Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev og aflastningshjemmet Kikhøj"

Transkript

1 Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Formål med tilsynet... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 5 Samlet vurdering af indhold... 5 Pædagogik og opfølgning... 5 Opfølgning fra tilsyn Dokumentation... 7 Andre forhold... 7 Håndtering af beboermidler Retssikkerhed... 7 Pre-test... 7 Tema 1. Uddannelse og beskæftigelse... 7 Tema 2. Selvstændighed og sociale relationer... 8 Tema 3. Målgruppe, metoder og resultater... 8 Tema 4. Organisation og ledelse Tema 5. Kompetencer Tema 6. Økonomi Tema 7. De fysiske rammer Helbred / sundhedsmæssige forhold Helbred og helbredsopfølgning Bilag Serviceloven 148 a Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Magtanvendelse, Serviceloven Liste over tilsynets baggrundsmateriale: Liste over udleveret materiale:

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Kikhøjparken Holbæk Leder : Kurt Petersen Souschef : Karin Tove Hansen Dato og tidspunkt for tilsynet Gennemført pre-test d. 6. juni 2013 med deltagelse fra Socialstyrelsen Gennemført anmeldt tilsyn d. 20. august Lovgrundlag Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, I medfør af 123, 123a, stk. 7, 123b, stk. 6, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj er et kommunalt tilbud, der organisatorisk er en del af Børnespecialcenter2 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj s juridiske grundlag er SEL 66, nr. 6 og SEL 107 Kikhøj har ifølge tilbudsportalen i alt 29 pladser heraf: 12 døgntilbudspladser og 17 døgntilbudspladser/aflastningspladser/akutpladser. 3

4 Formål med tilsynet Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Formålet med pre-testen var, at afprøve den kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet, og som tilsynet skal anvende ved vurderingen af tilbuddenes kvalitet (fra januar 2014). Kvalitetsmodellen indeholder syv temaer med tilhørende kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer. Anvendte tilsynsmetoder Indhentning og gennemgang af skriftligt materiale Oplysninger om Kikhøjs børn/unge og medarbejdere Besøg i tilbuddet og rundvisning Under rundvisningen snak med de medarbejdere der var til stede Interview af ledelse Gruppe Interview med deltagelse af 8 medarbejdere 2 fra hver gruppe Telefon interview af 3 pårørende Interviewet af ledelsen blev gennemført i forbindelse med pre-testen og med deltagelse fra Socialstyrelsen. Det samme gælder snakken med medarbejderne, der var til stede under rundvisningen. I pre-testen er den samlede kvalitet i tilbuddet blevet vurderet ud fra, Kvalitetsmodellens 7 temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og sociale relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi De fysiske rammer Temaer er blevet beskrevet og vurderet ud fra de overordnede temaer, der igen er blevet beskrevet og vurderet på baggrund af de underlæggende indikatorer. (vurderingsmatricen). Resultatet af de enkelte Temaers kriterier/ indikatorer vurderes på følgende skala: I høj grad opfyldt Opfyldt Delvist opfyldt 4

5 Ikke Opfyldt. I forbindelse med testen, har tilsynet indhentet oplysningerne (data) på forskellig vis ved: Interview Observationer Dokumentanalyse. (se bilag Liste over indhentede dokumenter). I pre-testen af kvalitetsmodellen har tilsynets opgave været, at indhente oplysninger og vurdere den samlede kvalitet i tilbuddene, ud fra kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. Der ud over har Tilsynet undersøgt: Opfølgning på anbefalinger og påbud fra tilsyn 2012 Dokumentation /sikring af børnene/ de unges retsstilling Medicin håndtering / helbredsmæssig opfølgning Formålet har ud over pre-test af kvalitetsmodellen, været drøftelse af konstaterede og observerede forhold I samarbejde med stedet er enhedens dokumentation gennemgået og drøftet i forhold til krav fra gældende lovgivning. Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og behandlingsplaner og den faktiske indsats. Lokale instrukser og vejledninger er gennemlæst og drøftet Ved tilsynet er de fysiske rammer besigtiget. Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på Embedslægeanbefalinger, da området er ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Pædagogik og opfølgning Tilsynet oplevede at ledelse og medarbejdere har opmærksomhed på en løbende kvalitetssikring af indsatsen. Med tydeligt engagement i forhold til 5

6 indsatsen og ønske om, at gøre en forskel for de anbragte. Dette gælder både i den skriftlige og mundtlige dialog og i forhold til at udvikle den generelle og den individuelle indsats. I Kikhøjs beskrivelser er deres tilgang til børnene/ de unge meget individuel. Børnene / de unge på Kikhøj har meget forskellige behov for en målrettet pædagogisk indsats. Det er Tilsynets opfattelse, at Kikhøj fortsat er egnet til at opfylde målgruppens behov, jfr. Servicelovens 46. Tilsynet oplever Kikhøj, som et sted hvor de tilstræber en tydelig systematik i behandlingsindsatsen. Samtidig med at de forsøger, at skabe et omsorgsfuldt og trygt hjem for de anbragte børn og unge, hvor der er respekt for den enkelte unges særlige behov. Anbefaling: At Kikhøj udarbejder en klar beskrivelse af Kikhøjs forskellige afdelingers målgrupper og målgruppernes problemstillinger og behov. At Kikhøjs fysiske rammer bliver gennemgået med henblik på, at sikre mere tidsvarende rammer og faciliteter der imødekommer børnene/de unges særlige behov. Samt understøtter børnene/de unges ret til privatliv. At det straks sikres at også PN-medicin fremgår af medicinliste, og at medarbejderne er opmærksomme på at dokumentere virkning eller manglende virkning af medicinen, både hos beboere i aflastning og de fastboende At der skabes fokus på indrapportering af UTH, da tilsynet ser meget få indberetninger i forhold til målgruppens problemstillinger. Påbud: At Kikhøj straks får lovliggjort forholdene vedr. aflåsning af yderdør. Opfølgning fra tilsyn 2012 I Tilsynsrapporten fra 2012 anbefales Kikhøj at have fokus på, at de af embedslægen 11 punkter beskrives i forhold til den enkelte beboer. At man på samarbejdsmøder med CSU drøfter evt. magtanvendelser At man er opmærksom på at få indberettet alle utilsigtede hændelser. Kikhøj fik følgende Påbud: At Kikhøj udarbejder og fremsender en handleplan for hvorledes man vil lovliggøre forholdene vedr. aflåsning af yderdør. ( frist ) At der udarbejdes beskrivelse/vejledning i hvorledes lommepenge til beboerne håndteres (frist ) At de godkendte retningslinjer om beboerøkonomi følges og tilpasses 6

7 de lokale forhold på Kikhøj. Frist Det er tilsynets indtryk, at Kikhøj har arbejdet med de fleste af tilsynets anbefalinger og påbud. Det er dog fortsat et problem omkring aflåsning af yderdøre, hvorfor Kikhøj får påbud om straks at bringe dette forhold i orden. Dokumentation Tilsynet har sammen med ledelse og medarbejdere, drøftet den daglige dokumentation af indsatsen på Kikhøj. Af disse drøftelser fremgår det, at den daglige pædagogisk og behandlingsmæssige indsats fortsat dokumenteres i forskellige mapper (en slags kinabog system), da det endnu ikke er lykkes at få det af Holbæk Kommune indkøbte journaliseringssystemet EKJ implementere. Ifølge det oplyste er der dog en del der ligger elektronisk men ikke i et systematisk dokumentationssystem. D.v.s. at den løbende dokumentation på såvel pædagogik, helbredsmæssig opfølgning og retssikkerhed forefindes i forskellige mapper. Dokumentationen opbevares i et aflåst skab i de enkelte grupper. Tilsynet vurderer, at dette ikke er tilfredsstillende i forhold til systematik. Det er tilsynets opfattelse, at Kikhøj bør sikre, at den interne dokumentation er én -strenget; dvs. at al individuel dokumentation kan genfindes i den personlige journal og at alle ansatte her kan finde historik og overblik over den samlede indsats. Og hvor opbevaring af personfølsomme oplysninger er godkendt af Datatilsynet. Andre forhold Det ser ud til at Kikhøj i sin praksis er meget opmærksomme på inddragelse af den samlede viden om barnet / den unge, og at man forsøger at gøre brug af de mulighed lovene giver. Håndtering af beboermidler. Det oplyses, at lommepengene udbetales efter gældende regler. Retssikkerhed I forhold til den lovpligtige løbende dokumentation af det informerede samtykke ved henvendelse til læge og videregivelse af personfølsomme oplysninger vurderes det, til at denne lovpligtige inddragelse af forældre finder sted. Det er tilsynets indtryk, at Kikhøj bidrager aktivt og konstruktivt til samarbejdet med den unges forældre Pre-test Tema 1. Uddannelse og beskæftigelse Det oplyses, at alle børnene og de unge går i specialskole, der er dog pt. en af de unge der får hjemmeundervisning. Ledelsen påpeger, at det er en fordel at Kikhøj og skolerne tilhører det samme specialcenter, hvilket gør samarbejdet mere smidigt, de afholder fælles behandlingsmøder og møder ad hoc fordelt over året. Det oplyses, at forældresamarbejdet er meget vigtigt, forældrene inddrages så meget som muligt i forhold til hvad forældrene ønsker og har 7

8 ressourcer til, f. eks deltager forældrene i behandlingsmøder. Det oplyses, at det er meget forskelligt hvor meget forældrene deltager i dagligdag, men de er altid velkomne. Ligeledes oplyses det, at der er et tæt samarbejde med visitationen. Børnene/de unge i Kikhøjs målgruppe er svært handicappede, så det er meget individuelt hvad de kan. Det er tilsynets vurdering, at Kikhøj støtter børnene/ de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der gøres en stor indsats for at børnene / de unge kommer i relevante dagtilbud. Ingen af børnene / de unge på Kikhøj er i stand til at gennemføre et alders relevant uddannelsesforløb. Ifølge resultatet i vurderingsmatricen er Kikhøj score under dette kriterie er opfyldt, da Kikhøjs børn og unge er så handicappede at de aldrig vil kunne bringes til at kunne modtage f. eks undervisning på et alderssvarende klassetrin. Tema 2. Selvstændighed og sociale relationer Af ledelse og medarbejderes beskrivelser fremgår det, at børnene/ de unge i Kikhøjs målgruppe aldrig vil kunne komme til at kunne klare sig selv, de vil altid være afhængige af hjælp. Af beskrivelserne fremgår det desuden, at der altid arbejdes på, at børnene / de unge på Kikhøj støttes i at dyrke deres selvstændige interesser, i det omfang den enkelte er i stand til dette. Medarbejderne oplyser, at det er dem der tolker børnenes ønsker og behov, hvilket giver mulighed for fejlfortolkninger, men der gøres en kæmpe indsats for, at følge det enkelte barn interesser, hvis nogle sådanne kan identificeres/observeres. Det oplyses, at børnene/ de unge alle har kontaktpersoner der tager sig særligt af dem. Børnene/ de unge på Kikhøj er ikke altid (meget sjældent) i stand til at fremkomme med egne ønsker, primært på grund af deres handicap. Det oplyses, at børnene / de unge oftest har svært ved at rumme venskaber udenfor Kikhøj. Ligesom mange af børnene f. eks ikke kan rumme at der er legetøj eller billeder på væggene. Af beskrivelserne fremgår det, at Kikhøj gør en stor indsats for at motivere og invitere de pårørende til involvering i deres barns hverdag. Det er tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere på Kikhøj arbejder målrettet på, at selvstændiggøre børnene og de unge så meget som det enkelte barn/ung har kompetencer til og som den enkelte er i stand til at kunne rumme af udfordringer. Ifølge resultatet af vurderingsmatricen er Kikhøj score under dette kriterie er opfyldt. Tema 3. Målgruppe, metoder og resultater 8

9 Målgruppe Kikhøj har flere forskellige målgrupper. Målgrupperne er beskrevet på Tilbudsportalen. Målgruppens alder: henholdsvis 0 18 år for pladserne under SEL 66. nr. 6 og år for pladserne under SEL 107. Målgruppen er på tilbudsportalen beskrevet med følgende funktionsnedsættelser: Mobilitetsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, ADHD, autismespektrum og tilknytningsforstyrrelse. Socialt problem: udad reagerende adfærd, selvskadende adfærd, omsorgssvigt. Af beskrivelserne fremgår det, at børnene har meget forskellige diagnoser og komplicerede problemstillinger. Af det indsendte materiale fremgår det, at Kikhøj har en gruppe særlige børn, der har meget brug for forudsigelighed og tryghed. Deres kommunikationshandicap og let afledelighed gør at frustrationstærskelen er meget lav. Kikhøj har desuden 2 borgere indskrevet i et skærmet tilbud. Dette tilbud er meget ressourcekrævende, da begge borgere er styret af deres impulser. De fleste af børnene/ de unge på Kikhøj har meget svære handicaps, som har indgribende betydning for den enkeltes behov og udviklingsmuligheder. Det er tilsynets vurdering, at Kikhøj ikke har en klar beskrivelse af Kikhøjs forskellige afdelingers målgrupper og målgruppernes problemstillinger og behov. Det er dog tilsynets vurdering, at Kikhøj arbejder efter klare og konkrete individuelle mål for barnets / den unges ophold i tilbuddet. Kikhøj scorer på dette kriterie er derfor delvist opfyldt. Behandlingsplaner På Kikhøj omsættes de kommunale handleplaner til behandlingsplaner i tæt samarbejde med børnene/ de unges forældre og andre enheder i centret. Behandlingsplanen beskriver børnene/ de unges udvikling, behov, og ressourcer. Samt de aftaler der er indgået omkring indsatsen og de mål der er for barnets/ den unges ophold. Det beskrives, at hvert barn har et fakta dokument hvor handleplan, behandlingsplan, statusrapporter og evt. andre planer samles. Tilsynet har fået udleveret 2 fakta dokumenter, og det er tilsynets vurdering, at disse dokumenter er et rigtig godt pædagogisk arbejdsredskab, der kan sikre kvaliteten i indsatsen overfor det enkelte barn. Af tilbudsportalen fremgår det, at Kikhøjs mål er at give beboerne livskvalitet og mulighed for at udvikle sig. Et samvær der tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt for barnets særlige egenskaber og kompetencer. At 9

10 hverdagen er tryg og forudsigelig og der med legen som udgangspunkt arbejdes på at øge beboernes selvværd, selvtillid og færdigheder. Vi ønsker at beboerne skal lære at begå sig i sociale sammenhænge. Kommunikation prioteres højt, ligesom høj etik og moral er en selvfølge. At Kikhøj er et trygt godt hjem, hvor der i det daglige er tid til at lave sjov, lege og være barn. (citat fra tilbudsportalen). I tilsynets gennemgang af de udleverede behandlingsplaner, er det tilsynets vurdering, at ovenstående værdier bliver omsat til opnåelige mål for indsatsen overfor det enkelte barn. I et tæt samarbejde med forældrene og andre fagpersoner. Kikhøjs score for indikatoren er i høj grad er opfyldt. Forældresamarbejdet Af interviewene fremgår det, at Kikhøj har et tæt samarbejde med børnene/ de unges forældre. Samarbejdet med forældrene vægtes meget højt, det beskrives, at det tætte forældresamarbejde bygger på gensidig respekt og lydhørhed. De pårørende oplyser, at de oplever der bliver taget godt imod dem når de kommer på Kikhøj, hvor de føler sig velkomne uanset hvornår de kommer. Alle de adspurgte oplyser, at de har et godt samarbejde med både ledelse og de medarbejdere der er omkring deres barn, at de får de oplysninger de ønsker og bliver inddraget i det omfang de orker. En af forældrene kunne godt ønske sig, at forældregruppen bakkede mere op om fælles arrangementer på Kikhøj. Det blev oplyst at andre pårørende også er velkomne på Kikhøj. Det er tilsynets vurdering, at Kikhøj støtter børnene/ de unge i deres relationer med familie og netværk i det omfang det vurderes at barnet/ den unge ønsker dette. Kikhøjs score i forhold til dette kriterie er opfyldt. Faglige tilgange og metoder På Kikhøj beskrives, at der anvendes forskellige faglige tilgange og metoder, alt efter hvad det enkelte barn / ung har behov for det kan være Tegn til tale, Marte Meo mv. Af medarbejdernes beskrivelser fremgår det, at de ikke altid bliver klædt på teoretisk til nye krævende opgaver, ledelsen er dog meget lydhøre når de påviser behov for undervisning/supervision. På Kikhøj arbejdes der målrettet efter klare og konkrete individuelle mål for indsatsen overfor det enkelte barn/ ung. F. eks udarbejdes der individuelle pædagogiske behandlingsplaner, med delmål for indsatsen. Det oplyses, at der er faste samarbejdsmøder i Børnesocialcenter 2, hvor indsatsen overfor det enkelte barn/ung bliver evalueret og justeret. Disse møder er med til at sikre den røde tråd gennem botilbuddet og skolens pædagogik, og dermed sikre helhed omkring det enkelte barns behandling. Mindst en gang årligt bliver der udarbejdet statusrapporter til de anbringende 10

11 kommuner. Tilsynet skal henlede Kikhøjs opmærksomhed på, at der for børn og unge under 18 år, er krav om at der udarbejdes 2 årlige statusbeskrivelser. Det oplyses, at såfremt de anbringende /visiterende kommuner, fremsender handleplaner, kan Kikhøj påvise positive resultater. Ledelsen er opmærksom på, at de skal blive bedre til at beskrive Kikhøjs indsats. I forbindelse med pre-testen har tilsynet ikke undersøgt visiterende kommuners vurdering af Kikhøjs opgavevaretagelse og resultater. Det er tilsynets vurdering af testresultatet, at Kikhøj arbejder med afsæt i en delvis klar målgruppe beskrivelse og systematisk med metoder/tilgange, der fører til positive resultater for børnene/ de unge. Kikhøj har opfyldt dette kriterie. Inddragelse Af medarbejderne og de pårørendes beskrivelser af Kikhøj fremgår det, at børnene og de unge vurderes, at være trygge i tilbuddet. Hvis børnene og de unge ikke oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt, agerer de oftest fysisk og / eller verbalt f. eks. Med skrig eller slag. Det er tilsynets vurdering, at børnene/ de unge på Kikhøj ikke umiddelbart er i stand til, at have direkte indflydelse på beslutninger vedrørende eget liv og egen hverdag på Kikhøj. Dette er ikke uvilje fra Kikhøjs side men udelukkende på grund af børnene / de unges meget begrænsede personlige ressourcer fysisk og mentalt. Det er tilsynets opfattelse, at Kikhøj arbejder målrettet på, at inddrage børnene/ de unge i det omfang børnenes kompetencer tillader dette. I forhold til resultatet af testen er dette kriterie derfor delvist opfyldt. Magtanvendelser Af tidligere tilsynsrapporter fremgår det, at ledelse og medarbejdere gennem en årrække har arbejdet målrettet på, at nedbringe antallet af magtanvendelser, bl.a. gennem systematisk refleksion og opfølgning efter magtanvendelserne på personalemøderne og i supervisionen. Dette i tæt samarbejde med psykiater, praktiserende læge, sagsbehandlere og andre. Alle medarbejdere er bekendt med og gør brug af metoden LOW AROUSEL. Kikhøj har udarbejdet interne procedurer i form af en håndbog med instrukser og vejledninger vedr. magtanvendelse og borgernes selvbestemmelse. Disse står tilgængeligt i alle grupper samt på Kikhøjs intranet. Det beskrives, at alle medarbejdere indenfor det første år af deres ansættelse bliver sendt på et 3 dages kursus i konflikthåndtering (Studie 3 kursus). Alle nyansatte på Kikhøj bliver introduceret til Kikhøjs magtanvendelses procedure og får derudover udleveret Bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet til gennemlæsning, 11

12 inden første vagt. Alle magtanvendelser, uanset handlekommune bliver indberettet til Tilsynsenheden i Holbæk Kommune, senest en uge efter episoden. Magtanvendelsen tages op på det først kommende personalemøde. Da Kikhøj har både børn og unge under 18 år og desuden har unge over 18 år er Kikhøj underlagt magtanvendelsesbestemmelserne på både børn og voksen området. På børneområdet er der jævnligt magtanvendelser på specielt en borger. Disse magtanvendelser har oftest karakter af at borgeren skal guides i en anden retning, ved at medarbejderne afskærer borgerens retning. I perioden til og med d er der indberettet 9 magtanvendelser fordelt på 2 børn/unge. På voksenområdet er der ikke indberettet magtanvendelser i 2013 På Kikhøj arbejdes der ud fra en nul-tolerence politik i forhold til vold på arbejdspladsen. Hvilket betyder, at hvis en medarbejder bliver forulempet af en beboer, enten verbalt med trusler om vold, eller fysisk vold, skal vedkommende udfylde et Riv-krads skema. Dette skema forefindes på kontoret, i grupperne og på intranettet. I forbindelse med pre-testen har tilsynet fået udleveret opgørelse på riv og krads for perioden juni maj 2013 heraf fremgår det at der har været : 83 episoder i gruppe 1 96 episoder i gruppe 2 30 episoder i gruppe episoder i gruppe 4 - fordelt på 2 borgere med henholdsvis 739 og 109 episoder. Det er tilsynets vurdering, at Kikhøj arbejder målrettet på at forebygge og håndtere magtanvendelser. Og at Kikhøjs pædagogiske indsats sikrer, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser i forhold til målgruppen. I forhold til Kikhøjs score i pre-testen er dette kriterie I høj grad opfyldt. Tema 4. Organisation og ledelse Ifølge det oplyste er både leder og Souschef pædagogisk uddannet, og har lederuddannelse. Desuden er lederen i gang med master i ledelse dette er dog pt. sat på standby. Det beskrives, at Kikhøj har et ledelsessystem, der løbende sikrer, at værdigrundlag, faglige målsætninger og aftalte metoder følges. Bl.a. er der udarbejdet behandlingsplaner, med beskrivelser af det enkelte barns særlige egenskaber og kompetencer. Af interviewene fremgår det, at det borgerrettede arbejde primært varetages 12

13 af det faste personale og kun i begrænset omfang af vikarer. Dette bevirker at børnene/ de unge mødes af medarbejdere der kender dem og deres behov. I interviewet gav medarbejderne udtryk for, at Kikhøj er presset økonomisk på grund af manglende tilgang af nye børn og unge. I aflastningen er der bekymring for om Kikhøj bliver nødt til at skære ned på personalet. Af det fremsendte materiale vedr. medarbejder gennemstrømninger fremgår det, for perioden til at der er ansat 12 nye medarbejdere heraf 2 studerende og fra trådt 29 medarbejdere heraf 2 studerende. Ledelsen oplyser, at den gennemsnitlige ansættelsestid er 6 7 år. Af interviewene fremgår det, at det har været småt med tilgang af nye børn, hvorfor ledelsen på Kikhøj er påpasselige med, at fastansætte medarbejder, primært p.g.a. at de kun har en måneds opsigelse på børnene. Det er tilsynets vurdering at Kikhøj har en faglig kompetent ledelse, der forsøger at styre Kikhøj gennem en tid, hvor der ikke er den samme efterspørgsel på aflastningspladser, som tidligere da der er kommet mange private aktører på banen. Det vurderes at Kikhøjs scorer på dette kriterie er delvist opfyldt. Tema 5. Kompetencer Af rapport dannet d vedr. medarbejder oplysninger fremgår at der ud over ledelsen, der begge har en pædagogisk uddannelse, er ansat : 24 pædagoger 23 omsorgs medhjælpere 2 PGUér 1 social og sundheds hjælper 2 pædagogstuderende Listen viser der er 52 ansatte heraf er 22 på fuld tid og 30 på deltid. Ledelsen oplyser, at man har et fast introprogram for nye medarbejdere. Samtlige medarbejdere skal indenfor det første års ansættelse gennemføre et 3 dages kursus i konflikthåndtering (Studio 3 kursus) Samt et 3 dages kursus i medicinhåndtering indenfor de første 2 år. Samtlige nye medarbejdere og vikarer indføres i Boardmaker, som en del af introduktionen til arbejdspladsen, af kollegaerne. Førstehjælp Derud over udbydes der indenfor centret forskellige former for kurser i alternativ kommunikation, så som Tegn til Tale, talemaskiner, Boardmaker (billesystem) som der deltages i efter behov. Desuden oplyses, at inden for det sidste år har 4 medarbejdere deltaget i tegn til tale kursus, og 1 medarbejder har deltaget i kursus i talemaskiner. Medarbejderne kan søge kurser via kursusudvalget i centret. 13

14 På grund af økonomien er det ikke muligt at bevilge medarbejderne længerevarende personlige efteruddannelse/kurser. I samtalen med medarbejderne blev det oplyst, at de oplever at få masser af supervision, der er faste kurser for nye medarbejdere. I forhold til faglig udvikling for faste medarbejdere, der har været på Kikhøj en årrække er mulighederne begrænsede. I en af grupperne beskrives, at ledelsen ikke altid er opmærksomme på det meget belastende arbejdsmiljø der er i denne gruppe. Medarbejderne gav udtryk for tilfredshed med ledelsen, den indflydelse og det arbejdsmiljø, de oplever på Kikhøj. De kunne dog godt ønske sig bedre muligheder for efteruddannelse. Det er tilsynets vurdering, at der gøres målrettet indsats for at klæde nye medarbejdere på til den til tider svære opgave det er at arbejde med Kikhøjs målgruppe. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen samlet set har uddannelse, viden og erfaring til, at kunne arbejde med målgruppen og tilbuddets metoder med den kvalitet der beskrives. Kikhøj vurderes at have opfyldt kriteriet. Tema 6. Økonomi Kikhøj er et Kommunalt tilbud der organisatorisk er en del af Børnespecialcenter 2 i Holbæk Kommune. I forbindelse med pre-testen, har det udleverede materiale ikke været tilstrækkeligt til at tilsynet har mulighed for at vurdere om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det er dog tilsynets opfattelse, efter samtale med ledelse og medarbejdere, at Kikhøj har økonomiske udfordringer på grund af manglende tilgang af børn og unge. Tema 7. De fysiske rammer Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj er beliggende i udkanten af Holbæk som en del af et lavt boligkompleks, tæt ved skov og naturpark. Ifølge tilbudsportalen er Kikhøj etableret i 1984: Kikhøj er bygget som 5 sammenhængende parcelhuse. Der er 4 selvstændige grupper med egen opholdsstue, køkken og badeværelse. Hver gruppe har plads til 6 beboere. Huset er opdelt i 2 bogrupper og 2 aflastningsgrupper. Kikhøj er bygget i et plan og er handicapvenligt indrettet. Udover de 2 grupper med i alt 12 pladser på Kikhøj har aflastningsafdelingen 2 lejligheder i Birkevænget, hvor der er 5 pladser. Disse lejligheder er beliggende i Holbæk centrum. 14

15 Tilsynet har kun besigtiget de fysiske rammer på Kikhøj, Kikhøjparken. Førstehåndsindtrykket er, at stedet fremstår mørkt og nedslidt. Fællesrummene er sparsomt møbleret, mens aflastningsgruppen fremstår som et sted, hvor der bor børn. Døgnbørnene har hver deres værelse. Indretningen er sparsom i form af en seng og et skab. Det samme indtryk giver de øvrige værelser bortset fra ét. Flere steder er der opsat krydsfinerplader som låger med en slå som lukkeanordning. Leder oplyste, at det er for at holde børn ude fra andre børns værelser. I forbindelse med tilsynet i 2012 fik Kikhøj påbud om at udarbejde og fremsende en handleplan for, hvorledes man vil lovliggøre forholdene vedrørende aflåsning af yderdør. Denne handleplan skulle være fremsendt til tilsynet senest d Af sagen fremgår det ikke, at der foreligger en sådan handleplan. Ved tilsynsbesøgene observerede tilsynet, at der fortsat sker aflåsning af yderdørene, og at der ikke er sket ændringer. Det er tilsynets vurdering, at dette forhold straks skal bringes i orden. Vurdering: På baggrund af de observerede forhold kan tilsynet ikke vurdere, om borgerne trives med de fysiske rammer. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter kun delvist imødekommer borgernes særlige behov. De fysiske rammer afspejler ikke, at Kikhøj er borgernes hjem. Desuden er det tilsynets vurdering, at indretningen ikke understøtter børnene/de unges ret til privatliv og integritet. Det er tilsynets anbefaling, at Kikhøjs fysiske rammer bliver gennemgået med henblik på at sikre mere tidsvarende rammer og faciliteter, der imødekommer børnene/de unges særlige behov. Det vurderes at Kikhøjs score på dette kriterium er delvist opfyldt. Helbred / sundhedsmæssige forhold Helbred og helbredsopfølgning I forbindelse med tilsynet er Kikhøjs instrukser og procedurer for medicinhåndtering og opbevaring blevet gennemgået. Som tidligere beskrevet blev Kikhøj i 2012 anbefalet, at have fokus på dokumentering af embedslægens 11 punkter, sygeplejefaglige optegnelser, og dermed også beskrivelse af helbredsmæssige problematikker. I interviews af leder og medarbejdere fik tilsynet indtryk af, at Kikhøj arbejder fremadrettet med at få dokumenteret de helbredsmæssige sygeplejefaglige optegnelser jf. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 15

16 Som pædagogisk medarbejder, der varetager sundhedsmæssige forhold for børn/unge og voksne beboere, er man forpligtiget til at følge Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Jf. VEJ nr af 15/01/2013. Både leder og medarbejdere beskriver, at de er opmærksomme på at sikre opfølgning af helbredsmæssige problematikker, samt sikre at disse oplysninger dokumenteres. Der beskrives et godt samarbejde med beboernes læge. Tidligere kom praktiserende læge fast en gang om ugen. Denne ordning er ophørt, hvilket leder tilkendegiver er ærgerligt. Ledelse og medarbejdere oplevede en god sparring omkring beboernes helbredsproblematikker og medicinske opfølgning. Da Kikhøjs beboere er svært handicappede, samt svage kommunikationsmæssigt, kæver det fra personalet øget fokus på både de pædagogiske, samt de helbredsmæssige problematikker. Leder oplyser, at ved komplekse helbredsmæssige problematikker, kan der etableres samarbejde med hjemmesygeplejen. Tilsynet får opfattelsen af, at det af medarbejdere og leder kun sjældent vurderes nødvendigt. Tilsynet opfordre Kikhøj, til fortsat at være opmærksomme på, at sikre beboeren pleje og behandling af personale med specialviden ved komplekse sygeplejemæssige problematikker. Omkring håndtering af medicin, oplyser ledelsen, at alle faste medarbejdere kommer på medicinkursus inden for de første 2 år af deres ansættelse. Medarbejderne oplyser, at der ind imellem er nogen vagter, hvor det kan forekomme, at der ikke er medarbejdere der har medicinkursus. Så følges Kikhøjs procedure omkring håndtering af medicin. Tilsynet finder ikke denne løsning hensigtsmæssig. Kikhøj anbefales at sikre, at der i alle vagtlag er medarbejdere, der har medicinkursus. I forhold til børn/unge der kommer i aflastning er leder og medarbejdere opmærksomme på at forældrene sørger for at barnet/den unge har opdateret medicinliste med. Lige ledes beskrives det fra begge parter, at er man i tvivl om medicin eller helbredsmæssige problematikker, kontaktes praktiserende læge eller vagtlæge, i samråd med forældrene. Tilsynet anbefaler at det straks sikres at også PN-medicin fremgår af medicinliste, og at medarbejderne er opmærksomme på at dokumentere virkning eller manglende virkning af medicinen, både hos beboere i aflastning og de fastboende Kikhøj, har udarbejdet Håndbog for Kikhøj, som blandt andet indeholder relevante procedure omkring hygiejne, UTH og medicinhåndtering ligeledes henvises der til Holbæk kommunes håndbog for kvalitetssikring, hvor der kan findes relevante procedure og informationer. Tilsynet finder denne håndbog som et godt udgangspunkt for en videre udvikling. Utilsigtede hændelser (UTH) Kikhøj har procedure for indrapportering af UTH. Medarbejderne tilkendegiver at være bekendte med procedurerne omkring indrapportering. 16

17 Tilsynet fornemmer en åbenhed fra ledelsen omkring, at alle kan komme til at begå fejl, blandt andet omkring sundhedsfaglige tiltag. En åbenhed der er medvirkende til at italesætte fejlene og skabe dialog så det så vidt muligt undgås at fejle igen. Dog er der ikke nogen fast procedure for opfølgning af indberettede UTH, sammen med personalet. Tilsynsenheden anbefaler, at der skabes fokus på indrapportering af UTH, da tilsynet ser meget få indberetninger i forhold til målgruppens problemstillinger. Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Serviceloven 123 Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålesbestemmelse: 1. Magtanvendelse overfor børn og unge omfattet af denne bestemmelse må kun anvendes, hvis der hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livsstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Liste over tilsynets baggrundsmateriale: 17

18 Oplysninger på Tilbudsportalen Tidligere tilsynsrapporter Liste over udleveret materiale: Oplysningsskema (til brug for tilsyn på sociale tilbud) testversion Aktuel liste over indskrevne unge Liste over medarbejdere med oplysninger om deres uddannelse mv. Personalehåndbog 2013 Fraværsliste Liste over nyansatte og fratrådte medarbejdere Apv Liste over forældreråds medlemmer Krads og riv skema + opgørelse Specifikation af lønforbrug Eks. På faktaoplysninger/behandlingsplan Eks. På kontrakt vedr. enkelt borger i særligt tilbud OMA ( kollegaberedskab / ambulancetjeneste) 18

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Skovly Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Schouholm Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 2 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Fonden Koloni. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Fonden Koloni. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Fonden Koloni Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse...

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Den Miljøterapeutiske Organisation Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret

Kikhøj. Rapport over anmeldt tilsyn Socialcentret Kikhøj Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Ledelse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Kikhøj Kikhøjparken 1 4300 Holbæk Kurt Pedersen Fysiske

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Opholdsstedet Pilagergaard

Opholdsstedet Pilagergaard Opholdsstedet Pilagergaard Rapport anmeldt tilsyn marts 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Suhrs Udvikling & Botræning

Suhrs Udvikling & Botræning Suhrs Udvikling & Botræning Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Opholdsstedet Arken. Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Arken. Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Arken Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Opholdsstedet Atriumhus

Opholdsstedet Atriumhus Opholdsstedet Atriumhus Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen.

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften afd. Satelitten Bytoften Herning Afdelingsleder Lissi Thuen. Tilsynsenheden Tilsynet er ført af tilsynsenheden, Herning Kommune Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende Pia Strandbygaard, sygeplejerske Afrapportering Uanmeldt tilsyn 2010 Bytoften

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Hus 53. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Seniorfælleskabet Skriverensvej

Seniorfælleskabet Skriverensvej Seniorfælleskabet Skriverensvej Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aktivitetshuset Magneten.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Tornhøj. Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Tornhøj. Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Tornhøj Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

ÅRSRAPPORT Tilsynsenheden. Tilsynsenheden

ÅRSRAPPORT Tilsynsenheden. Tilsynsenheden ÅRSRAPPORT 2013 Tilsynsenheden Tilsynsenheden 1 Lovgrundlag Holbæk Kommune skal i henhold til Servicelovens 144 og 151 og Lov om retssikkerhed og administration på sociale område 15 og 16. Føre tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere