Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester"

Transkript

1 Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige og andre institutioner, der ikke henhører under kommunerne, af institutionsejerne. Med hjemmel i bibliotekslovens 6, stk 2 er der indgået følgende rammeaftale om biblioteksbetjening af arrester mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL. Aftalen erstatter aftale af 15. marts 1979 mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL. Nærværende aftale er indgået under hensyn til biblioteksloven og Justitsministeriets ordens- og sikkerhedsbestemmelser. De lokale parter tiltræder rammeaftalen lokalt, hvortil bilag 1 kan anvendes. Rammeaftalen anses for fyldestgørende, hvorfor der som sådan ikke lægges op til, at der indgås udfyldende lokalaftaler. Kopi af tiltrådte aftaler indsendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Aftalen omfatter ikke arresthuspladser i fængsler, ej heller Københavns Fængsler. Biblioteksbetjeningens indhold og omfang Aftalen omfatter biblioteksbetjening af de indsatte. Biblioteksbetjeningen hviler på en udstationeret materialesamling, en tidsskriftsamling, samt bibliotekarisk bistand. Materialesamlingen er materialer i depot fra folkebiblioteket og er kommunens ejendom. Tidsskriftsamlingen er arrestens ejendom. Det er aftalt, at arresterne selv forestår avishold.

2 Udover betjeningen fra samlingen kan der rekvireres materialer fra det betjenende bibliotek, ligesom der også i et vist omfang kan rekvireres materialer fra andre biblioteker. Materialesamlingen Materialesamlingen omfatter boglige materialer og musikmaterialer til udlån, samt relevante håndbøger. Arresten kan supplere materialesamlingen med multi-medier så som DVD/video (levende billeder), konsolspil mv. som ikke indgår i aftalen. Materialesamlingen bør som udgangspunkt omfatte 500 materialer, dog således at materialesamlingen afpasses efter arrestens muligheder og pladsforhold i øvrigt. Minimumsgrænsen er 300 materialer. Materialesamlingen udskiftes løbende, og således at dele af samlingen udskiftes to til tre gange om året. Hensynet til en levende og vedkommende letlæselig materialesamling vægter lige så højt som hensynet til antal materialer. Arrester, der tilbagevendende har en vis andel ikke-dansk talende indsatte, bør have en vis andel materialer på andet sprog end dansk. Tidsskriftsamlingen Tidsskriftsamlingens størrelse varierer med arrestens størrelse/belæg. Biblioteket varetager materialevalg og indkøb af tidsskrifter i samarbejde med de indsatte. Arresten indkøber efter behov aviser og tidsskrifter til at supplere tidsskriftsamlingen med. Aviser og tidsskrifter er arrestens ejendom. Bibliotekarisk bistand Biblioteksbetjeningen i enhver arrest ledsages af bibliotekarisk bistand, hvor der indgår direkte bibliotekarisk betjening af de indsatte. Af servicemæssige og praktiske grunde skal kommunen så vidt muligt tilstræbe, at det er faste bibliotekarer, der betjener arresten. Omfanget af bibliotekarisk bistand varierer med arrestens størrelse/belæg. Den bibliotekariske bistand fordeler sig ligeligt på direkte og indirekte biblioteksbetjening af arresten. Træffetid bør fremgå af arrestens husorden. Arrestens husorden kan efter behov fastsætte regler og retningslinier for brugen af bibliotekstilbuddet. 2

3 Som led i den bibliotekariske bistand bør indgå orientering og formidling af bibliotekets materialer. Foruden den direkte betjening af de indsatte rummer den bibliotekariske bistand materialevalg, udskiftning af materialer, rekvirering af materialer fra andre biblioteker, transport, pakning, administration mv. Den bibliotekariske bistand i arrester med mange ikke-dansk talende rummer desuden tilbud til arrestens personale om introduktion til internettet og de muligheder, der findes for at downloade udenlandske avisartikler. Arresten vurderer behovet herfor og varetager arbejdet hermed. Vederlag Kriminalforsorgen yder kommunerne et årlig vederlag for biblioteksbetjeningen. Afregningen beregnes og foregår som beskrevet i bilag 2. Øvrige vilkår Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af nærværende aftale, skal i videst muligt omfang søges bilagt med forhandling. Parterne vurderer effekten af aftalen efter to år. Ikrafttræden og opsigelse mv. Parterne er enige om at lade aftale træde i kraft den 1. januar Aftalen kan ændres eller opsiges fra begge sider med et års varsel til udgangen af et regnskabsår. Under aftalens løbetid kan der efter aftale mellem parterne foretages ændringer uden opsigelse af aftalen. 3

4 BILAG 1 Aftale om biblioteksbetjening af arresten i. Under henvisning til aftale af xx 2005 mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester erklærer.. kommune sig indforstået med at yde biblioteksbetjening til arresten fra 1. januar For arresten Den.. For kommune Den.. 4

5 BILAG 2 Vederlag Kriminalforsorgen yder kommunerne et årligt vederlag for biblioteksbetjeningen afregnet med udgangspunkt i belægstallet. Kriminalforsorgen oplyser KL om belægstallene for det pågældende år og KL fremsender regning derfor. Vederlaget er summen af vederlag for materialsamling, tidsskriftsamling og bibliotekarisk bistand. Vederlag for materialesamling Vederlaget for materialesamling beregnes med udgangspunkt i belægstallet og gennemsnitsbogprisen. Der regnes med 150 udlån pr. arrestplads og en kassation på 40. Belægstallet afrundes til nærmeste tal deleligt med 5. Gennemsnitsbogprisen dækker bogpris, indbinding og klargøring. Prisen reguleres årligt med pristallet. Der findes alene een prisreguleret pris for bøger, hvorfor denne pris bruges i nærværende sammenhæng for alle de i aftalen berørte materialer. Udregningen sker således efter følgende formel: Gennemsnitsnitsbogprisen x belægstallet (afrundet) x 150 udlån 40 (kassation) Vederlag for bibliotekarisk bistand Vederlag for bibliotekarisk bistand beregnes med udgangspunkt i en timeandel til bibliotekarisk bistand svarende til 0,13 time pr. fuld plads pr uge. Der regnes med et afrundet belægstal som ovenfor. Et år sættes til 50 uger, og gennemsnitslønnen reguleres årligt. Udregningen sker således efter følgende formel: Gennemsnitstimelønnen x 0,13 time x belægstallet x 50 uger Gennemsnitstimelønnen udgør xx kr i 31/ niveau. Der sker en årlig opskrivning svarende til løn- og prisudviklingen i samfundet. Vederlag for tidsskriftsamlingen 5

6 Vederlaget for tidsskriftssamlingen beregnes med udgangspunkt i, at der anvendes 100 kr pr år pr fuld plads til tidsskrifter. Beløbet pritalsreguleres årligt. Udregningen sker således efter følgende formel: 100 kr x belægstallet. Svind Svind af materialer har været genstand for tilbagevendende drøftelser mellem parterne, idet svindet i visse arrester er problematisk stort. Parterne imødeser, at indførslen af bibliotekarisk betjening i alle arrester vil have en positiv virkning på svindet. Parterne er enige om, at der er grænser for, hvor stort et svind som bibliotekerne skal tåle. Ledelsen i arresten og biblioteket er forpligtet til aktivt at medvirke til, at svindet bliver mindst muligt. Gangmand og talsmand er vigtige parter til fremme heraf, ligesom personalet generelt bør være agtpågivende for eksempel når celler pakkes ned. Mangellister og aflåste afleveringskasser har været nævnt som andre mulige tiltag til imødekommelse af svindet. Øvrige udgifter Avishold, samt udgifter til lokaler, inventar og rengøring afholdes af arresten. Udgifter til transport og forsendelse afholdes af biblioteket. 6

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere