Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn Socialcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret"

Transkript

1 Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret

2 Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe... 4 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 4 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger... 5 Samlet vurdering... 6 Anbefalinger:... 6 Påbud:... 6 Grundlag for vurdering... 7 Pædagogik... 7 Visitation handleplaner - statusrapporter... 7 Dokumentation... 8 Inddragelse Medbestemmelse - Tilfredshed med ydelserne... 8 Aktiviteter... 9 Medarbejdere og tværfaglighed... 9 Håndtering af beboermidler Magtanvendelser - Retssikkerhed Helbred og Sundhedsmæssige forhold UTH (Utilsigtede hændelser) Tilbudsportalen Bilag

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Ledelse Dato og tidspunkt for tilsynet Bo & Støtte, hørende under Bo- og Servicecenter Holbæk. Administration, Konsul Beyers Allé 6, 4300 Holbæk Opgangsfællesskaber er beliggende på 5 forskellige adresser i Holbæk kommune. Konsul Beyers Allé 6, Holbæk Lundestrædet 15, Holbæk Kløverstien 47 og 93, Holbæk Lindevej 8D, 4450 Jyderup Områdeleder Søren Bornerup Uanmeldt tilsyn d. 11. juni 2013, samtale med leder, samt besigtigelse af fælleslejlighed, Konsul Beyers Allé. Anmeldt: Samtale med beboer på Lindevej, Jyderup d. 15. august. Besigtigelse af fælleslejlighed. Her foregår også ydelser i henhold til Lov om social service august 2013 samtale med medarbejdere fra de 3 opgangsbofællesskaber, samlet. 22. august 2013 samtale, samlet, med beboere fra opgangsbofællesskaberne Kløverstien, Lundestrædet og Konsul Bayers Alle Lovgrundlag Servicelovens 148 a Bekendtgørelse af lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Servicelovens omhandlende magtanvendelse. Se bilag 1, bagerst rapporten. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Fysiske rammer Bo- og støtte, opgangsbofællesskaberne hører under Holbæk kommunes Bo- og Servicecenter. Bo- og Støtte består af 4 opgangsbofællesskaber, samt borger bosiddende rundt om i Holbæk kommune. Til hver af opgangene er tilknyttet en fælles lejlighed, hvor der tilbydes socialt samvær, madklubber mv. Opgangene forefindes i bymiljø med relativ nem adgang til indkøbsmuligheder i gå-afstand eller via offentlige transportmidler. Fast personale og koordinator uden ledelsesansvar er tilknyttet opgangene. I bygningen Konsul Beyers Allé forefindes ledelsens hovedkontor. Fælleslejligheden er åben alle ugens dage og der er medarbejdere på arbejdet fra alle dage. I de øvrige opgange er fælleslejlighederne åben i begrænset omfang. Borgere fra de andre opgange har mulighed for at komme på Konsul Beyers alle, som der er behov for. I alt er ca. 155 borgere tilknyttet Bo og Service, Bo og Støtte. Nogle af borgerne modtager udelukkende hjemmevejledning. Tilsynet har set fælleslejlighed på Konsul Bayers Allé og i Jyderup. 3

4 Målgruppe På Holbæk kommunes hjemmeside beskrives målgruppen for Bo- og støtte opgangsbofællesskaberne, som værende primært udviklingshæmmede borgere, der ikke har behov for botilbud med døgndækning. Flere borgere har derudover psykiatriske problemstillinger. Udover de udviklingshæmmede borgere er der også en gruppe borgere med senhjerneskader, en gruppe fra Jobcentret, som personalet er mentorer for, samt en gruppe unge borgere på kontanthjælp. På Tilbudsportalen fremgår oplysningerne omkring målgruppe, ikke i overensstemmelse med oplysningerne på hjemmesiden. Formål Tilsynet påbyder, at opdatere således at Tilbudsportal og hjemmeside stemmer overens. Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i stedets generelle drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt samt organisatorisk. Tilsynsfunktionen baseres sig på 3 overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet (opgangsbofællesskabet) overholder gældende lovgivning, og at stedet forsat lever op til de vilkår der er fastsat i loven. 2. kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i stedets ydelser og opgaveløsning. 3. udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af stedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført interview med områdeleder, som også fungere som daglig leder af opgangsbofællesskaberne. Desuden er talt med 2 repræsentanter for medarbejdergrupperne fra hver opgang, i alt 8 medarbejdere. Interview med 6 brugere (borgere) af i fælleslejlighed i Jyderup. Heraf kom en af brugerne fra en anden by. Interview med 6 brugere fra de øvrige opgangsbofællesskaber i Holbæk. I samarbejde med er stedet, er deres dokumentation gennemgået og drøftet i forhold til gældende lovgivning. Vilkår for vurderingen Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og den faktiske indsats, Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelser. Desuden vil tilsynet følge op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da området ikke er løbende underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. 4

5 Opfølgning på sidste års påbud og anbefalinger I Tilsynsrapporter fra 2012: Fik Bo og Støtte påbud om: snarest at få implementeret de vedtagne retningslinjer i forhold til beboerøkonomi, samt orientere værger omkring retningslinjerne. Det er tilsynets opfattelse at Bo og støtte er i gang med den nævnte proces. Det oplyses fra ledelsen, at ingen af borgerne har værger på nuværende tidspunkt. Fik Bo og Støtte påbud om: at der udarbejdes lokale medicininstrukser, samt at personalet gøres bekendte med de gældende kommunale instrukser for medicinhåndtering. Tilsynet opfordrer Bo og Støtte til fortsat at være opmærksomme på ovennævnte. Medarbejderne oplyser, at de støtter borgerne til at tage medicin etc. men ikke at de direkte dispenserer medicinen for borgerne. Nogle medarbejdere har medicinkursus. Ved interview oplyser, medarbejderne at de er bekendte med ovennævnte kvalitetshåndbog. Fik Bo og Støtte påbud om: At der dokumenteres inddragelse af borger eller nærmeste pårørende ved lægebesøg etc. Det er tilsynets opfattelse, at medarbejderne er opmærksomme på ovennævnte. De oplyser det som oftest er borgeren selv der ringer til andre instanser, personalet støtter op omkring handlingen. Fik Bo og Støtte påbud om: At der udarbejdes retningslinjer i forhold til medarbejdernes adgang til borgerens hjem. Specielt hvor der opbevares nøgler af medarbejderne Fik Bo og Støtte påbud om: Leder oplyser, at der er udarbejdet, aftaler omkring adgang til borgerens hjem, i de hjem, hvor medarbejderne har nøgler til. Tilsynet anbefalede: At der arbejdes med et tættere snitfladesamarbejde med hjemmeplejen, f. eks. ved kvartaltsmøder. Ved interview med ledelse og medarbejder oplyser de, at samarbejdet med hjemmeplejen overvejende er godt. Ved visitationsbesøg etc. deltager medarbejderne, hvis den enkelte borger ønsker det. Tilsynet anbefalede: At der gives kompetenceudvikling til medarbejderne i form af kurser omkring konfliktløsning til brug i den pædagogiske opgaveløsning. Leder oplyser, at det meste af kursusbudgettet bruges til supervision til medarbejderne. Der er begrænset økonomi til yderligere. Tilsynet anbefalede: At der sker en afklaring af opgaveløsningen af LAB 78 mentorordning. Medarbejderne oplyser, der fortsat er udfordringer 5

6 Tilsynet anbefalede: At målgruppebeskrivelse tilpasses de faktiske forhold. Hjemmeside er ændret og opdateret primo august. Der er fortsat uoverensstemmelser omkring hjemmeside og Tilbudsportalen, som Tilsynet påbyder opdateres. Tilsynet anbefalede: At der skabes overblik og klarhed i forhold til udfordringerne i arbejdet med borgere med Prader Willes syndrom og tilføres kompetencer hos medarbejderne på dette område. Det oplyses fra ledelse og medarbejdere, at de i september måned skal følge undervisning omkring ovennævnte beboergruppe. Desuden tages der indimellem kontakt til patientforening for råd og vejledning. Tilsynet anbefalede: At der arbejdes videre med at udvikle feriemappen, som dagligt arbejdsredskab. Medarbejderne oplyser, at kontaktpersonerne til borgerne, udarbejder dagsplan for den enkelte borger, som dels ligger på personalekontor, samt ude hos den pågældende borger til brug i ferieperioder. Er der vigtige aftaler/oplysninger som skal overholdes, er aftalerne også skrevet i kinabog som opbevares på personalekontor. Tilsynet anbefalede: At der foretages konkret opdatering af tilbudsportalen. Tilsynet kan konstatere, at det fortsat er mangelfulgt. Samlet vurdering Det er Tilsynets vurdering at Bo og Støtte er egnet til at varetage målgruppens behov for støtte og guidning. Tilsynet fornemmer, at medarbejderne agerer og behandler borgerne som er tilknyttet Bo og Støtte individuelt og med respekt. Der er fortsat udfordringer omkring dokumentation generelt. Tilsynet fornemmer, at der er en udfordring for medarbejderne, omkring det at medarbejderne agerer i borgernes i eget hjem, at de ikke direkte udfører opgaverne for borgerne, men vejleder og guider. Hvad skal der dokumenteres og hvor? Anbefalinger: At der udarbejdes hæfte/bog, med relevante generelle oplysninger til personalet. At beskrive opgaverne hos den enkelte borger, så oplysningerne er tilgængelige i borgerens hjem. At i forbindelse med implementering af dokumentationssystemet EKJ, tydeliggøres for medarbejderne hvor og hvad der dokumenteres i det daglige arbejde med borgerne under Bo og Støtte. Påbud: At notater omkring arbejdsopgaver i borgernes hjem fjernes fra personale-håndbog straks. At Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres således at der er 6

7 overensstemmelse mellem oplysningerne. Dette skal være udført inden 1. november Grundlag for vurdering Pædagogik På Tilbudsportalen beskrives, at Bo og Støtte, har en individuel og anerkendende tilgang til de enkelte borgere. At der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og mål. Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere, (alle er uddannede pædagoger) som yder den fornødne støtte og vejledning. Hjemmevejlederens rolle og ansvar er at hjælpe borgeren til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt. Holdningen til, at jo flere aspekter i livet borgeren kan klare uden eller med minimal støtte, des større bliver borgerens indflydelse på eget liv. Medarbejderne beskrives af borgerne som værende gode til at presse dem, ud i opgaver borgerne er usikre på om de kan håndtere og magte. Borgerne tilkendegiver at de er klar over at denne pressen, har mål mod udvikling og stilen mod større selvstændighed for dem. Borgerne oplyser, at føle sig trygge ved og i medarbejdernes måde at støtte dem på. Det er Tilsynets fornemmelse at medarbejderne er opmærksomme på, at have ovennævnte tilgang i det daglige arbejde. Ligeledes fornemmes det at borgerne omgås med respekt og værdighed, hvilket borgerne bekræfter ved interviewene. Visitation handleplaner - statusrapporter Borgere tilknyttet Bo og støtte ydes støtte efter Lov om Socialservice 85. Hjælpen tilrettelægges individuelt og ud fra det kommunale administrationsgrundlag for 85. Medarbejderne varetager en mentorordning for borgere via jobcenteret, samt støtte til borgere på kontant hjælp. Borgere hørende under mentorordningen, oplyser leder, revurderes visitering og ydelser hver 3 mdr., med henblik på ændring i behovet for hjælp. Borgere som modtager støtte efter servicelovens 85, revurderes som minimum en gang årligt. Der beskrives et godt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere. Personalet oplyser, at der ikke udarbejdes egentlige handleplaner/udviklingsplaner. Fokus er på, at få hverdagen til at fungere for den enkelte borger, med de udfordringer og behov, de har. Dette ses i den foreviste dokumentation, at der overordnede beskrives hvilke udfordringer der er for den enkelte borger. Efterfølgende evalueres i statusrapporten, der som loven foreskriver, skal være en gang årligt. Borgerne fortæller, de inddrages i udarbejdelse af statusrapporter til den kommunale sagsbehandler, ligeledes deltager personalet sammen med dem ved møderne. Tilsynet vurderer, at Bo og Støtte arbejder med henblik på, at støtten til den enkelte borger individuelt tilpasses. Borgerne fortæller, de får den hjælp de har behov for. Der kan herske tvivl om hvorvidt det er tydeligt for den enkelte borger, hvor der er udvikles færdigheder, og hvilke tiltag der skal til for at nå del- og udviklingsmål. 7

8 Tilsynet opfordre Bo og Støtte til at overveje, om en tydeligere synliggørelse af tiltag i forbindelse med træning/udvikling af færdigheder hos den enkelte borger, kunne være støtte for den enkelte borger. Dokumentation Tilsynet har fået forevist indhold af dokumentation, som på nuværende tidspunkt er etableret på et drev i Holbæk kommunes interne computersystem. Overordnede er dokumentationen opdelt i hovedområderne: Pædagogik, helbred og retssikkerhed. Medarbejderne fortæller, at de er usikre på hvor meget, de skal dokumenterer og hvor. Her har koordinatorerne fået til opgave, at sikre ensartethed. Ved gennemgang af dokumentation på fællesdrev for Bo og Støtte, fremkommer notatark, hvor der dokumenteres oplysninger på flere borgere under samme dato. Ligeledes fik Tilsynet forevist Hjælp, hvad skal jeg gøre bog, og må konstatere, at denne bog/guide, fremstår rodet med generelle oplysninger til personalet, samt personlige oplysninger og arbejdsopgaver hos navngivne borgere. Tilsynet påbyder, at notater omkring arbejdsopgaver i borgernes hjem fjernes fra ovennævnte bog straks. Tilsynet anbefaler, at Bo og støtte at udarbejder hæfte/bog, med relevante generelle oplysninger til personalet. Samt beskriver opgaverne hos den enkelte borger, så oplysningerne er tilgængelige i borgerens hjem. Eks. kunne være handleplaner med mål og delmål for opgaver borgerne skal udvikle. Dette vil samtidig med tydeliggøre for den enkelte borger, om der sker en udvikling mod større selvstændighed. Personlige papirer opbevarer borgerne selv i egen lejlighed. Alle afdelinger under Bo og Servicecenteret afventer implementering af EKJ elektronisk dokumentationssystem. Det er oplyst fra øverste ledelse i Bo og Støtte, at det forventes at blive implementeret i Tilsynet anbefaler, at når systemet implementeres, at det tydeliggøres for medarbejderne hvor og hvad der dokumenteres i det daglige arbejde med borgerne under Bo og Støtte. Inddragelse Medbestemmelse - Tilfredshed med ydelserne I Bo og støtte arbejdes bevist med, at medarbejderne støtter borgerne i hverdagens udfordringer. Der arbejdes ud fra, at borgerne selv skal varetage opgaverne ud fra de ressourcer de besidder, og i samarbejde med medarbejderne udvikle evner til at varetage andre opgaver. De borgere der har deltaget i interviewene, oplyser de er yderst tilfredse med den støtte de får. De oplever at medarbejderne er fleksible og har en god omgangstone både i relation til borgerne og til kollegaer. Borgerne oplyser, at de behandles med værdighed, og med respekt for de valg og beslutninger de tager. Borgerne fortæller, at medarbejderne er gode til at spørge ind til hvilke opgaver den enkelte borger har behov for støtte til. For de borgere som bruger fælleslejlighederne afholdes brugerrådsmøde x 1 om måneden. Borgerne har mulighed for at komme med punkter til dagsorden til mødet. Og de oplyser, der er god dialog omkring ting de gerne vil have ændret. Borgerne fortæller, de inddrages i planlægningen af madplaner til 8

9 fællesspisning, eller til aktiviteter i eller ud af huset. De deltager i madlavningen på skift, hvilket er en forudsætning for at være tilmeldt madklub. Har en borger en dårlig dag, er der intet til hindrer for at han/hunikke hjælper så meget. Turer eller andet i fællesskabet efterkommes, så vidt det er muligt. Borgerne fortæller, de tidligere har oplevet stor udskiftning af medarbejdere, der er faldet ro på nu. De fortæller, de påvirkes af nedskæring hos medarbejderne, hvilket de mærker ved at medarbejderne ikke er tilgængelige i samme omfang som tidligere. Medarbejderne har flere hjemmevejledningsbesøg ude i byen, hvor de før var hyppigere tilstede i fælleslejlighederne. Dette tilkendegiver borgerne at savne. De fortæller, de telefonisk kan komme kontakt med medarbejderne, hvilket i et vist omfang skaber tryghed. Tilsynet fornemmer, at borgerne føler sig respekteret i samarbejdet med medarbejderne. Aktiviteter I tilknytning til Bo og Støtte er værestedet KIK IND, beliggende i Holbæk by. Borgerne bosiddende i Holbæk, har mulighed for at benytte dette tilbud overvejende i aftentimerne. For at skabe lyst til at deltage i fællesskabet her, samt indgyde tryghed for de borgere som har svært ved at opholde sig i det sociale rum, er flere medarbejdere, som til dagligt er hjemmevejledere også tilknyttet her. Medarbejdere og tværfaglighed Leder af Bo og Støtte pointerer, at hjemmevejledningen sikres optimalt udført, ved at alle medarbejdere er pædagogisk uddannet. Det er med til at holde en pædagogisk ensretning i arbejdet, samt til at bevarer en fælles kultur, da arbejdet med borgerne oftest er ene-arbejde. Tilsynet billigere denne tilgang, også set i lyset af at borgerens udfordringer i hverdagen beskrives mere og mere komplekse. Flere borgere hørende under Bo og Støtte, får hjælp fra hjemmeplejen til praktiske opgaver, så som rengøring og tøjvask. Medarbejderne bekriver et godt samarbejde med hjemmeplejen. De deltager sammen med borger, når der afholdes møder med visitator. I Bo og Støtte beskrives sygefraværet som lavt, både af medarbejdere og lederen. Ved længere fravær følges kommunens fraværspolitik. Medarbejderne er tilknyttet grupper på ca. 7 medarbejdere. Dette for at minimere at borgerne skal forholde sig til mange forskellige medarbejdere. Ved en mindre gruppe medarbejdere beskriver leder og medarbejder der sikres en optimal overlevering af information, og kendskabet til borgerne er mere deltaljeret. Bo og støtte har valgt at implementere 4 koordinatorer uden ledelseskompetencer. De har blandt andet til opgave at sikre: - Adm. aftaler og ajour førelse. - Vagtplanlægning, samt flekstids-planlægning, i forbindelse med borgers behov for støtte på forskellige tider af dagen. Der afholdes personalemøder, med fast dagsorden. Hyppigheden er forskellig. Medarbejderne beskriver, at mødeaktivitet griber ind i den tid der er planlagt til opgaver med beboerne. Det samme er en udfordringen omkring deltagelse af fællesmøder på tværs af kommunen, som afholdes regelmæssigt. 9

10 Tilsynet vurderer, at Bo og Støtte har en udfordring i at sikre inddragelse af medarbejderne til personale- og fællesmøder fra alle opgangsbofællesskaber. Der afholdes MED x 4 årligt for hele bo- og service Kursusbudget beskrives fra leder som værende småt. Det prioriteres at bruges til supervision. Tilsynet vurdere, at Bo og Støtte har en kompetent medarbejdergruppe, som med stort ansvar agerer selvtilrettelæggende i hverdagen, med opmærksomhed på tværfagligt samarbejde, og mod de opgaver kollegaerne varetager. Håndtering af beboermidler Leder og medarbejder fortæller, at der udarbejdes individuelle aftaler med beboerne omkring hvilken hjælp den enkelte borger har behov for støtte til, hvis medarbejderne skal være behjælpelige i forhold til økonomi. Medarbejderne beskriver udfordringer i forhold til de borgere som har sociale forbier. Borgere som ikke har computer og er bosiddende i byer, hvor der ikke er en bank til rådighed. Tilsynet har udleveret inspirationsmateriale omkring ovennævnte, og opfordre at der fortsat er fokus på at udarbejder individuelle aftaler med borgerne. Magtanvendelser - Retssikkerhed Det er yderst sjældent at der opleves magtanvendelser i Bo og Støtte. Medarbejderne tilkendegiver at være lidt usikre på, hvad der er magtanvendelse, da de jo som oftest agere i borgerens hjem. Hvorledes der skal handles i forbindelse med indberetning af magtanvendelse tilkendegiver medarbejderne at være bevidste om. Leder oplyser der er udarbejdet administrationsaftale med alle borgere, som er tilknyttet Bo og Støtte. Omkring informeret samtykke, beskriver medarbejderne at der aldrig tages kontakt til instanser uden borgeren er informeret. Som oftest støttes borgeren i selv at tage kontakt. Medarbejderne er bevidste om at de, sjældent får dokumenteret omkring det informerede samtykke. Tilsynet anbefaler, at der tages en dialog i medarbejdergruppen omkring magtanvendelse, samt opmærksomhed øges på at få dokumenteret informeret samtykke. Helbred og Sundhedsmæssige forhold Bo og Støtte har til opgave, at støtte den enkelte borger omkring alle tiltag og opgaver i dagligdagen. Omkring de helbredsmæssige forhold er der også mulighed for kontakt til hjemmesygeplejen. Medarbejderne oplyser, de ikke varetager medicindosering etc. opgaven omkring medicinering er som oftest påmindelse om at huske medicinindtag. Medarbejdere og leder beskriver store udfordringer med borgere med overvægt og som bruger mad som behovstilfredsstillelse. Flere borgere med Prader Willes syndrom er tilknyttet Bo og Støtte. Medarbejderne oplever her udfordringer i forhold til adgang til mad for denne borgergruppe. 10

11 Underviser fra patientforeningen for sygdommen, har i foråret holdt oplæg for medarbejderne, og der er planlagt opfølgning i efteråret. UTH (Utilsigtede hændelser) Tilsynet får ikke indberetninger omkring UTH fra Bo og Støtte. Der fornemmes en begrænset viden til UTH, og medarbejderne tilkendegiver, de ikke er klar over deres opgave i forbindelse hermed. Behandling af UTH varetages af områdeleder i Bo og servicecenteret, hvilket Tilsynet finder uhensigtsmæssigt. For at den lovpligtige indberetning af UTH, skal kunne skabe opmærksomhed og læringspotentiale omkring sundhedsfaglige tiltag også inden for det pædagogiske område, anbefaler Tilsynet at Bo og Støtte optimerer indsatsen herfor. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne informeres omkring hensigten omkring UTH, og deres indberetningspligt i forhold til UTH. Behandling af UTH Tilbudsportalen Tilsynet kan konstatere, at der fortsat er mangler på tilbudsportalen. Ligeledes er oplysningerne på hjemmeside og tilbudsportal ikke enslydende. Det påbydes Bo og Støtte at sikre opdatering af Tilbudsportalen svarende til kravene i BEK nr af 16/12/2010 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Dette skal være udført inden 1. december

12 Bilag 1 LBK 810 af 2012 Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelsen efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på tilbudsportalen fortsat består Magtanvendelse Voksne Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK 930 af Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde opgaverne udføres på. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. 12

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Suhrs Udvikling & Botræning

Suhrs Udvikling & Botræning Suhrs Udvikling & Botræning Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Friplejeboligerne Kildehaven

Friplejeboligerne Kildehaven Friplejeboligerne Kildehaven Tilsynsrapport uanmeldte og anmeldte tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Datoer

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere