Københavns Energi A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Energi A/S"

Transkript

1 Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S herefter benævnt Københavns Energi og xxxxxxxxx CVR-nr. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx herefter benævnt Rådgiveren Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalens varighed 3 2. Aftalens formål 3 3. Aftalegrundlag 3 4. Samarbejde og rapportering 3 5. Opgaverne 4 6. Tidsplan 4 7. Udlæg 4 8. Betalingsbetingelser og fakturering 4 9. Ansvar Ansvar for forsinkelse Særlige bestemmelser Forsikring Ophavsretten Tavshedspligt Overdragelse til 3. part Miljø og arbejdsmiljø Tvister Opsigelse af aftalen Underskrifter 7 Bilag A: Forsikringsbevis 8 Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.2 af 8

3 1. Aftalens varighed Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1.juni 2013, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt Aftalens formål Nærværende aftale har til formål at fastlægge rammer og vilkår for parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af tjenesteydelser, samt eventuelle materialer i forbindelse med tjenesteydelsen, derudover skal Rådgiver sikre, at tidsfrister omkring aflevering og mangeludbedring, jf. AB92 overholdes. 3. Aftalegrundlag Nedenstående dokumenter/bilag udgør aftalegrundlaget i prioriteret rækkefølge. Nærværende aftale ABR 89 Forsikringsbevis bilag B Aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR 89, med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. 4. Samarbejde og rapportering Rådgiveren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere. Såfremt rådgiveren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder (f.eks. som følge af at en medarbejder fratræder sin stilling), må udskiftningen ikke påføre kunden omkostninger eller forsinkelser, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt. Københavns Energi skal således ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i opgaverne svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Rådgiveren skal efter Københavns Energi anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Københavns Energis anmodning er rimeligt begrundet. Rådgiveren skal afholde eventuelle omkostninger ved at bringe den nye medarbejder op til tilsvarende niveau af indsigt i projektet, som den udskiftede medarbejder besad. Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.3 af 8

4 5. Opgaverne Opgaverne omfatter overordnet rådgivning og bistand til miljørådgivning, vand, varme, bygas og afløbsområderne, vedvarende energi, fjernkøling indenfor: Analyser, planlægning og hydrauliske beregninger Ledningsarbejder, både renovering (bl.a. NO DIG) og nyanlæg Bygninger, konstruktioner og maskinanlæg El/SRO Miljøopgaver Det er ingen betingelse, at rådgiver kan byde på ydelser, der dækker alle områder, men det skal klart fremgå af materialet, hvilke felter rådgiver kan tilbyde ydelser indenfor. Alle væsentlige beslutninger vedrørende opgaverne skal godkendes af den ansvarlige for Københavns Energi. 6. Tidsplan Tidsplan for levering af ydelserne vil løbende blive aftalt for de enkelte opgaver. 7. Udlæg Der ydes ikke Rejse- og kørselsomkostninger og parkeringsafgifter i Københavns Energi s forsyningsområde. I det omfang Rådgiver udsender licitationsmateriale og mødereferater, betragtes porto som udlæg. Udgifter til skrivning, bearbejdning, pakning og lignende refunderes ikke. Tegninger og andet materiale skal mangfoldiggøres på billigste måde efter Københavns Energis anvisning, eventuelt ved indhentning af tilbud. Der ydes ikke det i ABR 89 under punkt omhandlede tillæg, idet regningerne forudsættes fremsendt i attesteret stand til Københavns Energi. Udlæg, efter skriftlig aftale i forbindelse med opgavernes udførelse, betales af Københavns Energi uden tillæg. 8. Betalingsbetingelser og fakturering Faktura skal fremsendes til Københavns Energi A/S faktureringsadresse med angivelse af ordrenummer (STA-nummer). Et STA-nummer har følgende format STA-XXXXXX, hvor X står for et ciffer. Hvis ordrenummer gentagne gange ikke fremgår af hver enkelt faktura, betragtes det som væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side og kan medføre de retsvirkninger der følger af punkt 20. Betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura. Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.4 af 8

5 Faktura fremsendes altid elektronisk til: Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard København S EAN: Et eks. på indkøbsordrenummer kan være: STA Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med Nationalbankens til enhver tid gældende diskontosats med tillæg af 2 %. 9. Ansvar Det forhold, at Københavns Energi i samarbejde med Rådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise indenfor de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for Rådgiveransvaret. Rådgivers professionelle ansvar for ydelser, der ikke leveres i forbindelse med udstationering hos Københavns Energi, er 5 gange honorarets størrelse pr. opgave, dog minimum kr med mindre andet aftales. En medarbejder, der er udstationeret hos Københavns Energi, arbejder under Københavns Energis generelle forsikringsdækning og instruktion. 10. Ansvar for forsinkelse Finder Rådgiveren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Københavns Energi skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. Undlader Rådgiveren skriftligt at give den ovennævnte meddelelse rettidigt, skal han erstatte Københavns Energi de merudgifter, denne påføres som følge af den manglende meddelelse. Hvis Rådgiveren ikke leverer ydelsen i rette tid, er Københavns Energi berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden gælder for hver milestone jf. aftalte godkendte leveringsplan, og udgør 5.000,00 DKK ekskl. moms pr. påbegyndt hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige DKK. Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra Københavns Energi, dog tidligst når ydelsen leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor Københavns Energi hæver aftalen. Såfremt Rådgiveren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som Københavns Energi bærer ansvaret for, kan Københavns Energi ved skriftlig meddelelse til Rådgiveren hæve aftalen for så vidt angår den del af ydelsen, som ikke er leveret eller kan anvendes. Københavns Energi har, såfremt aftalen således hæves, herudover krav på erstatning for det tab, som Københavns Energi har lidt. Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.5 af 8

6 11. Særlige bestemmelser Projekterende rådgivere skal ved deres arbejde for KE anvende et kvalitetsstyringssystem baseret på DS/ISO EN 9001:2000 samt et miljøledelsessystem baseret på DS/ISO 14001:1996. Rådgiveren skal udarbejde et kvalitetssikringsprogram og et miljøledelsesprogram for hver opgave, tilpasset den enkelte opgaves omfang, særlige forhold og kompleksitet. Miljørelaterede forhold inddrages heri i et omfang så Københavns Energis miljømålsætninger og politikker overholdes. 12. Forsikring Rådgiver har tegnet en ansvarsforsikring hos xxxx. Kopi af forsikringsbevis vedlægges som bilag A. For større enkeltopgaver kan det aftales, at Rådgiver tegner en projektansvarsforsikring med dækningssum, som anført i punkt 9, Ansvar. 13. Ophavsretten Københavns Energi A/S har alle rettigheder, herunder retten til genanvendelse, over produkter, procedurer, programmer mv., der er udviklet for Københavns Energi A/S Ønsker Rådgiveren at anvende produkter, procedurer, programmer mv. udviklet betalt af Københavns Energi A/S, skal Københavns Energi A/S give skriftlig tilladelse til denne anvendelse. 14. Tavshedspligt Enhver af parterne er, såvel under aftalens forløb som efter dens ophør, underlagt tavshedspligt omkring forhold, der er kommet til kundskab under aftalens forløb, og som vedrører modpartens know-how, forretningshemmeligheder, interne økonomiske og kommercielle forhold eller andre oplysninger, som modparten med rimelighed kan begære behandles fortroligt. Rådgiverens brug af Købehavns Energi A/S i sin markedsføring og eventuel anden brug som reference kræver forudgående skriftlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Rådgiveren må dog gerne medtage Københavns Energi A/S på sin generelle referenceliste. 15. Overdragelse til 3. part Ingen part kan overdrage sine rettigheder/forpligtigelser til 3. part uden den anden parts skriftlige samtykke. Københavns Energi kan dog overdrage sine rettigheder koncerninternt. Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.6 af 8

7 16. Miljø og arbejdsmiljø Københavns Energi A/S vil i henhold til Miljø- og Energiministeriets "Cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb" og "Lov om miljøbeskyttelse" lægge vægt på de miljømæssige aspekter i forbindelse med anskaffelser. Dette forstås således, at Københavns Energi A/S lægger vægt på, at udvalgte produkter belaster det omkringliggende miljø i mindst muligt omfang i både produktion, anvendelse og eventuel bortskaffelse. Ved forespørgsel fra Københavns Energi A/S skal Rådgiveren give en fyldestgørende beskrivelse af miljøforhold omkring produktion, emballage og genbrug heraf, samt de senere muligheder for miljørigtig destruktion og genbrug. Rådgiveren garanterer, at alle leverancer opfylder de til enhver tid gældende lovkrav vedrørende miljø og arbejdsmiljø. Rådgiveren skal på forlangende og uden omkostninger for Københavns Energi A/S fremskaffe den nødvendige dokumentation for at dette er opfyldt. 17. Tvister Tvister behandles som beskrevet i ABR 89 under punkt Opsigelse af aftalen Aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 3 måneder. Hjemsendelsesvarsel for udstationerede medarbejdere er 1 måned. 19. Underskrifter Aftalen findes i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. København, den xxxxx, den Ole Huusfelt Udbudskoordinator Københavns Energi A/S xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.7 af 8

8 Bilag A: Forsikringsbevis Rådgiverens forsikringsdækning skal som minimum have følgende dækningsomfang og forsikringssummer pr. år. Kopi vedlægges som bilag personskade kr ,00 tingskade kr ,00 Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning s.8 af 8

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere