Borgerstyret Personlig Assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget Personkredsen eller -leder 6 Afsnit 3.0 Hvad er rammen for min bevilling? Antal ugentlige timer der gives løntilskud til Bevilling til ferieophold (Kun 96) Personalemøder, MUS og oplæring af nye hjælpere Dækning af hjælperrelaterede udgifter ( 96) Dækning af særlige omkostninger til lønadministration Dækning af lovpligtige forsikringer Bistands- og plejetillæg Budget Opfølgning og tilsyn 9 Afsnit 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads Ansættelse af hjælpere Handicaphjælperens jobfunktioner og forpligtelser Daglig tilrettelæggelse af arbejdet Opsigelse eller bortvisning Arbejdsmiljø 13 Afsnit 5.0 Hvad gør jeg i forhold til: ens løn- og ansættelsesvilkår Lønudbetaling Min situation er ændret Jeg skal indlægges til behandling Jeg vil kun være arbejdsleder Hjælp til erhversarbejde Jeg skal på ferie Ferie for hjælper Arbejdstid for hjælper Arbejdsredskaber til hjælper eller borger Tjeneste på søn- og helligdage for hjælper og sygdom Længerevarende sygdom hos hjælper s barns 1. og 2. sygedag Forhold under barsel og adoption for hjælper Opsigelsesbestemmelser G-dage til hjælper Pension til hjælper Ved overgang til anden hjælp eller ved flytning til ny kommune 20 Afsnit 6.0 Praktisk info til arbejdsgiver Tilgangsseddel 22 2

3 6.2 Ansættelseskontrakten Lønindberetning Sygemelding og raskmelding Afskedigelse af hjælpere Når handicaphjælperen fratræder efter eget ønske Din lønsagsbehandler 24 Afsnit 7.0 Yderligere relevant info Lovstof og afgørelser Relevante links og litteratur 25 Slagelse Kommunes kontaktpersoner 26 Dokumentation for modtaget vejledning (kopi til borger) 27 Bilag 1 28 Ansættelsesvilkår for 95/ 96 i Slagelse Kommune 28 3

4 Afsnit 1.0 Indledning Serviceloven indeholder en række bestemmelser om hjælp til borgere med nedsat funktionsevne. Denne håndbog er afgrænset til at omhandle Slagelse Kommunes retningslinjer for personlige hjælpeordninger efter Servicelovens 95 og 96, til borgere der har et omfattende behov for hjælp, som forudsætter en ganske særlig form for støtte, hvor det er nødvendigt med et tæt og særligt kendskab til borgeren. Håndbogen skal betragtes som en foreløbig udgave og er under løbende tilretning. Visitation og administration af hjælpeordningerne foretages af Center for Handicap og Socialpsykiatri og Center for Ældre. 4

5 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en hjælpeordning, der skal sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel hjælp til personer med omfattende funktionsnedsættelse og sammensatte hjælpebehov. Brugerens selvbestemmelse er et nøgleord for BPA-ordningen, fordi den bygger på den enkelte brugers individuelle hjælpebehov og personlige ønsker om at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv, trods et massivt hjælpebehov. Lov om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) trådte i kraft 1. januar Servicelovens 95: Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en fo rening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Servicelovens 96: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistanc e. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødve ndigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. 5

6 2.1 Personkredsen BPA-ordningen henvender sig til personer, der har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes efter reglerne om hjælp efter 83 og 97 i Serviceloven. Det er en forudsætning for tildeling af hjælp efter 95 og 96, at du er fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse) har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse har massive og sammensatte hjælpebehov har brug for hjælp i hjemmet ( 95) eller udenfor hjemmet ( 96) 2.2 eller -leder BPA-ordninger kan etableres på flere måder. Der er som minimum krav om, at borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for ordningen. Hvis borgeren ønsker det, så kan man selv være arbejdsgiver for ordningen, men man har også mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en pårørende, en forening eller et privat firma. Hvis man er bevilget en BPA jævnfør Servicelovens 95 stk.3, kan en pårørende vælge at varetage arbejdsleder og arbejdsgiverrollen og kun i disse ordninger kan der efter en individuel vurdering bevilges aflastning. Lovkrav til arbejdsleder Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler(mus) Lovkrav til arbejdsgiver Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP Gennemførsel af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Borgeren/ Borgeren/ Borgeren/ Tilskud overføres til privat tilskudsmodtageren tilskudsmodtageren tilskudsmodtageren virksomhed eller forening, ( 95, stk.3) er selv ( 95,stk. 3) er selv ( 95, stk. 3) er selv der varetager hele arbejdsgiver og arbejdsgiver, men lader arbejdsgiver, men lader arbejdsgiveropgaven varetager selv kommunalbestyrelsen en privat virksomhed/ lønadministration stå for forening stå for lønadministration lønadministrationen Tilskud er overført Tilskud er overført til Tilskud er overført til til en nærtstående, en nærtstående, der en nærtstående, der der selv varetager lader lader en privat lønadministrationen kommunalbestyrelsen virksomhed/forening stå stå for for lønadministrationen lønadministrationen De 7 valgmuligheder i forhold til BPA-tilskuddet 6

7 Afsnit 3.0 Hvad er rammen for min bevilling? I den fremsendte skriftlige afgørelse fremgår det, hvad du som borger er bevilget jf. 95/ 96. Nedenstående afsnit er en uddybende beskrivelse af de enkelte punkter i bevillingen. Din bevilling - og dermed det samlede bevilgede tilskud (rammen) til ansættelse af hjælpere - dækker både over et udbetalt tilskud og over udgifter der dækkes efter regning. Udbetalt tilskud Det udbetalte tilskud til ansættelse af hjælpere til din BPA indeholder dækning for følgende: timebestemte tillæg arbejdsmarkedspension anciennitet feriepenge, feriegodtgørelse og ferie efter ferieloven 14 dages ferie (gælder kun for 96) Timer til oplæring, MUS og personalemøder Indirekte og direkte udgifter forbundet med ansættelse af hjælpere i og udenfor hjemmet ATP samt andre lovpligtige bidrag herunder G-dage Det udbetalte tilskud beregnes i henhold til Slagelse Kommunes ansættelsesvilkår for BPA og tillægges 3,5 % ekstra for at sikre rummelighed i ordningen. Rummeligheden dækker f.eks. ekstraudgifter ved betaling for hjælpere bestilt via vikarbureau, i situationer hvor det på grund af akut opstået sygdom blandt personalet heller ikke er muligt at anvende egne vikarer. Dette er både gældende for BPA-ordninger efter Servicelovens 95 og for 96. Udgifter dækket efter regning I udmålingen af det udbetalte tilskud til en BPAhjælperordning er der ikke medregnet udgifter til: Løn under sygdom Barnets 1. og 2. sygedag Forsikringer Barselfond Kurser Disse udgifter dækkes efter særskilt regning jfr. bekendtgørelsens 4 stk Antal ugentlige timer der gives løntilskud til Det vil fremgå af din bevilling hvor mange timers hjælp der ydes løntilskud til. Det er til disse timer du eller din arbejdsgiver skal ansætte hjælpere. 3.2 Bevilling til ferieophold (Kun 96) Der er i rammen udmålt 14 døgns ferie i henhold til beslutning truffet af Slagelse Kommune. Det er hjælpernes løn under ferien, som bevillingen dækker. Der kan dog foretages en individuel vurdering af dit særlige behov for hjælp ved f.eks. overnatning udenfor eget hjem, hvor dit behov for praktisk bistand formentlig er anderledes end i dagligdagen. Har du en bevilling på 24 timer i døgnet og skal have hjælpere med på ferie, så skal du minimum have 2 hjælpere med. Slagelse Kommune har besluttet at hovedreglen for aflønning i disse situationer er: 1 aflønnes med 16 arbejdstimer og 8 rådighedstimer 2 aflønnes med 8 arbejdstimer og 16 rådighedstimer pr. døgn. Feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. 7

8 Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 13. november 2006 vedr. ydelser under midlertidige ophold i udlandet 3 og 4. Det er Region Sjælland som er ansvarlig i forhold til hvorvidt borgere med respirationshjælp kan medbringe hjælpen ved midlertidigt ophold i udlandet. 3.3 Personalemøder, MUS og oplæring af nye hjælpere Slagelse Kommune udmåler som udgangspunkt 8 timer årligt pr. fastansat hjælper til afholdelse af personalemøder, MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) samt oplæring af nye hjælpere. 3.4 Dækning af hjælperrelaterede udgifter ( 96) Til BPA-hjælperordninger bevilget jf. Servicelovens 96 udbetales der i henhold til bekendtgørelsen for tilskud i en BPA et månedligt beløb på 500 kr., til dækning af udgifter for hjælperne såsom f.eks. biografbilletter, entrébilletter, mad til hjælpere under ferier med mere. Hvis udgifterne årligt overstiger 6000 kr. skal der forevises dokumentation for alle udgifter, for at der kan tages stilling til refusion af de ekstra udgifter. 3.5 Dækning af særlige omkostninger til lønadministration Ved valg af firma som arbejdsgiver, dækkes de administrative udgifter firmaet har til varetagelse af arbejdsgiverrollen. Dette gælder dog ikke hvis du eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver. 3.6 Dækning af lovpligtige forsikringer Arbejdsskadestyrelsen har udtalt, at en arbejdsgiver har forsikringspligt i henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven, når vedkommende selv ansætter private hjælpere. Borgeren skal derfor som arbejdsgiver sørge for, at de ansatte er tilstrækkeligt dækket af forsikring, f.eks. i tilfælde af arbejdsskade og under ophold i udlandet. Du skal som arbejdsgiver for dine hjælpere registreres som virksomhed med et Centralt VirksomhedsRegister-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR-nummer og og du kan rekvirere blanketten hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks , København C Du kan også søge elektronisk via Du skal tegne følgende forsikringer Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte og som dækker de ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder Rejseforsikring, der i nogle tilfælde kan tegnes som et tillæg til arbejdsskadeforsikringen. Hvis ikke, må rejseforsikring tegnes særskilt. en opfylder desuden sin sikringspligt ved at tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for så vidt angår erhvervssygdomme. e, som er med på ferierejser, er på arbejde en del af tiden, og skal derfor være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Da der også er fritimer skal der tegnes en erhvervsrejseforsikring, før hjælperen er dækket. Udgiften til forsikringerne dækkes af kommunen. 8

9 Ved ferieophold i udlandet skal du tegne en særlig rejseforsikring for de hjælpere du har med. en er ikke dækket af sit eget sygesikringskort, når han/hun er på arbejde hos dig. 3.7 Bistands- og plejetillæg Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 og er du tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder det som hovedregel i Slagelse Kommune at: Hvis din BPA jf. 96 dækker 24 timer i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg, da du ellers ville være dobbeltkompenseret. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 24 timer og 16 timer i døgnet vil 75 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 16 timer og 8 timer i døgnet vil 50 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning er under 8 timer i døgnet beholder du dit bistands- eller plejetillæg. Beløbet vil blive fratrukket dit udbetalte tilskud. Der vil dog altid indgå en individuel vurdering af forholdet mellem bevilling af timer til hjælp og dit behov for dækning af udgifter herudover. 3.8 Budget Dit udbetalte tilskud fremgår af budgettet i din bevilling. Budgettet skal udfærdiges i henhold til bekendtgørelsen vedrørende tilskud i BPA og indeholder lønudgifter til dine hjælpere, omkostninger til arbejdsgiveropgaver hvis du har valgt et firma eller forening som arbejdsgiver samt tilskud til direkte og indirekte udgifter afledt af ansættelse af dine hjælpere. 3.9 Opfølgning og tilsyn Bevilling af tilskud via Servicelovens 95 og 96 skal minimum følges op 1 gang årligt eller ved ændringer i behovet for hjælp. Der følges op på om arbejdsgiver og arbejdsleder opfylder de krav loven stiller. Selve opfølgningen på dit behov for hjælp i det daglige vil som oftest foregå ved et besøg i dit hjem. Der vil derudover blive fulgt op administrativt på det udmålte budget. Ved valg af firma eller forening som arbejdsgiver er firmaet eller foreningen ansvarlig for udarbejdelse af regnskabet. Hvis du eller nærtstående selv er arbejdsgiver og har valgt Slagelse Kommune til lønadministration, er det Slagelse Kommune der er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabet. Regnskabet skal indeholde en opgørelse af det udbetalte tilskud samt udmålte og forbrugte timer. Når der ved gennemgang af regnskabet ses at være uforbrugte midler eller midler der ikke er anvendt til de formål der fremgår af din bevilling, skal disse i henhold til bekendtgørelsen vedrørende tilskud til BPA 16 stk. 1 tilbagebetales. Ved misligholdelse af ordningen eller øvrige forhold der taler imod at forlænge bevillingen, vil der blive taget initiativ til en fornuftig overgang til anden hjælp og der vil blive udfærdiget handleplan i henhold til Servicelovens 141 (se også afsnit 5.19). 9

10 Afsnit 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads Dette afsnit vil beskrive, hvad du som borger skal have fokus på i forhold til det daglige arbejde i dit hjem. Hvis du har valgt selv at være arbejdsgiver, skal have fokus på de opgaver der beskrives at ligge hos arbejdsgiveren. Hvis du derimod har valgt at overlade arbejdsgiveransvaret til en forening, et firma eller en pårørende, skal du have fokus på de steder hvor arbejdslederens ansvarsområder beskrives. 4.1 Ansættelse af hjælpere Når du har en ledig hjælperstilling, anbefales du at opslå stillingen på Jobnet er den offentlige arbejdsformidlings jobportal og er gratis at benytte. Før du indrykker stillingsannoncen, er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om dine forventninger og krav til din kommende hjælper. Det kan eksempelvis være: Hvilke formelle kvalifikationer skal din hjælper have? Er det nødvendigt med kørekort, respirationskursus m.v.? Hvilke personlige kvalifikationer og egenskaber skal din hjælper have? Herunder bør du også overveje din hjælpers køn og alder Hvilket erfaringsgrundlag skal din hjælper have? Ønsker du en erfaren hjælper, eller en uerfaren hjælper, som du selv kan oplære? Hvordan skal din hjælpers fysiske og psykiske form være? Skal hjælperen koncentrere sig om sine opgaver uden at involvere dig i sit eget liv og eventuelle problemer? Ønsker du en ryger eller ikke-ryger? Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i ind- og/eller udland? Stillingsopslaget Stillingsopslaget skal tiltrække relevante ansøgere. Det er derfor en god idé at bruge lidt tid på at overveje indhold, formulering og opstilling af opslaget. Opslaget kan blandt andet indeholde følgende: dit navn (du kan også vælge at være anonym) arbejdsstedet (din bopæl eller by) gennemsnitligt antal arbejdstimer pr. uge stillingens indhold kvalifikationskrav til ansøger, herunder evt. særlige kvalifikationer dokumentationskrav (cv, arbejdsgiverudtalelser, uddannelsesbeviser mv.) oplysning om løn- og ansættelsesvilkår oplysning om ansøgningsfrist oplysning om den adresse, som ansøgningen skal sendes til fremvisning af straffeattest Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som enhver anden arbejdsgiver skal overholde Ligestillingsloven. Du må for eksempel ikke stille krav om, at ansøger skal have en bestemt alder eller køn, eller være studerende. Du må dog godt stille specifikke krav, hvis de er nødvendige for at ansøgeren vil kunne bestride stillingen. Eksempelvis kan det være nødvendigt at ansætte en kvindelig hjælper, hvis du selv er kvinde og skal bruge hjælperen til at assistere dig i svømmehallens omklædningsrum. Ansættelsessamtalen Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er væsentlige vilkår, om arbejdstider og om løn og ansættelsesvilkår (se bilag 1). Et væsentligt vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner som adskiller sig fra 10

11 de almindelige opgaver i et hjælperjob og som hjælperen skal vide og være indforstået med. Du skal desuden oplyse om, hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Du har i en ansættelsessituation endvidere ret til at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må dog ikke spørge konkret, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. De hjælpere, du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads. Derfor har du under ansættelsessamtalen ret til at spørge, om en ansøger er tidligere straffet. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesperiode ved tidsbegrænset ansættelse Særlige vilkår Forsikring Opsigelsesvarsler Gældende lønindplacering, tillæg og pensionsbidrag Normal daglig eller gennemsnitlig ugentlig/ månedlig arbejdstid Lønnens udbetalingsterminer Arbejdet er ikke overenskomstdækket Er du selv arbejdsgiver har du pligt til at opbevare ansættelseskontrakten frem til ophør af ansættelsesforholdet. Du har også ret til at bede ansøgeren om at fremvise en privat straffeattest, før du beslutter dig for eventuel ansættelse af vedkommende. Kommunen anbefaler principielt, at du altid beder om en sådan. Ansøgere kan gratis få udstedt en privat straffeattest til dit brug på deres lokale politistation. Du afgør selv, om du vil kunne acceptere en ansøgers eventuelle straffeforhold. Når du har fundet en hjælper Straks ved ansættelsen skal arbejdsgiver udfylde en ansættelseskontrakt og fremsende den til arbejdsleder. en har krav på at få sin ansættelseskontrakt senest 1 måned efter ansættelsen. Hvis du eller din valgte arbejdsgiver ikke overholder denne frist, kan din hjælper kræve erstatning. Du skal sørge for at ansættelseskontrakten indeholder følgende punkter Navn og adresse på arbejdsgiver og hjælper Arbejdsstedets beliggenhed Stillingsbetegnelse (personlig hjælper) Du skal være opmærksom på følgende i forhold til ansættelse af hjælpere Du må ikke ansætte hjælpere under 18 år Kommunen dækker ikke lønudgifter til ikke-bevilligede hjælpertimer, lønsatser, personalegoder etc. Når en hjælper holder ferie med optjent feriegodtgørelse fra sit faste job hos dig, må vedkommende ikke optjene løn hos dig i samme periode. En hjælper må maksimalt arbejde gennemsnitligt 48 timer om ugen, beregnet over 4 måneder, jf. Arbejdstidsdirektivets loft over tilladt antal arbejdstimer. Ferie og orlov indgår ikke i beregningen. 4.2 Handicaphjælperens jobfunktioner og forpligtelser Opgaverne for handicaphjælperen varierer alt efter den enkelte borgers funktionsnedsættelse, ønsker og behov for hjælp. Der kan derfor ikke peges på specifikke krav til kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne varetage jobbet og der tages udgangspunkt i at hjælperen er ufaglært. 11

12 ordningen er anderledes end det man traditionelt ser på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, at en række specielle forhold gør sig gældende: Borgeren skal acceptere, at det private hjem er en arbejdsplads Den ansatte skal respektere, at arbejdspladsen er et privat hjem Den ansatte skal udføre mange forskelligartede opgaver, hvoraf nogle af dem er af meget personlig karakter Der stilles store krav til begge parter med hensyn til tavshedspligt, fleksibilitet og rummelighed Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk hjælp, personlig pleje, hjælp ved påklædning, madlavning, spisning samt ledsagelse og eventuelt kørsel af borgerens bil, hvor kørekort vil være er en forudsætning for ansættelsen. Tavshedspligten træder i kraft med hjælperens underskrift på ansættelseskontrakten og ophører ikke ved hjælperens fratrædelse. Som udgangspunkt må dine hjælpere kun fortælle, at de er ansat hos dig som personlige hjælpere, og helt overordnet, hvilke typer opgaver, de løser. Tavshedspligten omhandler de fortrolige oplysninger om dig og dine forhold, som dine hjælpere får kendskab til via deres ansættelse hos dig. Det drejer sig om oplysninger om: dit private liv, helbred, medicin, økonomi, politiske overbevisning, seksualitet andre personlige oplysninger om dig, din familie og dine venner oplysninger om dit eventuelle erhvervseller foreningsarbejde Større opgaver såsom hovedrengøring, hækklipning malerarbejde og andre større vedligeholdelsesopgaver er ikke omfattet af den udmålte hjælp i din BPA. Merudgifter til dækning af disse skal vurderes i henhold til Servicelovens 100. Tavshedspligt Dine hjælpere er underlagt tavshedspligt i henhold til Straffelovens 152 og 152 a. Straffelovens 152: Stk. 1. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller erhverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det er vigtigt, at du taler med dine hjælpere om deres tavshedspligt, så de ved, hvilke oplysninger om dig, de kan videregive, og hvilke, de absolut ikke kan videregive. Du bør ligeledes selv som arbejdsgiver/arbejdsleder være yderst påpasselig med ikke at videregive fortrolige og personlige oplysninger om dine hjælpere. 4.3 Daglig tilrettelæggelse af arbejdet Som arbejdsgiver/arbejdsleder har du som borger ansvaret for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning og udarbejdelse af vagtplaner, varsling af ferie samt afholdelse af personalemøder og MUS. Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner hjælperen skal udføre. Du skal sørge for at hjælperen ved hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Du skal udarbejde en løbende vagtplan for det daglige arbejde, således at hjælperen sættes i stand til at kunne tilrettelægge sin egen 12

13 arbejdstid og fritid. Det anbefales at hjælperne kender deres vagtplan minimum 3 uger frem i tiden. 4.4 Opsigelse eller bortvisning I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. En opsigelse skal altid være saglig og velbegrundet. Er du utilfreds med en hjælpers arbejdsindsats eller adfærd, bør du altid afholde en tjenstlig samtale, før du overvejer at afskedige vedkommende. Opsigelsen skal altid begrundes tydeligt og foreligge skriftligt. Typiske årsager til opsigelse er eksempelvis arbejdsopgaverne eller arbejdsplanen skal omlægges opfølgning på din bevilling vil medføre reduktion i det bevilgede timetal hjælperen kan ikke udføre arbejdsopgaverne til din tilfredshed samarbejdsvanskeligheder hyppig og/eller langvarig sygdom Forud for en opsigelse skal du forsøge at klare uoverensstemmelsen med hjælperen gennem samtaler eller præcisering af forventninger til arbejdets udførelse. Det er en forudsætning i en eventuel afskedigelsessituation, at du har skriftlig dokumentation for afholdte samtaler og indgåede aftaler. Det er derfor en god regel, at du altid straks efter en samtale skriver et kort resumé af samtaleforløbet og de konkrete ting, du har påtalt overfor den pågældende. Du og din hjælper bør begge underskrive dette. I ganske særlige tilfælde, hvor en hjælper udviser grov forsømmelighed, kan du vælge at bortvise hjælperen uden varsel. Dette bør kun ske i yderst sjældne tilfælde, for eksempel ved bevisligt tyveri fra arbejdspladsen (i så fald skal der også ske politianmeldelse). Gyldigheden af opsigelsen/bortvisningen afhænger af en eventuel efterfølgende retsafgørelse, hvis hjælperen beslutter at rejse sag imod dig. Hvis du er arbejdsleder skal du kontakte din arbejdsgiver, f.eks. et firma eller forening, for rådgivning i forhold til det specifikke tilfælde. har ansvaret for at arbejdsforholdet afsluttes en korrekt og ordentlig måde. Hvis du både er arbejdsgiver og arbejdsleder vil vi anbefale at du kontakter din handicaprådgiver for rådgivning og vejledning i det specifikke tilfælde. 4.5 Arbejdsmiljø En arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder også for BPA-ordninger jf. Servicelovens 95 og 96. Der er dog forskel på omfanget af dette ansvar i forhold til om det er borgeren der er arbejdsgiver eller om det er en valgt forening eller et firma. Når borger er arbejdsgiver s forpligtigelser i forhold til Arbejdsmiljøloven når der er tale om BPA er opdelt i to former for hjælperopgaver: Opgaver der normalt udføres i et privat hjem, såsom rengøring, madlavning og snerydning er ikke omfattet af hele Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljølovens regler om daglig hviletid, ugentligt fridøgn og udarbejdelse af APV (ArbejdsPladsVurdering) gælder således ikke for denne form for arbejde. Borgeren der er arbejdsgiver har dog stadig et ansvar for at arbejdsmiljølovens regler om arbejdets 13

14 udførelse, anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v. er opfyldt i forhold til hjælperne. De opgaver der er af mere medicinsk eller plejende karakter, såsom hjælp til bad, injektionsgivning eller brug af lift er omfattet af hele Arbejdsmiljøloven. Dette betyder at disse konkrete opgaver er omfattet af pligten til at arbejdsgiver udarbejder APV (APV skal udarbejdes mindst hvert 3.år) og at reglerne om arbejdstid og arbejdsstedets indretning overholdes. Til løsning af arbejdsmiljøproblemer kan konsulent anvendes liste over godkendte konsulenter findes på Når forening eller firma er arbejdsgiver Når borgeren har valgt at overdrage arbejdsgiverforpligtelsen til et firma eller en forening, så har arbejdsgiver pligt til at sørge for at alle dele af Arbejdsmiljøloven overholdes. At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang At en sammenhængende vagt for en hjælper som udgangspunkt max. er på 24 timer At eventuelle arbejdsulykker anmeldes Grunden til dette er et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt hensyn til hjælperne, samt sikre at opgaverne kan løses forsvarligt i forhold til dig som bruger. Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsen har udgivet en branchevejledning om handicaphjælpernes arbejdsmiljø. I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente vedr. arbejdsmiljø, hvad du skal gøre i forskellige situationer, og hvordan du anmelder en arbejdsulykke. En undtagelse til denne regel kan dog være, hvis det reelt er dig der instruerer dine hjælpere i sikring af de korrekte arbejdsmiljøforhold. Generelle anbefalinger Uanset om du selv er arbejdsgiver eller om du har overdraget dette til et firma eller en forening, kommer her et par overordnede anbefalinger. Du skal altid sørge for: At arbejdsforholdene for dine hjælpere er forsvarlige At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes At hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko Du finder branchevejledningen, samt anden relevant information, på under Arbejdsmiljø. 14

15 Afsnit 5.0 Hvad gør jeg i forhold til: Dette afsnit er tænkt som en lille manual til borger, hjælper eller en eventuel arbejdsgiver i hvad man hver især er ansvarlig for i forhold til specifikke emner. 5.1 ens løn- og ansættelsesvilkår Hvis du har valgt selv at være arbejdsgiver og har valgt lønadministration via Slagelse Kommune, så gælder Slagelse Kommunes ansættelsesvilkår for ansatte hjælpere i en BPA (se bilag 1). Hvis du har valgt et firma eller en forening som ansætter efter andre vilkår, er det den samlede ramme (se afsnit 3) der beskriver hvorvidt firmaets eller foreningens vilkår kan indeholdes indenfor din udmålte ramme. Vilkårene er udfærdiget i henhold til Vejledning om Borgerstyret Assistance punkt 71: Det er ikke et krav, at kommunalbestyrelsen skal tage udgangspunkt i én bestemt overenskomst ved udmålingen. Det af kommunalbestyrelsen valgte udgangspunkt for udmålingen bør dog anvendes ved beregningen af alle de krævede elementer i udmålingen til løn mv. Skal orientere hjælperne om at de kan rette henvendelse til arbejdsgiver ved spørgsmål. Har oplysningspligt i forhold til hjælperne og skal løbende sikre at alle hjælpere er orienteret om gældende regler. Kontakter arbejdsgiver vedr. løn- og ansættelsesvilkår. 5.2 Lønudbetaling Hvis du har valgt selv at være arbejdsgiver og har valgt lønadministration via Slagelse Kommune, så gælder at Slagelse Kommunes lønkontor udbetaler hjælpernes løn og indbetaler a-skat, atp m.v senest den 30. i hver måned. Der aflønnes efter gældende ansættelsesvilkår for BPA i Slagelse Kommune. Hvis du har valgt et firma eller forening som arbejdsgiver overfører kommunen tilskuddet månedsvis forud til enten dig eller firmaet eller foreningens konto, som efterfølgende sørger for udbetaling af hjælpernes løn. Skal underskrive og videregive timesedler til arbejdsgiver. Skal kontrollere timesedler og indberette i forhold til lønudbetaling. Skal udfylde timesedler og aflevere rettidigt til arbejdsleder. 5.3 Min situation er ændret I henhold til Retssikkerhedslovens 11 stk.2, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den hjælp du modtager. Det kan eksempelvis dreje sig om ændringer i din helbredstilstand, flytning eller lignende. Hvis du undlader at oplyse dette til Slagelse Kommune, kan det besluttes at kræve hjælpen tilbagebetalt, hvis du mod bedre vidende har undladt at give oplysninger eller har modtaget hjælpen uberettiget. Hvis du på bevillingstidspunktet var enlig og senere indgår samlivsforhold eller ægteskab, kan din ægtefælle eller samlever ikke pålægges at udføre udvidede pleje-, overvågnings- og ledsagefunktioner i relation til din BPA-ordning. 15

16 Hvis betingelserne ikke længere er opfyldt Hvis din situation ændres og kommunen ikke længere vurderer, at du opfylder betingelserne for bevilling af BPA, kan det blive nødvendigt at frakende dig ordningen (se også afsnit 5.19). Dette kan eksempelvis ske hvis din helbredssituation ændres, så du ikke længere magter at fungere som arbejdsleder eller hvis dit generelle hjælpebehov nedsættes. Det kan også ske hvis du flytter i plejebolig eller på døgninstitution. Hvis du ikke ønsker BPA længere Hvis du ikke længere ønsker at fungere som arbejdsleder for dine hjælpere og have det ansvar der deraf medfølger, kan du vælge selv at opsige din BPA-ordning. For at få den bedst mulige afvikling af en BPAordning, anbefales du at varsle dette 3 måneder før ophør. Dette sker både af hensyn til kommunens planlægning, samt dine hjælperes ansættelsesforhold og eventuelt aftale med arbejdsgiver. 5.4 Jeg skal indlægges til behandling Under en længerevarende indlæggelse (som hovedregel mere end 1 uge) på et offentligt sygehus, er det sygehuset der skal varetage patientens pleje mm. jf. Sundhedsloven 74 og 79. I så god tid som muligt, bør arbejdsleder orientere hjælperne om en kommende sygehusindlæggelse, så de har mulighed for at tilrettelægge deres hverdag eller eventuelt afvikle ferie i samme periode. Ved korterevarende indlæggelser (under 1 uge) er det mest praktisk at handicaphjælperne følger med. Arbejdstiden skal stadig tilrettelægges, så hjælperne overholder kravene om hviletid og maksimal antal arbejdstimer. Kørselskontor på tlf Kørselskontoret administrerer al kørsel til og fra sygehuse. Skal orientere arbejdsgiver og tilrette arbejdsplanen samt kontakte kørselskontor for eventuel refundering af kørselsudgifter. Skal notere ændringer i arbejdstiden for hjælperne, samt sikre at kommunen er informeret om indlæggelsen. Skal tjekke hvorvidt de kan afvikle ferie under indlæggelsen. 5.5 Jeg vil kun være arbejdsleder Hvis du aktuelt er arbejdsgiver for dine hjælpere og ikke længere ønsker at have det ansvar der medfølger, så kan du vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller et privat firma. Det vil i så fald blive den valgte arbejdsgiver der vil påtage sig administrationen af dit tilskud, samt de praktiske og juridiske opgaver der er forbundet med BPA-ordningen. Den valgte arbejdsgiver skal desuden yde støtte og rådgivning i din rolle som arbejdsleder. Valget af arbejdsgiver er dit eget ansvar og du skal fortsat være arbejdsleder for at opretholde din BPA-bevilling. Aftalen mellem dig og den valgte arbejdsgiver skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af arbejdsgiverens opgaver og forpligtelser, samt et gensidigt opsigelsesvarsel. Af hensyn til planlægning bør du varsle kommunen i så god tid som muligt om dit ønske om overdragelse af arbejdsgiveransvaret. Der kan være mulighed for refundering af kørselsudgifter via Slagelse Sygehus 16

17 5.6 Hjælp til erhversarbejde Hvis du har, eller påtænker at få, erhvervsarbejde kan du bruge din BPA-ordning til at dække dit pleje-, overvågnings- eller ledsagebehov i arbejdstiden. Dine BPA-hjælpere må ikke udføre andre opgaver end disse, jævnfør reglerne om BPA. Hvis du har brug for praktisk hjælp til udførelse af dine arbejdsopgaver på jobbet, kan du søge via Slagelse Jobcenter om personlig assistance. Det er muligt at blive bevilget personlig assistance til erhversvarbejde op til 20 timer om ugen. Såfremt dine BPA-hjælpere ansættes til at hjælpe med udførelsen af arbejdsopgaver, udgår de timer, de fungerer som personlig assistent, fra din BPA-bevilling. 5.7 Jeg skal på ferie Husk altid, at dine hjælpere så tidligt som muligt skal have varsel om, at du påtænker at holde ferie udenfor dit hjem, såfremt det påvirker den normale arbejdsplan. Som udgangspunkt kan du medtage din BPAbevilling uændret overalt i Danmark såfremt det ikke påvirker den normale arbejdsplan. Du skal sikre dig, at den fysiske indretning og adgang til arbejdsredskaber svarer bedst muligt til dit sædvanlige behov af hensyn til arbejdsmiljøet. Skal varsle planlagt ferie så tidligt som muligt. Skal rådgive hjælperne i forhold til udførelse af arbejde under ferien. 5.8 Ferie for hjælper Handicaphjælpernes ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Planlæg derfor aftale om ferieafholdelse i god tid. Skal tilrettelægge arbejdsplanen så hjælperne kan afvikle ferie og denne information videregives til arbejdsgiver. Skal rådgive hjælperne i forhold til afvikling af ferie. Skal orientere arbejdsgiver om ønsker for afvikling af ferie. 5.9 Arbejdstid for hjælper Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdages periode beregnet over en periode på fire måneder må ikke overstige 48 timer incl., jf. Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Dette gælder dog ikke for Servicelovens 95 stk.3. en har ret til en pause, når den daglige arbejdstid er på mere end seks timer. Skal tilrettelægge arbejdsplanen så den maksimale arbejdstid ikke overskrides. Skal følge op på om den maksimale arbejdstid bliver overskredet i forhold til udbetaling af det bevilgede tilskud. Kan drøfte planlægning på personalemøder eller ved MUS. 17

18 5.10 Arbejdsredskaber til hjælper eller borger Jævnfør pligten til at overholde hele eller dele af Arbejdsmiljøloven, så kan det være nødvendigt at anvende hjælpemidler i form af arbejdsredskaber i det daglige. Der vil være forskel på efter hvilken lovgivning hjælpemidlet skal bevilges, i forhold til om det er hjælpemidler der er målrettet borgeren eller om der er tale om deciderede arbejdsredskaber til hjælperne. Hjælpemidler der udelukkende er til borgeren, skal borgeren søge via Servicelovens 112. Skal sørge for at anskaffe de nødvendige arbejdsredskaber. Udgiften dækkes efter regning via borgerens bevilling af BPA og sygdom Ved sygemeldinger er arbejdsgangen som nedenstående: Skal underrette arbejdsgiver og etablere vikardækning ud fra vagtplanen. Udfyld blanket til anmeldelse af sygdom + ophør. (kan fås ved kontakt til Slagelse Kommunes lønkontor for kontaktinfo se afsnit 6.6) Skal sikre at der er vikarer til rådighed. Skal kontakte arbejdsleder så hurtigt som muligt og anmelde sygdommen Længerevarende sygdom hos hjælper Fra januar 2010 skal alle arbejdsgivere i henhold til sygedagpengeloven afholde en samtale med sygemeldte medarbejdere senest 4 uger efter første sygedag Tjeneste på søn- og helligdage for hjælper Det bevilgede tilskud (rammen) indeholder dækning tillæg for tjeneste på søn- og helligdage for hjælperen. Tillægget er i henhold til Slagelse Kommunes ansættelsesvilkår (se bilag 1). Skal sikre at det fremgår af vagtplanen, hvornår der er tjeneste på helligdage. Skal sikre at der udbetales de korrekte tillæg. I Arbejdsmarkedsstyrelsens guide, Når en medarbejder melder sig syg, kan du blandt andet læse om, hvad sygefraværssamtalen skal handle om og hvordan du gennemfører den. Se mere på Skal indberette følgende til kommunens Jobcenter - datoen for samtalen - den sygemeldtes egen vurdering af om sygdommen varer under eller over 8 uger - eventuelle muligheder for at den sygemeldte kan genoptage arbejdet delvist på et tidspunkt i løbet af sygeforløbet Har pligt til at deltage i samtalen. Hvis hjælperen er forhindret i at møde frem til møde, kan mødet gennemføres telefonisk. 18

19 Mulighedserklæring Sygemeldte medarbejdere har efter sygedagpengeloven pligt til at skaffe en mulighedser klæring, hvis arbejdsgiveren forlanger det. Formålet er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom. Mulighedserklæringen består af 2 dele, hvor du og hjælperen sammen skal udfylde del 1, mens hjælperens læge skal udfylde del 2. Kommunen dækker din udgift til lægens honorar. Mulighedserklæringen kan for eksempel bruges i følgende situationer: Længerevarende sygefravær pga. stress, hospitalsindlæggelse eller lign. Længerevarende fravær pga. rygproblemer eller lign. Hyppigt sygefravær med uklare årsager 5.14 s barns 1. og 2. sygedag har ret til afholdelse af barns 1. og 2. sygedag og arbejdsgangen er som nedenstående: Skal underrette arbejdsgiver og etablere vikardækning ud fra vagtplanen. Udfyld blanket til anmeldelse af fravær. Skal sikre at der er vikarer til rådighed. Skal kontakte arbejdsleder så hurtigt som muligt og anmelde fravær Forhold under barsel og adoption for hjælper Under forudsætning af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som handicaphjælperen vil have ret til efter dagpengeloven, vil handicaphjælperen have ret til fuld løn ved graviditet og barsel og adoption. Skal underrette arbejdsgiver og ændre vagtplanen. Skal sikre at der er ansat anden hjælper i perioden for fraværet. Skal kontakte arbejdsleder så hurtigt som muligt og anmelde graviditeten eller adoptionen Opsigelsesbestemmelser Hvis du selv er arbejdsgiver og har valgt lønadministration via Slagelse Kommune, er både hjælper og arbejdsgiver underlagt Slagelse Kommunes ansættelsesvilkår for BPA i forhold til opsigelse (se bilag 1). Hvis du har valgt et firma eller en forening kan der gælde andre opsigelsesbestemmelser. Skal ændre vagtplanen så opsigelsesfristen kan overholdes. Skal afvikle afskedigelser og evt. søge ny hjælper. Orienter arbejdsleder løbende. Skal indsende opsigelse til arbejdsgiver. 19

20 5.17 G-dage til hjælper En handicaphjælper kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at denne er stoppet med arbejde hos en arbejdsgiver. I stedet skal arbejdsgiver betale dagpengegodtgørelse (G-dage) de første 3 dage, hvor hjælperen er helt eller delvis ledig. En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Handicaphjælperen har kun ret til G-dage, hvis denne er medlem af en a-kasse og har været ansat som lønmodtager. en skal også sammenlagt have haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. skal betale G-dage, hvis hjælperen: Bliver afskediget Bliver hjemsendt Ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende Sættes på arbejdsfordeling eller får nedsat arbejdstiden Skal sikre at reglerne om udbetaling af G-dage overholdes Pension til hjælper Det udmålte tilskud indeholder udgift til pension til hjælper. Det udmålte tilskud til pension til hjælper er beregnet i henhold til Slagelses Kommunes ansættelsesvilkår for BPA (se bilag 1). Skal sikre at hjælperne modtager den korrekte arbejdsmarkedspension Ved overgang til anden hjælp eller ved flytning til ny kommune Overgang til anden hjælp I tilfælde hvor din funktionsnedsættelse forværres permanent, og du f.eks. ikke længere kan være så aktiv som hidtil, skal det vurderes af kommunen, hvorvidt du fortsat opfylder betingelserne for hjælp efter Servicelovens 95 eller 96. Hvis funktionsevnen er blevet så nedsat, at du ikke længere kan fungere som arbejdsgiver eller arbejdsleder, vil der ikke kunne bevilges BPA via Servicelovens 95 og 96. Der vil dog være mulighed via 95 stk. 3 for, at kommunen i særlige tilfælde tilbyder at udbetale tilskuddet til en pårørende der passer borgeren eller at kommunen tilbyder at levere hjælpen som naturalhjælp. I 95 stk. 3, hvor en pårørende vælger at passe borgeren, vil den pårørende blive tilskudsmodtageren og vil således fungere som arbejdsleder. Den pårørende kan vælge også at være arbejdsgiver eller kan videregive dette til et firma eller en forening. Ved ophør af en BPA-hjælperordning, på baggrund af ændret funktionsevne, har kommunen pligt - i henhold til Servicelovens 20

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95

Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 Retningslinjer for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 1. Indledning... 4 1.2. Hvad er kontant tilskud efter Servicelovens 95?... 4 2. Lovgrundlaget... 5 2.1. Servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 VISITATIONSENHEDEN Retningslinjer for BPA-ordningen tilskud til ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 96 Gældende fra den 1. juli 2014 Formålet med hjælp, som er bevilget fra Herning

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 96 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere