Den europæiske velfærdsstats indlejrede teori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den europæiske velfærdsstats indlejrede teori"

Transkript

1 Samfundsøkonomen Juli 2005 nr. 3 Den europæiske velfærdsstats indlejrede teori Under den historiske udvikling af de europæiske velfærdsstater er forskellige teoretiske og ideologiske opfattelser blevet indlejret i konstruktionen. Blandt de indlejrede teorier er Thomas Aquinas' sociale økonomi. Axel Mossin lektor emeritus, cand. polit., Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Udtryk som ortodoks og heterodoks (kættersk) samfundsteori har en noget dramatisk klang på dansk. Her bruges de som en nøgtern konstatering af, at moderne økonomisk teori har en ortodoks kerne der, som udgangspunkt for universitetsforskning og publicering i betydende tidsskrifter, ikke anfægtes. Denne ortodokse kerne består af generel ligevægtsteori i traditionen fra Walras til Debreu og videre, samt af axiomet om individuel maksimerende adfærd baseret på en præferenceorden som er et individuelt specifikt karakteristika. Det er interessant, at selv om moderne økonomisk teori er domineret af forskningen i USA, er den ortodokse kerne baseret på en franskpræget rationalistisk filosofi. Med denne definition på ortodoks teori kommer den moderne heterodokse økonomiske teori til at spænde vidt over en række andre europæiske traditioner: den klassiske engelske nationaløkonomi inklusive Keynes, østrigsk teori inklusive Schumpeter og von Hayek, institionelt og historisk orienteret økonomisk teori samt naturligvis marxistisk teori. Som resultat af et længere historisk udviklingsforløb er de moderne europæiske samfund og økonomier organiseret som velfærdsstater. "Ortodokse" økonomer (her er anførselstegn på sin plads, fordi både læseren og forfatteren ved, at økonomer som enkeltpersoner har synspunkter med mange nuancer) er tilbøjelige til Side 1

2 at beskrive velfærdsstaten med den perfekte markedsøkonomi som referenceramme. På grund af forskellige imperfektioner ved markedsøkonomier i praksis, erkendes det, er det nødvendigt med offentlige velfærdsordninger. En vis grad af indkomstudligning begrundes med at den markedsøkonomisk bestemte indkomstfordeling ikke er politisk acceptabel. En sådan fremstilling finder man f.eks. i en af de mest brugte lærebøger på feltet: Nicholas Barr, The Economics of the Welfare State, Oxford 1987 og senere. Disse økonomer vil på grund af den valgte referenceramme blive tilbøjelige til at fremhæve negative incitamentvirkninger af skattetryk og af velfærdsordninger generelt. Derfor lægger de stor vægt på at der er et trade-off mellem skatter og velfærdsordninger på den ene side og økonomisk efficiens på den anden side. Rådgivningen fra "ortodokse" økonomer vil tage udgangspunkt i overordnede hensyn til markedsøkonomiens funktionsdygtighed. Dette bliver den systeminteresse de vælger at varetage. Man får en helt anden tilgang og forståelse ved at erkende velfærdsstaten som resultat af en historisk udvikling. Under den mere eller mindre planlagte konstruktion af velfærdsstaten er forskellige teoretiske og ideologiske opfattelser blevet indlejret i konstruktionen. Det betyder, at man så at sige kan finde teorier om velfærdsstaten i velfærdsstaten selv. De teorier der er tale om vil da vise sig at være en række af de store europæiske teorier, der er heterodokse i forhold til den for tiden herskende ortodokse teori. Den socialliberale velfærdsstat og Velfærdsstaten som social orden Jeg opfatter den danske og europæiske debat om velfærdsstaten som brydninger mellem to idealtyper af velfærdsstater; en socialliberal velfærdsstat, hvis teori meget vel kunne være den nævnte ortodokse økonomiske teori og Velfærdsstaten som social orden, som har et mere komplekst teoretisk grundlag. I den socialliberale velfærdstat kommer markedet først. Begrænsede målrettede velfærdsordninger løser sociale problemer, markedet ikke kan løse, men dette sker underordnet markedet krav. Side 2

3 I Velfærdsstaten som social orden kommer den samlede sociale orden først. Markedsløsninger indgår, men er regulerede og underordnet hensyn til den sociale fordeling. Navnlig tilstræbes en minimums levestandard på et anstændigt niveau, samt fri og lige adgang til fundamentale goder som uddannelse og sygdomsbehandling. Velfærdsstaten som social orden indeholder korporative elementer samt organisationsformer som har rødder helt tilbage i middelalderen. For Danmarks vedkommende kan man tænke på "den danske model" samt at arbejdsløshedskasser og pensionskasser er organiseret i tilknytning til de berørte stænder. Af de to nævnte idealtyper er de nuværende europæiske velfærdsstater tættest på at være Velfærdsstater som social orden. USA er tættest på at være en socialliberal velfærdsstat. Man skal dog ikke overse, at USA med Social Security, der blev grundlagt i Roosevelt perioden, (endnu) har et omfattende folkepensionssystem og at det amerikanske forsvar er en velfærdsstat i staten, helt i lighed med de etater (postvæsenet, DSB osv.) der navnlig tidligere spillede en stor socialt stabiliserende rolle i de europæiske nationalstater. De nuværende europæiske velfærdsstater er, uden at se bort fra den også betydelige socialliberale indflydelse, navnlig ideologisk og teoretisk præget af konservatismen, af arbejderbevægelsen og socialismen og af den katolske sociale tænkning. For at illustrere denne pointe frem vil de afsluttende to afsnit behandle Bismarck's sociale reformer i slutningen af 1800'tallet samt grundlaget for den katolske kirkes sociallære. Det tidlige grundlag for de velfærdsstater, der senere blev fuldt udviklet efter Anden Verdenskrig, fremkom af modsætningen mellem på den ene side arbejderbevægelsen og socialismen og på den anden side statsinstitutionerne og konservatismen samt den katolske kirke og kirkens sociallære. Bismarck's løsning på Arbejderspørgsmålet Otto von Bismarck ( ) var ministerpræsident i Preussen og blev efter Tysklands samling rigskansler i det samlede Tyskland Bismarck var den autokratiske skaber af Tysklands samling, båret af 1800-tallets nationalisme. Bismarck var junker og godsejer fra Pommern, og uddannet Side 3

4 jurist. I den sidste fjerdedel af 1800-tallet var den tyske arbejderbevægelse stærk og der eksisterede et netværk af sygekasser og fagforenings socialkasser, der byggede på de gamle svendegilder. Bismarck så arbejderbevægelsen og navnlig socialismen som en trussel mod Kejserstaten. I perioden var socialistisk agitation forbudt i følge Socialistengesetz. Fagforeninger var forbudt, og det tyske socialdemokrati, som først i 1890 fik navnet Tysklands socialdemokratiske Parti, var forbudt som parti. Arbejderbevægelsen eksisterede dog videre i form af "upolitiske" foreninger, og arbejderbevægelsens folk blev fortsat valgt til Rigsdagen, og indvalgt i bestyrelserne for sociallovenes forskellige nye ordninger. De tyske arbejderpartier var i 1875 blevet sammensluttet på grundlag af Gotha progammet der var præget af Ferdinand Lassalle's ( ) reformistiske socialisme, som Karl Marx ( ) var stærkt kritisk overfor. Erfurt programmet fra 1890 for Tysklands socialdemokratiske Parti blev derimod klart marxistisk. Bismarck's sociallove var et, skulle det efterhånden vise sig meget vellykket, forsøg på at vinde arbejderklassen for Kejserstaten. Sociallovene gav byarbejderne en sikring, der kunne minde om den sikring staten ydede sine mere beskedne bestillingmænd og tjenestemænd. Industrien havde i et vist omfang selv etableret fabrikssygekasser og understøttelseskasser. Industrien var ikke modvillig over for at deltage i finansieringen at de nye sociallove. I den tyske industripolitik indgik beskyttelsestold. Med Rigstoldloven fra 1879 var der blevet indført et højt, men ikke prohibitivt højt toldniveau. En forøgelse af de erhvervsspecifikke lønomkostninger ville i givet fald kunne afbødes ved en regulering af toldsatserne, som samtidig gav staten indtægter til dens del af finansieringen. Med hensyn til den organisatoriske opbygning af de nye sociale ordninger fandtes der et nærliggende udgangspunkt i det eksisterende netværk af sygekasser mv. Hermed videreføres korporative sociale strukturer med rødder tilbage i middelalderen. Med Bismarck's reformer blev grundlaget skabt for det der Side 4

5 blev den senere europæiske udvikling:fuld integration af arbejderklassen i den sociale orden. Den katolske kirkes løsning på Arbejderspørgsmålet Som det for Bismarck i sidste del af 1800-tallet var vigtigt at vinde arbejderne for Kejserstaten, var det for Den katolske Kirke og for pave Leo XIII vigtigt ikke at miste arbejdernes tro på Den katolske Kirke. Den katolske Kirke blev også udfordret af de nye stærke nationalstater, som i voksende grad involverede sig i undervisning og sociale opgaver. I Tyskland førte Bismarck kulturkampen mod Den katolske Kirke og mod Det katolske Centrumsparti. Pavestolens formulering af Den katolske Kirkes sociallære findes bl.a. i en række rundskrivelser. Den officielle betegnelse er encyklika. De navngives med de første to ord i den latinske tekst. Blandt rundskrivelserne er Rerum Novarum (Nye Ting), 1891, af Leo XIII, Quadragesimo Anno (40 År), 1931, af Pius XI, og Centesimus Annus (100 År), 1991, af Johannes Paul II. ) De to første findes oversat til dansk i Pavestolen og arbejderspørgsmålet, København 1942, den sidste er oversat til dansk i "100 år" Katolsk sociallære, København Leo XIII ( ) var jesuit og var pave Han skrev en række rundskrivelser fra 1878 til 1901, heriblandt Rerum Novarum, hvori han søgte at placere Den katolske Kirke i forhold til tidens store sociale problemer samtidig med at han fastholdt den lange kontinuitet i Den katolske Kirkes lære. Paven fordømte fattigdommen og den uhæmmede liberalisme der skabte elendighed for de fattige. Han forsvarer den ansvarligt forvaltede ejendomsret og tager afstand fra socialismen. Han anbefaler katolske fagforeninger. Den katolske sociallære anviser en tredje vej mellem liberalismen og socialismen, dog med størst afstand til socialismen. Betegnelsen sociallære skyldes, at paverne skriver i deres egenskab af lærer for de kristne menigheder. Side 5

6 Thomas Aquinas' sociale økonomi Den katolske sociallære har rødder i højmiddelalderens økonomiske moralske normer, som de blev formuleret af Thomas Aquinas ( ). Thomas Aquinas blev gjort til helgen i 1323 og blev af Leo XIII i encyklikaen Aeterni patris fra 1879 (dvs. 12 år før Rerum Novarum) benævnt Fyrsten og læreren blandt skolastiske doktorer. Dermed fik Thomismen status som den katolske kirkes officielle filosofi. Efter disse økonomiske moralske normer skal priser være retfærdige. Priserne skal efter almene etiske overvejelser og efter almene konventioner være retfærdige for både sælgeren og køberen. Et udgangspunkt for Thomas Aquinas var Aristoteles analyse af det retfærdige gensidige bytte, f.eks. mellem to forskellige håndværkeres produkter. For Aristoteles indebærer det retfærdige bytte, at en dags arbejdsresultat byttes for en dags arbejdsresultat hvis håndværkernes arbejde er lige fint. Men hvis den ene håndværkers arbejde er finere og han har højere social status skal han have en højere pris. Det retfærdige byttes prisforhold tager harmonisk hensyn både til de to produkters arbejdsindhold og til de to håndværkeres status. Den ene håndværker kan f.eks. være billedhugger, den anden sandalmager. Hvis billedhuggeren og sandalmageren i samme tidsrum kan producere henholdsvis en portrætbuste og 500 par sandaler, og billedhuggerens arbejde er dobbelt så fint som sandalmagerens, så er det retfærdige bytteforhold 1000 par sandaler for en portrætbuste. Thomas Aquinas var fuldt opmærksom på at markedspriserne varierer f.eks. hvis et skib med korn ikke når frem, eller hvis der er i en periode er overflod af korn. Det er ikke uetisk at sælge noget dyrere eller købe noget billigere under sådanne omstændigheder. Thomas Aquinas diskuterer det etiske problem, om en købmand må tilbageholde information om at et skib er på vej med korn, hvilket vil få prisen til at falde. Thomas Aquinas har en vis forståelse for at købmanden nok vil holde sin viden for sig selv. Retfærdige priser er således ikke et skarpt defineret begreb; de er udtryk for konventioner i overenstemmelse med almene etiske overvejelser. Profit og navnlig åger, dvs. rente på pengelån, er ikke tilladt. Forbudet mod pengerente er et resultat Aristoteles også Side 6

7 var nået frem til. Både for Aristoteles og Thomas Aquinas stred rente mod penges natur. Uden at bryde fundamentalt med Thomas Aquinas tankegang vil det være muligt at revurdere forbudet mod pengerente, som det også skete, hvis pengelån ændrer karakter fra forbrugslån i nødsituationer (jævnfør småbønders afhængighed af pengeudlånere f.eks. i Indien) til erhvervslån til investeringer. Arbejdslønnen skal være retfærdig (i fortolkning svare til de socialt bestemte leveomkostninger for en familie). Højere løn til faglærte og andre kvalificerede er tilladt. Ejendomsret er tilladt. Det sidste var ikke trivielt i forhold til f.eks. franciskanernes opfattelse. Dog delte Thomas Aquinas franciskanernes syn på fattigdom som et ideal. Thomas Aquinas var som sin lærer Albertus Magnus ( ) dominikaner (sortebroder); det var en tiggermunkeorden i mildere form end franciskanerne (gråbrødrene). Denne lære om retfærdige priser og lønninger er, selv i modificeret form, i stærk modsætning til den liberalistiske forestilling om at markedsbestemte priser og lønninger er retfærdige fordi de dannes ved frivillige byttetransaktioner. Afstanden til Marx' teori om godernes arbejdsindhold som det "sande" værdigrundlag er til gengæld idémæssigt mindre, et forhold der dog ikke indgår i den katolske sociallære. Thomas Aquinas konstruerede et stort filosofisk/teologisk system, som er delt i et filosofisk verdsligt niveau, som erkendes med fornuften og hvor Thomas Aquinas gjorde Aristoteles til autoriteten, og et overordnet teologisk niveau som i sidste instans kun kan erkendes ved åbenbaringen (f.eks. kan Treenigheden ikke erkendes med fornuften) og hvor kirkens vedtagelser er autoriteten. Reglerne og konventionerne for det retfærdige samfund tilhører den verdslige del og kan af fornuften udledes med menneskets naturlige etiske indsigt. Det verdslige mål for samfundet er det fælles vel. Som for Aristoteles er det en teleologisk samfundsopfattelse hvor samfundet forstås ud fra sit mål i overenstemmelse med samfundets natur.det verdslige samfunds mål indgår imidlertid under menneskelivets højere mål i forhold til Gud og Guds nåde, som er åbenbaret indsigt. Side 7

8 Thomas Aquinas forestilling om det retfærdige verdslige samfund var et middelalderligt stændersamfund med et harmonisk samvirke mellen medlemmer af alle stænder. Medlemmerne af samfundet forskellige lag kendte deres plads og fulgte regler (jus naturalis) der kan udledes af naturlige love, og fulgte fælles konventioner med udgangspunkt heri (jus civilis). Det fælles vel er en social orden i et lagdelt samfund præget af et harmonisk samvirke i overenstemmelse med retfærdige regler og konventioner blandt andet for den økonomiske adfærd. Tanken om harmoni og afbalancerede løsninger findes også hos Aristoteles. Thomas' tankegang er grundlaget for rundskrivelserne. Den katolsk inspirerede moderne økonomiske teori går under betegnelsen social økonomi. Som teoretisk retning er den repræsenteret ved flere amerikanske katolske universiteter. I den europæiske sammenhæng har den katolske sociallære haft stor indflydelse gennem de kristelig demokratiske partier. Meget af indholdet er fælles med konservatismen, og der er også en del sammenfald med socialdemokratisk ideologi. Modsætningen findes i forhold til liberalismen. En stiliseret formidling af de vigtigste europæiske ideologier Dette kan tydeliggøres ved følgende oversigt, som udelukkende er baseret på forfatterens egen indsigt. Hvis EU med tiden skulle udvikle en fælles social politik og til en fælles velfærdsstat vil indholdet skulle findes i en balance mellem på den ene side socialdemokratiske, konservative og kristne værdier og på den anden side liberalistiske værdier. Socialdemokratiske værdier - Mindste løn skal kunne betale en i den sociale sammenhæng dækkende levestandard. - Indkomstforskelle skal være beherskede og kunne begrundes med produktiv indsats. - Ingen må diskrimineres på grund af køn, race, eller andre baggrundsforhold. - Spekulation bør ikke belønnes. - Som en social borgerret har alle ret til gratis kerneydelser vedrørende sundhed, uddannnelse og information, samt ret til en minimumslevestandard. Side 8

9 - Handikappede og svagelige har ret til kompenserende ydelser. - Sociale rettigheder modsvares af pligt til at yde til samfundet efter evne. - Arbejdsforholdene skal være regulerede. - Arbejdet skal organiseres solidarisk. Konkurrence er ikke i sig selv en positiv værdi. Konservative og katolsk konservative værdier - Betydningen af institutionernes historiske kontinuitet. - De nærmestes forpligtende omsorg for de nærmeste. Stor vægt på traditionelle familieværdier. Det sociale ansvar for de fremmede udøves i fællesskab. Dette er subsidaritets- og solidaritetsprincipperne. - Mindstelønnen skal kunne betale en god enkel levevis for en familie. - Godt købmandsskab med vægt på kvalitet og ikke-urimelige priser. Kollegialt samarbejde i branchen. - Det er værdifuldt at entreprenører og købmænd løber en risiko, men højgearet finansiel spekulation er ikke værdigt for mænd af stand. - Belønning efter fortjeneste. Respekt for ejendomsret og arv. Levevis efter stand. - Evner, social position, stand og formue giver et socialt ansvar for virksomhed til samfundets gavn. - Det økonomiske virke skal tjene almenvellet, som fortolkes som opretholdelse af et rimeligt samfund i dets historiske kontinuitet. Liberalistiske værdier - Politiske borgerrettigheder til information og indflydelse; valgbarhed og stemmeret. - Civile borgerrettigheder til fri bevægelse og frihed til at tro, tænke og til at udtrykke sig; ret til retfærdighed efter klare love; ejendomsret og kontraktfrihed. - Ret til at forfølge økonomisk egennytte inden for lovens grænser. Konkurrence og stræben efter personlig økonomisk fordel er en positiv værdi i sig selv. I den nuværende europæiske velfærdsstat er indlejret socialde- Side 9

10 mokratiske, konservative og katolske værdier med rødder til Aquinas sociale økonomi. Brydningerne om velfærdsstatens fremtid kan ses som brydninger mellem den sociale økonomi og liberalistisk økonomisk tænkning. Side 10

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Det politiske marked

Det politiske marked Det politiske marked den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation 1 Af Orla Vigsø Dette paper redegør for den politiske sociologi som med udgangspunkt i Pierre Bourdieus

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises

Ny redaktion. Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen. Den suveræne dansker Henning Fonsmark. Inflation Ludwig von Mises Nr. 23 September 1997 Ny redaktion Vaclav Klaus liberalisme Uffe Ellemann-Jensen Den suveræne dansker Henning Fonsmark Inflation Ludwig von Mises Socialstatens nøglepersoner Steen Steensen Boganmeldelser

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Nationaløkonomisk Tidsskrift 138 (2000): 1-12 Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Niels Kærgård Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL SUMMARY: The article discusses

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

Forsikring eller velfærd?

Forsikring eller velfærd? Forsikring NFT eller 2/2005 velfærd? Forsikring eller velfærd? af Johannes Due De nordiske lande er blandt mange andre fælles træk karakteriseret ved at have meget veludbyggede velfærdssystemer, der i

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere