Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger"

Transkript

1 UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Statsgaranti ved skift af lånetype og forlængelse af særordning for visse kollegier m.v.) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2013,foretages følgende ændringer: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes:»1) Loven indeholder bestemmelser om overdragelse af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3).» 2. I 2, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, såfremt de opfylder bestemmelserne herom. Kommunalbestyrelsen kan dog efter ansøgning og i helt særlige tilfælde godkende, at enkelte af de regler, der gælder for almene ungdomsboliger, ikke finder anvendelse. En godkendelse efter 2. pkt. udløber senest med udgangen af 2025.» 3. I 60 a, stk. 1, 1. pkt., ændres:» 75 c, stk. 3«til:» 91 a, stk. 1«. 4. I 91, stk. 5, indsættes som 3. og 4. pkt.:»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for tinglysning af pantebreve for lån, der udbetales i en periode på indtil 3 måneder efter det fastsatte tidspunkt for anvendelse af den nye lånetype. Garantien gælder, så længe pantebrevet ikke er tinglyst.«5. I 118, stk. 4, indsættes som 4. og 5. pkt.:

2 »Ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for tinglysning af pantebreve for lån, der udbetales i en periode på indtil 3 måneder efter det fastsatte tidspunkt for anvendelse af den nye lånetype. Garantien gælder, så længe pantebrevet ikke er tinglyst.«6. I 157, stk. 4, indsættes som 3.og 4. pkt.:»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for tinglysning af pantebreve for lån, der udbetales i en periode på indtil 3 måneder efter det fastsatte tidspunkt for anvendelse af den nye lånetype. Garantien gælder, så længe pantebrevet ikke er tinglyst.«7. I 185 b, stk. 5, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter kan«til:»social-, børne- og integrationsministeren kan efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«. 8. I 185 b, stk. 6, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter«til:»social-, børneog integrationsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Lov om boligbyggeri samt de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af denne, finder dog anvendelse, for så vidt angår selvejende ungdomsboliginstitutioner og selvejende lette kollektivboliginstitutioner, der har modtaget tilsagn om offentlig støtte inden den 1. januar 1997 i medfør af byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen eller er godkendt efter 67, stk. 1, nr. 8, i lov om boligbyggeri. For kollegier, der er godkendt efter 67, stk. 1, nr. 8, i lov om boligbyggeri, gælder dog, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning og i helt særlige tilfælde indtil udgangen af 2015 kan godkende, at enkelte af de regler, der gælder for disse kollegier, ikke finder anvendelse. En godkendelse efter 2. pkt. udløber senest med udgangen af 2025.«2 I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, som ændret senest ved 3 i lov nr. 901 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes:»1) Loven indeholder bestemmelser om overdragelse af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3).«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts Stk. 2. For kollegier, der inden den 15. marts 2014 har opnået en godkendelse efter 2, stk.2, 2. pkt. gælder, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning og i helt særlige tilfælde indtil udgangen af 2015 kan godkende, at enkelte af de regler, der gælder for almene ungdomsboliger, ikke finder anvendelse. En godkendelse efter 1. pkt. udløber senest med udgangen af af 10

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Med den gældende fleksible finansiering af støttet byggeri kan der bl.a. skiftes lånetype for nybyggeriet, hvis der vurderes at være behov for det. For at sikre en smidig tilpasning til udviklingen på kapitalmarkedet skal der hurtigt kunne skiftes til nye lånetyper f.eks. fra fastforrentede lån til lån med rentetilpasning. Efter de gældende regler kan omstilling til en ny lånetype imidlertid i praksis først effektueres med en relativ lang frist, da nye lånedokumenter skal udfærdiges, underskrives og tinglyses, inden lånet kan udbetales. For at undgå en lang frist for anvendelsen af en ny lånetype, foreslås det, at der etableres en statsgaranti for pantebreve baseret på den nye lånetype. Statsgarantien gælder indtil tinglysning har fundet sted. Hermed kan en ny lånetype umiddelbart anvendes og finansieringen af det almene byggeri vil hurtigt kunne tilpasses skiftende markedsforhold. Den foreslåede garanti vedr. låneskift i nybyggeriet svarer til den garanti, der gælder i forbindelse med konvertering til nye lånetyper i det eksisterende almene byggeri. Lovforslaget indeholder herudover en forlængelse af den særordning, der gælder for visse kollegier. Særordningen er begrænset til 4. maj-kollegierne, og er begrundet med de særlige forhold ved de pågældende kollegiers oprettelse og Frihedsfondens finansiering af kollegierne. Den nuværende ordning udløber med udgangen af Endelig indeholder lovforslaget nogle ændringer af visse bemyndigelsesbestemmelser på ældreboligområdet samt indsættelse af EU- note i lovens titel m.v. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. Forlængelse af særordning for visse kollegier Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v Gældende ret Det er et fællestræk ved finansiering af en række støtteberettigede aktiviteter efter almenboligloven og friplejeboligloven, at der optages kreditinstitutlån, hvortil der ydes ydelsesstøtte til delvis betaling af ydelserne på disse lån. Den lånetype, som skal anvendes ved finansieringen af alment byggeri mv., fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med finansministeren og erhvervs- og vækstministeren. Det drejer sig foruden om nye almene boliger efter almenboliglovens 118, nye friplejeboliger efter 12 i friplejeboligloven også om beboerindskudslån efter almenboliglovens 73, lån til finansiering af frikøbssummer efter almenboliglovens 98 a, lån til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger efter almenboliglovens 100 og om lån til udbedring af byggeskader efter almenboliglovens 157. Hertil kommer lån til renovering med støtte fra Landsbyggefonden efter almenboliglovens 91, hvor 3 af 10

4 lånetypen fastsættes efter forhandling med fonden. Lånetypen udmeldes i Statstidende med en frist for, hvornår lånetypen skal anvendes Lovforslaget Processen omkring lånefinansiering af det enkelte byggeri er tilrettelagt således, at lånet skal kunne udbetales på en nærmere bestemt skæringdato, som typisk svarer til, at byggeriet er afsluttet og ibrugtaget. Inden dette tidspunkt er der gået en lang proces, hvor der på basis af den gældende lånetype er udstedt lånetilbud, oprettet og underskrevet pantebreve, indhentet kommunal garanti m.v. ligesom pantebrevet er blevet tinglyst, da det er en forudsætning for udbetaling af lånet. Hvis det besluttes at anvende en anden lånetype, skal hele denne proces med håndtering af lånedokumenter m.v. starte forfra for alle de sager, som umiddelbart står foran låneudbetaling. Processen kan tage 2-3 måneder. For at undgå afbræk i de planlagte låneudbetalinger fastsættes derfor i dag en relativ lang frist på 2-3 måneder for, hvornår den nye lånetype skal anvendes. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet det medfører, at den ønskede tilpasning til aktuelle markedsforhold dermed forsinkes. Med henblik på at øge fleksibiliteten og hastigheden i tilpasningen af finansieringen til markedsforholdene i forbindelse med beslutninger om at skifte lånetype foreslås det, at der etableres en statslig garanti for lån baseret på den nye fastsatte lånetype. Garantien gælder indtil tinglysning af pantebrevet har fundet sted. Det vil således ikke i forbindelse med valg af ny lånetype være nødvendigt at fastsætte en lang frist, idet garantien sikrer, at lånet baseret på den nye lånetype umiddelbart vil kunne udbetales og håndteringen af lånedokumenterne herunder tinglysning vil kunne ske efterfølgende. Der foreslås en lovbestemt garanti, der omfatter de lån baseret på den nye lånetype, der kommer til udbetaling uden tinglysning i en periode på 3 måneder fra tidspunktet for overgang til en ny lånetype. Garantien vil løbe, så længe lånet ikke er tinglyst. Efter udløbet af denne 3 måneders periode vil udbetaling af lån igen kun kunne ske, såfremt pantebrevet er tinglyst.. Da der er tale om en lovbestemt garanti, der gælder alle støtteberettigede lån, der kommer til udbetaling i 3 måneders perioden, skal der ikke meddeles garanti til det enkelte konkrete lån. Det er dog nødvendigt, at både garantibeløbet og den efterfølgende aflysning af garantien ved tinglysningen indberettes til Statens Administration. På baggrund af det forventede nyoptag i forbindelse med det aktuelle låneskift skønnes garantien maksimalt at ville udgøre 2 mia. kr. med en gennemsnitlig løbetid på 1½ måned. Garantien forventes ikke at blive udløst, idet tinglysning i praksis altid opnås, men den er nødvendig for, at kreditinstituttet kan udbetale lånet. I det teoretiske tilfælde, at tinglysning ikke opnås, vil lånet skulle indfries, og staten vil have et tilsvarende krav på afdelingen, som eventuelt vil kunne medføre et delvist tab for staten. For friplejeboliger vil garantien blive implementeret ved en ændring af bekendtgørelse nr. 753 af 3. juli 2008 om etablering af friplejeboliger Forslag til forlængelse af særordning for visse kollegier Gældende regler Efter 2, stk. 2, i almenboligboligloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, såfremt de opfylder 4 af 10

5 bestemmelserne herom. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde indtil udgangen af 2015 godkende, at enkelte af de regler, der gælder for mærkede almene ungdomsboliger, ikke finder anvendelse. Den nævnte godkendelsesordning tager alene sigte på de 4. maj-kollegier, der har modtaget støtte til renovering efter 73 b i den tidligere boligbyggerilov eller modtager renoveringsstøtte efter 100 i almenboligloven. Særordningen består i, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning, som i øvrigt gælder for støttede ungdomsboliger, ikke skal gælde for de pågældende 4. maj-kollegier. Den nævnte godkendelse er tidsbegrænset og udløber med udgangen af Der henvises nærmere til bemærkningerne til 1, nr. 2 og 9 samt til Lovforslaget For at imødekomme 4. maj-kollegiernes ønske om at kunne bibeholde kollegierne som mindesmærker for Danmarks modstandskamp, jf. de særlige forhold ved oprettelsen og Frihedsfondens finansiering af kollegierne foreslås, at særordningen forlænges. Efter forslaget kan kommunalbestyrelsen godkende, at særordningen for de nævnte kollegier forlænges, dog senest til udgangen af Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Som nævnt i pkt forventes statsgaranti ved skift af lånetype i praksis ikke at blive udløst. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten Der er i forslagets 1, nr. 1, og 2, nr. 1, foreslået indsat en fast note i hovedloven (almenboligloven og almenlejeloven), hvori det oplyses, at loven indeholder bestemmelser om overdragelse af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Der henvises nærmere til bemærkningerne til lovforlagets enkelte bestemmelser. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. 9. Høring 5 af 10

6 Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, BL - Danmarks almene Boliger, BOSAM, Byfornyelsesrådet, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejeforeninger, Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, Den danske dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende iører FRI, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kollegiekontorerne i Danmark, Kollegierådet for 4. Maj Kollegierne i Danmark, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Landsbyggefonden, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Selveje Danmark, Statens Byggeforskningsinstitut og Ældremobiliseringen. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Negative konsekvenser/ Merudgifter Det foreslås, at der i lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger indsættes en fast note, hvori der henvises til Kommissionens afgørelse fra 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, jf. bemærkningerne herom under afsnit 8. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. 6 af 10

7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 EU-Kommissionen har den 20. december 2011 vedtaget en afgørelse om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU). I afgørelsen beskriver Kommissionen, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en kompensationsordning til bl.a. virksomheder med ansvar for sociale tjenester, herunder socialt boligbyggeri, anses for forenelig med statsstøttereglerne. Kommissionens afgørelse stiller i artikel 4 (f) bl.a. krav om, at den eller de akter, hvorved tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse er overdraget til en virksomhed, skal indeholde en henvisning til Kommissionens afgørelse. I Danmark anvendes Kommissionens afgørelse på kompensationsordninger (offentlige støtteordninger) bl.a. i forhold til almene boligorganisationer. Den nuværende lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger samt de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af disse love, indeholder ikke i dag den omtalte henvisning til Kommissionens afgørelse. Det foreslås derfor, jf. lovforslagets 1, nr. 1, at der i lov om almene boliger m.v. og lov om leje indsættes en fast note, hvori der henvises til Kommissionens afgørelse fra 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af a lmindelig økonomisk interesse. Til nr. 2 og 9 Det foreslås som nævnt i de almindelige bemærkninger, at der sker en forlængelse af den særordning, der i dag gælder for visse kollegier. Særordningen, som er beskrevet nærmere nedenfor, udløber med udgangen af Forslaget omfatter følgende kollegier: 1. Kollegier, der omdannes eller er omdannet efter reglerne i 2 i almenboligloven, jf. lovforslagets 1, nr. 2 og lovforslaget 3, stk Kollegier, der er godkendt efter 67, stk. 1, nr. 8, i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovforslagets 1, nr. 9. Efter forslaget kan kommunalbestyrelsen således efter ansøgning og i helt særlige tilfælde fortsat godkende fravigelser fra enkelte af de regler, der i øvrigt gælder for de pågældende kollegier. En godkendelse udløber senest med udgangen af af 10

8 Adgangen til at godkende fravigelser forudsættes som hidtil alene anvendt på 4. maj-kollegier med renoveringsstøtte efter 100 i almenboligloven eller renoveringsstøtte efter 73 b i den tidligere boligbyggerilov. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsens adgang til at forlænge en tidligere meddelt godkendelse til at fravige gældende regler er begrænset til udgangen af 2015, jf. lovforslagets 1, nr. 9 og 3, stk. 2. Årsagen hertil er, at disse godkendelser efter gældende regler udløber med udgangen af Den omtalte særordning blev indført med virkning fra 1. januar 1993 ved boligbyggerilovens 67, stk. 1, nr. 8. Af lovforslagets (L 146) bemærkninger (FT ,FF 3184, 3443, 3815, 4152, Tillæg A 5777, Tillæg B 373, Tillæg C 367) fremgik, at boligministeren i helt særlige tilfælde kan undtage kollegier, der ansøger om godkendelse, fra at opfylde alle betingelserne i kapitel 11 i lov om boligbyggeri. Bestemmelsen vil udelukkende blive anvendt på 4. Maj Kollegier, der er opført uden statsstøtte og som søger om godkendelse i forbindelse med ansøgning om renoveringsstøtte efter boligbyggerilovens 73 b. De bestemmelser, der vil blive givet tilladelse til at fravige, er reglerne om bestyrelsernes sammensætning og udlejningsreglerne. Baggrunden herfor er, at man ønsker, at disse særlige kollegier skal kunne bibeholde deres specielle status på disse punkter, som har baggrund i de særlige omstændigheder, der ligger bag oprettelsen, og Frihedsfondens finansiering af kollegierne. Tilladelsen vil kun blive givet, hvis bestyrelsen for den enkelte institution søger herom. Der vil ikke blive givet tilladelse til, at kollegierne kan fritages for de øvrige regler, herunder reglerne om fastsættelse af huslejen og det offentlige tilsyn. Tilladelse kan ikke forventes givet til andre end 4. Maj Kollegierne og vil kun blive givet med virkning indtil udgangen af Ved indførelsen af almenboligloven pr. 1. januar 1997, blev boligbyggerilovens 67, stk. 1, nr. 8, ophævet, men videreført i almenboliglovens 2, stk. 2, 2. pkt. Af lovforslagets (L 158) bemærkninger (FT ,FF 2909, 3182, 6156, 6450, Tillæg A 3617, Tillæg B 650, , Tillæg C 608) fremgik, at i stk. 2, foreslås bestemmelsen i boligbyggerilovens 67, stk. 1, nr. 8, videreført, dog således at kollegiet ved godkendelse bliver en almen boligorganisation eller en afdeling heraf og ikke en selvejende ungdomsboliginstitution.. Videre fremgik bl.a., at bestemmelsen som hidtil udelukkende vil kunne anvendes på 4. maj kollegierne, der er opført uden statsstøtte, og som søger om renoveringsstøtte efter Endelig fremgik bl.a., at tilladelse ikke kan forventes givet til andre end 4. maj- kollegierne og vil kun blive givet med virkning indtil udgangen af år Ved en ændring af almenboligloven i 2002, blev den nævnte særordning for 4. maj-kollegierne forlænget yderligere. Af lovforslagets (L 119) bemærkninger (FT , FF 4031,6150,6528, Tillæg A 3520, 3486, Tillæg B 737, Tillæg C 431) fremgik bl.a. følgende: For at imødekomme 4. Maj- Kollegiernes ønske om at kunne bibeholde kollegierne som mindesmærker for Danmarks modstandskamp, hvilket har baggrund i de særlige forhold ved oprettelsen og Frihedsfondens finansiering af kollegierne, foreslås at særordningen forlænges i yderligere 10 år fra udgangen af 2015 til udgangen af Med nærværende lovforslag foreslås særordningen som nævnt yderligere forlænget til og med udgangen af Til nr. 3 Der er tale om en redaktionel ændring. 8 af 10

9 Med forslaget i 1, nr. 3, sikres, at den gældende bestemmelse i 60 a vedrørende annoncering af ledige boliger indeholder de korrekte lovhenvisninger for så vidt angår definitionen af en problemramt boligafdeling. Til nr. 4-6 Lån til finansiering af renovering med støtte fra Landsbyggefonden efter 91 fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med fonden. Det foreslås, at staten garanterer for tinglysning af pantebreve for lån, der udbetales i en periode på indtil 3 måneder efter det tidspunkt, der fastsættes for anvendelse af den nye lånetype. Garantien gælder, så længe pantebrevet ikke er tinglyst. En tilsvarende garanti foreslås at gælde for ændring af lånetype for finansiering af nye almene boliger efter 118 og for finansiering af byggeskader efter 157. Den foreslåede garanti vil gælde tilsvarende for lån til finansiering af beboerindskudslån efter almenboliglovens 73 og lån til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger efter almenboliglovens 100, idet der i 73, stk. 4 og i 100, stk. 4, henvises til 118, stk. 4, som foreslås ændret jf. 1, nr. 5. Endvidere vil garantien gælde tilsvarende for lån til finansiering af frikøbssummer efter almenboliglovens 98 a, som i stk. 5 henviser til 91, stk. 5, som foreslås ændret jf. 1, nr. 4. Til nr. 7 og 8 Ændringerne drejer sig om bemyndigelse til at fastsætte regler om rammeaftaler og udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne. Bekendtgørelse om rammeaftaler er tidligere udstedt af socialministeren, idet ressortansvaret for almenboligloven før regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 lå hos socialministeren. Der blev dengang udstedt en samlet rammeaftalebekendtgørelse dækkende såvel det sociale område som det almene ældreboligområde. Bestemmelserne om rammeaftaler pålægger kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet en gang årligt at indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Rammeaftalerne drejer sig både om antallet og arten af de botilbud, der skal være til rådighed, og om de ydelser efter serviceloven, der skal leveres til beboerne i de pågældende tilbud, uanset om botilbuddet er etableret efter serviceloven eller som almene ældreboliger efter almenboligloven. I forbindelse med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for almenboligloven lagt hos ministeren for by, bolig og landdistrikter. Det er derfor også denne, der har bemyndigelsen til at fastsætte regler om rammeaftaler på det almene ældreboligområde og til at udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne, mens social-, børne- og integrationsministeren har disse bemyndigelser for så vidt angår serviceloven. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der på denne måde skal udstedes adskilte bekendtgørelser om rammeaftaler på henholdsvis det sociale område og det almene ældreboligområde, og det foreslås derfor at ændre reglerne, sådan at social-, børne- og integrationsministeren får bemyndigelsen til efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter at udmelde temaer og fastsætte nærmere regler om rammeaftalerne. 9 af 10

10 Til 2 Til nr. 1 Der foreslås indsat en fast fodnote til lovens titel, som henviser til Kommissionens afgørelse fra 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, jf. lovforslagets 2, nr. 1. Om baggrunden for dette ændringsforslag henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1. Til 3 Det foreslås i 3, stk. 1, at lovforslaget træder i kraft den 15. marts Ved den ændrede affattelse af lovens 2, stk. 2, er foreslået, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med en omdannelse af et kollegium kan godkende fravigelser fra gældende regler om almene ungdomsboliger indtil udgangen af 2025, jf. lovforslagets 1, nr. 2. For de kollegier, der inden lovens ikrafttræden har fået godkendelse til at fravige gældende regler for ungdomsboliger i forbindelse med en omdannelse, foreslås samtidig, at der åbnes mulighed for at forny denne godkendelse i en tilsvarende periode. Kommunalbestyrelsens adgang til at forlænge den tidligere godkendelse gælder indtil udgangen af 2015, jf. lovforslagets 3, stk. 2. Om baggrunden for disse bestemmelser henvises nærmere til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og af 10

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere