AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024"

Transkript

1

2 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS, som er markeret i teksten. Ved at læse affaldsplanen på skærmen i stedet for at printe den ud, sparer vi papir og det er også nemmere at hoppe rundt imellem de afsnittene.

3 3 Indhold Indledning 4 Side 6 Side 10 Side 17 Side 23 Handlingsplan 8 Baggrund for valg af mål og indsatsområder 33 Hvad er en affaldsplan? 34 Affald = Ressourcer Ressourcerne skal ud af affaldet Problemstofferne skal ud af affaldet Kommunikation som skaber handling Sådan arbejder vi med planen 35 Lovgivning 36 Økonomi 37 INDSATS - OMRÅDER 1 Øget indsamling af emballageaffald 12 2 Bedre sortering af byggeaffald 13 3 Bedre udnyttelse af bioaffald 14 4 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder 15 5 Optimering af storskraldsindsamling 16 6 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald 19 7 Øget udsortering af elektronik, sparepærer og batterier 20 8 Fokus på medicinrester 21 9 Farligt affald bedre indsamlingsordninger Udvikling af affaldstilsynet Metoder til en mere målrettet formidling Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring Flere og bedre selvbetjeningsløsninger Motivering af virksomheder 29 BILAG Kortlægning & prognose 15 Information til og dialog med den digitale bruger Styrket brugerinddragelse 31

4 4 INDLEDNING Affald = Ressourcer Ressourcerne skal ud af affaldet Problemstofferne skal ud af affaldet Kommunikation som skaber handling Denne affaldsplan indeholder rammerne for Høje-Taastrup Kommunes affaldsplanlægning , men med særlig fokus på de første 6 år. INDSATS- OMRÅDE INITIATIV INITIATIV INDSATS- OMRÅDE INDSATS- OMRÅDE Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet. En affaldsplan består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Kommunens MÅL og PLAN- LÆGNING præsenteres i denne rapport mens KORTLÆGNING OG PROG- NOSE FOR AFFALDSMÆNGDERNE præsenteres i en selvstændig rapport, som findes på kommunens hjemmeside Målsætningsdelen præsenterer vision og mål, mens Planlægningsdelen består af en række oplagte og relevante indsatsområder under de enkelte mål, som kommunen har valgt at sætte særligt fokus på. Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Høje-Taastrup har 3 konkrete mål på affaldsområdet i den kommende planperiode. Under de enkelte mål har kommunen udvalgt et antal indsatsområder. Et indsatsområde er et mere konkret bud på, hvilke problemstillinger vi ønsker at løse i den kommende planperiode, og derved hvordan kommunens

5 5 ressourcer vil blive prioriteret. Disse indsatsområder præsenteres enkeltvis efter hvert mål. I indsatsområdet præsenteres desuden et tidsestimat for, hvornår kommunen planlægger at arbejde med det konkrete indsatsområde inden for de første 6 år af planperioden. Et indsatsområde iværksættes via konkrete initiativer. Gennem et styrket samarbejde og videndeling med de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, vil vi forbedre kvaliteten af affaldsordninger og nye tiltag, som kommunen skal arbejde med i løbet af planperioden. Denne videndeling vil ske via en fælles vidensplatform. Målgrupper Der lægges vægt på at gennemføre indsatser, der henvender sig til tre overordnede målgrupper, så information og ordninger skræddersys til den relevante målgruppe. I det enkelte indsatsområde er markeret hvilken målgruppe, som indsatsen primært retter sig mod: Husholdninger Virksomheder Offentlige virksomheder Vi har især en ambition om, at kommunen som virksomhed i denne periode får vores opmærksomhed. Der er nemlig her et stort potentiale i at feje for egen dør, gå forrest og vise andre virksomheder, hvordan man med miljø og ressourcer for øje på bedste vis håndterer sit affald. Miljøvurdering Ifølge miljøvurderingslovens 3 skal en myndighed ved udarbejdelsen af planer og programmer inden for bl.a. affaldshåndtering foretage en vurdering af konsekvenserne for miljøet, hvis der i planen fastlægges rammer for anlægstilladelser til bestemte projekter. Høje-Taastrup Kommune planlægger ikke etableringer eller væsentlige ændringer af anlæg omfattet af loven i planperioden , hvorfor der ikke ikke udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med denne affaldsplan. Hvis der i planperioden alligevel etableres eller sker væsentlige ændringer af anlæg, vil der på disse områder blive udarbejdet særskilte miljøvurderinger. Ressourcestrategien Regeringen har med den nye strategi sat skub i retningen mod mere genanvendelse af affaldet. Det handler om at se affald som ressourcer og udnytte ressourcer bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Kommunerne skal sætte skub i sorteringen, og i 2022 skal kommunerne genanvende mindst 50 % af affaldet fra husholdningerne. Alle kommuner skal bidrage til at opfylde målet, men det er op til den enkelte kommune at skrue den bedste løsning sammen til deres lokale forhold. Dette vil Høje-Taastrup Kommune også gøre, så vi kan leve op til kravene om minimum 50 % genanvendelse af affaldet fra husholdningerne. Høje-Taastrup Kommunes kontrakt om indsamling af husholdningsaffald udløber til 31. december Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan ændre væsentligt på indsamlingsordningerne i denne periode. Kommunen planlægger således, at den nye kontraktperiode fra 1. januar 2020 skal prioritere indsamlingsordninger, som øger sorteringen, så kommunen kan leve op til minimum 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. VIDSTE DU AT VALG AF PAPIR AF GENBRUGSFIBRE NEDBRINGER ENERGI- FORBRUGET FRA PRODUK- TIONEN AF PAPIR MED 50% OG VANDFORBRUGET TIL 1/5 OG SPILDEVANDS- BELASTNINGEN TIL 1/6?

6 Høje-Taastrup Kommune har en ambition om bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Affald består i bund og grund af værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i langt højere grad end i dag. Vores opgave som kommune er at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt og derved brugt i produktionen af nye varer. Hvis vi gør det enkelt at sortere affaldet i vores kommune, kan vi alle være med til at sikre vores ressourcer. 6 Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons ting og sager ud som affald. Det er alt lige fra plastikbakken som tomaterne kom i, byggeaffald fra et nyt køkken til syngende postkort, brugte møbler og for gammel mad. Samtidig vokser presset på vores ressourcer - de grundstoffer, som vi bruger til at producere nye ting med - som stille og roligt er ved at slippe op. Grundstoffer som findes i vores affald. Høje-Taastrup Kommune tager ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem også selv om udfordringerne er af global karakter. Vores vision er derfor Fra affald til Ressource. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer. I de efterfølgende kapitler vil vores 3 mål blive præsenteret sammen med en for, hvilke konkrete aktiviteter der planlægges at igangsættes for at nå disse mål.

7 7 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VIL ARBEJDE HEN MOD EN MED FØLGENDE 3 MÅL: Ressourcerne skal ud af affaldet En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges for at begrænse denne ressourceknaphed men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO 2 -regnskab. Problemstofferne skal ud af affaldet Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø. Kommunikation som skaber handling Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation lige fra dialogen til informationen inspirerer brugerne til handling.

8 8

9 9 Handlingsplan MÅL INDSATSOMRÅDER TIDSPLAN Øget indsamling af emballageaffald Ressourcerne skal ud af affaldet 2 Bedre sortering af byggeaffald 3 Bedre udnyttelse af bioaffald 4 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder 5 Optimering af storskraldsindsamling 6 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald Problemstofferne skal ud af affaldet 7 Øget udsortering af elektronik, sparepærer og batterier 8 Fokus på medicinrester 9 Farligt affald bedre indsamlingsordninger 10 Udvikling af affaldstilsynet 11 Metoder til en mere målrettet formidling Kommunikation som skaber handling 12 Udvikling af fremtidens genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring 13 Flere og bedre selvbetjeningsløsninger 14 Motivering af virksomheder 15 Information til og dialog med den digitale bruger 16 Styrket brugerinddragelse Fælles indsatsområde gennemføres fra år 2014 Fællesinitiativer gennemføres i år Kommunespecifikt indsatsområde gennemføres i år

10 10 1 Ressourcerne skal ud af affaldet

11 RESSOURCERNE SKAL UD AF AFFALDET I Høje-Taastrup Kommune er vi gode til at sortere men der er stadigvæk mange værdier at hente i vores affald. Vi skal fokusere på Affalds-hierarkiet og sikre, at affaldet føres op i værdikæden. Mange af de ressourcer, som bruges til at producere alt fra fødevarer til mobiltelefoner, er stille og roligt ved at slippe op. Det gælder fx grundstoffer som fosfor og aluminium som netop findes i det affald, vi hver dag smider væk. Når der skal udvindes nye råstoffer, ved fx minedrift, medfører det en stor miljøbelastning, som påvirker både energiforbrug og CO 2 - udledningen. Ved at øge genanvendelsen af ressourcerne i affaldet kan denne miljøbelastning reduceres væsentligt. Som en del af Vestforbrændings opland bidrager vi til forbrænding af ca tons affald hvert år. En undersøgelse har vist, at der er potentiale for at hive tons affald fra husholdningerne ud af ovnen og i stedet sende det til genanvendelse. Op mod halvdelen af dette er organisk husholdningsaffald, også kaldet bioaffald. Den resterende mængde er hovedsageligt emballageaffald som fx plast, glas og metal. Vi vil bidrage aktivt til, at Danmark når de nationale mål som er udstukket via AFFALDSDI- REKTIVET. Løsningen findes i bedre sortering og mere direkte genbrug. Vi skal genfinde vores ressourcer i affaldet. Og vi skal undgå, at affaldet opstår ved at bruge vores ting længere og give dem videre, når vi er færdige med dem. HVAD VIL VI? Høje-Taastrup Kommune vil i perioden øge mængden af affald til genanvendelse fra husholdningerne. allerede i 2018 som minimum opfylder direktivets krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, ved at - Øge indsamlingen af emballageaffald fra husholdninger - Igangsætte indsamling af bioaffald forbrænding, deponering og anden form for behandling af affald. Vores opgave som kommune er at gøre det nemt for borgere og virksomheder at sortere deres affald samtidig med at vi sikrer effektive og sammen- som minimum fastholde vores nuværende genanvendelses andel på de andre affaldstyper. mindske andelen af ting, som hvert år bliver smidt ud som affald. have fokus på rådgivning og affaldstilsyn hos virksomhederne for at sikre en bedre affaldshåndtering og genanvendelse. 11 På den måde kan vi bevare de knappe ressourcer i fremtiden spare energi og udlede mindre CO 2 begrænse forureningen fra udvinding af råstoffer og produktion af nye varer begrænse udledningen af forurenende stoffer fra affaldshængende affalds- og genanvendelsesordninger. På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde vores udvalgte indsatsområder under Mål 1.

12 12 Ressourcerne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 1 Øget indsamling af emballageaffald MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil øge indsamlingen og genanvendelsen af papir, pap, plast, metal og glas også kaldet emballageaffald fra husholdninger. HVORFOR? Emballageaffald i forskellige afskygninger udgør en stadig større del af husholdningernes affald. Vi skal øge indsamlingen af emballageaffald, fordi mere genanvendelse giver mindre belastning af miljøet og mindre spild af ressourcer. På nogen områder går det godt, mens vi på andre halter bagefter. Danmark er et af de lande i EU, der indsamler mindst brugt plastemballage pr. indbygger til genanvendelse det vil vi gøre noget ved. Høje-Taastrup Kommune vil således øge indsamlingen af plast, papir, pap, metal og glas. MÅL Vi har som mål at øge indsamlingen af plast, papir, pap, metal og glas. INITIATIVER Der findes p.t. indsamlingsløsninger for emballagefraktionerne fra énfamilieboliger og fra etageboliger. Men de eksisterende løsninger kan optimeres, så der kan indsamles større mængder. Med dette initiativ vil vi skabe et bedre beslutningsgrundlag for, hvordan gode og effektive indsamlingsløsninger for emballageaffald fra énfamilieboliger, etageboliger bør se ud i fremtiden. Høje-Taastrup gennemførte i perioden oktober 2012 til november 2013 et forsøg for 50 enfamliehuse. Forsøgshusstandene fik udlevet flerkammerbeholdere til indsamling af emballagepapir, -pap, -plast, -metal og -glas. Initiativet vil således omfatte yderligere brugerundersøgelser, undersøgelse af eksisterende indsamlingsordninger og evaluering af ovennævnte flerkammerforsøg med hensyn til effektivitet, service og økonomi. Vi vil således: etablere indsamlingsordning for haveboliger etablere indsamlings ordning for etageboliger

13 13 Ressourcerne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 2 Bedre sortering af byggeaffald MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil forbedre sorteringen af byggeaffald fra virksomhederne, der udfører bygge- og renovationsopgaver i kommunen. Inden nedrivning eller renovering skal farlige og problematiske stoffer fjernes. Det kan også have en positiv afsmitning på, at mængderne til genanvendelse af byggeaffald vil stige. En udfordring er, at afsætningen af nedknuste byggematerialer til genanvendelse vanskeliggøres af frygten for at materialerne indeholder farlige stoffer. En anden udfordring er, at det med de gældende regler er vanskeligt for kommunen at identificere bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter på forhånd. Udvikling af koncept for undervisning, vejledning og rådgivning af bygherrer Ideudviklingsproces: Hvordan identificerer man bedst problematiske stoffer i bygningsmassen? Udvikling af informationsmateriale: Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads HVORFOR? Byggeaffald udgør omkring 35 % af den samlede affaldsmængde. Selvom størstedelen af denne affaldstype i dag genanvendes, er der potentiale for at genanvende eller genbruge endnu mere. MÅL Vi ønsker at fokusere på kildesortering af byggeaffald, så kravene til sortering overholdes. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende:

14 14 Ressourcerne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 3 Bedre udnyttelse af bioaffald MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil øge genanvendelsen af borgernes og virksomhedernes bioaffald i kommunen. På den måde vil vi udnytte både næringsstofferne og energien i bioaffaldet bedre. Især fosforen i bioaffaldet er et uundværligt grundstof, som kommunen ønsker håndteret med omtanke og ført tilbage i det organiske kredsløb. HVORFOR? Knap halvdelen af dagrenovationen fra husholdninger består af bioaffald. Bioaffaldet indeholder vigtige næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt bør bringes tilbage i kredsløbet igen. Desuden kan energiindholdet i affaldet udvindes mere effektivt end ved forbrænding. MÅL Målet er at øge indsamlingen af bioaffald i kommunen. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Muligheder og barrierer for øget indsamling af bioaffald undersøges. Erfaringer fra tidligere forsøg i kommunen inddrages Kortlægning af optimal indsamling og behand ling af bioaffald Opsamling af viden i forbindelse med udførte LCA med henblik på beslutningsnotat Grundig evaluering af forsøg for indsamling af bioaffald Forberedelse af etablering af indsamlingsløsning for énfamilieboliger på baggrund af forsøgsordningen Forberedelse af etablering af indsamlingsløsninger for etageboliger Støtte såvel private og offentlige virksomheder, der frembringer større mængder af bioaffald, med viden og vejledning om, hvordan de udsorterer bioaffald Informationskampagne om sortering og kvalitet

15 15 Ressourcerne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 4 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil øge indsamling og genbrug af genanvendelige materiale fra virksomheder i kommunen gennem bedre samarbejde med transportører og bedre affaldstilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering. bør genanvendes. MÅL At styrke dialogen med indsamlere og transportører med henblik på bedre affaldsløsninger for virksomhederne At styrke vejledningen Udarbejdelse af værktøjskasse til affaldstilsynsmedarbejdere Information til virksomheder om sorteringspligt for visse genanvendelige materialer Øget fokus på svigtlæs (fejlsorteret affald) HVORFOR? Erhvervsaffaldet udgør en stor del af den samlede affaldsmængde i kommunen. En stor del af den samlede mængde består af bygge- og anlægsaffald samt emballageaffald. Begge affaldstyper indeholder mange værdifulde ressourcer som i højere grad INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Udarbejdelse af samarbejdsforløb: Styrket dialog med indsamlere og transportører via brugerundersøgelse og forventningsafstemning

16 16 Ressourcerne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 5 Optimering af storskraldsindsamling MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil optimere storskraldsordningen i Høje-Taastrup Kommune. Mindre affaldsemner skal håndteres på en måde, så det forbedrer renovationsarbejdernes arbejdsmiljø, så genbrug og genanvendelse af materialerne øges, og så kommunens serviceniveau bevares. HVORFOR? Tunge løft og opsamling af affalds-emner fra jorden kan være et arbejdsmiljømæssigt problem. Ved en optimering af storskraldordningen kan der indsamles flere materialer til genanvendelse og sikres et bedre arbejdsmiljø for renovationsarbejderen. MÅL At forbedre renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø At øge indsamlingen af emballage via storskraldsordningen At øge andelen af storskrald, som kan genanvendes INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Analyse af Høje- Taastrup Kommunes storskraldsordning med henblik på økonomi, miljø, service og arbejdsmiljø Undersøge mulighederne for øget eftersortering af stort brændbart fra boligselskaber Implementering af hustandsindsamling af udvalgte storskraldsemner i beholdere Igangsætte forsøgsordning med husstandsindsamling af små affaldsemner samt eftersortering af forbrændingsegnet affald Implementere ny storskraldsordning for etageboliger

17 17 2 Problemstoffer skal ud af affaldet

18 PROBLEMSTOFFER SKAL UD AF AFFALDET Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt og øge genanvendelsen, er det nødvendigt at sørge for, at de problematiske stoffer, som findes i de ting, vi forbruger og smider væk, håndteres forsvarligt. De problematiske stoffer, som findes i vores bygninger og i det hele taget i vores dagligdag, skal fjernes, inden vi genanvender eller brænder affaldet. Ved forbrænding af problemaffald, sammen med andet affald, er der risiko for, at slaggen forurenes og senere kan forurene miljøet. Når de rene ressourcer i affaldet ikke er tilgængelige for produktion af nye varer, fordi de er forurenet af proble- matiske stoffer og det ikke er muligt at genbruge affaldet - sker der både et ressourcemæssigt, miljømæssigt og økonomisk tab. Problemstofferne er typisk kendetegnet ved, at de enten udgør et problem for sundhed og miljø, eller kan give arbejdsmiljøproblemer. Eksempler på problemaffald og sådanne stoffer kan være dagligdagsting som batterier, småt elektronik, PCB, medicinaffald og sparepærer. Når vi bliver bedre til at identificere og fjerne problem- affaldet, vil det: skåne miljøet ganske små mængder af problemstoffer belaster miljøet betydeligt gøre det nemmere at genanvende ressourcerne i affaldet øge sundheden blandt mennesker De problematiske stoffer optræder generelt ikke i store mængder, men er netop kendetegnet ved at gøre stor skade, selv i meget små mængder. Derfor kræver det en omfattende indsats at få udsorteret relativt begrænsede mængder af disse stoffer. Høje-Taastrup Kommune vil bidrage aktivt til at nå de nationale mål, der er udstukket under WEEE-DIREKTIVET, ELSKROT BEKENDTGØRELSEN og BATTERI BEKENDTGØRELSEN. På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde kommunens udvalgte indsatsområder under Mål 2. HVAD VIL VI? Høje-Taastrup Kommune vil: øge frasorteringen af bly, PCB, klorparaffiner, asbest og andet problemaffald i bygningsaffald øge frasorteringen af batterier, småt elektronik, sparepærer og andet problemaffald fra husholdningsaffald styrke vidensgrundlaget for bedre håndtering af problemaffald styrke vidensdeling og samarbejde mellem involverede aktører (kommunen, borgere, virksomheder og affaldsindsamlere) 18

19 19 Problemstofferne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 6 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald MÅLGRUPPE HVORNÅR? 2014 HVAD VIL VI OPNÅ? Hvis man er bygherre, er man i forbindelse med alle bygge-, renoveringsog nedrivningsarbejder forpligtet til at sørge for særskilt udsortering af visse fraktioner. Mange af de ting, som er skadelige for miljø og arbejdsmiljø, hvis de ikke behandles korrekt, kan dels være vanskelige at identificere i bygninger og byggeaffald, dels er det ofte forbundet med store omkostninger at håndtere affaldet rigtigt. Der er derfor fortsat brug for, at kommunens tilsyn på byggepladser udvikles og effektiviseres, især med henblik på at undgå at de genanvendelige fraktioner forurenes med ting, som kan skade miljøet og dermed vanskeliggøre/umuliggøre genanvendelsen. Vi vil identificere og fjerne de problematiske stoffer, der er i byggeog anlægsaffaldet for at forebygge negative effekter på miljø og sundhed. HVORFOR? De farlige stoffer skal insamles og behandles/ genanvendes optimalt. MÅL Målet er at øge indsamlingen af farligt affald og andre problematiske stoffer fra byggebranchen. Målet er at udvikle et fælles koncept for, hvordan det gode affaldstilsyn på byggepladser planlægges, gennemføres og registreres af kommunen. Konceptet skal have særligt fokus på at identificere farlige og problematiske affaldsfraktioner. Målet er at udvikle informationsmateriale målrettet bygherrer, nedrivere, entreprenører og håndværkere, som skal hjælpe dem til bedre at kunne leve op til deres forpligtelser i forhold til særskilt udsortering af farlige og uønskede emner og fraktioner i byggeaffaldet. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: I samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen: Hvilke barrierer er der for identificering og fjernelse af farligt affald og andre problematiske stoffer? Idégenerering: Nye procedurer for identificering og håndtering af farligt affald i byggeog anlægsaffald Udvikle forbedret information og rådgivning til bygherre/ nedriver og håndværker om håndtering af problematiske stoffer på byggepladsen Bedre vejledning på genbrugsstationerne Udvikling af koncept for affaldstilsyn på byggepladser

20 20 Problemstofferne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 7 Øget udsortering af elektronik, sparepærer og batterier MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi ved, at en ret stor del af de batterier, sparepærer og småt elektronikaffald, som vi skiller os af med, forsat ender i dagrenovationen. Dette udgør et miljøproblem, som vi gerne vil løse gennem udvikling af et bedre koncept for indsamling af disse emner. Der findes indsamlingsløsninger i dag, men eftersom de ikke synes at være særlig effektive, vil vi undersøge, hvordan vi kan forbedre disse. Vi vil reducere mængden af produkter som småt elektronik, batterier og sparepærer, som ender i restaffaldet. HVORFOR? En stor del af de kasserede produkter, der hører ind under producentansvarsordningen, ryger i dag uden om genanvendelsesordningerne. Fx smider vi i Danmark årligt ca. 160 tons husholdningsbatterier i restaffaldet. Både batterier, sparepærer og småt elektronik indeholder stoffer, som er skadelige for miljøet. Produkterne kan forurene jord og luft og umuliggøre genanvendelse af forbrændingsslagge. MÅL At øge udsorteringen af batterier At øge udsorteringen af sparepærer At øge udsorteringen af småt elektronik Målet er at udvikle et eller flere koncept(er) for, hvordan de små men uønskede emner af farligt affald fra husstande og kommunale virksomheder bedst kan indsamles. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Udvikling af koncept for rigtig håndtering af elektronik, sparepærer og batterier Kampagne for rigtig håndtering af sparepærer, batterier og småt elektronik Etablering af husstandsindsamling Etablering af indsamlingsordning fra kommunen egne institutioner

21 21 Problemstofferne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 8 Fokus på medicinrester MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil sørge for, at medicinrester ikke havner i vandmiljøet eller andre uønskede steder. Det vil vi opnå gennem at forbedre borgernes kendskab til de muligheder, der er for at komme af med denne type affald og ved at styrke de kommunale virksomheders kendskab til indsamlingsløsninger for medicinaffald. HVORFOR? I det moderne samfund bruger vi mange lægemidler, og undersøgelser har vist, at rester af medicin kan spores i vandmiljøet og andre steder i naturen. Det kan være kritisk, idet fx små mængder antibiotika kan medføre resistens hos nogle bakterier. Når bakterierne så gør os syge, kan de ikke længere bekæmpes med dette antibiotikum. Derfor bør disse typer affald indsamles effektivt, i en speciel indsamlingsordning, og destrueres forsvarligt. MÅL At reducere indholdet af medicinrester i restaffaldet fra husholdninger som en indikator for bedre håndtering af denne type affald At øge kendskabet og tilslutningen til indsamlingsordninger for medicinaffald INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Afdækning af problemets omfang i Høje- Taastrup Kommune. Benchmarking med andre kommuners ordninger for medicinrester og andet farligt affald Vurdering af borgeres mulig heder for bortskaffelse af medicinrester Gennemføre relevante informationskampagner

22 22 Problemstofferne skal ud af affaldet INDSATSOMRÅDE 9 Farligt affald bedre indsamlingsordninger MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil tilbyde velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald fra etageboliger, haveboliger og virksomheder i kommunen, hvor der tages højde for service, økonomi og effektivitet. Vi vil også styrke informationsindsatsen på om rådet, både til virksomheder og husholdninger. HVORFOR? Farligt affald er til skade for natur og miljø og skal derfor indsamles effektivt og korrekt. Alle husstande og virksomheder genererer farligt affald af varierende mængde og type. Derfor bør indsamlingsordninger skræddersyes med henblik på tilgængelighed og effektivitet, og informationsindsatsen omkring farligt affald øges. MÅL At etablere husstandsindsamling af farligt affald fra både etageog haveboliger At øge indsamlingen af farligt affald fra husholdningerne At øge indsamlingen af farligt affald fra virksomheder INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Brugerinddragelse: Hvordan kan en husstandsindsamling af farligt affald se ud? Optimering af kommunens farligt affaldsordning(er) Kampagne målrettet virksomheder om muligheder for at komme af med farligt affald på den rigtige måde Bedre informationsmateriale om ordningen for farligt affald på genbrugsstationer

23 23 3 Kommunikation der skaber handling

24 24 KOMMUNIKATION DER SKABER HANDLING Viden er en forudsætning for, at vi som borgere, medarbejdere, virksomheder eller elever kan træffe de rigtige valg og udføre de rigtige handlinger til gavn for miljøet. Men det er ikke nok at få viden stillet til rådighed. Viden skal kommunikeres på en måde og ad kanaler, så vi bliver i stand til at modtage den og handle på den. dialogbaserede metoder som feltarbejde, spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interview med brugerne af den simple grund, at det er brugerne, der er eksperter i deres eget liv. Målrettet kommunikation, fx via digitale medier eller andre alternative kommunikationkanaler, til udvalgte brugergrupper er et tiltag, som vi vil give stort fokus i den kommende planperiode. Vi ønsker også at styrke kommunikation og videndeling internt og i forhold til andre kommuner. Vi skal sikre, at vi hele tiden bygger ovenpå eksisterende viden og derved skaber innovative løsninger på affaldsområdet. Vi tror på, at synergi og fælles fodslag kan bane vejen for en større succesrate inden for vores mål. HVAD VIL VI? Høje-Taastrup Kommune vil: øge inddragelse, involvering og motivation af brugerne i forbindelse med udviklingen og brug af løsninger på affaldsområdet øge den digitale dialog med brugerne skabe et bedre grundlag for videndeling Høje-Taastrup Kommune vil øge fokus på inddragelse af brugerne i løsninger af konkrete udfordringer. Vi tror på, at vi når længst ved at bruge hinandens viden. Det betyder, at vi skal lære af hinanden og lytte til hinanden. Det er nemlig en grundlæggende forudsætning for, at vi som kommune kan spille vores rolle effektivt - at vi kan sætte os i borgeres og virksomheders sted og forstå, hvordan VORES indsats opleves i DERES hverdag. Vi ønsker at bevæge os mere væk fra envejskommunikation såsom pjecer og hjemmeside, og i højere grad anvende På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde kommunens udvalgte indsatsområder under Mål 3. sikre, at den rigtige viden er nem at få - og enkel at handle på

25 25 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 10 Udvikling af affaldstilsynet MÅLGRUPPE HVORNÅR? 2014 HVAD VIL VI OPNÅ? På et affaldstilsyn ser vi på den fysiske håndtering af affaldet, og til dette brug er det praktisk at have nogle enkle, standardiserede og effektive redskaber, som kan hjælpe til at sikre, at alle relevante forhold bliver belyst og registreret. Det kan f.eks. være skemaer til registrering af hvilke transportører og modtageanlæg, virksomheden benytter til de forskellige affaldstyper, lister over hvilke affaldsfraktioner, der typisk fremkommer i den og den branche, informationsmateriale om kommunens ordninger, listepriser for genanvendelige materialer m.v. Den lovgivningsmæssige reform, der siden 2010 er blevet gennemført på affaldsområdet har givet ændrede rammer for bl.a. kommunens affaldstilsyn på virksomheder. Samtidig er det en kendt ting, at det man normalt kommer længst med i forhold til at få andre til at forstå og efterleve regler, er en god dialog. Der er derfor behov for at undersøge, hvordan et samlet koncept for affaldstilsyn på virksomheder kan se ud, så vi bedst muligt sikrer en optimal affaldshåndtering til gavn for miljøet. Vi vil i Høje-Taastrup Kommune fremme udsortering af genanvendeligt affald fra virksomheder og offentlige virksomheder gennem en styrket gensidig forståelse og tættere dialog i forbindelse med tilsynsbesøget. HVORFOR? Tilsynsbesøget er kommunens mulighed for at komme i tæt dialog med virksomheden. Det er på dette møde, at kommune og virksomhed, gennem dialog og gensidig læring, har mulighed for at støtte op om en bedre sortering til glæde for virksomheden selv og miljøet. Derfor skal tilsynsbesøget bygges op og planlægges, så begge parter får mest ud af det. MÅL Vi vil i Høje-Taastrup Kommune udvikle konceptet for affaldstilsyn, der fremmer dialog og forståelse. Det giver virksomheder og kommunale institutioner en bedre forståelse for udsortering af det genanvendelige affald. Målet er at komme med et konkret forslag til, hvilke værktøjer den kommunale tilsynsmedarbejder kan benytte sig af i forbindelse med tilsyn på virksomheder. Målet er at udvikle et fælles koncept for hvordan tilsyn på virksomheder kan foregå efter de gældende regler og med udgangspunkt i den gode dialog med virksomheden. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende tiltag: Brugerundersøgelse: Hvordan kan virksomhederne få mere ud af tilsynsbesøget? Udvikling af affaldstilsynet hvad skal værk tøjskassen indeholde? Konceptudvikling: Nyt koncept for tilsyn med virksomheder Implementering af konceptet

26 26 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 11 Metoder til en mere målrettet formidling MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil gennem en mere målrettet formidling motivere borgere til en bedre udnyttelse af vores ressourcer i Høje- Taastrup Kommune. Derfor vil vi udvikle værktøjer til formidling, som tager udgangspunkt i ambassadørtanken og samtidig tager højde for de vidt forskellige målgrupper, som tilsammen udgør Høje-Taastrup Kommune. HVORFOR? Det er gennem den personlige kontakt, at vi har mulighed for at ændre folks vaner f.eks. deres sorteringsvaner. Brugerne skal tænke i nye baner, der fremmer affaldssorteringen sådan, at ressourcer i Høje-Taastrup Kommune udnyttes bedre. MÅL At aflive myter At sprede budskabet: Affald er ressourcer At øge viden om det rigtige valg og derved motivationen til at gøre det INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Målgruppeanalyse: Hvad karakteriserer forskellige målgrupper? Kan f.eks. afdækkes gennem mindre brugerundersøgelser Konceptudvikling: Hvilke budskaber er vigtigst i de enkelte målgrupper? Hvordan formidles budskabet bedst i de enkelte målgrupper? Affaldsambassadører: Hvordan kan et evt. ambassadørkorps organiseres?

27 27 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 12 Udvikling af fremtidens genbrugs station med henblik på kommunikation og læring MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil arbejde med udvikling af kommunens genbrugsstation, så den bedre understøtter kommunikative funktioner, som fx dialog med borgere og virksomheder, undervisning af skoleelever samt en generelt bedre vejledning og rådgivning. HVORFOR? Gembrugsstationen kan give et unikt indblik i, hvordan affald bliver håndteret i virkeligheden, og en mulighed for dialog med de mennesker som hver dag arbejder med affaldet. Derfor er det et godt sted at gennemføre undervisningsforløb samt at lære af og kommunikere med borgere og virksomheder. MÅL At fremme dialogen med kommunens borgere og virksomheder om affald At øge antallet af besøg af skoleklasser på genbrugsstationen At mindske fejlsortering og øge genanvendelsen af ressourcerne i affaldet INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Forbedre vilkårene for skolebesøg på genbrugsstationen Undersøge mulighederne for at forbedre vejledning til borgere og virksomheder Udvikle et koncept for dialog med genbrugsstationen som platform

28 28 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 13 Flere og bedre selvbetjeningsløsninger MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil øge borgeres og virksomheders muligheder for at kunne benytte sig af Høje-Taastrup Kommunes services, når de har tid, mulighed og behov. HVORFOR? Selvbetjeningsløsninger kan spare tid og gøre det nemmere for både brugere af kommunens services samt for kommunen selv. En sådan tidsbesparelse opleves som en bedre service og kan samtidig potentielt frigive ressourcer i kommunen. MÅL Lettere adgang til kommunens services for borgere, virksomheder og institutioner Øget brug af kommunens allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger Effektivisering af sagsbehandlingstid på udvalgte områder Øget tilfredshed med kommunens selvbetjeningsløsninger INITIATIVER Nemmere adgang til services for borgere, virksomheder og institutioner skal skabe øget tilfredshed og øge brugen af kommunens selvbetjeningsløsninger. Derfor planlægger vi: Undersøgelse af muligheder og barrierer i forbindelse med selvbetjeningsløsninger: I hvilke situationer i forbindelse med kontakt til kommunen kunne borgere og virksomheder med fordel gøre brug af selvbetjeningsløsninger, og hvordan kunne disse se ud? Hvilke selvbetjeningsløsninger findes allerede, og kan disse effektiviseres? Implementering af forbedringer

29 29 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 14 Motivering af virksomheder MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil sende et signal til virksomhederne om, at det er samfundstjenstligt og værdifuldt at frasortere sit genanvendelige affald i Høje-Taastrup Kommune. Derfor vil vi se på, hvilke former for kampagner eller andre tiltag der på bedst mulig måde motiverer virksomhederne til at øge deres genanvendelse. HVORFOR? Virksomhederne står i dag for en stor del af kommunens affald. Høje-Taastrup Kommune ønsker at øge frasortering af det genanvendelige affald fra erhverv. MÅL Høje-Taastrup Kommune vil med dette indsatsområde understøtte kommunens tilsynsindsats og hjælpe virksomheder til at opnå en bedre sortering. INITIATIVER Succesrige kampagner implementerer forandring af vaner ved typisk at benytte elementer relateret til folks hverdag. For at sikre en øget frasortering og genanvendelse fra virksomheder er det derfor nødvendigt at undersøge målgruppens motivation og adfærd grundigt. Vi planlægger derfor at gennemføre følgende: Målgruppeanalyse: En analyse som skal belyse mængdepotentiale, logistik etc. indenfor udvalgte målgrupper Brugerundersøgelser: Kendskab til målgruppen er centralt for at ramme rigtigt. Hvad motiverer målgruppen? Hvilke informationsplatforme benytter de sig af? Hvornår lytter de? Netværksdannelse: Undersøge mulighederne for at facilitere dialog og erfaringsudveksling Fastlægge temaer og budskaber: Hvorfor ønsker vi en kampagne? Hvad ønsker vi at fortælle? Udformning af kampagnekoncept for udpegede erhvervsmålgrupper: Hvordan ønsker vi at sige det? Hvilke informationsplatforme ønsker vi at benytte? Give virksomhederne mulighed for at få besøg af en affaldskon sulent, som kan rådgive og vejlede virksomheder i affald og sortering

30 30 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 15 Information til og dialog med - den digitale bruger MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil udnytte de potentialer, der ligger i de digitale kommunikationsmedier, såsom sociale medier, sms, internetblogs, skype, applikationer, m.m. i Høje-Taastrup Kommune. HVORFOR? Høje-Taastrup Kommune ønsker, at information og service skal være tilgængelig, når brugeren står i situationen og når der er behov. Over halvdelen af den danske befolkning i aldersgruppen benytter sig af Facebook, 33 % af alle danske hjem er i besiddelse af en Smartphone, og 78 % af alle hjem har en bærbar pc. Høje-Taastrup Kommune mener derfor, at en mere bevidst kommunikation gennem digitale medier kan være med til at højne kommunens serviceniveau for den store digitale brugergruppe. MÅL Målet er at kvalificere informationsindsatsen og øge service niveauet via øget brug af digitale medier. INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Brugerundersøgelse: Hvem er de digitale brugere? Undersøgelse af muligheder og barrierer i forhold til digitale medieplatforme Udarbejdelse af beslutningsgrundlag: Hvilke digitale medier bør Høje-Taastrup Kommune udnytte bedre?

31 31 Kommunikation som skaber handling INDSATSOMRÅDE 16 Styrket brugerinddragelse MÅLGRUPPE HVORNÅR? HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil skabe bedre grobund for, at brugerne kan inddrages i og selv tage et medansvar for affaldsproblematikker i Høje-Taastrup Kommune. HVORFOR? Bred inddragelse og udvikling af medborgerskabet giver innovative og kreative affaldsløsninger og giver bedre beslutninger, fordi flere synspunkter bliver hørt. Samtidigt skaber det et større ejerskab og ansvarsfølelse, fordi borgeren har fået medindflydelse. Men hvordan vækker vi borgernes stemmer, motivation og engagement? Høje-Taastrup Kommune mener, at der er behov for at udvikle nye koncepter for deltagelse og dialog mellem borgere, beslutningstagere og embedsfolk. MÅL At udvikle et nyt koncept for borgerinddragelse, som kan benyttes i forbindelse med kommunens udviklingstiltag på affaldsområdet At kommunen benytter sig af brugerinddragelse i forbindelse med fremtidige udviklingsprojekter indenfor affaldsområdet INITIATIVER Vi planlægger at gennemføre følgende: Undersøgelse af forskellige erfaringer og koncepter for inddragelse af borgere Kvalitativ brugerundersøgelse: Hvilke forventninger, håb og tanker har borgere i Høje-Taastrup Kommune i forhold til borgerinddragelse? Udvikling af koncept for borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune

32 32 BAGGRUNDSINFO

33 33 BAGGRUND FOR VALG AF MÅL OG INDSATSOMRÅDER De valgte mål og indsatsområder støtter alle op om de målsætninger, der er på både nationalt og EU-niveau. I afsnittet om Lovgivning kan du læse mere om den gældende lovgivning på affaldsområdet. Men der er også mere regionale forhold, som påvirker Høje- Taastrup Kommunes valg af mål og indsatsområder. I KORTLÆGNINGSDELENS prognose for affaldsmængderne fra kan det ses, at affaldsmængderne i Vestforbrændings opland, og altså også i Høje-Taastrup Kommune, forventes at stige med 13 % i hele perioden. Dette er gældende for både husholdninger og virksomheder. Stigningen skyldes hovedsageligt forventninger om økonomisk vækst i samfundet. Det er især storskrald og bygge- og anlægsaffald, som forventes at stige mest men stigningen er generel for alle affaldsfraktioner. Dette betyder, at der er endnu mere behov for at have fokus på genanvendelse og genbrug, for at bremse denne tendens og sikre at ressourcerne kommer tilbage i kredsløbet. De udvalgte mål og indsatsområder i denne affaldsplan understøtter dette formål. Ud over de forventninger til stigende affaldsmængder, som affaldsprognosen kommer med, er der også andre ting som påvirker de mål, som Høje-Taastrup Kommune har valgt. Det er bl.a. Vestforbrændings fælles strategi for affaldsoplandet samt kommunens egen strategi på affaldsområdet. Strategi Vestforbrænding har, på fællesskabets vegne, en overordnet strategi på affalds- og miljøområdet. Denne strategi omhandler forsvarlig ressourceforvaltning og minimum belastning af miljøet. De væsentligste emner er: Flytte tons fra forbrænding til genanvendelse Øget kildesortering af dagrenovationen i beholder ved husstanden Øget indsamling og genanvendelse af bioaffald Bæredygtig genbrugsstation Styrke muligheden for direkte genbrug Synergi over kommunegrænser Mindske den forsile andel af affald til forbrænding I Høje-Taastrup Kommune støtter vi op om strategien for vores fælles affaldsopland. Mål og indsatsområder i affaldsplan er derfor valgt med hensyntagen til den fælles strategi. Høje-Taastrup Kommune har bl.a. gennem initiativerne fra Affaldsplan indsamlet en stor mængde viden om effektiviteten i de forskellige affaldsordninger. Derfor skal den kommende planperiode også bruges til at handle på den viden. Initiativerne i Affaldsplan lægger derfor i højere grad op til at træffe valg og tage beslutninger og derved mere direkte ændre og påvirke affaldsordningerne i kommunen.

34 34 HVAD ER EN AFFALDSPLAN? Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald (Affaldshåndteringsplan). Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Planen skal være detaljeret for de første 6 år og overordnet for den resterende del af planperioden. I Høje-Taastrup Kommune kalder vi til daglig affaldshåndteringsplanen for en AFFALDS- PLAN. Formålet med denne affaldsplan er at skabe overblik over den forventede mængde affald, for på baggrund af dette at tage stilling til, hvilke mål og indsatser vi som kommune skal satse på i den kommende planperiode. Vi bruger affaldsplanen som et styrings- og planlægningsværktøj i vores hverdag. En affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen indeholde: EN KORTLÆGNINGSDEL, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen EN MÅLSÆTNINGSDEL, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet EN PLANLÆGNINGSDEL med særlig fokus på de første 6 år af planperioden KORTLÆGNINGSDELEN beskriver kommunens kortlagte affaldsmængder og præsenterer en prognose, der beskriver de forventede affaldsmængder for hele planperioden. MÅLSÆTNINGSDELEN beskriver visionen og de mål som kommunen sigter mod på affaldsområdet. PLANLÆGNINGSDELEN beskriver, i mere detaljeret form, hvad kommunen vil gøre for at nå sine mål.

35 35 SÅDAN ARBEJDER VI MED PLANEN Os, de andre kommuner og Vestforbrænding Mange af de udfordringer, vi ser på affaldsområdet, er ikke unikke for vores kommune. Tværtimod er det ofte de samme overordnede problemstillinger, som de fleste kommuner står overfor. Derfor lægger Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan op til en endnu højere grad af tvær kommunalt samarbejde og videndeling med oplandets andre kommuner om planlægning og gennemførelse af udvalgte initiativer på affaldsområdet. Høje-Taastrup Kommune og 18 andre kommuner er medejere af affaldsselskabet I/S Vestforbrænding. Dette medejerskab udgør en oplagt mulighed for at dele erfaringer og samarbejde inden for samme interessefelt nemlig kommunens opgaver i forbindelse med affaldsplanlægning og -håndtering. Affaldsplanen lægger op til én vision og 3 mål som er fælles for alle 18 kommuner i Vestforbrændings opland - mens indsatsområder og afledede initiativer er mere eller mindre kommunespecifikke. Dette betyder, at alle oplandets kommuner, også Høje-Taastrup Kommune, løber i den samme retning men kan vælge forskellige kommunespecifikke veje til at nå det fælles mål. Affaldsplanens planlægningsdel beskriver de opgaver fra vores årshjul, som vi løbende arbejder med, fx opdatering af regulativer og beregning af gebyrer men også andre opgaver af mere udviklende karakter, fx kravspecifikationer, brugerundersøgelser og informationsmateriale i forbindelse med udbud. De fleste initiativer vil således være indsatser som Høje-Taastrup Kommune selv planlægger, udfører og finansierer. Indsatsområdernes afledte initiativer igangsættes enten af kommunen selv, i samarbejde med andre kommuner, eller af Vestforbrænding på vegne af fællesskabet. Fællesinitiativer Ethvert indsatsområde vil afføde initiativer. Nogle initiativer vil være oplagte at løse sammen, da de skaber værdi for alle kommuner. Det kunne fx være kampagner, vidensindsamling eller en livscyklusanalyse. Denne type initiativer vil derfor blive løst af fællesskabet, med Vestforbrænding som tovholder. Andre initiativer vil være kommunespecifikke - fx ændring af en affaldsordning eller implementering af sms service for borgerne og løses selvstændigt af kommunen. Høje-Taastrup Kommune arbejder kontinuerligt med planens indsatsområder, bl.a. ved hvert andet år at mødes med de øvrige oplandskommuner på en workshop for at evaluere, hvordan de gennemførte tiltag har levet op til planens mål. Samtidig planlægges nye tiltag for den kommende 2-årige periode, som kan gennemføres i fællesskab med de andre kommuner i oplandet. Der igangsættes minimum to fælles indsatsområder hvert år. Dette sikrer, at der konstant er fokus på de mest relevante problemstillinger, som kan Os, de andre kommuner og Vestforbrændingløses i fællesskab gennem hele planperioden. Fælles for alle opgaver, både fælles og kommunespecifikke, er, at de kan bidrage med viden og erfaring, som kan være til stor brug for de andre kommuner i oplandet. Derfor vil Høje-Taastrup Kommune benytte, og aktivt bidrage til, det fælles styringsværktøj som Vestforbrænding driver for kommunerne, hvor alle relevante bidrag kan lægges ud til fælles deling. Tanken er, at når en kommune serverer ny viden for de andre kommuner via den fælles vidensplatform, så kan den næste kommune trille bolden videre, og på den måde slippe for at skulle starte helt forfra. Dette sikrer, at der hele tiden er kog i gryden, og at ressourcerne bruges mest optimalt

36 36 LOV GIVNING Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til at leve op til de regler, som er beskrevet i den danske lovgivning som i flere tilfælde bunder i mål og regler udstukket fra EU. AFFALDSBEKENDTGØREL- SEN dikterer, at kommunens affaldsplan ikke må være i modstrid med den nationale affaldshåndteringsplan (kaldet RESSOURCESTRATEGI). Kommunerne skal ifølge AFFALDS DIREKTIVET håndtere affaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet, hvor genanvendelse vejer tungere en nyttiggørelse (fx forbrænding), som igen vejer tungere end bortskaffelse (fx deponering). Kommunerne skal ifølge Ressourcestrategien: Senest i genanvende minimum 50 % af papir, metal, glas og plast fra husholdninger. AFFALDSHIERARKIET 1. Forberedelse med henblik på genbrug 2. Genanvendelse 3. Anden nyttiggørelse 4. Bortskaffelse Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at sørge for særskilt indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra virksomheder. For husholdninger er det både det genanvendelige og det ikkegenanvendelige farlige affald, som kommunen skal sikre en indsamlingsordning for. For affald bestående af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (kaldet WEEE) gælder der særlige regler, som er udstukket i ELSKROT- BEKENDTGØRELSEN. Reglerne omfatter blandt andet, at de der modtager affaldet og skiller det ad, har pligt til at tage de farlige stoffer ud for sig, inden de øvrige materialer bliver gen anvendt, forbrændt eller deponeret. DET NYE WEEE-DIREKTIV sætter et mål om genanvendelse af 65 % af de markedsførte WEEE-mængder senest i BATTERIBEKENDT- GØRELSEN har et indsamlingsmål for batterier på 45 % i 2016.

37 37 ØKO NOMI Til gennemførelse af de initiativer og opfyldelse af de mål, som H har beskrevet i deres affaldsplan, skal der naturligvis benyttes en afstemt mængde ressourcer, i form af timer og økonomi. Planens økonomiske konsekvenser De kommunespecifikke initiativer, som er rent driftsmæssige, forventes at udgøre en udgift svarende til det nuværende niveau. Der skal her ikke planlægges med ekstra omkostninger. Budget og gebyrstørrelse forventes overordnet at fastholde samme niveau som tidligere år. Til de initiativer som er af mere udviklende karakter, fx oplandets fælles-initiativer, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige nøjagtig, hvad konsekvensen af et sådan initiativ kan være. Hvis det viser sig, at der er behov for en ny indsamlingsordning eller en større ændring af en eksisterende indsamlingsordning, kan dette naturligvis betyde en øget økonomisk udgift. Et sådant initiativ er noget, der skal godkendes i kommunalbestyrelsen, og vil derfor betyde, at der vil blive fremlagt et specifikt budget, som skal godkendes. Udgifter til konkrete undersøgelser og forsøg er derimod noget, som kommunen kan estimere. Der vil derfor, hvor dette er muligt og relevant, blive estimeret budget til konkrete initiativer og planlagte opgaver. En række initiativer i affaldsplanen løses i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet. Disse initiativer, som er relevante for flertallet af kommunerne i samarbejdet, finansieres solidarisk via Vestforbrænding. Finansieringen sker dels via et gebyr pr. indbygger, som hver kommune indbetaler til I/S Vestforbrænding til sådanne tværgående udviklingsopgaver, og dels via en særlig pulje øremærket initiativer til nedbringelse af affaldsmængden til forbrænding gennem øget genanvendelse. For både de midler, der fremkommer via kommunens indbyggerafhængige betaling, og dem, der fremkommer via behandlingsgebyret, gælder, at det er eksisterende poster, der forventes fastholdt på sit nuværende niveau. De initiativer, der løses i fællesskab, vil derfor ikke medføre øgede omkostninger for kommunen i planperioden. Til gennemførelse af de initiativer og opfyldelse af de mål som Høje-Taastrup Kommune har beskrevet i deres affaldsplan, skal der naturligvis benyttes en afstemt mængde ressourcer, i form af timer og økonomi. Omkostninger til affaldstilsyn og tiltag til affaldsforebyggelse er skattefinansierede. Planlagte fremtidige investeringer Høje-Taastrup Kommune har ikke nogle planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg som er vedtaget af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar VIDSTE DU AT DER KAN LAVES 88 NYE ØL- OG SODAVANDSDÅSER UD AF 100 BRUGTE DÅSER?

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan

affald = ressourcer // affalds plan 1 2 Forord I Ballerup Kommune har vi fokus på, at miljøbeskyttelse er en fælles sag for alle i kommunen, både borgere, virksomheder og kommunen selv. Affald og energi er områder, hvor vi alle kan bidrage

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT 2 FORORD I Herlev Kommune ønsker vi at tage vores del af ansvaret for miljøet. Affald er sammen med energi og vand et område, hvor alle kan være med til at gøre en forskel hver dag. Og interessen og lysten

Læs mere

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år.

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år. 2 FORORD Denne affaldsplan indeholder rammerne for Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplanlægning for 2013-2024. I bund og grund består affald af ressourcer, som vi skal sikre bliver genanvendt og nyttiggjort

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. T F

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.  T F Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD I Albertslund Kommune går vi forrest for miljøet. Affald er sammen

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan

Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan 2014-2025 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 De lovmæssige rammer for planen...3 Vision: Fra affald til ressource...4 3 målsætninger

Læs mere

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Dette dokument er aktivt

Dette dokument er aktivt 2 Forord Side med plads til Borgmesterens forord. Kommunen skriver selv forord. Hvis ikke kommunen ønsker forord, vil denne side være tom. Occum est modi cuptam, occati nisquasi quidel magnihitas commos

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling affaldsplan 2013 2024 Affald = ressourcer Natur og udvikling 2 FORORD I Halsnæs er vi stolte og glade for vores storslåede natur med hav, fjorden, skove, søer, kanaler og strande, som gør Halsnæs til et

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Tømning af dagrenovation. Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde 1: Øget

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige 2014 2024 2 FORORD Gentofte Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling på affaldsområdet. Vi ser det som et fælles ansvar for hele kommunen, at vi er med til at bevare de værdifulde ressourcer, som findes

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere