Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl i Lyngby Sognegård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård."

Transkript

1 Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz, Vibeke Falkenstjerne og Karen Hornshøj-Møller 3. Lundtofte: Dennis Hellner, Julie Rebel, John Bagger-Petersen og Phillip Marcussen. 4. Sorgenfri: Bente Torp, Inger Christensen og Ulla W Jeppesen. 5. Taarbæk: Alice Timmermann og Jørgen B. Schmidt 6. Virum: Søren Ødum Nielsen, Inge Nelson Pedersen, Charlotte Dyremose og Inge Fabricius 7. Provstiet: Provst Eigil Saxe 8. Referent: Provstisekretær Beate Andreassen Der ud over var der en enkelt person uden tilknytning til et menighedsråd. Ad 1) Velkomst og præsentation Provsten bød velkommen og der blev sunget fra Højskolesangbogen, nr Provstiudvalget har udsendt dagsorden samt slides til MR inden mødet. Den fremsendte dagsorden følger Årshjulet. (Slide 2). Ad 2) Provstiudvalgets opgave Provsten gennemgik kort Provstiudvalgets opgaver, ud fra Betænkning 1544 Folkekirkens styre, April 2014, side PU havde på sit sidste møde en gennemgang af samme og efterfølgende en drøftelse af dette. Formålet med gennemgangen og drøftelsen på PU s møde og på Budgetsamrådet var at klargøre hvad PU s opgave og ansvarsområde er. PUs hovedopgave er styring af økonomien, herunder at beslutte hvad der skal igangsættes af vedligeholdelse og nyt anlægsarbejde på grundlag af mangler og behov påvist i forbindelse med bygningssyn. Stiftet er godkendelsesmyndighed i forhold til kirkebygningerne. (Slides 3-5). Ad 3) Belysning af de økonomiske forhold i provstiet Provsten gennemgik slides 6-9, til belysning af de økonomiske forhold i provstiet. Jørgen Schmidt: Der er et problem med kirkegårdstaksterne i Taarbæk, da priserne ligger meget højere end de private (kommunale) takster. Det er et stort problem. Taksterne skal ifølge lovgivningen være ens i ligningsområdet. Provsten: Det gælder kun de kirkelige kirkegårde, da PU ikke har nogen indflydelse på de kommunale kirkegårdes drift og priser. Der vil blive holdt et møde mellem PU og Taarbæk sogns MR om spørgsmålet om taksterne. PU har prioriteret budget 2015 ud fra de fire punkter nævnt i slide 6. Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt at de forventer en stigning i det statsgaranterede udskrivningsgrundlaget. Om kommunen ønsker at anvende det statsgaranterede grundlag til skatteudskrivningen, besluttes først af kommunen senere. Der kan således ske ændringer. Der er en nedgang i procentandelen af medlemmer af Folkekirken.

2 PU mener der er mulighed for at nedsætte kirkeskatten fra 0,62% til 0,61%. Det bliver næsten samme indtægt, da udskrivningsgrundlaget stiger. Landskirkeskatten stiger med 3,2% og stiftsbidraget stiger med 15,1 % for Kgs. Lyngbys vedkommende. Søren Ødum Nielsen (Medlem af Stiftsrådet): Stiftsbidraget har været uændret i en del år og stigningen er til dels begrundet i, at der kommer mere konsulentbistand til stiftet i form af ansættelser. Ad 4) Gennemgang af provstiudvalgets oplæg Provsten gennemgik slides vedrørende provstiets oplæg til budget PU-Kassen: PU foreslår en forhøjelse på kr af budgettet med henvisning til punkt 6. Samarbejder efter MR-lov 43: Samarbejds-projekterne udgør størstedelen af PU s budget. Der er et forslag under punkt 6. Provstiets samlede budget for MR og PU inklusiv budgetreserve, lokale skatter samt landskirkeskatten udgør kr , hvilket er PU s forslag til den endelige udmelding. Budget for de enkelte menighedsråd: Christians Kr Kgs. Lyngby Kr Lundtofte Kr Sorgenfri Kr (Kirkeudvalgets formand havde på MRs vegne bedt om kr til undersøgelse af råd i taget på kirken.) Taarbæk Kr Virum Kr Menighedsrådenes ønsker er alle imødekommet i de foreslåede budgetter og Virum har fået et ekstra beløb på kr til afvikling af lån. I langtidsplanen (slide 23) er der ikke taget højde for afviklingen af Virums lån i Det vil sige at renterne ikke er taget ud af driftsbudgetterne i den forelagte langtidsplan. Menighedsrådenes udmeldinger om, hvad der kommer eller forventes af større anlægsarbejder de nærmeste år kan ses på slide 24. PU har desuden fastholdt en budgetreserve på kr. 2 mio. i årene fremover. Ad 5) Drøftelse af provstiudvalgets oplæg Provsten spørger om der er bemærkninger, spørgsmål og kommentarer? Inger Christensen: Det er svært at brokke sig, når man får det man ønsker sig. Er der bemærkninger til forslaget om at nedsætte kirkeskatten? spørger provsten. Karsten Clement: Melder folk sig så ind, når kirkeskatten sættes ned? Provsten: Det er ikke sådan det ser ud. Men befolkningen i Danmark har et meget stærkt tilhørsforhold til folkekirken, når religionssociologer sammenligner med andre lande. I praksis vil det sige, at medlemsprocenten er meget høj, sammenlignet med andre lande. Provsten vil gerne argumentere for en stabil kirkeskatteprocent. Søren Ødum Nielsen: Synes det ser fint ud og synes det kan være fornuftigt at opbygge/styrke budgetreserven. Spørger til Udviklingspuljen. Der er sat mange penge af, men hvor meget bliver der brugt af dem? Provsten: Der kommer kr i puljen i PU har gjort MR og præster opmærksom på, at

3 disse penge er der og at de skal bruges. Der er ikke fra PU s side noget ønske om at akkumulere penge. Søren Ødum Nielsen: Ønsker heller ikke denne akkumulering. Spørgsmål fra salen om, hvilke projekter der kan støttes af denne pulje. Provsten: Nye tiltag til fremme af det kirkelige liv. Ikke til bygninger. Ad 6) Forslag om samarbejde om udarbejdelse af en vejledning til afholdelse af syn Provsten: PU synes der er udfordringer med at få vedligeholdt bygningerne i sognene. I hvert fald i nogle af sognene. PU vil derfor gerne fremme udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Hans-Christian Jørgensen: Der er ikke tale om udarbejdelsen af en vejledning i at holde syn, men om en hjælp til at få vedligeholdt bygninger. Jørgen Schmidt: Renovering af kloak - er det vedligeholdelse eller anlæg? Synet går i almindelighed på det der er over jorden, men vi skal huske kloakker og andre forsyningsledninger i jorden til bygninger og kirke. Provsten: Syn handler om alt, der har med ejendommene at gøre, også det der er under jorden. Julie Rebel: Har talt for ideen om at få folk ud, der kan udarbejde vedligeholdelsesplaner i de enkelte sogne. På den måde kan der komme oplysninger på om, hvor tit der skal males præstegårde, hvor tit der skal kalkes og standard for vedligeholdelse af embedsboliger generelt, så der kan spares op til istandsættelse af disse i forbindelse med præsteskifte. Så bliver der ikke tale om feberredninger, men der kan henlægges midler til drift, lige som der kan henlægges midler til vedligeholdelsesplaner. Provsten: PU ønsker at facilitere udarbejdelsen af vedligeholdelsesplaner. PU ønsker at udarbejde et styringsredskab til MR, så der kan sættes penge af i budgetterne til den nødvendige vedligeholdelse. Vibeke Falkenstjerne: Lyngby har fået udarbejdet vedligeholdelsesplaner og synes det har været et godt arbejdsredskab for MR. Kan stærkt anbefale andre MR at få udarbejdet vedligeholdelsesplaner. Provsten: Synet er det lovgivningsmæssige omdrejningspunkt, når der er tale vedligeholdelsesplaner. Søren Ødum Nielsen: Mener de to ting, syn og vedligeholdelsesplaner, er to meget forskellige ting. Forstår ikke sammenkoblingen af disse to ting. Man kan jo også diskutere, hvad der er vedligeholdelse og anlæg. Hans-Christian Jørgensen: Vedligeholdelsesplanen giver en hjælp til synet. Er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med synet. De to ting supplerer hinanden. Provsten: PU talte om at indbyde til en aften med gennemgang af grundlaget for syn, lovgivning mm, for at hjælpe MR til at bruge synet konstruktivt og give MR viden til at afholde syn på en god og rigtig måde. Julie Rebel: Mange i MR er nye og mangler viden om for eksempel præsteboligregulativet. Hans-Christian Jørgensen: Der skal købes fagkundskab, så der kan udarbejdes en vedligeholdelsesplan for hvert enkelt sogn, men udarbejdet efter en fælles skabelon. Det vil sige: Ud fra samme principper og med samme værktøjer. Jørgen Schmidt: Synet er meget konkret, hvor det er småting især, der opdages. Der tages på synet stilling til om en defekt dør skal udskiftes, om en trappe skal repareres osv.

4 Provsten: PU har afsat kr i PU-budgettet til dette projekt. Da det er et fælles projekt, skal Budgetsamrådet tage stilling til om det skal iværksættes. Charlotte Dyremose: Mener der skal indhentes tilbud, hvorefter der kan tages stilling. Provsten: Med denne fremgangsmåde skal der nedsættes en bestyrelse mv. Det der er foreslået af PU er, at pengene ligger i PU-Kassen og at PU har ansvaret for projektet. Hans-Christian Jørgensen: Det skal ske i samarbejde med de enkelte MR. PU har ingen interesse i at presse dette igennem. Søren Ødum Nielsen: Mener der er uoverensstemmelse mellem det der står i bilagene og det der bliver meldt mundtligt ud. Hans-Christian Jørgensen: Anbefaler at læse underpunkterne i slide 26. Søren Ødum Nielsen: Mener der skal sidde en fra MR, så det ikke kun er en bygningssagkyndig som vel er Grube Mikkelsen og provsten der skal arbejde med dette. Hans-Christian Jørgensen: Det er ikke givet at det er Grube der skal arbejde med det her. Sagen skal i udbud og så må vi se hvem det bliver. Provsten: Grube kan ikke byde ind på denne opgave, da han er provstiets bygningssagkyndige. MR kan bede PU tage sagen op til næste år, for at få flere oplysninger. Så kommer det ikke med i 2015, men måske i Ulla W Jeppesen: Kan der ikke sættes de kr af, så der kan arbejdes vider med sagen, så der ikke sættes en kæp i hjulet? Jørgen Schmidt: Synes det er en god ide at PU laver en vejledning og MR får lavet vedligeholdelsesplaner. Provsten: Hvis der skal laves vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning, så bliver det meget dyrt. Derfor er tanken at der udarbejdes et grundlag, som MR kan bruge til at udarbejde vedligeholdelsesplaner for alle deres bygninger. Jørgen Schmidt: Der skal udarbejdes nogle rammer, så de enkelte MR ikke skal sidde med tingene og arbejde med forskellige rammer. Ulla W. Jeppesen: Planen var at udarbejde en vejledning til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Dennis Hellner: Det er svært at være ny i arbejdet med sognets bygninger, så en vejledning ville være en velkommen ting. Charlotte Dyremose: Den bygningssagkyndige, der kommer ud, skal vel være en der kan lave en vedligeholdelsesplan. Der behøver PU ikke sidde med, for det har en arkitekt mere forstand på. Julie Rebel: Der er usikkerhed om tingene, fordi der ses forskelligt på sagerne. Få et tilbud fra en person for alle sognene, så det er de samme præmisser, der bruges i udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanerne.

5 Provsten: Vil budgetsamrådet sige ja til at PU arbejder videre med sagen og at der sættes kr af på budgettet til arbejdet? Eller skal PU arbejde videre, så det evt kommer på bordet til næste år? Søren Ødum Nielsen: Synes dét er svært at skrive en blankocheck ud, når det ikke er helt tydeligt, hvad der gives penge til. PU kan arbejde videre med sagen og sende det ud til MR, som så kan indbetale de ca. kr pr MR det koster. Karsten Clement: Synes projektet er vigtigt og har tillid til at PU kan gøre arbejdet. Provsten: PU takker for tilliden. Beslutning: Der sker ingen forhøjelse på kr af PU's budget. PU opfordres til at arbejde videre med sagen og vende tilbage med noget mere konkret. MR får besked om de udmeldte rammer senest den 15. september Karsten Clement: Angående budgetternes offentliggørelse på sogn.dk. Kommer bemærkningerne til budgettet også på sogn.dk? Provsten: Det gør de ikke for nuværende. Ad 7 Eventuelt Inger Christensen: Angående Ungdomspræsten. Ungdomspræsteprojektet kom i sin tid til at ligge i Sorgenfri, nok fordi det var Sorgenfri som udarbejdede ansøgningen. Projektet løber i 4 år, i henhold til opstarten, og Inger ønsker at gøre MR's bestyrelsesmedlemmer opmærksomme på, at der skal ske en evaluering af projektet. Mener bestyrelsen skal referere til provstiet og ikke til MR, da Ungdomspræsten er ansat i provstiet og ikke i sognene. Forstår ikke hun skal have ansvar for / noget med ungdomspræstens funktion at gøre, da hun ikke har noget med det at gøre. Stillingen er ikke tidsbegrænset til 4 år, men projektet skulle løbe i 4 år. Der skal derfor tages stilling til fremtiden i denne sag. Jørgen Schmidt: Hvad med Suppekøkkenet? Er det gået i sig selv? Provsten: Nej. Der arbejdes videre med sagen, som har været sat i stå af flere årsager. Provsten: Tak for i aften. Mødet sluttede kl Referent: Beate Andreassen

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere