Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet"

Transkript

1 Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar

2 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg Rusmiddelcenter i Notatet er udarbejdet af Center for Socialfaglig Udvikling (CSU), Aarhus Kommune, og baserer sig på kvantitative data i form af ASI-indskrivninger og opfølgninger fra ASI (Addiction Severity Index) er et spørgeskema, der anvendes ved visitation, behandling, opfølgning/evaluering af behandlingsforløbet samt til forskningsformål. Spørgeskemaerne dækker over følgende syv vurderingsområder: alkohol, psykisk og fysisk helbred, arbejde og økonomi, familiære og sociale forhold og kriminalitet (Sundhedsstyrelsen, 2006). Analyserne baserer sig konkret på i alt 69 ASI-indskrivninger fra 2012 samt 26 tre mdr. opfølgninger og 40 seks mdr. opfølgninger. Det svarer til, at vi har opfølgninger på hhv. 38 % og 57 % af de pågældende klienter 1. I det følgende redegøres for klienternes effekter efter seks måneder i behandling, idet datagrundlaget her er bedst. Formålet med analyserne er: - For det første at kortlægge de samlede behandlingseffekter for klienterne (på de syv vurderingsområder). - For det andet ønsker vi at se nærmere på, hvad der kendetegner de klienter der særligt opnår gode effekter i forhold til dem, der ikke får så meget ud af behandlingen. Herved kan Rusmiddelcentret få en pejling på, hvilke klientgrupper der allerede profiterer af behandlingen og hvilke grupper der måske skal have større opmærksomhed og måske andre tilbud i fremtiden. 2. Behandlingseffekter De klienter, der har været indskrevet i Skanderborg Rusmiddelcenter i 2012, er udover at have et stort alkoholmisbrug også kendetegnet ved at have problemer på en række andre felter. Først og fremmest har de mange psykiske problemer og en del fysiske problemer muligvis som følge af deres misbrug (sammenhængen er dog ikke nødvendigvis entydig). Herudover er de typisk også ganske besværede af økonomiske problemer. En del af klienterne oplever også at have konflikter med familie og venner samt udfordringer med kriminalitet. Disse problemområder fylder dog væsentlig mindre end de førstnævnte. Analyserne viser, at klienterne efter seks måneder har opnået gode effekter på stort set alle vurderingsområder. De største effekter ses på følgende områder: 1 Analyser viser, at de klienter vi har opfølgningsdata på stort set er repræsentative i forhold til den samlede klientgruppe. Resultaterne tegner derfor et validt billede af de samlede behandlingseffekter. 2

3 Alkoholmisbruget reduceres kraftigt Klienternes overforbrug af alkohol mere end halveres (fra godt 13 dage med overforbrug til godt 5 dage om måneden) Der bruges væsentlig færre penge på alkoholforbrug (fra 860 kroner til ca. 300 kroner i måneden) Klienterne oplever væsentlig færre dage med alkoholproblemer (fra knap 16 dage med problemer til knap 7 dage om måneden) Ligeledes reduceres klienternes oplevede besvær med alkoholproblemer (fra knap 2,8 til 1,8 på en skala fra 0-4) De psykiske belastninger reduceres Klienterne oplever en stor reduktion i antallet af dage med psykiske problemer (fra 19 dage med problemer til 11 dage om måneden) Ligeledes reduceres klienternes oplevede besvær med psykiske problemer (fra 2,7 til 1,5, på en skala fra 0-4) Færre fysiske problemer Klienterne oplever væsentligt færre dage med fysiske problemer (fra 10 dage med problemer til knap 5 dage om måneden) Ligeledes reduceres klienternes oplevede besvær med fysiske problemer (fra 1,5 til 0,8 på en skala fra 0-4) Familierelationer forbedres Klienterne oplever en lille reduktion i antallet af dage med familierelaterede konflikter (fra knap 4 dage med konflikt til godt 3 dage om måneden) Ligeledes reduceres klienternes oplevede besvær med familieproblemer (fra 1,5 til 1, på en skala fra 0-4) Sociale relationer i øvrigt styrkes også Klienterne oplever også en reduktion i antallet af dage med konflikter med andre personer (fra knap 3 dage med konflikt til knap 1 dag om måneden) Ligeledes halveres klienternes besvær med sociale relationer (fra 1,4 til 0,7, på en skala fra 0-4) Kriminalitet lille forbedring Klienterne er ved indskrivningen kun i begrænset omfang involveret i illegale aktiviteter og disse vurderes ikke at være af særlig alvorlig karakter. Efter seks måneder i behandling vurderer klienterne, at deres eventuelle kriminalitetsaktiviteter er blevet endnu mindre alvorlige (fra 0,4 til 0,2, på en skala fra 0-4) Klienterne rykker sig til gengæld mindre på job - og beskæftigelsesområdet, hvor resultaterne således er mere blandede: Færre dage med betalt arbejde Klienterne oplever færre dage med arbejde mod betaling efter behandlingsforløbet (fra godt 13 dage med arbejde ved indskrivningen til godt 7 dage om måneden efter seks måneder i behandling) Klienterne oplever gennemsnitligt en lille reduktion i arbejdsindkomst, hvilket dog skal læses med forbehold, da 3

4 der kun er viden fra syv klienter 2 (fra kr. til kr. om måneden) Dog - reduceret besvær med arbejdsmæssige og økonomiske problemer Klienterne oplever at være mindre besværet af deres arbejdsmæssige problemer efter seks måneder i behandling (fra 1,4 til 0,9, på en skala fra 0-4) Ligeledes oplever klienterne mindre besvær med økonomiske problemer (fra 2,8 til 1,4, på en skala fra 0-4) Opsamling del 1 Resultaterne viser overordnet, at Misbrugscentret i høj grad løfter sin kerneopgave i forhold til klienternes misbrugsproblemer, men også mere bredt i forhold til at afhjælpe psykiske, fysiske og familiemæssige problemstillinger mv. Vi ser dog også tegn på, at Rusmiddelcentret med fordel kunne styrke samarbejdet med Jobcentret og måske andre aktører omkring den beskæftigelsesrettede indsats for klienterne, idet effekterne her er mindre entydige. 3. Hvad kendetegner klienter med gode effekter? Analyserne ovenfor beskriver de gennemsnitlige resultater for de indskrevne klienter. Disse kan imidlertid dække over store variationer fra klient til klient, og de giver ikke direkte anledning til læring for Rusmiddelcentret. I det følgende ser vi derfor nærmere på, hvad der kendetegner de klienter, der særligt opnår gode effekter i forhold til dem, der ikke får så meget ud af behandlingen. Herved kan Rusmiddelcentret få en bedre forståelse af, hvem der allerede profiterer af behandlingen, og hvem der kunne sættes mere fokus på. Man kan definere god effekt på flere forskellige måder. I dette tilfælde har CSU valgt at definere god effekt både snævert (med fokus på misbrugsreduktion 3 ) og mere bredt (som forbedringer målt på alle de syv vurderingsområder 4 ). Kendetegn for klienter der opnår god effekt (misbrugsreduktion) Når vi kigger på de klienter, der opnår god effekt ved den snævre definition, altså misbrugsreduktion, så ser vi en række signifikante sammenhænge. De ældre klienter opnår bedre effekter. Således er de klienter, der reducerer deres misbrug mest, gennemsnitligt 50 år, mens de klienter, som ikke reducerer deres misbrug ret meget, gennemsnitligt er 40 år. Det illustreres i figuren herunder. 2 De øvrige har ikke ønsket at opgive deres arbejdsindkomst. 3 God effekt er defineret som en reduktion af forbruget på mellem 50 og 100 procent. 4 Baseret på en score, som angiver en samlet reduktion i besvær på de syv fokusområder. 4

5 Figur 1: Aldersgennemsnit for klienter med hhv. god og dårlig effekt (misbrugsreduktion) År God effekt (stor misbrugsreduktion) Dårlig effekt (lille/ingen misbrugsreduktion) Kvinder opnår bedre effekter. Kvinder reducerer i større grad deres alkoholforbrug betydeligt, eller stopper helt deres alkoholmisbrug, sammenlignet med mænd, jf. figur 2. Mens gruppen af klienter med gode effekter omfatter 41 % kvinder, så er andelen af kvinder væsentlig mindre (20 %) i gruppen af klienter med dårlige effekter. Figur 2: Kønsfordeling for klienter med hhv. god og dårlig effekt (misbrugsreduktion) % 41 Mænd 40 Kvinder God effekt Dårlig effekt Herudover ser vi, at de klienter, der opnår god effekt, på nogle områder er mere besværede, og på andre områder er mindre besværede end klienterne med dårlige effekter. Mens de således er mere besværede af deres alkoholforbrug og af deres fysiske problemer end gennemsnittet af klienter, så er de mindre besværede rent økonomisk, jf. figur 3 nedenfor. Figur 3: Besvær med fysiske problemer, økonomi og alkoholproblemer for klienter med hhv. god og dårlig effekt (misbrugsreduktion) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,9 1,3 1,4 3,0 2,1 2,2 God effekt Dårlig effekt 5

6 Det kunne indikere, at de klienter, der bedst kommer ud af misbruget, på den ene side har et stort besvær (og måske derfor en stor motivation?) mens de på den anden side også har flere ressourcer rent økonomisk og uddannelsesmæssigt/kognitivt (sidstnævnte fremgår ikke her). Denne kombination synes at være gavnlig i forhold til at få et stort behandlingsudbytte. Kendetegn for klienter der opnår god effekt i bred forstand (på de syv vurderingsområder) Ved den bredere definition af god effekt ser vi nogenlunde samme tendenser. Også her er kvinderne og de ældre klienter overpræsenterede. Klienter, der opnår god effekt i en bred forstand, er således ved indskrivningen typisk: Ældre. Klienter med god effekt er gennemsnitligt 48 år, mens klienter med dårlige effekter gennemsnitligt er 42 år. Kvinder. Igen ser vi, at der er forholdsvist flere kvinder, der opnår gode effekter. Forholdsvist veluddannede. Således har 33 % af dem med god effekt en lang eller mellemlang videregående uddannelse mod kun 23 % af dem med dårlig effekt. Tilsvarende har 37 % af dem med dårlig effekt ingen uddannelse, mod kun 21 % af dem med god effekt. Mere besværede af arbejde. Klienterne med god effekt vurderer deres arbejdsmæssige besvær til 1,8, på en skala fra 0-4, hvorimod klienter med dårlig effekt kun har et besvær på 0,9. Mere besværede af psykiske problemer. Klienterne med god effekt vurderer deres besvær med psykiske problemer til 2,9 på en skala fra 0-4, hvorimod klienter med dårlig effekt har et besvær på 2,2. Opsamling del 2 Analyserne viser, at der er systematisk forskel på, hvor meget de enkelte klientgrupper i Rusmiddelcentret profiterer af behandlingen. Der er således en klar tendens til, at de ældre kvinder med forholdsvis mange ressourcer (i forhold til uddannelse og økonomi) får mere ud af behandlingen end fx mænd og yngre klienter. Det kunne derfor være relevant at overveje, om de nuværende behandlingstilbud så at sige taler mere til visse grupper frem for andre, og om der kunne etableres alternative behandlingstilbud for fx de yngre klienter og mænd. Det kunne være relevant at supplere denne analyse med en kvalitativ undersøgelse af, hvordan de yngre klienter og mændene oplever behandlingsforløbene. Herved kunne man få bedre indsigt i, hvilke barrierer nogle af klienterne oplever, og mere kvalificerede forslag til justeringer af den fremtidige behandlingsindsats. En anden interessant tendens er, at Rusmiddelcentret har stor succes med de klienter, der er meget besværede af såvel deres misbrug som af psykiske og fysiske problemer. Der er således ikke kun tale om, at Rusmiddelcentret fokuserer på de ressourcestærke klienter og de nemme tilfælde. Derimod illustrerer analyserne, at Rusmiddelcentret har succes med den helhedsorienterede tilgang til behandlingsarbejdet og at man i høj grad også formår at favne og hjælpe de mest udsatte klienter. 6

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH 01:2010 NOTAT HENNING BJERREGÅRD BACH MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION NOTAT MÅLINGER

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere