Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009, foretages følgende ændringer: , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som: 1) mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen, 2) er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt eller 3) har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«2. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»beslutningen«:»efter stk. 1, nr. 1 og 2,«. 3. I 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Beslutningen efter stk. 1, nr. 3, kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og I 8, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter»og 4«:», samt stk. 3«. 5. I 21 indsættes som nr. 3:»3) Ejer- og andelsboliger, som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«6. I 22, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»støtte«:»til boliger omfattet af 21, nr. 1 og 2,«. 7. I 22 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Støtte til boliger omfattet af 21, nr. 3, kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 22, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»istandsættelse«til:»arbejder efter 22, stk. 1, nr. 1 og 3, samt stk. 2,«. 9. I 22, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter»stk. 1, nr. 1,«:»samt stk. 2,«.

2 10. I 27 indsættes efter»tilskuddet«:»til de i 22, stk. 1, nr. 1 og 3, samt stk. 2, nævnte arbejder«. 11. I 30 indsættes efter»kapitel«:»og efter 38 a og 38 b.«. 12. Overskriften til kapitel 5 affattes således:»bygningsfornyelse af erhverv, forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse«. 13. Efter 38 indsættes før overskriften»kapitel 6«:»Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 38 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter. 38 b. Støtte kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt afhjælpning af kondemnable forhold. Stk. 2. Ansøgnings- og beslutningsprocedure sker efter bestemmelserne i 23-25, og fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter og 34.«14. I 75 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»meddele ejeren påbud herom«til:»samtidig med eller efter, at der er nedlagt forbud efter 76, stk. 1, meddele ejeren påbud herom.«15. I 75 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»er der tale om bygninger, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud uden at have nedlagt forbud.«. 16. I 75 a, stk. 4, nr. 3, indsættes efter»påbuddet«:»vedrørende en tom bygning«. Loven træder i kraft den 1. januar

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslagets hovedformål er at forbedre kommunernes muligheder for efter byfornyelsesloven dels at energioptimere den eksisterende boligmasse dels at styrke bosætningen i områder præget af dårlige og faldefærdige boliger. Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fra april 2009 indeholder en bred vifte af initiativer, der skal bidrage til at sikre, at mulighederne for at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger bliver udnyttet. En stor del af den eksisterende boligmasse er opført, før der blev stillet egentlige energikrav til nybyggeri, og har derfor et væsentligt større energiforbrug end nybyggeriet i dag. Sådanne boliger vil i stigende grad blive utidssvarende og vil ikke kunne bidrage til den nødvendige reduktion af energiforbruget. Det foreslås derfor at give kommunalbestyrelsen mulighed for, inden for den gældende ramme til bygningsfornyelse, at støtte energiforbedrende arbejder i eksisterende boliger uanset bygningens opførelsesår og vedligeholdelsesstand. Hermed udmøntes energistrategiens initiativer vedrørende renovering af ældre boligbyggeri. Det er regeringens opfattelse, at det skal være attraktivt at bo i alle dele af landet. Nogle steder påvirkes bosætningen imidlertid negativt af misligholdte huse mv. Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte i 2007 for det daværende Velfærdsministerium en undersøgelse Dårlige boliger i landets yderområder om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand. Undersøgelsen konkluderede, at der er i omegnen af dårlige og nedrivningstruede boliger i landets yderområder. Den dårlige boligmasse og områdernes dårlige fremtoning har en negativ betydning for områdets generelle attraktivitet i forhold til potentielle tilflyttere. Boligerne kan ofte ikke omsættes på almindelige markedsvilkår og kommer til at stå tomme eller tiltrækker beboere på overførselsindkomst. Herudover er en stor del af landsbyernes omdrejningspunkt forsamlingshusene så nedslidte, at de er i fare for at forsvinde. Mister de små lokalsamfund dette centrale sociale mødested, forsvinder samtidig et attraktivt element for bosætning. Der er derfor behov for at give kommunerne de bedst mulige redskaber til at afhjælpe disse byfornyelsesproblemer. Med henblik på at understøtte kommunernes indsats for at styrke bosætningen i landdistrikterne er det som en del af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 aftalt, at der etableres en pulje til medfinansiering af kommunernes indsats på 150 mio. kr. Puljen kan yde tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne. Målgruppen for lovforslaget er ejere af udlejningsejendomme, ejer- og andelsboliger samt ejere af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: 2.1. Adgang til beslutning vedrørende boliger, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer 2.2. Nedrivning af ejer- og andelsboliger sidestilling med reglerne for udlejningsboliger 2.3. Adgang til beslutning om istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2.4. Andre mindre ændringer

4 2.1. Adgang til beslutning vedrørende boliger, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer Kommunalbestyrelsen har efter de gældende regler visse muligheder for at give støtte til energiforbedrende foranstaltninger i private udlejningsboliger, andelsboliger og ejerboliger. Muligheden gælder kun, hvis boligen enten har installationsmangler i form af manglende wc, bad eller tidssvarende opvarmning eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Med henblik på at øge ejernes incitament til at gennemføre energiforbedringer på boligerne og samtidig sikre kvaliteten foreslås det at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde således, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde støtte til afhjælpning af væsentlige energimæssige mangler i eksisterende boliger, uanset boligens opførelsesår og vedligeholdelsesstand. En stor del af den eksisterende boligmasse er opført i perioden fra 1950 til 1979, hvor energikravene til nybyggeri blev strammet betydeligt. En stor del af disse bygninger har et væsentligt større energiforbrug end nybyggeriet i dag. Samtidig er det en kendsgerning, at gennemførelse af energiforbedrende foranstaltninger i den eksisterende boligmasse stiller store krav til tekniske løsninger for at undgå efterfølgende skader på bygningen. Byggesager, der gennemføres efter byfornyelsesloven, er omfattet af krav til kvalitetssikring og myndighedsbevågenhed, der sikrer, at arbejderne udføres teknisk korrekt, idet kommunerne efter byfornyelsesloven kan stille relevante krav til udførelsen, materialer m.v. Det foreslås endvidere, at afgrænsningen af de bygninger og energiforbedrende foranstaltninger, som skal være omfattet af støttemuligheden efter byfornyelsesloven, sker på baggrund af energimærkninger af de enkelte bygninger udført i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Støtte vil således alene kunne gives til arbejder, der er anbefalet i konkrete energimærkningsrapporter. Hermed sikres kommunalbestyrelsen et nemt og utvetydigt grundlag for at afgøre, hvorvidt en ejendom er omfattet af anvendelsesområdet samt hvilke energiforbedrende arbejder, der kan støttes. Udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte boliger, som har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, får endvidere den betydning, at byfornyelseslovens almindelige bestemmelser om genhusning og byggeskadeforsikring vil finde anvendelse. Genhusningsmuligheden kan være af afgørende betydning for gennemførelse af større energirenoveringsprojekter i private udlejningsejendomme, hvor f.eks. indvendig efterisolering af ydervægge er en del af projektet. Større energirenoveringer med støtte efter loven vil endvidere være omfattet af byggeskadeforsikring i Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse. Byggeskadeforsikringen er med til at sikre investeringen gennem teknisk og økonomisk støtte i forbindelse med eventuelle efterfølgende skader Nedrivning af ejer- og andelsboliger sidestilling med reglerne for udlejningsboliger Kommunalbestyrelsen kan efter de gældende regler yde støtte til nedrivning af alle boligtyper. Størrelsen af støtten til nedrivning fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forhandling med ejeren. Støtten til ejere af ejer- og andelsboliger i form af tilskud kan dog maksimalt udgøre en tredjedel af udgiften til nedrivningen Undersøgelsen Dårlige boliger i landets yderområder om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand fra 2007 viser, at der særligt i landets yderområder er et stort antal boliger, der er så dårlige, at nedrivning kan komme på tale. Herudover fremgår det af evalueringen af den gældende byfornyelseslov, der blev afsluttet i 2008, at disse dårlige boliger udgør et stort problem for mange kommuner. Den dårlige boligmasse og områdets dårlige fremtoning gør bosætning mindre attraktiv for potentielle tilflyttere. Kommunerne har brug for både instrumenter og incitamenter, som giver gode muligheder for at afhjælpe disse byfornyelsesproblemer. Dårlige og faldefærdige boliger på landet har ofte status som ejerboliger. Den begrænsede støttemulighed efter de gældende regler har vist sig at være utilstrækkelig til at motivere ejerne til på frivillig basis at nedrive bygningerne.

5 På den baggrund foreslås det, at reglerne om støtte til nedrivning af ejer- og andelsboliger sidestilles med reglerne for udlejningsboliger. Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen på baggrund af forhandling med ejerne kan fastsætte den procentuelle, finansielle støtte til nedrivning af ejer- og andelsboliger Adgang til beslutning om istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse Det er regeringens opfattelse, at det skal være attraktivt at bo og arbejde i alle områder af Danmark. Forsamlingshuse udgør ofte en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. De fungerer som landsbyens kulturhus, et hjemsted for aktiviteter, som samler den lokale befolkning. Forsamlingshusene er med til at gøre det attraktivt at bo i landsbyer og landdistrikter og dermed fastholde bosætningen i disse områder. En stor del af Danmarks forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter er imidlertid i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand og er i fare for at forsvinde. For at bevare forsamlingshusenes funktion i landsbyer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen i lokale områder foreslås det at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde, så kommunalbestyrelsen får mulighed for at yde støtte til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse. Det foreslås, at støtten kan ydes til istandsættelse af klimaskærm, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold samt til forbedring af tilgængeligheden for ældre og handicappede som f.eks. etablering af niveaufri adgang og handicaptoiletter Andre mindre ændringer Efter de gældende regler kan kommunalbestyrelsen udstede et påbud om afhjælpning af kondemnable forhold samtidig med eller efter, at der er nedlagt forbud mod beboelse eller ophold som følge af de sundheds- eller brandfarlige forhold. Da bestemmelsernes formulering har givet anledning til tvivl om retstilstanden, foreslås det, at ordlyden præciseres. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget finansieres inden for den eksisterende statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som lægger loft over de statslige og kommunale udgifter til byfornyelse. Forslaget medfører derfor ingen udvidelse af den samlede aktivitet på byfornyelsesområdet og giver ikke anledning til hverken statslige eller kommunale merudgifter. Forslaget medfører dog begrænsede statslige udgifter til tilretning af Indenrigs- og Socialministeriets administrative edb-system BFO & BFU i Disse merudgifter afholdes inden for Indenrigs- og Socialministeriets eksisterende ramme. Forslaget forventes samlet at forbedre energistandarden i eksisterende boliger ved gennemførelse af flere energiforbedrende foranstaltninger samt styrke bosætningen i landsbyer og landdistrikter, idet det forventes, at flere nedslidte ejer- og andelsboliger vil blive nedrevet, ligesom flere forsamlingshuse vil kunne reddes gennem fysisk istandsættelse. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget har ikke administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet af betydning. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget forventes at bidrage til en reduktion af energiforbruget i den eksisterende private boligmasse, idet det antages, at en forøget andel af de byfornyede boliger bliver forbedret energimæssigt som følge af den foreslåede adgang til at træffe byfornyelsesbeslutning vedrørende boliger i dårlig energimæssig stand. Hvis eksempelvis andelen forøges med 5 procentpoint, vil i størrelsesordenen 60 ekstra boliger årligt blive forbedret energimæssigt i forbindelse med bygningsfornyelse.

6 8. Forhold til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Akademisk Arkitektforening, Advokatrådet, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, BYG Byggeriets Arbejdsgivere, Byfornyelseskonsulenterne A/S, By og Bolig, By- og Landskabsstyrelsen, Byggesocietetets Byfornyelsesudvalg, BID Bygherreforeningen i Danmark, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Danmarks Lejerforeninger, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Entreprenører, Ejendomsforeningen Danmark, Frederiksberg Kommune, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Grundejernes Investeringsfond; Håndværksrådet, I.C. Byfornyelse, Jyske Grundejerforeninger, KL, Kuben Byfornyelse Danmark A/S, Københavns Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditrådet, Sbs rådgivning A/S, Statens Byggeforskningsinstitut, Søren Garde Rådgivning. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for staten, regionerne og kommunerne Administrative konsekvenser for staten, regionerne og kommunerne Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Positive konsekvenser / mindreudgifter Energimæssig forbedring af et forøget antal boliger i den eksisterende private boligmasse. Negative konsekvenser / merudgifter Ingen udvidelse af den samlede aktivitet på byfornyelsesområdet. Begrænsede statslige merudgifter til tilretning af det administrative edb-system. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Ændringsforslaget i 8, stk. 1, vedrører udvidelse af byfornyelseslovens anvendelsesområde til at omfatte private udlejningsejendomme, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer. Efter de gældende regler er kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, begrænset til boliger, som enten mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning, wc eller bad i boligen, eller som er opført før 1950 og er

7 væsentligt nedslidt. Boliger opført efter 1950 er således ikke omfattet af lovens anvendelsesområde, med mindre boligerne mangler wc, bad eller tidssvarende opvarmning. Det foreslås at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde således, at forslag til energiforbedrende foranstaltninger, der fremgår af en energimærkningsrapport, udarbejdet i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, bliver en selvstændig betingelse for at lade en bolig være omfattet af lovens bestemmelser om støtte til private udlejningsboliger. Med den foreslåede bestemmelse i 8, stk. 1, nr. 3, vil boliger opført efter 1950, som energimæssigt kan forbedres, være omfattet af lovens almindelige anvendelsesområde for private udlejningsboliger, selv om boligen ikke lider af installationsmangler eller er væsentligt nedslidt. Kommunalbestyrelsen vil således umiddelbart på baggrund af de konkrete forslag i energimærkningsrapporter kunne tage stilling til, hvorvidt ejendommen er omfattet af anvendelsesområdet og hvilke arbejder, der vil kunne støttes. Til nr. 2 Den foreslåede ændring i 8, stk. 2, 1. pkt., er en konsekvens af forslagets 1, nr. 1, vedrørende adgang til beslutning for private udlejningsboliger, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse i 8, stk. 3, vedrører afgrænsning af de energiforbedrende foranstaltninger, der kan ydes støtte til, hvis den private udlejningsejendom er omfattet af forslagets 1, nr. 1. Det foreslås at afgrænse de energiforbedrende arbejder, der kan ydes støtte til, til at omfatte de konkrete energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i energimærkningsrapporten, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke af de i energimærkningsrapporten nævnte arbejder, den ønsker at støtte. Kommunalbestyrelsen vil ikke kunne yde støtte til andre energiforbedrende foranstaltninger end dem, der er nævnt i energimærkningsrapporten, med mindre boligen i øvrigt er omfattet af lovens anvendelsesområde, fordi den har installationsmangler eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Til nr. 4 Den foreslåede ændring i 8, stk. 4, er en konsekvens af forslagets 1, nr. 3, vedrørende adgang til beslutning for private udlejningsboliger, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse i 21, nr. 3, udvider byfornyelseslovens anvendelsesområde til at omfatte ejer- og andelsboliger, der i overensstemmelse med forslag i energimærkningsrapport, udført i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan energimæssigt forbedres. Efter de gældende regler er kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse i ejer- og andelsboliger begrænset til boliger, som enten mangler installationer i form af tidssvarende opvarmning eller wc i boligen, eller som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Boliger, opført efter 1950, er således ikke omfattet af lovens anvendelsesområde, med mindre boligerne mangler wc eller tidssvarende opvarmning. Det foreslås at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde vedrørende ejer- og andelsboliger, så der kan ydes støtte til de forslag til energiforbedringer, der fremgår af en energimærkning udført i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger uanset ejendommens alder og øvrige installationsstandard. Med den foreslåede bestemmelse i 21, nr. 3, vil ejer- og andelsboliger opført efter 1950, som kan energimæssigt forbedres, således være omfattet af lovens almindelige anvendelsesområde for ejer- og andelsboliger, selv om boligen ikke mangler tidssvarende opvarmning eller wc eller er væsentligt nedslidt.

8 Kommunalbestyrelsen vil således umiddelbart på baggrund af de konkrete energimærkningsrapporter kunne tage stilling til, hvorvidt ejendommen er omfattet af anvendelsesområdet og hvilke arbejder, der vil kunne støttes. Til nr. 6 Den foreslåede ændring i 22, stk. 1, er en konsekvens af forslagets 1, nr. 5, vedrørende adgang til beslutning for ejer- og andelsboliger, der har fået udarbejdet energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer. Til nr. 7 Den foreslåede bestemmelse i 22, stk. 2, vedrører afgrænsning af de energiforbedrende foranstaltninger, der kan ydes støtte til, hvis en ejer- eller andelsbolig er omfattet af forslagets 1, nr. 5. Efter de gældende regler kan der for så vidt angår ejer- og andelsboliger kun ydes støtte til istandsættelsesarbejder på klimaskærmen samt arbejder, der afhjælper kondemnable forhold. Det foreslås at afgrænse de energiforbedrende arbejder, der kan ydes støtte til, til at omfatte de konkrete energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i energimærkningsrapporten for boligen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. De støtteberettigede foranstaltninger er således ikke begrænset til klimaskærmen. Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke af de i energimærkningsrapporten nævnte arbejder, den ønsker at støtte. Kommunalbestyrelsen vil ikke kunne yde støtte til andre energiforbedrende foranstaltninger, end dem, der er nævnt i energimærkningsrapporten, med mindre ejer- eller andelsboligen i øvrigt er omfattet af lovens anvendelsesområde, fordi boligen mangler tidssvarende opvarmning, wc eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil der kunne ydes støtte til alle foranstaltninger vedrørende klimaskærmen herunder energiforbedrende foranstaltninger. Til nr. 8 og 9 Ændringerne i 22, stk. 2 og 3, er konsekvensændringer som følge af forslagets 1, nr. 7. Til nr. 10 Ændringsforslaget i 27 medfører sidestilling af reglerne om støtte til nedrivning af ejer- og andelsboliger med de tilsvarende regler for udlejningsboliger. Efter de gældende regler kan kommunalbestyrelsen yde støtte til nedrivning af ejer- og andelsboliger i form af tilskud på maksimalt en tredjedel af udgiften til nedrivningen, mens det vedrørende private udlejningsboliger er kommunalbestyrelsen, der på baggrund af forhandling med ejeren, fastsætter den procentuelle, finansielle støtte til nedrivning af disse boliger. Det foreslås, at reglerne om støtte til nedrivning af ejer- og andelsboliger sidestilles med reglerne for udlejningsboliger, så det også vedrørende disse boliger er kommunalbestyrelsen, der på baggrund af forhandling med ejeren fastsætter den procentuelle, finansielle støtte til nedrivning af udlejningsboliger. Til nr. 11 Ændringsforslaget i 30 vedrører bygningsforbedringsudvalg. Et bygningsforbedringsudvalg kan efter de gældende regler helt eller delvis varetage kommunalbestyrelsens beføjelser vedrørende bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger. Udvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen med 2 kommunale repræsentanter, 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser samt 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser. Der er tale om en særlig enkel og ubureaukratisk sagsbehandlingsprocedure. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen får mulighed for også at henlægge beslutninger om at yde støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse til et bygningsforbedringsudvalg.

9 Til nr. 12 Ændringen i kapiteloverskriften er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 13, vedrørende adgang til beslutning om at yde støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Til nr. 13 Den foreslåede 38 a Den foreslåede nye bestemmelse i 38 a vedrører udvidelse af byfornyelseslovens anvendelsesområde til at omfatte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter. For at bevare forsamlingshusenes funktion i landsbyer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen i lokale områder foreslås det at udvide byfornyelseslovens anvendelsesområde, så kommunalbestyrelsen får mulighed for at yde støtte til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse beliggende i disse områder. Den foreslåede 38 b Den foreslåede nye bestemmelse i 38 b, stk. 1, vedrører afgrænsning af de foranstaltninger, der kan ydes støtte til, hvis forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er omfattet af den foreslåede bestemmelse i 38 a. Det foreslås, at støtten kan ydes til istandsættelse af klimaskærm, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold samt til forbedring af tilgængeligheden for ældre og handicappede, som f.eks. etablering af niveaufri adgang og handicaptoiletter. I stk. 2, foreslås det, at ansøgnings- og beslutningsprocedure sker efter de samme regler som gælder for ejer- og andelsboliger, jf. lovens Det foreslås endvidere, at støtte ydes efter reglerne for ejer- og andelsboliger, det vil sige efter reglerne i og 34. Til nr. 14, 15 og 16 Forslagene er en præcisering af, at kommunalbestyrelsen alene kan udstede påbud om afhjælpning af kondemnable forhold, hvis der er nedlagt forbud mod beboelse efter lovens 76, stk. 1. Forbuddet skal nedlægges før eller senest samtidig med påbuddet. Kommunalbestyrelsen kan ikke vælge mellem et forbud og et påbud, da kommunalbestyrelsen har pligt til at udstede forbud mod beboelse eller ophold øjeblikkeligt eller med frist, hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare for mennesker. Benyttes bygninger ikke til beboelse eller ophold for mennesker, kan kommunalbestyrelsen dog meddele påbud, uden at have nedlagt forbud, da der i den situation ikke eksisterer et hensyn til sikkerheden for brugere af bygningen. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2010.

10

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 2 Offentligt Notat Høringsnotat Vedr. forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat. Der er modtaget høringssvar fra følgende:

NOTAT. Høringsnotat. Der er modtaget høringssvar fra følgende: NOTAT Dato: 23. oktober 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2013-3964 Sagsbeh.: arp/mrn Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede muligheder for at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Høringssvar. Side nr.

Høringssvar. Side nr. Høringssvar Oversigt over myndigheder og organisationer m.v., der har afgivet høringssvar til Indenrigs- og Socialministeriet om udkast til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse m.v. NOTAT Dato: 22. oktober 2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-1892 Sagsbeh.: PSH Dok id: 368530 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 4. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 4. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Øgede

Læs mere

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger. Byfornyelse

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger. Byfornyelse Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger Byfornyelse 2 Ældre hjørneejendom, som er renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger Hvis

Læs mere

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Oversigt over kommuner, der er omfattet af ordningen Assens Kerteminde Silkeborg Billund Kolding Skanderborg Bornholm Køge Skive Brønderslev

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den 2. marts 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen NOTAT DATO 25-01-2011 SAGSNR. 326-2011-8045 SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen Plan Byg og Miljø Byg og Bolig Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Højvangen 9 4470 Svebølle www.kalundborg.dk Telefon

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af. byer

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af. byer Side 1 af 25 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Fremsat den xxx 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om byfornyelse

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere