Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling..."

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2015/ Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold Formål... 2 Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... 2 Overordnede overvejelser over analysens metode og datagrundlag... 2 Overordnede nøgletal for kommunens udgiftsniveau til alkoholbehandling... 4 Præsentation af kommunens organisering af den ambulante alkoholbehandling... 5 Tids- og ressourceanvendelsen i Alkohol- og Stofrådgivningen... 5 Kommunens udgiftsniveau til eksterne leverandører af ambulant alkoholbehandling... 7 Tabel 5 - Indskrivninger og genindskrivninger... 8 Gennemsnitspriser pr. borger i ambulant alkoholbehandling Andre kommuners ambulante alkoholbehandlingstilbud Ballerup Kommune Hvidovre Kommune Fredensborg Kommune Høje Taastrup Kommune Albertslund Kommune Brøndby Kommune Ishøj Kommune Hedensted Kommune

2 Formål Der har i 2015 været områdegennemgang i Social Service og Familier, hvor et af de udvalgte områder var alkoholbehandlingsområdet. I denne forbindelse blev det besluttet, at Social Service og Familier skal effektivisere for kr. i 2016 og 1 mio. kr. i på alkoholbehandlingsområdet. Analysens resultater skal danne grundlag for at kunne træffe beslutning om, hvilke initiativer, der skal igangsættes med henblik på at kunne indhente effektiviseringskravet på kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Formålet med analysen er at få belyst kommunens varetagelse af ambulant alkoholbehandling, for således at kunne vurdere, hvordan den besluttede effektivisering bedst muligt opnås. Alkoholbehandling kan foregå ambulant, som dagbehandling eller som døgnbehandling. Denne analyse omhandler kun den ambulante alkoholbehandling. Døgnbehandling og dagbehandling er ikke medtaget. Dette skyldes, at kommunen ikke har nogen udgifter til dagbehandling, da kommunen ikke har visiteret til dagbehandling de sidste par år, og fordi udgifterne til døgnbehandling udgør en meget lille del af kommunens samlede udgiftsniveau til alkoholbehandling. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling Ansvar for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunalt regi. Kommune skal ifølge sundhedslovens 141 tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Behandling kan gives som ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Tilbud om alkoholbehandling kan tilbydes ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler med andre kommuner, regioner eller private institutioner. Borgeren kan uden visitation modtage ambulant behandling, og borgeren kan frit vælge behandlingssted. Ambulant behandling kan også ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. For gratis at kunne modtage dag- eller døgnbehandling skal borgeren visiteres. Ambulant behandling er karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø. Den ambulante behandling kan være mere eller mindre intensiv afhængig af borgerens behov, og den kan være understøttet af substitutionsbehandling. Overordnede overvejelser over analysens metode og datagrundlag Det følgende afsnit præsenterer nogle overordnede overvejelser over analysens metode og datagrundlag. Som det første præsenterer analysen nogle overordnede nøgletal fra KORA s nøgletalssystem ECO nøgletal, da det ved hjælp af disse er muligt at sammenligne Halsnæs Kommunes udgiftsniveau til alkoholbehandling med sammenlignelige kommuner. Sammenligningskommunerne udgøres af kommuner, der inden for det pågældende fagområde er sammenlignelige med Halsnæs Kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. Der er ligeledes indhentet datamateriale fra kommunens eget tilbud; Alkohol- og Stofrådgivningen og. er et privat behandlingssted i kommunen. Det er ligeledes det private behandlingssted, hvor flest borgere i 2

3 kommunen modtager behandling. Datagrundlaget for denne sammenlignende analyse er perioden d til Den korte dataperiode bevirker, at den sammenlignende analyse mellem Alkohol- og Stofrådgivningen og har nogle begrænsninger. Den sammenlignende analyse kan fx ikke fortælle noget om udgiftsniveauet for et helt år eller hvordan udviklingen har været fra år til år, hvilket gør det svært at vurdere om den sammenlignende analyses resultater er repræsentativ årene i mellem. Den sammenlignende analyse har undersøgt følgende: Antal unikke borgere i behandling Nyindskrivninger og genindskrivninger Indkomstgrundlag for borgere i behandling Antal anonyme borgere Køns- og aldersfordeling Antal borgere i behandling med samtidig behandlingskrævende psykiatrisk lidelse Indkomstgrundlag for borgere i behandling Borgernes civilstand Afslutningsårsager Effekt af alkoholbehandlingen Borgernes indgang til behandlingen Det har ikke været muligt at sammenligne de to behandlingssteders gennemsnitlige varighed på behandlinger, hvilket skyldes, at de opgør dette på to forskellige måder. I forhold til den sammenlignende analyse mellem de to forskellige behandlingssteder er det ligeledes værd at nævne, at Alkohol- og Stofrådgivningen og er to forskellige tilbud. Alkohol- og Stofrådgivningen er et kommunalt tilbud, der både behandler alkoholmisbrug, stofmisbrug og dobbeltmisbrug, mens alene behandler alkoholmisbrug. Der er også stor forskel på, hvordan de to tilbud bliver finansieret. Alkohol- og Stofrådgivningen er en af kommunens eksterne virksomheder, som hvert år får tildelt et budget, som virksomheden skal holde sig inden for. er en privat virksomhed, som fakturerer for de behandlinger de udfører og sender regninger til bl.a. Halsnæs Kommune, når borgere er i behandling dér. Der altså stor forskel på de to behandlingssteders finansieringsgrundlag, hvilket bl.a. har gjort at det ikke har været muligt at udregne gennemsnitsprisen pr. borger i behandling på samme måde. Da der er tale om to forskellige tilbud kan der ligeledes være fortolkningsforskelle på forståelsen af de forskellige kategorier, der bliver sammenlignet i analysen, hvilket kan have betydning for de tal, som analysen præsenterer. Dette er der forsøgt taget højde for i indsamlingen af datamaterialet, da der er afholdt møder med begge behandlingssteder om hvilket materiale, der skulle indgå i analysen. Udover den data som Alkohol- og Stofrådgivningen og har leveret, er der også indhentet data fra kommunens eget økonomisystem, som giver et indblik i kommunens udgiftsniveau til ambulant alkoholbehandling fra 2013 til Udgifter til dag- og døgnbehandling er ikke medtaget i de tal analysen præsenterer. Derudover er der indhentet oplysninger om, hvordan andre kommuner varetager den ambulante alkoholbehandling. De valgte kommuner er de kommuner, som indgår i gruppen af sammenligningskommuner i forbindelse med KORA s ECO nøgletal. De valgte kommuner er: Ballerup, Hvidovre, Fredensborg, Høje Taastrup, Halsnæs, Albertslund, Brøndby og Ishøj. Udover disse kommuner er der også indhentet informationer fra Hedensted Kommune, da kommunen er 3

4 gået andre veje i forhold til at samtænke eget alkoholbehandlingstilbud med de øvrige indsatser i forhold til den enkelte borger i kommunen. Overordnede nøgletal for kommunens udgiftsniveau til alkoholbehandling Nøgletal fra KORA viser, at Halsnæs Kommunes udgiftsniveau til alkoholbehandling er højere end de øvrige kommunegrupper. Ud fra tabellen kan det ses, at potentialet i alt vurderes til at være 4,1 mio. kr. i forhold til sammenligningsgruppen, 4,5 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og 5,4 mio. kr. i forhold til landsgennemsnittet. Tabel 1. Udgiftsniveau til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede pr. 18+ årig, regnskab 2014 År/ Kommune R2014 Index 2014 Halsnæs=100 Reduktionspotenti ale pr årig ifh. R2014 Reduktionspotenti ale i alt ifh. R2014 i mio kr. Halsnæs Kommune 298,0 Smln.gruppen 132,0 44,3 166,0 4,1 Region H 116,0 38,9 182,0 4,5 Hele landet 78,0 26,2 220,0 5,4 Kilde: ECO-nøgletal. Gruppen af sammenligningskommuner består af følgende kommuner: Ballerup, Hvidovre, Fredensborg, Høje Taastrup, Halsnæs, Albertslund, Brøndby og Ishøj. OBS: Alkohol- og Stofrådgivningens praksis har været, at de ikke har skelnet mellem om personen går til behandling på grund af et stof- eller et alkoholproblem. Så når kommunen har skullet lægge budget har man lavet budgettet med udgangspunkt i, at de har lige mange der får behandling af henholdsvis alkohol og stoffer, selvom det i praksis ikke forholder sig således. I praksis har Alkohol- og stofrådgivningen flere i behandling for et stofmisbrug end et alkoholmisbrug. Dette har betydning for de tal, som fremgår i ECO-nøgletal. 120 Figur 1 Index Halsnæs Kommune = Index Halsnæs Kommune Smln.gruppen Region H Hele landet 4

5 Præsentation af kommunens organisering af den ambulante alkoholbehandling Halsnæs Kommune har sit eget alkohol- og stofbehandlingstilbud, som leverer ambulant alkoholog stofmisbrugsbehandling, som hedder Alkohol- og Stofrådgivningen 1. Organisatorisk hører Alkohol- og Stofrådgivningen ind under virksomheden Familie- og Voksenstøtte i området Social Service og Familier. Alkohol- og Stofrådgivningen blev oprettet i 2011 som følge af, at kommunen hjemtog alkohol- og stofbehandlingen fra Nordsjællands misbrugscenter. Da borgerne som nævnt tidligere har frit valg i forbindelse med ambulant alkoholbehandling går kommunens udgifter til ambulant alkoholbehandling således både til betaling af regninger til eksterne leverandører og til driften af Alkohol- og Stofrådgivningen. Tids- og ressourceanvendelsen i Alkohol- og Stofrådgivningen Det følgende afsnit giver et estimat på tids- og ressourceanvendelsen i Alkohol- og Stofrådgivningen. Estimatet er udarbejdet af Alkohol- og Stofrådgivningen. Beregning af tid- og resurseforbrug fordelt på forskellige borgergrupper og forskellige funktioner kan udføres på flere måder. Et forhold er at få et estimat over tids- og resurseforbruget i forhold til behandlingsindsatserne, noget andet er at indplacere og vægtlægge ledelsesmæssige, administrative og andre ikke direkte behandlingsrelaterede funktioner i samme regnestykke. I forbindelse med projektet Sammen om ny velfærd gennemgik Alkohol- og Stofrådgivningen samtlige borgeres kontaktforløb i år 2014 ved gennemlæsning af journalnotaterne og drøftede efterfølgende disse med henblik på at kunne fastlægge, hvilke ydelser borgerne hver især havde modtaget. Alkohol- og Stofrådgivningen vægtede samtidig borgernes individuelle, samlede resursetræk i Alkohol- og Stofrådgivningen. Herefter blev den hertil svarende udgift fastlagt ved at koble ydelserne mv. til de ydelsestakster, der fremgår af Alkohol- og Stofrådgivningens budgetskema for 2015 på Tilbudsportalen 2. Ydelser til pårørende, både voksne og børn/unge under 18 år, blev medtaget selv om der ikke er fastlagt nogen takst herfor, da oplysninger om disse borgeres udgiftstræk kan være relevante for analysen. De anførte udgifter for disse borgere er således resultatet af Alkohol- og Stofrådgivningens bedste skøn, der er baseret på både en timemæssig beregning og på en sammenligning med Alkohol- og Stofrådgivningens takster for lignende ydelsesforløb. Resultatet af opgørelsen var, at udgifterne i forhold til det samlede budget fordelte sig på følgende vis: Alkoholbehandling 33 % Substitutionsbehandling 35 % Almindelig stofmisbrugsbehandling 27 % Pårørende behandling 5 % 1 For en nærmere præsentation af Alkohol- og Stofrådgivningens målgruppe, indsatser og anvendte metoder henvises der til det vedlagte bilag. 2 Alkohol- og Stofrådgivningens budgetskema for 2015 er vedlagt som bilag. 5

6 Figur 2 Anvendelse af udgifterne i Alkohol- og Stofrådgivningen Almindelig stofmisbrugsbeha ndling 27% Pårørendebehand ling 5% Alkoholbehandlin g 33% Substitutionsbeha ndling 35% I forbindelse med analysen er ovennævnte individbaserede opgørelsestilgang suppleret med en organisatorisk-funktionsbaseret opgørelse af tidsforbruget, altså hvad bruger medarbejderne tiden på i den professionelle hverdag? Opgørelsen er dels baseret på hver enkelt medarbejders opgørelse af det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug fordelt på forskellige funktioner, og dels er den baseret på en ledelsesmæssig vurdering af, hvordan tidsforbruget på de forskellige funktioner er relateret til de forskellige borgergrupper, samarbejdsparter mv., som modtager ydelser fra Alkohol- og Stofrådgivningen. Det skal bemærkes, at denne opgørelsesmetode indebærer, at al tid til ledelsesmæssige opgaver for den daglige leder og administrative opgaver for den administrative konsulent er fordelt på de nedenfor nævnte kategorier. Udgifterne til medikamentel behandling af borgerne er i al væsentlighed tilknyttet substitutionsbehandlingen, i markant mindre omfang borgere i alkoholog stofmisbrugsbehanding. Denne opgørelse af medarbejdernes samlede tidsforbrug giver følgende resultat, idet der er i alt 8 ansatte: Alkoholbehandling 2,50 stilling Substitutionsbehandling 2,25 stilling Almindelig stofmisbrugsbehandling 2,00 stilling Pårørende behandling 1,00 stilling Forebyggelse mv. 1,00 stilling Forebyggelsesaktiviteter mv. omfatter især regelmæssige undervisnings- og rådgivningsaktiviteter i ungevejledningen og på produktionsskolen, deltagelse i møder i rehabiliteringsteamet, fællestillidsmandsfunktioner, møder omkring SSP-samarbejdet og andre samarbejdsaktiviteter på børn/unge-området og herunder også samarbejde i Labyrinten. Sammenholdes de to forskellige opgørelsesmetoder over tid- og resurseforbrug, er det et rimeligt og redeligt estimat, at tids- og resurseforbruget på alkoholbehandling og dertil 6

7 relaterede forhold andrager ca. 30 % af Alkohol- og Stofrådgivningens samlede budget - både personalemæssigt og i forhold til andre udgifter. Den nedenstående tabel viser Alkohol- og Stofrådgivningens samlede forbrug i perioden Det samlede forbrug på alkoholbehandling er udregnet ved hjælp af ovenstående estimat, og udgør således 30 % af Alkohol- og Stofrådgivningens samlede forbrug. Tabel 2 Alkohol- og Stofrådgivningens udgiftsniveau for * Samlet forbrug (både alkohol og stof) Forbrug på alkoholbehandling * Det faktisk forbrug i perioden 1/1 30/ Kommunens udgiftsniveau til eksterne leverandører af ambulant alkoholbehandling Udover driften af Alkohol- og Stofrådgivningen, har kommunen også en del udgifter i forbindelse med ambulant alkoholbehandling, som vedrører betaling af eksterne leverandører. Den nedenstående tabel viser, hvor mange udgifter kommunen i 2013 til 2015 har haft til eksterne leverandører i forbindelse med ambulant alkoholbehandling. Tabel 3 Udgiftsniveau til eksterne leverandører for ambulant alkoholbehandling Udgiftsnive au i kr * Udgiftsnive Udgiftsnive au i % af au i % af samlet samlet udgiftsnive udgiftsnive au til au til eksterne Udgiftsnive eksterne Udgiftsnive lev. au i kr. lev. au i kr. Udgiftsnive au i % af samlet udgiftsnive au til eksterne lev. Halsnæs Alkoholambulator ium , , ,8 Udgiftsniveau i alt til eksterne leverandører *Faktisk forbrug fra d. 1. januar til d. 30. september er den eksterne leverandør, som kommunen betaler flest penge til. I 2013 svarede det til 69,8 % procent af det samlede udgiftsniveau til eksterne leverandører. I 2014 og 2015 stod for henholdsvis 68 % og 67,8 % af det samlede udgiftsniveau. 7

8 Sammenlignende analyse mellem Alkohol- og Stofrådgivningen og Halsnæs Alkoholambulatorium Det følgende afsnit giver en sammenlignende analyse af Alkohol- og Stofrådgivningen og på en række forskellige kategorier, for således at få et overblik over hvordan de to behandlingssteder placerer sig i forhold til hinanden. Tabel 4 Antal unikke borgere i behandling Alkohol- og Stofrådgivning 63* borgere 105 borgere - Derudover har 22 borgere et blandingsmisbrug af alkohol og stoffer og er derfor i behandling for begge dele, men er indskrevet som i behandling for stoffer. 10 pårørende 17 pårørende *Note: Af de 63 borgere i behandling er der to borgere fra andre kommuner, som ikke er frataget i analysen, og derfor tæller med i resten af den sammenlignende analyse. De to borgere er medtaget, fordi betalingen for disse to borgere er indeholdt i det samlede forbrug, som Alkohol- og Stofrådgivningen har brugt i dataperioden. Tabel 5 - Indskrivninger og genindskrivninger Ny-indskrivninger er taget ud fra det samlede antal indskrivninger i perioden. Genindskrivninger er alene forholdt fra det enkelte alkoholbehandlingstilbud dvs. om den enkelte borger tidligere har været i behandling på dette tilbud og altså ikke hvorvidt borgeren tidligere har været i behandling i andre tilbud. Alkohol- og Stofrådgivning 43 nye indskrivninger = 68,3 % 37 nye indskrivninger = 35,2 % - Heraf er der 2 borgere der tidligere i 2015 har været i behandling i Alkoholog Stofrådgivningen, men som ikke været i behandling begge steder samtidig. 20 genindskrivninger = 31,7 % 21 genindskrivninger = 20 % 8

9 80 Figur 3 Pct. nye indskrivninger og genindskrivninger Alkohol- og Stofrådgivningen Nye indskrivninger Genindskrivninger Tabel 6 - Anonymitet og køns- og aldersfordeling Alkohol- og Stofrådgivning 4 anonyme borgere i perioden 1 anonym borger i perioden 18 kvinder i behandling = 28,6 % 38 kvinder i behandling = 36,2 % 45 mænd i behandling = 71,4 % 67 mænd i behandling = 63,8 % år : 35 personer i behandling = 55,6 % år: 38 personer i behandling = 36,2 % 50+ år: 28 personer i behandling = 44,4 % 50+ år: 67 personer i behandling = 63,8 % 80 Figur 4 Pct. kvinder, mænd og alder Alkohol- og Stofrådgivningen Kvinder mænd år 50+ år 9

10 Tabel 7 - Borger i behandling med samtidig behandlingskrævende psykiatrisk lidelse Alkohol- og Stofrådgivning Borgere i alkoholbehandling med Borgere i alkoholbehandling med behandlingskrævende psykiatrisk lidelse: 19 = behandlingskrævende psykiatrisk lidelse: 45 = 30,2 % 42,9 % Tabel 8 - Indkomstgrundlag for borgere i behandling Alkohol- og Stofrådgivningen Lønindkomst 16 borgere =25,4 % Lønindkomst 34 borgere = 32,4 % Arbejdsløshedsdagpenge 3 borgere =2,9 pct. Fleksjob/aktivering/løn med tilskud 1 borger = 1,6 % Fleksjob/aktivering/løn med tilskud 1 borger = 0,9 % Sygedagpenge 1 borger = 1,6 % Sygedagpenge 11 borgere =10,5 % Kontanthjælp 20 borgere =31,7 % Kontanthjælp 27 borgere = 25,7 pct. Førtidspension/pension 24 borgere =38,1 % Førtidspension/pension 24 borgere = 22,9 % - Fra familie, venner og lign. 1 borger = 0,9 % Andet 1 borger = 1,6 % Andet 4 borgere = 3,8 % 10

11 45 Figur 5 Indkomstgrundlag borgere i behandling, pct Alkohol- og Stofrådgivningen

12 Tabel 9 Borgernes civilstand Alkohol- og Stofrådgivningen Gift/samlevende - 23 borgere = 36,5 % Gift/samlevende 40 borgere = 38,1 % Enlig 40 borgere = 63,5 % Enlig 65 = 61,9 % 70 Figur 6 Borgernes civilstand - pct Alkohol- og Stofrådgivningen Gift/samlevende Enlig 12

13 Tabel 10 - Afslutningsårsager Alkohol- og Stofrådgivning I perioden var der 48 borgere, der afsluttede et behandlingsforløb, af disse borgere fordelte afslutningsårsagerne sig således: I perioden var der 54 borgere, der afsluttede et behandlingsforløb i perioden. Af disse borgere fordelte afslutningsårsagerne sig således: - Færdigbehandlet - 18 personer = 37,5 % - Færdigbehandlet 25 personer = 46,3 % - Udeblevet 15 personer = 31,3 % - Udeblevet 8 personer = 14,9 % - Afsluttet efter eget ønske 8 personer = 16,7 % - Afsluttet efter eget ønske 12 personer = 12,2 % - Udskrevet til anden institution, læge eller hospital 6 personer = 12,5 % - Udskrevet til anden institution, læge eller hospital 6 personer = 11,1 % - Bortvist 1 person = 2 % - Død 1 person = 1,9 % - Andet 2 personer = % At en borger har en anden afslutningsårsag end færdigbehandlet skal ikke nødvendigvis ses som at borgeren ikke er holdt op med at drikke alkohol eller har skåret kraftigt ned på forbruget. Når borgeren er udskrevet til et andet tilbud, egen læge eller til hospitalet, kan det således godt være en fælles vurdering fra alkoholbehandlingsstedets og borgerens side, at borgeren bedst fortsætter forløbet i andet regi, men i øvrigt er på rette vej i forhold til alkoholforbruget. Dermed er der ikke en direkte sammenhæng mellem afslutningsårsager og effekten af behandlingsforløbet. 13

14 Figur 7 Afslutningsårsager pct Alkohol- og Stofrådgivningen Varighed på behandling Det har ikke været muligt at sammenligne varigheden af behandlingen mellem Alkohol- og Stofrådgivningen og. Dette skyldes, at de to steder har to forskellige måder at sammensætte deres behandlinger. I Alkohol- og Stofrådgivningen er den gennemsnitlige varighed for et behandlingsforløb 6,7 måneder og for et efterbehandlingsforløb er det 25,6 måneder. I var der i dataperioden 54 afsluttede forløb. 64,8 % af disse forløb blev afsluttet inden for 6 måneder, mens 13 % af disse varede mellem 18 og op til over 42 måneder. deler ikke deres behandling op i henholdsvis behandling og efterbehandling, som Alkohol- og Stofrådgivningen gør, da alle behandlinger foregår i tremåneders pakker, som afkortes hvis behandlingen afsluttes af den ene eller anden grund. Der er mange forskellige pakker, og de sammensættes med udgangspunkt i den enkelt borger, der er i behandling. De kliniske nationale retningslinjer anbefaler som udgangspunkt, at alkoholbehandlinger varer 3 måneder, og at et behandlingsforløb efterfølges af et efterbehandlingsforløb. 14

15 Alkohol- og Stofrådgivningen 48 borgere afsluttede i perioden et behandlingsforløb Tabel 11 - Effekt af alkoholbehandlingen 54 borgere afsluttede i perioden et behandlingsforløb Ophørt 12 borgere = 25 % Ophørt 20 borgere = 37 % Reduceret/stabiliseret 7 borgere =14,6 % Reduceret/stabiliseret 24 borgere =44,4 % Tilbagefald 6 borgere =12,5 % Tilbagefald 2 borgere =3,7 % Ukendt 23 borgere = 47,9 % Ukendt 8 borgere =14,8 % Effekten, som den er beskrevet ovenfor, er baseret på de betegnelser, som der anvendes i stofmisbrugsdatabasen. Både Alkohol og Stofrådgivningen samt måler på effekten af deres behandlinger. De anvender dog ikke samme kategorier, hvorfor vi her har valgt at anvende den kategorisering, som der Alkohol- og Stofrådgivningen anvender. Det betyder, at oprindeligt har opgjort effekten på anden måde, men efterfølgende har tilpasset opgørelsen til den ovenstående kategorisering. 60 Figur 8 Effekt af alkoholbehandling for ophørte borgere - pct Alkohol- og Stofrådgivningen 15

16 Tabel 12 - Borgernes indgang til behandlingen Nedenfor beskrives det ad hvilke veje borgerne har fundet vej til at komme i behandling for alkoholmisbrug. Alkohol- og Stofrådgivning - Andet 5 borgere = 8 % - Familie 2 borgere = 3,2 % - Kriminalforsorgen 3 borgere = 4,8 % - Prak. læge 1 borger = 1,6 % - Psykiatrisk hospital 2 borgere = 3,2 % - Selvhenvendelse 46 borgere = 73,0 % - Socialforvaltning 3 borgere = 4,8 % - Venner 1 borger = 1,6 % - Andet 5 borgere = 8,6 % - Familie 1 borger = 1,7 % - Kriminalforsorgen 2 borgere = 3,4 % - Prak. læge 2 borgere = 3,4 % - Psykiatrisk hospital 2 borgere = 3,4 % - Selvhenvendelse 32 borgere = 55,2 % - Socialforvaltning 13 borgere = 22,4 % - Venner 1 borger = 1,7 pct. Det skal bemærkes, at for er tallene alene baseret på de 58 borgere der i perioden er startet op i alkoholbehandling, mens tallene for Alkohol- og Stofrådgivningen er for alle de borgere, der har været indskrevet i perioden. 80 Figur 9 Borgernes indgang til behandlingen - pct Alkohol- og Stofrådgivningen

17 Gennemsnitspriser pr. borger i ambulant alkoholbehandling Det følgende afsnit giver et overblik over en udregnet gennemsnitspris pr. borger, der er i ambulant alkoholbehandling hos henholdsvis Alkohol- og Stofrådgivningen og hos udvalgte eksterne leverandører. Gennemsnitsprisen pr. borger i alkoholbehandling er udregnet på baggrund af perioden d.1/1-30/ I forhold til den udregnede gennemsnitspris er det væsentligt at nævne, at de pårørende, som de forskellige behandlingssteder også rådgiver, ikke er medtaget i udregningen af gennemsnitsprisen pr. behandling 3. Af tabellen fremgår det, at der er stor forskel på gennemsnitsprisen pr. borger blandt de forskellige leverandører af ambulant alkoholbehandling. Forklaringen på dette kan blandt andet være, at gennemsnitsprisen både rummer længere og eventuelt afsluttede behandlinger, og behandlinger som enten er blevet afbrudt før afslutning eller som måske aldrig er kommet ordentligt i gang. Tabel 13 - Gennemsnitspris pr. borger i ambulant alkoholbehandling Antal borgere i behandling Samlet udgiftsniveau Gennemsnitspris pr. borger Alkohol- og Stofrådgivningen Halsnæs Alkoholambulatorium Region Hovedstaden Dyscon Aps Hillerød Alkoholbehandling Andre leverandører* Note: *Kategorien Andre leverandører indeholder seks forskellige eksterne leverandører, og er blevet slået sammen, da det ikke giver mening at udregne en gennemsnits pris pr. borger, når kun én borger har modtaget en ydelse det pågældende sted. Gennemsnitsprisen pr. borger i forhold til Alkohol- og Stofrådgivningen er beregnet med udgangspunkt i det estimerede forbrug, der er blevet benyttet på alkoholbehandling i perioden d. 1/1-30/9 2015, som fremgår af tabel 2. I forhold til de eksterne leverandører er der taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i den benyttede periode, dvs. de regninger som kommunen har betalt til de enkelte behandlingssteder i perioden. I forhold til antallet af borgere i behandling er der i forbindelse Alkohol- og Stofrådgivningen og taget udgangspunkt i det indmeldte antal af borgere, som behandlingsstederne har haft i dataperioden. I forhold til de øvrige eksterne leverandører er der taget udgangspunkt i de cpr-numre og eventuelt anonyme borgere, som kommunen har betalt en regning for i den benyttede periode. I forhold til Alkohol- og Stofrådgivningens gennemsnitspris pr. borger er det væsentligt, at Alkohol- og Stofrådgivningen udover de 63 borgere, som kun har modtaget alkoholbehandling også har ydet behandling til 22 borgere, som både har et alkohol- og et stofmisbrug. De 3 Rådgivningen i forhold til de pårørende er hos indeholdt i de behandlingsforløb de tilbyder, idet tilbyder op til tre samtaler til pårørende pr. tolv ugers behandlingsforløb gratis som en del af deres tilbud til borgere, der modtager alkoholbehandling hos dem. 17

18 behandlingsrelaterede udgifter for disse borgere indgår primært i stofmisbrugsudgifterne, men da disse borgere også modtager behandling og rådgivning der er alkoholrelateret, er det blevet besluttet at de i et vist omfang skal indgå i gennemsnitsprisen pr. borger. Alkohol- og Stofrådgivningen har vurderet at et redeligt estimat på den samlede beregningsbaggrund, er at de 22 borgere bør indgå som alkoholbehandlede borgere med en vægt på 15 %, hvilket svarer til ca. 3 borgere. Derfor indeholder antallet af borgere i behandling for Alkohol- og Stofrådgivningen de 63 borgere, som kun har modtaget behandling for alkohol samt 3 borgere ekstra, som svarer til ca. 15 % af de borgere som har modtaget dobbeltbehandling. Med udgangspunkt i dette viser tabel 13, at Alkohol- og Stofrådgivningen har en gennemsnitspris på kr. pr. borger, og har en gennemsnitspris pr. borger på kr. s gennemsnitspris er således kr. lavere end Alkohol- og Stofrådgivningens. Tabellen viser ligeledes, at Dyscon har den højeste gennemsnitspris, og Hillerød Alkoholbehandling har den laveste. Andre kommuners ambulante alkoholbehandlingstilbud Ballerup Kommune Ballerup Kommune har eget tilbud, der hedder Brydehuset, hvor de tilbyder behandling for både alkohol- og stofmisbrug. Brydehuset blev etableret i 1997, som en kommunal misbrugsbehandlingsinstitution målrettet Ballerup kommunes stofmisbrugere. Over årene har Brydehuset udviklet sig til et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og pårørende til misbrugere. I Ballerup Kommune visiteres borgerne til enten døgnbehandling eller ambulant behandling. Brydehuset kan også varetage døgnbehandlingen. Grunden til at man i Ballerup har valgt at have et eget tilbud er sket ud fra en samlet vurdering af alkoholbehandlingsområdet. Her er vurderingen, at de for at få de bedst mulige kompetencer indenfor både det sundhedsfaglige, terapeutiske samt det sociale, har valgt selv at have et tilbud, hvor kompetencerne kan arbejde sammen. For Ballerup Kommune er det meget vigtigt, at deres eget tilbud er så attraktivt som muligt for borgerne, hvilket kommunen har arbejdet på gennem de faglige kompetencer hos medarbejderne. I alt har Ballerup kommune anvendt kr. i 2014 på ambulant alkoholbehandling, hvor 116 borgere har været i behandling. Det giver et overordnet gennemsnitspris på kr. pr borger. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune udelukkende eksterne tilbud til alkoholbehandling og har indgået et særligt samarbejde med Lænke ambulatorierne og benytter sig i øvrigt af en række andre eksterne tilbud. 18

19 Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune er med i et projekt som frikommune, hvor kommunen har skullet visitere til alkoholbehandlingen eller have godkendt den før behandlingen har kunnet sættes i gang. - / /artikler/ /1042. Fredensborg Kommune har ikke nogle egne tilbud til alkoholbehandling og visiterer derfor udelukkende til eksterne tilbud primært i lokalområdet. Høje Taastrup Kommune Høje Taastrup Kommune har ikke sit eget alkoholbehandlingstilbud, men anvender udelukkende eksterne tilbud. Blå Kors har bl.a. et tilbud i kommunen. Albertslund Kommune Albertslund Kommune har ikke deres eget alkoholbehandlingstilbud. Albertslund Kommune har indgået aftale om ambulant alkoholbehandling med Lænke-ambulatorierne og Blå Kors. Brøndby Kommune Brøndby Kommune har ikke et eget alkoholbehandlingstilbud, men anvender primært Lænken til alkoholbehandling. Brøndby Kommune har valgt ikke at have eget alkoholbehandlingstilbud, da de mener at kvaliteten af behandlingen er bedre hos eksterne tilbud, end hvad de selv vil kunne tilbyde. Brøndby Kommune tilbyder selv et efterværnstilbud Sol-Vej til de personer der har været i alkoholbehandling og nu er alkoholafvænnede og generelt følger kommunen de borgere, der er i alkoholbehandling tæt. I 2014 anvendte Brøndby Kommune kr. til alkoholbehandling. I alt var der 383 behandlinger hvilket godt kan dække over at de samme var i behandling flere gange. Det giver en gennemsnitspris på 6230 kr. pr. behandling. I Brøndby Kommune kan de se, at der de seneste år har været en stigning i udgifterne til alkoholbehandling på ca. 6 8 %, hvilket svarer til ca kr. hvert år. Ishøj Kommune Ishøj Kommune har valgt ikke at have et eget tilbud til alkoholbehandling. De benytter primært Lænken i forbindelse med behandling og det fungerer godt, hvorfor de ikke har vurderet, at der er behov for et eget tilbud. Hedensted Kommune Hedensted Kommune har valgt, at have et eget alkoholbehandlingstilbud, som er en integreret del af de øvrige kommunale tilbud. Alkoholafhængigheden ses i en større sammenhang og behandlingen indgår i det samlede tilbud til den enkelte borger. Der bliver udarbejdet helhedsplaner for borgeren der er i behandling og medarbejderne fra alkoholbehandlingstilbuddet er fx med til møder med Jobcenteret. Dette sker fordi en del af behandlingen også er, at borgeren umiddelbart efter endt alkoholbehandling kommer i en eller anden form for beskæftigelse, hvis borgeren ikke har et job. 19

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011 Årsrapport RusmiddelRådgivning 2011 Indhold Indledning... 3 Organisering... 3 Beliggenhed... 4 Lovgrundlag... 4 Målgruppe og formål... 5 Budget... 6 RusmiddelRådgivnings opgaver... 6 Rusmiddelbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Velfærdsservice Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/11233 Dato: 25-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 445 Offentligt Evaluering af frikommuneforsøg Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Gentofte Kommune

Læs mere

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt.

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udvikling og indsatser på misbrugsområdet Social, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 24. august 2017 Sagsbeh.: Volkan/ Tine/ Dines/ Vinnie/ Maibritt

Læs mere

Rusmiddelområdet i hvidovre kommune Alment praktiserende læger i hvidovre. Information om Hvidovre Kommunes samlede tilbud på RUSMIDDELOMRÅDET

Rusmiddelområdet i hvidovre kommune Alment praktiserende læger i hvidovre. Information om Hvidovre Kommunes samlede tilbud på RUSMIDDELOMRÅDET Afsender: Modtager: Rusmiddelområdet i hvidovre kommune Alment praktiserende læger i hvidovre Information om Hvidovre Kommunes samlede tilbud på RUSMIDDELOMRÅDET Denne pjece giver et samlet overblik over

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE Råd og vejledning Anonym rådgivning Ambulant stofbehandling Dag- og døgnbehandling Behandlingstilbud til unge under 25 år Netværk og selvhjælpsgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Vedr. journalnummer Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2015-18992 Dato: 18-11-2016 Vedr. journalnummer 230135 Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune ambulant alkoholbehandling Du har den 12. marts 2015 som advokat

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Sammen om ny velfærd. Datadrevet effektiviseringsprojekt

Sammen om ny velfærd. Datadrevet effektiviseringsprojekt Sammen om ny velfærd Datadrevet effektiviseringsprojekt Disposition Lidt om Halsnæs Kommune Overordnet om projektet Dataanalyse Projektets faser Halsnæs Kommune Indbyggertal: 31.000 Større Byer: Hundested,

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling.

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling. ALKOHOL Råd og vejledning Støtte til pårørende Anonym rådgivning Anonym Ambulant behandling Familierådgivning Selvhjælpsgrupper Dag- og døgnbehandling Telefonlinjer Akuthenvendelse 1 Alkoholbehandling

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere