1. Forord: En omskiftelig tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord: En omskiftelig tid"

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj Siden da har FEMsekretariatet stået for driften af huseftersynsordningen. Her har der især været fokus på de ændringsforslag, der i sommeren 2010 blev anbefalet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen i form af betænkning 1520 om huseftersynsordningen. Forslagene har bl.a. resulteret i, at der fra 1. januar 2011 er etableret et nyt Disciplinærog klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet samler kvalitetskontrol og klagebehandling af tilstandsrapporter i én og samme instans. Det tidligere Ankenævn for huseftersynsordningen er derfor nedlagt. I 2009 valgte Energistyrelsen at samle sine energimærknings- og eftersynsordninger i et helt nyt sekretariat. Opgaven blev udbudt i efteråret 2009 og 1. maj 2010 åbnede det nye sekretariat for Energieffektive Bygninger officielt og overtog fra den dag driften af Energistyrelsens ordninger. Siden da har FEM-sekretariatet stået for driften af huseftersynsordningen, som er Erhvervs- og Byggestyrelsens ordning. Denne årsberetning vil derfor kun handle om huseftersynsordningen. For huseftersynsordningen har 2010 først og fremmest været præget af, at det udvalg, som Justitsministeriet nedsatte til vurdering og forbedring af huseftersynsordningen, offentliggjorde sine konklusioner og ændringsforslag i form af betænkning 1520 om huseftersynsordningen. Nyt Disciplinær- og klagenævn Den 7. december 2010 blev lovgrundlaget om beskikkede bygningssagkyndige vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. trådte i kraft ved årsskiftet. Fra 1. januar 2011 er det tidligere Ankenævn for Huseftersynsordningen dermed nedlagt. Den nye lov betyder, at forbrugerne fremover skal klage over tilstandsrapporter til et nyt Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet overtager også opgaven med at gennemføre teknisk revision af tilstandsrapporter, som i dag varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen. En uafhængig instans vil ifølge vurderingen fra Justitsministeriets udvalg sikre større klarhed om kvalitetskravene til de bygningssagkyndiges arbejde og dermed bedre tilstandsrapporter. Betænkningens hovedkonklusion var, at huseftersynsordningen i sin nuværende form er en velfungerende ordning, der yder god forbrugerbeskyttelse i forbindelse med hushandel. Samtidig fremsatte udvalget nogle forbedringsforslag til justering af ordningen herunder især i forbindelse med ejerskifteforsikring, bygningsgennemgangens omfang og tilstandsrapportens udformning. En del af disse ændringsforslag er indarbejdet i lovforslag om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v..[..], som blev fremsat i folketinget den 2. december. Dette lovforslag er endnu ikke vedtaget, men er i skrivende stund til 1. behandling. For de bygningssagkyndige betyder ændringen, at de ikke længere møder to separate bedømmelsesog sanktionssystemer; et samlet nævn forventes at give mere tydelige retningslinjer for de sagkyndiges arbejde. Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen ( ebst.dk/nyheder/242642) justeres sanktionsmulighederne i det nye nævn over for sagkyndige, der overtræder retningslinjerne for deres arbejde. Nævnet vil kunne tildele de samme sanktioner overfor de bygningssagkyndige som i dag (påtale, advarsel og frakendelse af beskikkelse), men får herudover mulighed for at tildele bøder på op til kr. Bøderne tænkes især anvendt i sager, hvor den sagkyndige i gentagne tilfælde har tilsidesat sine 3

4 pligter eller begået grove fejl, men hvor der ikke samlet set er belæg for at inddrage beskikkelsen. Fremover kan klager fra borgere over udarbejdede tilstandsrapporter indsendes til nævnets adresse eller som almindelig post til nævnet. Læs mere på nævnets hjemmeside Nyt sekretariat for Huseftersyn Hen over efteråret 2010 gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen en udbudsrunde om den fortsatte drift og administration af huseftersynsordningen. Denne opgave blev vundet af Teknologisk Institut, som dermed fortsætter driften af sekretariatet fra 1. februar Den største ændring for sekretariatet bliver, at opgaven vedrørende teknisk revision overføres til det nye Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. 4

5 2. FEM-sekretariatet Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne administrerer fem eftersyns- og mærkningsordninger for henholdsvis Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. FEM-sekretariatet blev etableret 1. januar Det blev administreret af et konsortium af Teknologisk Institut og Byggecentrum, som i fællesskab har varetaget driften af i alt 5 ordninger på vegne af henholdsvis Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen: 1. Energimærkning af bygninger 2. Huseftersynsordningen 3. Eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg 4. Eftersynsordningen for ventilations- og klimaanlæg 5. Indberetningsordningen for statens ejendomme. Formålet med FEM-sekretariatet var at administrere ordningerne på effektiv vis samt at sikre, at krav til blandt andet kvalitetsmæssig forbedring af ordningerne overholdes. I 2009 udbød Energistyrelsen sekretariatsdriften af deres mærknings- og eftersynsordninger. Siden 1. maj 2010 har FEM-sekretariatet derfor administreret og varetaget den praktiske drift af huseftersynsordningen - herunder bistået bygningssagkyndige med information samt ydet generel information om ordningerne til interessenter som fx boligadvokater, ejendomsmæglere og andre. Fra 1. februar 2011 vil administration og drift af huseftersynsordningen blive viderført i et nyt sekretariat for huseftersyn som udgøres af Teknologisk Institut alene. Den største ændring i det nye sekretariat bliver, at opgaven vedrørende teknisk revision overføres til det nye Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. 5

6 3. Huseftersyn Huseftersynsordningen er etableret i 1996 med det formål at yde den bedst mulige forbrugerbeskyttelse og -oplysning i forbindelse med køb og salg af boliger. Huseftersynsordningen vedrører køb og salg af ejendomme, som hovedsageligt anvendes til beboelse for køber eller sælger. Ordningen har til formål at sikre, at en sælger fritages for sit 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler over for køber ved at fremlægge en gyldig tilstandsrapport samt tilbud om en ejerskifteforsikring, inden købsaftalen skrives under. Sælger forpligter sig desuden til at betale mindst halvdelen af udgifterne til ejerskifteforsikringen. Ordningen er etableret på baggrund af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og beskriver synlige fejl og mangler ved ejendommen. Udviklingen i 2010 Udviklingen i 2010 har været præget af arbejdet i Justitsministeriets udvalg, der barslede med sin betænkning 1520 om huseftersynsordningen i juni Her er den samlede ordning vurderet. Hovedkonklusionen er, at huseftersynsordningen overordnet set er en succesfuld forbrugerbeskyttelsesordning, der bør og skal opretholdes. Samtidig er der ifølge udvalget grund til at overveje forbedringer på en række punkter særligt i relation til ejerskifteforsikring, bygningsgennemgangens omfang, og tilstandsrapportens udformning. I udvalgets betænkning er følgende ændringer foreslået: en ny dækning for ulovlige forhold ved elinstallationer i kombination med en ny elinstallationsrapport en ny dækning for ulovlige forhold ved vvsinstallationer en ny fugtskadedækning en ny dækning af forøgede byggeudgifter at tilstandsrapportens karakterskala udbygges med en angivelse af, om udbedringen af en skade er dyr, ved hvilken vurdering der skal tages udgangspunkt i en beløbsgrænse på kr. at tilstandsrapporten udbygges med angivelse af den forventede restlevetid for bygningens tag Ejerskifteforsikring Med hensyn til ejerskifteforsikringen foreslår udvalget en række ændringer af ejerskifteforsikringens dækningsomfang og vilkår. Det drejer sig bl.a. om en ny dækning for manglende eller nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved elinstallationer (kombineret med indførelsen af en tvungen elinstallationsrapport) en ny dækning for manglende eller væsentligt nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved vvs-installationer en ny fugtskadedækning (kombineret med nye fugtmålinger samt oplysning i tilstandsrapporten om fugtniveauet i nærmere fastsatte kritiske bygningsdele) en ny dækning af forøgede byggeudgifter en ny dækning af rimelige udgifter til teknisk bistand og genhusning en ny dækning af forhold afdækket ved teknisk revision før overtagelsesdagen Bygningsgennemgang Med hensyn til bygningsgennemgangen, lægger udvalget ikke op til ændringer, men foreslår, at den udbygges, så den bygningssagkyndige skal måle fugtniveauet i nærmere udvalgte kritiske konstruktioner, der typisk giver anledning til fugtskader. Den bygningssagkyndige skal herudover måle, vurdere og observere fugt andre steder i bygningen, hvor den bygningssagkyndige konkret skønner, at der kan være risiko for fugt eller skimmelsvamp. Dette forslag skal ses i tilknytning til den foreslåede fugtskadedækning (Se afsnittet om Ejerskifteforsikring ovenfor). Det foreslås også, at en særlig sagkyndig i tilknytning til den foreslåede el-dækning skal foretage en 6

7 gennemgang af ejendommens elinstallationer, som herefter skal sammenfattes i en elinstallationsrapport. Elinstallationsrapporten skal på samme måde som tilstandsrapporten gives til køberen. Revision af Håndbog for Bygningssagkyndige I 2010 har arbejdet med en større revision af Håndbog for Bygningssagkyndige afventet udvalgets foreslåede justeringer af ordningen. I skrivende stund afventes vedtagelse af det endelige lovgrundlag. Revisionsarbejdet startede i 2009 med en evaluering af håndbogen blandt de bygningssagkyndige samt en kommunikationsanalyse af håndbogen med henblik på forbedringsforslag til de formidlingsmæssige aspekter. Tilstandsrapport Udvalget er tilfreds med karaktersystemet, men foreslår at der i tilstandsrapporten gives en indikation af, hvad udbedring af de enkelte skader vil koste samt at rapporten udbygges med angivelse af den forventede restlevetid for bygningens tag. Klager I 2010 blev klager over tilstandsrapporter behandlet af Ankenævnet for Huseftersyn, som fastlagde erstatning i forbindelse med klagesager. Ankenævnet færdigbehandler desuden klager, der er påbegyndt hos dem. Lovforslaget Det endelige lovforslag indeholder en del af de ændringsforslag, som udvalget har anbefalet i sin betænkning herunder, at en potentiel køber skal have flere oplysninger om den konkrete ejendom. Det gælder fx oplysninger om elinstallationers funktion og lovlighed (i en særskilt elinstallationsrapport) samt oplysning om ejendommens fugtniveau og den forventede restlevetid for bygningens tag. Herudover foreslås der en række ændringer af ejerskifteforsikringens vilkår og dækningsomfang, der ud over at skabe større klarhed med hensyn til, hvilke forhold forsikringen dækker samlet set vil medføre en bedre forsikringsdækning for køber. Det drejer sig bl.a. om en ny el- og vvs-dækning, en særlig fugtskadedækning, dækning af forøgede byggeudgifter samt udgifter til teknisk bistand og genhusning. De foreslåede ændringer af ejerskifteforsikringens vilkår og dækningsomfang, tilstandsrapportens omfang og indhold samt indførelsen af en ny særskilt elinstallationsrapport vil medføre, at ordningen for såvel sælger som køber bliver dyrere at anvende. Det er dog Justitsministeriets vurdering, at de samlede omkostninger ved de foreslåede ændringer ikke kan antages at ville medføre, at ordningen fremover anvendes i væsentligt mindre omfang end i dag. Lovforslaget er i skrivende stund i 1. behandling. Nyt Disciplinær- og klagenævn i 2011 Lovgrundlaget for at etablere en ny, uafhængig klageinstans blev vedtaget i december Fra starten af 2011 kan forbrugerne dermed klage over tilstandsrapporter med fejl til et nyt Disciplinær- og klagenævn. Den behandling af forbrugerklager over tilstandsrapporter, som indtil årsskiftet foregik i Ankenævnet for Huseftersyn, og den behandling af disciplinærsager mod de beskikkede bygningssagkyndige, som blev varetaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen, er nu lagt sammen i ét samlet, uafhængigt klagenævn. Med ét samlet nævn vil der ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen blive større ensartethed og sammenhæng mellem de to sagstyper, ligesom klagesystemet vil blive mere logisk og gennemskueligt for forbrugerne. Læs mere på Beskikkede bygningssagkyndige I 2010 er 64 nye sagkyndige blevet beskikket og 258 er blevet genbeskikket. Ved årets udgang var der i alt 607 beskikkede bygningssagkyndige, mod 583 i 2009 (Kilde: KMD-statistik fra HE-WEB.). Indberetning af tilstandsrapporter HE-WEB er det indberetningsprogram, som beskikkede bygningssagkyndige bruger til at udarbejde tilstandsrapporter. KMD står for driften af HE-WEB, og indberetningsprogrammet har kørt stabilt i Siden ordningens start i 1996 er der i alt indberettet tilstandsrapporter. I 2010 er der i alt indberettet rapporter mod tilstandsrapporter i Stigningen kan bl.a. skyldes, at liggetiden på grund af markedssituationen fortsat er relativt lang, og da tilstandsrapporten kun er 7

8 gyldig i op til et halvt år, kan der opstå behov for at forny den. Alternativt kan stigningen være et tegn på, at der så småt er stigende omsætning på markedet, så behovet for nye tilstandsrapporter dermed også stiger. Den geografiske fordeling af tilstandsrapporterne kan ses af figur 1: Figur 1 Antal tilstandsrapporter Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter. Antal udførte tilstandsrapporter: (pr. 2010) 56 City Kbh. omegn Nordsj./ Bornholm Sydsj./ Lolland/Falster Fyn Kilde: KMD-statistik fra HE-WEB Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af automatiserede og elektroniske screeninger, skrivebordskontroller og teknisk revision. Den automatiserede screening består i at udvikle filtre ved indberetning af tilstandsrapporterne på HE-WEB, så man bedst muligt sikrer sig, at det er de korrekte data, der indberettes, og at man fx ikke kan få lov at indtaste ikke-valide dataværdier i bestemte felttyper, eller indberette en rapport, hvor obligatoriske oplysninger mangler. Den elektroniske screening består i kørsler på bestemte data i tilstandsrapporterne for at finde de rapporter, der adskiller sig fra normen, og eventuelt finde frem til de mulige fejlkilder. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ønsket at begrænse de sagkyndiges tidsforbrug i forbindelse med kvalitetssikringssager og lette sagsgangen for alle involverede parter. Derudover har de ønsket større åbenhed og gennemsigtighed i processerne til alles fordel. Teknisk revision foretages bl.a. via HE-rev, som er et elektronisk revisionssystem, der er særligt udviklet til at håndtere de tekniske revisioner med transparens og overskuelighed. Ud af de i alt 607 beskikkede bygningssagkyndige i ordningen er de 561 aktive det vil sige, at de indberetter tilstandsrapporter. Af de 561 bygningssagkyndige udarbejder knapt halvdelen (45 %) mellem 100 og 200 tilstandsrapporter om året, som det ses af figur 2 nedenfor: Figur 2 Antal bygningssagkyndige Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig. Statistikgrundlag: tilstandsrapporter (modtaget i 2010) Fra 1. januar 2011 overgår den tekniske revision til det nye Disciplinær- og klagenævn. Uddannelse I 2010 er der gennemført optagelseskurser for nye bygningssagkyndige. Optagelseskurset blev gennemført to gange med hhv. 24 og 24 deltagere, hvor alle deltagere bestod. Kurset fastholdt fokus på de sagkyndiges formidling og praksis i forbindelse med selve bygningsgennemgangen, og der var ligeledes atter indlæg fra teknisk revisor. I figur 3 og 4 ses evalueringsresultatet af optagelses-kurserne: >400 Antal rapporter Kilde: KMD-statistik fra HE-WEB. 8

9 Figur 3 HE-optagelseskursus, den marts 2010 Figur 4 HE-optagelseskursus, den september 2010 Enighed i udsagnet: 5= meget enig, 4= enig, 3= neutral, 2= uenig, 1= meget uenig Betydning: 5= stor betydning, 4= nogen betydning, 3= neutral, 2= lille betydning, 1= ingen betydning Enighed i udsagnet: 5= meget enig, 4= enig, 3= neutral, 2= uenig, 1= meget uenig Betydning: 5= stor betydning, 4= nogen betydning, 3= neutral, 2= lille betydning, 1= ingen betydning Enighed Betydning Enighed Betydning Mit forkendskab til kursets hovedemne er godt 4,12 3,88 Mit personlige udbytte af kurset var stort 4,59 - Det faglige niveau i kurset var som ønsket 4,47 - Undervisningens tilrettelæggelse var god 4,41 4,59 Undervisningsformen var god 4,71 4,71 Undervisningsmaterialet var godt 4,47 4,71 Kursusstedet var tilfredsstillende 4,65 3,76 Mit forkendskab til kursets hovedemne er godt 3,82 3,73 Mit personlige udbytte af kurset var stort 4,43 - Det faglige niveau i kurset var som ønsket 4,43 - Undervisningens tilrettelæggelse var god 4,48 4,57 Undervisningsformen var god 4,61 4,65 Undervisningsmaterialet var godt 4,13 4,48 Kursusstedet var tilfredsstillende 4,27 4,09 9

10 4. Information og service FEM-sekretariatet er huseftersynsordningens ansigt udadtil. Det er her, man henvender sig for at få informationer om ordningen. Det er først og fremmest via sekretariatets hjemmeside og via elektroniske nyhedsbreve, at bygningssagkyndige og ordningens interessenter bliver informeret om nyheder og eventuelle ændringer af regler m.v.. Sekretariatet tager imod telefonhenvendelser og henvendelser via mail. Efter alle Energistyrelsens ordninger har fået deres eget sekretariat, er antallet af henvendelser faldet noget. Sekretariatet modtager dog fortsat relativt mange henvendelser, da de bygningssagkyndige henvender sig på mail om ændring af deres ansættelsesforhold, forsikringserklæringer og datablad. Desuden modtager sekretariatet fortsat en del henvendelser pr. telefon om Håndbog for bygningssagkyndige, henvendelser om kursustilmeldinger, og stadigvæk henvendelser fra energikonsulenter. Sidstnævnte sendes dog videre til Sekretariatet for energieffektive bygninger. Alt i alt har FEM-sekretariatet i 2010 besvaret henvendelser pr. mail og indgående opkald. Dette svarer til ca. 30 daglige opkald og ca. 16 daglige mails. Hvis henvendelserne vedrører spørgsmål af principiel karakter eller af generel praktisk betydning bliver de afklaret og derefter lagt ud på Spørgsmål/Svarmodulet på sekretariatets hjemmeside. Sekretariatets informationsindsats er især blevet omsat i elektroniske nyhedsbreve til bygningssagkyndige og i informations- og udviklingsarbejdet på sekretariatets hjemmeside Målet med informationsarbejdet er at få de relevante informationer ud, så konsulenterne er orienterede inden eventuelle ændringer træder i kraft, så de til hver en tid er rustet til at udføre deres konsulentvirke bedst muligt. Kommer der eksempelvis større ændringer, som fx bekendtgørelsesændringer, består informationsindsatsen i en omfattende informationspakke til energikonsulenterne om muligt samtidig med, at bekendtgørelsen offentliggøres, og inden den træder i kraft. Nyhedsbreve FEM-sekretariatet skriver nyhedsbreve til de beskikkede bygningssagkyndige, samt til interessenter ved huseftersynsordningen. I 2010 er der udsendt to nyhedsbreve til de bygningssagkyndige. Derudover udsender sekretariatet en hel del ekstra nyhedsbreve efter behov. Disse indeholder typisk en enkelt hastenyhed, som det er vigtigt, konsulenterne får besked om med det samme. I 2010 udsendte sekretariatet 7 ekstra nyhedsbreve til bygningssagkyndige. I forhold til 2009 har der været sendt næsten dobbelt så mange ekstra nyhedsbreve ud til de bygningssagkyndige. Dette afspejler at der med opsplitning af sekretariatet er sket omvæltninger og dermed et øget informationsbehov. Artiklerne i nyhedsbrevene er inddelt i obligatoriske og aktuelle nyheder. En obligatorisk nyhed handler typisk om en bekendtgørelsesændring eller en ny regel, som er nødvendig for de bygningssagkyndige at vide, og som de SKAL følge i det daglige virke. En aktuel nyhed er også vigtig, men af mere orienterende karakter. Hjemmeside Den fælles hjemmeside for alle ordningerne under FEM-sekretariatet, blev med sekretariatets opsplitning den 1. maj også væsentlig mindre. Fra det tidspunkt har den alene skullet servicere de bygningssagkyndige, og derfor faldt besøgstallet. Den væsentligste udvikling af hjemmesiden i 2010 var, at der kom ny struktur på huseftersynsafsnittet. Resultatet er en mere intuitiv opbygning med flere menupunkter, men færre dybe sider, så man fra forsiden i højere grad kunne overskue hele sitet. 10

11 Fra den 31. december 2010 overgik indholdet til en ny hjemmeside for huseftersynsordningen og bliver ikke længere vedligeholdt. Denne side lukkes desuden helt ned den 1. februar 2011, når FEM-sekretariatet ikke længere eksisterer. Hjemmesidestatistik Som det ses af figur 5 nedenfor, har der i 2010 været i alt besøgende på mod i Dette fald skyldes primært, at informationer om Energistyrelsens ordninger ikke længere fandtes på hjemmesiden fra 1. maj 2010, men skulle søges af energikonsulenter og tekniske konsulenter på en ny hjemmeside. Aktiviteten på hjemmesiden er dog kun faldet med omkring 30 % som følge af denne omlægning, hvilket viser at der er stor interesse for viden om huseftersynsordningen. Det er tydeligt på tallene, at der et fald i maj. Derudover er der det sædvanlige fald i besøgssessionerne hen over sommeren og i december. Top-10 listen over de mest besøgte undersider på sekretariatets hjemmeside (figur 6) viser, at ordningernes forsider trækker mange besøg også Energimærkningens forside, som kun var på sitet frem til maj. Det er heller ikke overraskende, at der er meget trafik på de sider, hvor man kan kontakte sekretariatet, læse om advarsler til bygningssagkyndige eller læse om at blive bygningssagkyndig. Det fremgår også af listen, at Spørgsmål/Svar siden bliver flittigt brugt til at søge svar på tvivlspørgsmål. Figur 6 Side top Forside Huseftersyn Figur 5 Besøgssessioner Energimærkning Spørgsmål og svar Kontaktformuler Januar Advarsler og påtaler Februar Bliv bygningssagkyndig Marts Tilstandsrapporter April Om FEM-sekretariatet Maj Søg på hjemmesiden Juni Juli August Sept Oktober November December Total

12 5. Udvikling I 2011 vil fokus være på den videre udvikling af ordningen som opfølgning på de overvejelser, der fremgår af Justitsministeriets betænkning. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nedsætte en række arbejdsgrupper, der skal sikre, at Justitsministeriets lovforslag kan føres ud i livet, hvis loven bliver vedtaget. Administrativt vil huseftersynsordningen blive drevet videre af HE-sekretariatet og informationer om ordningen vil findes på HE-sekretariatet vil sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejde på at digitalisere processerne for ansøgning om beskikkelse og genbeskikkelse, så sagsbehandlingen af ansøgningerne bliver nemmere og hurtigere for ansøgerne. Det forventes, at de enkelte arbejdsgrupper afslutter deres arbejde i efteråret 2011, så forslagene kan træde i kraft i januar Dog vil forslaget om fugtskadedækning formentlig først blive implementeret på et senere tidspunkt. Under alle omstændigheder er ovenstående betinget af, hvordan og hvornår folketingsbehandlingen afsluttes. Som opfølgning på arbejdet i Justitsministeriets udvalg vil Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsætte en række arbejdsgrupper, der skal sikre, at de forslag, der er indeholdt i Justitsministeriets lovforslag, kan føres ud i livet. 12

13 13

14 Erhvervs- & Byggestyrelsen Gregersensvej 2630 Taastrup 14

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Energimærkningsordningerne

Energimærkningsordningerne Energimærkningsordningerne Dansk Gas Forening ERFA-konference større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 Kai Borggreen FEM-sekretariatet Energimærkningsordningerne og seneste nyt

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2010-7005-0036 Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Til parterne på høringslisten Dato: 9. februar 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-399 Sagsbehandler: Lovsekretariatet Peter Møller Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Vedlagt

Læs mere

1. Forord. 1.1 Det andet år

1. Forord. 1.1 Det andet år Årsberetning 2007 1 2 1. Forord Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne administrerer fem eftersynsog mærkningsordninger for henholdsvis Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Justitsministeriet. til og Sagsnr

Justitsministeriet.  til og Sagsnr Justitsministeriet E-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med huseftersynsordningen Justitsministeriets supplerende høring er blevet anmodet om at komme

Læs mere

1. Nyt sekretariat og nye ordninger

1. Nyt sekretariat og nye ordninger Årsberetning 2006 1 2 1. Nyt sekretariat og nye ordninger 1. januar 2006 blev et nyt Fællessekretariat for eftersyns- og mærkningsordninger etableret. Formålet med det nye FEM-sekretariat er at effektivisere

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svalemosevej 75 Postnr./by: 4671 Strøby BBR-nr.: 336-003632 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro Firma: Bygningskontoret Energimærkning

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

1. MAJ 2017 HÅNDBOG. For beskikkede bygningssagkyndige

1. MAJ 2017 HÅNDBOG. For beskikkede bygningssagkyndige UDGIVET: 1. MAJ 2017 HÅNDBOG For beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag...4

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt NOTAT Dato: 5. januar 2015 Kontor: Boliglovgivningen Sagsnr.: 2014-2004 Sagsbeh.: eta Dok id: 464033 Status for projektet Fugt i danske boliger

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 1123 af 22/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-709-0379 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk. 2, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf. for ejendommen Sælger Martin olsen Adresse Strandbjerggårdsvej 23 Postnr. og by 4400 Kalundborg Dato 04.03.2013 Udløbsdato 04.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Svend Aage Nielsen. Autoriseret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Adresse: Postnr./by: Nymånevej 28B 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-001162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Søren Guldfeldt Madsen, Zahnsgade 2, st 6000 Kolding Dato 27.01.2015 Udløbsdato 27.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere