Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt"

Transkript

1 Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens

2 Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 5: Fotograf ved JS Danmark A/S Side 13: Niels Åge Skovbo Side 17: Nicky Bonne Side 18: Fotograf Ole Mortensen Side 21: Niels Åge Skovbo Side 23: Niels Åge Skovbo Side 36: Niels Åge Skovbo Side 39: Niels Åge Skovbo

3 Indhold 1. Indledning Hospitalets profil Udfordringer og indsatsområder Demografi og aktivitetsudvikling Aktivitetsudvikling og arealbehov Den funktionelle logistiske hovedidé Fremtidige forhold Koncepter Akuthospitalet Psykiatri Ambulantaksen - daghospital Faglige fællesskaber kloge naboskaber Patient- og arbejdsmiljø Uddannelse og forskning Øvrige renoveringer Revideret Generalplan for HEH: Program Delprogram 0: Nødvendige forberedelser Delprogram 1: Akuthospitalet Første del Delprogram 2: Akuthospitalet Anden del Delprogram 3: Akuthospital tredje del Tidsplan Forventet investeringsbehov Fleksibilitet og elasticitet i byggeriet Tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende og via offentlige transportmidler Omstillingsomkostninger og snitflade til driften Effektiv drift og rationelle patientforløb Organisation Indhold Generalplan

4 1. Indledning Hospitalsenheden Horsens har en vision om et Sundhedsvæsen på højt, internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Derfor har der løbende siden 2007 været arbejdet på at tilpasse og modernisere hospitalets fysiske rammer i et samlet program en Generalplan - således at de fysiske rammer understøtter Hospitalsenhedens primære arbejde med patienten. Dette dokument Generalplan 2013 er resultatet af en ajourføring og revision af forudgående ud- og ombygningsplaner. Det er fortsat formålet med generalplanen at skabe en overordnet ramme og et grundlag for beslutninger om konkrete udbygningsog moderniseringsprojekter på hospitalet, for at: muliggøre varetagelse af akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau efter nutidens standarder som et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland skabe et godt patient- og arbejdsmiljø gennem modernisering af utidssvarende bygningsmæssige rammer skabe bygningsmæssig kapacitet til en væsentlig aktivitetsudvidelse på hospitalet i Horsens som følge af udvidelse af optageområdet, hel eller delvis lukning af mindre hospitalsenheder samt udsigt til kraftig befolkningstilvækst over en lang årrække I forhold til akuthospitalet i Horsens, er nærmeste akutsygehus i Region Syddanmark Kolding Sygehus i en afstand af 60 km. Nærmeste akuthospital i Region Midtjylland er Aarhus Universitetshospital, Skejby, i en afstand af 55 km. I Generalplan 2013 er de bærende principper fra tidligere programmer fastholdt. Programmet beskriver hovedprincipperne i udbygningsplanen og skitserer omfanget af den nødvendige udvidelse til akuthospital. Endvidere beskrives modernisering af eksisterende bygninger med henblik på at skabe tidssvarende fysiske patient- og arbejdsmiljøer. Revisionen tjener følgende formål: Igangsætningen af de første byggeprojekter har gjort det nødvendigt med mere specifikke planer for disponering af nuværende og nye bygningsarealer. Derfor indeholder Generalplan 2013 en beskrivelse af den fremtidige placering af funktioner på hospitalet Der er siden 2010 sket ændringer i Generalplanens forudsætninger. Det gælder for eksempel nedlæggelse af neurologiske senge samt valg af OPP i forbindelse med etablering af parkeringshus. Derfor er areal- og udgiftsskøn revideret Generalplan 2013 præsenterer et ajourført grundlag for beslutninger om bygge- og finansieringstakt for alle generalplanens faser via regionens anlægsbudget Generalplan 2013 præsenterer et ajourført grundlag for arbejdet med de konkrete nybygnings- og ombygningsprojekter i de kommende år herunder som grundlag for planlægning og udbud af de næste byggeprojekter Generalplanesrevisionen er udarbejdet med bistand fra C.F. Møller arkitekter og Oluf Jørgensen rådgivende ingeniører Forudgående proces: 2007 blev der udarbejdet en generalplan for udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens 2008 udarbejdedes et Screeningsmateriale, der blev forelagt Regeringens Rådgivende Udvalg Vedrørende Hospitalsbyggeri med henblik på indstilling til Statens Kvalitetsfondsmidler 2009 og 2010 revideredes planen med baggrund i Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Hospitalsbyggeris nye arealstandarder og forudsætninger om aktivitetsudvikling og effektivisering af patientforløb. Planen blev præsenteret til anden prioriteringsrunde af statens kvalitetsfondsmidler Det blev klart, at en udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens bliver finansieret via Regionale midler og ikke som en del af statens kvalitetsfondsmidler 4 Generalplan Indledning

5 Generalplanen er den overordnede ramme for de mange fysiske forandringer, der skal finde sted på hospitalet i de kommende år. Den indeholder beskrivelser af den overordnede struktur og af hovedtrækkene i placering og fordeling af sengekapacitet, ambulatorier, operationsstuer osv. Med andre ord er den et katalog over de forskellige delprogrammer og projekter, som skal gennemføres over en årrække. Med afsæt i generalplanen gennemføres der en planlægnings- og byggeproces for hvert enkelt byggeri/ moderniseringsprojekt. Først i den forbindelse skal der træffes beslutninger på et højere detaljeniveau, såsom konkret indretning, ruminddeling osv. Generalplanen i tal: Udvidelse af bygningsmassen på hospitalet i Horsens med ca m2. Modernisering og ombygning af hovedparten af de eksisterende bygninger i Horsens på i alt m2, hvoraf hovedparten er opført før Investeringer for godt 800 mio. kr. heraf en andel drifts- og vedligeholdelsesnødvendige indsatser. Lagsigtet kapacitet:»» Ca. 40 akutpladser samt skadestuer og lægevagt»» 16 operationsstuer og 5 endoskopistuer»» 9-10 intensivpladser»» Ca. 99 ambulatorierum»» Ca. 223 ordinære senge.»» Billeddiagnostisk afdeling med MR, CT, røntgen og ultralyd»» Centrallaboratorium samt apoteksfilial 1. Indledning Generalplan

6 2. Hospitalets profil Hospitalsenheden Horsens (HEH) er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland og varetager akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau for patienter bosiddende i Horsens, Odder, Hedensted eller Skanderborg kommuner. Hospitalet skal dermed dække den sydøstlige del af Regionen. HEH varetager følgende specialer: Kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin, reumatologi, ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi, obstetrik, anæstesiologi, diagnostisk radiologi, laboratoriemedicin/klinisk biokemi, fysioterapi og ergoterapi. Derudover har HEH en palliativ enhed. I henhold til Hospitalsplanen for Region Midtjylland har HEH en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for det kirurgiske speciale. Der er etableret fællesfunktioner med Aarhus Universitetshospital eller Regionshospitalet Randers inden for følgende specialer/funktioner: Pædiatri, urologi, neurologi, nefrologi (hæmodialyse - satellitfunktion), hæmatologi og patologi. Endvidere er der en afdeling af Hospitalsapoteket fra Aarhus Universitetshospital på HEH. Hospitalsenheden Horsens fokuserer på at optimere de akutte patientforløb og har siden 1. januar 2009 haft en velfungerende, mindre, fælles akutafdeling for hele hospitalet. I 2012 er der i en ny bygning etableret 8 nye akutpladser i Akutafdelingen som en delvis, midlertidig afhjælpning af påtrængende pladsproblemer. Kapaciteten skal dog forøges betydeligt, for at akutafdelingen kan betjene hele hospitalet. Hospitalsenheden Horsens har en stærk innovationsprofil. Der arbejdes således strategisk og systematisk med innovation. Dette kommer til udtryk på en lang række områder - herunder at HEH fungerer som foregangshospital inden for it-teknologi. Innovationsprofilen udvikles videre som strategisk virkemiddel med fokus på hospitalets overordnede strategiske mål om patientinddragelse, kvalitet og sammenhæng. Derudover samarbejder HEH med andre hospitaler, kommuner og praksissektoren, og der er fokus på en stadig styrkelse af innovationskulturen overalt på hospitalet. Etablering af en sygeplejerskeuddannelse, et stigende antal uddannelsesstillinger for læger samt et øget antal andre uddannelses- og elevpladser styrker HEHs muligheder for at varetage sin funktion som uddannelsessted. Endvidere er der i 2012 etableret en samlet forskningsenhed med fysisk samling af hospitalets kliniske lektorer og ph.d.-studerende og et Simulations og Innovationscenter (SiC). HEH har en betydelig, dagkirurgisk aktivitet. Foruden et moderne, dagkirurgisk center, er der en stor endoskopienhed, hvor HEH foruden eget optageområde blandt andet årligt varetager et stort antal endoskopiske undersøgelser for borgere i Aarhus Kommune. Fra 2014 skal HEH varetage en væsentlig andel af aktiviteten i forbindelse med national screening for tarmkræft. Hospitalsenheden Horsens rummer desuden: Fertilitetsklinikken, Sundhedscenteret i Skanderborg samt Livsstilscenteret i Brædstrup, der behandler patienter med svær overvægt, diabetes, hjertekarsygdomme, lungesygdomme eller osteoporose. I 2012 er sengekapaciteten i Brædstrup og Odder lukket, bortset fra Livsstilscenteret, som forbliver i Brædstrup. De øvrige aktiviteteter er overført til matriklen i Horsens. Der er i december 2012 ibrugtaget en ny bygning til Kvindeafdelingen. Dermed frigøres der plads til den nødvendige kapacitet til aktiviteten fra Brædstrup, hvor de medicinske senge er afviklet i efteråret Generalplan Hospitalets profil

7 3. Udfordringer og indsatsområder 3.1. Demografi og aktivitetsudvikling Aktiviteten på Hospitalsenheden Horsens har i en årrække været i kraftig vækst. I perioden var væksten på 40%. Det skyldes fortrinsvist, at hospitalets optageområde efter regionsdannelsen er vokset fra under indbyggere i 2007 til indbyggere i 2012 det vil sige en stigning på ca. 50%. Det forventede befolkningstal i 2018 er endvidere efter de seneste prognoser ca. 6% højere end iflg. den prognose, som lå til grund for generalplanens 2007-udgave. Den forventede vækst i optageområdet er på 17% fra 2012 til 2040, hvilket er den næsthøjeste i Region Midtjylland, kun overgået af Aarhus Kommune. I 2007 var antallet af akutte indlæggelser (eksklusiv fødsler), svarende til 37 akutte indlæggelser pr. dag. Med det forøgede optageområde var der i akutte sygehusindlæggelser (eksklusiv fødsler), svarende til 47 akutte indlæggelser pr. dag. Det udvidede optageområde og befolkningsprognosen betyder, at behovet for en udvidelse af hospitalets fysiske rammer er påtrængende. I perioden efter 2018 er der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose en fortsat forventning om befolkningstilvækst i området: År indbyggertal Tabel 1 Forventet indbyggertal i optageområdet 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

8 Gl. Administration 3.2. Eksisterende bygningsmæssige forhold Hospitalsenheden Horsens ligger smukt placeret med et grønt areal, der grænser op til Horsens Fjord, kun adskilt af Strandpromenaden, som er en af byens hovedindfaldsveje. Den liggende patienttransport til hospitalet sker via en anden hovedindfaldsvej, Sundvej, der afgrænser hospitalet mod nord. I de nordligste bygninger (bygning 11) ligger dagkirurgien placeret ved Sundvej. Syd herfor ligger Behandlingsbygning Nord (bygning 4), der rummer modtagelse og akutafdeling samt lægevagt, operationsafdeling, vagtværelser, medicinsk ambulatorium og skopicenter samt hovedindgang med information. Fra Sundvej er der direkte adgang til behandlingsbygningen. Fra Behandlingsbygning Nord er der direkte adgang til Højhuset (bygning 5), hvor stueetagen rummer laboratoriet og de øvrige etager rummer medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske sengeafdelinger. Fra både Behandlingsbygning Nord og Højhuset er der direkte adgang til ambulatorierne samt billeddiagnostik i Behandlingsbygning Syd (bygning 6). I aksens sydligste del ligger Behandlingsbygning C (bygning 9) med fysioterapi, ergoterapi, varmtvandsbassin, hæmodialyse, Barselsafdelingen, Kvindeafdelingen inkl. fødegang samt fertilitetsklinik. I den nordøstlige kvadrant ligger pædiatrisk ambulatorium, jordemoderkonsultation, elevbygning (bygning 3), og maskinhus (Teknisk afdeling, bygning 1). Endvidere findes SiC Simulations- og Innovationscenteret (bygning 2) med plads til færdighedstræning og udviklingsaktiviteter samt Forskningsenheden. I 2013 omdannes det tidligere produktionskøkken til Service- og Logistikbygning (bygning 7) med service-, indkøbs- og lagerfunktion samt elværksted og medicoteknisk værksted. I 2012 er der gennemført en tilbygning til Behandlingsbygning Syd (bygning 6) i tre etager á ca. 450 m². Bygningen indeholder dels en mindre udvidelse af de hårdt trængte ambulante funktioner og akutafdelingen i henholdsvis niveau 1 og 2. I niveau 0 er der etableret køkken- og kantinefunktion. Psykiatrisk bygningskompleks ligger i den sydøstlige kvadrant (bygning 8). Bebyggelsen på Regionshospitalet Horsens er opført etapevis fra ca. år Hovedkomplekset er opført i Klimaskærmen kræver for størstedelen af bygningsmassen en omfattende facade- og vinduesrenovering. Med hensyn til afløbs og brugsvandsinstallationer er en stor del af rørsystemet tæret og trænger til udskiftning. Sideløbende med Generalplanen foretages der således vedligeholdelse og genopretning af de eksisterende bygninger og modernisering af tekniske installationer. Jordemoder Ambulatorier Teknisk Afdeling Service og logistikhus Simmulations og innovationscenter (SiC) Psykiatri Ambulatorier Sengeafdelinger Intensiv Centrallaboratorium Ambulatorier Kvindeafdeling IVF-Klinik Terapiafdeling Barselsafsnit Billediagnostisk Afdeling Ambulatorier Akutafdeling Central Operationsafdeling Ambulatorier P-Hus Administration Akutafdeling Centralkøkken Dagkirurgisk Center Endoskopienhed 8 Generalplan Udfordringer og indsatsområder

9 Horsens Byråd vedtog i 2011 en lokalplan for området, med det formål, at sikre at nybyggeri indpasses i en arkitektonisk helhed, at bevare hospitalsområdets grønne karakter samt at sikre tilstrækkelige parkeringsforhold. Bygningsmassens alder medfører i sig selv et påtrængende moderniseringsbehov. Både for at skabe et tidssvarende patient- og arbejdsmiljø og for at sikre bæredygtige, tilstrækkelige og sikre forsyningssystemer Aktivitetsudvikling og arealbehov Grundlaget for planlægningen er Region Midtjyllands beslutning om HEHs fremtidige rolle som akuthospital i Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted Kommuner. Kapacitetsbehovet er beregnet ved fremskrivning af patientaktiviteten i 2011 inklusiv det forøgede optageområde og med en forudsætning om at hjemtage aktivitet fra Skanderborg, Odder og Hedensted Kommuner fra nabohospitaler. Fremskrivningen er foretaget i to tempi, hvor der først er foretaget en fremskrivning af befolkningsgrundlaget på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til udviklingen i optageområdet. Denne fremskrivning er derefter korrigeret for den forventede fremtidige demografiske sammensætnings forbrug af sengedage. Der er således i beregningsgrundlaget taget højde for en relativt høj tilvækst af ældre i perioden. På baggrund af den demografisk korrigerede befolkningsfremskrivning er der efterfølgende indlagt de fremtidige forventninger til omlægning af stationær til ambulant aktivitet og forventninger til mere effektive behandlingsforløb, baseret på anbefalinger og forudsætninger fremsat af Ekspertpanelet og Region Midtjylland. Generalplanen for Regionshospitalet Horsens er overvejende en ombygningsplan, med en mindre udbygning af det eksisterende hospital, De teoretiske arealbehov skal således tilpasses de eksisterende forhold på hospitalet. De nyberegnede forventninger til HEHs teoretiske nettoarealbehov er justeret med udgangspunkt de beregnede nettoarealer i tidligere Generalplaner. Dette nettoarealbehov omsættes til et bruttoareal baseret på en brutto/nettofaktor. Som en konsekvens af beregningerne kan antallet af teoretiske senge i 2018 fordelt på normale senge og akutsenge opgøres som følger: (Se tabellen) Fremskrivning af sengedage Uden korrektion af evt. Sundhedseffekt og substitution til ambulant Antal sengedage Udfordringer og indsatsområder Generalplan

10 Der er et beregnet behov for 264 senge på matriklen i Horsens, hvoraf de 33 er akutsenge. Den endelige fordeling mellem akut-senge og ordinære senge vil foretages i forbindelse med udvidelsen af hospitalets Akutafdeling under hensyntagen til de eksisterende bygningsmæssige rammer. Det forventes, at der reelt etableres ca. 40 senge i den udvidede Akutafdeling og ca. 223 i de øvrige afdelinger. Endvidere kan der ske ændringer sengefordelingen mellem specialer bl.a. som følge af ændringer i den fremtidige patientsammensætning eller ændret organisering og arbejdsdeling. Siden seneste opdatering af Generalplanen i 2010 er den teoretiske forventning til sengeantallet i 2018 reduceret fra 293 til 264 senge. Det skyldes, at der siden de oprindelige beregninger er realiseret en betydelig effektivisering af patientforløb i form af kortere liggetider og omlægning til ambulante forløb, samt at der forventes at kunne opnås yderligere effektivisering i de kommende år. Desuden er der taget højde for neurologiplanen, hvor nogle få senge er nedlagt ifm. flytning af akutte apopleksier til AUH. På grundlag af patientfremskrivningen og dimensioneringsforudsætninger i form af udnyttelsesgrader og arealstandarder er der foretaget en teoretisk kapacitets- og arealberegning på bygningsmæssig operationskapacitet, endoskopikapacitet og ambulatoriekapacitet. Speciale Udskrivninger 2011 Udskrevne sengedage 2011 Udskrivninger 2018 Udskrevne Sengedage 2018 Gns. liggetid Ordinære senge 2018 Gynækologisk-obstetrisk afd Medicinsk Afdeling Neurorehabilitering (tidl. Brædstrup) Ortopædkirurgisk Afdeling Organkirurgisk Afdeling I alt 230 Akutafdelingen Total , Generalplan Udfordringer og indsatsområder

11 Skopistuer For endoskopiaktiviteten fås et behov på Forventningen til endoskopikapaciteten er øget fra en forventning på 4 stuer til nyberegnet behov for 7 stuer i 2018, bl.a. som følge af indførelsen af screening for tarmkræft. Skopier 2011 Skopier 2018 Afrundet skopistueantal Skopienheden (medicinske og kirurgiske) COP (medicinsk og kirurgiske) Screening tarmkræft I alt Operationsstuer For operationskapacitet giver fremskrivningen et forventet behov på: Speciale Operationer 2011 Operationer 2018 Afrundet Operationsstueantal Indlagte patienter Kvindeafdeling, Horsens Ortopædkirurgisk afd. Horsens Organkirurgisk afd. Horsens Dagkirurgi Gynækologisk dagkirurgi Ortopædkirurgisk dagkirurgi Organkirurgisk dagkirurgi Indlagte i alt Dagkirurgi i alt Total I 2010-udgaven af Generalplanen forventedes et teoretisk behov for 18 operationsstuer. Det teoretiske behov for operationsstuer er således på samme niveau i 2013-beregningerne. Bag dette ligger flere modsatrettede justeringer herunder en forøgelse af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningstilvæksten og en opjustering af forventningerne til effektivisering og omlægning af patientforløb. 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

12 Hospitalsenheden er i gang med genetablering af 6 dagkirurgiske stuer i et nyt dagkirurgisk center, da den eksisterende dagkirurgi skal indgå i den fremtidige, centrale OP-afdeling. Derudover etableres en 5. skopistue i den nuværende skopienhed. Antallet af stuer i disse to projekter er defineret af eksisterende bygningsmæssige rammer. Fremadrettet disponeres den centrale operationsafdeling med 10 stuer, heraf en akut traumestue og en akut sectiostue. I planlægningen af den konkrete disponering af den centrale operationsafdeling arbejdes der med et koncept for, hvordan en øget andel af sammedagskirurgi kan udføres i den centrale operationsafdeling for at imødekomme en forventning om at kirurgien også fremadrettet ambulantgøres. Samlet set er der et teoretisk behov for 25 stuer til stationær, dagkirurgi og endoskopier, mens der planlægges reelt etableret 21 stuer frem til Der etableres således i første omgang en lavere kapacitet til skopienhed og dagkirurgi, end beregnet - givet af eksisterende bygningsmæssige rammer. Til den stationære kirurgi etableres der faktisk kapacitet, svarende til den beregnede kapacitet, men med en konkret indretning, hvor der i stigende grad kan foretages sammedags-kirurgi og endoskopier i takt med en øget ambulantgørelse af kirurgien og implementering af screening for tarmkræft. Den planlagte operationskapacitet stiller dermed krav om en fortsat effektivisering af hospitalets kirurgiske kapacitet. Ambulatorierum Kapacitetsberegningerne omfatter en beregning af ambulatorierum for hvert speciale. Beregningen af kapacitet til ambulatorierne er foretaget med en forventning til 2021, da Generalplanens sidste faser, hvorunder etableringen af nye ambulatorierum hører, ikke forventes færdig i Da effektivisering og omlægning af indlagte patientforløb allerede er i gang, vil hospitalets ambulante kapacitet være under pres i den mellemliggende periode. I forhold til 2010-forventningerne til ambulatoriekapacitet i 2018 er der med den nye beregning forventet behov på 2 ambulatorierum mere i Den endelige fordeling af ambulatorierummene på Speciale Besøg 2011 Besøg 2021 Antal ambulatorierum, afrundet Anæstesiologisk afdeling Kvindeafdelingen - gynækologi Kvindeafdelingen - Svangreamb Medicinsk afd Medicinsk afd. - skopier Ortopædkirurgisk amb Ortopædkirurgisk - DKC Kirurgisk afd Kirurgisk afd - DKC Urologisk amb Dialysen Terapien Fertilitetsklinikken Akutafdelingen Pædiatrisk ambulatorium Total Generalplan Udfordringer og indsatsområder

13 specialer foretages i takt med at behovene udvikler sig indenfor de forskellige specialer Hospitalsenhedens øvrige funktioner er ikke genberegnede med denne opdatering af Generalplanen. Der er en kapacitetsflaskehals, som allerede i dag skaber store problemer for Hospitalsenheden Horsens. Kapacitetsproblematikken vil være stigende i perioden frem til 2018, og løsningen af denne problematik er helt afgørende for, at hospitalet kan løfte de opgaver, der er besluttet med hospitalsplanen i Region Midtjylland. Sideløbende med at funktionerne på hospitalsmatriklen i Brædstrup overføres til Hospitalsenhenden Horsens, stiger arealbehovet i Horsens grundet aktivitetsudvidelsen. I dag har Hospitalsenheden Horsens et samlet bruttoetageareal på ca m² heraf udgør Regionshospitalet Horsens ca m²og Regionshospitalet Brædstrup udgør m² bortset fra Livsstilscenteret, som forbliver i Brædstrup, er bygningerne der under afhændelse til hospice, salg eller nedrivning. Med udbygningen af bygningsmassen vil Regionshospitalet Horsens være rustet til opgaverne, som er skitseret i Region Midtjyllands akutplan og hospitalsplan. Hospitalet har enkelte ambulatoriefunktioner i Skanderborg Sundhedscenter. Arealbehovet er udregnet med udgangspunkt i at samtlige nybyggede sengestuer på sigt bliver enestuer, og i eksisterende bygninger moderniseres sengestuerne, så de lever op til nutidige krav til fysiske arbejds- og patientmiljø. I de eksisterende bygninger vil der være en blanding af 1- og 2-sengsstuer. Arealbehovene tager udgangspunkt i de arealstandarder, der er anbefalet af Det Rådgivende Udvalg. Det samlede beregnede arealbehov på Regionshospitalet er opgjort til m² brutto, svarende til en udvidelse af den nuværende bygningsmasse i Horsens på ca m² brutto. I forhold til seneste opdatering af Hospitalsenhedens Generalplan i 2010 er forventningen til arealbehovet i 2018 reduceret med ca m² brutto. Reduktionen er gennemførelse via nedskalering af forsknings- og innovationcentret (Sic), bibeholdelse af den eksisterende Sterilcentral og nedskalering af sengemassen. Ved udbygning af nye kvadratmeter, og ved ombygninger, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at genanvende eksisterende medicoteknisk udstyr, IT-udstyr eller udstyr til klinisk logistik, skal der være mulighed for anskaffelse af moderne udstyr. Det forventes dog, at ca. 80% af det eksisterende udstyr kan genanvendes ved ombygninger, og at medicotekniske investeringer som hovedregel foretages via de årlige puljer hertil. 3. Udfordringer og indsatsområder Generalplan

14 4. Den funktionelle logistiske hovedidé Imødekommende fysiske rammer er vigtige i udbygningen af hospitalet. Det skal være let at orientere sig. Der skal tages afsæt i aktuel viden om fysisk patient- og arbejdsmiljø. Patienternes ønsker og behov skal understøttes ved gode fysiske rammer og de fysiske rammer skal medvirke til, at patienterne tilskyndes til at tage del i ansvaret for eget behandlingsforløbhospitalet er indrettet i henholdsvis en ambulant- og en akutakse med hver deres særlige kendetegn. Akutaksen er kendetegnet ved en stor nærhed mellem akutafdelingen, de diagnostiske faciliteter, intensivafdelingen, den centrale operationsafdeling, kardiologi og vagtlægekonsultation Intensiv OP Coronar 6 9 BDA Akut Fig. 1. Akutaksen Regionshospitalets akutakse i niveau 2 udgår fra ambulancetilkørslen, akutmodtagelse/skadestue og med tilhørende akutfunktioner på samme niveau som billeddiagnostik, operation, intensiv/ opvågning og kardiologi. 14 Generalplan Den funktionelle logistiske hovedidé

15 Laboratorier, 15 Donorer, Hæmatologi Ambulatorier Skopicenter 4 Ambulatorier Ambulatorier Fig. 2. Ambulantaksen Ambulantaksen med ambulatoriefunktioner og medicinsk daghospital, hovedindgang og information ligger på niveau 1 (etagen under akutaksen) med en nord-sydgående fordelingsakse. Endvidere er der i dette niveau medicinsk ambulatorium og skopicenter. Hoverindgangen ligger centralt på dette niveau. Den fremtidige disponering af hospitalet skal ske under iagttagelse af følgende hensyn: Der opretholdes som hovedregel en akut- og en ambulantakse med adskillelse af sengepladser, ambulatorier og akutte funktioner. Hvor der er særlige behov og fysiske muligheder, kan ambulatorier og sengeafdelinger integreres Det tilstræbes at befordre synergi og faglige fællesskaber gennem kloge naboskaber, hvor nært relaterede funktioner så vidt muligt placeres sammen Der tages størst mulige hensyn til patientsikkerhed, arbejdsmiljø og logistik Der tages udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer, så omfanget af ombygninger begrænses 4. Den funktionelle logistiske hovedidé Generalplan

16 5. Fremtidige forhold 5.1. Logistik patienter, personale, udstyr, forsyninger Hospitalet har i dag en i det store og hele velfungerende intern logistik. Aktivitetsudviklingen har betydet, at der er utilstrækkelige arealer til klargøring af senge, placering af transportvogne med videre. I dag står der senge og andet udstyr i alt for stort omfang på transportarealerne i tunnelsystemet. Logistikken understøttes af fysiske rammer, som udgøres af hospitalets tunnelsystem i niveau 0, der via hovedelevatoren i Sengebygningen (5) forsyner sengeafdelingerne. Først og fremmest er det afgørende, at tunnelsystemet udstrækkes til at forbinde det nuværende tunnelsystem med Nye Nord 1og 2 (bygning 14 og 15) samt den nordligste bygning 11 med et nyt Dagkirurgisk Center og fremtidig stationær operationsafdeling. Samtidig skal der i sammenhæng med opførelsen af Nye Nord 1 - etableres et areal på minimum m2 i niveau 0 under forpladsen ved hovedindgangen, sengebygningen og Nye Nord 2. Arealet skal først og fremmest anvendes til at optimere logistikken knyttet til senge og transportvogne. Den fremadrettede fastholdelse og udbygning af den eksisterende logistik-struktur medfører: Centrale omklædningsfaciliteter med mulighed for på sigt at etablere automatisk uniformsudlevering Effektiv håndtering af sengevask, med kabinetvasker og areal i tunnelniveau til håndtering af rene og urene senge Fastholdelse af effektiv madforsyning, bl.a. med implementeret Cook-Chill Fastholdelse af central placering af Sterilcentralen Fleksibel håndtering af rent og urent linned hen over døgnet Opbevaring af afdelingsspecifikt udstyr og bariatrisk udstyr, til aflastning af depotarealer i afdelingerne Forbedrede forhold omkring håndtering af forbrugsvarer med etablering af en ny Service og Logistik-bygning Snarest muligt foreslås indledt forhandlinger om generhvervelse af hospitalets oprindelige Administrationsbygning ud mod Sundvej, som blev solgt i 1990 Bygningen, der i dag anvendes til ungdomsboliger, vurderes med minimal renovering at kunne anvendes til vagtværelser. Derudover er der et areal ved bygningen, som kan give et væsentligt bidrag til at bedre parkeringsforholdene i byggeperioden Koncepter Da Hospitalsenheden Horsens Generalplan i overvejende grad er et ombygningsprojekt vil der arbejdes i flere niveauer på koncepter: Overordnede koncepter på hospitalsniveau, koncepter på akseniveau og koncepter på projektniveau. På det overordnede hospitalsniveau arbejdes der med eksempelvis koncept for wayfinding,,koncept for tracking og mobilitet, koncept for kunstnerisk udsmykning, koncept for bæredygtighed og lignende. På akseniveau arbejdes der med koncepter som eksempelvis et koncept for den fremtidige centrale operationsafdeling med mulighed for sammedagskirurgi, for at kunne imødekomme forventningerne om en øget ambulantgørelse af den stationære operationsaktivitet, koncepter for patient- og medarbejderflow og lignende. 16 Generalplan Fremtidige forhold

17 På Projektniveau adresseres projektspecifikke koncepter. Eksempelvis vil en arbejdsgruppe under kælder/tunnelprojektet som en del af projektudviklingen arbejde med at videreudvikle hospitalsenhedens eksisterende logistikkoncept, herunder afsøge, om der er sket uvikling i automatisk transport. Koncepterne er som den øvrige Generalplan dynamiske og bygger videre på hospitalets eksisterende velfungerende løsninger, og reviderer løsninger, der ikke fungerer, eller hvor der er et potentiale for en forbedring, når der bygges. En del af koncepterne vil have karakter af implementeringsprojekter i højere grad en udviklingsprojekter, idet HEH ønsker at lægge sig op at kendte velfungerende koncepter gennem vidensdeling med andre hospitaler, hvor det er muligt ikke mindst kvalitetsfondsbyggerierne. I overensstemmelse med Hospitalsenheden Horsens opgave og erfaringer som Innovationshospital i Region Midtjylland skal der som en del af arbejdet med hospitalets udbygning etableres de nødvendige forudsætninger for tidssvarende teknologi hvad angår mobil / trådløs kommunikation, lokalisering / tracking, klinisk IT i bred forstand samt IT-undersøttet service- og bygningsdrift Akuthospitalet Den nuværende akutafdeling skal udvides i betydeligt omfang for at betjene hele hospitalet. Dette kan ske i bygning 4, som i dag rummer den nuværende operationsafdeling i niveau 2, foruden en udvidelse med 8 pladser i nybyggeri (ved bygning 6), der er taget i brug i Når generalplanen er gennemført, skal Akutafdelingen blandt andet omfatte følgende centrale funktioner: ca. 40 Akutpladser Lægevagtskonsultation Billeddiagnostisk blok med røntgen, ultralyd og beskriverrum, om muligt i tilknytning til eksisterende Billeddiagnostisk Afdeling og CT-scanner evt. ved Akutmodtagelse/traumestue Fremskudt blodprøvetagnings- og analysefunktion I foråret 2014 flyttes den eksisterende dagkirurgi (bygning 11) en etage op, fra niveau 2 til et nybygget niveau 3. Derved skabes på niveau 2 midlertidigt plads til den ortopædkirurgiske eller kirurgisk aktivitet i den nuværende operationsafdeling (bygning 6). På samme niveau i den tilstødende nybygning Nye Nord 1 (NN1 bygning 14) etableres der yderligere et areal til stationær operationsaktivitet. Arealerne forbindes med en glasgang eller lignende, så der opnås én sammenhængende operationsafdeling. Den endelige udformning og disponering af disse operationsarealer afklares i forbindelse med planlægningen af Nye Nord Fremtidige forhold Generalplan

18 Det er under afklaring, om der skal sigtes mod en permanent placering af ortopædkirurgisk OP-aktivitet i nuværende DKC, eller om de fremtidige OP-stuer skal samles i Nye Nord 1. Den fremtidige operationsafdeling skal indeholde minimum 10 moderne operationsstuer og en fælles perioperativ enhed. Der etableres fælles faciliteter, som gør det muligt at understøtte en øget andel dagkirurgi og en øget skopiaktivitet i fremtiden. Hospitalets eksisterende intensivafdeling er plads- og arbejdsmiljømæssigt utilstrækkelig, og en placering nærmere Akut- og Operationsafdelingerne vil logistisk være mere optimal. Derfor etableres en ny intensivafdeling med mindst 9 intensivsenge på niveau 2 i et nybyggeri Nye Nord 2 ( NN2 bygning 15). Dermed skabes der plads til en udvidelse af det kardiologiske afsnits bygningsmæssige rammer (bygning 5), som er i alvorlig pladsmangel med problemer for patient- og arbejdsmiljø til følge. Udvidelsen medfører ikke nødvendigvis en udvidelse af sengekapaciteten. I umiddelbar forlængelse af revisionen af Generalplan 2013 skal der i samarbejde med de berørte, kliniske afdelinger, udarbejdes en principplan for Akuthospitalet, som omfatter disponering af Akutafdelingen og Operationsafdelingen. Det akutte patientforløb er et hovedindsatsområde for HEH. Med etableringen af den fuldt udbyggede, fælles akutmodtagelse vil patienter kunne modtages af speciallæger. En tværfaglig gruppe af speciallæger vil således være parat til at vurdere og diagnosticere 18 Generalplan Fremtidige forhold patienter, så den optimale behandling straks kan iværksættes. Samtidig styrkes samarbejdet mellem HEH og Regionspsykiatrien, således at de akutte psykiatriske patienter modtages i akutafdelingen på tilsvarende måde som de akutte somatiske patienter modtages. Med placeringen i umiddelbar tilknytning til ambulancerampe, Akutafdeling, vagtlægekonsultation, billeddiagnostik og operationsgang er Hospitalsenheden Horsens langt i forhold til at realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens akutrapport. Den nye udvidede Akutafdeling skal håndtere en betydelig andel af de akutte indlæggelser på hospitalet. Akutafdelingen placeres i samme niveau og i umiddelbar nærhed af såvel billeddiagnostik som Kardiologisk afdeling. Desuden er Akutafdelingen placeret i nærheden af de stationære operationsstuer. Der vil være isolationsstuer og vagtlægefunktionen får undersøgelsesrum integreret i Akutafdelingen. Akutafdelingen forventes fremadrettet indrettet med ca. 40 akutpladser. Som en del af generalplanens udmøntning udarbejdes en principplan for arbejdsdelingen mellem Akutafdelingen og de øvrige kliniske afdelinger Psykiatri Med Psykiatriplanen for Region Midtjylland er der blandt andet lagt op til tættere samarbejde med somatikken. I Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens etableres der faciliteter til at modtage

19 patienter med akut behov for psykiatrisk behandling og udredning dvs. observationssenge, samtalerum mv. Ved at psykiatri og somatik knyttes tættere sammen opnås bedre muligheder for at behandle somatiske tilstande hos akutte psykiatriske patienter og omvendt. De psykiatriske sengeafdelinger i Horsens er allerede en del af Regionshospitalet Horsens bygninger, og der er derfor gode muligheder for sammenhængende logistik Ambulantaksen - daghospital Der forventes en årlig stigning i den ambulante aktivitet på 50% over 10 år. Det er derfor nødvendigt, at Ambulatoriefunktionerne udbygges væsentligt. I de øvrige funktioner er der beregnet behov frem til 2018, men for ambulatoriernes vedkommende regnes der i et 10 års perspektiv. Som hovedprincip fastholdes ambulantaksen, adskilt fra akutaksen og sengeafdelingerne, men med en god forbindelse til laboratorium og billeddiagnostik fra alle dele af hospitalet. Det nuværende Medicinsk Ambulatorium med 32 ambulatorierum fastholdes til øvrige medicinske patienter. Det nuværende Kirurgisk Fællesambulatorium med 28 ambulatorierum fastholdes til ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter. Der opretholdes 6 ambulatorielinjer på Skanderborg Sundhedscenter, som udnyttes af forskellige specialer. Der etableres et hæmatologisk ambulatorium med 4 ambulatorierum til Hæmatologisk Afdeling, AUH. Der indrettes flere undersøgelsesrum i Akutafdelingen Der etableres en ny bloddonorfunktion i forbindelse med etableringen af Nye Nord 2 Der skabes tilstrækkelig plads til dialysen I ambulantaksen med alle ambulatoriefunktionerne placeret i ét plan, og direkte tilgængelige fra forhallen, opnås betydelige fordele for både patienter og logistik. Parallelt med hovedprincippet om adskillelse af akutte funktioner, ambulatorier og sengeafdelinger, skal der være mulighed for integration af ambulatorier og sengeafsnit, hvor der er særlige, faglige argumenter for det, og hvor de fysiske rammer gør det muligt. Dette overvejes blandt andet i relation til geriatri, og således fungerer det i dag i kardiologien - om end i helt utilstrækkelige fysiske rammer. Det skal endvidere overvejes i forbindelse med udmøntning af generalplanen, om der med fordel kan placeres flere enkelte diagnostiske funktioner decentralt, som satellitfunktioner i øvrige afdelinger - eksempelvis i form af faciliteter til blodprøvetagning eller ultralydsundersøgelser i Akutafdelingen. Princippet kan efterfølgende eventuelt også udbredes i andre større ambulatorieområder. Efter realisering af generalplanen vil ambulatorierne i hovedsagen fordele sig som følger: I Nye Nord 2 indrettes plan 1 til 5-10 ambulatorielokaler til fortrinsvist gastroenterologiske patienter såvel medicinske som kirurgiske. De resterende ambulatorierum anvendes til andre medicinske eller kirurgiske ambulatorier, idet der inden ambulatoriernes ibrugtagning foretages en fornyet vurdering af, hvordan patientmængde og sammensætning har udviklet sig i hhv. medicinske og kirurgiske afdelinger. 5. Fremtidige forhold Generalplan

20 6. Faglige fællesskaber kloge naboskaber Udbygning og modernisering af Hospitalsenheden Horsens er underlagt en række begrænsninger. Ikke mindst at de nuværende bygninger og deres indretning også på langt sigt vil udgøre størstedelen af hospitalets bygningsmasse. Det vil ikke være muligt at skabe en kapacitetsfordeling, så de fremtidige enheder kan være fuldt ud sammenhængende med de nuværende. Det betyder blandt andet, at der er behov og mulighed for at overveje, hvordan der bedst kan skabes sammenhæng mellem kapacitetsbehov, samarbejdsrelationer mellem specialer og fysiske rammer. Udgangspunktet for overvejelserne skal være nogle centrale, faglige fællesskaber eller samarbejdsrelationer og en funktionsinddeling af hospitalet med kloge naboskaber, som understøtter de faglige relationer. Herunder følger et par eksempler på dette. Udgangspunktet er, at Akutafdelingen på sigt skal have ca. 40 pladser og integreret diagnostik. Rammerne skal understøtte, at akutafdelingen varetager en større andel af de akutte forløb herunder for at understøtte den omfattende forløbsoptimering, der er en forudsætning i de grundlæggende beregninger af hospitalets kapacitetsbehov. Akutafdelingen varetager i dag primært akutte skader og akutte medicinske og kirurgiske patienter. Hensigten er at øge afdelingens andel af akutte indlæggelser med forventet udskrivelse inden 48 timer for andre områder. Akutafdelingen skal medvirke til at begrænse kapacitetsbehovet i de øvrige afdelinger gennem en øget færdigbehandlingsandel. Det forudsætter en fortsat styrkelse af speciallægedækning i Akutafdelingen fra de øvrige kliniske afdelinger, og en styrkelse af Akutafdelingens visitation og initiale diagnostik og behandling i Akutafdelingen. Akutafdelingen og de øvrige kliniske afdelinger I 2013 fastlægges der en principplan for akuthospitalets kernefunktioner: Modtagelse og Akutafdeling med lægevagt, operationsafdeling, intensivafdeling og billeddiagnostisk afdeling. 20 Generalplan Faglige fællesskaber kloge naboskaber

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Generalplan 2013 Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens 2 Generalplan 2013 Indhold 1. Indledning...4 2. Hospitalets profil...6 3.1. Demografi

Læs mere

Dokumentation. Typografi & Ombrydning

Dokumentation. Typografi & Ombrydning Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: I denne opgave skulle jeg lave Hospitalsenheden Horsens Generalplan 0. Opgaven havde nogle udfordringer da den er teksttung, dette ville jeg gerne løsne lidt op på

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Bilag til sparekatalog til Budget 2016

Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Lukning af Nyborg Sygehus Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Forslag 1.7 Lukning af Nyborg Sygehus en mulighed for at skabe det fremtidige Svendborg sygehus Som konsekvens af regionalt sparekrav på

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013 Velkommen til Nøgletal Budget 2013 (mia. kr.): Ansatte (årsværk): Indlæggelser: Ambulante besøg: Senge: Bygninger m 2 : Antal fødsler p.a.: Uddannelsesopgaver: HVH AMH 1,9 0,3 3.370 473 65.500 10.000 314.000

Læs mere