Kommentarer til ny AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til ny AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN"

Transkript

1 DN REBILD Anette Bruun Hansen Gravlevvej Skørping Dato: Kommentarer til ny AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN Da vi i DN REBILD er meget optaget af spørgsmål om affald og ressourcer, har vi med spænding set frem til Rebild Kommunes nye affaldshåndteringsplan. Vi glædede os til at se, hvilke konkrete tiltag, der var planlagt for at opfylde målene i regeringens ressourcestrategi, som vi finder både god og tiltrængt. Først på året oplyste kommunen, at den nye affaldshåndteringsplan ville komme i offentlig høring i maj måned. Nu hvor planen endelig er offentliggjort, undrer vi os over, hvad den forlængede sagsbehandlingstid er gået med, for planen er efter vores vurdering hverken særlig konkret eller særlig ambitiøs. Skyldes forsinkelsen mon uafklarede spørgsmål i forbindelse med Rebild Kommunes udtræden af affaldsselskaberne I/S Fællesforbrændingen og I/S RenoVest og fusionen af I/S Reno-Nord, I/S Mokana og I/S Fællesforbrændingen? Om planforslagets "brugervenlighed" Vi oplever de mange underpunkter i bilagene som noget forvirrende at navigere i. Det er svært at spotte de relevante tabeller, sammenligne tallene fra forskellige tabeller og danne sig et overblik. Det bærer vores høringssvar muligvis præg af, selvom vi har gjort os umagen for at finde rundt. Uddrag fra planens afsnit 3.1: Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer som er i det: Det sker blandt andet ved at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Dette mål sætter fokus på at undersøge hvordan og hvor meget, der skal kildesorteres og indsamles ved husstandene i Rebild Kommune. Derudover skal der undersøges muligheder for separat indsamling og behandling af det organiske affald fra husstandene, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Hvis ressourcestrategiens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet skal nås, kan det på sigt blive nødvendigt at sortere det organiske affald fra dagrenovationen Det var vores forventning, at bl.a. mulighederne for at kildesortere husholdningsaffaldet i flere fraktioner - herunder separat indsamling af det organiske affald - var undersøgt under forberedelserne af denne plan, således at planens mål ville bestå i konkrete procenttal for genanvendelse af de enkelte materialer og ikke blot mål om at undersøge mulighederne. Kommunerne skal opfylde regeringens ressourcestrategi - det står ikke til diskussion. For at opnå 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet, er det nødvendigt, at hovedparten af det organiske affald indsamles separat og udnyttes til bioforgasning. Spørgsmålet er derfor ikke om, men hvor snart og hvordan der kan etableres en fornuftig løsning til det organiske affald - en løsning som

2 gavner miljøet både i kraft af, at CO2-udledningen reduceres, når det organiske affald ikke længere brændes af, og i takt med at biogassen erstatter fossile brændsler. Vi har fået oplyst, at EU pusler med nye planer for øget genanvendelse, og at målet skulle være 70% i år Det gælder altså bare med at komme i gang. I et af underpunkterne til bilag 2 (ja, hvor var det nu?), kan vi se, at kommunen trods alt regner med at opfylde regeringens strategi. Der er sat procenter på, hvor stor en andel af det organiske affald og de enkelte materialer, man forventer at sende til genanvendelse i Hvorfor fremgår det ikke som utvetydige mål i planen? Uddrag fra planens afsnit 3.1: Husholdninger Genanvendelse Forbrænding Deponering og erhverv År Samlet affaldsmængde Andel i procent Ud fra de initiativer, der tages i kommunens affaldsplan, og ud fra det nuværende niveau for genanvendelse, forbrænding og deponering af affald har kommunen udarbejdet en prognose. Prognosen beskriver forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne og behandlingen heraf i planperioden. Disse forventninger udgør samtidig kommunens konkrete mål for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden. Borgerne i Rebild Kommune producerer årligt 225 kg eller 57% mere husholdningsaffald end den gennemsnitlige dansker. Af tabellen ovenfor fremgår, at kommunen forventer, at den samlede affaldsmængde vil stige med 7% i planperioden. Vi håber den spådom er forkert, da den mængde affald vi i øjeblikket producerer har en uacceptabel negativ indvirkning på natur og miljø. Vi beder derfor kommunen sætte mål for en faktisk reduktion i mængden af produceret affald. Det undrer os, at kommunens forventning til udvikling i affaldsmængderne over de kommende år falder sammen med kommunens mål for udviklingen. Skal det forstås sådan, at kommunen ikke har regnet på, hvordan udviklingen ville forløbe, hvis nuværende praksis for affaldshåndtering fortsætter uændret? Det fremgår af tabellen ovenfor, at andelen af genanvendt affald forventes at stige med 6 % i planperioden og andelen af forbrænding forventes at falde tilsvarende. Det virker dog uambitiøst, at målsætte reduktionen i affaldsforbrænding over de næste 12 år. til blot ton eller reelt 12 % af det, der blev brændt af i Fra bilag 2 afsnit 8: For alle selskaber gælder det, at Rebild Kommune er forpligtet, ved selskabernes vedtægter, til at levere de forbrændingsegnede mængder affald, der svarer til de producerede mængder fra de respektive gamle kommuner Vi har fået oplyst, at ovenstående ikke betyder, at Rebild Kommune er forpligtet til at sende x antal ton affald til forbrænding hos bl.a. RenoNord, men blot den mængde affald, som ikke kan nyttiggøres ved genanvendelse. Alligevel får man let den tanke, at kommunens beskedne ambitionsniveau vedr. reduktion af forbrændt affald er valgt af hensyn til varmeproduktionen.

3 Fra Handleplaner , Dagrenovation: Betydning for ressourceforbruget Der skal afsættes ressourcer til: at afklare yderligere sortering af organisk affald, papir, pap, plast, metal og træ evt. at gennemføre pilotforsøg evt. at etablere nye ordninger for organisk dagrenovation mv. Er det nødvendigt at bruge tid på pilotprojekter? Mange kommuner har allerede gjort sig erfaringer med øget kildesortering ved husstandene og har nu velfungerende ordninger, hvoraf den bedst egnede til en landkommune kunne kopieres i Rebild Kommune eller i en gruppe af nabokommuner. Vi bifalder kommunens ønske om at samarbejde med nabokommunerne om fælles løsninger, men opfordrer samtidig til at speede samarbejdsprocessen op. For os er det vigtigt, at alle husstande så hurtigt som muligt kommer i gang med øget kildesortering, således at der bliver sat skub i genanvendelsen, og overforbruget af de jomfruelige naturressourcer derved reduceres. Det fremgår af Bilag 3 Tidsplan, at kommunen straks i 2015 vil undersøge mulighederne for at indsamle yderligere 2-3 fraktioner af husholdningsaffaldet separat, Det er rigtig godt, men vi mener, at alle typer husholdningsaffald fra starten skal indgå i en samlet planlægning - også det organiske, som kommunen ifølge tidsplanen først skal tage stilling til i Det betyder, at vi først kommer i gang med at genanvende det organiske affald kort tid inden 2022, hvor målet om 50% genanvendelse skal være nået. Det er efter vores vurdering alt for sent, Miljøministeriet har netop nedsat et ressourceteam, hvis formål er at opsamle og formidle viden, igangsætte projekter og bistå kommuner og andre aktørerne med at implementere ressourcestrategiens målsætninger for husholdningsaffaldet. Vi opfordrer Rebild Kommune til at tage kontakt til teamet straks - og altså inden affaldshåndteringsplanen vedtages endeligt, Vejledning fra teamets eksperter kan muligvis føre til ændringer i tidsplan såvel som samarbejdsplaner, således at vi hurtigere kan komme i gang med at indsamle det organiske affald separat. I begyndelsen af 2015 afholder ressourceteamet et kommuneseminar for politikere, som vi under alle omstændigheder vil opfordre byrådet til at deltage i. Hvor kommer vi hen? I afsnit 3 om handleplanerne er beskrivelsen af hver enkeltfraktion opdelt af spørgsmålene: Hvilke krav skal vi opfylde? Hvor står vi? Hvor kommer vi hen? Under sidste overskrift spørges der til planens betydning for ressourceforbruget, hvorefter der under samtlige enkeltfraktioner gøres rede for de indsatser, der skal afsættes ressourcer til i kommunen. Danskerne er et af de mest ressourceforbrugende folkefærd i verden. Det skal de kommunale affaldsplaner være med til at ændre på. Derfor er det oplagt, at den betydning affaldsplanens forskellige initiativer forventes at få for forbruget af de jomfruelige ressourcer, ligeledes beskrives for samtlige enkeltfraktioner under overskriften, Hvor kommer vi hen? Med venlig hilsen DN REBILD v/ Anette Bruun Hansen

4 Bemærkninger til Affaldsplan i Rebild Kommune Når man læser affaldsplanen slår det mig, at den er uambitiøs og meget vag i sine formuleringer. Her er nogle eksempler: kommunen vil undersøge mulighederne for yderligere udsortering, et øget fokus på sortering af storskrald vil betyde øget genanvendelse, undersøge muligheder for at indsamle og afsætte 2-3 fraktioner yderligere fra husholdninger, undersøge erfaringer med husstandsindsamling af småt elektronik kommunen vil have fokus på farligt bygge- og anlægsaffald. Jeg efterlyser konkrete initiativer og handling Målsætningen for 2022 er 50 % genanvendelse af husholdningsaffald Forslag til et konkret initiativ for at nå dette mål: En måde at øge indsamlingen af genanvendeligt affald er ved at indføre husstandsindsamling af kildesorteret affald. Det betyder, at der skal opstilles en ekstra beholder til indsamling af genanvendelige dele. Genbrugsbeholderen er delt op i to rum med plads til glas, flasker, plastdunke og dåser i den ene side og papir, pap og plastfolie i den anden side. Ifølge erfaringer fra andre kommuner, er det tilstrækkeligt at tømmegenbrugsspanden hver anden uge. Borgerinddragelse En vigtig forudsætning for at kommunen får 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, øget genbrug m.m. er at få borgerne inddraget i processen. Det kan ske i form af en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skal danne grundlag for yderligere tiltag. Der kan laves en kampagne for Nej tak til reklamer. Borgerne kan igennem indkøb og efterspørgsel stille krav om, at produkter skal være produceret mindre ressourcebelastende, med længere levetid og ikke være unødigt emballeret. Det kræver imidlertid en holdningsændring blandt borgerne. Kommune kan være med til at skabe en holdningsændring ved at informere om, hvordan affald belaster miljø og klima. Det Grønne Råd kunne skabe interesse for klimaet blandt kommunens borgere. Det vil være oplagt at lave informationskampagner i samarbejde med Det Grønne Råd og Rebild kommune Kampagnen skal koble klima og affald sammen for på den måde at skabe en holdningsændring. Borgere og virksomheder kan være med til at nedbringe CO2-udslippet ved at sortere mere affald til genanvendelse. 1

5 Genbrug På genbrugspladsen i Krastrup er der en skurvogn, hvor det er tiltænkt, at borgerne kan sætte ting ind, som de mener, at andre kan bruge. Et godt initiativ som bare ikke fungerer. Det foreslås, at der tages initiativ til at få det genbrugsinitiativ til at fungere. Der laves samme ordning på de to andre genbrugspladser. Byttebørs En oplagt måde at reducere mængderne af det affald, der dannes er at genbruge tingene i stedet for at smide dem ud. På kommunens intranet kunne der etableres en byttebørs, hvor borgerne kan komme i kontakt med hinanden, når de har effekter, som de gerne vil af med eller bytte f.eks møbler, cykler m.m. Etablering af Grønt Netværk for virksomheder Igennem Grønt Netværk kan virksomheder få hjælp til at udarbejde en miljøredegørelse, som blandt andet indebærer, at der skal laves en kortlægning af affaldet. Igennem Grønt Netværk vil kommunen også kunne holde informationsmøder om affaldsforebyggelse. Det kunne f.eks. være ved at invitere andre virksomheder til at fortælle deres gode historie om, hvordan de har reduceret affaldsmængderne, og hvad det har betydet i besparelser. Ad denne vej vil der også kunne skabes kontakter til konsulenter med viden inden for specifikke brancher. Motivation af borgerne Vi er mange, som har gået og sorteret f.eks. pap i alle mulige afskygninger og størrelser, samlet det i papkasser og bundet det hele sammen. Når man så oplever flere gange, at Siemested Vognmandsforretning smider affaldet ned i det store åbne lad på komprimatorlastbilen og presser det sammen, så tror jeg simpelthen ikke på, at vognmandsforretningen sortere mit pap fra, når det først er kommet ind i komprimatoren. Det motiverer absolut ikke borgerne til at kildesortere, når det bliver presset sammen med det øvrige. Nedenstående forklaring fra forvaltningen prøver at forklare principperne omkring indsamlingen: Indsamlingen foregår i to store lastbiler, en med lad og en med komprimator. På ladet læsses de genanvendelige fraktioner og det brændbare affald kommer i komprimatoren. Indsamlerne fortæller, at de ikke kører ind på alle veje med begge biler. Så vidt det kan lade sig gøre, gennemkører de hver nogle veje. Begge biler medtager begge typer affald, når de kører alene, og når de så mødes indimellem, fordeles og læsses affaldet ordentligt. Komprimatorbilen har en slags kassetter på siden, hvor forskellige genanvendelige fraktioner kan transporteres, f.eks. glas og flasker. På komprimatorbilen kan der også opbevares affald bag på, når skuffen er lukket. Ligeledes kan bilen med lad læsses med affald til forbrænding, der så kan komme i komprimatoren, når de to biler mødes og fordeler. Det er derfor meget forståeligt, at den måde indsamlingen 2

6 foregår på nogle veje, giver anledning til bekymring eller undren hos borgere, der ser deres sorterede, genanvendelige affald blive anbragt på komprimatorbilen, og derfor går ud fra, at det ryger direkte til forbrænding. Jeg foreslår, at kommunen tager initiativ til at gøre alt for, at vognmandsforretningens indsamling fremmer borgernes tillid til, at deres kildesorterede affald forbliver frasorteret og derfor genanvendt Sidst men ikke mindst: Der er arbejdspladser i kildesortering, genbrug, klimatiltag m.m. Med venlig hilsen Bitt Juul Jensen Sdr. Kirkevej Skørping 3

7 Bilag 3 Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger, herunder hvorvidt bemærkningerne foreslås at føre til ændringer i den endelige Affaldsplan. Høringssvar Planens indhold / generelle kommentarer 1 Hvorfor fremgår der ikke utvetydige mål i planen? (DN s. 1) 2 Sæt mål for faktisk reduktion i mængden af produceret affald. (DN, s. 2) 3 Beskriv for samtlige enkeltfraktioner, hvor meget planens initiativer vil betyde for forbruget af de jomfruelige ressourcer. (DN s. 3) 4 Har RK regnet på mængden, hvis nuværende praksis fortsættes? (DN s. 2) 5 Etabler grønt netværk hvor virksomheder lærer hinanden om affaldsreduktion. (BJJ s. 2) 6 Forlænget sagsbehandling uden mere indhold. Skyldes forsinkelsen uafklarede spm. i forbindelse med kommunens forskellige affaldsselskaber? (DN s. 1) Forvaltningens kommentarer Affaldsplanen indeholder prognoser baseret på affaldsplanens initiativer/handleplaner. Prognoserne beskriver således forventningen til udviklingen i affaldsmængder i planperioden og udgør dermed også kommunens nuværende konkrete mål. Forslag: Affaldsplanens mål fastholdes Prognoserne sammenholdt med det nuværende forbrug angiver målene for affaldsmængderne. Produceret affald pr. borger i RK er 969 kg/år overstiger væsentligt landsgennemsnittet på 624 kg/år. I landsgennemsnittet er dog ikke indeholdt affaldsmængder fra genbrugspladser. Den væsentligste del af affaldet på genbrugspladserne stammer fra husholdninger. De to tal er derfor ikke sammenlignelige. Forslag: Affaldsplanens mål fastholdes Rebild Kommune ønsker ikke at bruge ressourcer på så omfattende en opgave. Det væsentlige er som minimum at leve op til regeringens ressourcestrategi. Nej, forvaltningen har ikke brugt ressourcer på at beregne dette. Kommunens erhvervskontor har i samarbejde med kommunens virksomheder etableret flere virksomhedsnetværk, hvor forskellige temaer bl.a. vedrørende energi og klima er i fokus. Erhvervskontoret vil overveje, om der på et tidspunkt skal etableres et selvstændigt grønt netværk eller om det grønne fortsat skal være tænkt ind i de eksisterende netværk. Arbejdet med at sammenlægge affaldsselskaber har ikke givet anledning til uafklarede spørgsmål, der har påvirket arbejdet med affaldsplanlægningen. Forvaltningen har haft udskiftninger blandt affaldsmedarbejderne og dette har influeret på forvaltningens muligheder for at fremme planen. Side 1 af 3

8 7 Skyldes kommunens beskedne ambitionsniveau vedr. reduktion af brændbart affald hensyn til varmeproduktionen? (DN s. 2) 8 Planen er forvirrende at navigere rundt i. (DN s. 1) 9 DN foreslår, at Byrådet deltager i ressourceteamets kommuneseminar. (DN s. 3) Tilrettelæg nye ordninger 10 Det er ikke et spørgsmål om der skal indsamles organisk affald separat, men om hvordan og hvor snart. (DN s. 1) 11 Brug ikke tid på pilotprojekter, brug andres erfaringer. (DN s. 3) 12 Speed samarbejdsprocessen med samarbejdskommuner op. (DN s. 3) 13 Undersøg alle fraktioner i husholdningsaffaldet med det samme ændr tidsplanen, så undersøgelse af organisk også starter i (DN s. 3) 14 Indfør husstandsindsamling af kildesorteret affald med tvedelt container til glas, plast, metal + papir, pap, plastfolie med tømning hver 14. dag. (BJJ s. 1) Hensyn til varmeproduktion har ikke indgået i Rebild Kommunes overvejelser. Kritikken er ikke konkret, men vil indgå i det videre arbejde, når en ny affaldsplan skal se dagens lys. Forvaltningen vil i det videre arbejde lade dette indgå som en mulighed for Byrådet / Udvalget. Forvaltningen er enig i synspunktet. Det er dog pt. en udfordring at finde kapacitet til at modtage og behandle det organiske affald, der samles ind. Forvaltningen arbejder sammen med nabokommuner om at finde og fremme, at der kommer fornuftige løsninger på dette. Forslag: Affaldsplanens formuleringer ændres, så det igangværende samarbejde fremgår, herunder at indsamling af organisk materiale tilstræbes påbegyndt, når den nuværende aftale om indsamling af dagrenovation udløber i april Forvaltningen er principielt enig, dog vil det på visse områder give mening først at gennemføre et pilotprojekt, inden en ordning rulles ud i fuld skala. Forslag: Teksten i affaldsplanen rettes til, så det fremgår, at evt. pilotprojekter vil være baseret på andres erfaringer. Samarbejdet med nabokommunerne om nye initiativer er i fuld gang. Affaldsplanen afspejler ikke dette i tilstrækkeligt omfang. Forslag: affaldsplanen ændres / justeres som nævnt under de øvrige punkter i denne gennemgang. Forvaltningen er sammen med nabokommuner ved at fastlægge hvilke tørre fraktioner, det miljømæssigt giver mest mening at samle ind. Forvaltningen vil på baggrund heraf forelægge et konkret oplæg til at implementere indsamling af tørre fraktioner til politisk behandling. Undersøgelser af mulighederne for at afsætte det organiske materiale er påbegyndt. Når konklusionerne heraf foreligger, vil Byrådet blive bedt om at tage stilling til det videre forløb. Forslag: affaldsplanen justeres, så ovenstående fremgår. Som angivet ovenfor arbejder forvaltningen på en løsning som skitseret. Forslag: affaldsplanen justeres, så ovenstående fremgår. Side 2 af 3

9 15 Tag kontakt til regeringens ressourceteam, for at få råd og vejledning til at ændre tidsplan og hurtigere komme i gang med separat at indsamle det organiske affald. (DN s. 3) Forvaltningen er i kontakt med ressourceteamet. Forvaltningen påtænker bl.a. at søge ressourceteamets kommunepulje om forsøgsordninger/kampagner målrettet kommunens institutioner. Som nævnt ovenfor samarbejder forvaltningen med nabokommuner om at finde og fremme afsætningsmuligheder for det organiske materiale. Forslag: affaldsplanen justeres, så ovenstående fremgår. Direkte genbrug 16 Få byttecontainerne til at fungere. (BJJ s. 2) 17 Opret byttebørs for borgere på kommunens intranet. (BJJ s. 2) 18 Tilrettelæg brugerundersøgelser. (BJJ s. 1) 19 Lav kampagne for nej tak til reklamer (BJJ s. 1) 20 Skab holdningsændring hos borgerne vedr. miljørigtige indkøb ved at informere om, hvordan affald belaster miljø og klima. (BJJ s. 1) 21 Lav infokampagner sammen med det grønne råd kobl klima og affald sammen. (BJJ s. 1) 22 Kommunen skal gøre alt for at vognmandsforretningens indsamling fremmer borgernes tillid til at deres kildesorterede affald forbliver sorteret og dermed genanvendt. (BJJ s. 3) Forvaltningen er opmærksom på, at byttecontainerne ikke har fungeret tilfredsstillende og er i gang med at følge op på dette. Det er en god ide, men der findes rigeligt med online bytte/sælgesites. Kommunens intranet henvender sig endvidere alene til de ansatte. Der er planer om brugerundersøgelse, bl.a. som opfølgning på nye ordninger, affaldshæfte og ny app. Forslag: affaldsplanen justeres, så ovenstående fremgår. Der kører allerede kampagner med dette tema, herunder kampagner, hvor man kan nøjes med at modtage de reklamer, man rent faktisk er interesseret i. Dette indgår netop i flere elementer i affaldsplanen. Det er en god ide og det sker allerede i et vist omfang i samarbejdet mellem Det Grønne Råd og Rebild Kommune i forbindelse med projektet Klima Rebild. Det er korrekt, at indsamlingen i visse tilfælde desværre ikke afspejler den endelige sortering, der finder sted. Forvaltningen er i dialog med renovatøren om indsamlingen, herunder mulighederne for at tydeliggøre at opdelte fraktioner, forbliver opdelte. Side 3 af 3

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål.

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål. Forord Affaldsplan 2010-2020 er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Affaldsplanen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald. Affaldsplanen bliver brugt

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune?

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1876724 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? 24. marts 2014

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Undersøgelserne af mulighederne for medforbrænding af nye affaldsfraktioner, der ikke kan genanvendes, fortsættes.

Undersøgelserne af mulighederne for medforbrænding af nye affaldsfraktioner, der ikke kan genanvendes, fortsættes. Tillæg til Affaldsplan 2014 2018 August 2016 Med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan Danmark uden affald fastlægger Affaldsplan 2014 2018 målsætningerne for Odder og Skanderborg kommuners

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Forslaget blev følgende sendt i høring med høringsfrist 25. august 2014. Der er indkommet fire høringssvar:

Forslaget blev følgende sendt i høring med høringsfrist 25. august 2014. Der er indkommet fire høringssvar: Notat Dato: 8. september 2014 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Høring af forslag til affaldsplan Reno Djurs har i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner udarbejdet forslag til affaldsplan

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse?

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Arbejdsgruppen bag Task Forcens formål er at Arbejde for at de politiske ønsker om 50% genanvendelse af de tørre fraktioner og det organiske affald

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere