Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger"

Transkript

1 Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

2 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger 2.udgave, maj 2012

3 3 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Indledning Denne vejledning indeholder gode råd og praktisk information til jer, der skal skrive en akkrediteringsansøgning. Vejledningen er udarbejdet af akkrediteringssekretariatet, der er forankret i Straffuldbyrdelseskontoret ved Direktoratet for Kriminalforsorgen. Akkrediteringssekretariatets opgave er at igangsætte og afslutte akkrediteringsforløb, indkalde til møder samt at give gode råd om, hvordan I udarbejder en akkrediteringsansøgning. I vil få tilknyttet en repræsentant fra sekretariatet, som vil være jeres kontaktperson igennem forløbet. I vejledningen kan I orientere jer om formålet med akkreditering og få gode råd til, hvordan udarbejdelsen af ansøgningen kan planlægges bedst muligt. Vejledning vil også indeholde en beskrivelse af, hvordan en akkreditering normalt forløber mht. deadlines og afholdelsen af det endelige akkrediteringsmøde, hvor ansøgningen vurderes af et eksternt ekspertpanel. Hvad er akkreditering? Kriminalforsorgen har siden 2005 anvendt akkreditering som metode til at vurdere, om misbrugsbehandlingen i vores institutioner lever op til standarderne for god behandling. Akkreditering er en vurdering af, om behandlingsudbyderen er kompetent til at praktisere misbrugsbehandling indenfor Kriminalforsorgen, og at behandlingen kan forventes at bidrage positivt til den indsattes resocialiseringsproces. Behandlingstilbud både i og uden for Kriminalforsorgen retter sig mod forskellige målgrupper og tager også afsæt i forskellige forståelser af, hvad et misbrug er. Behandlingsmetoderne kan derfor variere fra den ene udbyder til den anden. Kriminalforsorgen ønsker med akkrediteringen at opnå viden om, præcis hvilken forståelse og hvilke behandlingsmetoder, der arbejdes med i institutionerne. Akkreditering er en evalueringsform, der har fokus på kvalitetsudvikling af behandlingen snarere end behandlingens resultater. Det, der beskrives i en akkrediteringsansøgning, er altså indholdet og udførelsen af behandlingen samt rammerne herfor. Alle behandlingstilbud i Kriminalforsorgen er kontraktligt forpligtet til at medvirke til akkreditering.

4 4 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Udbytte af en akkreditering Når behandlingen er akkrediteret, har I opnået et kvalitetsstempel og betragtes formelt set som egnede til at bedrive behandling i Kriminalforsorgen. Akkrediteringsansøgningen kan samtidig fungere som en manual, som nye medarbejdere kan drage nytte af i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen er let at læse og forstå, så udefrakommende let kan danne sig et billede af, hvordan behandlingen gennemføres. Hvem bedømmer? Et akkrediteringspanel bedømmer den endelige ansøgning. Panelet består af eksperter, der er udvalgt på baggrund af deres viden om og erfaring med misbrugsbehandling, socialt udsatte, straf og resocialisering. Panelets vurdering af behandlingstilbuddet sker med afsæt i forskning om, hvilke behandlingsmetoder der virker bedst i fængsler. Panelets bedømmelse kan betragtes som et videnskabeligt kvalitetstjek af behandlingen. Panelets medlemmer pr. 1. maj 2012 er: Anette Søgaard Nielsen, Centerleder ved alkoholbehandlingen i Odense Kommune Peter Ege, Socialoverlæge ved Socialforvaltningen i Københavns Kommune Mads Uffe Pedersen, Centerleder ved Center for Rusmiddelforskning Flemming Balvig, Professor ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Jacob Als, Administrerende direktør for Als Research ApS Tore Andreassen, Projektleder ved Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet i Norge og medlem af akkrediteringspanelet i Norge Katrine Schepelern Johansen, Antropolog ved Københavns Universitet

5 5 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Akkrediteringsforløbet Et akkrediteringsforløb består af følgende: Opstartsmøde med akkrediteringssekretariatet Udarbejdelse af akkrediteringsansøgningen Vejledning og sparring med akkrediteringssekretariatet Aflevering af akkrediteringsansøgning Akkrediteringsmøde og panelets bedømmelse Akkrediteret og hva så? Opstartsmøde med akkrediteringssekretariatet Et akkrediteringsforløb indledes med, at sekretariatet og den institution, hvor behandlingen foregår, afholder et kort møde, hvor behandlingstilbuddet i den pågældende institution drøftes. Umiddelbart herefter vil mødet fortsætte med behandlingsudbyderen. Her vejledes om den akkrediteringsproces, der ligger forude. Opstartsmødet afholdes normalt et halvt år før, at akkrediteringsansøgningen skal vurderes. Udarbejdelsen af en akkrediteringsansøgning Udarbejdelsen af en akkrediteringsansøgning er alene behandlingsudbyderens opgave og ansvar. Medarbejderne fra den pågældende institution eller afdeling, hvor behandlingen finder sted, indgår dog oftest som sparringspartner ved udarbejdelsen af en akkrediteringsansøgning. Det kan være en god idé, at I som ansøgere sammen med repræsentanter fra den institution, hvor behandlingen praktiseres, allerede tidligt i akkrediteringsforløbet får lagt en tidsplan og struktureret akkrediteringsforløbet. I kan eksempelvis nedsætte en styregruppe, der indkalder til møder, sørger for at deadline overholdes, og at opgaverne fordeles. Det kan også være en god idé, at I sætter hele dage af til at drøfte de enkelte kriterier. Sparring med akkrediteringssekretariatet Når I har udarbejdet et udkast til akkrediteringsansøgningen, er det muligt at få ansøgningen til gennemlæsning hos sekretariatet én gang før akkrediteringsmødet. Sekretariatet vil give en kort tilbagemelding, der vil fokusere på hovedlinjerne i ansøgningen, og give jer et bud på, hvad panelet sandsynligvis vil være interesseret i at få uddybet på selve akkrediteringsmødet. I kan bruge tilbagemeldingen som en forberedelse til mødet, men den er ikke en egentlig vurdering eller forhåndsgodkendelse af ansøgningen.

6 6 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Vælger I at sende udkastet til gennemsyn inden aflevering, skal det være sekretariatet i hænde senest én måned før akkrediteringsmødet. Udkastet sendes til kontaktpersonen i Direktoratet samt til Aflevering af akkrediteringsansøgning Når ansøgningen foreligger i endelig form, skal I sende den jf. nedenstående liste. Akkrediteringssekretariatet har råderet over den færdige ansøgning og har ret til at offentliggøre og distribuere den. Modtager navn Antal, der skal fremsendes Papirform eller mail Frist for modtagelse Akkrediteringspanelet (adresseliste rekvireres hos sekretariatet) Ét eksemplar til hvert af panelmedlemmerne Papirform Senest 14 dage før den fastlagte dato for akkrediteringsmødet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Mrk. Akkrediteringsansøgning Fem eksemplarer Papirform Senest 14 dage før den fastlagte dato for akkrediteringsmødet samt CC til kontaktpersonen i sekretariatet Ét eksemplar Pr. mail Senest 14 dage før den fastlagte dato for akkrediteringsmødet Akkrediteringsmødet Til akkrediteringsmødet vil panelets medlemmer samt mindst to personer fra sekretariatet deltage. Derudover deltager I som ansøgere samt repræsentanter fra den institution, hvor behandlingen foregår - normalt den arbejdsgruppe, der har skrevet akkrediteringsansøgningen. Et akkrediteringsmøde forløber således: 1. Akkrediteringspanelet drøfter den ansøgning, der skal bedømmes. Udover panelet er sekretariatet til stede. Drøftelserne leder frem til en række spørgsmål, som panelet ønsker, at arbejdsgruppen skal svare på. Varighed: ca. 1 time

7 7 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger 2. Arbejdsgruppen inviteres ind og får indledningsvist mulighed for en kort mundtlig præsentation (ca. 10 min). Præsentationen kan bl.a. indeholde en beskrivelse af oplevelser og erfaringer med udarbejdelse af ansøgningen samt hvilke overvejelser, de har gjort sig vedrørende behandlingen i fremtiden. Derefter stiller panelet deres spørgsmål til arbejdsgruppen. Varighed: ca. 45 min 3. Panelet drøfter ansøgningen på ny - nu også med udgangspunkt i arbejdsgruppens svar. Drøftelsen resulterer i en bedømmelse af, om hvert enkelt kriterium, og akkrediteringsansøgningen som helhed, lever op til kravene for akkreditering. Panelet drøfter også, hvordan behandlingstilbuddet kan videreudvikles. Varighed: ca. 20 min. 4. Arbejdsgruppen inviteres ind igen, og panelet gennemgår den samlede bedømmelse og deres anbefalinger. Varighed: ca. 20 min. Sekretariatet skriver referat af akkrediteringsmødet, der efterfølgende sendes ud til alle deltagere. Panelets bedømmelse af de enkelte kriterier Akkrediteringspanelet foretager for hvert enkelt kriterium en vurdering af, om kriteriet opnår enten 2 point, 1 point eller 0 point. 2 point gives for et kriterium, der er fuldstændigt opfyldt. For at opnå denne bedømmelse skal det via beskrivelsen fremgå, at behandlingstilbuddet opfylder de væsentligste krav og formål, der er indeholdt i kriteriet. 1 point gives for et kriterium, der er delvist opfyldt. Et kriterium opnår denne bedømmelse, hvis det ud fra beskrivelsen vurderes, at behandlingstilbuddet kun delvist opfylder de væsentligste krav og formål, der er indeholdt i kriteriet. 0 point gives for et kriterium, der ikke er opfyldt. Et kriterium får denne bedømmelse, hvis det ud fra beskrivelsen vurderes, at behandlingstilbuddet ikke opfylder hovedparten af de væsentligste krav og formål, der er indeholdt i kriteriet. Panelets bedømmelse af akkrediteringsansøgningen Akkrediteringspanelet foretager på baggrund af den skriftlige ansøgning og samtalen med arbejdsgruppen en samlet vurdering af, om behandlingstilbuddet kan akkrediteres. Nedenfor følger

8 8 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger en beskrivelse af, hvilke mulige bedømmelser der findes samt hvilke krav, der er forbundet med disse. Bedømmelse Akkrediteret Krav for at opnå bedømmelsen Ansøgningen skal opnå minimum 13 point ud af 16 mulige. Behandlingstilbuddet skal opnå 2 point for hhv. kriterium 1 (Behandlingsmodel), kriterium 5 (Etik) samt kriterium 8 (Dokumentation og kvalitetssikring). Ingen kriterier må tildeles 0 point. Akkrediteret med vilkår Ansøgningen skal opnå minimum 10 point ud af 16 mulige. Ingen kriterier må tildeles 0 point. Bedømmelsen gives, når panelet vurderer, at behandlingstilbuddet kan opnå akkreditering, hvis der forinden gennemføres en række mindre ændringer. Panelet kommer med anbefalinger til, hvordan behandlingstilbuddet bør forbedres. Behandlingstilbuddet akkrediteres på vilkår om, at ansøgeren indenfor en given tidsramme fremsender en revideret ansøgning, der forelægges panelet. Ikke akkrediteret, men udviklingsbart Ansøgningen skal opnå minimum 8 point ud af 16 mulige Kriterium 1 (Behandlingsmodel) skal opnå minimum 1 point. Bedømmelsen gives, når panelet vurderer, at behandlingstilbuddet kan opnå akkreditering, hvis det forinden gennemgår et omfattende udviklingsarbejde. Panelet kommer med anbefalinger til, hvordan behandlingstilbuddet bør forbedres. Ansøgeren skal indenfor en given tidsramme fremsende en ny ansøgning, der forelægges panelet. Ikke akkrediteret Der tildeles ikke point for de enkelte kriterier. Bedømmelsen gives, når panelet vurderer, at behandlingstilbuddet grundlæggende ikke lever op til standarderne for god behandling, og at det ikke kan udvikles til at få status som akkrediteret. Akkrediteret og hva så? Akkreditering er en fortløbende proces, der ikke afsluttes ved akkrediteringsmødet og panelets bedømmelse. Selv hvis et behandlingstilbud opnår at blive fuldt akkrediteret, er behandlingsudbyderen forpligtet til løbende at dokumentere, hvorvidt behandlingen udføres som beskrevet i ansøgningen.

9 9 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger For behandlingstilbud, der akkrediteres med vilkår eller bedømmes som udviklingsbart, gælder det, at der skal udarbejdes en revideret eller en ny akkrediteringsansøgning. Sker det, at et behandlingstilbud ikke vurderes som udviklingsbart, er behandlingstilbuddet ikke egnet til at bedrive behandling i Kriminalforsorgens institutioner, og kontrakten vil som hovedregel ikke blive fornyet. I oversigtsskemaet nedenfor fremgår det, hvilke aktiviteter der følger efter de bedømmelser, en akkrediteringsansøgning kan opnå. 1 år efter bedømmelsen 2 år efter bedømmelsen 3 år efter bedømmelsen 4 år efter bedømmelsen 5 år efter bedømmelsen Aktiviteter for et akkrediteret behandlingstilbud Sekretariatet afholder et opfølgende møde med behandlingsudbyder og fængslet Behandlingsudbyderen fremsender relevant dokumentation til sekretariatet. Behandlingsudbyderen fremsender relevant dokumentation til sekretariatet. Behandlingsudbyderen fremsender relevant dokumentation til sekretariatet. Der skal ansøges om genakkreditering. Aktiviteter for et behandlingtilbud akkrediteret med vilkår Der fremsendes en revideret ansøgning, og der afholdes akkrediteringsmøde, hvor panelet afgiver ny bedømmelse Aktiviteter for et udviklingsbart, men ikke akkrediteret behandlingstilbud Der fremsendes en ny ansøgning, og der af holdes akkrediteringsmøde, hvor panelet afgiver ny bedømmelse Aktiviteter for et ikke akkrediteret behandlingstilbud

10 10 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Maj 2012

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere