Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt"

Transkript

1 Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens

2 Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 5: Fotograf ved JS Danmark A/S Side 13: Niels Åge Skovbo Side 17: Nicky Bonne Side 18: Fotograf Ole Mortensen Side 21: Niels Åge Skovbo Side 23: Niels Åge Skovbo Side 36: Niels Åge Skovbo Side 39: Niels Åge Skovbo

3 Indhold 1. Indledning Hospitalets profil Udfordringer og indsatsområder Demografi og aktivitetsudvikling Aktivitetsudvikling og arealbehov Den funktionelle logistiske hovedidé Fremtidige forhold Koncepter Akuthospitalet Psykiatri Ambulantaksen - daghospital Faglige fællesskaber kloge naboskaber Patient- og arbejdsmiljø Uddannelse og forskning Øvrige renoveringer Revideret Generalplan for HEH: Program Delprogram 0: Nødvendige forberedelser Delprogram 1: Akuthospitalet Første del Delprogram 2: Akuthospitalet Anden del Delprogram 3: Akuthospital tredje del Tidsplan Forventet investeringsbehov Fleksibilitet og elasticitet i byggeriet Tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende og via offentlige transportmidler Omstillingsomkostninger og snitflade til driften Effektiv drift og rationelle patientforløb Organisation Indhold Generalplan

4 1. Indledning Hospitalsenheden Horsens har en vision om et Sundhedsvæsen på højt, internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Derfor har der løbende siden 2007 været arbejdet på at tilpasse og modernisere hospitalets fysiske rammer i et samlet program en Generalplan - således at de fysiske rammer understøtter Hospitalsenhedens primære arbejde med patienten. Dette dokument Generalplan 2013 er resultatet af en ajourføring og revision af forudgående ud- og ombygningsplaner. Det er fortsat formålet med generalplanen at skabe en overordnet ramme og et grundlag for beslutninger om konkrete udbygningsog moderniseringsprojekter på hospitalet, for at: muliggøre varetagelse af akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau efter nutidens standarder som et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland skabe et godt patient- og arbejdsmiljø gennem modernisering af utidssvarende bygningsmæssige rammer skabe bygningsmæssig kapacitet til en væsentlig aktivitetsudvidelse på hospitalet i Horsens som følge af udvidelse af optageområdet, hel eller delvis lukning af mindre hospitalsenheder samt udsigt til kraftig befolkningstilvækst over en lang årrække I forhold til akuthospitalet i Horsens, er nærmeste akutsygehus i Region Syddanmark Kolding Sygehus i en afstand af 60 km. Nærmeste akuthospital i Region Midtjylland er Aarhus Universitetshospital, Skejby, i en afstand af 55 km. I Generalplan 2013 er de bærende principper fra tidligere programmer fastholdt. Programmet beskriver hovedprincipperne i udbygningsplanen og skitserer omfanget af den nødvendige udvidelse til akuthospital. Endvidere beskrives modernisering af eksisterende bygninger med henblik på at skabe tidssvarende fysiske patient- og arbejdsmiljøer. Revisionen tjener følgende formål: Igangsætningen af de første byggeprojekter har gjort det nødvendigt med mere specifikke planer for disponering af nuværende og nye bygningsarealer. Derfor indeholder Generalplan 2013 en beskrivelse af den fremtidige placering af funktioner på hospitalet Der er siden 2010 sket ændringer i Generalplanens forudsætninger. Det gælder for eksempel nedlæggelse af neurologiske senge samt valg af OPP i forbindelse med etablering af parkeringshus. Derfor er areal- og udgiftsskøn revideret Generalplan 2013 præsenterer et ajourført grundlag for beslutninger om bygge- og finansieringstakt for alle generalplanens faser via regionens anlægsbudget Generalplan 2013 præsenterer et ajourført grundlag for arbejdet med de konkrete nybygnings- og ombygningsprojekter i de kommende år herunder som grundlag for planlægning og udbud af de næste byggeprojekter Generalplanesrevisionen er udarbejdet med bistand fra C.F. Møller arkitekter og Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører Forudgående proces: 2007 blev der udarbejdet en generalplan for udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens 2008 udarbejdedes et Screeningsmateriale, der blev forelagt Regeringens Rådgivende Udvalg Vedrørende Hospitalsbyggeri med henblik på indstilling til Statens Kvalitetsfondsmidler 2009 og 2010 revideredes planen med baggrund i Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Hospitalsbyggeris nye arealstandarder og forudsætninger om aktivitetsudvikling og effektivisering af patientforløb. Planen blev præsenteret til anden prioriteringsrunde af statens kvalitetsfondsmidler Det blev klart, at en udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens bliver finansieret via Regionale midler og ikke som en del af statens kvalitetsfondsmidler 4 Generalplan Indledning

5 Generalplanen er den overordnede ramme for de mange fysiske forandringer, der skal finde sted på hospitalet i de kommende år. Den indeholder beskrivelser af den overordnede struktur og af hovedtrækkene i placering og fordeling af sengekapacitet, ambulatorier, operationsstuer osv. Med andre ord er den et katalog over de forskellige delprogrammer og projekter, som skal gennemføres over en årrække. Med afsæt i generalplanen gennemføres der en planlægnings- og byggeproces for hvert enkelt byggeri/ moderniseringsprojekt. Først i den forbindelse skal der træffes beslutninger på et højere detaljeniveau, såsom konkret indretning, ruminddeling osv. Generalplanen i tal: Udvidelse af bygningsmassen på hospitalet i Horsens med ca m2. Modernisering og ombygning af hovedparten af de eksisterende bygninger i Horsens på i alt m2, hvoraf hovedparten er opført før Investeringer for godt 800 mio. kr. heraf en andel drifts- og vedligeholdelsesnødvendige indsatser. Lagsigtet kapacitet:»» Ca. 40 akutpladser samt skadestuer og lægevagt»» 16 operationsstuer og 5 endoskopistuer»» 9-10 intensivpladser»» Ca. 99 ambulatorierum»» Ca. 223 ordinære senge.»» Billeddiagnostisk afdeling med MR, CT, røntgen og ultralyd»» Centrallaboratorium samt apoteksfilial 1. Indledning Generalplan

6 2. Hospitalets profil Hospitalsenheden Horsens (HEH) er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland og varetager akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau for patienter bosiddende i Horsens, Odder, Hedensted eller Skanderborg kommuner. Hospitalet skal dermed dække den sydøstlige del af Regionen. HEH varetager følgende specialer: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, reumatologi, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, obstetrik, anæstesiologi, diagnostisk radiologi, laboratoriemedicin/klinisk biokemi, fysioterapi og ergoterapi. Derudover har HEH en palliativ enhed. I henhold til Hospitalsplanen for Region Midtjylland har HEH en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for det kirurgiske speciale. Der er etableret fællesfunktioner med Aarhus Universitetshospital eller Regionshospitalet Randers inden for følgende specialer/funktioner: Pædiatri, urologi, neurologi, nefrologi (hæmodialyse - satellitfunktion), hæmatologi og patologi. Endvidere er der en afdeling af Hospitalsapoteket fra Aarhus Universitetshospital på HEH. Hospitalsenheden Horsens fokuserer på at optimere de akutte patientforløb og har siden 1. januar 2009 haft en velfungerende, mindre, fælles akutafdeling for hele hospitalet. I 2012 er der i en ny bygning etableret 8 nye akutpladser i Akutafdelingen som en delvis, midlertidig afhjælpning af påtrængende pladsproblemer. Kapaciteten skal dog forøges betydeligt, for at akutafdelingen kan betjene hele hospitalet. Hospitalsenheden Horsens har en stærk innovationsprofil. Der arbejdes således strategisk og systematisk med innovation. Dette kommer til udtryk på en lang række områder - herunder at HEH fungerer som foregangshospital inden for it-teknologi. Innovationsprofilen udvikles videre som strategisk virkemiddel med fokus på hospitalets overordnede strategiske mål om patientinddragelse, kvalitet og sammenhæng. Derudover samarbejder HEH med andre hospitaler, kommuner og praksissektoren, og der er fokus på en stadig styrkelse af innovationskulturen overalt på hospitalet. Etablering af en sygeplejerskeuddannelse, et stigende antal uddannelsesstillinger for læger samt et øget antal andre uddannelses- og elevpladser styrker HEHs muligheder for at varetage sin funktion som uddannelsessted. Endvidere er der i 2012 etableret en samlet forskningsenhed med fysisk samling af hospitalets kliniske lektorer og ph.d.-studerende og et Simulations og Innovationscenter (SiC). HEH har en betydelig, dagkirurgisk aktivitet. Foruden et moderne, dagkirurgisk center, er der en stor endoskopienhed, hvor HEH foruden eget optageområde blandt andet årligt varetager et stort antal endoskopiske undersøgelser for borgere i Aarhus Kommune. Fra 2014 skal HEH varetage en væsentlig andel af aktiviteten i forbindelse med national screening for tarmkræft. Hospitalsenheden Horsens rummer desuden: Fertilitetsklinikken, Sundhedscenteret i Skanderborg samt Livsstilscenteret i Brædstrup, der behandler patienter med svær overvægt, diabetes, hjertekarsygdomme, lungesygdomme eller osteoporose. I 2012 er sengekapaciteten i Brædstrup og Odder lukket, bortset fra Livsstilscenteret, som forbliver i Brædstrup. De øvrige aktiviteteter er overført til matriklen i Horsens. Der er i december 2012 ibrugtaget en ny bygning til Kvindeafdelingen. Dermed frigøres der plads til den nødvendige kapacitet til aktiviteten fra Brædstrup, hvor de medicinske senge er afviklet i efteråret Generalplan Hospitalets profil

7 3. Udfordringer og indsatsområder 3.1. Demografi og aktivitetsudvikling Aktiviteten på Hospitalsenheden Horsens har i en årrække været i kraftig vækst. I perioden var væksten på 40%. Det skyldes fortrinsvist, at hospitalets optageområde efter regionsdannelsen er vokset fra under indbyggere i 2007 til indbyggere i 2012 det vil sige en stigning på ca. 50%. Det forventede befolkningstal i 2018 er endvidere efter de seneste prognoser ca. 6% højere end iflg. den prognose, som lå til grund for generalplanens 2007-udgave. Den forventede vækst i optageområdet er på 17% fra 2012 til 2040, hvilket er den næsthøjeste i Region Midtjylland, kun overgået af Aarhus Kommune. I 2007 var antallet af akutte indlæggelser (eksklusiv fødsler), svarende til 37 akutte indlæggelser pr. dag. Med det forøgede optageområde var der i akutte sygehusindlæggelser (eksklusiv fødsler), svarende til 47 akutte indlæggelser pr. dag. Det udvidede optageområde og befolkningsprognosen betyder, at behovet for en udvidelse af hospitalets fysiske rammer er påtrængende. I perioden efter 2018 er der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose en fortsat forventning om befolkningstilvækst i området: År indbyggertal Tabel 1 Forventet indbyggertal i optageområdet 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

8 Gl. Administration 3.2. Eksisterende bygningsmæssige forhold Hospitalsenheden Horsens ligger smukt placeret med et grønt areal, der grænser op til Horsens Fjord, kun adskilt af Strandpromenaden, som er en af byens hovedindfaldsveje. Den liggende patienttransport til hospitalet sker via en anden hovedindfaldsvej, Sundvej, der afgrænser hospitalet mod nord. I de nordligste bygninger (bygning 11) ligger dagkirurgien placeret ved Sundvej. Syd herfor ligger Behandlingsbygning Nord (bygning 4), der rummer modtagelse og akutafdeling samt lægevagt, operationsafdeling, vagtværelser, medicinsk ambulatorium og skopicenter samt hovedindgang med information. Fra Sundvej er der direkte adgang til behandlingsbygningen. Fra Behandlingsbygning Nord er der direkte adgang til Højhuset (bygning 5), hvor stueetagen rummer laboratoriet og de øvrige etager rummer medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske sengeafdelinger. Fra både Behandlingsbygning Nord og Højhuset er der direkte adgang til ambulatorierne samt billeddiagnostik i Behandlingsbygning Syd (bygning 6). I aksens sydligste del ligger Behandlingsbygning C (bygning 9) med fysioterapi, ergoterapi, varmtvandsbassin, hæmodialyse, Barselsafdelingen, Kvindeafdelingen inkl. fødegang samt fertilitetsklinik. I den nordøstlige kvadrant ligger pædiatrisk ambulatorium, jordemoderkonsultation, elevbygning (bygning 3), og maskinhus (Teknisk afdeling, bygning 1). Endvidere findes SiC Simulations- og Innovationscenteret (bygning 2) med plads til færdighedstræning og udviklingsaktiviteter samt Forskningsenheden. I 2013 omdannes det tidligere produktionskøkken til Service- og Logistikbygning (bygning 7) med service-, indkøbs- og lagerfunktion samt elværksted og medicoteknisk værksted. I 2012 er der gennemført en tilbygning til Behandlingsbygning Syd (bygning 6) i tre etager á ca. 450 m². Bygningen indeholder dels en mindre udvidelse af de hårdt trængte ambulante funktioner og akutafdelingen i henholdsvis niveau 1 og 2. I niveau 0 er der etableret køkken- og kantinefunktion. Psykiatrisk bygningskompleks ligger i den sydøstlige kvadrant (bygning 8). Bebyggelsen på Regionshospitalet Horsens er opført etapevis fra ca. år Hovedkomplekset er opført i Klimaskærmen kræver for størstedelen af bygningsmassen en omfattende facade- og vinduesrenovering. Med hensyn til afløbs og brugsvandsinstallationer er en stor del af rørsystemet tæret og trænger til udskiftning. Sideløbende med Generalplanen foretages der således vedligeholdelse og genopretning af de eksisterende bygninger og modernisering af tekniske installationer. Jordemoder Ambulatorier Teknisk Afdeling Service og logistikhus Simmulations og innovationscenter (SiC) Psykiatri Ambulatorier Sengeafdelinger Intensiv Centrallaboratorium Ambulatorier Kvindeafdeling IVF-Klinik Terapiafdeling Barselsafsnit Billediagnostisk Afdeling Ambulatorier Akutafdeling Central Operationsafdeling Ambulatorier P-Hus Administration Akutafdeling Centralkøkken Dagkirurgisk Center Endoskopienhed 8 Generalplan Udfordringer og indsatsområder

9 Horsens Byråd vedtog i 2011 en lokalplan for området, med det formål, at sikre at nybyggeri indpasses i en arkitektonisk helhed, at bevare hospitalsområdets grønne karakter samt at sikre tilstrækkelige parkeringsforhold. Bygningsmassens alder medfører i sig selv et påtrængende moderniseringsbehov. Både for at skabe et tidssvarende patient- og arbejdsmiljø og for at sikre bæredygtige, tilstrækkelige og sikre forsyningssystemer Aktivitetsudvikling og arealbehov Grundlaget for planlægningen er Region Midtjyllands beslutning om HEHs fremtidige rolle som akuthospital i Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted Kommuner. Kapacitetsbehovet er beregnet ved fremskrivning af patientaktiviteten i 2011 inklusiv det forøgede optageområde og med en forudsætning om at hjemtage aktivitet fra Skanderborg, Odder og Hedensted Kommuner fra nabohospitaler. Fremskrivningen er foretaget i to tempi, hvor der først er foretaget en fremskrivning af befolkningsgrundlaget på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til udviklingen i optageområdet. Denne fremskrivning er derefter korrigeret for den forventede fremtidige demografiske sammensætnings forbrug af sengedage. Der er således i beregningsgrundlaget taget højde for en relativt høj tilvækst af ældre i perioden. På baggrund af den demografisk korrigerede befolkningsfremskrivning er der efterfølgende indlagt de fremtidige forventninger til omlægning af stationær til ambulant aktivitet og forventninger til mere effektive behandlingsforløb, baseret på anbefalinger og forudsætninger fremsat af Ekspertpanelet og Region Midtjylland. Generalplanen for Regionshospitalet Horsens er overvejende en ombygningsplan, med en mindre udbygning af det eksisterende hospital, De teoretiske arealbehov skal således tilpasses de eksisterende forhold på hospitalet. De nyberegnede forventninger til HEHs teoretiske nettoarealbehov er justeret med udgangspunkt de beregnede nettoarealer i tidligere Generalplaner. Dette nettoarealbehov omsættes til et bruttoareal baseret på en brutto/nettofaktor. Som en konsekvens af beregningerne kan antallet af teoretiske senge i 2018 fordelt på normale senge og akutsenge opgøres som følger: (Se tabellen) Fremskrivning af sengedage Uden korrektion af evt. Sundhedseffekt og substitution til ambulant Antal sengedage Udfordringer og indsatsområder Generalplan

10 Der er et beregnet behov for 264 senge på matriklen i Horsens, hvoraf de 33 er akutsenge. Den endelige fordeling mellem akut-senge og ordinære senge vil foretages i forbindelse med udvidelsen af hospitalets Akutafdeling under hensyntagen til de eksisterende bygningsmæssige rammer. Det forventes, at der reelt etableres ca. 40 senge i den udvidede Akutafdeling og ca. 223 i de øvrige afdelinger. Endvidere kan der ske ændringer sengefordelingen mellem specialer bl.a. som følge af ændringer i den fremtidige patientsammensætning eller ændret organisering og arbejdsdeling. Siden seneste opdatering af Generalplanen i 2010 er den teoretiske forventning til sengeantallet i 2018 reduceret fra 293 til 264 senge. Det skyldes, at der siden de oprindelige beregninger er realiseret en betydelig effektivisering af patientforløb i form af kortere liggetider og omlægning til ambulante forløb, samt at der forventes at kunne opnås yderligere effektivisering i de kommende år. Desuden er der taget højde for neurologiplanen, hvor nogle få senge er nedlagt ifm. flytning af akutte apopleksier til AUH. På grundlag af patientfremskrivningen og dimensioneringsforudsætninger i form af udnyttelsesgrader og arealstandarder er der foretaget en teoretisk kapacitets- og arealberegning på bygningsmæssig operationskapacitet, endoskopikapacitet og ambulatoriekapacitet. Speciale Udskrivninger 2011 Udskrevne sengedage 2011 Udskrivninger 2018 Udskrevne Sengedage 2018 Gns. liggetid Ordinære senge 2018 Gynækologisk-obstetrisk afd Medicinsk Afdeling Neurorehabilitering (tidl. Brædstrup) Ortopædkirurgisk Afdeling Organkirurgisk Afdeling I alt 230 Akutafdelingen Total , Generalplan Udfordringer og indsatsområder

11 Skopistuer For endoskopiaktiviteten fås et behov på Forventningen til endoskopikapaciteten er øget fra en forventning på 4 stuer til nyberegnet behov for 7 stuer i 2018, bl.a. som følge af indførelsen af screening for tarmkræft. Skopier 2011 Skopier 2018 Afrundet skopistueantal Skopienheden (medicinske og kirurgiske) COP (medicinsk og kirurgiske) Screening tarmkræft I alt Operationsstuer For operationskapacitet giver fremskrivningen et forventet behov på: Speciale Operationer 2011 Operationer 2018 Afrundet Operationsstueantal Indlagte patienter Kvindeafdeling, Horsens Ortopædkirurgisk afd. Horsens Organkirurgisk afd. Horsens Dagkirurgi Gynækologisk dagkirurgi Ortopædkirurgisk dagkirurgi Organkirurgisk dagkirurgi Indlagte i alt Dagkirurgi i alt Total I 2010-udgaven af Generalplanen forventedes et teoretisk behov for 18 operationsstuer. Det teoretiske behov for operationsstuer er således på samme niveau i 2013-beregningerne. Bag dette ligger flere modsatrettede justeringer herunder en forøgelse af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningstilvæksten og en opjustering af forventningerne til effektivisering og omlægning af patientforløb. 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

12 Hospitalsenheden er i gang med genetablering af 6 dagkirurgiske stuer i et nyt dagkirurgisk center, da den eksisterende dagkirurgi skal indgå i den fremtidige, centrale OP-afdeling. Derudover etableres en 5. skopistue i den nuværende skopienhed. Antallet af stuer i disse to projekter er defineret af eksisterende bygningsmæssige rammer. Fremadrettet disponeres den centrale operationsafdeling med 10 stuer, heraf en akut traumestue og en akut sectiostue. I planlægningen af den konkrete disponering af den centrale operationsafdeling arbejdes der med et koncept for, hvordan en øget andel af sammedagskirurgi kan udføres i den centrale operationsafdeling for at imødekomme en forventning om at kirurgien også fremadrettet ambulantgøres. Samlet set er der et teoretisk behov for 25 stuer til stationær, dagkirurgi og endoskopier, mens der planlægges reelt etableret 21 stuer frem til Der etableres således i første omgang en lavere kapacitet til skopienhed og dagkirurgi, end beregnet - givet af eksisterende bygningsmæssige rammer. Til den stationære kirurgi etableres der faktisk kapacitet, svarende til den beregnede kapacitet, men med en konkret indretning, hvor der i stigende grad kan foretages sammedags-kirurgi og endoskopier i takt med en øget ambulantgørelse af kirurgien og implementering af screening for tarmkræft. Den planlagte operationskapacitet stiller dermed krav om en fortsat effektivisering af hospitalets kirurgiske kapacitet. Ambulatorierum Kapacitetsberegningerne omfatter en beregning af ambulatorierum for hvert speciale. Beregningen af kapacitet til ambulatorierne er foretaget med en forventning til 2021, da Generalplanens sidste faser, hvorunder etableringen af nye ambulatorierum hører, ikke forventes færdig i Da effektivisering og omlægning af indlagte patientforløb allerede er i gang, vil hospitalets ambulante kapacitet være under pres i den mellemliggende periode. I forhold til 2010-forventningerne til ambulatoriekapacitet i 2018 er der med den nye beregning forventet behov på 2 ambulatorierum mere i Den endelige fordeling af ambulatorierummene på Speciale Besøg 2011 Besøg 2021 Antal ambulatorierum, afrundet Anæstesiologisk afdeling Kvindeafdelingen - gynækologi Kvindeafdelingen - Svangreamb Medicinsk afd Medicinsk afd. - skopier Ortopædkirurgisk amb Ortopædkirurgisk - DKC Kirurgisk afd Kirurgisk afd - DKC Urologisk amb Dialysen Terapien Fertilitetsklinikken Akutafdelingen Pædiatrisk ambulatorium Total Generalplan Udfordringer og indsatsområder

13 specialer foretages i takt med at behovene udvikler sig indenfor de forskellige specialer Hospitalsenhedens øvrige funktioner er ikke genberegnede med denne opdatering af Generalplanen. Der er en kapacitetsflaskehals, som allerede i dag skaber store problemer for Hospitalsenheden Horsens. Kapacitetsproblematikken vil være stigende i perioden frem til 2018, og løsningen af denne problematik er helt afgørende for, at hospitalet kan løfte de opgaver, der er besluttet med hospitalsplanen i Region Midtjylland. Sideløbende med at funktionerne på hospitalsmatriklen i Brædstrup overføres til Hospitalsenhenden Horsens, stiger arealbehovet i Horsens grundet aktivitetsudvidelsen. I dag har Hospitalsenheden Horsens et samlet bruttoetageareal på ca m² heraf udgør Regionshospitalet Horsens ca m²og Regionshospitalet Brædstrup udgør m² bortset fra Livsstilscenteret, som forbliver i Brædstrup, er bygningerne der under afhændelse til hospice, salg eller nedrivning. Med udbygningen af bygningsmassen vil Regionshospitalet Horsens være rustet til opgaverne, som er skitseret i Region Midtjyllands akutplan og hospitalsplan. Hospitalet har enkelte ambulatoriefunktioner i Skanderborg Sundhedscenter. Arealbehovet er udregnet med udgangspunkt i at samtlige nybyggede sengestuer på sigt bliver enestuer, og i eksisterende bygninger moderniseres sengestuerne, så de lever op til nutidige krav til fysiske arbejds- og patientmiljø. I de eksisterende bygninger vil der være en blanding af 1- og 2-sengsstuer. Arealbehovene tager udgangspunkt i de arealstandarder, der er anbefalet af Det Rådgivende Udvalg. Det samlede beregnede arealbehov på Regionshospitalet er opgjort til m² brutto, svarende til en udvidelse af den nuværende bygningsmasse i Horsens på ca m² brutto. I forhold til seneste opdatering af Hospitalsenhedens Generalplan i 2010 er forventningen til arealbehovet i 2018 reduceret med ca m² brutto. Reduktionen er gennemførelse via nedskalering af forsknings- og innovationcentret (Sic), bibeholdelse af den eksisterende Sterilcentral og nedskalering af sengemassen. Ved udbygning af nye kvadratmeter, og ved ombygninger, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at genanvende eksisterende medicoteknisk udstyr, IT-udstyr eller udstyr til klinisk logistik, skal der være mulighed for anskaffelse af moderne udstyr. Det forventes dog, at ca. 80% af det eksisterende udstyr kan genanvendes ved ombygninger, og at medicotekniske investeringer som hovedregel foretages via de årlige puljer hertil. 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

14 4. Den funktionelle logistiske hovedidé Imødekommende fysiske rammer er vigtige i udbygningen af hospitalet. Det skal være let at orientere sig. Der skal tages afsæt i aktuel viden om fysisk patient- og arbejdsmiljø. Patienternes ønsker og behov skal understøttes ved gode fysiske rammer og de fysiske rammer skal medvirke til, at patienterne tilskyndes til at tage del i ansvaret for eget behandlingsforløbhospitalet er indrettet i henholdsvis en ambulant- og en akutakse med hver deres særlige kendetegn. Akutaksen er kendetegnet ved en stor nærhed mellem akutafdelingen, de diagnostiske faciliteter, intensivafdelingen, den centrale operationsafdeling, kardiologi og vagtlægekonsultation Intensiv OP Coronar 6 9 BDA Akut Fig. 1. Akutaksen Regionshospitalets akutakse i niveau 2 udgår fra ambulancetilkørslen, akutmodtagelse/skadestue og med tilhørende akutfunktioner på samme niveau som billeddiagnostik, operation, intensiv/ opvågning og kardiologi. 14 Generalplan Den funktionelle logistiske hovedidé

15 Laboratorier, 15 Donorer, Hæmatologi Ambulatorier Skopicenter 4 Ambulatorier Ambulatorier Fig. 2. Ambulantaksen Ambulantaksen med ambulatoriefunktioner og medicinsk daghospital, hovedindgang og information ligger på niveau 1 (etagen under akutaksen) med en nord-sydgående fordelingsakse. Endvidere er der i dette niveau medicinsk ambulatorium og skopicenter. Hoverindgangen ligger centralt på dette niveau. Den fremtidige disponering af hospitalet skal ske under iagttagelse af følgende hensyn: Der opretholdes som hovedregel en akut- og en ambulantakse med adskillelse af sengepladser, ambulatorier og akutte funktioner. Hvor der er særlige behov og fysiske muligheder, kan ambulatorier og sengeafdelinger integreres Det tilstræbes at befordre synergi og faglige fællesskaber gennem kloge naboskaber, hvor nært relaterede funktioner så vidt muligt placeres sammen Der tages størst mulige hensyn til patientsikkerhed, arbejdsmiljø og logistik Der tages udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer, så omfanget af ombygninger begrænses 4. Den funktionelle logistiske hovedidé Generalplan

16 5. Fremtidige forhold 5.1. Logistik patienter, personale, udstyr, forsyninger Hospitalet har i dag en i det store og hele velfungerende intern logistik. Aktivitetsudviklingen har betydet, at der er utilstrækkelige arealer til klargøring af senge, placering af transportvogne med videre. I dag står der senge og andet udstyr i alt for stort omfang på transportarealerne i tunnelsystemet. Logistikken understøttes af fysiske rammer, som udgøres af hospitalets tunnelsystem i niveau 0, der via hovedelevatoren i Sengebygningen (5) forsyner sengeafdelingerne. Først og fremmest er det afgørende, at tunnelsystemet udstrækkes til at forbinde det nuværende tunnelsystem med Nye Nord 1og 2 (bygning 14 og 15) samt den nordligste bygning 11 med et nyt Dagkirurgisk Center og fremtidig stationær operationsafdeling. Samtidig skal der i sammenhæng med opførelsen af Nye Nord 1 - etableres et areal på minimum m2 i niveau 0 under forpladsen ved hovedindgangen, sengebygningen og Nye Nord 2. Arealet skal først og fremmest anvendes til at optimere logistikken knyttet til senge og transportvogne. Den fremadrettede fastholdelse og udbygning af den eksisterende logistik-struktur medfører: Centrale omklædningsfaciliteter med mulighed for på sigt at etablere automatisk uniformsudlevering Effektiv håndtering af sengevask, med kabinetvasker og areal i tunnelniveau til håndtering af rene og urene senge Fastholdelse af effektiv madforsyning, bl.a. med implementeret Cook-Chill Fastholdelse af central placering af Sterilcentralen Fleksibel håndtering af rent og urent linned hen over døgnet Opbevaring af afdelingsspecifikt udstyr og bariatrisk udstyr, til aflastning af depotarealer i afdelingerne Forbedrede forhold omkring håndtering af forbrugsvarer med etablering af en ny Service og Logistik-bygning Snarest muligt foreslås indledt forhandlinger om generhvervelse af hospitalets oprindelige Administrationsbygning ud mod Sundvej, som blev solgt i 1990 Bygningen, der i dag anvendes til ungdomsboliger, vurderes med minimal renovering at kunne anvendes til vagtværelser. Derudover er der et areal ved bygningen, som kan give et væsentligt bidrag til at bedre parkeringsforholdene i byggeperioden Koncepter Da Hospitalsenheden Horsens Generalplan i overvejende grad er et ombygningsprojekt vil der arbejdes i flere niveauer på koncepter: Overordnede koncepter på hospitalsniveau, koncepter på akseniveau og koncepter på projektniveau. På det overordnede hospitalsniveau arbejdes der med eksempelvis koncept for wayfinding,,koncept for tracking og mobilitet, koncept for kunstnerisk udsmykning, koncept for bæredygtighed og lignende. På akseniveau arbejdes der med koncepter som eksempelvis et koncept for den fremtidige centrale operationsafdeling med mulighed for sammedagskirurgi, for at kunne imødekomme forventningerne om en øget ambulantgørelse af den stationære operationsaktivitet, koncepter for patient- og medarbejderflow og lignende. 16 Generalplan Fremtidige forhold

17 På Projektniveau adresseres projektspecifikke koncepter. Eksempelvis vil en arbejdsgruppe under kælder/tunnelprojektet som en del af projektudviklingen arbejde med at videreudvikle hospitalsenhedens eksisterende logistikkoncept, herunder afsøge, om der er sket uvikling i automatisk transport. Koncepterne er som den øvrige Generalplan dynamiske og bygger videre på hospitalets eksisterende velfungerende løsninger, og reviderer løsninger, der ikke fungerer, eller hvor der er et potentiale for en forbedring, når der bygges. En del af koncepterne vil have karakter af implementeringsprojekter i højere grad en udviklingsprojekter, idet HEH ønsker at lægge sig op at kendte velfungerende koncepter gennem vidensdeling med andre hospitaler, hvor det er muligt ikke mindst kvalitetsfondsbyggerierne. I overensstemmelse med Hospitalsenheden Horsens opgave og erfaringer som Innovationshospital i Region Midtjylland skal der som en del af arbejdet med hospitalets udbygning etableres de nødvendige forudsætninger for tidssvarende teknologi hvad angår mobil / trådløs kommunikation, lokalisering / tracking, klinisk IT i bred forstand samt IT-undersøttet service- og bygningsdrift Akuthospitalet Den nuværende akutafdeling skal udvides i betydeligt omfang for at betjene hele hospitalet. Dette kan ske i bygning 4, som i dag rummer den nuværende operationsafdeling i niveau 2, foruden en udvidelse med 8 pladser i nybyggeri (ved bygning 6), der er taget i brug i Når generalplanen er gennemført, skal Akutafdelingen blandt andet omfatte følgende centrale funktioner: ca. 40 Akutpladser Lægevagtskonsultation Billeddiagnostisk blok med røntgen, ultralyd og beskriverrum, om muligt i tilknytning til eksisterende Billeddiagnostisk Afdeling og CT-scanner evt. ved Akutmodtagelse/traumestue Fremskudt blodprøvetagnings- og analysefunktion I foråret 2014 flyttes den eksisterende dagkirurgi (bygning 11) en etage op, fra niveau 2 til et nybygget niveau 3. Derved skabes på niveau 2 midlertidigt plads til den ortopædkirurgiske eller kirurgisk aktivitet i den nuværende operationsafdeling (bygning 6). På samme niveau i den tilstødende nybygning Nye Nord 1 (NN1 bygning 14) etableres der yderligere et areal til stationær operationsaktivitet. Arealerne forbindes med en glasgang eller lignende, så der opnås én sammenhængende operationsafdeling. Den endelige udformning og disponering af disse operationsarealer afklares i forbindelse med planlægningen af Nye Nord Fremtidige forhold Generalplan

18 Det er under afklaring, om der skal sigtes mod en permanent placering af ortopædkirurgisk OP-aktivitet i nuværende DKC, eller om de fremtidige OP-stuer skal samles i Nye Nord 1. Den fremtidige operationsafdeling skal indeholde minimum 10 moderne operationsstuer og en fælles perioperativ enhed. Der etableres fælles faciliteter, som gør det muligt at understøtte en øget andel dagkirurgi og en øget skopiaktivitet i fremtiden. Hospitalets eksisterende intensivafdeling er plads- og arbejdsmiljømæssigt utilstrækkelig, og en placering nærmere Akut- og Operationsafdelingerne vil logistisk være mere optimal. Derfor etableres en ny intensivafdeling med mindst 9 intensivsenge på niveau 2 i et nybyggeri Nye Nord 2 ( NN2 bygning 15). Dermed skabes der plads til en udvidelse af det kardiologiske afsnits bygningsmæssige rammer (bygning 5), som er i alvorlig pladsmangel med problemer for patient- og arbejdsmiljø til følge. Udvidelsen medfører ikke nødvendigvis en udvidelse af sengekapaciteten. I umiddelbar forlængelse af revisionen af Generalplan 2013 skal der i samarbejde med de berørte, kliniske afdelinger, udarbejdes en principplan for Akuthospitalet, som omfatter disponering af Akutafdelingen og Operationsafdelingen. Det akutte patientforløb er et hovedindsatsområde for HEH. Med etableringen af den fuldt udbyggede, fælles akutmodtagelse vil patienter kunne modtages af speciallæger. En tværfaglig gruppe af speciallæger vil således være parat til at vurdere og diagnosticere 18 Generalplan Fremtidige forhold patienter, så den optimale behandling straks kan iværksættes. Samtidig styrkes samarbejdet mellem HEH og Regionspsykiatrien, således at de akutte psykiatriske patienter modtages i akutafdelingen på tilsvarende måde som de akutte somatiske patienter modtages. Med placeringen i umiddelbar tilknytning til ambulancerampe, Akutafdeling, vagtlægekonsultation, billeddiagnostik og operationsgang er Hospitalsenheden Horsens langt i forhold til at realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens akutrapport. Den nye udvidede Akutafdeling skal håndtere en betydelig andel af de akutte indlæggelser på hospitalet. Akutafdelingen placeres i samme niveau og i umiddelbar nærhed af såvel billeddiagnostik som Kardiologisk afdeling. Desuden er Akutafdelingen placeret i nærheden af de stationære operationsstuer. Der vil være isolationsstuer og vagtlægefunktionen får undersøgelsesrum integreret i Akutafdelingen. Akutafdelingen forventes fremadrettet indrettet med ca. 40 akutpladser. Som en del af generalplanens udmøntning udarbejdes en principplan for arbejdsdelingen mellem Akutafdelingen og de øvrige kliniske afdelinger Psykiatri Med Psykiatriplanen for Region Midtjylland er der blandt andet lagt op til tættere samarbejde med somatikken. I Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens etableres der faciliteter til at modtage

19 patienter med akut behov for psykiatrisk behandling og udredning dvs. observationssenge, samtalerum mv. Ved at psykiatri og somatik knyttes tættere sammen opnås bedre muligheder for at behandle somatiske tilstande hos akutte psykiatriske patienter og omvendt. De psykiatriske sengeafdelinger i Horsens er allerede en del af Regionshospitalet Horsens bygninger, og der er derfor gode muligheder for sammenhængende logistik Ambulantaksen - daghospital Der forventes en årlig stigning i den ambulante aktivitet på 50% over 10 år. Det er derfor nødvendigt, at Ambulatoriefunktionerne udbygges væsentligt. I de øvrige funktioner er der beregnet behov frem til 2018, men for ambulatoriernes vedkommende regnes der i et 10 års perspektiv. Som hovedprincip fastholdes ambulantaksen, adskilt fra akutaksen og sengeafdelingerne, men med en god forbindelse til laboratorium og billeddiagnostik fra alle dele af hospitalet. Det nuværende Medicinsk Ambulatorium med 32 ambulatorierum fastholdes til øvrige medicinske patienter. Det nuværende Kirurgisk Fællesambulatorium med 28 ambulatorierum fastholdes til ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter. Der opretholdes 6 ambulatorielinjer på Skanderborg Sundhedscenter, som udnyttes af forskellige specialer. Der etableres et hæmatologisk ambulatorium med 4 ambulatorierum til Hæmatologisk Afdeling, AUH. Der indrettes flere undersøgelsesrum i Akutafdelingen Der etableres en ny bloddonorfunktion i forbindelse med etableringen af Nye Nord 2 Der skabes tilstrækkelig plads til dialysen I ambulantaksen med alle ambulatoriefunktionerne placeret i ét plan, og direkte tilgængelige fra forhallen, opnås betydelige fordele for både patienter og logistik. Parallelt med hovedprincippet om adskillelse af akutte funktioner, ambulatorier og sengeafdelinger, skal der være mulighed for integration af ambulatorier og sengeafsnit, hvor der er særlige, faglige argumenter for det, og hvor de fysiske rammer gør det muligt. Dette overvejes blandt andet i relation til geriatri, og således fungerer det i dag i kardiologien - om end i helt utilstrækkelige fysiske rammer. Det skal endvidere overvejes i forbindelse med udmøntning af generalplanen, om der med fordel kan placeres flere enkelte diagnostiske funktioner decentralt, som satellitfunktioner i øvrige afdelinger - eksempelvis i form af faciliteter til blodprøvetagning eller ultralydsundersøgelser i Akutafdelingen. Princippet kan efterfølgende eventuelt også udbredes i andre større ambulatorieområder. Efter realisering af generalplanen vil ambulatorierne i hovedsagen fordele sig som følger: I Nye Nord 2 indrettes plan 1 til 5-10 ambulatorielokaler til fortrinsvist gastroenterologiske patienter såvel medicinske som kirurgiske. De resterende ambulatorierum anvendes til andre medicinske eller kirurgiske ambulatorier, idet der inden ambulatoriernes ibrugtagning foretages en fornyet vurdering af, hvordan patientmængde og sammensætning har udviklet sig i hhv. medicinske og kirurgiske afdelinger. 5. Fremtidige forhold Generalplan

20 6. Faglige fællesskaber kloge naboskaber Udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens er underlagt en række begrænsninger. Ikke mindst at de nuværende bygninger og deres indretning også på langt sigt vil udgøre størstedelen af hospitalets bygningsmasse. Det vil ikke være muligt at skabe en kapacitetsfordeling, så de fremtidige enheder kan være fuldt ud sammenhængende med de nuværende. Det betyder blandt andet, at der er behov og mulighed for at overveje, hvordan der bedst kan skabes sammenhæng mellem kapacitetsbehov, samarbejdsrelationer mellem specialer og fysiske rammer. Udgangspunktet for overvejelserne skal være nogle centrale, faglige fællesskaber eller samarbejdsrelationer og en funktionsinddeling af hospitalet med kloge naboskaber, som understøtter de faglige relationer. Herunder følger et par eksempler på dette. Udgangspunktet er, at Akutafdelingen på sigt skal have ca. 40 pladser og integreret diagnostik. Rammerne skal understøtte, at akutafdelingen varetager en større andel af de akutte forløb herunder for at understøtte den omfattende forløbsoptimering, der er en forudsætning i de grundlæggende beregninger af hospitalets kapacitetsbehov. Akutafdelingen varetager i dag primært akutte skader og akutte medicinske og kirurgiske patienter. Hensigten er at øge afdelingens andel af akutte indlæggelser med forventet udskrivelse inden 48 timer for andre områder. Akutafdelingen skal medvirke til at begrænse kapacitetsbehovet i de øvrige afdelinger gennem en øget færdigbehandlingsandel. Det forudsætter en fortsat styrkelse af speciallægedækning i Akutafdelingen fra de øvrige kliniske afdelinger, og en styrkelse af Akutafdelingens visitation og initiale diagnostik og behandling i Akutafdelingen. Akutafdelingen og de øvrige kliniske afdelinger I 2013 fastlægges der en principplan for akuthospitalets kernefunktioner: Modtagelse og Akutafdeling med lægevagt, operationsafdeling, intensivafdeling og billeddiagnostisk afdeling. 20 Generalplan Faglige fællesskaber kloge naboskaber

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Generalplan 2013 Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens 2 Generalplan 2013 Indhold 1. Indledning...4 2. Hospitalets profil...6 3.1. Demografi

Læs mere

Dokumentation. Typografi & Ombrydning

Dokumentation. Typografi & Ombrydning Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: I denne opgave skulle jeg lave Hospitalsenheden Horsens Generalplan 0. Opgaven havde nogle udfordringer da den er teksttung, dette ville jeg gerne løsne lidt op på

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dato: 17. april 2013 Brevid: 2031729 Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på mødet d. 9. april 2013

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Hillerød Hospital - sammenligningsstudie. Byggeri på eksisterende matrikel eller nybyggeri på bar mark 18.05.2009

Hillerød Hospital - sammenligningsstudie. Byggeri på eksisterende matrikel eller nybyggeri på bar mark 18.05.2009 Hillerød Hospital - sammenligningsstudie Byggeri på eksisterende matrikel eller nybyggeri på bar mark 18.05.2009 2 Indholdsfortegnelse 0. Generelle forudsætninger 0.1 Baggrund 3 0.2 Vision - de fysiske

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 20 Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" 1 bilag Gennemførelsesplan

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE KAPACITETS-, FUNKTIONALITETS- OG BYGNINGSANALYSE FEBRUAR 2006 Indhold Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Kriegersvej

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev

Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 3. Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011 Sag nr. 3 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet om byggeprogram for Nyt Hospital Herlev 7 bilag ( Bilag 1-5 samlet her) ANSØGNING TIL EKSPERTPANELET

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg

Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg Notat Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Annagade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 49282438 Mob. *4525312438 rbo09@helsingor.dk Dato 18.06.2015 ver. 02 Sagsbeh. Rasmus Børner Projektleder Notat vedr.

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Programoplæg - Fase 2a. Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers. Akutmodtagelse. Skadestue, Traume Lægevagt.

Programoplæg - Fase 2a. Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers. Akutmodtagelse. Skadestue, Traume Lægevagt. Akutmodtagelse Skadestue, Traume Lægevagt Fase 1 Etablering af Fase 2 Fælles akutafdeling Programoplæg - Fase 2a Udarbejdet i samarbejde med Etablering af fælles akutafdeling Regionshospitalet Randers

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram DNV Gødstrup Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram Dokumentnummer: DNV C BP 08 Byggeprogram Funktionsprogram Projekt: 1100524 Rev Dato Tekst Firma Udarbejdet 29.06.2012 Version 1 HOS APO/SMJ/ LAA Kontrolleret

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Region Sjælland september 2013 Indhold Indledning... 1 1 Projektbeskrivelse... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Regionens sygehusstruktur... 3 1.3 Udvikling

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere