Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik"

Transkript

1 University Collage Sjælland- Pædagoguddannelsen György Bihari, PR10s021, 10E Velj: Lotte Stegeager Gruppenummer, 43 Naturpædagogik Bachelorprojekt om hvordan Adventure Education og naturpædagogik kan hjælpe børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, til en bedre opmærksomhed, samt højere selvværd og selvtillid. Bachelor about how Adventure Education and nature pedagogy/ education can help children and youngsters with ADHD to a better awareness, a higher self-esteem and confidence. Antal anslag:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Egne erfaringer inden for friluftslivet og AdEd Emneafgrænsning Metode Anvendelse af teori og empiri Opmærksomhed Børn med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser Hvad er friluftsliv og AdEd? Flow i forhold til længerevarende, succesfuld opmærksomhed Arousal Experientel Læring Analyse, diskussion og refleksion Naturpædagogik, friluftsliv og didaktik i forhold til opmærksomhed Voksenstyring Læring gennem praktisk arbejde og leg Reduktion af støj og forstyrrelser Mental forberedelse til og under turen De fremprovokerende faktorer Til min store overraskelse Undersøgelser Konklusion Perspektivering Bilag Praksisprojekt beskrevet med SMTTE-modellen

3 Indledning Undersøgelser viser at kun 1,2 %, af danske institutioner benytter sig af den natur-pædagogiske tilgang som primær pædagogik. 1 Dette undrer mig, da der er masser af forskning og evidens fra bl.a. Holland og USA, der viser, at naturen har en utrolig gavnlig effekt, på børn -unges udvikling samt læring, hvilket jeg vil komme ind på, senere. (se undersøgelser) Jeg har en særlig interesse for børn -unge med sociale og adfærdsvanskeligheder, hvilket jeg gennem de seneste mange år, er blevet bekræftet i, gennem mit frivillige arbejde som spejderleder. Derfor, vil jeg gennem mit bachelorprojekt have fokus på de unge i alderen 6-15 år, med sociale og adfærdsvanskeligheder. I Serviceloven, afsnit IV, kapitel 11, 46, står netop at institutioner skal: yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor. (...) At disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og ( ) Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer( ). 2 Med uddraget af serviceloven, er det tydeligt, at vi som pædagoger skal støtte dem der har særlige behov. Derfor vil jeg med mit projekt være med til at udvikle brugergruppens kompetencer indenfor opmærksomhed og hjælpe deres selvtillid og selvværd for herigennem at støtte en positiv identitetsdannelse. Gennem min bachelor vil jeg særligt have fokus på førnævnte målgruppe, ud for friluftsaktiviteter og Adventure Education (AdEd). Jeg vil undersøge, hvorvidt naturen kan præge de individer der har en form af social og/ eller adfærdsvanskelighed. Vi sætter oftest ting i kasser. Vi kategoriserer for at gøre det nemmere, for os selv! Er en person først blevet kategoriseret til noget eller blevet knyttet til en stereotyp, er det ikke nemt for vedkommende at komme ud af denne

4 Stigmatisering er den proces, hvorigennem en person tilskrives nogle negative egenskaber på grund af enkelte, tilfældige handlinger, etnisk baggrund, social position ol. (Schou, 2009,119) Personen identificeres helt og aldeles ved dette bestemte stigma. En stigmatisering risikerer med andre ord at forandre en blot partiel identitet (kategorisering) til en total identitet. (katzenelson, 1994,187) Denne stigmatisering, vil jeg tage fat i, og arbejde ud for de gode kvaliteter og kompetencer min målgruppe har. Jeg vil arbejde ud for den individuelle og hvor målgruppen er, lige nu og her. I en rapport af Center for Ungdomsforskning, fremgår det, at de fleste børn og unge, 3 generelt trives godt i Danmark. Uheldigvis, falder en del børn fra, og rapporten fortæller yderligere, at: De (børn og unge) har et dårligt liv, at deres selvtillid er lav, at de ofte har problemer, der gør det svært for dem at klare dagligdagen, og at de er mindre populære end andre børn. Mistrivslen hos disse børn ser m.a.o. ikke ud til at være afgrænset til større eller mindre dele af hverdagslivet, den ser ud til at brede sig over alle ender og kanter og farver deres oplevelse af, hvem de er, og hvordan deres liv er. Her er billedet ganske entydigt. De mistrives. (Når det er svært at være ung i Danmark, 273) Det fremgår også at der er en sammenhæng imellem børns selvtillid, og deres evne til at mestre deres hverdag, de er mere kritiske over for sig selv og deres sociale omgangskreds er mindre end normalt. Pædagogens opgave må derfor være at kunne hjælpe børn og unge med at opbygge en sund identitet, med masse af selvværd og selvtillid samt mod på udfordringer og omstillingsparathed, for at kunne mestre samfundets stadig stigende krav. 3 Normale og specielle - 4 -

5 Nedenstående citat, giver et rigtig godt blik på, hvilken indvirkning naturen og de uforstyrrede rammer kan have på et barn, der til hverdag har ADHD, er udad- reagerende og/ eller generelt meget ukontrolleret: Jeg har det meget bedre, når jeg er ude end når jeg er på Bøgen eller hos min familie Jeg slapper mere af og bliver heller ikke forstyrret af noget. Jeg kan tænke i ro og bliver bare super glad. Kan man ikke på en måde flytte ud i skoven?. 4 Egne erfaringer inden for friluftslivet og AdEd Mine erfaringer inden for friluftsliv og AdEd bygger bl.a. på: - 18 årig spejdererfaring hvoraf de seneste 6 år har været lederfunktion. - Planlægning og deltagelse i forløb med børn og unge med sociale og adfærdsvanskeligheder, i form af spejder og fisketure, fokus/ emne-ture, enkeltstående skovture samt mere ekstreme aktiviteter som kano og mindre klatre-ture. - Afsluttet 3 måneders uddannelse i Adventure Education, på HUMAK University Of Applied Sciense i Tornio, Finland, 5 semester i pædagoguddannelsen. - Planlagt og afviklet ungdoms/ uge projekt på HUMAK University, i AdEd for at og øge de unges tillid til dem selv og andre. Samtidig, at få et indblik i, AdEds mulighed for at hjælpe børnene til at flytte personlige grænser samt barriere, og herigennem at kunne give nogle positive oplevelser og øge deres selvværd og selvtillid. Med min redegørelse for erfaring inden for emnet, vil jeg i kommende afsnit åbne op for min problemformulering. 4 Citat af barns udtalelse fra forløb Boserup

6 Problemformulering Kan vi som pædagoger, støtte børn og unges opmærksomhed, herigennem deres selvværd og selvtillid, med Adventure Education og/eller anden form for naturpædagogik, som progressiv hjælp, til at danne deres egen identitet, på længere sigt? For at kunne besvare problemformuleringen, har jeg udarbejdet følgende underspørgsmål: Hvordan hænger godt selvværd og selvtillid sammen med øget koncentration og fokus? Hvad er Adventure Education og naturpædagogik? Hvad sker der med mennesket ude i naturen? Findes der forskning inden for dette emne? Hvilken indflydelse har mit projekt haft på min målgruppe? Målet med min bachelor er at åbne op for/ reflektere over de muligheder og ulemper der vil være ved en eventuelt større implementeret brug af AdEd, og naturpædagogik. Emneafgrænsning I dette afsnit vil jeg redegøre for valg af problemformulering og afgrænsning af emnet, overvejelser omkring fravalg af empiri, samt hvilke begrænsninger dette giver, i forhold til opgaven. Jeg har valgt at have fokus på børn mellem 6-15 år. Dette er for mange en meget turbulent tid, med mange vigtige faktorer der spiller ind for trivsel og velvære. (Brørup & Mogens, 2006, 165) Muligheden for at holde mig indenfor den nordiske form for friluftsliv, havde været spændende. Men ud for den begejstring og erfaring jeg har inden for AdEd, har jeg valgt at afgrænse mig til de grundlæggende teorier bag AdEd, og gå i dybden med disse idet, det er grundteorierne der forklare hvordan, AdEd kan bruges som redskaber til at fremme selvtillid og selvværd hos det enkelte individ

7 John Deweys teori om Learning by doing havde også været interessant at tage fat i, da han også bevæger sig indenfor Baden Powell, Hopkins og Putmans teori om AdEd. Men da den eksperimenterende læringsform, mere har min interesse, har jeg bevidst fravalgt dette! Jeg er indforstået med at jeg flere gange berører begrebet - Det fælles tredje, men bevidst fravalgt at gå i dybden med det

8 Metode Jeg vil starte med en kort redegøre af, hvad opmærksomhed er, beskrive hvad det vil sige at have en opmærksomhedsforstyrrelse, og hvordan denne påvirker evnen til koncentration. Jeg vil særligt tage udgangspunkt i den hyppigste: ADHD, inden for ovenstående. Børn og unge med ADHD har f.eks. meget svært ved at holde opmærksomheden og fokus i længere tid af gangen. For at finde ud af, hvad denne er og hvornår/ hvordan det enkelte individ får mest ud af den, vil jeg benytte mig af den ungarske professor, Mihaly Csikszentmihalyi s teori, om flow begrebet. Herudover vil jeg benytte mig af Jane Panicucci s 5 tanker og videreførelse af begrebet, flow, samt beskrive begrebet Arousal, som er den motivation der skal til, for at opnå flow-stadiet. Jeg vil redegøre for David Kolbs læringscirkel, analysere mit praksisprojekt ud for denne, samt slutteligt gøre Kolbs teori op sammen med Colin Mortlocks model for de fire læringsstadier. Endvidere vil jeg redegøre for, hvad friluftsliv og AdEd er. Jeg vil sammenfatte og gennemgå forskning, første og andenhånds empiri for at tydeliggøre hvordan og hvorfor natur og friluftsliv kan bidrage til opmærksomhed og herved øge denne. Jeg vil gennem min bachelor, løbende sammenholde friluftsaktiviteternes muligheder for at støtte de unge, til at styrke deres tidligere, i problemformuleringen nævnte, manglende evner Jeg vil reflektere over disse, og forholde mig analytisk til nogle af mine didaktiske overvejelser gennem projektet. Med afsæt i rapporten, af Center for Ungdomsforskning, har jeg planlagt, udført og evalueret et friluftslivsprojekt. Forløb Boserup er udarbejdet med afsæt i SMTTE-modelen, med særlig fokus på brugergruppens kompetencer, vilkår, livsbetingelser og behov for at opnå bedst mulig udvikling. 6 Deltagerne er tre børn/ unge fra en specielinstitution med døgntilbud for normalt begavede. Projektet består af en 3 dages weekendtur til Boserup skov, hvor jeg vil tilstræbe en rolig og afslappet stemning, hvor de unge kan få de bedste betingelser for at fordybe sig, for herigennem at styrke deres opmærksomhed. Turens primære aktiviteter, inden for AdEd vil være rebbanebygning- klarting, hvorimod den nordiske friluftsform vil komme til sin ret ved hjælp af træsnitning 5 Panicucci har en Master of Education i indlæringsteori fra Harward university. Forfatter af bogen: Adventure Curriculum for Physical Education. 6 Bilag 1. Redegørelse for Projekt Boserup, ud for SMTTE-modellen

9 samt bål-aktivitet og naturligvis de mange sideløbende aktiviteter, som overnatning, madlavning med dertilhørende urte-indsamling, opvask, hygge, fritid osv. Jeg mener at opmærksomhed kan trænes, og jeg vil med projektet forsøge at være medvirkende til, at de unge får mulighed for at få øvet og styrket deres opmærksomhed, for på længere sigt, måske at kunne være bedre rustet til at klare en typisk hverdag i vores samfund, som nævnt tidligere. Jeg mener, at et øget fokus i institutionerne, på fokuseret opmærksomhed, kan være en væsentlig faktor for at udvikle børn og unges selvværd og selvtillid og herigennem deres identitet. Dette vil jeg gøre rede for, ved at bruge min tillærte viden fra henholdsvis undervisning på seminariet, mine finske studier inden for AdEd, gennem min tid som spejdeleder samt min tilegnede empiri gennem projekt Boserup. Derudover vil jeg inddrage andenhånds empiri, videnskabelige undersøgelser og forskning inden for området. Da det på ingen måde er muligt at måle eller dokumentere en form for eventuel udvikling gennem de unges senere liv, ud for mit projekt, vil jeg koncentrere mig om de ændringer der eventuelt vil forekomme i den periode jeg er sammen med min målgruppe. Jeg vil altså forholde mig reflekterende over de ændringer de unge eventuelt vil udvise og derfor lade mine undersøgelser være kvalitative 7. De teoretikere jeg primært har benyttet mig af, vil løbende fremgå, hvor jeg i fodnoter, kort vil redegøre for hvem den enkelte er og står for! 7 Kvalitativ en undersøgelsesform der som udgangspunkt ikke tager afsæt i statiatiske/ målbare undersøgelser, men i interviews hvor hendelsen har mulighed for at tage en drejning og altså ikke er fastlåst. Det indsamlede materiale er mere detalieret og på ingen måde mindre vær end kvantitative undersøgelser

10 Anvendelse af teori og empiri Opmærksomhed Når sanserne er rettet mod noget helt bestemt, kaldes det for opmærksomhed. (Madsen, 2007,30) For at komme uden om en eventuel nedsat opmærksomhed, er det gennem undersøgelser bevist at det er vigtigt af få stimuleret alle sanserne: se, lugte, smage, føle, høre samt sprogsansen. Det spæde barn har et behov for at få stimuleret de før nævnte sanser, for at blive præget af en god personlig udvikling og identitetsdannelse.() Sker stimuleringen, skabes der nogle helt specielle impulser i hjernen som får os til at lagre det sansede. Opmærksomheden bliver herved rettet mod det, der sker lige her og nu. Man kan dermed sige at opmærksomheden ikke udvikler sig selv men kommer af de sansede sammenhænge, vi bliver udsat for. Derfor er det vigtigt at barnet allerede fra spæd, sættes i forbindelse med alle sanserne og stimuleres, for senere i livet at have viljen til at udfordre samt opleve, for herigennem at styrke sin koncentration.() Vygotsky 8 taler om viljestyret opmærksomhed i form af fokus, hvilket kommer ind på livet, når det spæde barn er blevet gammel nok til at tage stilling til egne valg. Jo mere indre styrke barnet kan præstere jo mere præcist kan barnet kontrollere sin undren hen på det, der giver mening. Barnet har altså åbnet op for sit fokusområde. (Ibid, 33-36) Ingen fokusering giver mere og mere kaos, indtil barnet lukker helt af, for omverdenen. (Ibid, 33) Med ovenstående kan man sige at man uden et længerevarende fokuseringsområde vil have svært ved at kunne udrette større opgaver, studier eller selv de helt simple aktiviteter. Man vil uden evnen til at fokusere, konstant blive påvirket af mange små som store sanselige indtryk, der på sin vis ikke giver nogen sammenhæng. Dette vil blive opfattet, som støj. Børnepsykologen Mogens Hansen, adj. professor ved Danmarks lærehøjskole, bruger ordet opmærksomhed i stedet for fokus i sin bog Børn og Opmærksomhed fra Han siger at der 8 Lev Vygotsky ( ), kendt for begrebet Zonen for nærmeste udvikling, altså balancegangen mellem det barnet selv lærer og det barnet lærer med assistance fra mennesker i omverdenen

11 fejlagtigt nok, er pædagoger, lærer og forældre, der ikke tager højde for den manglende opmærksomhed og koncentrationsevne. Fejlen sker, da rigtig mange ser færdigheden som en automatisk udvikling gennem barnets opvækst, altså modning og ikke gennem læring. Han er dybt uenig og argumenterer med følgende: At lære sig viljestyret opmærksomhed er at lære sig at lære. (Hansen, 2002,9-11) Den viljestyrede/ fokuserede opmærksomhed består ifølge Hansen af tre grundtræk: Vedholdenhed, som er evnen til at fokusere længe nok til at barnet får mulighed for at hente nogle erfaringer ind i det kognitive system, hvilket både kræver nysgerrighed og en viljemæssig indsats. Koncentration, som er evnen til at finde og fokusere på noget helt bestemt. At kunne udelukke forstyrrelser, hvilket vil sige, at barnet ikke bliver distraheret af alt muligt andet og herved kan filtrere det uvedkommende fra. (Ibid, 28) Hansen kritiserer lærere i skolen over at de leder elevernes koncentration hen til andre steder, i stedet for at benytte sig af de konkrete rammer i undervisningen, for herigennem at give eleverne muligheden for at være visuelle individer. Ifølge Hansen er dette også en uopmærksomhedsfaktor som er med til at understimulere de koncentrationsbesværede børns hjerner. Det er altså vigtigt at arbejde med genstande og situationer der både er her og nu betonede samt konkrete. I forhold til det planlagte natur projekt, er det meningen, som skrevet i metoden, at gøre en indflydelse på min brugergruppes manglende opmærksomhed, i form af de forud planlagte aktiviteter der er tiltænk den enkelte, ud for egne individuelle interesser, kompetencer og ressourcer. Børn med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser ADHD er en forkortelse af det engelske Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er kort sagt en neurologisk lidelse hos mennesket, der giver udslag i forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Man kan have ADHD med eller uden Hyperactivity. 9 Men da 2/3 af børn og unge med lidelsen også har H et, hvilket også gjorde sig gældende for de unge jeg havde med i projektet, vil jeg fortsat arbejde med betegnelsen af ADHD. (Bilenberg, 2007,9) 9 Hyperaktivitet: Nærmest uhæmmet motorisk aktivitet. Ofte viser hyperaktivitet sig som rastløshed, kropsuro, omkringfaren og hyppige umotiverede aktivitetsskift. Tilstanden kan forårsages af neuroser, stress, intelligensdefekter eller hjerneskader. Hyperaktivitet er en hyppigt forekommende adfærdsforstyrrelse hos børn

12 ADHD hænger genetisk sammen men fysiske, sociale og psykiske forhold kan også have indflydelse på både forekomsten og belastningen af ADHD- symptomerne. Børn der ikke er blevet sanseligt nok stimuleret i deres spæde tid, og herigennem ikke har kunnet opbygge den indre viljestyrke, kan også blive diagnosticeret som hyperaktive eller ADHD børn. 10 Ifølge professor og overlæge Niels Bilenberg, fra Det Børne Og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense, kan symptomerne på ADHD deles op i tre kategorier, hvilket jeg vil gøre med de symptomer, som de unge i mit projekt var ramt af, i forskellig grad: 1. Uopmærksomhed Kan ikke fæstne opmærksomheden ved detaljer. Kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver og leg. Lader sig let distrahere af ydre stimuli. 2. Overaktivitet Uro i hænder og fødder samt sidder uroligt. Løber, farer, klatre omkring på en utilpasset måde. Støjende adfærd ved leg, har vanskelig ved at være stille. 3. Impulsivitet Svarer før spørgsmål er afsluttet. Kan ikke vente på det bliver deres tur. Afbryder og maser sig på. (Ibid, 2007,11) Derudover har børn med ADHD ofte det, Bilenberg kalder for en tillægsdiagnose, hvor den der oftest optræder, er en såkaldt adfærdsforstyrrelse. Over 50 % af alle børn med ADHD har denne tillægs diagnose hvilken blandt andet viser sig, i problemer med kammerater, grænseoverskridende adfærd og uheldig socialisering. De næst hyppigste, som viser sig ved ca. halvdelen af børn med ADHD er; indlæringsforstyrrelse, angst og en form for motorisk udviklingsforstyrrelse. (Ibid., 2007,18) De børn jeg gennemgående har arbejdet med, gennem praksisprojektet, har været asociale og alene -børn grundet deres uheldige oplevelser i deres forsøg på socialisering. Yderligere er der

13 tale om børn med en meget kraftig adfærd i form af opmærksomhedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd, med ensomhed og frustration som følge! Frustrationen har tiest vist sig i form af voldelig adfærd på både voksne og andre børn i institutionen samt selvdestruktion. Hvad er friluftsliv og AdEd? Når jeg tænker på begrebet, friluftsliv relaterer jeg det med ord som f.eks. natur, landskab, luft og grænseløs omgang med naturen. Ifølge Peter Bentsen m.fl. kan friluftsliv betragtes som en form for overskuds-liv i naturen, hvor denne dyrkes. Der er ikke tale om ren overlevelse, men derimod er formålet at få oplevelser, rekreation og trivsel. (Bentsen, Peter m.fl, 2009,24) Omgangen med naturen kan dog yderligere deles op i to. Det traditionelle nordiske friluftsliv og det mere moderne AdEd. Det traditionelle nordiske er kendetegnet ved at fokusere på det simple liv i naturen, hvor man lever i, med og af naturen. Her skaber og reflekterer man en bevidsthed om naturen samt miljøet og tager på længere ture. (Bønholt & Peitersen, 2008,289) -I det moderne AdEd, kommer mange grænseoverskridende og udstyrskrævende aktiviteter som f.eks. klatring, sejlads og ski til. Her er der stor fokus på fysisk aktivitet og konkurrence. Adventure, extreme, out-door og teambuilding gennemsyrer disse aktiviteter, (Bentsen, Peter m.fl.2009,52) hvilket jeg vil uddybe med nedenstående model og forklaring. (Hopkins & Putnam,1993) Education (Læring/Reflektering) Er den proces der skaber social og moralsk udvikling, involverer personens viden og erfaringer samt færdigheder. I AdEd sker dette gennem refleksion og evaluering af de opgaver personen/gruppen bliver stillet over for. (Ibid,5-6) Adventure. (Eventyr/Udfordring) Med Adventure menes der et eventyr, for nogle, personlig udfordring. Der er altså tale om en aktivitet hvor man ikke helt på forhånd, har kendskab til det resultatet der stiles efter. Dette kommer jeg ind på, under Flow. (Ibid,5) Hopkins David & Putnam Roger S

14 Outdoor. (Udendørs/Natur) Her er der tale om det rum, hvor AdEd opleves. Ordet outdoor appellerer til, at undervisningen/ læringen skal ske udenfor. Dette kunne være: Indendørs klatrevæge, swimmingpools eller indendørs undervisning der senere kan tages med ud i et videre forløb, i naturen. (Ibid,5-6) AdEd, så dagens lys for første gang i 1907, da Baden Powell (BP) introducerede spejderlivet på verdensplan. BP var gennem hele sit liv inden for det britiske militær og meget omrejst i Afrika. Her så han alle de fattige og hjemløse børn som hans hjerte faldt for. Børn med ringe fremtid og/ eller uden nogen form for livsglæde. Han tabte sit hjerte, for disse børn og unge, og gjorde nu op med sig selv, at han ville give deres liv en større glæde. Dette gjorde han med udgangspunkt i sin militære erfaring, med militære - og overlevelses øvelser/ ture, vandreture og social skoling. Men vigtigst af alt, anerkendende BP alle børnene og de unge for de mennesker de nu en gang var. I dag er der omkring spejdere i Danmark, lidt over 100 år efter BP lagde grundstenene hertil. På verdensplan mellem millioner spejdere. 11 Ud over spejderbevægelsen benytter mange andre institutioner også AdEd, hvor af bl.a. Korint, Adventure efterskolen Sønderjylland og Midtfyns efterskole kan nævnes, mens der på verdensplan er HUMAK University, Outward Bound International og det verdensomspændte NOLS, samt en masse andre. Målet med AdEd er at skabe positive forandringer og oplevelser. Med andre ord, er der tale om personlig vækst og udvikling. Moderne AdEd bygger på en forestilling om, at det enkelte individ rummer en række endnu ikke opdagede potentialer og ressourcer, som vedkommende i det daglige ikke er i kontakt med. Målet er derfor at komme i kontakt med netop disse potentialer, for at kunne udvikle det enkelte individs endnu ukendte side. Dette sker bl.a. ved at sætte personen i uvante situationer, både gennem fysiske, psykiske samt sociale udfordringer. Herigennem sker der en positiv udvikling der opbygger nye redskaber man kan bruge til at løse andre opgaver i dagligdagen med. Samtidig er målet at få den enkelte til at reflektere over egen kunnen, og derved skabe en større forståelse for og af sig selv samt andre, for at skabe større personlig udvikling. (Bentsen, Peter m.fl, 2009,67-67)

15 Jeg har valgt, at bygge mit praksisprojekt op over det nordiske friluftsliv med de simple præmisser af, at leve i og af naturen, men med større islæt af AdEd. Jeg har dog tilstræbt mig at holde det så enkelt som muligt, med mindst mulige hjælpemidler og forstyrrende faktorer for min målgruppe. Vi skal sove i skoven, shelter, lave mad tilberedt over bål og af ingredienser som vi selv har fundet i skoven, på naturlig-vis. Alt dette, også med fokus på at tilpasse projektet naturen så meget som muligt, så vi ikke efterlader seriøse brugsspor i skoven, som ville kunne ødelægge det naturlige miljø og dennes balance. Grunden til dette valg er, at jeg primært vil tilstræbe en rolig afslappet stemning, hvor de unge har de bedste betingelser for at slappe af og fordybe sig, da børn med ADHD, som nævnt tidligere, kan have problemer og nemt ved distrahering og herved en manglende opmærksomhed. For at finde ud af hvad disse to instanser er, hvornår de er til stede og hvordan man får mest ud af dem, vil jeg som det følgende benytte mig af den ungarske professor i psykologi, Csikszentmihalyi Mihaly 12, hans teori om Flow-begrebet, samt Jane Panicucci s tanker og videreførelse af denne. Optimale læringsmiljøer er karakteriseret ved bl.a., at elever opnår maksimal faglig udvikling og personlig trivsel. Flow-tilstanden kan netop medføre høje grader af både læring, koncentration og trivsel. Mennesker, der er i Flow, oplever at de i den aktuelle aktivitet er positivt fokuserede og fuldt koncentrerede. Flow-oplevelsen er i sig selv motiverende. (Csikszentmihalyi, 1992) Flow i forhold til længerevarende, succesfuld opmærksomhed Ifølge Jane Panicucci s model, som tager udgangspunkt i Flow begrebet og Vygotsky figur for zonen for nærmeste udvikling, kan man opnå Flow og hermed blandt andet en optimeret opmærksomhed. Dette sker gennem fokus, når man bevæger sig mellem tre forskellige tilstande; Safe, Flex, og Growth. Inden for disse tre tilstande bevæger man sig fra at være afslappet og kunne løse alt alene uden hjælp, til situationer der kan være en smule risikofyldte men stadig kontrollerbar, progression, 13 og slutteligt til stadiet hvor højt stress niveau, melder sig og udfordringer kun kan blive løst ved 12 Csikszentmihalyi Mihaly (1934-), Ungarsk professor i psykologi. Emigreret til USA og kendt for sine studier indenfor glæde og kreativitet, mest for sin teori og research omkring Flow. 13 Fremgang med jævn tilvækst

16 hjælp af samarbejde med andre. Når man bevæger sig mellem de førnævnte stadier, er der mulighed for Flow. Bliver man derimod for meget udfordret eller overstimuleret og føler sig magtesløs, af for mange impulser, bryder man grænsen ud i DANGER- stadiet fra Growth, hvor der er tale om regression. 14 I dette stadie vil panik oftest melde sig, hvor man vil være til fare for sig selv samt andre og en øjeblikkelig flugt tilbage til Safe vil være den eneste reaktion. Er man først én gang havnet i den situation, vil en udtræden af Safe en anden gang, være meget svær. Nedenfor ses en gennemgang af modellen. Safe zone. Befinder personen sig i Safe, er vedkommende på ingen måde udfordret. Med andre ord kan Safe beskrives som en helt normal situation i hverdagen, f.eks. det at tage tøj på. Aktiviteten ligger altså under vedkomnes kompetence niveau. Flex zone. Når man er i Flex, har man stadig fuld kontrol over den situation man befinder sig i, men har brug for en form for mer-viden. Vedkommende kan altså løse opgaven, som noget der til dels er automatiseret i kroppen. Et konkret eksempel kunne være det at tage til og fra arbejde med bus og tog, med skift mellem de forskellige transportmidler. Vedkommende kan altså løse opgaven, som noget der til dels er automatiseret i kroppen ved hjælp af en lille smule vejledning fra en der har prøvet det før. 14 Forsvarsmekanisme, der kan udløses af ydre frustration eller angst

17 Growth zone. I Growth, har personen brug for en vis viden og hjælp, til at kunne løse opgaven og man er afhængig af andre. Først i Growth, får man virkelig følelsen af at have brug for en andens hjælp og opbakning, både fysisk og mentalt da stressniveauet er højt. Her kan der være tale om den erfaringsløse teenager der for første gang sætter sig bag rettet med kørelæreren. DANGER zone/ Miss adventure. (Angst/Panik) I dette stadie er vedkommendes kompetencer på ingen måde tilstrækkelige. Stress niveauet er ekstremt højt og chancen for både fysisk og psykisk skade er meget store, hvorfor vedkommende meget hurtigt skal hjælpes ud af situationen. Jo mere angst der fremprovokeres i denne zone, jo mere bliver kompetencerne undertrykte og ubrugelige. Flow/ Peak Adventure. I denne fase, er personen udfordret tilstrækkeligt i forhold til sine kompetencer. De udfordringer, der skal løses, kræver mere viden og teknik end det vedkommende har, men ikke mere end, at udfordringen kan klares. Da situationen er ukendt, kan den hurtigt ændre sig, og personen vil ikke altid kunne være sikker på, hvad der kommer til at ske. Stadig er udfordringen, ikke større end at den er overkommelig. I denne zone sker den største udvikling for mennesket. Man bliver udfordret på en ny måde, og skal koncentrere sig for at opnå et resultat. Ifølge Csiskszentmihalyi kan bl.a. sport og spil kaldes for flow aktiviteter, idet de ofte er kendetegnet ved at have fastlagte regler eller mål. Dette gør at udøveren fra start, kan fokusere på opgaven, hvilket gør det lettere og mere sandsynligt at komme i flow. (Csikszentmihalyi, 2005,43) Han har i samarbejde med, Hans Henrik Knoop 15 fremhævet nogle faktorer der kan medvirke til flow, når man har med ADHD børn at gøre: Opstilling af konkrete, klare og realistiske mål samt regler. Feedback og løbende relevant brugbar tilbagemelding på hvordan det går. En passende balance mellem færdigheder og sværhedsgrad, og fjernelse af distraherende faktorer, i forhold til unødig larm, kommunikation samt mulighed for fordybelse. (Andersen, 2006,85) 15 Dansk lektor og forsker i pædagogisk psykologi

18 Et rigtig godt eksempel på Flow, er deltagernes udvikling under rebbane-aktiviteten da de skal hjælpe hinanden gennem banen uden at falde ned. Efter en kort instruktion i teknikker, regler og sikkerhed samt en grundlæggende viden, var de klar og meget opmærksomme på at hjælpe hinanden igennem. Udfordringerne steg i takt med deres kompetenceniveau, overkommelighed og i henhold til en bevaring af Flow, gennem løbende feedback. De uforudsatte rammers muligheder har også bidraget til en mere afslappet og koncentreret tilstedeværelse hvilket kom til udtryk i det ansvar de viste over for hinandens sikkerhed, hvilket i sig selv var en ny ting for dem alle. Udover den pmærksomhedstræning det enkelte individ får ved hjælp af den fastholdte aktivitet, vil den unge også få noget aktivt og fysisk ud af det. Ifølge Mogens Hansen bidrager dette også til den øgede opmærksomhed. Hansen siger yderligere at børn har brug for at bevæge sig. Børn har brug for at udfordre alle sanserne gennem deres krop og ikke ved at få den fortalt eller bare side stille på en stol. Børn har ifølge Hansen, brug for at bruge deres krop og sansning i deres egen undersøgelse af verden. Han understreger i den forbindelse at det er betydningsfuldt at børn vokser op på et ujævnt underlag, så styrke, spændstighed, koordination og balance bliver noget kroppen selv kan råde over. (Hansen, 2002,59)

19 Den motoriske forstyrrelse som de fleste børn med ADHD har, er ifølge Dorte Damm og Per Hove Thomsen, 16 de førnævnte styrker der ikke er automatiserede. Derfor er det vigtigt at man i forhold til dette arbejder med barnets kropsbevidsthed, igennem motorisk træning. Det er altså pædagogens opgave at lave nogle aktiviteter hvor barnets kondition og balance øges og de komplekse koordinationer trænes. (Damm & Thomsen, 2006,224) Om eftermiddagen går vi i gang med at snitte vores egen ske. Aktiviteten sættes i gang som alle andre, med en kort og konkret instruks så opmærksomheden bevares. Alle er med. Efter at vi har været i gang i omkring 15 min, klager den ene over aktivitetens inaktive struktur og sværhedsgrad. Barnet er altså hverken i Flow eller stimuleret på nogen måde af hvad Hansen, Damm og Thomsen siger overfor. Jeg vælger at give vedkommende en anden opgave, nemlig bare at snitte i en pind. 20 min senere, bliver der på eget initiativ spurgt ind til hjælp til at snitte videre på skeen. Her ses tydeligt, at min kombination af for hurtig fremgang og den stillesiddende aktivitet ikke har været optimal. Gruppen har en gennemgående og fokuseret opmærksomhed i omkring 90 min. Med dette eksempel ses det tydeligt, hvor stor forskellen er, fra individ til individ, når man taler om arousal, hvilket jeg vil komme ind på i kommende afsnit. 16 Forfatterne til bogen Om børn og unge med ADHD, Damm (Neuropsykolog) og Thomsen (overlæge og professor)

20 Arousal Taler man først om Flow begrebet, er det efter min mening, nødvendigt at nævne Arousal 17, motivation/ stimuli på dansk. Grunden er, at man uden en vis mængde arousal, ikke er i stand til at opnå det optimale udbytte af sig selv. Bliver man derimod overstimuleret kan det føre til det stadie man kalder for stress zone og derved et dalende udbytte. Her er der tale om samme DANGER zone som i Panicucci s model. Den hårfine balance mellem for meget og for lidt stimuli, er altså det, der i den sidste ende kan give en opnåelse af Flow og herved det bedste udbytte af sig selv. (Englewood & Ellis, 1973) Om jeg har været heldig under forløb Boserup, med, hverken at være blevet konfronteret eller have lagt mærke til nogen stress zone eller udadreagerende adfærd hos deltagerne, hvilket hjemme på institutionen fremkommer dagligt, vil jeg ikke komme ind på her men under konklusionen! I forhold til børn med opmærksomhedsbesvær, er det lige så vigtigt, at der er en motivationsfaktor til den givende aktivitet. Herved flytter individet sig fra at kede sig, til at være langt mere interesseret, hvorved der er en større sandsynlighed for, at vedkommende kommer i Flow. Det vil aldrig være muligt at afskærme den udefrakommende forstyrrelsesfaktor helt, men hvis vedkommende først er havnet i stadiet, for optimal udbytte og fortsat konstant bliver stimuleret, er der en større risiko for udelukning af forstyrrende faktorer. 17 Arousal: udtryk for vågenhed, modtagelighed for sanseindtryk, parathed; inden for fysiologisk psykologi omfatter arousal en række bevidsthedstilstande, spændende fra bevidstløshed til vågen opmærksomhed. Arousal bestemmes af aktiviteten i et netværk af nerver (formatio reticularis) i hjernestammen, sideløbende med sanseindtryks påvirkning af hjernebarken, og kan til en vis grad defineres ved måling af hjernebølger (denstoredanske.dk)

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke.

Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Sanse-stimulering i passende mængde Børn bør hverken over- eller understimuleres. Der skal være balance mellem krop og psyke. Nogle børn har det sværere end andre. De er klodsede, usikre og tør ikke være

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Er det ADHD? - og hvad så?

Er det ADHD? - og hvad så? Er det ADHD? - og hvad så? Hvem er vi? Distriktssygeplejerske Anne Haahr Petersen Distriktssygeplejerske Charlotte K. Eliassen Tilknyttet ADHD-klinikken i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved,

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER

AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER AT GENKENDE ADHD SYMPTOMER Følgende viser, hvilken adfærd, man kan møde hos børn. Der er tale om ADHD og også om et antal relaterede tilstande. Hvorfor er det vigtigt at kende symptomerne på ADHD? ADHD

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser.

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser. Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

VNT12 Natur og Miljø Mia Hardt Carstensen Selvvalgt tematisk projekt Naturens spisekammer Pr12s234

VNT12 Natur og Miljø Mia Hardt Carstensen Selvvalgt tematisk projekt Naturens spisekammer Pr12s234 1. Naturens spisekammer - At skabe erfaringer gennem naturoplevelser. Først og fremmest har jeg valgt dette emne, da efter kort introduktion til det i undervisnings forløbet, fandt det interessant og inspirerende.

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse Koncentration kræver krop - Event for 3. klasse Introduktion Eventen skal give 3. klasses elever fornemmelse for og en erfaring med det, at være fysisk aktiv lige inden en faglig test. Påvirker det den

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne!

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Motorik Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Hvis grundmotorikken er dårlig, vil barnets følgende udviklingstrin visne! (Anne Brodersen og Bente Pedersen) Børn og motorik

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

Det skal kilde i maven

Det skal kilde i maven TEMA farlig leg Tekst: Persille Schwartz / Foto: Nils Lund Pedersen Det skal kilde i maven Børn elsker leg der indebærer en risiko for at noget går galt, viser Ellen Beate Sandseters forskning. Bakspejlet

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

HVAD ER ADHD kort fortalt

HVAD ER ADHD kort fortalt FORMÅLET med denne pjece HVAD ER ADHD kort fortalt HVAD ER adfærdsvanskeligheder 07 08 11 ÅRSAGER til adfærdsvanskeligheder når man har ADHD 12 ADHD og adfærdsforstyrrelse 14 PÆDAGOGISK STØTTE og gode

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere