Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden

2 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads, ansættelse af hjælper mm Jobfunktion og forpligtelser mm Godt at vide Ved overgang til anden hjælp eller ved flytning til ny kommune Links for yderligere information:

3 Indledning Denne håndbog er afgrænset til at omhandle Ringsted Kommunes retningslinjer for personlige hjælpeordninger efter Servicelovens 95 og 96, til borgere der har et omfattende behov for hjælp, som forudsætter en ganske særlig form for støtte, hvor det er nødvendigt med et tæt og særligt kendskab til borgeren. Håndbogen skal betragtes som vejledende. Lovgrundlag og personkreds Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelse og sammensatte hjælpebehov. Borgers selvbestemmelse er et nøgleord for BPA-ordningen, fordi den bygger på den enkelte borgers individuelle hjælpebehov og personlige ønsker om at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv, trods et massivt hjælpebehov. Lov om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) trådte i kraft 1. januar Servicelovens 95 Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der 2

4 herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 5. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Bemærkning til stk. 3: Socialudvalget har senest på møde, den besluttet, at målgruppen for borgerstyret personlig assistance fortsat er borgere med massive og sammensatte hjælpebehov. Beslutningen er ensbetydende med, at stk. 3 ikke bringes i anvendelse i Ringsted Kommune. Bemærkning til 96 generelt: Hjælp efter 96 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, f.eks. praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje i det omfang, at borgeren ønsker det. 3

5 Personkredsen BPA-ordningen henvender sig til personer, der har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes efter reglerne om hjælp efter andre i Serviceloven. Det er en forudsætning for tildeling af hjælp efter 95 og 96, at du er fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse) har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et massivt behov for pleje, ledsagelse og evt. overvågning har massive og sammensatte hjælpebehov Arbejdsgiver eller leder BPA-ordninger kan etableres på flere måder. Der er som minimum krav om, at du skal kunne fungere som arbejdsleder for ordningen. Hvis du ønsker det, så kan du selv være arbejdsgiver for ordningen, men du har også mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en pårørende, en forening eller et privat firma. Hvis du er bevilget en BPA jævnfør Servicelovens 95 stk.3, kan en pårørende vælge at varetage arbejdsleder og arbejdsgiverrollen. Lovkrav til arbejdsleder Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler(mus) Lovkrav til arbejdsgiver Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP Gennemførsel af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger 4

6 Oversigt over valgmuligheder Borgeren/ Tilskudsmodtageren ( 95, stk. 3) er selv arbejdsgiver og varetager selv lønadministration Borgeren/ Tilskudsmodtageren ( 95, stk. 3) er selv arbejdsgiver, men lader kommunalbestyrel sen stå for lønadministration Borgeren/ Tilskudsmodtageren ( 95, stk. 3) er selv arbejdsgiver, men lader en privat virksomhed/ forening stå for lønadministration Tilskud er overført til en nærtstående, der selv varetager lønadministration Tilskud er overført til en nærtstående, der lader kommunalbestyrelsen stå for lønadministration Tilskud er overført til en nærtstående, der lader en privat virksomhed/foreni ng stå for lønadministration Tilskud overføres til privat virksomhed eller forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven Bevilling Hvad er budgettet for bevillingen I den fremsendte skriftlige afgørelse fremgår det, hvad du som borger er bevilget jf. 95/ 96. Nedenstående afsnit er en uddybende beskrivelse af de enkelte punkter i bevillingen. Bevilling - og dermed det samlede bevilgede tilskud til ansættelse af hjælpere - dækker både over et udbetalt tilskud og over udgifter der dækkes efter regning. Tilskuddet udbetales månedsvis forud. 5

7 Udbetalt tilskud Det udbetalte tilskud til ansættelse af hjælpere til BPA indeholder dækning for følgende: timebestemte tillæg arbejdsmarkedspension anciennitet feriepenge, feriegodtgørelse og ferie efter ferieloven 8 dages ferie (gælder kun for 96) Timer til oplæring, MUS og personalemøder Indirekte og direkte udgifter forbundet med ansættelse af hjælpere i og udenfor hjemmet ATP samt andre lovpligtige bidrag herunder G-dage Dette er både gældende for BPA-ordninger efter Servicelovens 95 og for 96. Udgifter dækket efter regning I udmålingen af det udbetalte tilskud til en BPA-hjælperordning er der ikke medregnet udgifter til: Løn under sygdom Barnets 1. og 2. sygedag Forsikringer Barselfond Kurser Disse udgifter dækkes efter særskilt regning jfr. bekendtgørelsens 4 stk. 2. Antal ugentlige timer der gives løntilskud til Det vil fremgå af bevillingen hvor mange timers hjælp, der ydes løntilskud til. Det er til disse timer du eller din arbejdsgiver skal ansætte hjælpere. Bevilling af ferieophold, weekend- ophold, kurser mv. (kun 96) Der er i rammen udmålt 8 døgns ferie i henhold til beslutning truffet af Ringsted Kommune. Det er hjælpernes løn under ferien, som bevillingen dækker. Har du en bevilling på 24 timer i døgnet og skal have hjælpere med på ferie, så skal du minimum have 2 hjælpere med. 6

8 Ringsted Kommune har besluttet at hovedreglen for aflønning i disse situationer er: Hjælper 1 kan aflønnes med 16 arbejdstimer og 8 rådighedstimer Hjælper 2 kan aflønnes med 8 arbejdstimer og 16 rådighedstimer pr. døgn. Feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2009 vedr. ydelser under midlertidige ophold i udlandet 3 og 4. Kommunalbestyrelsen skal, særligt til borgere, som ikke modtager døgnhjælp, i forbindelse med den samlede udmåling af hjælpebehovet vurdere, om der kan være behov for at udmåle en årlig pulje til f.eks. weekend- ophold, kurser mv., hvor der kan være behov for ekstra hjælpetimer, det vil sige i dialog med borger og dennes angivelse af behov, kan der udmåles rådighedstimer for den resterende del af døgnet, som supplement til den løbende bevilling. Det er Region Sjælland som er ansvarlig i forhold til hvorvidt borgere med respirationshjælp kan medbringe hjælpen ved midlertidigt ophold i udlandet. Personalemøder. MUS og oplæring af nye hjælpere Ringsted Kommune udmåler som udgangspunkt 7,5 time årligt pr. fastansat hjælper til afholdelse af personalemøder, Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) samt oplæring af nye hjælpere. Dækning af hjælperrelaterede udgifter ( 96) Som udgangspunkt skal du ikke have udgifter i forbindelse med, at du har en BPA-ordning. Her tænkes på de udgifter, der er ved at have en hjælper i hjemmet. Det kan fx være forbrug af ekstra håndsæbe, kaffe, toiletpapir mm. Dækning af særlige omkostninger til lønadministration Er du selv eller en nærtstående arbejdsgiver for hjælperne, dækkes nødvendige omkostninger ved lønadministration og herunder lønudbetaling, indbetaling af skat, ATP m.v. med mindre du eller den nærtstående vælger at lade kommunalbestyrelsen varetage lønudbetaling m.v. efter servicelovens 95, stk. 5, og 96, stk. 4. 7

9 Ved valg af firma som arbejdsgiver, dækkes de administrative udgifter firmaet har til varetagelse af arbejdsgiverrollen. Udgifterne fastsættes administrativt med udgangspunkt i bevilgede driftstimer. Dette gælder dog ikke, hvis du eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver. Såfremt du har valgt forening/privat firma som arbejdsgiver skal der udarbejdes en kontrakt med fordeling af rolle af arbejdsgiver og arbejdsleder opgaver. Kopi af kontrakt skal tilgå kommunen. Dækning af lovpligtige forsikringer Arbejdsskadestyrelsen har udtalt, at en arbejdsgiver har forsikringspligt i henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven, når vedkommende selv ansætter private hjælpere. Du skal derfor som arbejdsgiver sørge for, at de ansatte er tilstrækkeligt dækket af forsikring, f.eks. i tilfælde af arbejdsskade og under ophold i udlandet. Du skal som arbejdsgiver for dine hjælpere registreres som virksomhed med et Centralt Virksomhedsregister-nummer (CVR) hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR-nummer og du kan rekvirere blanketten hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks , København C Du kan også søge elektronisk via Du skal tegne følgende forsikringer Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte og som dækker de ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet. Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder Rejseforsikring, kan i nogle tilfælde kan tegnes som et tillæg til arbejdsskadeforsikringen. Hvis ikke, må rejseforsikring tegnes særskilt. Arbejdsgiveren opfylder desuden sin sikringspligt ved at tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for så vidt angår erhvervssygdomme. Hjælpere, som er med på ferierejser, er på arbejde en del af tiden, og skal derfor være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Da der også er fritimer skal der tegnes en erhvervsrejseforsikring, før hjælperen er dækket. 8

10 Udgiften til forsikringerne dækkes af kommunen. Ved ferieophold i udlandet skal du tegne en særlig rejseforsikring for de hjælpere du har med. Hjælperen er ikke dækket af sit eget sygesikringskort, når han/hun er på arbejde hos dig. Bistands- og plejetillæg Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 og er du tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder det som hovedregel i Ringsted Kommune at: Hvis din BPA jf. 96 dækker 24 timer i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg, da du ellers ville være dobbeltkompenseret. Hvis din hjælpeordning dækker mindre end 24 timer vil der blive fastsat en egenbetaling ud fra en individuel vurdering af forholdet mellem bevilling af timer til hjælp og dit behov for dækning af udgifter herudover. Budget Dit udbetalte tilskud fremgår af budgettet i din bevilling. Budgettet skal udfærdiges i henhold til bekendtgørelsen vedrørende tilskud i BPA og indeholder lønudgifter til dine hjælpere, omkostninger til arbejdsgiveropgaver hvis du har valgt et firma eller forening som arbejdsgiver samt tilskud til direkte og indirekte udgifter afledt af ansættelse af dine hjælpere. Opfølgning, regnskab og tilsyn Bevilling af tilskud via Servicelovens 95 og 96 skal minimum følges op 1 gang årligt eller ved ændringer i behovet for hjælp. Der følges op på om arbejdsgiver og arbejdsleder opfylder de krav loven stiller. Selve opfølgningen på dit behov for hjælp i det daglige vil som oftest foregå ved et besøg i dit hjem. Der vil derudover blive fulgt op administrativt på det udmålte budget. 9

11 Ved valg af firma eller forening som arbejdsgiver er firmaet eller foreningen ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet. Hvis du selv er arbejdsgiver og selv står for lønudbetalingen, så er du selv ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet. Hvis du eller nærtstående selv er arbejdsgiver og har valgt Ringsted Kommune til lønadministration, er det Ringsted Kommune, der er ansvarlig for udarbejdelsen af lønregnskabet. Regnskabet skal indeholde en opgørelse af det udbetalte tilskud samt udmålte og forbrugte timer. Budget og regnskab skal være sammenlignelige. Samlet årsregnskabet skal tilgå Ringsted Kommune senest 1. april. Når der ved gennemgang af regnskabet ses at være ubrugte midler eller midler der ikke er anvendt til de formål der fremgår af din bevilling, skal disse i henhold til bekendtgørelsen vedrørende tilskud til BPA 16 stk. 1 tilbagebetales. Ved misligholdelse af ordningen eller øvrige forhold der taler imod at forlænge bevillingen, vil der blive taget initiativ til en fornuftig overgang til anden hjælp og der vil blive udfærdiget handleplan i henhold til Servicelovens 141. Der føres tilsyn og opfølgning med den samlede BPA-ordning en gang om året. Når du får bevilget din BPA-ordning, sker der opfølgning allerede efter 3-6 måneder. Det skal bl.a. løbende vurderes om: Du fortsat får den hjælp, du skal have Du fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælpen Du fortsat kan fungere som arbejdsleder Du fortsat kan tilrettelægge arbejdet, og hjælperne udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde Der er hyppige hjælperskift, og om du for eksempel har brug for kurser i rollen som arbejdsgiver Tilsynet foregår ved, at du og din sagsbehandler drøfter din BPA-ordning, og hvordan du oplever det, at have en BPA-ordning i det hele taget. Under tilsynet vil sagsbehandleren også se på, om du foretager arbejdspladsvurdering (APV) og afholder medarbejderudviklingssamtaler. Hvis din lidelse er fremadskridende, og dit hjælpebehov ændrer sig, kan der være behov for hyppigere opfølgning. Din bevilling kan dog altid revurderes. Du kan til enhver tid tage kontakt til din sagsbehandler, hvis du har behov for en revurdering af dit hjælpebehov før den aftalte tid. Årsagen til revurderingen kan være, at du måske er blevet dårligere og har behov for mere hjælp. Modsat kan du også have opnået en bedre funktionsevne, hvor du har behov for mindre hjælp. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til andre, er det fortsat din sagsbehandler, som skal sikre, at din bevilling dækker dit behov. 10

12 Arbejdsplads, ansættelse af hjælper mm. Dit hjem er en arbejdsplads Dette afsnit vil beskrive, hvad du som borger skal have fokus på i forhold til det daglige arbejde i dit hjem. Hvis du har valgt selv at være arbejdsgiver, skal du have fokus på de opgaver der beskrives at ligge hos arbejdsgiveren. Hvis du derimod har valgt at overlade arbejdsgiveransvaret til en forening, et firma eller en pårørende, skal du have fokus på de steder hvor arbejdslederens ansvarsområder beskrives. Ansættelse af hjælpere Når du har en ledig hjælperstilling, anbefales du at opslå stillingen på Jobnet er den offentlige arbejdsformidlings jobportal og er gratis at benytte. Før du indrykker stillingsannoncen, er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om dine forventninger og krav til din kommende hjælper. Det kan eksempelvis være: Hvilke formelle kvalifikationer skal din hjælper have? Er det nødvendigt med kørekort m.v.? Hvilke personlige kvalifikationer og egenskaber skal din hjælper have? Herunder bør du også overveje din hjælpers køn og alder Hvilket erfaringsgrundlag skal din hjælper have? Ønsker du en erfaren hjælper, eller en uerfaren hjælper, som du selv kan oplære? Hvordan skal din hjælpers fysiske og psykiske form være? Skal hjælperen koncentrere sig om sine opgaver uden at involvere dig i sit eget liv og eventuelle problemer? Ønsker du en ryger eller ikke-ryger? Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i ind- og/eller udland? Stillingsopslaget Stillingsopslaget skal tiltrække relevante ansøgere. Det er derfor en god idé at bruge lidt tid på at overveje indhold, formulering og opstilling af opslaget. Opslaget kan blandt andet indeholde følgende: dit navn (du kan også vælge at være anonym) arbejdsstedet (din bopæl eller by) gennemsnitligt antal arbejdstimer pr. uge stillingens indhold 11

13 kvalifikationskrav til ansøger, herunder evt. særlige kvalifikationer dokumentationskrav (cv, arbejdsgiverudtalelser, uddannelsesbeviser mv.) oplysning om løn- og ansættelsesvilkår oplysning om ansøgningsfrist oplysning om den adresse, som ansøgningen skal sendes til fremvisning af straffeattest Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som enhver anden arbejdsgiver skal overholde Ligestillingsloven. Du må for eksempel ikke stille krav om, at ansøger skal have en bestemt alder eller køn, eller være studerende. Du må dog godt stille specifikke krav, hvis de er nødvendige for at ansøgeren vil kunne bestride stillingen. Eksempelvis kan det være nødvendigt at ansætte en kvindelig hjælper, hvis du selv er kvinde og skal bruge hjælperen til at assistere dig i svømmehallens omklædningsrum. Ansættelsessamtalen Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er væsentlige vilkår, om arbejdstider og om løn og ansættelsesvilkår. Et væsentligt vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob og som hjælperen skal vide og være indforstået med. Du skal desuden oplyse om, hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Du har i en ansættelsessituation endvidere ret til at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må dog ikke spørge konkret, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. De hjælpere, du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads. Derfor har du under ansættelsessamtalen ret til at spørge, om en ansøger er tidligere straffet. Du har også ret til at bede ansøgeren om at fremvise en privat straffeattest, før du beslutter dig for eventuel ansættelse af vedkommende. Kommunen anbefaler principielt, at du altid beder om en sådan. Ansøgere kan gratis få udstedt en privat straffeattest til dit brug på deres lokale politistation. 12

14 Du afgør selv, om du vil kunne acceptere en ansøgers eventuelle straffeforhold. Når du har fundet en hjælper Straks ved ansættelsen skal arbejdsgiver udfylde en ansættelseskontrakt og fremsende den til arbejdsleder. Hjælperen har krav på at få sin ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsen. Hvis du eller din valgte arbejdsgiver ikke overholder denne frist, kan din hjælper kræve erstatning. Du skal sørge for at ansættelseskontrakten indeholder følgende punkter Navn og adresse på arbejdsgiver og hjælper Arbejdsstedets beliggenhed Stillingsbetegnelse (personlig hjælper) Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesperiode ved tidsbegrænset ansættelse Særlige vilkår Forsikring Opsigelsesvarsler Gældende lønindplacering, tillæg og pensionsbidrag Normal daglig eller gennemsnitlig ugentlig/ månedlig arbejdstid Lønnens udbetalingsterminer Arbejdet er ikke overenskomstdækket Er du selv arbejdsgiver, har du pligt til at opbevare ansættelseskontrakten frem til ophør af ansættelsesforholdet. Du skal være opmærksom på følgende i forhold til ansættelse af hjælpere Du må ikke ansætte hjælpere under 18 år Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikke-bevilligede hjælpertimer, lønsatser, personalegoder etc. Når en hjælper holder ferie med optjent feriegodtgørelse fra sit faste job hos dig, må vedkommende ikke optjene løn hos dig i samme periode. En hjælper må maksimalt arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen, beregnet over 4 måneder, jf. Arbejdstidsdirektivets loft over tilladt antal arbejdstimer. Ferie og orlov indgår ikke i beregningen. 13

15 Jobfunktion og forpligtelser mm. Hjælperens jobfunktioner og forpligtelser Opgaverne for hjælperen varierer alt efter den enkelte borgers funktionsnedsættelse, ønsker og behov for hjælp. Der kan derfor ikke peges på specifikke krav til kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne varetage jobbet og der tages udgangspunkt i, at hjælperen er ufaglært. Hjælperordningen er anderledes end det, man traditionelt ser på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at en række specielle forhold gør sig gældende: Hjælperen skal respektere, at arbejdspladsen er et privat hjem Hjælperen skal udføre mange forskelligartede opgaver, hvoraf nogle af dem er af meget personlig karakter Der stilles store krav til begge parter med hensyn til tavshedspligt, fleksibilitet og rummelighed. Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk hjælp, personlig pleje, hjælp ved påklædning, madlavning, spisning samt ledsagelse og eventuelt kørsel af din bil, hvor kørekort vil være er en forudsætning for ansættelsen. Tavshedspligt Dine hjælpere er underlagt tavshedspligt i henhold til Straffelovens 152 og 152 a. Tavshedspligten træder i kraft med hjælperens underskrift på ansættelseskontrakten og ophører ikke ved hjælperens fratrædelse. Som udgangspunkt må dine hjælpere kun fortælle, at de er ansat hos dig som personlige hjælpere, og helt overordnet, hvilke typer opgaver, de løser. Tavshedspligten omhandler de fortrolige oplysninger om dig og dine forhold, som dine hjælpere får kendskab til via deres ansættelse hos dig. Det drejer sig om oplysninger om: dit private liv, helbred, medicin, økonomi, politiske overbevisning, seksualitet andre personlige oplysninger om dig, din familie og dine venner oplysninger om dit eventuelle erhvervs- eller foreningsarbejde Det er vigtigt, at du taler med dine hjælpere om deres tavshedspligt, så de ved, hvilke oplysninger om dig, de kan videregive, og hvilke, de absolut ikke kan videregive. Du bør ligeledes selv som arbejdsgiver/arbejdsleder være yderst påpasselig med ikke at videregive fortrolige og personlige oplysninger om dine hjælpere. 14

16 Daglig tilrettelæggelse af arbejdet Som arbejdsgiver/arbejdsleder har du ansvaret for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning og udarbejdelse af vagtplaner, varsling af ferie samt afholdelse af personalemøder og MUS. Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner, hjælperen skal udføre. Du skal sørge for at hjælperen ved, hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Du skal udarbejde en løbende vagtplan for det daglige arbejde, således at hjælperen sættes i stand til at kunne tilrettelægge sin egen arbejdstid og fritid. Det anbefales, at hjælperne kender deres vagtplan minimum 3 uger frem i tiden. Opsigelse eller bortvisning I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. En opsigelse skal altid være saglig og velbegrundet. Er du utilfreds med en hjælpers arbejdsindsats eller adfærd, bør du altid afholde en tjenstlig samtale, før du overvejer at afskedige vedkommende. Opsigelsen skal altid begrundes tydeligt og foreligge skriftligt. Typiske årsager til opsigelse er eksempelvis; arbejdsopgaverne eller arbejdsplanen skal omlægges opfølgning på din bevilling vil medføre reduktion i det bevilgede timetal hjælperen kan ikke udføre arbejdsopgaverne til din tilfredshed samarbejdsvanskeligheder hyppig og/eller langvarig sygdom Forud for en opsigelse skal du forsøge at klare uoverensstemmelsen med hjælperen gennem samtaler eller præcisering af forventninger til arbejdets udførelse. Det er en forudsætning i en eventuel afskedigelsessituation, at du har skriftlig dokumentation for afholdte samtaler og indgåede aftaler. Det er derfor en god regel, at du altid straks efter en samtale skriver et kort resumé af samtaleforløbet og de konkrete ting, du har påtalt overfor den pågældende. Du og din hjælper bør begge underskrive dette. I ganske særlige tilfælde, hvor en hjælper udviser grov forsømmelighed, kan 15

17 du vælge at bortvise hjælperen uden varsel. Dette bør kun ske i yderst sjældne tilfælde, for eksempel ved bevisligt tyveri fra arbejdspladsen (i så fald skal der også ske politianmeldelse). Gyldigheden af opsigelsen/bortvisningen afhænger af en eventuel efterfølgende retsafgørelse, hvis hjælperen beslutter at rejse sag imod dig. Hvis du er arbejdsleder, skal du kontakte din arbejdsgiver, f.eks. et firma eller forening, for rådgivning i forhold til det specifikke tilfælde. Arbejdsgiver har ansvaret for at arbejdsforholdet afsluttes en korrekt og ordentlig måde. Hvis du både er arbejdsgiver og arbejdsleder, vil vi anbefale at du kontakter din sagsbehandler for rådgivning og vejledning i det specifikke tilfælde. Arbejdsmiljø En arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder også for BPA-ordninger jf. Servicelovens 95 og 96. Der er dog forskel på omfanget af dette ansvar i forhold til, om det er dig, der er arbejdsgiver eller om det er en forening eller et firma. Når du er arbejdsgiver Dine forpligtelser som arbejdsgiver i forhold til Arbejdsmiljøloven er opdelt i to former for hjælperopgaver: Opgaver der normalt udføres i et privat hjem, såsom rengøring, madlavning og snerydning er ikke omfattet af hele Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljølovens regler om daglig hviletid, ugentligt fridøgn og udarbejdelse af APV (Arbejdsplads Vurdering) gælder således ikke for denne form for arbejde. Du har som arbejdsgiver dog stadig et ansvar for at arbejdsmiljølovens regler om arbejdets udførelse, anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v. er opfyldt i forhold til hjælperne. Dette betyder at disse konkrete opgaver er omfattet af pligten til at arbejdsgiver udarbejder APV (APV skal udarbejdes mindst hvert 3.år) og at reglerne om arbejdstid og arbejdsstedets indretning overholdes. Til løsning af arbejdsmiljøproblemer kan konsulent anvendes liste over godkendte konsulenter findes på Når forening eller firma er arbejdsgiver Når du har valgt at overdrage arbejdsgiverforpligtelsen til et firma eller en 16

18 forening, så har arbejdsgiver pligt til at sørge for at alle dele af Arbejdsmiljøloven overholdes. En undtagelse til denne regel kan dog være, hvis det reelt er dig, der instruerer dine hjælpere i sikring af de korrekte arbejdsmiljøforhold. Generelle anbefalinger Uanset om du selv er arbejdsgiver eller om du har overdraget dette til et firma eller en forening, kommer her et par overordnede anbefalinger. Du skal altid sørge for: At arbejdsforholdene for dine hjælpere er forsvarlige At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes At hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang At en sammenhængende vagt for en hjælper som udgangspunkt max. er på 24 timer At eventuelle arbejdsulykker anmeldes Grunden til dette er et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt hensyn til hjælperne, samt sikre at opgaverne kan løses forsvarligt i forhold til dig som bruger. Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsen har udgivet en branchevejledning om hjælpernes arbejdsmiljø. I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente vedr. arbejdsmiljø, hvad du skal gøre i forskellige situationer, og hvordan du anmelder en arbejdsulykke. Du finder branchevejledningen, samt anden relevant information, på under Arbejdsmiljø. 17

19 Godt at vide Hvad gør jeg i forhold til: Dette afsnit er tænkt som en lille manual til borger, hjælper eller en eventuel arbejdsgiver i, hvad man hver især er ansvarlig for i forhold til specifikke emner. Hjælperens løn- og ansættelsesvilkår Uanset om du har valgt selv at være arbejdsgiver og har valgt lønadministration via Ringsted Kommune, eller du har valgt et firma eller en forening som ansætter efter andre vilkår, kan der kun disponeres indenfor det udmålte budget. Vilkårene er udfærdiget i henhold til Vejledning om Borgerstyret Assistance punkt 71: Det er ikke et krav, at kommunalbestyrelsen skal tage udgangspunkt i én bestemt overenskomst ved udmålingen. Det af kommunalbestyrelsen valgte udgangspunkt for udmålingen bør dog anvendes ved beregningen af alle de krævede elementer i udmålingen til løn mv. Lønudbetaling Hvis du har valgt selv at være arbejdsgiver og har valgt lønadministration via Ringsted Kommune, så gælder at Ringsted Kommunes lønkontor udbetaler hjælpernes løn og indbetaler A-skat, ATP m.v. senest sidste bankdag i hver måned. Hvis du har valgt et firma eller forening som arbejdsgiver, overfører kommunen tilskuddet månedsvis forud til enten dig eller firmaet eller foreningens konto, som efterfølgende sørger for udbetaling af hjælpernes løn. Overførsel sker kun såfremt der foreligger fuldmagt fra dig, som har bevillingen. Er du arbejdsleder, skal du: Underskrive og videregive timesedler til arbejdsgiver. Er du arbejdsgiver, skal du: Kontrollere timesedler og indberette i forhold til lønudbetaling. Min situation er ændret I henhold til Retssikkerhedslovens 11 stk.2, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den hjælp, du modtager. 18

20 Det kan eksempelvis dreje sig om ændringer i din helbredstilstand, flytning eller lignende. Hvis du undlader at oplyse dette til Ringsted Kommune, kan det besluttes at kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis du mod bedre vidende har undladt at give oplysninger eller har modtaget hjælpen uberettiget. Hvis du på bevillingstidspunktet var enlig og senere indgår samlivsforhold eller ægteskab, kan din ægtefælle eller samlever ikke pålægges at udføre udvidede pleje-, overvågnings- og ledsagefunktioner i relation til din BPA-ordning, men der kan ske ændringer i udmålingen af støtte til praktisk hjælp. Hvis betingelserne ikke længere er opfyldt Hvis din situation ændres og kommunen ikke længere vurderer, at du opfylder betingelserne for bevilling af BPA, kan det blive nødvendigt at frakende dig ordningen. Dette kan eksempelvis ske hvis din helbredssituation ændres, så du ikke længere magter at fungere som arbejdsleder eller hvis dit generelle hjælpebehov nedsættes. Det kan også ske, hvis du flytter i plejebolig eller på døgninstitution. Hvis du ikke ønsker BPA længere Hvis du ikke længere ønsker at fungere som arbejdsleder for dine hjælpere og have det ansvar der deraf medfølger, kan du vælge selv at opsige din BPAordning. For at få den bedst mulige afvikling af en BPA-ordning, anbefales du at varsle dette 3 måneder før ophør. Dette sker både af hensyn til kommunens planlægning, samt dine hjælperes ansættelsesforhold og eventuelt aftale med arbejdsgiver. Hvis du skal indlægges til behandling Under en længerevarende indlæggelse (som hovedregel mere end 1 uge) på et offentligt sygehus, er det sygehuset der skal varetage patientens pleje mm. jf. Sundhedsloven 74 og 79. I så god tid som muligt, bør du orientere hjælperne om en kommende sygehusindlæggelse, så de har mulighed for at tilrettelægge deres hverdag eller eventuelt afvikle ferie i samme periode. Hvis du kun vil være arbejdsleder Hvis du aktuelt er arbejdsgiver for dine hjælpere og ikke længere ønsker at have det ansvar der medfølger, så kan du vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller et privat firma. 19

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Håndbog. Vedr. personlig hjælperordning. Servicelovens 96

Håndbog. Vedr. personlig hjælperordning. Servicelovens 96 Håndbog Vedr. personlig hjælperordning Servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Hvilke betingelser skal være til stede for at få en hjælperordning? 5 Personkredsen 6 Hjælp døgnet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere