6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd 1 2015-02-04 14:38:35"

Transkript

1 6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:35

2 Bruksanvisning svenska... sida 3 8 Brugsanvisning dansk... side 9 14 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:35

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:35

4 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten Innan användning Diska alla delar i varmt vatten med diskmedel före användning Apparatens delar 1. Mixerhuvud 2. Hastighetsväljare 3. Koppling för montering av tillbehörsdelar ej illustrerat 4. Spak för frigöring av mixerhuvud 5. Löstagbart lock till kopplingsdel vid användning tillbehör 6. Knapp för öppning av locket till kopplingsdel 7. Skål 8. Lock 9. Hållare för skål _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

5 10. Köksmaskinens tillbehör omfattar: - visp - degkrok - rörspade Användning Diska skål och alla tillbehör i varmt vatten med diskmedel innan användning. Skölj och torka dem grundligt. Placera maskinen på ett plant och torrt underlag innan den startas. Ställ hastighetsväljaren på OFF och se till att kontakten inte är ansluten när skål och tillbehör monteras. Tryck spaken neråt och ställ mixerhuvudet i lodrät position. Placera skålen i skålhållaren på köksmaskinen. Skålen vrids medurs tills den sitter fast i skålhållaren. Sätt därefter önskat tillbehör (rörspade, degkrok eller visp) på kopplingen. Tryck tillbehöret uppåt och vrid det moturs för att sätta fast det på kopplingen. Tillsätt ingredienser. Se till att inte överfylla maskinen, maxkvantiteten är 1,5 kg. Tryck spaken neråt för att sänka mixerhuvudet, håll handen på mixerhuvudet när det sänks ner i skålen och sätt därefter i kontakten. Locket placeras på skålen. Starta maskinen genom att vrida hastighetsväljaren till den önskade hastigheten (1-6). Se riktlinjer för val av hastighet längre fram. Se alltid till att det finns ingredienser i skålen innan köksmaskinen startas. Följ i övrigt receptets instruktioner. När blandningen/vispningen är klar vrids hastighetsväljaren till OFF och kontakten dras ur. Ta bort locket från skålen och tryck spaken neråt och ställ mixerhuvudet i lodrät position och ta bort tillbehöret. Skålen tas bort från skålhållaren genom att vrida skålen moturs. Notera: vid blandning av tunga degar får maskinen endast köras i 10 minuter åt gången, därefter måste den svalna i 10 minuter. Överhettning Köksmaskinen är utrustad med en termostat som försäkrar att apparaten får en lång livstid och aktiveras om motorn blir överbelastad. Ifall termostaten aktiveras, stäng av apparaten och dra ur kontakten. Vänta i 20 minuter innan apparaten startas igen. Inställning av hastigheten Sätt i kontakten. Det rekommenderas att starta på den lägsta hastigheten och därefter öka lite åt gången. Sätt på locket på skålen så undviker man att det stänker. Se nedanstående översikt över rekommenderade hastighetsinställningar _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

6 Användning av tillbehör Nedanstående guide är förslag på val av hastighet. Börja på hastighet 1 och öka därefter hastigheten beroende på recept. Innehåll Tillbehör Hastighet Kakor (kakmix eller gjord från grunden) Rörspade 3 Mördeg Rörspade 3 Potatismos Rörspade 4 Glasyr Rörspade 4 Äggvitor Visp 6 Vispgrädde Visp 6 Bröddeg Degkrok 3 Häll alla flytande ingredienser i skålen först och tillsätt sedan de torra ingredienserna. Befinn dig alltid i närheten av köksmaskinen under användning. Tillsätt alltid ingredienserna så nära skålens sidor som möjligt och inte direkt in i det roterande tillbehöret. När kakmixer tillreds används hastighet 2 för låg hastighet, hastighet 4 för medelhastighet och 6 för hög hastighet. För att uppnå bästa resultat bör blandningen blandas på paketet angiven tid. Blandningar som innehåller större mängd vätska ska blandas på låg hastighet. Öka först när blandningen tjocknat. För tunga degar bör man välja medelhastighet. Stäng då och då av köksmaskinen för att skrapa ner ingredienserna från skålen sidor med en degskrapa. Mördeg är en av de tyngsta degtyperna men man kan dock göra det lättare att blanda denna typ av deg genom att: - Tillsätta smör eller margarin som är rumstempererat - Tillsätta ingredienserna en åt gången och blanda noga mellan varje ingrediens - Tillsätta en dl mjöl åt gången. Om maskinen har svårt att blanda degen ska hastigheten ökas. Om ett fel skulle uppstå och något skulle fastna i tillbehöret eller att motorn stannar. Stänga av apparaten och dra ur kontakten. Avhjälp problemet eller reducera mängden i skålen. Låt motorn svalna i 5 minuter innan köksmaskinen startas igen. Vispen används till att vispa äggvitor, grädde eller liknande. Använd inte vispen till att blanda tjocka blandningar så som kakdeg eller potatismos. Köksmaskinen kan vispa minimum 2 äggvitor/1 dl grädde. Vispningen förbereds genom att vispen sänks ner helt i vätskan. Det rekommenderas att använda en elvisp till mindre mängder _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

7 Äggvitor Håll äggvitorna i den helt rena skålen, sätt skålen på plats i skålhållaren och vispa äggvitorna. Undvik stänk genom att gradvis öka hastigheten till önskad position. Se nedanstående översikt. Mängd Hastighet 2-4 äggvitor eller fler äggvitor 4-5 Äggvitorna vispas snabbt, håll därför ett öga på äggvitorna för att undvika att de vispas för länge. Vispgrädde Häll kall grädde i skålen. Sätt skålen på plats i skålhållaren och vispa. Undvik stänk genom att gradvis öka hastigheten till önskad position. Mängd Hastighet 1 dl 5-6 ½ liter 4-5 Vispgrädden vispas snabbt så håll ett öga på resultatet. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Skål och tillbehörsdelar kan diskas i diskmaskin. Motordelen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Motordel samt mixerhuvud torkas av med en fuktig trasa. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel då de kan repa och matta ner ytan. Torka alla delar grundligt innan köksmaskinen ställs undan. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

8 OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica 6681, 6683, V ~ 700 watt Tillbehör: Rörspade Degkrok Visp Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

9 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:44

10 12. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Vask alle løse dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug Apparatets dele 1. Mixerhoved 2. Hastighedsvælger 3. Kobling til montering af tilbehørsdele (ikke illu.) 4. Udløserhåndtag til udløsning af mixerhoved 5. Aftageligt dæksel til kobling 6. Udløserknap til dæksel 7. Skål 8. Låg 9. Holder til skål 10. Køkkenmaskinens tilbehør omfatter: _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:52

11 - Rørespade (til mørdej, kagedej, kartoffelmos, kagefyld, glasur etc.) - Piskeris (til piskning af f.eks. æg, piskefløde, pandekage- og lagkagedej, soufflé) - Dejkrog (til gærdeje) Sådan bruges køkkenmaskinen Før brug vaskes skål og tilbehør i varmt sæbevand. Skyl delene efter og tør dem grundigt. Køkkenmaskinen placeres på en plan og stabil overflade. Sæt hastighedsvælgeren på OFF og sørg for at køkkenmaskinen ikke er sat i stikkontakten, når skål og tilbehør monteres. Tryk udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position. Placér skålen i skålholderen på køkkenmaskinen. Skålen drejes med uret, til den sidder fast i skålholderen. Sæt derefter det ønskede tilbehør (rørespade, dejkrog eller piskeris) på koblingen til montering af tilbehørsdele, tryk tilbehøret opad og drej det mod uret for at fastgøre det på koblingen. Tilsæt ingredienser. Sørg for ikke at overfylde maskinen Maksimum kvantitet er 1,5 kg. Tryk udløserhåndtaget ned for at sænke mixerhovedet - hold hånden på mixerhovedet, når det sænkes ned i skålen og sæt derefter stikket i en stikkontakt. Låget placeres på skålen. Maskinen tændes ved at dreje hastighedsvælgeren hen på den ønskede hastighed mellem 1 og 6. Se retningslinjer for valg af hastighed på næste side. Sørg altid for, at der er ingredienser i skålen, inden køkkenmaskinen startes. Følg i øvrigt opskriften i henhold til instruktionerne. Efter mixning/æltning af ingredienserne sættes hastighedsvælgeren på OFF, hvorefter stikket tages ud af stikkontakten. Låget på skålen fjernes. Tryk udløserhåndtaget ned og sæt mixerhovedet i lodret position og fjern tilbehøret. Skålen fjernes fra skålholderen ved at dreje skålen mod uret. Bemærk: Ved mixning af tunge dejtyper o.l. må maskinen kun anvendes i 10 minutter ad gangen, hvorefter den skal køle af i 10 minutter. Delene rengøres som beskrevet under afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Overophedning Køkkenmaskinen er forsynet med en termostat, som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres, såfremt motoren bliver overbelastet. I fald termostaten aktiveres, sluk da apparatet og fjern stikket fra stikkontakten og vent omkring 20 min. før apparatet startes på ny. Indstilling af hastigheden Sæt stikket i en stikkontakt og tænd på kontakten. Det anbefales altid at starte ved laveste hastighed og derefter øge den lidt ad gangen. Sæt låget på skålen, så undgår man at der sprøjtes. Se nedenstående oversigt for anbefalede hastighedsindstillinger _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:52

12 Brug af mixertilbehør Nedenstående guide er forslag til valg af hastighed. Begynd på hastighed 1 og øg derefter hastigheden afhængigt af opskriften. Ret Tilbehør Hastighed Kager (kageblanding samt hjemmelavede) Rørespade 3 Mørdej Rørespade 3 Kartoffelmos Rørespade 4 Glasur Rørespade 4 Æggehvider (til marengs etc.) Piskeris 6 Flødeskum Piskeris 6 Buddingspulver Piskeris 1 Brød Dejkrog 3 Læg alle de flydende ingredienser i skålen først og tilføj derefter de tørre ingredienser. Bliv altid i nærheden af køkkenmaskinen under brug. Tilføj altid ingredienserne så tæt på skålens sider som muligt og ikke direkte ind i det roterende tilbehør. Når der tilberedes kageblandinger, anvendes hastighed 2 for lav hastighed, hastighed 4 for medium hastighed og hastighed 6 for høj hastighed. For at opnå det bedste resultat, bør blandingen mixes i den tid, der er angivet på pakken. Blandinger, der indeholder store mængder væske, skal mixes på lave hastigheder for at undgå sprøjt. Øg først hastigheden, når blandingen er blevet tykkere. Når der mixes tynde dejtyper, bør der vælges medium hastighed. Sluk jævnligt for køkkenmaskinen for at skrabe dejen af siderne med en dejskraber. Mørdej er en af de tykkeste dejtyper, man kan dog gøre det lettere at mixe denne type dej ved at: - Tilføje smør eller margarine, der har stuetemperatur - Tilføje ingredienserne en ad gangen og blande ingredienserne godt hver gang, der tilføjes ny ingrediens - Tilføje en kop mel ad gangen. Hvis maskinen har svært ved at røre dejen, skal hastigheden sættes op. Hvis der ved en fejl skulle sætte sig noget fast i tilbehøret eller motoren standser, sluk da maskinen og stikket tages ud af stikkontakten. Afhjælp problemet eller reducér mængden i skålen. Lad motoren afkøle i 5 minutter, før køkkenmaskinen tændes igen. Piskeriset bruges til at piske æggehvider, fløde og lignende. Brug ikke piskeriset til at blande tykke blandinger, såsom mørdej og kartoffelmos _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:53

13 Køkkenmaskinen kan piske minimum 2 store æggehvider / 1 kop fløde. Piskningen forbedres ved at piskeriset er sænket helt ned i væsken. Det anbefales at bruge en håndmixer ved mindre mængder. Æggehvider Læg æggehviderne i den helt rene skål, sæt skålen på plads i skålholderen og pisk æggehviderne. Undgå sprøjt ved gradvist at øge hastigheden til den ønskede position. Se nedenstående oversigt. Mængde Hastighed 2-4 æggehvider eller flere æggehvider 4-5 Æggehviderne piskes hurtigt, hold derfor øje med æggehviderne for at undgå, at de bliver pisket for længe. Flødeskum Hæld kold piskefløde i den afkølede skål. Sæt skålen på plads i skålholderen og pisk derefter. Undgå sprøjt ved gradvist at øge hastigheden til den ønskede position. Mængde Hastighed 1 kop 5-6 ½ liter 4-5 Flødeskummet piskes hurtigt, hold derfor øje under piskningen. Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Skål og tilbehørsdelene kan vaskes i opvaskemaskine. Motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Motordel samt mixerhoved tørres af med en fugtig klud. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. Tør alle dele grundigt, inden køkkenmaskinen stilles væk. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDRE VÆSKER. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:53

14 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købs-kvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6681, 6683, volt ~ 700 watt Tilbehør: Rørespade Dejkrog Piskeris Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:53

15 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :38:53

16 12. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 14. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Vask alle løse deler i varmt vann tilsatt oppvaskemiddel før bruk Apparatets deler 1. Mikserhode 2. Hastighetsvelger 3. Kobling for montering av deler, (ikke vist) 4. Utløserhåndtak for utløsing av mikserhode 5. Avtagbart deksel for kobling 6. Utløserknapp for deksel 7. Bolle 8. Lokk 9. Holder til bolle 10. Kjøkkenmaskinens deler er: _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

17 - Rørespade (til mørdeig, kakedeig, potetmos, kakefyll glasur etc.) - Visp (til pisking av f.eks egg, krem, pannekakedeig, souflé ) - Eltekrok (til gjærdeig) Slik brukes kjøkkenmaskinen Før apparatet tas i bruk skal bolle og tilbehør vaskes i såpevann og deretter tørke dem grundig. Kjøkkenmaskinen plasseres på en slett og stabil overflate. Sett hastighetsvelgeren på OFF og pass på at støpslet ikke er satt i kontakten når bollen og delene monteres. Trykk utløserhåndtaket ned og sett mikserhode i loddrett posisjon. Sett bollen i holderen på kjøkkenmaskinen. Bollen dreies med klokken til den sitter fast i holderen. Sett deretter den ønskede delen (rørespade, eltekrok eller visp) på koblingen for montering av delene og trykk delen opp og drei den mot klokken for å gjøre den fast på koblingen. Tilsett ingredienser. Pass på å ikke overfylle maskinen maks er 1,5 kg. Trykk utløserhåndtaket ned for å senke mikserhode hold hånden på mikserhode når den senkes ned i bollen og sett deretter støpslet i kontakten. Lokket settes på bollen. Maskinen starter med å vri på hastighetsvelgeren til ønsket hastighet mellom 1 6. Se retningslinjer for valg av hastighet på neste side. Pass alltid på at det er ingredienser i bollen før maskinen starter. Følg for øvrig oppskriften i henhold til instruksjonen. Etter miksing/elting av ingrediensene settes hastighetsvelgeren på OFF, støpslet tas ut av kontakten og lokket fjernes. Trykk utløserknappen ned og sett mikserhode i loddrett posisjon og fjern delen. Bollen fjernes fra holderen med å dreie den mot klokken. Merk! Ved miksing av tunge deigtyper o.l må maskinen kun brukes i 10 minutter om gangen og deretter må man ha en pause på 10 minutter. Delene rengjøres som beskrevet under avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Overoppheting Kjøkkenmaskinen er utstyrt med en termostat som sikrer apparatet en lang levetid og som vil aktiveres hvis motoren blir overbelastet. Hvis termostaten aktiveres skal apparatet slås av og støpslet tas ut av kontakten. Vent i ca. 20 minutter før apparatet startes på nytt. Plasser maskinen på et slett og tørt underlag før den settes i gang. Innstilling av hastigheten Sett støpslet i kontakten. Det anbefales alltid å starte med lavest hastighet og deretter øke den litt etter hvert. Sett lokket på bollen slik at det ikke spruter. Se oversikten under for anbefalte hastighetsinnstillinger _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

18 Bruk av delene Guiden under er et forslag til valgt hastighet. Start med 1 og øk deretter hastigheten avhengig av oppskriften. Rett Deler Hastighet Kaker (kakeblanding og hjemmelagde) Rørespade 3 Mørdeig Rørespade 3 Potetmos Rørespade 4 Glasur Rørespade 4 Eggehviter (til marengs etc) Visp 6 Krem Visp 6 Brød Eltekrok 3 Legg alle de flytende ingrediensene først i bollen og tilsett deretter de tørre ingrediensen. Vær alltid i nærheten av kjøkkenmaskin når den er i bruk. Tilsett alltid ingrediensene så tett som mulig inntil kanten av bollen og ikke direkte inn i den roterende delen. Når det tilberedes kakeblandinger brukes hastighet 2 for lav hastighet, hastighet 4 for medium og hastighet 6 for høy hastighet. For å oppnå det beste resultatet bør blandingen den tiden som det er opplyst om på pakken. Blandinger som inneholder store mengder væsker skal mikses på lave hastigheter for å unngå at det spruter. Øk hastigheten n år blandingen har blitt tykkere. Når det mikses tynne deigtyper kan man gjøre det lettere med å mikse denne type deig med og: - Tilsette smør eller margarin som har stuetemperatur - Tilsette ingrediensene en om gangen og blande ingrediensene godt mellom hver gang det tilsettes nye ingredienser - Tilsett en kopp mel om gangen Hvis maskinen har vanskelig med å røre deigen skal hastigheten settes opp. Hvis det med en feil skulle sette seg noe fast i delene eller motoren stopper, slå av maskinen og ta støpslet ut av kontakten. Rett opp problemet eller reduser mengden i bollen. La motoren avkjøle i 5 minutter før maskinen startes igjen. Vispen brukes til å piske eggehviter, krem og lignende. Bruk ikke vispen til å blande tykke blandinger slik som mørdeig og potetmos. Kjøkkenmaskinen kan vispe minst 2 eggehviter / 1 kopp følte. Vispingen forbedres med at vispen senkes helt ned i væsken. Det anbefales å bruke en håndmikser ved mindre mengder _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

19 Eggehviter Legg eggehvitene i en helt ren bolle, sett bollen på plass i holderen og visp eggehvitene. Unngå sprut med gradvis å øke hastigheten til ønsket posisjon. Se oversikten under. Mengde 2-4 eggehviter eller flere eggehviter 4-5 Hastighet Eggehvitene piskes raskt så hold derfor øye med eggehvitene for å unngå at de blir pisket for lenge. Krem Hell kald fløte i den avkjølte bollen. Sett bollen på plass i holderen og visp deretter. Unngå at det spruter med gradvis å øke hastigheten til ønsket posisjon. Se oversikt under. Mengde 1 kopp 5-6 ½ liter 4-5 Hastighet Kremen piskes raskt så hold derfor et øye under piskingen. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Bollen og delene kan vaskes i oppvaskmaskin. Motordelen må aldri dyppes i vann eller andre væsker. Motordel og mikserhode tørkes av med en fuktig klut. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. Tørk alle delene godt før kjøkkenmaskinen settes bort. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I NOEN FORM FOR VÆSKE!! Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal miljøstasjon. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

20 OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica 6681, 6683, volt ~ 700 watt Deler: Rørespade Visp Eltekrok Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

21 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 240 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:01

22 12. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Pese ennen käyttöä kaikki irralliset osat lämpimässä astianpesuainevedessä Laitteen osat 1. Kiinnitysvarsi 2. Nopeudenvalitsin 3. Vakiovarusteiden kiinnitysliitin (ei näy kuvassa) 4. Kiinnitysvarren vapautin 5. Kiinnitysaukon irrotettava kansi 6. Kiinnitysaukon kannen vapautuspainike 7. Kulho 8. Kulhon kansi 9. Kulhon istukka 10. Yleiskoneen vakiovarusteet ovat: _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

23 - Sekoitin (muro- ja kakkutaikinat, perunasose, kakkutäytteet, kuorrutteet jne.) - Vispilä (esimerkiksi kananmunien, kerman, ohukais-, täytekakku- ja kohokastaikinan vatkaamiseen) - Taikinakoukku (hiivataikinoille) Yleiskoneen käyttö Pese kulho ja kaikki varusteet ennen käyttöä lämpimässä astianpesuainevedessä. Huuhtele ja kuivaa osat tämän jälkeen huolellisesti. Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Aseta nopeudenvalitsin OFFasentoon ja varmista, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta kulhoa ja osia kiinnitettäessä. Paina kiinnitysvarren vapautin alas ja nosta kiinnitysvarsi pystyasentoon. Aseta kulho kulhon istukkaan. Kierrä kulhoa myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Kiinnitä sen jälkeen haluamasi osa (sekoitin, taikinakoukku tai vispilä) kiinnitysliittimeen, paina osaa ylöspäin ja kierrä sitä vastapäivään, jolloin se lukittuu liittimeen. Lisää ainekset. Älä täytä konetta liian täyteen. Maksimitäyttömäärä on 1,5 kg. Laske kiinnitysvarsi alas painamalla sen vapautinta ja pidä samanaikaisesti kädellä kiinni kiinnitysvarresta. Liitä pistotulppa sen jälkeen pistorasiaan. Aseta kansi kulhon päälle. Käynnistä laite kiertämällä nopeudenvalitsinta haluamaasi nopeuteen 1-6. Katso seuraavalla sivulla olevia ehdotuksia suositeltavaksi nopeudeksi. Varmista aina ennen yleiskoneen käynnistämistä, että kulhossa on aineksia. Seuraa muilta osin reseptissä mainittuja ohjeita. Kun ainekset on sekoitettu tai taikina alustettu, nopeudenvalitsin asetetaan OFF-asentoon ja pistotulppa irrotetaan pistorasiasta. Irrota kulhon kansi. Paina kiinnitysvarren vapautinta ja nosta kiinnitysvarsi pystyasentoon. Irrota käyttämäsi osa. Irrota kulho kulhoistukasta kiertämällä sitä vastapäivään. Tärkeää: Raskaita taikinoita tai vastaavia sekoitettaessa konetta saa käyttää kerrallaan vain kymmenen minuutin ajan, minkä jälkeen sen on annettava jäähtyä kymmenen minuuttia. Osat puhdistetaan kohdassa Puhdistus ja hoito selostetulla tavalla. Ylikuumenemissuoja Laitteessa oleva termostaatti takaa yleiskoneelle pitkän käyttöiän. Jos moottori ylikuumenee, termostaatti aktivoituu. Mikäli näin tapahtuu, sammuta laite, irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota n. 20 min ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

24 Nopeuden säätö Liitä pistotulppa pistorasiaan. On aina suositeltavaa aloittaa alhaisimmalla nopeudella ja lisätä nopeutta vähän kerrallaan. Aseta kansi kulhon päälle ainesten roiskumisen välttämiseksi. Katso seuraavaa ohjetta suositeltavista nopeudensäädöistä. Vakiovarusteiden käyttö Alla on nopeuden valintaa koskevia ehdotuksia. Aloita 1-asennon nopeudella ja lisää sitten nopeutta reseptin ohjeen mukaisesti. Sekoitettava aines Varuste Nopeus Kakkutaikina (valmis sekoitus sekä itse tehty) Sekoitin 3 Murotaikina Sekoitin 3 Perunasose Sekoitin 4 Kuorrutus Sekoitin 4 Munanvalkuaiset (marenkiin jne.) Vispilä 6 Kermavaahto Vispilä 6 Vanukasjauhe Vispilä 1 Leipä Taikinakoukku 3 Lisää kulhoon ensin nestemäiset ainekset ja sen jälkeen kuiva-aineet. Pysy konetta käyttäessäsi koko ajan sen läheisyydessä. Lisää ainekset aina mahdollisimman lähelle kulhon reunaa eikä suoraan pyörivään varusteeseen. Valmiita kakkutaikinaseoksia sekoitettaessa käytetään alimpana nopeutena 2-asentoa, keskinopeutena 4-asentoa ja korkeimpana nopeutena 6-asentoa. Paras lopputulos saavutetaan, kun valmistaikinaa sekoitetaan juuri pakkauksessa mainitun ajan. Runsaasti nestettä sisältävät seokset on sekoitettava alhaisella nopeudella roiskumisen välttämiseksi. Lisää nopeutta vasta, kun seos on melko paksua. Ohuehkoja taikinoita sekoitettaessa on syytä valita keskitason nopeus. Sammuta yleiskone aika ajoin ja kaavi taikina kulhon sivuilta taikinakaapimella. Muro- ja hiivataikinat ovat melko jäykkiä taikinoita. Tällaisten taikinoiden sekoittaminen helpottuu kuitenkin, kun - voi tai margariini lisätään taikinaan huoneenlämpöisenä - ainekset lisätään yksi kerrallaan ja niitä sekoitetaan kunnolla joka kerta ennen uuden aineksen lisäämistä - kerrallaan lisätään enintään 1-2 dl jauhoja Jos laite ei jaksa sekoittaa taikinaa, nopeutta on syytä nostaa. Jos pyörivään varusteeseen juuttuu vahingossa jotakin tai jos moottori pysähtyy, sammuta laite ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Poista ongelman syy tai vähennä kulhossa olevien ainesten määrää. Anna moottorin jäähtyä viisi minuuttia ennen laitteen käynnistämistä uudelleen _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

25 Vispilää käytetään vatkattaessa munanvalkuaisia, kermaa ja vastaavia aineksia. Älä käytä vispilää jäykkien seosten kuten murotaikinan ja perunasoseen sekoittamiseen. Vispilällä vatkattava vähimmäismäärä on kaksi suurta munanvalkuaista tai 2 dl vaahtoutuvaa kermaa. Vatkautumista nopeuttaa se, että vispilä on kokonaan upotettuna vatkattavaan ainekseen. Pienempien ainesmäärien vatkaamiseen kannattaa käyttää sähkövatkainta. Munanvalkuaiset Kaada munanvalkuaiset puhtaaseen ja kuivaan kulhoon, joka asetetaan paikoilleen istukkaan. Vatkaa munanvalkuaiset. Vältyt roiskeilta, kun lisäät nopeutta asteittain haluttuun rajaan asti. Katso alla mainittuja ohjeellisia nopeuksia. Määrä Nopeus 2-4 munanvalkuaista tai useampi munanvalkuainen 4-5 Munanvalkuaiset vatkautuvat nopeasti, joten pidä niitä silmällä ja varo vatkaamasta niitä liian pitkään. Kermavaahto Kaada kylmä vaahtoutuva kerma kulhoon. Aseta kulho paikoilleen istukkaan ja vatkaa kerma. Vältyt roiskeilta, kun lisäät nopeutta asteittain haluttuun rajaan asti. Määrä Nopeus 2-3 dl 5-6 ½ litraa 4-5 Kermavaahto vatkautuu nopeasti, joten pidä sitä koko ajan silmällä vatkatessasi. Puhdistus ja hoito Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Kulho ja vakiovarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa. Moottoriosaa ei saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Pyyhi moottoriosa sekä kiinnitysvarsi kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa tai himmentää laitteen pintaa. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen yleiskoneen siirtämistä säilytykseen. TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

26 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6681, 6683, V:n ~ 700 W Vakiovarusteet: Sekoitin Taikinakoukku Vispilä Oikeudet muutoksiin pidätetään _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

27 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 240V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:10

28 12. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Wash all removable parts in warm water with a washing-up liquid before use Parts of the appliance 1. Mixer head 2. Speed selector 3. Coupling for mounting of parts (not shown) 4. Release handle for release of mixer head 5. Removable cover for coupling 6. Release button for cover 7. Bowl 8. Lid 9. Bracket for bowl 10. The kitchen machine comprises the following accessories: _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:18

29 - Spatula (for shortcrust pastry, cake pastry, mashed potatoes, cake stuffing, glazingetc.) - Whisk (for whipping e.g. egg, cream, pancake and layer cake pastry, soufflé) - Dough hook (for yeast dough) How to use the kitchen machine Clean bowl and accessories in hot water with added mild detergent before use. Rinse well and wipe thoroughly. Put the kitchen machine on a plane and stable surface. Set the speed selector at OFF and make sure that the kitchen machine is not connected to a power socket, when mounting the bowl and accessories. Press the release handle and place the mixer head in vertical position. Position the bowl in the bowl bracket on the kitchen machine. Turn the bowl clockwise until it is firmly attached to the bowl bracket. Next, mount the wanted accessory (spatula, dough hook or whisk) on the coupling for mounting of parts, press the part upwards and turn it counterclockwise to secure it on the coupling. Add ingredients. Take care not to overfill the machine Max quantity is 1,5 kg. Press the release handle to lower the mixer head keep your hand on the mixer head when lowering it into the bowl and apply the plug to a socket. Mount the lid on the bowl. Switch on the machine by turning the speed selector to the wanted speed between 1 and 6. See instructions for selection of speed on the following page. Always be sure to have ingredients in the bowl before switching on the kitchen machine Follow recipe instructions. When you are finished with the recipe, set the speed switch to OFF and disconnect the plug from the power socket. Remove the lid from the bowl. Press the release button and place the mixer head in a vertical position and remove the accessory. Remove the bowl from the bracket by turning the bowl counter-clockwise. Note: When mixing heavy types of dough etc. the machine should only be used for 10 minutes at a time and then let it cool off for ten minutes. Clean the parts as described in the section Cleaning and maintenance. Overheating The kitchen machine comprises a thermostat to ensure a long life of the appliance and which will be activated if the motor gets overcharged. In case the thermostat is activated, switch off the appliance and disconnect the plug from the power socket and wait for about 20 minutes before switching on the appliance again _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:18

30 Setting the speed Apply the plug to a power socket and switch on. It is recommended that you always start at the lowest speed and then increase the speed a little at a time. Put the lid on the bowl in order to avoid splashes. See the table below as to recommended settings of speed. Using the mixer accessories The guide below offers suggestions for speed settings. Start at speed level 1 and then increase speed in accordance with the recipe. Recipe Accessory Speed Cakes (mixtures and homemade) Spatula 3 Shortcrust pastry Spatula 3 Mashed potatoes Spatula 4 Glazing Spatula 4 Egg whites (for meringues etc.) Whisk 6 Whipped cream Whisk 6 Blancmange powder Whisk 1 Bread Dough hook 3 Put all liquid ingredients in the bowl and then add the dry ingredients. Always stay near the kitchen machine during use. Always add ingredients as close to the sides of the bowl as possible and not directly into the rotating tool. When preparing cake mixtures, use speed level 2 for low speed, speed level 4 for medium speed, and speed level 6 for high speed. To obtain the best results, mixtures should be processed for the amount of time stated on the package. Mixtures containing large amounts of liquid must be processed at low speed to avoid splashing. Increase speed when the mixture has thickened. For mixing thin types of dough choose the medium speed. Switch off the kitchen machine regularly to clean the sides by using a rubber spatula. Shortcrust pastry is one of the thickest types of dough, but you can make the mixing easier by: - Adding butter or margarine of room temperature - Adding the ingredients one at a time and mixing the ingredients well before adding a new ingredient. - Adding one cup of flour at a time. If there are difficulties in mixing the dough, increase the speed. If by mistake something gets stuck in the tool, or the motor stops, switch off the machine and remove the plug from the power socket. Solve the problem or reduce the amount in the bowl. Let the motor cool off for 5 minutes before the kitchen machine is switched on again _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:18

31 Use the whisk for whipping egg whites, cream, and similar. The whisk is not suited for thick mixtures such as dough and mashed potatoes. The kitchen machine can whip a minimum of 2 large egg whites / 1 cup of cream. Whipping is more efficient when the whisk is completely submerged in the liquid. A hand mixer is recommended for smaller amounts. Egg whites Put the egg whites into the completely clean bowl. Attach the bowl to the bowl bracket and whip the egg whites. Avoid splashing by gradually increasing the speed to the wanted speed level. See guide below. Amount Speed 2-4 egg whites or more egg whites 4-5 Egg whites are whipped quickly. Keep an eye on the egg whites to avoid whipping them for too long. Whipped cream Pour cold cream into the cooled bowl. Put the bowl into the bowl bracket and whip. Avoid splashing by gradually increasing the speed to the wanted rate. Amount Speed 1 cup 5-6 ½ litre 4-5 Cream is whipped fast, so keep an eye during whipping. Cleaning and maintenance Always unplug before cleaning. The bowl and the accessories are dishwasher safe. The motor base must never be immersed into water or other liquids. Wipe the motor base and the mixer head with a damp cloth. Avoid using scouring powder or other abrasive cleaners which may scratch or dull the surface. Wipe all parts thoroughly dry before storing the kitchen machine. IMPORTANT: THE MOTOR BASE MAY NEVER BE IMMERSED IN WATER OR ANY OTHER KIND OF LIQUID. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:18

32 Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel.: Technical data OBH Nordica 6681, 6683, volt ~ 700 watt Accessories: Spatula Dough hooks Whisks These instructions are subject to alterations or improvements _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:19

33 6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:19

34 6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:19

35 6681_6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:19

36 SE/IDV/6681/UVN/ _6683_6687_IDV_UVN_1014.indd :39:21

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 30 Instruction manual english... page 31 37 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA 6768 OBH NORDICA Power Mix 200 Innan användning Läs igenom bruksanvisningen innan mixern används för

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56

7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 7605_AK_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 13:05:56 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-13 Bruksanvisning - norsk... side 14-18 Käyttöohjeet - suomi... sivu 19-24 Instruction

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

6779_IDV_UVN_0914.indd :36:05

6779_IDV_UVN_0914.indd :36:05 6779_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-30 14:36:05 Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 13 Bruksanvisning norsk... side 14 18 Käyttöohjeet suomi...sivu 19 23 Instruction manual english...page

Læs mere

Hand. mixer 300 W. Mix master. Excellent performance with style

Hand. mixer 300 W. Mix master. Excellent performance with style Hand mixer 300 W Mix master Excellent performance with style Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 19 Instruction

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07

6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 6877_6878_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-24 11:19:07 1 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 13. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 14 19 Instruction manual english... page 20 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere