Usability test af MOBI:DO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usability test af MOBI:DO"

Transkript

1 en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang i form af antal tegn inkl. mellemrum: Lavet af: Yvonne Møller Nielsen Rikke Kejser Olsen Katrine Mark Abildgaard Kate Søgaard Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 763 af Billedkilde:

2 Indholdsfortegnelse Forfatteransvar... 4 Forord Resumé Abstract Problembaggrund Problemformulering Formål Begrebsafklaring af problemformulering Teori Usability som begreb Person Environment Occupation modellen Metode Design Usability test Indsamling af borgere Aktiviteter til MOBI:DO Procedure for testen Dataindsamling Observationsskema Bias Pilottest Databearbejdning Litteratursøgning Etik Resultater Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af styrker og svagheder af undersøgelsen Diskussion af usability test som metode Diskussion af ergoterapeutisk relevans Konklusion Side 2 af 72

3 9.0 Perspektivering Videre undersøgelser Udfordringer observeret ved MOBI:DO Videreformidling af undersøgelsen Referenceliste Bilagsliste Side 3 af 72

4 Forfatteransvar Ansvarsområde Kate Yvonne Katrine Rikke Resumé X X X X Abstract X X X X Problembaggrund X X X X Problemformulering X X X X Formål X X X X Begrebsafklaring af X X X X problemformulering Teori Usability som begreb X Person Environment X Occupation (PEO modellen) Metode Design X Usability test X Indsamling af borgere X Aktiviteter til MOBI:DO X Procedure for testen X X X X Dataindsamling X Observationsskema X X X X Bias X Pilottest X Databearbejdning X X Litteratursøgning X X X X Etisk X Resultater X X X X Diskussion Diskussion af resultater X X X X Diskussion af styrker og X X X X svagheder af undersøgelsen Diskussion af usability test som metode X X X X Side 4 af 72

5 Diskussion af X X X X ergoterapeutisk relevans Konklusion X X X X Perspektivering Videre undersøgelser X X X X Udfordringer observeret ved X X X X MOBI:DO Videreformidling af undersøgelsen X X X X Side 5 af 72

6 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af en gruppe studerende fra University College Nordjylland, ergoterapeutuddannelsen. Undersøgelsen er et resultat af et samarbejde mellem alle gruppens medlemmer og alle i gruppen er ansvarlige for den samlede opgaven. Aalborg d. 4. juni 2013 Rikke Kejser Katrine Abildgaard Yvonne Nielsen Kate Søgaard Side 6 af 72

7 1.0 Resumé Titel: - en mobil applikation Problembaggrund: Det fremgår af HMI, at velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at skabe en tryg hverdag for borgere. I dag er der mulighed for at få mange forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler. Det viser sig dog, at hjælpemidlerne sjældent bliver anvendeligheds testet, inden de bliver udleveret. Når der kommer et nyt og utestet hjælpemiddel på markedet, som det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO, der viser et potentiale for at blive implementeret i den ergoterapeutiske praksis, er det vigtigt at få dokumentation for at det virker. MOBI:DO findes på HMI s og Curaga s hjemmeside som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, der kan hjælpe borgere med kognitive vanskeligheder til at skabe en nemmere hverdag. Den velfærdsteknologiske mobilapplikation, MOBI:DO, undersøges ved hjælp af en usability test, som fokuserer på hjælpemidlers udfordringer. Generelt set bruges en usability test til at identificere produkters anvendelighed og mulige problematikker. Problemformulering: Kan det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteter Metode Der er foretaget en kvantitativ undersøgelse baseret på en usability test, hvor anvendeligheden af den mobile applikation, MOBI:DO, er observeret i to udvalgte aktiviteter med et studiespecifikt observationsskema. I testen deltog 6 borgere med kognitive vanskeligheder i alderen år. Applikationen blev downloadet og aktiveret af observatørerne. Derefter blev koderne til mobilapplikationen, der skulle guide borgeren gennem aktiviteterne, udleveret. Resultater Undersøgelsen viser, at nogle handlinger giver markante udfordringer i forhold til anvendeligheden, mens andre handlinger er markant bedre. I fire ud af syv handlinger er der flertal af scorerne godt og mindre godt hos borgerne. Side 7 af 72

8 Konklusion Der er en indikation for, at det velfærdsteknologiske hjælpemiddel, MOBI:DO, kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder til at gennemføre en aktivitet, hvis MOBI:DO er installeret på deres smartphone/tablet, og de får udleveret de aktuelle QR-koder til aktiviteten. Perspektivering Denne undersøgelse ligger op til videre forskning omkring MOBI:DO s anvendelighed, ud fra en fuld usability test, hvor der testes på både effectivitiveness, efficiency og satisfaction. Herudover kan det være interessant, at undersøge effekten af MOBI:DO. Søgeord Ergoterapi, velfærdsteknologi, MOBI:DO, Usability test og kognitive vanskeligheder Side 8 af 72

9 2.0 Abstract Title Usability test of MOBI:DO - a mobile application Background According to the assistive institute (HMI) welfare technology aids can help create a safe everyday life for citizens. Nowadays it is possible to get many different welfare technology aids, however, it turns out, that these aids haven't been tested for usability before they are being handed out. When there is a new and untested aid on the market, such as MOBI:DO, which shows a potential, to be implemented in Occupational Therapy practice, it's therefore important to get documentation that MOBI:DO works. This aid is already located on the website of HMI's and Curaga, as a technological welfare aid, which can help people with cognitive difficulties to facilitate their life. The mobile application MOBI: DO, is tested by a usability test, which focuses on the challenges an aid can have. Generally usability test is used to identify the products usability and possible issues. Problem statement Can the welfare technological aid MOBI: DO be used by people with cognitive difficulties in implementation of activities. Method This is a quantitative study based on a usability test, where the usability of the mobile application MOBI: DO is observed on two selected activities, with a study specific observation schedule. In this test 6 people with cognitive difficulties participated, between the ages of years. The application was downloaded and activated by the observers. Thereafter the codes which underlies the activities, were handed to the citizens, so that MOBI:DO can guide the citizen through the activities. Results This study shows that some actions provide significant challenges in terms of usability, while other actions are significantly better. In four out of seven actions, the majority of the citizens scored "good" and "less good". Side 9 af 72

10 Conclusion There is an indication, that the welfare technological aid MOBI: DO can be used by people with cognitive difficulties to complete an activity, if MOBI: DO is installed on their smartphone/tablet, and the citizens are supplied with the actual QR-codes for the activity. Perspective This study provides for further research into MOBI: DO's usability, based on a full usability test, which tests both: effectiveness, efficiency and satisfaction. Additionally, it can be interesting, for future studies to explore the effect of MOBI: DO. Keywords Occupational therapy, technology, usability testing, MOBI:DO and cognitive diffuculties. Side 10 af 72

11 3.0 Problembaggrund Prøv at forestille dig at en applikation (app) til din smartphone, vil kunne hjælpe dig til at udføre dine aktiviteter, uanset om der er tale om huslige, arbejdsrelaterede eller fritidsaktiviteter. Aktiviteter som du engang udførte uden at tænke over det, men som nu er vanskeligere for dig at udføre. I dag har hver dansker i snit 1,48 mobilabonnementer og tallet er stigende (1). En undersøgelse fra FDB viser, at tre ud af fem voksne danskere har en smartphone, og en ud af fem har en tablet. Det er ikke kun smartphones, vi er vilde efter, undersøgelsen viser også, at vi danskere er glade for at anvende apps, og hver femte downloader apps en gang om ugen eller oftere (2). I dag anvendes smartphones og tablets ikke kun til at sende sms og ringe rundt til familie og venner. En smartphone kan anvendes som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, der kan hjælpe os i vores hverdag med at holde styr på aftaler, indkøbslister og andet ved hjælp af app s. (3) Hjælpemiddel instituttet (HMI) beskriver velfærdsteknologiske hjælpemidler som værende en hjælp for borgere med forskellige funktionsnedsættelser til at blive mere selvhjulpne. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at skabe en mere tryg og sikker dagligdag for borgeren (4) og kan findes i mange varianter. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan bruges af forskellige borgere med både fysiske- og psykiske vanskeligheder, men der bør overvejes, hvilke hjælpemidler der er mest relevante for den enkelte borger og dennes situation. (5) Der er hjælpemidler, der kan hjælpe dig til at holde balancen, når du går, og der er apparater, der kan tage det "tunge'' arbejde - som robotstøvsugeren. Når vi taler om velfærdsteknologi, er det teknologi, der er med til at fremme borgerens tryghed, sikkerhed, sociale situation og ikke mindst forbedre borgerens dagligdag ved at gøre dem mere selvhjulpne. (6) Som ergoterapeut er en af vores spidskompetencer, at finde relevante hjælpemidler til den enkelte borger, for at øge deres mulighed for at blive så selvhjulpen som muligt (7). Ergoterapeuter hjælper borgeren med at fokusere på deres styrker uanset funktionsniveau og hjælpemidlet som skal give borgeren succesoplevelser. Derfor er det vigtigt og relevant, at et hjælpemiddel testes for anvendeligheden og effekt, før det udleveres til borgeren. (8) Desværre mangler mange hjælpemidler indenfor hjælpemiddelområdet evidens, og som ergoterapeut risikerer man ofte, at det kan være nødvendigt at bruge sin dømmekraft i forhold til implementering af hjælpemidler. Ergoterapeuter skal tage stilling til, hvorvidt hjælpemidlet reelt set er anvendeligt og har en fremmende effekt for borgerens Side 11 af 72

12 aktivitetsudførelse. (9) Hjælpemiddelinstituttet har lavet en redegørelse, der generelt viser, at der er behov for udvikling og forskning på hjælpemiddelområdet, især på områderne effekt af hjælpemidlet og borgerens accept af at anvende hjælpemidlet (10). Der er forskel på, hvilken slags hjælpemidler den enkelte borger har behov for, afhængig af borgerens problematikker. Ved kognitive vanskeligheder beskriver neuropsykologen Henrik Valentin Mortensen, at vanskelighederne viser sig ved forskellige problematikker, såsom koncentration, hukommelse, planlægning og problemløsningsproblemer. (11) Kognitive vanskeligheder kan opstå ved diagnosetyper som: ADHD, apopleksi og demens. (12) Virksomheden Curaga Inventing Selfware (Curaga), har udviklet applikationshjælpemidlet MOBI:DO The Mobile Selfassistant (MOBI:DO), der fokuserer på at hjælpe borgere der har behov for struktur og støtte til at udføre aktiviteter. Curaga blev etableret i 2011 af 3 ingeniører. Firmaet ønsker at være førende inden for velfærdsteknologiske hjælpemidler, som skal være med til at gøre hverdagen lettere for borgere med kognitive vanskeligheder og handicaps. MOBI:DO er udviklet til at skabe et større overblik og hjælpe med at genskabe tabte rutiner. Her kan hjælpemidlet MOBI:DO støtte ved at anvise, hvordan opgaven er struktureret samt fortælle borgeren, hvornår aktiviteten skal sættes i gang og er færdig. (13) Hverken gennem vores litteratursøgning (Bilag 1) eller på Curagas hjemmeside har det været muligt at finde artikler eller anden dokumentation, hvor det er undersøgt, om MOBI:DO kan anvendes. Der er dog en undersøgelse fra Sverige, der viser, at personer med hukommelsesbesvær efter hjerneskade kan lære at anvende elektroniske hjælpemidler. (14) Når der er udviklet et nyt produkt som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, er det vigtigt at undersøge om hjælpemidlet kan anvendes af den målgruppe, det er udviklet til. En billig og anerkendt metode til at undersøge anvendeligheden af et hjælpemiddel er at lave en usability test. Usability test er udviklet til at kunne identificere produkters anvendelighed og eventuelle problematikker. (15) Da der ikke er undersøgelser, der viser, om MOBI:DO kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder, kan det som ergoterapeut være relevant at undersøge, om denne nye app kan anvendes i interventionen hos borgere med kognitive vanskeligheder. 3.1 Problemformulering Kan det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteter. Side 12 af 72

13 3.2 Formål Der er flere definitioner på usability. Den mest anvendte er International Standard Organisation (ISO) (16), der beskriver usability med tre dimensioner: effectiveness og efficiency, der er objektive og satisfaction, der er subjektiv. Da vi er interesseret i at undersøge anvendeligheden af mobil applikation MOBI:DO på et objektivt niveau, er denne undersøgelse baseret på effectiviness og efficiency. Da MOBI:DO er udviklet til at kunne anvendes i alle aktiviteter, vil testen foregå ved at MOBI:DO anvendes i aktivitet. Problemformuleringen er begrebsafklaret i tabel Begrebsafklaring af problemformulering Velfærdsteknologisk hjælpemiddel MOBI:DO Teknologiske løsninger og intelligente systemer, der bliver brugt af funktionsnedsatte borgere. Velfærdsteknologi er teknologi og ydelser, der er arbejdskraftbesparende og øger kvaliteten af ydelsen. Ofte er der tale om teknologi og service, der er med til at hjælpe indenfor social og sundhedsområdet. Velfærdsteknologi kan anvendes af både professionelle (ansatte i social og sundhedsvæsenet), borgere med funktionsnedsættelser og borgere uden. (17) En mobilapp, der er udviklet med tanke på at forbedre dagligdagen for borgere med kognitive vanskeligheder. MOBI:DO kan anvendes på smartphones og tablets. MOBI:DO virker ved, at der udarbejdes en liste over de delhandlinger, der findes i aktiviteten. Delhandlingerne specificeres til den enkelte borger, fordi borgerne er forskellige og har behov for forskellig guiding. Listen ligger til grund for en QR-kode, som scannes med smartphonen/tableten. QR-koden er udarbejdet i MOBI:DO make, som er et program på Curaga s hjemmeside og en app til tablets. Heri udarbejdes listerne til aktiviteterne. Når borgeren skal udføre aktiviteten, aktiveres MOBI:DO's scannerprogram og QRkoden scannes, hvorefter borgeren bliver guidet igennem alle delaktiviteterne i udførelsen af aktiviteten på deres smartphone/tablet. (13) Der er indhentet samtykkeerklæring fra Curaga, til at måtte anvende QR-koderne (Bilag 2). Side 13 af 72

14 Anvende Anvendeligheden er set gennem usability test, hvor man tester et produkts anvendelighed. Ved anvendelighed ser man på, om produktet er praktisk anvendeligt for målgruppen, og om det egner sig til det specifikke formål (18). Borgere Borgerne bliver defineret i vores in- og eksklusionskriterier Kognitive Kognitive vanskeligheder i form af hukommelsesbesvær, logisk vanskeligheder tænkning og struktur, som at have svært ved at opsætte mål, udarbejde planer og udføre disse planer for at opnå det ønskede mål. (12) Gennemfører en At borgerne starter på en aktivitet og udfører alle delaktiviteter frem til aktivitet afslutningen af aktiviteten. Aktivitet defineres som de personlige, huslige, arbejds- og fritidsaktiviteter, der jævnligt udføres (19). Tabel 1 Begrebsafklaring af problemformulering 4.0 Teori I dette afsnit gennemgår vi den relevante teoretiske baggrund for undersøgelsen. Vi vil beskrive usability som begreb og Person-Environment-Occupation modellen (PEO modellen) 4.1 Usability som begreb Usability er en metode, hvorpå man kan undersøge anvendeligheden af et produkt som teknologiske apparater og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hertil findes der flere metoder der kan anvendes når man skal usability teste et produkt eller hjælpemiddel. Man kan bruge tænke højt metoden, laboratorie metoden og field test metoden. Sidst nævnte metode anvendes ofte når et produkt som mobiltelefoner eller apps skal usability testes. (15) For at opnår størst udbytte af usability bør man gøre det så tidligt i processen som muligt, hvilket kan gøres ved at teste på en prototype eller tidlig udgave af produktet. (15) Når man undersøger med usability får man ingen direkte forbedringer, men det kan være en indikation til vanskeligheder hvorved et hjælpemiddel og produkt kan forbedres. Ved usabilty findes der flere definitioner på begrebet usability, men vi vælger at anvende ISO definition, da den er international klassificeret. Her defineres Usability som: The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (16) Side 14 af 72

15 Usability kan måles før, under og efter produktets lancering, hvilket gør, at man kan komme hele vejen rundt om produktet som helhed. Dette kan fx være, om det er let at anvende for målgruppen, om man ønsker at benytte sig af i det daglige, og om det er et pænt design. (20) Som nævnt tidligere har vi valgt at undersøge to af dimensionerne: effectiveness og efficiency. Effectiveness defineres ifølge ISO som: Can users complete tasks, achieve goals with the product, i.e. do what they want to do? (16) Effectiveness, oversætter vi til det danske ord effektivitet. Dermed mener vi, at effektiviteten er et udtryk for, hvor effektivt borgerne anvender MOBI:DO i aktivitet. Her kan vi kigge efter, om borgerne kan starte programmet op, om de har flere tryk end nødvendigt, om de registrerer alarmer, om teksten skal genlæses, om borgerne springer delaktiviteter over og om, borgerne bringer MOBI:DO med sig rundt til de forskellige arbejdsområder. (15) ISO definerer efficiency som: How much effort do users require to do this? (16) Vi oversætter efficiency, til det danske ord anstrengelse, der beskriver de ressourcer, borgerne lægger i anvendelsen af MOBI:DO gennem aktiviteten. Dette kan eksempelvis måles ved, om borgerne giver udtryk for irritation samt stiller spørgsmål under aktiviteten. (15) 4.2 Person Environment Occupation modellen PEO-modellen tager udgangspunkt i et holistisk synspunkt, hvilket betyder at den er helhedsorienteret og dermed ikke kun beskriver, hvad aktivitetsudførelse er, men også hvad der er med til at skabe og påvirke aktivitetsudførelse. Modellen illustrerer de tre komponenter person, omgivelser og aktivitetsdeltagelse, der påvirker og skaber aktivitetsudførelsen for en borger. (19) Interaktionen mellem komponenterne ændres over tid og overlappet øges og mindskes i processen (Figur 1). Side 15 af 72

16 Figur 1 - Figur 2 PEO-modellen frit efter Task analysis An individuel and Population Approach. Personkomponenten defineres som en unik person, der har forskellige roller. Disse roller er dynamiske og forandres gennem livet, og deres vigtighed ændres. Personen ses holistisk som et samspil af tanke, krop og spiritualitet. Enhver person formes af det liv, der leves i den kultur, de vokser op i. (21) Omgivelser omfatter de fysiske og sociale omgivelser, som borgeren befinder sig i, når aktiviteten udføres. Omgivelserne er ikke statiske, de kan influere på aktivitetsudførelsen både i positiv og i negativ retning, og det anses lettere at ændre på omgivelserne end på personen. Aktiviteter er de: personlige, huslige, arbejds- og fritidsaktiviteter borgeren deltager i. Det er aktiviteter, der er vigtige i forhold til personens roller og miljø, de er nødvendige og alsidige i forhold til at leve livet. (22) Aktivitetsudførelsen er det overlap, der opstår ved interaktion mellem person-aktivitetomgivelser. (21) PEO-modellen giver fire interaktionsmuligheder: person-omgivelser, person-aktivitet, aktivitet-omgivelser og person-aktivitet-omgivelser (aktivitetsudførelse). Interaktionens omfang varierer alt efter graden af overensstemmelse mellem komponenterne (kaldet fit). Når der er ringe fit i en af de fire interaktioner, er der aktivitetsmæssige udfordringer. Forståelsen af interaktionen mellem person-aktivitet-omgivelser, giver mulighed for at finde kilden/kilderne til udfordringerne og dermed finde løsninger, der muliggør optimal aktivitetsudførelse. (23) Side 16 af 72

17 Komponenterne kan have både negativ og positiv indflydelse på aktivitetsudførelsen. De kan anskues hver for sig, men de vil ofte have en vis indflydelse på hinanden. Ændres noget i borgerens omgivelser, kan det have betydning for både aktiviteten og personen. (24) Men ud fra dette kan man se, at hvor godt en borgers dagligdag fungerer, afhænger af hvor godt samspillet mellem borgerens omgivelser, person og aktivitetsdeltagelse er. (24) Usability lægger op til at man undersøger et samspil mellem et produkt og de brugere produktet er tiltænkt i de omgivelser det skal anvendes. Fordelen ved at usability teste på samspillet mellem mennesker og produkter, er at vi mennesker ofte følger indlærte mønstre, hvilket kan give observatørerne/testerne en øget mulighed for at generalisere produktets usability. Problemet ved generalisere ud fra menneskers mønstre, kan være at de antagende mønstre ikke kendes til fulde, samt menneskers adfærd påvirkes ofte af omgivelserne man befinder sig i. Et sidste problem der kan opstå ved generalisering på baggrund af menneskers mønstre, kan være at vores adfærd ofte præges af de forventninger vi stiller til os selv. (15) Både PEO og usability som begreb, bygger på omgivelserne, personen og aktiviteten i dynamisk samspil.(19) Vi har derfor valgt at placere MOBI:DO i aktivitetskomponenten, da den kan kompenserer for manglende kognitive vanskeligheder og er udviklet til at kunne bruges i alle aktiviteter uanset, hvor aktiviteten udføres. 5.0 Metode I dette afsnit vil vi præsentere vores metodiske overvejelser omkring vores undersøgelse. Indledningsvis beskrives blandt andet design, undersøgelsesmetode, indsamling af borgere, proceduren af testen, dataindsamling og bearbejdning samt etiske overvejelser. 5.1 Design For at undersøge om MOBI:DO kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder vælges den kvantitative metode. Med denne metode opnås empiriske målbare data. (25) Anvendeligheden testes med en assesment test, som er en af de mest almindelige typer af usability tests. (20) Side 17 af 72

18 5.2 Usability test Usability test er en undersøgelsesmetode, hvor man på en systematisk og struktureret måde tester, om et hjælpemiddel er let eller svært at anvende. Dette gøres ved at indsamle specifikke informationer omkring et hjælpemiddels problematikker, gennem interview, spørgeskema eller observationer. Et af formålene med usability test er at identificere og rette problematikker af et produkt for at sikre, at det er let anvendeligt for den tiltænkte målgruppe. (20) I følge bogen Handbook of usabiliyt testing, how to plan, design and conduct effective test, er der en vis struktur, der skal følges, kaldet en testplan (Bilag 3). I denne undersøgelse er der udarbejdet en testplan, der skal hjælpe observatørerne til at handle ens i tilfælde af uforudsete hændelser, såsom hvis borgeren henvender sig til observatørerne under testen, telefonen ringer og lignende. Testplanen er beskrevet, så andre vil kunne gennemføre usability testen ved blot at læse testplanen og anvende det udarbejdede studiespecifikke observationsskema (observationsskema).(bilag 4)(20) 5.3 Indsamling af borgere For at indsamle borgerne til testen, er der taget kontakt til forskellige organisationer, foreninger, kommunale genoptræningscentre og sociale netværk. Kontakten med stederne, er sket via mails og telefonsamtaler. Dette vil give dem tid til at undersøge mulige borgere, der kunne passe til testen samt for at forstyrre mindst muligt i kontaktpersonernes arbejde. Borgerne der udvælges sker på baggrund af undersøgelsens problemformulering og andre relevante kriterier. (Tabel 2) Inklusion Der skal være kognitive vanskeligheder Være i alderen år Skal bo i egen bolig Skal kunne læse Tabel 2 Inklusion- og eksklusions kriterier (26) Tabel 3 Inklusion- og eksklusions kriterier Inklusionskriterier: Eksklusion Målgruppen er udvalgt på baggrund af, at MOBI:DO primært er udviklet til borgere med kognitive vanskeligheder (13). Alderen år er valgt, da en undersøgelse viser, at der i aldersgruppen år er der 65 % der har en smartphone, og i aldersgruppen har 35 % en smartphone (2). Et kriterium for borgerne er, at de skal bo i egen bolig, da MOBI:DO lægger op, til at den skal anvendes i vante omgivelser (13). Må ikke have anvendt MOBI:DO tidligere Man ikke har kendskab til eller ejer en smartphone/tablets Desuden er det en forudsætning for at kunne deltage i denne test, at borgeren kan læse. Side 18 af 72

19 Eksklusionskriterier: Da der ikke ønskes en eventuel skævvridning i testen, må borgerne ikke have haft kendskab til MOBI:DO. Da MOBI:DO skal installeres på en smartphone/tablet, er det et krav at borgerne ejer en af disse. Borgerne, der er udvalgt til at deltage i testen, er kontaktet som privatpersoner gennem ovenstående fora. Dette er valgt for at besvære kontaktstederne mindst muligt. I denne undersøgelse er der udvalgt 6 borgere til testen, da et studie viser at man ved 4-5 testpersoner afslører ca. 80 % af de usability problemer, der kan være ved et produkt. (27) Et andet studie viser, at 5 testpersoner kun afslører ca. 35 % af problematikkerne, men samtidig har det fundet belæg for, at størrelsen af sample afhænger af testtypen. Det vil sige, at da testen lægger op til konkrete svarmuligheder, hvor der ikke skal tages personlige beslutninger, kan man klare sig med et mindre sample. (28) Borgerne i vores test skal ikke foretage nogen beslutninger, men skal derimod følge en fastlagt instruktion af udvalgte aktiviteter. Derfor vurderer vi, at der kan opnås valide resultater ved at teste MOBI:DO s anvendelighed på 6 borgere. 5.4 Aktiviteter til MOBI:DO For at gøre undersøgelsens data så reliable som muligt, hentes der støtte i det standardiserede undersøgelsesredskab Assesment of Motor and Process Skills (AMPS). Undersøgelser af Kirkley og Fisher har vist, at pålidelighedskoefficienten ved udførelsen af en opgave er mindre end ved at lave to opgaver. (29) Derfor vælges der, at borgerne skal udføre to aktiviteter med MOBI:DO. Selvom MOBI:DO er udviklet til at skulle tilpasses den enkelte borgeres aktivitetsudførsel, har vi valgt at generalisere aktiviteterne. Dette skyldes, undersøgelsen omhandler MOBI:DO s anvendelighed, og det derfor ikke er relevant at observere på borgerenes aktivitetsudførsel som individer eller på aktivitetsniveau. Ifølge MOBI:DO burde man uanset diagnose, med hjælp fra MOBI:DO, kunne udføre alle aktiviteter (MOBI:DO). Når man usability tester, er det ikke aktiviteterne, der observeres på, det kunne derfor principielt være alle aktiviteter, der blev valgt (15). Aktiviteterne er valgt for, at der er forskellige situationer at observere ud fra, blandt andet indgår der alarmer i den første aktivitet, mens der i den anden aktivitet er stor mulighed for at observere, om MOBI:DO bringes fra et arbejdsområde til et andet. Aktiviteterne er opstillet i den rækkefølge de ønskes udført i: Side 19 af 72

20 Aktivitet 1: Bage en pulverkage (Bilag 5). Vi valgte at lave en køkkenaktivitet, da vi synes, det er relevant med en aktivitet, der kan indeholde mange delaktiviteter, hvilket at bage en kage gør. På baggrund af borgernes kognitive vanskeligheder vælges en pulverkage fremfor en kage bagt fra bunden, da denne ikke nødvendigvis er så tids- og ressourcekrævende. Borgerne skal starte med at bage kagen, da denne aktivitet er mest tidskrævende, samt det giver borgeren mulighed for at gå videre med næste aktivitet, mens kagen er i ovnen. Aktivitet 2: Sortere en kulørt tøjvask og sæt den i gang (Bilag 6). Denne aktivitet er valgt for at observere borgerne anvende MOBI:DO i forskellige dagligdags aktiviteter. Aktiviteten er samtidig valgt med henblik på, om de inddrager MOBI:DO i samtlige delaktiviteter, da det ikke altid vil virke naturligt, fordi man ofte skifter arbejdsområde. Selve aktiviteten afsluttes, når vaskemaskinen er sat i gang, hvilket er valgt, da vi ikke tester borgernes aktivitetsudførsel. 5.4 Procedure for testen Før testen påbegyndes gennemgår observatørerne samtykkeerklæringen (Bilag 7) sammen med borger for at sikre, at de er blevet gjort opmærksomme på muligheden for at sige fra i forbindelse med testen, inden denne underskrives. Observatørs rolle For at sikre undersøgelsens dataindsamling vil der være to observatører til stede, så observatørerne kan placere sig hensigtsmæssigt og dermed have mulighed for at observere alle handlinger. For at mindske mulighed for forvirring hos borgerne, skal den ene observatør stå for introduktionen til testen og den generelle samtale med borgeren. Under selve observationen vil den ene observatør være hovedansvarlig for at tælle det antal af tryk på MOBI:DO, borgeren har under aktiviteterne, da handlingen kræver fuld opmærksomhed. Den anden observatør varetager de resterende handlinger. Som observatører kan det være svært at være så ubemærket som muligt og samtidig fange de relevante observationer. Observatørernes rolle er at indsamle data, uden at forstyrre borgerens aktivitetsudførelse. Derfor skal observatørerne ikke indgå aktivt i dialog med borgeren samt deltage i testen. Dette vil samtidig hjælpe observatørerne med at holde fokus på testens formål. Hvis borgeren stiller spørgsmål er det optimale at undgå at svare. Er dette ikke muligt, svares med et modspørgsmål: (30) for eksempel "hvad vil du normalt gøre", eller hvad siger MOBI:DO. Listerne med aktiviteternes delaktiviteter som QR-koderne (Bilag 5 og 6) er udarbejdet efter, er konstrueret i MOBI:DO make, dette program findes i en version til computer og tablets, Side 20 af 72

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Målgruppen Hjemmeboende borgere som er bosat i kommunen og som har en demenssygdom, der i forskellig grad har berørt orienteringsevnen.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 3.E, Årgang 2012 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere