Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget"

Transkript

1 Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Fysiske rammer... 3 Godkendelse & Målgruppe... 4 Formål... 5 Anvendte tilsynsmetoder... 5 Vilkår for vurderingen... 6 Samlet vurdering af indhold... 6 Tilsynet anbefaler Rosenvænget:... 7 Dokumentation... 7 Pædagogik mv Pædagogik og opfølgning... 8 Læringsplaner... 9 Kontaktperson... 9 Regler, inddragelse og medbestemmelse Medarbejdere og tværfaglighed Håndtering af beboermidler Magtanvendelse Samtale med beboerne Helbred og sundhedsmæssige forhold Sundhed Helbred og helbredsopfølgning Utilsigtede Hændelser Medicinhåndtering Bilag Serviceloven 148 a Serviceloven Serviceloven 123, magtanvendelse børn/unge Serviceloven 124, magtanvendelse voksne Tilsynsenheden har anvendt følgende baggrundsdata og materiale Tilsynsenheden har fået følgende data og materiale udleveret

3 BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Ungdomskollegiet Rosenvænget Rosenvænget Holbæk Leder: David Lohmann Dato og tidspunkt for tilsynet 26. marts 2013 Uanmeldt tilsyn 25. april maj 2013 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123 b, stk. 6, 123 c, stk. 2, og 174, stk. 5, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven I medfør af 108, stk. 6, og 137 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Fysiske rammer Ungdomskollegiet Rosenvænget er et opholdssted, beliggende i Holbæk by, på en rolig villavej. De fysiske rammer for opholdsstedet, er en større 2 plans villa (tidligere 2 familiers villa), med fuld kælder. 3

4 Villaen fremstår velholdt, fællesarealer og beboernes rum er store og lyse, gode relativ nye bad og toiletfaciliteter på hver etage. Der er køkkenfaciliteter på begge etager. Omkring ejendommen er der en mindre have, et terrasse område, samt en opvarmet pavillon, som primært fungere som mødelokale for opholdsstedets ledelse og ansatte. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer er eget til målgruppen. De fysiske rammer medvirker til, at fremme det sociale liv på opholdsstedet. Godkendelse & Målgruppe Godkendelsen Ungdomskollegiet Rosenvænget er dateret den 22. april 2010 Opholdsstedet er godkendt i henhold til Lov om social service 142, stk. 5. Af godkendelsen fremgår det: At stedet er godkendt til at modtage op til 6 beboere, i alderen år. At der er tale om svage unge, som ikke magter at få hverdagen til at fungere uden støtte fra nærværende voksne, de kan spejle sig i. At de unge skal have viljen til at indgå i et længere varende forløb med skole og arbejde. Den pædagogiske anvendte metode er: Miljøterapi Marte Meo. Af Tilbudsportalen fremgår det: Juridisk grundlag er Serviceloven 66, stk. 5. At Ungdomskollegiet Rosenvænget er et Socialpædagogisk opholdssted, som leverer socialpædagogisk støtte til unge mellem 16 og 24 år, som falder inden for følgende målgruppe med funktionsnedsættelse eller socialt problem: Angst, personlighedsforstyrrelse, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse, ikkepersonfarlig kriminalitet, Hjemløshed, indad reagerende adfærd, omsorgssvigt. Opholdsstedet anvender to pædagogiske metoder: relations pædagogik og Individual pædagogik På opholdsstedets hjemmeside fremgår det: At opholdsstedet er for unge mellem 16 og 23 år At sammensætning af de unge mennesker kan være forskellig, fælles er dog at de unge skal kunne profitere af et normalt miljø, hvor forandringer sker gennem samtale og samvær, have lyst at arbejde med sig selv, at man skal være i uddannelse/arbejde/beskæftigelse. Målet er at de unge skal kunne få en tilværelse i selvstændig bolig, får uddannelse og arbejde og bliver selvforsørgende. Medarbejderne og de unge skal møde hinanden med anerkendelse, respekt og plads til forskelligheder. Den pædagogiske inspiration er relations arbejde, systemisk tænkning og narrativ pædagogik. Tilsynsenheden oplever således uoverensstemmelser, mellem godkendelsen, Tilbudsportal og opholdsstedets egen hjemmesiden. 4

5 Beskrivelse af målgruppen for opholdsstedet, spænder relativ bredt. Forholdt dette, beskriver ledelsen i interview, at være meget bevist om, kun at indskrive beboere som 1) kan profiterer af et ophold, som 2) passer sammen med de øvrige beboere på opholdsstedet, samt 3) at de rette kompetencer blandt medarbejderne er til stede. Det er tilsynets vurdering, at nuværende godkendelse ikke længere er tidssvarende. Paragrafgrundlaget og de anvendte pædagogiske metoder har ændret sig. Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet foruden godkendelse til 66, stk. 5, bør ansøge om udvidelse af godkendelse til også at omfatte 107 (midlertidigt botilbud for voksne), samt 76 (Tilbud til unge år). Det vurderes at målgruppen, som beskrevet i godkendelsen, på tilbudsportalen og opholdsstedets hjemmeside, svarer overens med de indskrevne beboere. Tilsynsenhed anbefaler at Ungdomskollegiet Rosenvænget snarest muligt ansøger om at få ændret godkendelsen, så den bliver tidssvarende og på rette lovgrundlag. Tilsynsenheden anbefaler, at der snarest muligt rettes op på uoverensstemmelser mellem tilbudsportal og opholdsstedets egen hjemmeside, så det fremstår korrekt og ensartet, eksempelvis vedrørende anvendte pædagogiske metoder. Formål Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder Uanmeldt tilsyn Besøg på opholdsstedet, samt rundvisning interview af leder Gennemgang af skriftligt materiale Oplysninger om beboerne på opholdsstedet Anmeldt tilsyn Interview af 5 beboere på opholdsstedet 5

6 Interview af 2 medarbejdere på opholdsstedet På uanmeldt tilsyn er der gennemført interview med leder, gennemgang og drøftelse af dokumentation på opholdsstedet, i forhold til krav fra gældende lovgivning. Lokale instrukser, vejledninger og regler er ligeledes blevet gennemlæst og drøftet med ledelsen. Der blev udført gruppeinterview af såvel beboerne, som medarbejderne, begge uden deltagelse af ledelsen. Formålet har været drøftelse af konstaterede og observerede forhold. Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, i forhold til den helbredsmæssige opfølgning og medicinhåndtering, samt på Embedslægeanbefalinger, da området er ikke løbende er underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med opfordringer, anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Det er Tilsynets opfattelse, at Ungdomskollegiet Rosenvænget fortsat er egnet til at opfylde målgruppens behov, jf. Servicelovens 46. Imidlertid forudsætter vurderingen, at Ungdomskollegiet Rosenvænget sikrer, at kun unge inden for målgruppen, indskrives i tilbuddet, og at Ungdomskollegiet Rosenvænget fortsætter med at gøre sig relevante overvejelser om, hvordan de pædagogiske indsatser virker på de indskrevne unge i dag. Ungdomskollegiet Rosenvænget bærer præg af hjemmelige omgivelser, beboerne opfatter stedet som deres hjem. Man er der for hinanden, ønsker det sociale, ønsker det familiære, ønsker at hjælpe hinanden og respekterer hinanden. Der er fokus på den individuelle læring, som er systematisk, med hovedmål, delmål, hyppige evalueringer, der understøttes af individuelle tilpassede læringsplaner, kompetent personale og ekstern støtte og supervision af psykolog. Der vurderes hele tiden hvad der virker, og hvad der ikke virker, læringsindsatsen tilpasse herefter. 6

7 Ungdomskollegiet Rosenvænget er i forbindelse med tilsynet, blevet gjort opmærksom en række forhold, som ikke er tilfredsstillende/ikke lever op til gældende regler og vejledninger. Tilsynet anbefaler Rosenvænget: At snarest muligt ansøger om at få ændret godkendelsen, så den bliver tidssvarende og på rette lovgrundlag. At der snarest muligt rettes op på uoverensstemmelser mellem tilbudsportal og opholdsstedets egen hjemmeside, så det fremstår korrekt og ensartet. At der snarest muligt bliver udarbejdet skriftlige retningslinjer for håndtering af beboerøkonomi. At ændre deres praksis for håndtering af medicin, så denne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. At den samlede dokumentation, vedrørende den enkelte beboer, gøres mere enstrenget, med fokus på lagring i den elektroniske journal. At dokumentation og øvrig vigtige og/eller personrelaterede papirer mv., som ikke sikres elektronisk, opbevares forsvarligt, aflåst og under brand- og vandsikrer forhold. Dokumentation Tilsynet har sammen med leder gennemgået indholdet i dokumentationen. Tilsynets har set på opholdsstedets dokumentation vedrørende: 1. Pædagogik; beskrivelse af indsats og opfølgning herunder dagbogsnotater. 2. Helbred; særlige helbredsmæssige forhold og opfølgning på disse herunder medicin. 3. Retssikkerhed; dialog og lovpligtig inddragelse, samt beboerøkonomistyring. Den pædagogiske indsats dokumenteres elektronisk i Planner4you, hvor der føres fælles dagbogslog, individuelle journalnotater føres når det vurderes relevant, statusrapporter mv., samt en kortfattet medicinfortegnelse. Sideløbende med den elektroniske dokumentation, forefindes en del dokumentation, i særskilt papirarkiv. Baseret på det tilsynet har set, halter dokumentationen i forhold til den generelle helbredsopfølgning. Den sundhedsfaglige dokumentation i forhold 7

8 til eksempelvis medicinhåndtering, halter ligeledes efter, holdt op i mod retningslinjer fra sundhedsstyrelsen. Det er tilsynets vurdering, at den samlede dokumentation, vedrørende den enkelte beboer, fremstår flerstrenget. Dokumentationen findes flere steder. Det indebærer risiko for tab af data, manglende historik, samt mindre overblik over den enkelte beboers samlede personlige journal. Tilsynsenheden anbefaler, at den samlede dokumentation vedr. den enkelte beboer, gøres enstrenget, med fokus på lagring i den elektroniske journal. Tilsynsenheden anbefaler, at dokumentation og øvrig vigtige og/eller personrelaterede papirer mv., som ikke sikres elektronisk, opbevares forsvarligt, aflåst og under brand- og vandsikrer forhold. Pædagogik mv. Pædagogik og opfølgning Opholdsstedet arbejder ud fra den narrative pædagogik, lader sig inspirere af relationelle tilgange, samt anvender en systemisk tilgang til konkrete mål og delmål. Ledelsen og medarbejderne fortæller, at boerne mødes med anerkendelse, forståelse, respekt og empati. Der tages hånd om konkrete udfordringer, beboerne støttes individuelt i at være aktiv deltagende. Problemer søges at blive løst hurtigt. Det, at der støttes op om den gode udvikling, at beboerne har trygge rammer at øve sig i, så de kan lære at være sociale, er ifølge medarbejder og ledelse vigtigt. De unge kan det meste. Vi giver dem en støttende hånd i ryggen, så de opdager, at de kan. - fra interview Dette søges blandt andet understøttet, af flere fælles sociale aktiviteter, fællesspisning flere gange pr. uge, hvor deles om opgaverne. Ledelsen og medarbejderne fortæller, at det respekteres, på opholdsstedet, når den enkelte beboer har behov for alene tid. Beboerne bekræfter, at behov for alene tid respekteres. Det er tilsynets vurdering, at der er god sammenhæng mellem den beskrevne og den udførte pædagogiske indsats. Der skabes trygge rammer, rammer som synes at fremme stabilitet, ro og retning for beboerne, med henblik på det sociale element, men også fremme selvstændighed og lære at tage vare på sig 8

9 selv. Beboerne oplever, at de får hjælp og støtte, men bliver samtidig udfordret, på de områder som kan være svære. Beboerne mødes lige hvor de er, med respekt for individet, med indføling, med interesse og engagement, men også med visse forventninger. Læringsplaner I forhold til de overordnede mål for enkelte beboer, jf. handleplanen fra anbringende kommune, er der siden sidste tilsyn påbegyndt et arbejde med, at implementere og anvende, målrettede og individuelle læringsplaner. Med udgangspunkt i indskrivningssamtalen, identificeres konkrete problematikker, målbare delmål opstilles, fulgt op at løbende evaluering hver 8. uge, på ungemøder, med deltagelse af beboeren, kontaktperson og lederen. Forældre er velkomne til at deltage på ungemødet, såfremt beboeren måtte ønske dette. Arbejdet med Læringsplaner, understøttes yderligt ved udefra kommende supervision hver 4-5 uge, som støtter op om beboerne og medarbejderne og de igangværende læringsprocesser. De af beboerne, som har fået udarbejdet læringsplaner, virker positive stemt og vil gerne deltage. Tilsynet vurderer, at introduktionen af målrettede læringsplaner, som et godt initiativ, men også som et godt stykke værktøj, der understøtter beboerne opøver/lærer relevante færdigheder. Der er endnu ikke udarbejdet læringsplaner på alle beboerne endnu. Tilsynet opfordrer til, at Ungdomskollegiet Rosenvænget fortsætter med implementeringen af læringsplanerne, så det udbredes til alle beboerne. Kontaktperson Alle beboerne har en kontaktperson, som er den primær og gennemgående person, for den enkelte beboer. Kontaktpersonens opgaver varierer afhængig af beboerens behov, men overordnet set er opgaven, at holde hånd i hanke med den enkelte. Opholdsstedets leder er sideløbende overordnet involveret og engageret i samtlige beboer. De fortløbende evalueringssamtaler, opfølgning på delmål jf. læringsplanerne, foregår også med deltagelse af kontaktperson, leder og beboeren selv. Beboerne oplever og beskriver, at de er klar over hvem deres kontaktperson er og dennes rolle, men at de samtidig kan gå til hvilken som helst af personalet, hvis de har brug for at snakke. Tilsynets vurdering er, at ordningen med en primær kontakt person, fungere på udmærket vis. Tilsynet oplever, at personalet og ledelsen fremstår som et hold, som står bag og støtter op om den enkelte beboer, dog med en klar 9

10 rollefordeling, som alle er beviste om. Regler, inddragelse og medbestemmelse Der findes på opholdsstedet nedskrevne leveregler, som der er forventning om efterleves, i forbindelse med opholdet. Det angives af både beboerne, medarbejderne og ledelsen, at der er mulighed for indflydelse/medbestemmelse og at dette foregår ved ungemøder, som finder sted hver 8. uge. Beboernes oplevelse er, at man altid kan tale om tingene. Et nej, er aldrig ubegrundet. Kompromis gennem dialog er ofte en mulighed. Det er et krav, for at være på opholdsstedet, at den enkelte beboer, aktiv er i gang med et uddannelsesforløb, undervisningsforløb eller erhvervsrettet praktik og lignende. Det er også et krav at man passe sine ting. Tilsynet vurderer, at der på opholdsstedet er mulighed for medindflydelse, hvis man ønsker det. Tilsynet vurderer ligeledes, at det tilstræbes, at lære beboerne, at ligesom der er regler i det øvrige samfund, så er der også regler på opholdsstedet, man må indordne sig under, enten af hensyn til individet eller til fællesskabet. Medarbejdere og tværfaglighed Af den, til Tilsynsenheden, udleverede liste over leder og medarbejdere, fremgår at der pt. er ansat 1 leder, 3 faste medarbejdere, samt 2 vikarer. Leder og 4 af medarbejderne, er uddannet lærere. Den sidste medarbejder er ufaglært, men af anden etnisk herkomst, hvilket er relevant i forhold til 1 af beboerne og sproglige udfordringer. Opholdsstedet har indledt et samarbejde vedrørende supervision, med ekstern psykolog. Supervisionen forløber i fast interval. Alle, beboerne, medarbejderne og leder, er aktivt deltagende i supervisionen. Supervisionen er rettet mon alle, i forhold til læringsplaner, læringsperspektiver, løsning på konkrete udfordringer. To af medarbejderne er relativ nyansatte, og påtænkes kursus/undervisning i narrativ pædagogik, som de øvrige medarbejdere og lederen allerede har gennemgået. Generelt oplever opholdsstedet et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Dog opleves indimellem problemer, med at få handleplaner fra anbringende kommuner, samt at nogle af beboerne indimellem har problematikker med Ydelsescentret, Holbæk Kommune, som opholdsstedets personale og ledelse går ind i, og oplever samarbejdet noget rigidt og usmidigt. 10

11 Tilsynet vurderer, at det igangværende supervisionsforløb, er et godt initiativ, og beskrives af alle som værende givtigt. Processen med at implementere individuelle læringsplaner, har også sin rod, i denne supervision. I forhold til målgruppen, vurderes de faglige kompetencer i personalegruppen relevante. Det er tilsynets indtryk, at der på opholdsstedet gøres relevante overvejelser omkring medarbejdersammensætningen, i forhold de faglige og individuelle kompetencer, kompetence udvikling, samt den indbyrdes dynamik, så medarbejdergruppen fremstår som et team der komplimentere hinanden godt. I forhold til de manglende handleplaner, fra anbringende kommuner, opfordres opholdsstedet til fortsat, at være aktive og kræve, at kommunerne leverer, så der altid foreligger en handleplan på den enkelte beboer. Håndtering af beboermidler. Personalet på opholdsstedet har nogen involvering i beboernes økonomi. Beboere under 18 år udbetales lommepenge ugentligt. Beboere over 18 kan have behov for støtte og vejledning i forhold til administration af egen økonomi, måske behov for opbevaring af penge i for af opsparing. I tilsynsrapporten 2012 anbefales opholdsstedet, at udarbejde retningslinjer for håndtering af beboerøkonomi. Tilsynsenheden er ved tilsyn 2013, ikke blevet fremvist en sådan vejledning. Under interview med ledelse og medarbejderne, beskrives arbejdsgange i forhold til håndtering af beboerøkonomi; ansvar, fremgangsmåde, dokumentation mv. på samme måde. Hvorvidt beboerøkonomien håndteres på forsvarligvis eller ej, kan tilsynet ikke vurdere, andet end at det gøres ens. Tilsynet finder den manglende skriftlige retningslinje for håndtering af beboerøkonomi problematisk, dette i forhold til sikring af både beboerne og medarbejderne. Ungdomskollegiet Rosenvænget, er blevet tilsendt Beboerøkonomi - Retningslinjer for ophold i botilbud, gældende for kommunale institutioner i Holbæk Kommune. Opholdsstedet er velkommen til at hente inspiration her, til egne retningslinjer. Opholdsstedet anbefales derfor endnu en gang, at snarligt få udarbejdet skriftlige retningslinjer for håndtering af beboerøkonomi. Magtanvendelse Der har ikke været indberettet magtanvendelser siden sidste tilsynsrapport. Ledelsen tilkendegiver, at samtlige medarbejdere er bekendt med bekendtgørelsen vedr. magtanvendelse. Ledelses beskriver ligeledes proceduren, såfremt en magtanvendelse skulle 11

12 finde sted. Fastansatte medarbejdere angiver, at have læst bekendtgørelsen om magtanvendelse, samt at have kvitteret herfor. Opholdsstedet tilkendegiver stor opmærksomhed på konflikthåndtering i dagligdagen. Magtanvendelser forekommer meget sjældent på opholdsstedet. Opmærksomheden på konflikthåndtering i dagligdagen, fremstår som medvirkende årsag hertil. Tilsynet opfordrer opholdsstedet til, 1) Sikre at alle medarbejderne, fastansatte og vikarer, har læst bekendtgørelsen for magtanvendelse, samt kvitteret herfor. 2) At der løbende, eksempelvis på personalemøder, foregår dialog om hvordan en evt. magtanvendelse, skal tackles. 3) At opholdsstedet forsætter med, at være opmærksom på konflikthåndtering i dagligdagen. Samtale med beboerne Beboerne på opholdsstedet fremstår som en meget godt sammenrystet gruppe unge, som støtter op omkring hinanden. Giver klart udtryk for, at Rosenvænget er deres hjem, at alle er glade for at bo der. De føler der bliver lyttet til dem, at de har indflydelse på alle beslutninger der vedrører dem. De har fast kontaktperson og de ved hvem det er, men forklare at kontaktpersonen klart også er rollemodel. Beboerne kender til husreglerne og finder dem ok. Beboerne er glade for den nuværende gruppesammensætning. Det bedste ved at bo på Rosenvænget, er friheden underansvar. Hvis man kommer til at dumme sig, kan man altid få lov, at bevise sig igen der bliver ikke båret nag. - fra interview Helbred og sundhedsmæssig e forhold Sundhed Den generelle holdning på opholdsstedet er, at en sund og aktiv livsstil tilstræbes. Dette understøttes i det daglige, med dialog om sundhed, påvirkning i forhold til valg af kost, samt støtte til motion og aktiviteter. I forhold til fritidsaktiviteter, sport, motion, støtter opholdsstede bl.a. ved økonomisk bistand. Ved de ugentlige fællesspisninger, tilstræbes der en sund og varieret menu. Beboere over 18 år, kan altid tilkøbe sig et sund og varieret aftensmåltid, det forventes dog, man deltager aktivt i opgaverne omkring måltidet, samt deltager fællesspisningen. Rygning foregår altid udendørs, og der ydes gratis rygestop kurser til dem, der måtte ønske dette. 12

13 For de beboere som skønnes at måtte have behov for dette, udarbejdes der konkrete mål, i forhold til en sundere livsstil. Indsatsen for den generelle sundhed på opholdsstedet vurderes til at være velfungerende. Der støttes, vejledes og opfordres til en sund livsstil, med varieret sund kost, motion og aktivitet, hermed er der basis for den pædagogiske og lærende indsats, i forhold til opholdsstedets beboere. Tilsynet savner dog, at indsatserne dokumenteres. Helbred og helbredsopfølgning Opholdsstedet har samarbejde omkring beboerne med psykolog, læge, psykiater og tandlæge mv. Afhængig af de enkelte beboers behov, støttes/ hjælpes der med etablering/overholdelse af aftaler, samt relevant opfølgning. Det er kontaktpersonen for den enkelte beboer, som varetager dette og har overblikket, såfremt beboeren ikke kan selv. Tilsynet vurderer, at der bliver taget hånd om den generelle helbredsopfølgning, men savner i dokumentation for indsatsen finder sted og samt hvordan kontinuiteten for indsatsen sikres fremadrettet. Utilsigtede Hændelser Opholdsstedet er blevet gjort opmærksom på rapporteringspligten af utilsigtede hændelser i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglige ydelser /uddelegerede sundhedsfaglige ydelser, eksempelvis i forbindelse med håndtering af medicin eller sundhedsfaglig kommunikation. Både egne, men også andres utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige, af den som opdager hændelsen. Hvis en utilsigtet hændelse opdages/opstår, skal den rapporteres online via Opholdsstedet har ikke tidligere været bekendt med hensigten rapportering af utilsigtede hændelser, nemlig læring og forebyggelse. Læring af egne og andres fejl og uheld. Forebygge at fejl og uheld sker igen. Det er tilsynets opfattelse af rapportering af utilsigtede hændelser nu giver mere mening for ledelse og medarbejdere på opholdsstedet, og at der fremover vil blive rapporteret, når en utilsigtet hændelse opdages. Medicinhåndtering Opholdsstedet gør brug af Holbæk Kommunes instrukser og vejledninger i forhold til medicinhåndtering. Tilsynsenheden modtaget redegørelse for hvordan medicinhåndteringen foregår på opholdsstedet. Generelt er holdningen på opholdsstedet, at der ikke indskrives beboere, med 13

14 en så omfattende medicinhåndtering, der kræver ressourcer ud over det der kan tilbydes. Håndteringen af medicin på opholdsstedet, lever ikke fuldt op til gældende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Tilsynsenheden har observeret mangler i forhold til Dokumentation, Modtagelse af medicin, Opbevaring af medicin, Ansvar og Instrukser. Opholdsstedet anbefales at ændre deres praksis for håndtering af medicin, så lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Til formålet, kan nærværende pjece, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, med fordel anvendes: Korrekt Håndtering af Medicin Pjecen er desuden blevet tilsendt opholdsstedet. 14

15 Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Serviceloven 16 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Serviceloven 123, magtanvendelse børn/unge Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålsbestemmelse: 1. Magtanvendelse overfor børn og unge omfattet af denne bestemmelse må kun anvendes, hvis der hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livsstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Serviceloven 124, magtanvendelse voksne Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven Anvendelsesområde og generelle betingelser: 1. Magtanvendelse over for voksne efter servicelovens kapitel 24 omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Stk. 2. Lovlig magtanvendelse omfatter: 1) Alarm- og pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 1. 2) Alarm- og pejlesystemer efter servicelovens 125, stk. 2, 2, pkt. 3) Særlige døråbnere efter servicelovens 125, stk. 3. 4) Fastholdelse efter servicelovens 126 og 126a. 5) Tilbageholdelse i boligen efter ) Anvendelse af stofseler efter ) Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens

16 Stk. 3. Indgreb efter servicelovens 125, stk. 2, 1. pkt. er ikke magtanvendelse. Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene iværksættes over for den personkreds, der er nævnt i servicelovens 124 a, når pleje, omsorg og socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Stk. 5. Indgreb efter denne bestemmelse forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Tilsynsenheden har anvendt følgende baggrundsdata og materiale Tilbudsportalen Godkendelse Opholdsstedets hjemmeside Tilsynsrapport 2012 Sundhedsstyrelsen 2011, Korrekt Håndtering af Medicin Beboerøkonomi Retningslinjer for ophold i botilbud Tilsynsenheden har fået følgende data og materiale udleveret Medarbejderliste Beboerliste Beskrivelse af opholdsstedet Pædagogiske værdier Medicinretningslinjer/vejledninger Husregler/leveregler for opholdsstedet Læringsplaner 16

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Skovly Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Schouholm Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 2 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Opholdsstedet Pilagergaard

Opholdsstedet Pilagergaard Opholdsstedet Pilagergaard Rapport anmeldt tilsyn marts 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse...

Læs mere

Fonden Koloni. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Fonden Koloni. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Fonden Koloni Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Den Miljøterapeutiske Organisation Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Opholdsstedet Atriumhus

Opholdsstedet Atriumhus Opholdsstedet Atriumhus Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Opholdsstedet Arken. Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Arken. Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Arken Rapport anmeldt tilsyn maj 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Suhrs Udvikling & Botræning

Suhrs Udvikling & Botræning Suhrs Udvikling & Botræning Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 22. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 22. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 22. november 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Boformen Toftehøj

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden Ungekollegiet Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Specialinstitutionen Tølløse, Dagtilbuddet Københavns Kommune. Onsdag den 19. september 2012 fra kl

Anmeldt tilsyn på Specialinstitutionen Tølløse, Dagtilbuddet Københavns Kommune. Onsdag den 19. september 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Specialinstitutionen Tølløse, Dagtilbuddet Københavns Kommune Onsdag den 19. september 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune. Fredag den 6. juli 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Akutinstitutionen Frederiksholm Københavns Kommune Fredag den 6. juli 2012 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Akutinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere