WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP"

Transkript

1 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP

2 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer 4 Vinduer 6 Indgange 8 Overgange 10 Kælderloft 11 Arkitektoniske fremtoning 12 Indeklima 13 Lidt af hvert 14 Indledning Den aktuelle klimadagsorden har verden over affødt et massivt fokus på energiforbrug og energioptimering - specielt i byggeriet. I Byfornyelsen, Center for Bydesign, arbejdes der med renovering og optimering af den eksisterende boligmasse, primært ældre etageejendomme i København. En væsentlig udfordring her ligger i at kombinere hensynet til renovering af bevaringsværdige bygninger med hensynet til bæredygtige tiltag i henhold til målsætningen om et CO2-neutralt København i Flertallet af Københavns ældre etageejendomme vurderes på baggrund af SAVE-registreringen som enten høj eller middel-bevaringsværdige. Ofte betyder det, at mulighederne for eksempelvis udvendig efterisolering indskrænkes. Kun udvendig isolering af fritstående gavle gennemføres regelmæssigt, på trods af det betydelige energipotentiale registreret i netop udvendig efterisolering af facader i denne type ejendomme. Hertil kommer, at der findes et stort antal af disse ejendomme i hele Danmark. Efterisolering af ældre komplekse facader er et problemfyldt felt, hvor gode, fleksible løsninger stadig mangler, og dermed også et erfaringsgrundlag. Udvendig efterisolering harmonerer sjældent med ejendommenes egenart og originalitet. Udtryk, proportioner og stoflighed modificeres ofte radikalt ved en udvendig efterisolering. Særligt forskydninger og sammentrækninger, der opstår ved negative/indadgående hjørner omkring trappetårne og tilstødende køkkenvinduer i gårdfacaden er ofte uskønne og fremmede for bygningens oprindelige udtryk. Det vil derfor altid være en afvejning, om et givent projekt egner sig til udvendig isolering. Vores forhåbning er at med flere muligheder, undersøgelser, nye produkter og tekniske løs - ninger, vil vurderingsgrundlaget uden tvivl synes mere nuanceret, og samtidig sikre en større effektivisering og realisering af energipotentialet. De arkitektoniske træk som er karakteristiske for Københavns egenart, relaterer sig primært til gadefacaden og dens indpasning i bymæssige sammenhænge. Dette giver naturligt nogle begrænsninger med hensyn til kendte udvendige isoleringsløsninger. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men nærmere en indikation på at målrette indsatsen imod egnede og tilgængelige områder. Gårdfacaderne har ofte en anden karakter og stoflighed, og indgår mere i lukkede sammenstillinger end gadens. Facaderne her er generelt mindre detaljerede, enklere med færre udsmykninger, og der ligger derfor et mere realistisk og realiserbart potentiale i efterisoleringen her såfremt facaderne arkitektonisk og teknisk er egnede. I enkelte tilfælde vil gadefacaden ligeledes være aktuel, dette primært i bygninger med lav bevaringsværdi eller nyere ejendomme. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet støtte til Københavns Kommune til gennemførelse af et udviklingsprojekt udvendig isolering muligheder og udfordringer. Projektet gennemføres i perioden januar 2012 til september 2012 og har nedenstående mål og delmål: Mål: At fremstille et projektforslag for udvendig isolering af Brigadevej 28-28A Et positivt eksempel der kan videreføres i lignende løsninger Delmål: Fremstille idekatalog med fokus på udvendig isolering Fremstille 3 koncepter med fokus på udvendig isolering Foretage målinger af energiforbrug og indeklima før og efter et byfornyelsesprojekt gennemføres Brigadevej 28-28A Nærværende idekatalog er output af første ud af to workshops. Projektet vil samtidig sætte fokus på beboernes sundhed og bokvalitet ved at ind-drage undersøgelser af indeklima, dagslys og komfort. Den udvendige efterisolering medfører dybere murtykkelser og dermed dybere vinduesåbninger. Det kan blandt andet betyde en forringelse af det optiske indeklima, herunder specifikt daglysfor-hold. Disse forhold skal indgå i overvejelserne og valg af endelig løsning, hvor der søges at kompenseres på anden vis eller ligefrem opnås forbedringer for eksempel ved at etablere nye vinduesåbninger i alle lejligheder. Nærværende katalog Projektets intention er at samle et solidt grundlag og opsamle erfaringer til en form for løsningskatalog for renoverings- og ombygningsprojekter. Fremadrettet skal dette være med til at sikre gennemførelsen af gode løsningseksempler, både teknisk og arkitektonisk, i forbindelse med byfornyelses/renoveringsprojekter. Kataloget skal bruges til projekter hvor facader, gavle, bagvanter o. lign. synes mulige at efterisolere. Udgangspunktet er ejendommen Brigadevej 28-28A et aktuelt byfornyelsesprojekt, der er bevilget støtte og skal fungere som demonstrationsprojekt for netop udvendig efterisolering. Ved etableringen af udvendig efterisolering er målsætningen, at eksisterende forhold i indeklimaet ikke forringes. Indeklima - herunder dagslys og komfort er betydnings-fulde parametre for renoveringsprojekter. Reduktion af energiforbruget er vigtigt; og skal ske samtidig med at der tages hensyn til beboernes oplevelse af bokvalitet og generelle velbefindende. Arbejderne og ændringerne i facaderne er samtidig en mulighed for at indarbejde og implementere en mere nutidig forståelse af boligen med gode dagslysforhold og indretning hertil. Dermed kan bygningen opretholde et godt, sundt indeklima og samtidig bedre udnytte passive solenergi, og opnå et lavere belysningsbehov. Nærværende idekatalog er en registrering og en lettere viderebearbejdning af ideerne fra workshop 1 (se beskrivelse). Sammen med Konceptkataloget er det hensigten at netop disse kan være database for ideer til udvendig isolering af beboelsesejendomme og anvendes til inspiration i forbindelse med byfornyelses- og renoveringsprojekter for bygninger med tilsvarende kompleksitet som Brigadevej 28-28A.

3 3 Brigadevej 28-28A Workshop Beboerinddragelse Fokusområder Udgangspunktet for dette idékatalog er ejendommen Brigadevej 28-28A et aktuelt byfornyelsesprojekt, der er bevilget støtte og skal fungere som demonstrationsprojekt for netop udvendig efterisolering. De samlede arbejder hvortil der er givet tilsagn er: udskiftning af tag, tagvinduer og solceller, udvendig efterisolering af facader og gavle, isolering i kæl der mod beboelse samt optimering af varmeanlægget. Ejendommen har desuden problemer med skimmelsvamp primært pga. af kuldebroer ved gavle. De aktuelle skader vil dog blive afhjulpet før byfornyelsesprojektet går i gang. Vi forventer, at den udvendige isolering vil sikre at disse skader ikke opstår igen. Brigadevej 28-28A er en ejendom på fem etager, med kælder og en delvist udnyttet tagetage. Den består af to bygninger med hver sin hovedindgang, et forhus og baghus. De to bygninger er placeret vinkelret i forhold til hinanden og er sammenbygget i et L-formet grundplan. Der er 20 boliger i ejendommen, der er fordelt med 10 boliger i hver opgang. Bygningen er opført i 1924 og har en enkel arkitektonisk fremtoning. Ydervæggene er pudsede i to grå nuancer: mørkegrå base i stueetagen og lysegrå ydervægge i de øvre etager. Vinduerne er hvidmalede dannebrogsvinduer i to og tre fag. Taget er et sadeltag. Rygningen på forhusets tag er gennemgående og baghusets tag er bygget ind på forhusets tag. Forhuset ligger ud til Brigadevej og indgår i en facaderække af forskelligartede ejendomme på nordsiden af Brigadevej. Oppe ved Amagerbrogade er gadens bygninger ensartede, med samme højde og facadeflugt. Dette opløses dog længere nede ad Brigadevej, hvor byg - ningerne bliver lavere og facaderne trækkes væk fra vejen. Ved ejendommen på Brigadevej 28-28A afbrydes facaderækken, da den ene halvdel af grunden fremstår ubebygget. Facaderækken fortsætter dog på den anden side af Brigadevej 28, med en række af forskelligfarvede, to-etages byggeforeningshuse. Selve projektforløbet er centreret omkring et indledende forløb med to workshops, hvor rådgivere, beboere og myndigheder deltager. Til den første workshop har rådgiverne udarbejdet et åbent oplæg med de fokusområder, der er relevante iht. den forestående energirenovering. Ideer og ønsker fra workshoppen samlet i nærværende idé-katalog, der også fungerer som grundlag for den videre proces. Herefter udarbejder rådgiverne, med udgangspunkt i idé-kataloget, tre forslag til koncepter for energirenovering af ejendommen. Disse fremlægges og debatteres på workshop 2, med det formål at udvælge et af forslagene eller en kombination af flere, til videre bearbejdning. Det udvalgte forslag bearbejdes i dialog med bygherre og myndigheder, herefter videre til et projektforslag, hvor beslutninger vedr. funktion, teknik, økonomi, drift samt æstetik klarlægges. Statens Byggeforsknings Institut (SBI) vil sideløbende gennemføre et projekt med målinger af indeklima og lysforhold i ejendommen Brigadevej 28-28A. Når vi som rådgivere arbejder med udviklings projekter eller ideoplæg inden projektets projekteringsfase, bruger vi ofte vores egne ideer og ikke mindst vores viden om hvad der er muligt i byggeri og i forbindelse med renovering netop nu. Vi har en mangeårig erfaring med at sætte os i brugerens/beboerens sted og kommer langt ad den vej. Uanset erfaring ved vi også at vi ikke kan erstatte de brugere/beboere der skal anvende og bo i det byggeri vi planlægger. Det er netop brugernes/beboernes krav og ønsker til byggeriet, som vi som rådgivere skal forholde os til fra ideoplæg og gennem hele projekteringen. Som rådgivere anser vi det som vores vigtigste opgave at kvalificere brugere/beboere til at træffe de valg der er rigtige for dem. Dette gøres ved at have en åben dialog projektet igennem. På dette udviklingsprojekt er der også en løbende dialog med beboerne. Beboerne er alle inviteret med til de 2 workshops, der afholdes undervejs, ligesom diverse outputs fra de enkelte faser fremlægges og debatteres med beboerne. forbindelse med projektets fokus på den udvendige isolering, afdækkes og undersøges I forskellige isoleringsmaterialer i forhold til energi/dimensioner samt pris/levetid, herunder eventuelt nyere tyndere isoleringsløsninger, der muliggør nye tekniske løsninger. Herudover vil vi have opmærksomhed på udvalgte fokusområder som f.eks. negative hjørner/indadgående knæk i facaden i forhold til efterisolering, specielt med fokus rettet mod gårdfacader og omkring bagtrappetårne, placering af vinduer og gesimser. Løsninger til disse fokusområder vil alle blive vurderet arkitektonisk, byggeteknisk og totaløkonomisk. Derudover vil udvalgte bæredygtige/energibesparende løsninger også blive vurderet i henhold til arkitektur, byggeteknik og økonomi og indgå i løsningskataloget. Det er hensigten at interessenter der påtænker at gennemføre udvendig isolering på tilsvarende ejendomme (som Brigadevej 28-28A), med udgangspunkt i dette idekatalog kan blive opmærksomme på specifikke udford ringer og eventuelt inspireres til løsninger på de givne fokusområder. Igennem denne proces åbnes mulighed for, at beboerne tager ejerskab til projektet og får forståelser for og inddrages i de overvejelser der er undervejs, bland andet når kravet til økonomien skal holdes op i mod de mange ønsker der er i forbindelse med en renovering. Plantegning af Brigadevej 28-28A

4 ISOLERINGSMATERIALER 4 Tidens og ikke mindst fremtidens krav til isolering af boliger har medført et øget fokus på forskning i forbindelse med at finde og udvikle nye isoleringsmaterialer og metoder. Vakuumisolering, polyurethan og organisk isoleringsmateriale med blandt andet vand, mel, mineraler og svampesporer er eksempler på nye lovende tiltag, hvorimod isoleringsmateriale fremstillet af polyurethan allerede er i brug i et større omfang. Fokuseres der på bæredygtighed er der allerede kendte materialer som hør/hamp, papir, fåreuld etc., som er anvendelige og også anvendes i forbindelse med isolering af boliger. Ønskeligt for eksisterende ejendomme er, at det var muligt at smøre en billig pasta uden på huset og så opnå en markant forbedring i forhold til isoleringsevne og tæthed, i det det så er muligt at undgå de udfordringer en øget murtykkelse giver. En sådan løsning er imidlertid ikke mulig, hvorfor bæredygtige overvejelser om økonomi, øko - logi, sundhed og arkitektonisk fremtoning indgår i vurderingen og overvejelserne af hvilke mate rialer der er egnet til udvendig isolering af ejendomme med arkitektur og geometrier svarende til Brigadevej 28-28A. Ideer fra workshoppen Materiale pris W/m*k kr/m² per 100mm Vigtigt Polyrethan (skumplast) 0, Skal brandsikres Græsvæg/græstag 0, Hør/hamp 0,04 50 Skal brandsikres Reflektiv isolering 0, Ikke dokumenteret Polystoren 0,034-0, Skal brandsikres Papiruld 0,04 50 Skal brandsikres Stenuld flexi bats 0,032-0, Stenuld facade bats 0,032-0, Glasuld 0,032-0, træfiberplade 0, Skal brandsikres Tabel: Sammenligning af forskellige materialers varmeledningsevne samt m2 priser.

5 5 Forskellige isoleringsmaterialer Polyurethan isolering (skumplast) Gulv Tag facade Ned til 0,022 W/m.K Skal brandsikres. Nyt i Danmark men anvendt bl.a. i USA og Canada Hør/hamp isolering Indervægge Loftskonstruktioner Etageadskillelser 0,038-0,040 W/m*K Skal brandsikres. Miljøvenligt og diffusionsåbent. Polystyren Terrændæk Fundament Facade 0,034 til 0,044 W/m*k Skal brandsikres. Ikke tilladt at anvende i facader i fler-familiehuse. Mineraluld (stenuld/glasuld) Udvendig isolering Facade Fundament Indvendig isolering Vægge Gulv Terrændæk Loft Rør Brigadevej Ideer og kommentarer hér: V N S Ø Papirulds isolering 0,032-0,042 W/m*k Kendt og anvendt i Danmark i over 50 år. Græsvæg/græstag Facade Tag Ca W/m*k Tilbageholder 50-90% af regnvand. Reducerer udledningen af CO2. Reflektiv isolering (Superisolering) Facade Tag Ca W/m*k Tykkelse 3cm + 4cm luft. Ikke dokumenteret virkning. Hulmure Hulrum Loftrum Gulve Ca. 0,040 W/m*K Skal brandsikres. Miljøvenligt genbrugsmateriale difussionsåbent. Træfiberplade Facade Tag 0,039W/m*k Forholdsvist nyt produkt i DK. Materialet er økologisk, miljøvenlig og diffusionsåbent. Gesimser kan rekonstrueres ved efterisolering. Vacuumisolering Facade Tag 0,004 W/m*k Vakuumisolering er ikke færdig udviklet, og potentialet vil formentligt være størst i præfabrikerede konstruktioner som f.eks. sandwichelementer, yderdøre og kviste.

6 VINDUER 6 Vinduerne i en bygning har 2 hovedfunktioner nemlig at give dagslyset adgang til rummet samt muligheden for at lufte rummet ud. Hertil kommer flugtveje og muligheden for at se ud og orienterer sig. Ved at opsætte udvendig isolering ændres nogle af disse forhold. Ikke mindst mindskes lysindfaldet, som vil blive reduceret, alt efter hvor tyk isolering der opsættes. Lysindfaldet fra boliger omkring 1920 erne kan i forvejen være væsentligt reduceret i forhold til nutidens krav og forventninger. Vinduer placeret tæt på trappetårne, ved og i negative hjørner har problematikker både i forhold til lysindfald og arkitektonisk i forhold til meget tæt placering på trappetårne eller placering i negativt hjørne, der vanskeliggør at bevare vinduets størrelse, når facaden forsynes med eksempelvis mm isolering. Muligheder som større vinduer og franske altaner bør også være under overvejelse, når udvendig isolering af facaden skal gennemføres. Endelig kan ældre termovinduer med fordel skiftes ud til nye energirigtige vinduer samtidig med at en isolering af facaden skal gennemføres. Ideer fra workshoppen Et stort, drejeligt spejl fanger sollyset og sender det ned gennem en lysskakt i lejlighederne. Eksempel fra renovering af Hedebygadekarréen

7 7 N Eksempel hvor viduerne bliver erstattet med et langt vinduesbånd. Brigadevej Ideer og kommentarer hér: V S Ø Vinduerne er flyttet med ud i facaden efter den udvendige isolering for at optimere lys i lejlighederne. Eksempel hvor trappetårn er blevet helt lukket og lyset istedet tages ind foroven via lyskasse. Eksempel hvor isoleringen skæres skråt af og dermed åbner for mere lys. Eksempel hvor eksisterende viduesåbninger gøres større med franske altaner. Eksempel hvor eksisterende vinduer er erstattet med en glaskasse monteret udenpå facaden. Derved forøges vindueskarmens dybde og gir ekstra plads til f.eks planter og at børn/voksne kan sidde og kigge ud. Eksempel hvor hele facaden får nye viduer efter behov Facaden vises her med store vindues partier.

8 INDGANGE 8 Nogle af udfordringerne der er med indgangspartierne, når en ejendom skal isoleres udvendig, er blandt andet de negative hjørner/indadgående knæk i facaden samt udfordringer med det store luftskifte det medfører at åbne og lukke dørerne. Indtil en gang i 50 erne var det naturligt med vindfang på stort set alle parcelhuse. I dag har vindfanget fået en renæssance og er genindført ikke alene på flere parcel-huse, men også på etageejendomme. At påføre en bygning vindfang er et forholdsvist enkelt energisparende tiltag, hvorfor det kan ses på flere og flere etageejendomme. Udfordringen for arkitekten er naturligvis enten, at matche eksisterende arkitektoniske udtryk eller at give et nyt spændende bidrag til arkitekturen. Vindfanget tilfører også ejendommen et nyt rum, som alt efter størrelse kan finde anvendelse til forskellige formål. Ideer fra workshoppen Nuværende Indgangspartier til hovedtrapper og bagtrapper på Brigadevej 28-28A.

9 9 N Brigadevej V S Ø Ideer og kommentarer hér: For at tætne indgangspartierne etableres udvendige vindfang udfor hovedtrapperne på forsiden af ejendommen. For at tætne indgangspartierne etableres et samlet udvendigt vindfang for de 2 bagtrapper på bagsiden af ejenndommen. Eksempel på energirenoveret bebyggelse fra 70 erne. Facaden er beklædt med højisolerede, præfabrikerede facadekassetter baseret på en trækonstruktion. Inspiration fra New York - hvor brandtrapper er placeret uden på facaden af de traditionelle boligkarreer De oprindelige bagtrapper nedlægges og kan dermed give plads til udvidelse af badeværelser. Nye bagtrapper etableres uden på facaden i forbindelse med altangang, som samtidig tilfører hver lejlighed et udeopholdsareal. Eksempel hvor de nye vindfang bidrager kraftigt til det gode energiregnskab da de ikke slipper kold luft ind i den højisolerede boligblok

10 OVERGANGE 10 På workshoppen var et af emnerne lidt af hvert. Under dette fokusområde var blandt andet placeret tekniske detaljeemner som: møde med naboejendom, nedløbsrørenes overgang til brøndene, isoleringens møde med terræn samt gesimser og tagud-hæng. nogle aftaler, der skal på plads med naboejendommen. Emnet er en praktisk udfordring, der skal løses alt efter hvordan dette møde finder sted og hvorledes naboejendommen er isoleret på loftet. Overgang mellem tag og facade Eksisterende spær Omlægning af nedløb og kloak Møde med naboejendom er en udfordring på flere måder, idet naboejendommen kommer til at indgå i den tekniske løsning på en eller anden måde og samtidig har en praktisk juridisk udfordring, i det der er Også overgange som møde mellem den nye facade og taget og nedløbets med kloak, skal overvejes under projekteringen. I værste fald kan det være nødvendigt at flytte brøndenes placering. Forlængelse af spær Eksisterende mur Udvendig ny isolering Overgang til nabohus

11 LOFT I KÆLDER 11 Mange ejendomme har som Brigadevej 28-28A en kælder med føring af rør i loftet og vinduer placeret i niveau med loftet. Kælderen Brigadevej 28-28A er så høj, så det vil være muligt umiddelbart at isolere loft eller gulv og stadig have en høj kælder. Ønskes kælderen anvendt som opholdsrum, bør den isoleres som en varm kælder, altså med isolering af gulvet og isolering af udvendig væg ned til kanten af fundamentet. Skal kælderen anvendes til opbevaring, vaskekælder, og lignende er isolering af kælderloft eller gulv i stueetagen en mulig og en noget billigere løsning (kold kælder). Udvendig isolering af kælderen ned til fundamentets kant, kræver opgravning langs ydermuren. Dette er en dyr løsning som dog kan være mere attraktiv/nødvendig hvis huset samtidig har behov for fugtsikring (synes ikke at være tilfældet med Brigadevej 28-28A). Brigadevej Ideer og kommentarer hér: V N S Ø Ideer fra workshoppen Isolering af gulv fra stueetage Eksisterende kælder på Brigadevej 28-A Her vises eksempler med 2 forskellige måder at isolere kældre på. 1) Isolering af loft nede fra kælder og hvor facadeisolering føres under terræn. 2) Kælderen isoleres indvendigt både på loft og facade.

12 ARKITEKTONISK FREMTONING 12 Formålet med projektet er at gennemføre en udvendig isolering af en ejendom, hvor fokus er på de arkitektoniske værdier, således at vi efterfølgende vil kunne vise positive eksemp - ler, til inspiration for lignende løsninger i fremtidige renoverings- og byfornyelsesprojekter. En udvendig energirenovering efter nutidens standarder, skaber udfordringer omkring arbejdet med ejendommens arkitektoniske fremtoning. Er facaderne bevaringsværdige er den største udfordring at bevare det eksisterende udtryk. Samtidig skaber energirenoveringen også mulighed for at forny eller fortolke bygningens udtryk. Skal man i arbejdet med at løse detaljer søge at genskabe bygningens oprindelige fremtoning eller skal man gå mere markant til værks og transformere bygningen til et mere nutidigt udtryk. Vælges at udføre en renovering hvor det oprindelige udtryk søges bevaret vil fokusområder som indadgående hjørner, knæk i facaden og omkring bagtrappetårne samt placering af vinduer og gesimser være udfordrende. Vælges at arbejde med en fornyelse eller en nyfortolkning af ejendommens arkitektoniske udtryk er bindingerne umiddelbart mindre. Løsningen af detaljer og brugen af materialer skal udføres ud fra et gennemgående arkitekt hovedgreb eller koncept. Det kunne være et grøn hus hvor så meget af bygningens overflader blev dækket med beplantning. Eller et glashus hvor husets nye overfrakke er en ny glasfacade, hvor der er mulighed for at indrette uderum til beboerne. Det kunne også være et koncept hvor bygningens vinduer gøres større og sprosserne fjernes, således at der kommer mere lys i boligerne og at facaderne får et mere moderne udtryk. I projektets videre forløb udarbejdes med udgangspunkt i idé-kataloget, tre koncepter til energirenovering af ejendommen, med udgangspunkt i idé-kataloget. Et af forslagene eller en kombination af flere, udvælges derefter til videre bearbejdning, således at det kan benyttes som styringsredskab i det videre arbejde med ejendommen. Det udvalgte forslag bearbejdes herefter videre i dialog med beboere og myndigheder, til et projektforslag, hvor beslutninger vedr. funktion, teknik, økonomi, drift samt æstetik klarlægges. Ideer fra workshoppen

13 Brigadevej V N S Ø 3 Ideer og kommentarer hér: Bygningen får en sekundær facade i glas Der opstår liv i mellemrummet mellem de to facader Grønt hus Forgrønner området. Renser luften Stabiliserer mikroklimaet omkring facaden 2 6 Fokus på bæredygtighed Der opsættes solceller på facader og tag mod syd og øst 4 Bygningen får et mere moderne udtryk Vinduesbåndene bliver tydeliggjorte Fælles tagterrasse Giver beboerne større udeområder Styrker fællesskabet mellem beboerne Mulighed for etablering af nyttehaver - forgrønning Etablering af franske altaner Mere lys i lejlighederne. Større variation i facaderne

14 INDEKLIMA 14 Vi opholder os en stor del af vores liv inde døre og primært i eget hjem. Kvaliteten af indeklimaet er derfor af stor betydning for vores velbefindende. Alle eller de fleste af vores sanser påvirkes af indeklimaet via støv, støj, temperatur, belysning og mados og andre lugtgener fra diverse gasser. Indeklimaet påvirkes indefra såvel som udefra. Udefra påvirkes indeklimaet af: støj fra f.eks. trafik, anden gadestøj og naboer, støv fra trafik, anden forurening, pollen, trapper og naboer, lugtgener fra forurening og trafik, røg og mados fra naboer, temperaturer fra årstiderne, opgange og naboer og lys fra sol og gadebelysning. Indefra påvirkes indeklimaet af: egen produceret støj, støv i form af partikler fra tobaksrøg, mad lavning, allergener fra husstøvmider, pels dyr, brændeovne, skimmelsvamp, bakterier og endotoxiner, asbest, radon, kemiske forbindelser fra indbo, lugtgener fra mados, tobaksrøg og gasser, temperatursvingninger og træk, fugt, lys fra egne installationer. For at kunne minimere og delvist kontrollere flere af disse gener kræves en tæt bolig med styret ventilering, hvor luften udskiftes jævnligt og erstatningsluften renses i fornødent omfang for partikler, fugt mm. Skimmelsvamp, visse typer bakterier og husstøvmider trives bedst i et fugtigt miljø. Brigadevej 28-28A har i 2002 fået gennemført en renovering af vinduerne og derved sandsynligvis opnået en noget mere tæt ejendom. Efterfølgende er der konstateret skimmelsvamp som følge af massive kolde facader og gavle og som konsekvens af manglende udluftning, som der er et øget behov for, efter at vinduerne er skiftet og gjort tætte. Konstruktion af gavle og facader er i øvrigt karakteristisk for opførelsestidspunktet af denne type bolig. Ventilation Mange ejendomme fra 20 erne har naturlig ventilation i form af aftrækskanaler fra baderum og køkken og ført op gennem tagrum og ud gennem udluftningshætter. Behovet for ventilation stiger jo tættere huset er og ved renovering af facader, det være udskiftning af ældre utætte vindue og udvendig isolering af facaderne opnås ofte en betydelig tættere klimaskærm, hvilket medfører et øget behov for ventilation. Ved udvendig at isolere en bygning som allerede har fået gennemført udskiftning af vinduer, opnås yderligere tæthed af ejendommen. Samtidig opnås at kuldebroerne ved gavle og facader, der har givet anledning til fugt fjernes, hvorved der er en sandsynlighed for at fugtproblemer forsvinder eller mindskes. Det er dog vigtigt at udluftning stadig finder sted i nødvendigt omfang, enten ved at bebo - erne aktivt udlufter eller ved at der indføres en styret udluftning. Ideer fra workshoppen Eksempel fra Hedebygaderenoveringen med plantedyrkning og kompostering i lejligheder i etageejendom med henblik på forbedring af indeklima. Illustration der viser princippet med biologisk luftrensning.

15 LIDT AF HVERT 15 Ud over at se på overgange blev der under lidt af hvert var der også givet muligheder for, at komme med ideer udenfor de nævnte fokusområder samt mulighed for at komme med ideer der ligger lidt udenfor udvendig isolering af facader. Ideer om LAR, forsinkelser af tagvand, udnyttelse af tagvand og alternativ udnyttelse af tagetage/tagflade, jordvarme og ventilation blev med stor entusiasme og interesse diskuteret. De fleste af disse udmærkede ideer er ikke viderebehandlet i dette katalog, i det de er lidt udenfor Grønne facader Udnyttede tagetager Solceller Brigadevej Ideer og kommentarer hér: V N S Ø Eksempler på facadeisolering/beklædning med grønne planter. Eksempel med solceller på lodret flade. Solcelleanlæg er placeret på gavlen af Hedebygade 17A, der har en ideel placering i forhold til skygge og solorientering. En del af gavlen er isoleret med alternative isoleringsmaterialer i form af papir, hør og fåreuld. Eksempler på tagetager der udnyttes til diverse fælles udendørsarealer. Eksempel med solceller på tag, skrå flade.

16 BRIGADEVEJ Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører Irlandsvej København S Telefon: Triarc A/S Arkitekter Bygmestervej 5 st. tv København NV Telefon: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for bydesign

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Brigadevej 3 KONCEPTER UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER 2/3 nærværende katalog 2 indledning 2 Koncepter 2 økonomi 3 non energy benefits 3 energi 3 Det bevarede HUS 4 Det fornyede HUS

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Udvikle et værktøj til at vurdere styrker og svagheder i en bygnings boværdi 9 BYBILLEDET 8 ÆLDRE-

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger Kunde: Adresse: Øvrige grunddata om boligen er noteret i markskema eller BedreBolig-program: Vejledning i anvendelse af denne tjekliste a) Brug

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger 10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger På grafen nedenfor ses energiforbruget pr. kvadratmeter for energimærkede bygninger fra 1900 og så til nu. Der er et kæmpe potentiale

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere