kan påføre sig sorteringsomkostninger. 4.3 Kunden skal sikre, at farlig affald ikke blandes med andet affald inden overdragelse til Uniscrap. 4.4 Kunden skal sikre, at lukkede jern- og stålbeholdere, herunder også punkterede eller overklippede trykflasker aldrig sammenblandes med andre materialer, da de kan eksplodere under en senere omsmeltning. Undladelse heraf kan udløser en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal sikre, at afskudt ammunition og øvelsesgranater uden sprængstof ikke sammenblandes med andre materialefraktioner. Afskudt ammunition skal altid ledsages af en skriftlig erklæring om, at al ammunition er afskudt. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt Kunden skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at sprængstof og radioaktivt materiale aldrig sammenblandes med de materialefraktioner, der overdrages eller leveres til Uniscrap. Undladelse heraf kan udløse en konventionalbod jfr. pkt. 9.2 Affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr af ) Om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse 4.7 Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsorteres hos Kunden (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 65). 4.8 Kunden skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 67). 4.9 Kunden kan opfylde ovennævnte forpligtigelse ved at overdrage overdrage affaldet til Uniscrap. (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68) Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos Kunden i ét år (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 68, stk. 3) Som udgangspunkt skal der foreligge en skriftlig aftale om overtagelse af ansvaret for affaldets behandling mellem Uniscrap og Kunden, hvor det fremgår, hvilke affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf. Kunden kan dog beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 2). 5. Risiko for salgsgenstanden 5.1 Hvis andet ikke fremgår af Uniscraps tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt, overgår risikoen for materialerne til Uniscrap, når der sker overdragelse til Uniscrap eller dennes underleverandør/transportør. Se dog pkt om Uniscraps ansvarsbegrænsning. 5.2 Uniscraps ansvar for materialerne er i alle tilfælde betinget af Kundens overholdelse af pkt. 2.3, om Kundens pligt til at sikre, at der ikke sker forurening af salgsgenstanden med farligt affald. Dette gælder også ansvar i forhold til 3. part.

4 6. Modtagekontrol 6.1 Efter modtagelse på Uniscraps anlæg eller på et godkendt anlæg tilhørende Uniscraps underleverandør kontrolleres materialesammensætningen i forhold til den aftalte kvalitet. 6.2 Materialet opvejes på vægte med gyldig verifikation. 6.3 Hvis der i forhold til den aftalte materialesammensætning konstateres et indhold af produktfremmede affaldstyper, der kræver bortskaffelse til forbrænding eller deponi, nedsættes Kundes vederlag med en fast sats pr. tons produktfremmede affaldstyper. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 6.4 Hvis materialesammensætningen for et læs overvejende afviger fra den aftalte kvalitet, fastslår Uniscrap, hvilken kvalitet, der faktisk er leveret, og informerer Kunden herom. 6.5 Nødforanstaltninger - farligt og ulovligt sammenblandet affald Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen er ulovlig i forhold til affaldsbekendtgørelsen, f.eks. hvis farligt og ikke-farligt affald er sammenblandet, er Uniscrap berettiget til at afvise modtagelse eller bortskaffe affaldet til andre godkendte anlæg for Kundens regning og risiko. Uniscrap dokumenterer sådanne reklamationer overfor Kunden ved hjælp af fotos eller video. Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, aftales nødvendige afværgeforanstaltninger med Kunden inden iværksættelse. 7. Forbrugerkøb Ved salg af brugsjern til private gøres køberen udtrykkelig opmærksom på, at der er tale om brugte/kasserede genstande, der kan lide under både synlige mangler og mangler, der kan vise sig senere. Det påhviler køber, at foretage en grundig gennemgang af varen, for fejl og manglende egenskaber, inden købet. 8. Bestemmelse af købssummen 8.1 Materialefraktioner prissættes pr. mængdeenhed i henhold forudgående aftale eller dagsprisen på modtagelsestidspunktet. 8.2 Hvis der ikke foreligger anden aftale, gælder prissætningen leveret på Uniscraps adresse, herunder specifikt kun på den/de af Uniscraps adresser, som Kunden har fået oplyst, at prissætningen gælder for. 8.3 Håndteringsomkostninger Til dækning af Uniscraps håndtering reduceres Kundens vederlag med et håndteringsfradrag pr. købsordre. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.4 Fradrag for produktfremmede urenheder For produktfremmede urenheder, herunder forbrændings- og deponi-egnet affald reduceres Kundens vederlag med et prisfradrag pr. tons produktfremmede urenheder. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Uniscraps hjemmeside. 8.5 Regulering af vederlag Hvis Uniscrap konstaterer, at materialesammensætningen i et læs afviger fra den aftalte kvalitet, kan Uniscrap regulere Kundens vederlag forholdsmæssigt. 8.6 Sorteringsomkostninger Hvis et læs udviser et stort indhold af produktfremmede urenheder, eller hvis genanvendelige materialefraktioner er sammenblandet i et omfang, så der skal gennemføres en ekstra udsortering før materialesammensætningen lever op til den aftalte kvalitet eller en salgbar kvalitet, så sker det for Kundes regning.

5 8.7 Særligt farligt affald Hvis lukkede stålbeholdere eller afskudt ammunition er iblandet en anden materialefraktion, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. Pkt. 9.1, samt eventuelle sorteringsomkostninger og modtager i øvrigt afregning for de udsorterede emner. Ved levering af sprængstof eller radioaktivt materiale, betaler Kunden til Uniscrap en konventionalbod jfr. pkt. 9.2, eventuelle sorteringsomkostninger og omkostninger til bortskaffelse. 8.8 Fragt Hvis der for afhentede materialefraktionerne ikke er aftalt prissætning ab Kundens adresse faktureres fragt efter forudgående aftale eller efter Uniscraps listepris. Samme forhold gælder ved første udbringning af containere og andet materiel og ved hjemtagning af tomt materiel og køreplader. 8.9 Leje Hvis der ikke er indgået anden aftale, betaler Kunden leje efter Uniscrap listepris for det materiel som stilles til Kundens rådighed. Leje af køreplader beregnes pr. dag og for øvrigt materiel pr. påbegyndt måned. Med undtagelse af køreplader er den aftalte leje altid betinget af, at materiellet kun anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål. Alle priser reguleres én gang årligt i januar på baggrund af nettopris-indekset for oktober, dog med minimum 2 %. 8.9 Udlån Hvis der er indgået aftale om, at Uniscrap stiller materiel til rådighed til opbevaring og transport af de materialefraktioner, som Kunden har givet tilsagn om at overdrage til Uniscrap, så er Kundens tilsagn en absolut forudsætning for Uniscraps udlån. Hvis Kunden handler i strid med sit tilsagn og til 3. part afsætter materialefraktioner, der har været opbevaret i materiel udlånt af Uniscrap, bortfalder aftalen om udlån, og Uniscrap er berettiget til at fakturere Kunden for leje af materiellet fra tidspunktet for udlånets start samt for fragt af materiellet Prisregulering Prisregulering, der griber ind i en fastprisaftale med en aktiv bindingsperiode, kan kun gennemføres med 2 måneders skriftligt varsel fra Uniscraps side. 9. Konventionalbod 9.1 Lukkede beholdere Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr. 750 for hver lukket jern- og stålbeholder, der er iblandet en anden materialefraktion og kr for hvert læs, der indeholder afskudt ammunition, der er iblandet en anden materialefraktion. 9.2 Sprængstof & radioaktivitet Kunden skal til Uniscrap betale en konventionalbod på kr for hver læs, der indeholder sprængstof og kr for hver læs, der indeholder radioaktivt materiale. 10. Risiko for containere og andet materiel 10.1 For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, overgår risikoen for brand, hærværk og tyveri til Kunden ved levering på den af Kunden udpegede adresse. Kundens risiko ophører, når materiellet kommer tilbage i Uniscrap varetægt Hvis Kunden på Uniscraps anfordring ikke kan dokumentere en tilstrækkelig forsikringsdækning mod ovennævnte risiko, kan Uniscrap af Kunden kræve et depositum, der modsvarer materiellets genanskaffelsesværdi For det materiel som Uniscrap stiller til Kundens rådighed, skal Kunden sikre Uniscrap uhindret adgang med henblik på besigtigelse samt med henblik på hjemtagelse i forbindelse med Kundens konkurs, betalingsstandsning eller manglende betaling af forfalden leje.

6 11. Afregning 11.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Kunden afregnes for én kalendermåned ad gangen, på én købsordre pr. momstype, med mindre andet aftales For modtagne materialefraktioner med positiv værdi udsteder Uniscrap afregningsbilag, der træder i stedet for en faktura fra Kunden Materialefraktioner, der indeholder jern/metal er omfattet af omvendt betalingspligt for moms, også kaldet Reverse Charge. Dvs., at hvis Kunden driver virksomhed, beregner Uniscrap salgsmoms for Kunden og afregner direkte med SKAT. Kunden skal i momsangivelsens rubrik C medregne indenlandske salg af metalskrot, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms For materialefraktioner, der ikke indeholder jern/metal beregner Uniscrap kun moms, hvis Kunden har tilkendegivet at affaldet stammer fra en momspligtig aktivitet og kun såfremt Kundens SE-nummer med aktiv momsregistrering foreligger. Ved afmelding eller ændring af registreringsforhold hos SKAT, påhviler det Kunden, straks at informere Uniscrap om ændringerne Uniscrap registrerer affaldstyper og modtagne mængder, og udsteder en købenota/kreditnota, som Kundens dokumentation for overdragelse af ansvaret for affaldets behandling. Denne dokumentation skal opbevares hos Kunden, hvis skriftlig aftale er fravalgt (jfr. Affaldsbekendtgørelsens 69, stk. 3). Efterfølgende indberetter Uniscrap - for Kunden - de registrerede affaldsdata, som minimum opgjort pr. kalenderår til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). 12. Fakturering 12.1 Medmindre andet er specifikt anført, er samtlige priser i Uniscraps tilbud, ordrebekræftelser, leveringsaftaler og andre referencer oplyst i danske kroner eksklusive moms Såfremt Kunden rekvirerer tjenesteydelser fra selskabet, ud over hvad der fremgår af aftalen, og hvor ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, faktureres disse tillægsydelser på baggrund af medgået tid med Uniscraps til enhver tid gældende satser. 13. Betalingsbetingelser 13.1 Uniscraps betalingsbetingelser i forbindelse med køb er løbende måned + 20 dage netto fra afregningsdato/fakturadato, medmindre anden aftale foreligger Uniscraps primære udbetalingsform er bankoverførsel til en dansk bank. Ønsker Kunden betaling til en bank i udlandet eller i en anden valuta end danske kroner, afholder kunden de dermed forbundene omkostninger Kunden er ikke berettiget til at modregne påståede modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Uniscrap og har herunder ikke ret til at tilbageholde betalinger til Uniscrap.

7 Kontanthandler 13.4 Uniscrap forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for manuelle udbetalinger. I afdelinger, hvor sådanne gebyrer er gældende, vil satserne fremgå af opslag i ekspeditionen. Ved udbetaling af kontante pengebeløb skal Kunden forevise gyldigt billed-id Udbetaling i rede penge kan ikke overstige kr og nogen af Uniscraps afdelinger råder ikke over kontanter. Udbetaling på check kan ikke overstige kr , og lavere beløbsgrænser kan forekomme. Kortudbetalinger kan ikke overstige kr Løbetid og opsigelse 14.1 Alle opsigelser skal være skriftlige Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne, kan enhver af parterne opsige en aftale med 30 dages varsel til udløb af en kalendermåned. 15. Uniscraps ansvarsbegrænsning 15.1 Kunden er til enhver tid forpligtet til at påse, at Kunden lever op til aftalen og nærværende betingelser. Uniscrap er ikke ansvarlig for noget tab, som Kunden lider som følge af, at Kunden ikke opfyldte sine forpligtigelser jfr. aftalen Uniscrap er ikke ansvarlig for nogen forsinkelser, der skyldes Kundens handlinger eller undladelser Uniscrap anses for frigjort for enhver forpligtigelse overfor Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Uniscrap ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, enhver form for strømsvigt, nedbrud på dele af internettet eller mobilnettet, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller forhold, som ligger uden for Uniscraps kontrol I tilfælde af materialefraktionernes hændelige undergang efter overdragelsen til Uniscraps, men før Uniscraps modtagekontrol, påhviler det Kunden at dokumentere, hvilke materialefraktioner og hvilke mængder, der er gået tabt. I disse tilfælde er Uniscrap ansvar under alle omstændigheder begrænset til kr. 40 pr. kg. for ikke-jernholdigt metal og kr pr. tons for jern Såfremt Uniscraps forudsætninger for aftalen måtte briste som følge af svigt i Uniscraps afsætningskanaler, er Uniscrap berettiget til at træde tilbage fra aftale med 30 dages varsel. 16. Underleverandører 16.1 Uniscrap er berettiget til helt eller delvist at anvende underleverandører til udførsel af de leverede tjenesteydelser. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at oplysninger om Kunden må videregives til underleverandøren i det omfang det er nødvendigt for at underleverandøren kan løse opgaven for Uniscrap. 17. Audit og miljøcertificering 17.1 Uniscrap skal til enhver tid have mulighed for at kunne foretage en gennemgang af materialer og relevante forhold hos kunden, herunder i forbindelse med audit, gives adgang til dokumentation for varens flow.

8 18. Overdragelse 18.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand, medminde den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtigelser, og Uniscrap forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt Uniscrap er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne aftale til tredjemand. 19. Tavshedspligt 19.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, der er alment tilgængelige. 20. Misligholdelse 20.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. 21. Ændring af forretningsbetingelser 21.1 Ændringer i nærværende forretningsbetingelser offentliggøres via Uniscraps hjemmeside som en ny version mindst 30 dage før ikrafttræden, hvorefter de ændrede betingelser træder i kraft For aftaler med en aktiv bindingsperiode gælder fortsat de forretningsbetingelser, der lå til grund ved indgåelse af aftalen, indtil bindingsperioden udløber. 22. Lovvalg, tvister og værneting 22.1 Lovvalg Enhver tvist, som udspringer af, eller har tilknytning til nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret Dialog Enhver tvist mellem Uniscrap og Kunden i forbindelse med en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende betingelser skal forsøges afgjort ved dialog parterne imellem Værneting Hvis der ikke kan opnås en for begge parter acceptabel løsning gennem dialog skal tvister afgøres med Sø- og handelsretten som værneting. Uniscrap er tillige berettiget til at sagsøge Kunden ved Kundens hjemting eller ved et andet værneting, som har jurisdiktion over Kunden. Endvidere er Uniscrap berettiget til at vælge, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere