Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn Socialcentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret"

Transkript

1 Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret

2 Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe... 4 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 4 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger... 5 Samlet vurdering... 6 Anbefalinger:... 6 Påbud:... 6 Grundlag for vurdering... 7 Pædagogik... 7 Visitation handleplaner - statusrapporter... 7 Dokumentation... 8 Inddragelse Medbestemmelse - Tilfredshed med ydelserne... 8 Aktiviteter... 9 Medarbejdere og tværfaglighed... 9 Håndtering af beboermidler Magtanvendelser - Retssikkerhed Helbred og Sundhedsmæssige forhold UTH (Utilsigtede hændelser) Tilbudsportalen Bilag

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Dato og tidspunkt for tilsynet Bo & Støtte, hørende under Bo- og Servicecenter Holbæk. Administration, Konsul Beyers Allé 6, 4300 Holbæk Opgangsfællesskaber er beliggende på 5 forskellige adresser i Holbæk kommune. Konsul Beyers Allé 6, Holbæk Lundestrædet 15, Holbæk Kløverstien 47 og 93, Holbæk Lindevej 8D, 4450 Jyderup Områdeleder Søren Bornerup Uanmeldt tilsyn d. 11. juni 2013, samtale med leder, samt besigtigelse af fælleslejlighed, Konsul Beyers Allé. Anmeldt: Samtale med beboer på Lindevej, Jyderup d. 15. august. Besigtigelse af fælleslejlighed. Her foregår også ydelser i henhold til Lov om social service august 2013 samtale med medarbejdere fra de 3 opgangsbofællesskaber, samlet. 22. august 2013 samtale, samlet, med beboere fra opgangsbofællesskaberne Kløverstien, Lundestrædet og Konsul Bayers Alle Lovgrundlag Servicelovens 148 a Bekendtgørelse af lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Servicelovens omhandlende magtanvendelse. Se bilag 1, bagerst rapporten. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Fysiske rammer Bo- og støtte, opgangsbofællesskaberne hører under Holbæk kommunes Bo- og Servicecenter. Bo- og Støtte består af 4 opgangsbofællesskaber, samt borger bosiddende rundt om i Holbæk kommune. Til hver af opgangene er tilknyttet en fælles lejlighed, hvor der tilbydes socialt samvær, madklubber mv. Opgangene forefindes i bymiljø med relativ nem adgang til indkøbsmuligheder i gå-afstand eller via offentlige transportmidler. Fast personale og koordinator uden ledelsesansvar er tilknyttet opgangene. I bygningen Konsul Beyers Allé forefindes ledelsens hovedkontor. Fælleslejligheden er åben alle ugens dage og der er medarbejdere på arbejdet fra alle dage. I de øvrige opgange er fælleslejlighederne åben i begrænset omfang. Borgere fra de andre opgange har mulighed for at komme på Konsul Beyers alle, som der er behov for. I alt er ca. 155 borgere tilknyttet Bo og Service, Bo og Støtte. Nogle af borgerne modtager udelukkende hjemmevejledning. Tilsynet har set fælleslejlighed på Konsul Bayers Allé og i Jyderup. 3

4 Målgruppe På Holbæk kommunes hjemmeside beskrives målgruppen for Bo- og støtte opgangsbofællesskaberne, som værende primært udviklingshæmmede borgere, der ikke har behov for botilbud med døgndækning. Flere borgere har derudover psykiatriske problemstillinger. Udover de udviklingshæmmede borgere er der også en gruppe borgere med senhjerneskader, en gruppe fra Jobcentret, som personalet er mentorer for, samt en gruppe unge borgere på kontanthjælp. På Tilbudsportalen fremgår oplysningerne omkring målgruppe, ikke i overensstemmelse med oplysningerne på hjemmesiden. Formål Tilsynet påbyder, at opdatere således at Tilbudsportal og hjemmeside stemmer overens. Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i stedets generelle drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt samt organisatorisk. Tilsynsfunktionen baseres sig på 3 overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet (opgangsbofællesskabet) overholder gældende lovgivning, og at stedet forsat lever op til de vilkår der er fastsat i loven. 2. kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i stedets ydelser og opgaveløsning. 3. udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af stedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført interview med områdeleder, som også fungere som daglig leder af opgangsbofællesskaberne. Desuden er talt med 2 repræsentanter for medarbejdergrupperne fra hver opgang, i alt 8 medarbejdere. Interview med 6 brugere (borgere) af i fælleslejlighed i Jyderup. Heraf kom en af brugerne fra en anden by. Interview med 6 brugere fra de øvrige opgangsbofællesskaber i Holbæk. I samarbejde med er stedet, er deres dokumentation gennemgået og drøftet i forhold til gældende lovgivning. Vilkår for vurderingen Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og den faktiske indsats, Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelser. Desuden vil tilsynet følge op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da området ikke er løbende underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. 4

5 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger I Tilsynsrapporter fra 2012: Fik Bo og Støtte påbud om: snarest at få implementeret de vedtagne retningslinjer i forhold til beboerøkonomi, samt orientere værger omkring retningslinjerne. Det er tilsynets opfattelse at Bo og støtte er i gang med den nævnte proces. Det oplyses fra ledelsen, at ingen af borgerne har værger på nuværende tidspunkt. Fik Bo og Støtte påbud om: at der udarbejdes lokale medicininstrukser, samt at personalet gøres bekendte med de gældende kommunale instrukser for medicinhåndtering. Tilsynet opfordrer Bo og Støtte til fortsat at være opmærksomme på ovennævnte. Medarbejderne oplyser, at de støtter borgerne til at tage medicin etc. men ikke at de direkte dispenserer medicinen for borgerne. Nogle medarbejdere har medicinkursus. Ved interview oplyser, medarbejderne at de er bekendte med ovennævnte kvalitetshåndbog. Fik Bo og Støtte påbud om: At der dokumenteres inddragelse af borger eller nærmeste pårørende ved lægebesøg etc. Det er tilsynets opfattelse, at medarbejderne er opmærksomme på ovennævnte. De oplyser det som oftest er borgeren selv der ringer til andre instanser, personalet støtter op omkring handlingen. Fik Bo og Støtte påbud om: At der udarbejdes retningslinjer i forhold til medarbejdernes adgang til borgerens hjem. Specielt hvor der opbevares nøgler af medarbejderne Fik Bo og Støtte påbud om: Leder oplyser, at der er udarbejdet, aftaler omkring adgang til borgerens hjem, i de hjem, hvor medarbejderne har nøgler til. Tilsynet anbefalede: At der arbejdes med et tættere snitfladesamarbejde med hjemmeplejen, f. eks. ved kvartaltsmøder. Ved interview med ledelse og medarbejder oplyser de, at samarbejdet med hjemmeplejen overvejende er godt. Ved visitationsbesøg etc. deltager medarbejderne, hvis den enkelte borger ønsker det. Tilsynet anbefalede: At der gives kompetenceudvikling til medarbejderne i form af kurser omkring konfliktløsning til brug i den pædagogiske opgaveløsning. Leder oplyser, at det meste af kursusbudgettet bruges til supervision til medarbejderne. Der er begrænset økonomi til yderligere. Tilsynet anbefalede: At der sker en afklaring af opgaveløsningen af LAB 78 mentorordning. Medarbejderne oplyser, der fortsat er udfordringer 5

6 Tilsynet anbefalede: At målgruppebeskrivelse tilpasses de faktiske forhold. Hjemmeside er ændret og opdateret primo august. Der er fortsat uoverensstemmelser omkring hjemmeside og Tilbudsportalen, som Tilsynet påbyder opdateres. Tilsynet anbefalede: At der skabes overblik og klarhed i forhold til udfordringerne i arbejdet med borgere med Prader Willes syndrom og tilføres kompetencer hos medarbejderne på dette område. Det oplyses fra ledelse og medarbejdere, at de i september måned skal følge undervisning omkring ovennævnte beboergruppe. Desuden tages der indimellem kontakt til patientforening for råd og vejledning. Tilsynet anbefalede: At der arbejdes videre med at udvikle feriemappen, som dagligt arbejdsredskab. Medarbejderne oplyser, at kontaktpersonerne til borgerne, udarbejder dagsplan for den enkelte borger, som dels ligger på personalekontor, samt ude hos den pågældende borger til brug i ferieperioder. Er der vigtige aftaler/oplysninger som skal overholdes, er aftalerne også skrevet i kinabog som opbevares på personalekontor. Tilsynet anbefalede: At der foretages konkret opdatering af tilbudsportalen. Tilsynet kan konstatere, at det fortsat er mangelfulgt. Samlet vurdering Det er Tilsynets vurdering at Bo og Støtte er egnet til at varetage målgruppens behov for støtte og guidning. Tilsynet fornemmer, at medarbejderne agerer og behandler borgerne som er tilknyttet Bo og Støtte individuelt og med respekt. Der er fortsat udfordringer omkring dokumentation generelt. Tilsynet fornemmer, at der er en udfordring for medarbejderne, omkring det at medarbejderne agerer i borgernes i eget hjem, at de ikke direkte udfører opgaverne for borgerne, men vejleder og guider. Hvad skal der dokumenteres og hvor? Anbefalinger: At der udarbejdes hæfte/bog, med relevante generelle oplysninger til personalet. At beskrive opgaverne hos den enkelte borger, så oplysningerne er tilgængelige i borgerens hjem. At i forbindelse med implementering af dokumentationssystemet EKJ, tydeliggøres for medarbejderne hvor og hvad der dokumenteres i det daglige arbejde med borgerne under Bo og Støtte. Påbud: At notater omkring arbejdsopgaver i borgernes hjem fjernes fra personale-håndbog straks. At Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres således at der er 6

7 overensstemmelse mellem oplysningerne. Dette skal være udført inden 1. november Grundlag for vurdering Pædagogik På Tilbudsportalen beskrives, at Bo og Støtte, har en individuel og anerkendende tilgang til de enkelte borgere. At der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og mål. Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, (alle er uddannede pædagoger) som yder den fornødne støtte og vejledning. Hjemmevejlederens rolle og ansvar er at hjælpe borgeren til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt. Holdningen til, at jo flere aspekter i livet borgeren kan klare uden eller med minimal støtte, des større bliver borgerens indflydelse på eget liv. Medarbejderne beskrives af borgerne som værende gode til at presse dem, ud i opgaver borgerne er usikre på om de kan håndtere og magte. Borgerne tilkendegiver at de er klar over at denne pressen, har mål mod udvikling og stilen mod større selvstændighed for dem. Borgerne oplyser, at føle sig trygge ved og i medarbejdernes måde at støtte dem på. Det er Tilsynets fornemmelse at medarbejderne er opmærksomme på, at have ovennævnte tilgang i det daglige arbejde. Ligeledes fornemmes det at borgerne omgås med respekt og værdighed, hvilket borgerne bekræfter ved interviewene. Visitation handleplaner - statusrapporter Borgere tilknyttet Bo og støtte ydes støtte efter Lov om Socialservice 85. Hjælpen tilrettelægges individuelt og ud fra det kommunale administrationsgrundlag for 85. Medarbejderne varetager en mentorordning for borgere via jobcenteret, samt støtte til borgere på kontant hjælp. Borgere hørende under mentorordningen, oplyser leder, revurderes visitering og ydelser hver 3 mdr., med henblik på ændring i behovet for hjælp. Borgere som modtager støtte efter servicelovens 85, revurderes som minimum en gang årligt. Der beskrives et godt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere. Personalet oplyser, at der ikke udarbejdes egentlige handleplaner/udviklingsplaner. Fokus er på, at få hverdagen til at fungere for den enkelte borger, med de udfordringer og behov, de har. Dette ses i den foreviste dokumentation, at der overordnede beskrives hvilke udfordringer der er for den enkelte borger. Efterfølgende evalueres i statusrapporten, der som loven foreskriver, skal være en gang årligt. Borgerne fortæller, de inddrages i udarbejdelse af statusrapporter til den kommunale sagsbehandler, ligeledes deltager personalet sammen med dem ved møderne. Tilsynet vurderer, at Bo og Støtte arbejder med henblik på, at støtten til den enkelte borger individuelt tilpasses. Borgerne fortæller, de får den hjælp de har behov for. Der kan herske tvivl om hvorvidt det er tydeligt for den enkelte borger, hvor der er udvikles færdigheder, og hvilke tiltag der skal til for at nå del- og udviklingsmål. 7

8 Tilsynet opfordre Bo og Støtte til at overveje, om en tydeligere synliggørelse af tiltag i forbindelse med træning/udvikling af færdigheder hos den enkelte borger, kunne være støtte for den enkelte borger. Dokumentation Tilsynet har fået forevist indhold af dokumentation, som på nuværende tidspunkt er etableret på et drev i Holbæk kommunes interne computersystem. Overordnede er dokumentationen opdelt i hovedområderne: Pædagogik, helbred og retssikkerhed. Medarbejderne fortæller, at de er usikre på hvor meget, de skal dokumenterer og hvor. Her har koordinatorerne fået til opgave, at sikre ensartethed. Ved gennemgang af dokumentation på fællesdrev for Bo og Støtte, fremkommer notatark, hvor der dokumenteres oplysninger på flere borgere under samme dato. Ligeledes fik Tilsynet forevist Hjælp, hvad skal jeg gøre bog, og må konstatere, at denne bog/guide, fremstår rodet med generelle oplysninger til personalet, samt personlige oplysninger og arbejdsopgaver hos navngivne borgere. Tilsynet påbyder, at notater omkring arbejdsopgaver i borgernes hjem fjernes fra ovennævnte bog straks. Tilsynet anbefaler, at Bo og støtte at udarbejder hæfte/bog, med relevante generelle oplysninger til personalet. Samt beskriver opgaverne hos den enkelte borger, så oplysningerne er tilgængelige i borgerens hjem. Eks. kunne være handleplaner med mål og delmål for opgaver borgerne skal udvikle. Dette vil samtidig med tydeliggøre for den enkelte borger, om der sker en udvikling mod større selvstændighed. Personlige papirer opbevarer borgerne selv i egen lejlighed. Alle afdelinger under Bo og Servicecenteret afventer implementering af EKJ elektronisk dokumentationssystem. Det er oplyst fra øverste ledelse i Bo og Støtte, at det forventes at blive implementeret i Tilsynet anbefaler, at når systemet implementeres, at det tydeliggøres for medarbejderne hvor og hvad der dokumenteres i det daglige arbejde med borgerne under Bo og Støtte. Inddragelse Medbestemmelse - Tilfredshed med ydelserne I Bo og støtte arbejdes bevist med, at medarbejderne støtter borgerne i hverdagens udfordringer. Der arbejdes ud fra, at borgerne selv skal varetage opgaverne ud fra de ressourcer de besidder, og i samarbejde med medarbejderne udvikle evner til at varetage andre opgaver. De borgere der har deltaget i interviewene, oplyser de er yderst tilfredse med den støtte de får. De oplever at medarbejderne er fleksible og har en god omgangstone både i relation til borgerne og til kollegaer. Borgerne oplyser, at de behandles med værdighed, og med respekt for de valg og beslutninger de tager. Borgerne fortæller, at medarbejderne er gode til at spørge ind til hvilke opgaver den enkelte borger har behov for støtte til. For de borgere som bruger fælleslejlighederne afholdes brugerrådsmøde x 1 om måneden. Borgerne har mulighed for at komme med punkter til dagsorden til mødet. Og de oplyser, der er god dialog omkring ting de gerne vil have ændret. Borgerne fortæller, de inddrages i planlægningen af madplaner til 8

9 fællesspisning, eller til aktiviteter i eller ud af huset. De deltager i madlavningen på skift, hvilket er en forudsætning for at være tilmeldt madklub. Har en borger en dårlig dag, er der intet til hindrer for at han/hunikke hjælper så meget. Turer eller andet i fællesskabet efterkommes, så vidt det er muligt. Borgerne fortæller, de tidligere har oplevet stor udskiftning af medarbejdere, der er faldet ro på nu. De fortæller, de påvirkes af nedskæring hos medarbejderne, hvilket de mærker ved at medarbejderne ikke er tilgængelige i samme omfang som tidligere. Medarbejderne har flere hjemmevejledningsbesøg ude i byen, hvor de før var hyppigere tilstede i fælleslejlighederne. Dette tilkendegiver borgerne at savne. De fortæller, de telefonisk kan komme kontakt med medarbejderne, hvilket i et vist omfang skaber tryghed. Tilsynet fornemmer, at borgerne føler sig respekteret i samarbejdet med medarbejderne. Aktiviteter I tilknytning til Bo og Støtte er værestedet KIK IND, beliggende i Holbæk by. Borgerne bosiddende i Holbæk, har mulighed for at benytte dette tilbud overvejende i aftentimerne. For at skabe lyst til at deltage i fællesskabet her, samt indgyde tryghed for de borgere som har svært ved at opholde sig i det sociale rum, er flere medarbejdere, som til dagligt er hjemmevejledere også tilknyttet her. Medarbejdere og tværfaglighed Leder af Bo og Støtte pointerer, at hjemmevejledningen sikres optimalt udført, ved at alle medarbejdere er pædagogisk uddannet. Det er med til at holde en pædagogisk ensretning i arbejdet, samt til at bevarer en fælles kultur, da arbejdet med borgerne oftest er ene-arbejde. Tilsynet billigere denne tilgang, også set i lyset af at borgerens udfordringer i hverdagen beskrives mere og mere komplekse. Flere borgere hørende under Bo og Støtte, får hjælp fra hjemmeplejen til praktiske opgaver, så som rengøring og tøjvask. Medarbejderne bekriver et godt samarbejde med hjemmeplejen. De deltager sammen med borger, når der afholdes møder med visitator. I Bo og Støtte beskrives sygefraværet som lavt, både af medarbejdere og lederen. Ved længere fravær følges kommunens fraværspolitik. Medarbejderne er tilknyttet grupper på ca. 7 medarbejdere. Dette for at minimere at borgerne skal forholde sig til mange forskellige medarbejdere. Ved en mindre gruppe medarbejdere beskriver leder og medarbejder der sikres en optimal overlevering af information, og kendskabet til borgerne er mere deltaljeret. Bo og støtte har valgt at implementere 4 koordinatorer uden ledelseskompetencer. De har blandt andet til opgave at sikre: - Adm. aftaler og ajour førelse. - Vagtplanlægning, samt flekstids-planlægning, i forbindelse med borgers behov for støtte på forskellige tider af dagen. Der afholdes personalemøder, med fast dagsorden. Hyppigheden er forskellig. Medarbejderne beskriver, at mødeaktivitet griber ind i den tid der er planlagt til opgaver med beboerne. Det samme er en udfordringen omkring deltagelse af fællesmøder på tværs af kommunen, som afholdes regelmæssigt. 9

10 Tilsynet vurderer, at Bo og Støtte har en udfordring i at sikre inddragelse af medarbejderne til personale- og fællesmøder fra alle opgangsbofællesskaber. Der afholdes MED x 4 årligt for hele bo- og service Kursusbudget beskrives fra leder som værende småt. Det prioriteres at bruges til supervision. Tilsynet vurdere, at Bo og Støtte har en kompetent medarbejdergruppe, som med stort ansvar agerer selvtilrettelæggende i hverdagen, med opmærksomhed på tværfagligt samarbejde, og mod de opgaver kollegaerne varetager. Håndtering af beboermidler Leder og medarbejder fortæller, at der udarbejdes individuelle aftaler med beboerne omkring hvilken hjælp den enkelte borger har behov for støtte til, hvis medarbejderne skal være behjælpelige i forhold til økonomi. Medarbejderne beskriver udfordringer i forhold til de borgere som har sociale forbier. Borgere som ikke har computer og er bosiddende i byer, hvor der ikke er en bank til rådighed. Tilsynet har udleveret inspirationsmateriale omkring ovennævnte, og opfordre at der fortsat er fokus på at udarbejder individuelle aftaler med borgerne. Magtanvendelser - Retssikkerhed Det er yderst sjældent at der opleves magtanvendelser i Bo og Støtte. Medarbejderne tilkendegiver at være lidt usikre på, hvad der er magtanvendelse, da de jo som oftest agere i borgerens hjem. Hvorledes der skal handles i forbindelse med indberetning af magtanvendelse tilkendegiver medarbejderne at være bevidste om. Leder oplyser der er udarbejdet administrationsaftale med alle borgere, som er tilknyttet Bo og Støtte. Omkring informeret samtykke, beskriver medarbejderne at der aldrig tages kontakt til instanser uden borgeren er informeret. Som oftest støttes borgeren i selv at tage kontakt. Medarbejderne er bevidste om at de, sjældent får dokumenteret omkring det informerede samtykke. Tilsynet anbefaler, at der tages en dialog i medarbejdergruppen omkring magtanvendelse, samt opmærksomhed øges på at få dokumenteret informeret samtykke. Helbred og Sundhedsmæssige forhold Bo og Støtte har til opgave, at støtte den enkelte borger omkring alle tiltag og opgaver i dagligdagen. Omkring de helbredsmæssige forhold er der også mulighed for kontakt til hjemmesygeplejen. Medarbejderne oplyser, de ikke varetager medicindosering etc. opgaven omkring medicinering er som oftest påmindelse om at huske medicinindtag. Medarbejdere og leder beskriver store udfordringer med borgere med overvægt og som bruger mad som behovstilfredsstillelse. Flere borgere med Prader Willes syndrom er tilknyttet Bo og Støtte. Medarbejderne oplever her udfordringer i forhold til adgang til mad for denne borgergruppe. 10

11 Underviser fra patientforeningen for sygdommen, har i foråret holdt oplæg for medarbejderne, og der er planlagt opfølgning i efteråret. UTH (Utilsigtede hændelser) Tilsynet får ikke indberetninger omkring UTH fra Bo og Støtte. Der fornemmes en begrænset viden til UTH, og medarbejderne tilkendegiver, de ikke er klar over deres opgave i forbindelse hermed. Behandling af UTH varetages af områdeleder i Bo og servicecenteret, hvilket Tilsynet finder uhensigtsmæssigt. For at den lovpligtige indberetning af UTH, skal kunne skabe opmærksomhed og læringspotentiale omkring sundhedsfaglige tiltag også inden for det pædagogiske område, anbefaler Tilsynet at Bo og Støtte optimerer indsatsen herfor. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne informeres omkring hensigten omkring UTH, og deres indberetningspligt i forhold til UTH. Behandling af UTH Tilbudsportalen Tilsynet kan konstatere, at der fortsat er mangler på tilbudsportalen. Ligeledes er oplysningerne på hjemmeside og tilbudsportal ikke enslydende. Det påbydes Bo og Støtte at sikre opdatering af Tilbudsportalen svarende til kravene i BEK nr af 16/12/2010 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Dette skal være udført inden 1. december

12 Bilag 1 LBK 810 af 2012 Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelsen efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på tilbudsportalen fortsat består Magtanvendelse Voksne Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK 930 af Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde opgaverne udføres på. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. 12

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Opgangsbofællesskaberne

Opgangsbofællesskaberne Opgangsbofællesskaberne Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål...

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET

Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Botilbuddet Grandbo RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag,

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden Ungekollegiet Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Seniorfælleskabet Skriverensvej

Seniorfælleskabet Skriverensvej Seniorfælleskabet Skriverensvej Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation...

Læs mere

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Skovgård. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Skovgård. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Skovgård Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Målgruppe... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Vilkår

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Tornhøj. Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Tornhøj. Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Tornhøj Rapport over uanmeldt og anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Schouholm. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Schouholm Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 2 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation Den Miljøterapeutiske Organisation Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Skovly Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse...

Læs mere

Plejecenter Lützensvej

Plejecenter Lützensvej Plejecenter Lützensvej Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse..2 Socialpsykiatrisk bostøtte.3 Visitationsprocedure.5 Udarbejdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Handicap Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne 3 Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere