Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende budgetforhandlinger 4 12 Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan Status på den regionale uddannelsespulje Kvartalsrapport fra UU 9 15 Integrationspolitikken - midtvejsevaluering, statusrapport og ny handlingsplan Gensidig orientering 14 2

3 10 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forvaltningen indstiller: at dagsordenen godkendes. 3

4 11 Input til indledende budgetforhandlinger Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: besluttede på mødet 22. november 2017 at få sat et punkt vedr. indledende budgetdrøftelser på mødet i maj Rådet får på den baggrund en kort introduktion til status for budgetlægningen for 2019 og kan på den baggrund drøfte eventuelle input til Arbejdsmarkedsudvalgets videre arbejde med Budget Sagsfremstilling I vedlagte bilag gives en kort præsentation for: Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi Basisbudget Budgetlægning Udgifter til forsørgelse & drift (indsats) Handlemuligheder for Arbejdsmarkedsudvalget Politiske ønsker og forslag Eksterne puljemidler til ekstra indsats Kendte udfordringer/ændringer 2019 Ovenstående gennemgås af forvaltningen på mødet sammen med en orientering om drøftelserne fra de indledende drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget fortsætter de indledende budgetdrøftelser på sit kommende møde den 12. juni Økonomi Se bilag Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at drøfter eventuelle input til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. budget Bilag AMU budget

5 12 Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017 Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningen fremlægger en endelig status på opfyldelsen af målsætningerne i Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2017 blev der opstillet en række konkrete målsætninger på de enkelte indsatsområder. I det følgende foretages en opfølgning på, i hvilket omfang målene blev nået. Resultatet viser, at det næsten er lykkedes at opnå den målsatte samarbejdsgrad med de lokale virksomheder. Det er ved målingen vigtigt at være opmærksom på, at der i denne officielle opgørelse af samarbejdsgraden ikke medtages hverken dialoger med virksomhederne eller hjælp til rekruttering. Det er således alene en opgørelse af, hvor mange virksomheder der har samarbejdet med jobcentret omkring en beskæftigelsesrettet ordning som fx virksomhedspraktik eller løntilskud. Niveauet i Rebild er fortsat højere end gennemsnittet for hele landet (30,7 %). Ses der på antallet af virksomheder der er samarbejdet med, er der sket en stigning i forhold til året før. Målet om etablering af mindst 10 voksenlærlingenforløb for borgere i Rebild Kommune lykkedes ikke. Ordningen er et godt redskab i opkvalifcering og bestræbelserne på at sikre virksomhederne den relevante arbejdskraft. I 2018 er ordningen derfor også stadig i fokus, men målsætningen er udvidet til også at medtælle borgere fra andre kommuner. Da opgørelsen over unge på forsørgelse der påbegynder uddannelse blandt andet baserer sig på Ungedatabasen, har det ikke været muligt at en få en opdateret opgørelse for hele 5

6 2017. Ved seneste opgørelse fra april 2017 var status 22,5 %. Tabellen herunder viser udviklingen fra samme periode de to seneste år i forhold til resultaterne for hele året. På den baggrund er der ud fra status i årets første fire måneder grund til at tro, at de 40 % kunne realiseres. Der er en national målsætning om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Målet er, at mindst 25 % skal vælge en EUD direkte efter 9. eller 10. klasse i I Rebild blev der i beskæftigelsesplanen fastsat et ambitiøst mål om, at andelen i 2017 skulle udgøre 27 % Målet blev fastsat på baggrund af 2016 tal, hvor andelen udgjorde 25,9 %. I forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne i 2017 er der imidlertid sket en betydelig tilbagegang fra året forinden. Forvaltningen har ingen entydig forklaring på udviklingen, men ser et behov for at iværsætte initiativer målrettet elever og deres forældre, der kan medvirke til at ændre udviklingen igen. I 2018 er andelen dog steget til 22 %. 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde Det er ikke lykkes at nedbringe andelen af langtidsforsørgede (mindst 3 år på forsørgelse) på kontanthjælp. I løbet af 2017 har der især været fokus på at styrke den tidlige indsats, hvilket også har medvirket til at nedbringe antal kontanthjælpsmodtagere tættest på arbejdsmarkedet. Men der er fortsat behov for at arbejde med gruppen længere fra arbejdsmarkedet, som det netop er tilfældet i projektet "Flere skal med", som først for alvor er kommet gang i starten af I forhold til at sikre en virksomhedsrettet indsats i jobafklarings- og ressouceforløbene er resultaterne blandede. Selvom målet ikke helt blev nået ift. jobafklaring var der alligevel tale om en stigning på 50 % i løbet af Rebild er dermed gået fra at ligge ca. 6 procentpoints lavere end landsgennemsnittet til at ligg 3 procentpoints over. I forhold til ressourceforløbene må konklusionen være, at det nok har været for ambitiøst at nå 35 %. For en stor del af personerne i ressourceforløb, har vurderingen været, at en virksomhedsrettet indsats ikke var den rette indsats, der kunne understøtte progression i sagerne. Rebild ligger desuden på niveau på med hele landet. 6

7 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Målene om selvforsørgelse er taget fra Jobcenter Rebild integrationsprojekt og har vist sig svære at indfri for de nyankomne. Det er dog tydeligt, at der er sket en positiv udvikling. Således var der fra 2016 til 2017 sket stigninger på alle 3 måltal. Særligt kan det bemærkes, at selvforsørgelsesgraden efter 52 uger er steget fra 4,5 % i 2016 til 17,4 % i I forhold til etableringen af IGU forløb har det også vist sig vanskeligt i mange tilfælde. På den baggrund var Rebild medansøger på et frikommuneforsøg omkring lempede regler i ordningen, som desværre blev afvist. Økonomi De positive resultater har medvirket til mindreforbrug på arbejdsmarkedsudvalgets ramme i regnskabsåret Indstilling Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender opgørelsen til orientering i. Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 49: Taget til efterretning. Opgørelsen sendes til orientering til. Forvaltningen indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. Bilag Beskæftigelsesplan

8 13 Status på den regionale uddannelsespulje 2017 Sagsnr: Ø Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: I forbindelse med s behandling af Beskæftigelsesplan 2018, udtrykte rådet et ønske om at følge forbruget af Den Regionale Uddannelsespulje. På den baggrund gives her en kort status på forbruget af puljen i 2017, hvor regnskabet netop er gjort endeligt op. Sagsfremstilling Med Beskæftigelsesreformen blev der oprettet en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud om uddannelse fra første ledighedsdag. Kommunerne kan med midler fra puljen få dækket 80 pct. af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en særlig regional positivliste. De sidste 20 pct. af udgifterne finansieres af kommunerne selv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmelder årligt en ramme for puljen i de enkelte kommuner. I 2017 udgjorde puljen kr. for Rebild Kommune. Dertil kommer en tillægsbevilling på kr. Tillægsbevillingen skyldes at mindreforbruget på landsplan fra 2016 er blevet genudmeldt til anvendelse i perioden oktober 2017 til december I 2017 har Rebild udnyttet puljen fuldt ud og har således hjemtaget kr. Derudover blev der i 2017 anvendt ca kr. yderligere af tillægsbevillingen på kr. 34 ledige har i 2017 deltaget i uddannelser med finansiering fra den regionale uddannelsespulje. De primære uddannelsesområder var kørekort & godstransport (11) og IT kompetencer (8). Pr. medio maj 2018 er der anvendt ca. 50 % af midlerne for 2018, som udgøres af de resterende midler fra tillægsbevillingen samt den udmeldte pulje for 2018 på kr. Økonomi Fremgår af sagsfremstillingen. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at drøfter forbruget af den regionale uddannelsespulje. 8

9 14 Kvartalsrapport fra UU Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget er på deres møder i hhv. april og maj orienteret om resultaterne i kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Rebild Kommune (herefter UU). Rapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. I rapporten gives en status over uddannelses- og øvrige aktiviteter for målgrupperne årige og årige. Kvartalsrapporten fremsendes til orientering og drøftelse i Det lokale Arbejdsmarkedsråd. Sagsfremstilling Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og har i hvert kvartal et specifikt tema. Temaet i denne rapport tager udgangspunkt i de unges aktuelle aktiviteter. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag. Uddrag af de væsentligste resultater fremgår nedenfor. Aktiviteter årige Følgende hovedresultater kan fremhæves: 9 96 % af kommunens i alt unge mellem år er i gang med enten grundskole eller ungdomsuddannelse. Tallet ligger stabilt set i forhold til de seneste kvartalsrapporter og i forhold til 4. kvartal Der har været et mindre fald, fra 7 % til 6 %, i andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse. Derimod er der sket en stigning i forhold til unge der går på gymnasiet, denne andel er steget fra 29 % til 32 %. 3,6 %, svarende til 38 unge, er i midlertidige aktiviteter eller forberedende og udviklende aktiviteter. 5 unge er uden aktivitet, men UU har kontakt til og arbejder med den unge. Dette er en halvering i forhold til 1. kvartal Afbrudte uddannelsesforløb årige Endvidere viser rapporten hvor mange unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse i 4. kvartal Der har været 51 unge der har afbrudt deres ungdomsuddannelse. 31 % af de unge der har afbrudt deres uddannelse, er unge på erhvervsuddannelserne. Alle de unge mellem 15 og 17 år, der har afbrudt deres uddannelse, er i gang med ny aktivitet. Når de årige afbryder uddannelse, er UU forpligtiget til at kontakte forældre og den unge indenfor 5 hverdage. Hensigten er, at der skal udarbejdes en ny uddannelsesplan

10 for, hvorledes den unge, med aktiviteter, kan motiveres til uddannelse. UU Rebild har, i 4. kvartal 2017, haft kontakt til forældre og den unge indenfor tidsfristen. Ligeledes skal tilbud om aktivitet gives inden 30 hverdage. Alle tilbud til de unge i Rebild er afgivet indenfor tidsfristen. Aktiviteter årige I forhold til gruppen af unge mellem 18 og 29 år viser rapporten, at der er en stigning, fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 i andelen af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse. Andelen af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse er steget fra 23 % til 25,8 %. Ligeledes er andelen af unge der har gennemført en uddannelse faldet fra 55,6 % til 51,6 %. Derimod er der en mindre stigning på andelen der er i gang med en ungdomsuddannelse fra 21,4 % til 22,6 %. De aktuelle tal i rapporten er trukket fra UU's database den 13. februar Der har igennem flere år været udfordringer med at kunne trække valid data. Der er udviklet en ny database der blev sat i drift medio Der er dog fortsat udfordringer med at få aktuel valid data. Der skal derfor tages forbehold for dataforsinkelser i forhold til eksempelvis tilbagemeldinger fra uddannelsesinstitutioner. Indstilling til AMU, den 6. marts 2018: Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget: drøfter og tager kvartalsrapport 4, 2017 til efterretning. fremsender kvartalsrapporten til orientering i Uddannelsesrådet Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2018: Godkendt som indstillet Udvalget har opmærksomhed på den store gruppe unge mellem 18 og 29 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i gang med en kendt aktivitet, og vil gerne have nærmere redegørelse om indsats i forhold til denne gruppe. Supplerende sagsfremstilling AMU 10. april 2018: I kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Rebild Kommune, var der i opgørelsen en gruppe unge mellem 18 og 29 år, som ikke havde en registreret ungdomsuddannelse, og som ikke var i gang med en kendt aktivitet. Det er vigtigt at understrege at resultaterne i kvartalsrapporterne udelukkende er en opgørelse i forhold til vejledningsopgaven overfor gruppen af unge mellem 18-29årige. Se evt. bilaget Indholdet af vejledningen efter grundskolen og 10. klasse. Vejledningsopgaven i Rebild kommune er udvidet til, at omfatte unge på op til 30 år mod 25 år som er lovpligtig. Det betyder, at alle unge mellem år har mulighed for at få vejledning. I rapporten for 4. kvartal fremgik det, at der er 557 unge, som UU ikke havde en kendt aktivitet på. Som nævnt ved behandlingen af rapporten på sidste udvalgsmøde, er der 10

11 store dataudfordringer i den nye unge-database STIL. Det betyder at det er ufuldstændige oplysninger UU har til rådighed. I forbindelse med udvalgets ønske om yderligere oplysninger om denne gruppe, har forvaltningen haft kontakt til Styrelsen for IT og Læring, som er ansvarlig for databasen. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke fået oplysninger om, hvornår der vil være valide data til rådighed. For at imødekomme udvalgets ønske, har forvaltningen udført en intern søgning på cprniveau i jobcenterets fagsystem. Med den metode har det været muligt at identificere hvilken forsørgelse ukendt modtager. Der mangler dog fortsat oplysninger om uddannelse mm. Som det fremgår af nedenstående har det været muligt at identificere, hvilken forsørgelse knap 250 unge i ukendt målgruppen modtager. Introduktionsforløb 83 Uddannelseshjælp 48 Integrationsydelse (integrationsprogram) 33 Dagpenge 27 Selvforsørgende (integrationsprogram) 23 Ressourceforløb 17 Fleksjobvisiteret 4 Jobafklaring 4 Ledige selvforsørgende, jobrotation, tilmeldte uden ydelse 5 Sygedagpenge, førtidspension 3 Ukendt 317 Hovedtotal 564 Det betyder, at når de unge har en forsørgelse eller er registret med en sag i jobcenteret modtager de vejledning og indsatss. En del af de resterende unge (317), er unge udenlandske arbejdstagere, eksempelvis unge østeuropæere, der arbejder i landbruget. Disse unge har typisk ikke behov for uddannelsesvejledning. Økonomi De økonomiske konsekvenser af aktiviteterne fremgår af de løbende økonomiopfølgninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter orienteringen. Bilag Kvartalsrapport 4kvt.2017 Udvalg 11

12 15 Integrationspolitikken - midtvejsevaluering, statusrapport og ny handlingsplan Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet har den 13. oktober 2016 godkendt "Handlingsplan for Integrationspolitikken ". Forvaltningen har foretaget en midtvejsevaluering. Der er gjort status på de konkrete handlinger og resultatmål, som er angivet i handlingsplanen. Forslag til ny handlingsplan for perioden er udarbejdet. Det indstilles, at statusrapporten tages til efterretning og at forslag til handlingsplan godkendes. Statusrapporten og handlingsplanen er sendt til politisk behandling i fagudvalgene på nær Udvalget for Teknik og Miljø. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet punktet på sit seneste møde den 15. maj Punktet er endnu ikke afgjort i byrådet. Punktet fremsættes til rådets orientering. Sagsfremstilling Rebild Kommunes Integrationspolitik blev vedtaget af byrådet den 28. april Integrationspolitikken beskriver de overordnede rammer og danner fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen i Rebild Kommune. Politikken beskrives i fire temaer: 12 Modtagelse og bosætning Børn og unge Job og uddannelse Seniorliv Politikken er vedlagt som bilag. Politikken er implementeret med første "Handlingsplan for Integrationspolitikken ". Handlingsplanen beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at sikre, at målene i politikken nås. Forvaltningen har i marts/april 2018 foretaget en midtvejsevaluering. Der er gjort status på de konkrete handlinger og resultatmål, som er angivet i handlingsplanen. "Statusrapport Handlingsplan for Integrationspolitikken" er vedlagt som bilag. Herefter er der foretaget en vurdering af, hvilke konkrete handlinger der skal være styrende for den videre implementering af integrationspolitikken. De enkelte forvaltningsområder samt de frivillige på integrationsområdet har bidraget til at foretage vurderingen. Den lokale integrationspolitik blev vedtaget på baggrund af en oplevet og forventet større flygtningetilstrømning til kommunen. Det kaldte på et behov for at sikre overordnede rammer og et fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen. Status på de konkrete handlinger for politikkens fire temaer viser, at de fleste tiltag er gennemført og implementeret. Enkelte tiltag er delvis implementeret. Implementering af de konkrete handlinger under temaet; Seniorliv er kun foretaget i begrænset omfang, da der ikke har været et aktuelt behov.

13 De udvalgte handlinger i politikken har betydet, at Rebild Kommune er nået et skridt nærmere i at opfylde visionen om, at "alle borgere i Rebild Kommune - uanset etnisk eller kulturel baggrund - indgår i og bidrager som sunde og aktive medborgere til det fælles samfund med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier". Det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes målrettet, og at Rebild Kommune er godt på vej til at indfri politikkens mål for alle fire temaer. Blandt andet er modtagelsen af flygtninge blevet systematiseret således, at det sikres, at alle har et godt afsæt for at leve op til visionen. Ligeså er samarbejdet på tværs af forvaltningsområderne og særligt med de frivillige organiseret. Der er et stærkt og tæt samarbejde om de opstillede mål. Det ses også, at flere opnår selvforsørgelse, og for børnene er der sat fokus på modtageklasserne samt på sprogvurdering og -stimulering. For at nå helt i mål, er der dog behov for nogle få nye konkrete handlinger. Desuden er der behov for at fastholde enkelte eksisterende handlinger fra første handlingsplan, som enten er delvis implementeret, eller som ikke har været i spil, da der endnu ikke har været behov. De konkrete handlinger, som er gennemført og implementeret medtages ikke i den nye handlingsplan. Forslag til "Handlingsplan for Integrationspolitikken " er vedlagt som bilag. Der foretages en årlig status på de konkrete handlinger, som er angivet i "Handlingsplan for Integrationspolitikken ". Slutevaluering foretages i Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: At tage "Statusrapport Handlingsplan for Integrationspolitikken" til efterretning. At godkende forslag til "Handlingsplan for Integrationspolitikken ". Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 46: Indstilles godkendt. Økonomi Ressourcemæssige og eventuelle udgifter til gennemførelse af de konkrete tiltag afholdes inden for fagudvalgenes egne rammer. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet drøfter orienteringen. Bilag Integrationspolitik for Rebild Kommune _marts2016 Statusrapport Handlingsplan for Integrationspolitikken Handlingsplan for Integrationspolitikken

14 16 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det lokale Arbejdsmarkedsråd Rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering. Sagsfremstilling Fast punkt på dagsorden, hvor rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Jobcentret orienterer om ugens tal (bilag vedlagt) Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at rådet giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Bilag Ugens tal

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde

Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a b Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Jobcentret vil fortsætte

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 1 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en kvalitetsrapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne indeholder de samme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag: Opfølgning på mål 1. I 2016 er 50 unge skiftet målgruppe fra aktivitetsparate unge.

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag: Opfølgning på mål 1. I 2016 er 50 unge skiftet målgruppe fra aktivitetsparate unge. Beskæftigelsesplan 26 Bilag: Opfølgning på mål Nr. Mål Afrapportering: Unge a Arbejdsmarkedsafdelingen vil undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Arbejdsmarkedsafdelingen laver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Referat Mødelokale K8, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 16:00 Fraværende: Peter Pilgaard Lars Lerup deltog ikke under behandlingen af punkt 7-8-9-10-11 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Udvikling i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars Møde slut: - Fraværende: Susanne Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 12 Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 2018 ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING.. 3 AFSNIT 2 - STATUS FOR

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 efterskole engagement erhvervsuddannelse ung lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 01. marts 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O)

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere