Usability test af MOBI:DO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usability test af MOBI:DO"

Transkript

1 en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang i form af antal tegn inkl. mellemrum: Lavet af: Yvonne Møller Nielsen Rikke Kejser Olsen Katrine Mark Abildgaard Kate Søgaard Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 763 af Billedkilde:

2 Indholdsfortegnelse Forfatteransvar... 4 Forord Resumé Abstract Problembaggrund Problemformulering Formål Begrebsafklaring af problemformulering Teori Usability som begreb Person Environment Occupation modellen Metode Design Usability test Indsamling af borgere Aktiviteter til MOBI:DO Procedure for testen Dataindsamling Observationsskema Bias Pilottest Databearbejdning Litteratursøgning Etik Resultater Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af styrker og svagheder af undersøgelsen Diskussion af usability test som metode Diskussion af ergoterapeutisk relevans Konklusion Side 2 af 72

3 9.0 Perspektivering Videre undersøgelser Udfordringer observeret ved MOBI:DO Videreformidling af undersøgelsen Referenceliste Bilagsliste Side 3 af 72

4 Forfatteransvar Ansvarsområde Kate Yvonne Katrine Rikke Resumé X X X X Abstract X X X X Problembaggrund X X X X Problemformulering X X X X Formål X X X X Begrebsafklaring af X X X X problemformulering Teori Usability som begreb X Person Environment X Occupation (PEO modellen) Metode Design X Usability test X Indsamling af borgere X Aktiviteter til MOBI:DO X Procedure for testen X X X X Dataindsamling X Observationsskema X X X X Bias X Pilottest X Databearbejdning X X Litteratursøgning X X X X Etisk X Resultater X X X X Diskussion Diskussion af resultater X X X X Diskussion af styrker og X X X X svagheder af undersøgelsen Diskussion af usability test som metode X X X X Side 4 af 72

5 Diskussion af X X X X ergoterapeutisk relevans Konklusion X X X X Perspektivering Videre undersøgelser X X X X Udfordringer observeret ved X X X X MOBI:DO Videreformidling af undersøgelsen X X X X Side 5 af 72

6 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet af en gruppe studerende fra University College Nordjylland, ergoterapeutuddannelsen. Undersøgelsen er et resultat af et samarbejde mellem alle gruppens medlemmer og alle i gruppen er ansvarlige for den samlede opgaven. Aalborg d. 4. juni 2013 Rikke Kejser Katrine Abildgaard Yvonne Nielsen Kate Søgaard Side 6 af 72

7 1.0 Resumé Titel: - en mobil applikation Problembaggrund: Det fremgår af HMI, at velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at skabe en tryg hverdag for borgere. I dag er der mulighed for at få mange forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler. Det viser sig dog, at hjælpemidlerne sjældent bliver anvendeligheds testet, inden de bliver udleveret. Når der kommer et nyt og utestet hjælpemiddel på markedet, som det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO, der viser et potentiale for at blive implementeret i den ergoterapeutiske praksis, er det vigtigt at få dokumentation for at det virker. MOBI:DO findes på HMI s og Curaga s hjemmeside som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, der kan hjælpe borgere med kognitive vanskeligheder til at skabe en nemmere hverdag. Den velfærdsteknologiske mobilapplikation, MOBI:DO, undersøges ved hjælp af en usability test, som fokuserer på hjælpemidlers udfordringer. Generelt set bruges en usability test til at identificere produkters anvendelighed og mulige problematikker. Problemformulering: Kan det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteter Metode Der er foretaget en kvantitativ undersøgelse baseret på en usability test, hvor anvendeligheden af den mobile applikation, MOBI:DO, er observeret i to udvalgte aktiviteter med et studiespecifikt observationsskema. I testen deltog 6 borgere med kognitive vanskeligheder i alderen år. Applikationen blev downloadet og aktiveret af observatørerne. Derefter blev koderne til mobilapplikationen, der skulle guide borgeren gennem aktiviteterne, udleveret. Resultater Undersøgelsen viser, at nogle handlinger giver markante udfordringer i forhold til anvendeligheden, mens andre handlinger er markant bedre. I fire ud af syv handlinger er der flertal af scorerne godt og mindre godt hos borgerne. Side 7 af 72

8 Konklusion Der er en indikation for, at det velfærdsteknologiske hjælpemiddel, MOBI:DO, kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder til at gennemføre en aktivitet, hvis MOBI:DO er installeret på deres smartphone/tablet, og de får udleveret de aktuelle QR-koder til aktiviteten. Perspektivering Denne undersøgelse ligger op til videre forskning omkring MOBI:DO s anvendelighed, ud fra en fuld usability test, hvor der testes på både effectivitiveness, efficiency og satisfaction. Herudover kan det være interessant, at undersøge effekten af MOBI:DO. Søgeord Ergoterapi, velfærdsteknologi, MOBI:DO, Usability test og kognitive vanskeligheder Side 8 af 72

9 2.0 Abstract Title Usability test of MOBI:DO - a mobile application Background According to the assistive institute (HMI) welfare technology aids can help create a safe everyday life for citizens. Nowadays it is possible to get many different welfare technology aids, however, it turns out, that these aids haven't been tested for usability before they are being handed out. When there is a new and untested aid on the market, such as MOBI:DO, which shows a potential, to be implemented in Occupational Therapy practice, it's therefore important to get documentation that MOBI:DO works. This aid is already located on the website of HMI's and Curaga, as a technological welfare aid, which can help people with cognitive difficulties to facilitate their life. The mobile application MOBI: DO, is tested by a usability test, which focuses on the challenges an aid can have. Generally usability test is used to identify the products usability and possible issues. Problem statement Can the welfare technological aid MOBI: DO be used by people with cognitive difficulties in implementation of activities. Method This is a quantitative study based on a usability test, where the usability of the mobile application MOBI: DO is observed on two selected activities, with a study specific observation schedule. In this test 6 people with cognitive difficulties participated, between the ages of years. The application was downloaded and activated by the observers. Thereafter the codes which underlies the activities, were handed to the citizens, so that MOBI:DO can guide the citizen through the activities. Results This study shows that some actions provide significant challenges in terms of usability, while other actions are significantly better. In four out of seven actions, the majority of the citizens scored "good" and "less good". Side 9 af 72

10 Conclusion There is an indication, that the welfare technological aid MOBI: DO can be used by people with cognitive difficulties to complete an activity, if MOBI: DO is installed on their smartphone/tablet, and the citizens are supplied with the actual QR-codes for the activity. Perspective This study provides for further research into MOBI: DO's usability, based on a full usability test, which tests both: effectiveness, efficiency and satisfaction. Additionally, it can be interesting, for future studies to explore the effect of MOBI: DO. Keywords Occupational therapy, technology, usability testing, MOBI:DO and cognitive diffuculties. Side 10 af 72

11 3.0 Problembaggrund Prøv at forestille dig at en applikation (app) til din smartphone, vil kunne hjælpe dig til at udføre dine aktiviteter, uanset om der er tale om huslige, arbejdsrelaterede eller fritidsaktiviteter. Aktiviteter som du engang udførte uden at tænke over det, men som nu er vanskeligere for dig at udføre. I dag har hver dansker i snit 1,48 mobilabonnementer og tallet er stigende (1). En undersøgelse fra FDB viser, at tre ud af fem voksne danskere har en smartphone, og en ud af fem har en tablet. Det er ikke kun smartphones, vi er vilde efter, undersøgelsen viser også, at vi danskere er glade for at anvende apps, og hver femte downloader apps en gang om ugen eller oftere (2). I dag anvendes smartphones og tablets ikke kun til at sende sms og ringe rundt til familie og venner. En smartphone kan anvendes som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, der kan hjælpe os i vores hverdag med at holde styr på aftaler, indkøbslister og andet ved hjælp af app s. (3) Hjælpemiddel instituttet (HMI) beskriver velfærdsteknologiske hjælpemidler som værende en hjælp for borgere med forskellige funktionsnedsættelser til at blive mere selvhjulpne. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at skabe en mere tryg og sikker dagligdag for borgeren (4) og kan findes i mange varianter. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan bruges af forskellige borgere med både fysiske- og psykiske vanskeligheder, men der bør overvejes, hvilke hjælpemidler der er mest relevante for den enkelte borger og dennes situation. (5) Der er hjælpemidler, der kan hjælpe dig til at holde balancen, når du går, og der er apparater, der kan tage det "tunge'' arbejde - som robotstøvsugeren. Når vi taler om velfærdsteknologi, er det teknologi, der er med til at fremme borgerens tryghed, sikkerhed, sociale situation og ikke mindst forbedre borgerens dagligdag ved at gøre dem mere selvhjulpne. (6) Som ergoterapeut er en af vores spidskompetencer, at finde relevante hjælpemidler til den enkelte borger, for at øge deres mulighed for at blive så selvhjulpen som muligt (7). Ergoterapeuter hjælper borgeren med at fokusere på deres styrker uanset funktionsniveau og hjælpemidlet som skal give borgeren succesoplevelser. Derfor er det vigtigt og relevant, at et hjælpemiddel testes for anvendeligheden og effekt, før det udleveres til borgeren. (8) Desværre mangler mange hjælpemidler indenfor hjælpemiddelområdet evidens, og som ergoterapeut risikerer man ofte, at det kan være nødvendigt at bruge sin dømmekraft i forhold til implementering af hjælpemidler. Ergoterapeuter skal tage stilling til, hvorvidt hjælpemidlet reelt set er anvendeligt og har en fremmende effekt for borgerens Side 11 af 72

12 aktivitetsudførelse. (9) Hjælpemiddelinstituttet har lavet en redegørelse, der generelt viser, at der er behov for udvikling og forskning på hjælpemiddelområdet, især på områderne effekt af hjælpemidlet og borgerens accept af at anvende hjælpemidlet (10). Der er forskel på, hvilken slags hjælpemidler den enkelte borger har behov for, afhængig af borgerens problematikker. Ved kognitive vanskeligheder beskriver neuropsykologen Henrik Valentin Mortensen, at vanskelighederne viser sig ved forskellige problematikker, såsom koncentration, hukommelse, planlægning og problemløsningsproblemer. (11) Kognitive vanskeligheder kan opstå ved diagnosetyper som: ADHD, apopleksi og demens. (12) Virksomheden Curaga Inventing Selfware (Curaga), har udviklet applikationshjælpemidlet MOBI:DO The Mobile Selfassistant (MOBI:DO), der fokuserer på at hjælpe borgere der har behov for struktur og støtte til at udføre aktiviteter. Curaga blev etableret i 2011 af 3 ingeniører. Firmaet ønsker at være førende inden for velfærdsteknologiske hjælpemidler, som skal være med til at gøre hverdagen lettere for borgere med kognitive vanskeligheder og handicaps. MOBI:DO er udviklet til at skabe et større overblik og hjælpe med at genskabe tabte rutiner. Her kan hjælpemidlet MOBI:DO støtte ved at anvise, hvordan opgaven er struktureret samt fortælle borgeren, hvornår aktiviteten skal sættes i gang og er færdig. (13) Hverken gennem vores litteratursøgning (Bilag 1) eller på Curagas hjemmeside har det været muligt at finde artikler eller anden dokumentation, hvor det er undersøgt, om MOBI:DO kan anvendes. Der er dog en undersøgelse fra Sverige, der viser, at personer med hukommelsesbesvær efter hjerneskade kan lære at anvende elektroniske hjælpemidler. (14) Når der er udviklet et nyt produkt som et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, er det vigtigt at undersøge om hjælpemidlet kan anvendes af den målgruppe, det er udviklet til. En billig og anerkendt metode til at undersøge anvendeligheden af et hjælpemiddel er at lave en usability test. Usability test er udviklet til at kunne identificere produkters anvendelighed og eventuelle problematikker. (15) Da der ikke er undersøgelser, der viser, om MOBI:DO kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder, kan det som ergoterapeut være relevant at undersøge, om denne nye app kan anvendes i interventionen hos borgere med kognitive vanskeligheder. 3.1 Problemformulering Kan det velfærdsteknologiske hjælpemiddel MOBI:DO anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder i gennemførelsen af aktiviteter. Side 12 af 72

13 3.2 Formål Der er flere definitioner på usability. Den mest anvendte er International Standard Organisation (ISO) (16), der beskriver usability med tre dimensioner: effectiveness og efficiency, der er objektive og satisfaction, der er subjektiv. Da vi er interesseret i at undersøge anvendeligheden af mobil applikation MOBI:DO på et objektivt niveau, er denne undersøgelse baseret på effectiviness og efficiency. Da MOBI:DO er udviklet til at kunne anvendes i alle aktiviteter, vil testen foregå ved at MOBI:DO anvendes i aktivitet. Problemformuleringen er begrebsafklaret i tabel Begrebsafklaring af problemformulering Velfærdsteknologisk hjælpemiddel MOBI:DO Teknologiske løsninger og intelligente systemer, der bliver brugt af funktionsnedsatte borgere. Velfærdsteknologi er teknologi og ydelser, der er arbejdskraftbesparende og øger kvaliteten af ydelsen. Ofte er der tale om teknologi og service, der er med til at hjælpe indenfor social og sundhedsområdet. Velfærdsteknologi kan anvendes af både professionelle (ansatte i social og sundhedsvæsenet), borgere med funktionsnedsættelser og borgere uden. (17) En mobilapp, der er udviklet med tanke på at forbedre dagligdagen for borgere med kognitive vanskeligheder. MOBI:DO kan anvendes på smartphones og tablets. MOBI:DO virker ved, at der udarbejdes en liste over de delhandlinger, der findes i aktiviteten. Delhandlingerne specificeres til den enkelte borger, fordi borgerne er forskellige og har behov for forskellig guiding. Listen ligger til grund for en QR-kode, som scannes med smartphonen/tableten. QR-koden er udarbejdet i MOBI:DO make, som er et program på Curaga s hjemmeside og en app til tablets. Heri udarbejdes listerne til aktiviteterne. Når borgeren skal udføre aktiviteten, aktiveres MOBI:DO's scannerprogram og QRkoden scannes, hvorefter borgeren bliver guidet igennem alle delaktiviteterne i udførelsen af aktiviteten på deres smartphone/tablet. (13) Der er indhentet samtykkeerklæring fra Curaga, til at måtte anvende QR-koderne (Bilag 2). Side 13 af 72

14 Anvende Anvendeligheden er set gennem usability test, hvor man tester et produkts anvendelighed. Ved anvendelighed ser man på, om produktet er praktisk anvendeligt for målgruppen, og om det egner sig til det specifikke formål (18). Borgere Borgerne bliver defineret i vores in- og eksklusionskriterier Kognitive Kognitive vanskeligheder i form af hukommelsesbesvær, logisk vanskeligheder tænkning og struktur, som at have svært ved at opsætte mål, udarbejde planer og udføre disse planer for at opnå det ønskede mål. (12) Gennemfører en At borgerne starter på en aktivitet og udfører alle delaktiviteter frem til aktivitet afslutningen af aktiviteten. Aktivitet defineres som de personlige, huslige, arbejds- og fritidsaktiviteter, der jævnligt udføres (19). Tabel 1 Begrebsafklaring af problemformulering 4.0 Teori I dette afsnit gennemgår vi den relevante teoretiske baggrund for undersøgelsen. Vi vil beskrive usability som begreb og Person-Environment-Occupation modellen (PEO modellen) 4.1 Usability som begreb Usability er en metode, hvorpå man kan undersøge anvendeligheden af et produkt som teknologiske apparater og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hertil findes der flere metoder der kan anvendes når man skal usability teste et produkt eller hjælpemiddel. Man kan bruge tænke højt metoden, laboratorie metoden og field test metoden. Sidst nævnte metode anvendes ofte når et produkt som mobiltelefoner eller apps skal usability testes. (15) For at opnår størst udbytte af usability bør man gøre det så tidligt i processen som muligt, hvilket kan gøres ved at teste på en prototype eller tidlig udgave af produktet. (15) Når man undersøger med usability får man ingen direkte forbedringer, men det kan være en indikation til vanskeligheder hvorved et hjælpemiddel og produkt kan forbedres. Ved usabilty findes der flere definitioner på begrebet usability, men vi vælger at anvende ISO definition, da den er international klassificeret. Her defineres Usability som: The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. (16) Side 14 af 72

15 Usability kan måles før, under og efter produktets lancering, hvilket gør, at man kan komme hele vejen rundt om produktet som helhed. Dette kan fx være, om det er let at anvende for målgruppen, om man ønsker at benytte sig af i det daglige, og om det er et pænt design. (20) Som nævnt tidligere har vi valgt at undersøge to af dimensionerne: effectiveness og efficiency. Effectiveness defineres ifølge ISO som: Can users complete tasks, achieve goals with the product, i.e. do what they want to do? (16) Effectiveness, oversætter vi til det danske ord effektivitet. Dermed mener vi, at effektiviteten er et udtryk for, hvor effektivt borgerne anvender MOBI:DO i aktivitet. Her kan vi kigge efter, om borgerne kan starte programmet op, om de har flere tryk end nødvendigt, om de registrerer alarmer, om teksten skal genlæses, om borgerne springer delaktiviteter over og om, borgerne bringer MOBI:DO med sig rundt til de forskellige arbejdsområder. (15) ISO definerer efficiency som: How much effort do users require to do this? (16) Vi oversætter efficiency, til det danske ord anstrengelse, der beskriver de ressourcer, borgerne lægger i anvendelsen af MOBI:DO gennem aktiviteten. Dette kan eksempelvis måles ved, om borgerne giver udtryk for irritation samt stiller spørgsmål under aktiviteten. (15) 4.2 Person Environment Occupation modellen PEO-modellen tager udgangspunkt i et holistisk synspunkt, hvilket betyder at den er helhedsorienteret og dermed ikke kun beskriver, hvad aktivitetsudførelse er, men også hvad der er med til at skabe og påvirke aktivitetsudførelse. Modellen illustrerer de tre komponenter person, omgivelser og aktivitetsdeltagelse, der påvirker og skaber aktivitetsudførelsen for en borger. (19) Interaktionen mellem komponenterne ændres over tid og overlappet øges og mindskes i processen (Figur 1). Side 15 af 72

16 Figur 1 - Figur 2 PEO-modellen frit efter Task analysis An individuel and Population Approach. Personkomponenten defineres som en unik person, der har forskellige roller. Disse roller er dynamiske og forandres gennem livet, og deres vigtighed ændres. Personen ses holistisk som et samspil af tanke, krop og spiritualitet. Enhver person formes af det liv, der leves i den kultur, de vokser op i. (21) Omgivelser omfatter de fysiske og sociale omgivelser, som borgeren befinder sig i, når aktiviteten udføres. Omgivelserne er ikke statiske, de kan influere på aktivitetsudførelsen både i positiv og i negativ retning, og det anses lettere at ændre på omgivelserne end på personen. Aktiviteter er de: personlige, huslige, arbejds- og fritidsaktiviteter borgeren deltager i. Det er aktiviteter, der er vigtige i forhold til personens roller og miljø, de er nødvendige og alsidige i forhold til at leve livet. (22) Aktivitetsudførelsen er det overlap, der opstår ved interaktion mellem person-aktivitetomgivelser. (21) PEO-modellen giver fire interaktionsmuligheder: person-omgivelser, person-aktivitet, aktivitet-omgivelser og person-aktivitet-omgivelser (aktivitetsudførelse). Interaktionens omfang varierer alt efter graden af overensstemmelse mellem komponenterne (kaldet fit). Når der er ringe fit i en af de fire interaktioner, er der aktivitetsmæssige udfordringer. Forståelsen af interaktionen mellem person-aktivitet-omgivelser, giver mulighed for at finde kilden/kilderne til udfordringerne og dermed finde løsninger, der muliggør optimal aktivitetsudførelse. (23) Side 16 af 72

17 Komponenterne kan have både negativ og positiv indflydelse på aktivitetsudførelsen. De kan anskues hver for sig, men de vil ofte have en vis indflydelse på hinanden. Ændres noget i borgerens omgivelser, kan det have betydning for både aktiviteten og personen. (24) Men ud fra dette kan man se, at hvor godt en borgers dagligdag fungerer, afhænger af hvor godt samspillet mellem borgerens omgivelser, person og aktivitetsdeltagelse er. (24) Usability lægger op til at man undersøger et samspil mellem et produkt og de brugere produktet er tiltænkt i de omgivelser det skal anvendes. Fordelen ved at usability teste på samspillet mellem mennesker og produkter, er at vi mennesker ofte følger indlærte mønstre, hvilket kan give observatørerne/testerne en øget mulighed for at generalisere produktets usability. Problemet ved generalisere ud fra menneskers mønstre, kan være at de antagende mønstre ikke kendes til fulde, samt menneskers adfærd påvirkes ofte af omgivelserne man befinder sig i. Et sidste problem der kan opstå ved generalisering på baggrund af menneskers mønstre, kan være at vores adfærd ofte præges af de forventninger vi stiller til os selv. (15) Både PEO og usability som begreb, bygger på omgivelserne, personen og aktiviteten i dynamisk samspil.(19) Vi har derfor valgt at placere MOBI:DO i aktivitetskomponenten, da den kan kompenserer for manglende kognitive vanskeligheder og er udviklet til at kunne bruges i alle aktiviteter uanset, hvor aktiviteten udføres. 5.0 Metode I dette afsnit vil vi præsentere vores metodiske overvejelser omkring vores undersøgelse. Indledningsvis beskrives blandt andet design, undersøgelsesmetode, indsamling af borgere, proceduren af testen, dataindsamling og bearbejdning samt etiske overvejelser. 5.1 Design For at undersøge om MOBI:DO kan anvendes af borgere med kognitive vanskeligheder vælges den kvantitative metode. Med denne metode opnås empiriske målbare data. (25) Anvendeligheden testes med en assesment test, som er en af de mest almindelige typer af usability tests. (20) Side 17 af 72

18 5.2 Usability test Usability test er en undersøgelsesmetode, hvor man på en systematisk og struktureret måde tester, om et hjælpemiddel er let eller svært at anvende. Dette gøres ved at indsamle specifikke informationer omkring et hjælpemiddels problematikker, gennem interview, spørgeskema eller observationer. Et af formålene med usability test er at identificere og rette problematikker af et produkt for at sikre, at det er let anvendeligt for den tiltænkte målgruppe. (20) I følge bogen Handbook of usabiliyt testing, how to plan, design and conduct effective test, er der en vis struktur, der skal følges, kaldet en testplan (Bilag 3). I denne undersøgelse er der udarbejdet en testplan, der skal hjælpe observatørerne til at handle ens i tilfælde af uforudsete hændelser, såsom hvis borgeren henvender sig til observatørerne under testen, telefonen ringer og lignende. Testplanen er beskrevet, så andre vil kunne gennemføre usability testen ved blot at læse testplanen og anvende det udarbejdede studiespecifikke observationsskema (observationsskema).(bilag 4)(20) 5.3 Indsamling af borgere For at indsamle borgerne til testen, er der taget kontakt til forskellige organisationer, foreninger, kommunale genoptræningscentre og sociale netværk. Kontakten med stederne, er sket via mails og telefonsamtaler. Dette vil give dem tid til at undersøge mulige borgere, der kunne passe til testen samt for at forstyrre mindst muligt i kontaktpersonernes arbejde. Borgerne der udvælges sker på baggrund af undersøgelsens problemformulering og andre relevante kriterier. (Tabel 2) Inklusion Der skal være kognitive vanskeligheder Være i alderen år Skal bo i egen bolig Skal kunne læse Tabel 2 Inklusion- og eksklusions kriterier (26) Tabel 3 Inklusion- og eksklusions kriterier Inklusionskriterier: Eksklusion Målgruppen er udvalgt på baggrund af, at MOBI:DO primært er udviklet til borgere med kognitive vanskeligheder (13). Alderen år er valgt, da en undersøgelse viser, at der i aldersgruppen år er der 65 % der har en smartphone, og i aldersgruppen har 35 % en smartphone (2). Et kriterium for borgerne er, at de skal bo i egen bolig, da MOBI:DO lægger op, til at den skal anvendes i vante omgivelser (13). Må ikke have anvendt MOBI:DO tidligere Man ikke har kendskab til eller ejer en smartphone/tablets Desuden er det en forudsætning for at kunne deltage i denne test, at borgeren kan læse. Side 18 af 72

19 Eksklusionskriterier: Da der ikke ønskes en eventuel skævvridning i testen, må borgerne ikke have haft kendskab til MOBI:DO. Da MOBI:DO skal installeres på en smartphone/tablet, er det et krav at borgerne ejer en af disse. Borgerne, der er udvalgt til at deltage i testen, er kontaktet som privatpersoner gennem ovenstående fora. Dette er valgt for at besvære kontaktstederne mindst muligt. I denne undersøgelse er der udvalgt 6 borgere til testen, da et studie viser at man ved 4-5 testpersoner afslører ca. 80 % af de usability problemer, der kan være ved et produkt. (27) Et andet studie viser, at 5 testpersoner kun afslører ca. 35 % af problematikkerne, men samtidig har det fundet belæg for, at størrelsen af sample afhænger af testtypen. Det vil sige, at da testen lægger op til konkrete svarmuligheder, hvor der ikke skal tages personlige beslutninger, kan man klare sig med et mindre sample. (28) Borgerne i vores test skal ikke foretage nogen beslutninger, men skal derimod følge en fastlagt instruktion af udvalgte aktiviteter. Derfor vurderer vi, at der kan opnås valide resultater ved at teste MOBI:DO s anvendelighed på 6 borgere. 5.4 Aktiviteter til MOBI:DO For at gøre undersøgelsens data så reliable som muligt, hentes der støtte i det standardiserede undersøgelsesredskab Assesment of Motor and Process Skills (AMPS). Undersøgelser af Kirkley og Fisher har vist, at pålidelighedskoefficienten ved udførelsen af en opgave er mindre end ved at lave to opgaver. (29) Derfor vælges der, at borgerne skal udføre to aktiviteter med MOBI:DO. Selvom MOBI:DO er udviklet til at skulle tilpasses den enkelte borgeres aktivitetsudførsel, har vi valgt at generalisere aktiviteterne. Dette skyldes, undersøgelsen omhandler MOBI:DO s anvendelighed, og det derfor ikke er relevant at observere på borgerenes aktivitetsudførsel som individer eller på aktivitetsniveau. Ifølge MOBI:DO burde man uanset diagnose, med hjælp fra MOBI:DO, kunne udføre alle aktiviteter (MOBI:DO). Når man usability tester, er det ikke aktiviteterne, der observeres på, det kunne derfor principielt være alle aktiviteter, der blev valgt (15). Aktiviteterne er valgt for, at der er forskellige situationer at observere ud fra, blandt andet indgår der alarmer i den første aktivitet, mens der i den anden aktivitet er stor mulighed for at observere, om MOBI:DO bringes fra et arbejdsområde til et andet. Aktiviteterne er opstillet i den rækkefølge de ønskes udført i: Side 19 af 72

20 Aktivitet 1: Bage en pulverkage (Bilag 5). Vi valgte at lave en køkkenaktivitet, da vi synes, det er relevant med en aktivitet, der kan indeholde mange delaktiviteter, hvilket at bage en kage gør. På baggrund af borgernes kognitive vanskeligheder vælges en pulverkage fremfor en kage bagt fra bunden, da denne ikke nødvendigvis er så tids- og ressourcekrævende. Borgerne skal starte med at bage kagen, da denne aktivitet er mest tidskrævende, samt det giver borgeren mulighed for at gå videre med næste aktivitet, mens kagen er i ovnen. Aktivitet 2: Sortere en kulørt tøjvask og sæt den i gang (Bilag 6). Denne aktivitet er valgt for at observere borgerne anvende MOBI:DO i forskellige dagligdags aktiviteter. Aktiviteten er samtidig valgt med henblik på, om de inddrager MOBI:DO i samtlige delaktiviteter, da det ikke altid vil virke naturligt, fordi man ofte skifter arbejdsområde. Selve aktiviteten afsluttes, når vaskemaskinen er sat i gang, hvilket er valgt, da vi ikke tester borgernes aktivitetsudførsel. 5.4 Procedure for testen Før testen påbegyndes gennemgår observatørerne samtykkeerklæringen (Bilag 7) sammen med borger for at sikre, at de er blevet gjort opmærksomme på muligheden for at sige fra i forbindelse med testen, inden denne underskrives. Observatørs rolle For at sikre undersøgelsens dataindsamling vil der være to observatører til stede, så observatørerne kan placere sig hensigtsmæssigt og dermed have mulighed for at observere alle handlinger. For at mindske mulighed for forvirring hos borgerne, skal den ene observatør stå for introduktionen til testen og den generelle samtale med borgeren. Under selve observationen vil den ene observatør være hovedansvarlig for at tælle det antal af tryk på MOBI:DO, borgeren har under aktiviteterne, da handlingen kræver fuld opmærksomhed. Den anden observatør varetager de resterende handlinger. Som observatører kan det være svært at være så ubemærket som muligt og samtidig fange de relevante observationer. Observatørernes rolle er at indsamle data, uden at forstyrre borgerens aktivitetsudførelse. Derfor skal observatørerne ikke indgå aktivt i dialog med borgeren samt deltage i testen. Dette vil samtidig hjælpe observatørerne med at holde fokus på testens formål. Hvis borgeren stiller spørgsmål er det optimale at undgå at svare. Er dette ikke muligt, svares med et modspørgsmål: (30) for eksempel "hvad vil du normalt gøre", eller hvad siger MOBI:DO. Listerne med aktiviteternes delaktiviteter som QR-koderne (Bilag 5 og 6) er udarbejdet efter, er konstrueret i MOBI:DO make, dette program findes i en version til computer og tablets, Side 20 af 72

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag 1 Informationsfolder

Bilag 1 Informationsfolder Bilag 1 Informationsfolder 1 2 Bilag 2 Interviewguide 3 Interviewguide Før interview Interview nr.: Inden interviewet startes får informanten følgende informationer: Vi er ergoterapeutstuderende og er

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Værdiskabende teknologi

Værdiskabende teknologi Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluation of usability (gr ) Iphones

Evaluation of usability (gr ) Iphones Evaluation of usability (gr. 2.121) Iphones 1. The overall Goals of USE: Brugervenligheden af systemet skal være i top Løbende forbedring af systemet Dataudveksling skal fungere 2. The specific questions

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder.

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder. Bilag 8 Deltagerinformationsbrev Deltagerinformation En kvalitativ undersøgelse af hvordan en velfærdsteknologi i form af en Trivselsskærm, kan fremme plejehjemsbeboernes sociale netværk, med udgangspunkt

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance

Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013. AWP 2.0 Assessment of Work Performance Kursus ved Linköping universitet i Bedömning av arbetsförmåga, foråret 2013 AWP 2.0 Assessment of Work Performance AWC 1.1 Assessment of Work Characteristics Link til Linköping universitet http://www.isv.liu.se/work-assessment?l=sv

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Testplan Pixeline Skolehjælp Testplan Projekt: Usability Testing Gruppenavne: Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Uddannelse: PBA E- koncept - Dansk (Erhvervsakademiet

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø 29. April 2016 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Diskussionen om arbejdsmiljøcertifikatet

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark

Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring. Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Brug af OAIS til udarbejdelse af omkostningsmodel til digital bevaring Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, Danmark Alex Thirifays, Rigsarkivet, Danmark Introduktion til Cost Model for Digital Curation Begrundelse

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat udarbejdet af Anne Lyhne Knudsen, AMPS FNE medlem. Anne G. Fisher, professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige, afholdte OTIPM workshop

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere