Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj."

Transkript

1 Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel via stor aflæsningsrampe Beliggende direkte på gågaden i Nykøbing Sjælland TILBUD ØNSKES Etageareal m

2 1. BESKRIVELSE PRIVAT UDBUD - Giv bud senest torsdag, den 4. juni 2015, kl Kontakt Nybolig Erhverv Jørgen Klode for nærmere, herunder fuldstændigt udbudsmateriale. Ejerlejligheden udbydes til salg på privat udbudsvilkår, lignende offentligt udbud i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/ Sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne. Tilbud skal være skriftlig på den til udbudsmaterialet hørende blanket og angive et fast beløb. BESKRIVELSE: Ejerlejlighed i Algade, Nykøbing Sjælland - byens absolutte centrum Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik. Indgangen til butikker foregår fra såvel gågaden Algade samt fra den bagvedliggende store parkeringsplads. Ejendommen består af 3 plan - kælder med adgang til stueplanet via såvel vareelevator som trappe. Kælder indeholder et par teknikrum, gangareal samt diverse disponible rum. Stueetagen består af selve butiksarealet med tilstødende lokaler. 1. sal består af diverse personale faciliteter, frokoststue, 3 disponible rum, 4 toiletter m.v. Vareadgangen sker fra den bagvedliggende parkeringsplads med vareindførsel via stor aflæsningsrampe Istandsættelse og retablering af afbrudte installationer m.v. må påregnes. ØVRIGE FORHOLD: Overtagelsesdag: Ejendommen overtages 1. juli Det solgte henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende. Købers handelsomkostninger: Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort. De officielle satser for omkostninger er som følger: Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen eller den kontante ejendomsværdi, såfremt denne overstiger købesummen. Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr ,-. Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdets omfang. Refusion: Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom. Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen: Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort. Købesummens fordeling: Kontantomregning af købesummen er ikke beregnet, da den er afhængig af budstørrelse. Sagsnr. 11S5122 kic - Side 2 af 17

3 Ansvarsfraskrivelse: Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v. Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold. Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til. Købers eneste mangelsbeføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen. Køber har endvidere modtaget og gennemgået Energimærke. Dagligvareanvendelse fremadrettet: Der tinglyses i forbindelse med handlen følgende deklaration: (Vedr. betaling af merkøbesum ved salg af dagligvarer fra ejendommen) 1. Såfremt der drives virksomhed med salg af dagligvarer fra Ejendommen, er den til enhver tid værende ejer af Ejendommen på det tidspunkt, hvor dagligvarevirksomheden påbegyndes, forpligtet til at betale en merkøbesum til COOP Danmark A/S, cvr. nr , på kr. 5 millioner - skriver femmillioner 00/ Ved "dagligvarer" forstås forbrugsvarer, herunder fødvarer samt produkter til personlig pleje og rengøring, som oftest forhandles i supermarkeder, nærbutikker og kiosker. 3. Såfremt der drives virksomhed med salg af dagligvarer fra Ejendommen, er den til enhver tid værende ejer af Ejendommen forpligtet til straks at orientere COOP Danmark A/S, cvr.nr Merkøbesummen, jvf. pkt. 1, forfalder til kontant betaling 14 dage efter at virksomheden med salg af dagligvarer er påbegyndt. 5. Det påhviler den til enhver tid værende ejer at påse, at indholdet af denne deklaration respekteres og overholdes. 6. Påtaleberettiget efter denne deklaration er COOP Danmark A/S, cvr.nr Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen med respekt af de på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning allerede tinglyste byrder og pantehæftelser. Passagen gennem nærværende ejendom mellem Algade og den bagvedliggende p-plads mod Holt s have: Den anførte passage, som altid har været åben i forbindelse med tidligere Irma s drift af butikkern, er af Odsherred kommune krævet bibeholdt åben, jvf. lokalplan 30 s bestemmelser herom, idet passagen har væsentlig betydning for gående færdsel mellem p-pladserne mod Holt s Have og gågaden, Algade. Odsherred kommune har jvf. af , vedlagt som bilag 24, meddelt sælgers repræsentant dispensation til at holde passagen lukket indtil d Køber indtræder i dette forhold overfor Odsherred kommune, og må selv påregne at forhandle en ny fremadrettet løsning med kommunen/subsidiært at påklage via natur- og miljøklagenævnet en evt. truffet afgørelse herom. 2. EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse Algade 36, st., 4500 Nykøbing Sj Matr.nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde Ejerlejlighed nr. 1 KOMMUNE: Odsherred Sagsnr. 11S5122 kic - Side 3 af 17

4 OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår 1910 Ombygningsår EJERLEJLIGHEDSSPECIFIKATION Ejerlejlighed nr. 1 Beliggende Algade 36 Tinglyst areal m 2 Tinglyst fordelingstal 1618/2046 Administrativt fordelingstal 0/0 BBR-bygningsnr Opført / ombygget år 1910/2007 BBR areal m 2 Antal etager 2 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Algade m 2 Erhvervsareal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejerlejligheden i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling, hvorfor hverken sælger eller ejendomsmæglerfirmaet indestår for rigtigheden af de angivne arealer. EJERLEJLIGHEDER: Tinglyst areal BBR areal Anvendelser: Erhvervsareal u/afskrivning Etageareal i alt m m m m2 Tinglyst fordelingstal 1618 / 2046 OFFENTLIG VURDERING: År 2013 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD: ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er pt. forsikret således: AIG Forsikring. Ejendommen er forsikret via ejerforeningen, og indeholdt i fællesudgifterne. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation F. ØVRIGE FORHOLD: Bilag der hører til købstilbud kan rekvireres særskilt og omfatter: 1.Salgsopstilling 2.BBRmeddelelse moderejendom 3.BBRmeddelelse den enkelte ejerlejlighed 4.Tingbogsattest 5.Servitutter 6.Uddrag af kommunens rammeplan 3.C2 7.Lokalplan nr. 30 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 4 af 17

5 8.Lokalplan nr Ejerlejlighedsfortegnelse 10.Vedtægter for ejerforeningen 11,Ejerlejlighedsbesvarelse af d. 15. april 2015 fra Datea, herunder oplysning om fællesudgifter m.v. 12.Referat generalforsamling Referat generalforsamling Referat generalforsamling Regnskab 2011 og budget Regnskab 2013 og budget Ejendomsvurdering Ejendomsskat Ejendomsdatarapport med bilag 20.Internetudskrifter fra Webkort. Region Sjælland om forureningsforhold 21.Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens eller regionens ejendomme 22.Energimærke 23.Deklaration vedr. betaling af merkøbesum ved salg af dagligvarer fra ejendommen 24.Mail af d. 7/ vedr. passage 25.Forsikringspolice AIG 26.Mail om grundvandspumpe 27.Deklaration af Oplysning om momsreguleringsforpligtelse fra sælger af d SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i Byzone. VEJ: Ejendommen er beliggende til Offentlig vej. AFLØBSFORHOLD: Afløbsforholdene er noteret som Offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: Lokalplan nr. 42 og lokalplan 30 samt kommuneplanramme 3C2 er gældende for det område som ejendommen er beliggende i, hvortil der henvises. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. I bygningerne mod Algade og Havnegade kan stueetagen anvendes til butiksformål. Banker og forsikringsselskaber må ikke etableres i stueetagen. Nævnte planforhold er oplyst uden ansvar for ejendomsmæglerfirmaet, og køber opfordres til at rette henvendelse til den pågældende kommune angående konkret planforhold i forhold til købers fremtidige anvendelse. SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Følgende servitutter er lyst på ejendommens blad i tingbogen: Dok. om lyskassen m.v Dok. om retsforhold m.v Dok. om ingensende at benytte det ubebyggede areal Dok. om fælles brandmur/gavl m.v Lokalplan nr Dok. om saneringsplan Dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v Vedtægter for ejerforening, Algade 36 Sælger oplyser, at ejendommen er momsregistreret. Sagsnr. 11S5122 kic - Side 5 af 17

6 Ejendommens momsfradragsprocent må aftales af køber med skat. Sælger oplyser, at der ikke er nogen momsreguleringsforpligtelse som skal overtages af køber. Sælger har intet med købers fremtidige projekt at gøre. Køber og sælger er enige om at handlen ikke er omfattet af moms. Skulle Skat være af en anden opfattelse, er køber og sælger enige om, at den tilbudte købesum er excl. moms, og køber udreder moms. 4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. EL, VAND og VARME: Vand: Offentlig Varme: Fjernvarme ØVRIGE FORHOLD: Der medfølger ingen løsøre eller driftsmateriel. 5. MILJØFORHOLD MILJØFORHOLD, DRIFT: Ifølge oplysning indhentet elektronisk fra webkort.regionsjaelland.dk er der ingen oplysninger om at der på grundstykket har været aktiviteter, som kan være kilde til jordforurening og ejendommen er ifølge de indhentede oplysninger således hverken kortlagt på vidensniveau V1 eller V2. Vedrørende vidensniveau V0 (indledende kortlægning) henvises til Ejendomsdatarapport eller Region Sjælland. Pr. 1. januar 2008 er samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blevet områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. 6. ØKONOMISKE FORHOLD 6.1 KØBESUM ØVRIGE FORHOLD: TILBUD AFGIVES PÅ MEDFØLGENDE TILBUDSBLANKET. 6.2 DRIFTSUDGIFTER BEMÆRKNINGER: Vedr. driftsudgifter henvises til de medfølgende bilag, herunder ejendomsskatter og fællesudgifter. 7. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv Jørgen Klode Nygade 6, 1., Nytorv 4200 Slagelse Tlf Sagsnr. 11S5122 kic - Side 6 af 17

7 8. FOTOS OG KORT Ejendommen Ejendommen Sagsnr. 11S5122 kic - Side 7 af 17

8 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 8 af 17

9 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 9 af 17

10 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 10 af 17

11 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 11 af 17

12 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 12 af 17

13 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 13 af 17

14 Ejendommen Ejendommen Sagsnr. 11S5122 kic - Side 14 af 17

15 Ejendommen Udendørs Sagsnr. 11S5122 kic - Side 15 af 17

16 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 16 af 17

17 Sagsnr. 11S5122 kic - Side 17 af 17

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 Brådevej 15, Bråde 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes i offentligt udbud byggegrund beliggende i Bråde lidt udenfor Nykøbing Sj. Grunden er

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere