Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber"

Transkript

1 Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar Hartmann-Petersen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Problemstillinger Målgruppe Afgrænsning Metodevalg Kildekritik 9 2. Beskatning af aktier efter skattereform Lovens anvendelsesområde Avance og tab Typer af værdipapirer Kredsen af skattepligtige Delkonklusion Nye definitioner og ændringer i aktieavancebeskatningsloven Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Porteføljeaktier andre aktier Egne aktier Børsnoterede aktier Delkonklusion Opgørelsesprincipper Lagerprincippet Eksempel 1 på opgørelse efter lagerprincippet Eksempel 2 på opgørelse efter lagerprincippet Realisationsprincippet FIFO princippet 24

3 5.4 Delkonklusion Beskatningen Beskatning af aktier ejet mindre end 3 år Beskatning af aktier ejet mere end 3 år Datter- og koncernselskabsaktier Porteføljeaktier Porteføljeaktier noterede Porteføljeaktier unoterede Porteføljeaktier unoterede lagerprincippet Porteføljeaktier unoterede realisationsprincippet Egne aktier Næringsaktier Beskatning af udbytter Dobbeltbeskatning af udbytte i forhold til de tidligere regler Beskatningen når selskabet er omfattet af værnsreglen Eksempel Eksempel Delkonklusion Overgangsregler Indgangsværdier Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier Porteføljeaktier Nettokurstabssaldoen Noterede aktier og unoterede aktier hvor lagerbeskatning anvendes Unoterede aktier hvor der vælges realisationsbeskatning Opgørelse og opdeling af nettokurstabssaldoen Intern modregning ved opgørelse af nettokurstabssaldoen 46

4 Nettokurstabssaldo hvor alle porteføljeaktier lagerbeskattes Nettokurstabssaldo hvor unoterede porteføljeaktier realisationsbeskattes Nettokurstabssaldo med realisationsbeskattede aktier og fordeling af saldo _ Anvendelse af nettokurstabssaldoen Fiktive avancer og tab Delkonklusion Værnsreglen og det omvendte juletræ ABL 4A, stk Direkte og indirekte ejerskab ABL 4A, stk. 3, nr. 1 primær funktion ABL 4A, stk. 3, nr. 2 - reel økonomisk virksomhed ABL 4A, stk. 3, nr. 3 majoritetstest Eksempel 1: Værnsreglen finder anvendelse Eksempel 2: Værnsreglen finder ikke anvendelse Eksempel 3: Værnsreglen finder ikke anvendelse ABL 4A, stk. 3, nr. 4 noteret selskab ABL 4B, stk Undgåelse af værnsreglen Anden primær funktion Økonomisk virksomhed i mellemholdingselskabet Omstruktureringer Børsnotering Delkonklusion Statusskifter Statusskift fra datterselskabsaktie til porteføljeaktie Statusskift fra datterselskabsaktie til koncernselskabsaktie Fra koncernselskabsaktie til porteføljeaktie 81

5 9.4 Fra koncernselskabsaktie til datterselskabsaktie Fra porteføljeaktie til datterselskabsaktie Fra porteføljeaktie til koncernselskabsaktie Delkonklusion Konklusion Litteraturliste 95

6 1. Indledning I 2009 vedtog lovgiver en ny og gennemgribende skattereform. For lovgiver var hovedformålet med skattereformen, at de ville gøre det mere attraktivt at arbejde ved at give skattelettelser til skatteyderne. Finansieringen af skattereformen er blandt andet sket ved at ændre reglerne for beskatning af fortjeneste og tab på aktier samt beskatningen af udbytte modtaget af selskaber. Derudover har det været intentionen med lov nr. 525 af 12. juni 2009 at harmonisere beskatningen af aktieindkomst og udbytteindkomst og forenkle reglerne for beskatningen af fortjeneste og tab på aktier samt beskatningen af udbytter. Ændringerne har i overvejende grad medført, at de tidligere regler for hvornår aktieindkomst og udbytte kunne modtages skattefrit af et selskab, nu er ændret. I forhold til ændringerne i aktieavancebeskatningsloven (ABL) har det været hensigten at stoppe muligheden for brug af mellemholdingselskaber til at strukturere sig til skattefrihed ved modtagelse af udbytte, hvorfor der i den nye aktieavancebeskatningslov er indført en værnsregel mod mellemholdingselskaber 1. Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev reglerne for selskabers beskatning af fortjeneste og tab på aktier ændret væsentligt i forhold til de tidligere gældende regler. Reglerne har virkning for indkomståret 2010, jf. 22, stk. 2, i lov nr. 525 af 12. juni Der er dog en række undtagelser og præciseringer til lovens udgangspunkt, såsom at den ikke har virkning for aktier afstået inden den 22. april De tidligere regler har dog stadig virkning for skattemæssigt relevante dispositioner med hensyn til aktier, der foretages i kalenderåret 2010, men i et selskabs indkomstår 2009, hvilket har betydning for selskaber med forskudt indkomstår. Overvejende er det tilstræbt med lov nr. 525 af 12. juni 2009 at indføre en harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. 2 Den redaktionelle deadline er sat til 31. januar For nærmere gennemgang se afsnit 8. Værnsreglen og det omvendte juletræ. 2 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer ; afsnit S.G.4, samt lov nr. 525 af 12. juni

7 1.1 Problemformulering Denne opgave vil gennemgå tidligere og nugældende regler. Der vil blive foretaget teoretisk gennemgang af de tidligere gældende regler for beskatning af fortjeneste og tab på aktier og beskatning af udbytter. Videre vil der blive foretaget en teoretisk gennemgang af de regler og ændringer, som lov nr. 525 af 12. juni 2009 har medført i forhold til aktieavancebeskatningsloven. For at illustrere ændringerne og konsekvenserne, vil opgaven eksemplificere med eksempler og sammenligninger. Ud fra ovenstående er følgende hovedproblemformulering opstillet: Hvilke ændringer har lov nr. 525 af 12. juni 2009 medført for selskaber i forhold til aktieavancebeskatningsloven og hvilke konsekvenser har disse for selskaber? Problemstillinger Problemstillinger, der bliver behandlet i opgaven, omfatter blandt andet følgende: Gennemgang af udvalgte områder i den til og med indkomståret 2009 gældende aktieavancebeskatningslov Gennemgang af nye definitioner i aktieavancebeskatningsloven Hvordan sker beskatning af fortjeneste og tab? Hvordan beskattes udbytte? Hvordan sker beskatningen af fortjeneste og tab på selskaber omfattet af værnsreglen? Hvilke opgørelsesprincipper følger af den nye lov? Hvordan fungerer den såkaldte værnsregel mod omvendte juletræer? Hvilke overgangsregler medfører den nye lov? Hvilke konsekvenser følger der af statusskifter? Hvilke skattemæssige konsekvenser får de nye regler for selskaber? Hvilke likviditetsmæssige konsekvenser får de nye regler for selskaber? 1.2 Målgruppe Målgruppen for opgaven vil, udover folk med almindelig interesse i reglerne, være selskaber og regnskabschefer i selskaber, der ønsker et overblik over, hvilke ændringer de nye regler medfører, samt hvilke konsekvenser der kan forventes, således at der for læseren kan perspektiveres til den konkrete situation, som læseren står i med sit selskab. 7

8 Opgavens indhold vil i særdeleshed være relevant for selskaber, som har en mindre eller større investering i porteføljeaktier eller i datterselskabsaktier og/eller koncernselskabsaktier. Herunder selskaber hvis formål er investering i og udvikling af datterselskaber, hvor ejerkredsen af datterselskabet består af flere ejere, hvoraf nogle vil ligge på grænsen af en ejerandel på 10 % af datterselskabet, eller hvor der med tiden forventes en udvanding af ejerskabet ved eventuelt salg af dele af selskabet til andre private investorer eller ved børsnotering af selskabet. Derudover vil opgaven med fordel kunne benyttes som et praktisk opslagsværk med en teoretisk gennemgang af reglerne samt praktiske eksempler på, hvordan disse virker. 1.3 Afgrænsning Opgaven tager udgangspunkt i reglerne for beskatning af fortjeneste og tab på aktier samt beskatning af udbytter for selskaber, hvorfor emner i opgaven vil blive behandlet i relation hertil. Dette betyder også, at det er fravalgt at behandle regler i aktieavancebeskatningsloven vedrørende personer og beskatningen for disse. Reglerne for dødsboer, fonde, foreninger og næringsdrivende vil ikke blive behandlet i denne opgave. Fortjeneste og udbytte modtaget i forbindelse med likvidation, kapitalnedsættelse, spaltning, fusion, skattefrie og skattepligtige omstruktureringer m.v. vil kun blive berørt perifiært eller slet ikke. Ligeledes vil udbytte, fortjeneste og tab mellem danske og udenlandske selskaber, samt EU s moderdatterselskabsdirektiv ikke blive behandlet i opgaven. I opgaven er ændringerne i reglerne og konsekvenserne, som er fremkommet som en direkte følge af lov nr. 254 af 30. marts L 84, ikke medtaget. Dette skyldes, at den ved opgavens redaktionelle deadline kun var fremsat i forslag om ændringsloven, og der ikke forelå behandling af denne endnu. Dette velvidende, at denne forsøger at løse de problemstillinger, som følger af lov nr. 525 af 12. juni

9 1.4 Metodevalg Udgangspunktet for opgavens gennemgang af problemstillingen er en teoretisk gennemgang af aktieavancebeskatningsloven med de ændringer, der fulgte ved indførelsen af lov nr. 525 af 12. juni Herunder vil der løbende blive sammenlignet med de regler, der er gældende til og med indkomståret Ved sammenligninger og beskrivelse af nye regler vil der også i vid udstrækning blive suppleret med grafiske fremstillinger og gennemgange af praktiske eksempler samt beregningseksempler. Dette er gjort ud fra en overbevisning om, at for at give den bedste forståelse hos læseren må en teoretisk behandling af et emne suppleres med grafiske fremstillinger og gennemgang af eksempler samt beregningseksempler. Derudover vurderes det, at brugen af eksempler i mange tilfælde medfører den bedste belysning af konsekvenserne af de beskrevne regler og ændringer i hidtidige regler. Med fremstillingen er det forsøgt at give en teoretisk tilgang til reglerne med løbende gennemgang af eksempler for at have et godt grundlag for en analyse af ændringer eller nye regler. Hvert afsnit vil blive afsluttet med en delkonklusion, hvor afsnittets væsentligste punkter bliver sammenfattet. 1.5 Kildekritik Jeg har gennem arbejdet med opgaven valgt primært at anvende lovgivning, cirkulærer og bekendtgørelser m.v. Derudover er der anvendt spørgsmål og svar i forbindelse med lovforslaget udgivet af Skatteministeriet, samt andre udgivelser i overvejende grad fra af SKAT eller dele heraf. Der er i mindre omfang anvendt almindelige lærebøger fra højere læreanstalter. Vurderingen er, at den primære litteratur og de primære kilder har et højt niveau, hvorfor kvaliteten af denne ikke vurderes at udgøre problemer. Dette begrundes med at der i langt overvejende grad er tale om personer eller institutioner, der enten laver reglerne, deltager i arbejdet omkring udarbejdelsen af reglerne eller er blandt de førende forfattere på de behandlede områder i Danmark. Sekundært er anvendt diverse artikler udgivet af medarbejder på arbejdspladser, der beskæftiger sig med reglerne i det daglige. Dette være sig medarbejdere ved SKAT, advokatfirmaer eller lignende. Også artikler udgivet af forskere eller tidligere forskere på området er anvendt. 9

10 Den faglige kvalitet i den sekundære litteratur ligesom den primære litteratur ligger på højt niveau og det findes derfor ikke nødvendigt at søge ekstra dokumentation for rigtigheden af indholdet af disse publikationer. Endelig har jeg gennem mit daglige arbejde som revisor en del baggrundsviden og erfaring med anvendelse af reglerne, som også vil blive brugt i udarbejdelsen af besvarelsen. 10

11 2. Beskatning af aktier efter skattereform 2.0 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven betyder, at beskatning af aktier ejet af selskaber ikke længere opdeles i kategorier, hvor ejertiden afgør, om avance eller tab er henholdsvis skattepligtigt eller fradragsberettiget. Den nye aktieavancebeskatningslov arbejder med nye begreber og kategorier for aktier. De tidligere regler for beskatning af selskabers avancer og tab på aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven har stadig relevans for selskaber, der har handlet aktier i kalenderåret 2010, men hvor disse dispositioner falder i selskabets indkomstår Derfor vil der også i det følgende, hvor det findes relevant, ske en gennemgang af tidligere regler vedrørende behandling af selskabers fortjeneste og tab på aktier, for at kunne foretage en komparativ analyse af reglerne før og efter harmoniseringen af beskatningen af aktieavancer og udbytter for selskaber. 11

12 3. Lovens anvendelsesområde 3.1 Avance og tab Aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde er avance/gevinst og tab på aktier, jf. ABL 1, stk. 1. Ved avancer og tab på aktier forstås den gevinst eller det tab, der fremkommer, som en værdistigning eller værdinedgang i den pågældende akties kursudvikling set i forhold til den oprindelige anskaffelsessum. Er en aktie anskaffet til en kursværdi på kr. 100, og er den senere steget til en kursværdi på kr. 110, vil dette altså medføre en avance på kr. 10 pr. aktie. Hvis kursudviklingen er nedadgående, og aktien på et senere tidspunkt end anskaffelsestidspunktet, og i den periode man ejer aktien, har en kursværdi på kr. 90, vil der være en negativ aktieavance eller et tab på kr. 10 pr. aktie. Da opgaven beskæftiger sig med selskabers beskatning af aktieavancer og tab, skelnes der i dette tilfælde som udgangspunkt ikke mellem realiseret og urealiseret aktieavance og tab, da dette fremadrettet ikke er relevant for selskaber, men kun for personer. Derudover vil omkostninger i forbindelse med købet og salget af aktien skulle henholdsvis tillægges og fradrages i købs- og salgssummer, således at købsomkostninger vil forhøje anskaffelsessummen, og salgsomkostninger vil mindske afståelsessummen. Som omkostninger i forbindelse med køb og salg af aktier ses typisk provisioner i forbindelse med handel af aktier på et reguleret marked samt honorarer til revisor og advokat. Hertil kommer udgifter af samme karakter. Omkostninger til finansiering af et køb kan dog ikke tillægges anskaffelsessummen 3. Tillige finder loven som udgangspunkt også anvendelse ved udlodning af likvidationsprovenu, i det kalenderår hvor et selskab endeligt opløses, jf. ABL 2, stk. 1. Lovens anvendelsesområde har som udgangspunkt stort set ikke ændret sig i den nye udformning af aktieavancebeskatningsloven. Dog skal det nævnes, at der for de gamle regler gælder, at modtaget udbytte skal beskattes efter den dagældende selskabsskattelovs (SEL) 13, som efterfølgende er blevet ændret således, at udbytte også efter den nye selskabsskattelov skal beskattes efter 13, men at dette er efter andre regler end i den gamle GS 2010 Henrik Dam m.fl., side For yderligere gennemgang af beskatning af udbytter henvises til afsnit 6.7. Beskatning af udbytter. 12

13 3.2 Typer af værdipapirer Lovens regler finder direkte anvendelse på aktier i aktieselskaber. Derudover finder lovens regler også anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer, jf. ABL 1, stk. 2, samt konvertible obligationer, aktieretter (fondsaktier) 5 og tegningsretter 6 til foranstående typer værdipapirer, jf. ABL 1, stk. 3 og 4. Dog skal det her tilføjes, at de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven ikke finder anvendelse på tegningsretter til aktier omfattet af LL 28 7, jf. ABL 1, stk. 4, hvor reglerne i ABL 36 i stedet finder anvendelse. 3.3 Kredsen af skattepligtige Lovens kapitel 2 omhandler kredsen af skattepligtige. Kapitlet har kun to paragraffer hvoraf 6 omhandler skattepligten for selskaber med videre, og 7 omhandler skattepligten for personer. Opgaven har i det efterfølgende kun behandlet 6 vedrørende selskaber. De skattepligtige subjekter er selskaber, fonde og foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Disse skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne fortjeneste og tab på aktier, jf. ABL 6. Beskatningen og de forskellige problemstillinger der følger heraf, bliver gennemgået senere i opgaven Delkonklusion Overordnet set gælder loven for tab og fortjeneste på aktier. Herunder ligeledes anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer. De skattepligtige efter aktieavancebeskatningsloven er såvel selskaber som personer. Der er ved vedtagelsen af den nye aktieavancebeskatningslov ikke sket radikale 5 Aktieretter er en ret til fondsaktier, der udstedes af selskabet og udleveres til selskabets aktionærer i samme forhold som deres hidtidige aktiebesiddelse i selskabet. Dette sker uden at der betales vederlag for aktierne. 6 Tegningsretter er en ret til at tegne nye aktier i et selskab til en i forvejen fastsat favørkurs. Disse tegningsretter bliver givet til selskabets hidtidige aktionærer uden vederlag, og repræsenterer i sig selv en værdi grundet adgangen til at tegne aktier til den i forvejen fastsatte favørkurs. Udover retten til at tegne nye aktier kan tegningsretter omfatte retten til at tegne konvertible obligationer. 7 LL 28 vedrører personer der som vederlag modtager køberetter eller tegningsretter til aktier i det selskab, hvor vedkommende er ansat. 8 For gennemgang se afsnit 6 Beskatningen. 13

14 ændringer i lovens anvendelsesområde. Primært er ændringerne af sproglig og præciserende karakter. Dette er også helt på linje med at intentionerne for ændringen af aktieavancebeskatningsloven og andre love ved samme lejlighed. Intentionerne var, at harmonisere og forenkle beskatningen af aktiefortjeneste og tab samt udbytte fra aktier og lignende. 14

15 4. Nye definitioner og ændringer i aktieavancebeskatningsloven Ved ikrafttrædelsen af den nye aktieavancebeskatningslov skete der en ophævelse af de bestemmelser der omhandlede aktier ejet over eller under tre år 9. Dertil kommer, at man ligeledes ophævede bestemmelsen vedrørende definitionen af børsnoterede aktier for herefter at sondre mellem aktier noteret på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet og ikke noterede aktier 10. Som noget nyt blev der med de nye ændringer til aktieavancebeskatningsloven indført nye definitioner som blandt andet datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier 11. Med ændringerne har lovgiver søgt at harmonisere beskatningen af fortjeneste og tab på aktier og udbytte samt forenkle reglerne for beskatning af aktiefortjeneste og tab samt aktieudbytter. 4.1 Datterselskabsaktier Udgangspunktet for definitionen af datterselskabsaktier er, at et selskab ejer mindst 10 % af selskabskapitalen i et datterselskab 12, jf. ABL 4A, stk. 1. Dog er det en betingelse at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af modtagne udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om fælles beskatning for moderog datterselskaber fra forskellige medlemsstater, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat hvori datterselskabet er hjemmehørende, jf. ABL 4A, stk. 2. Hvad angår 1. del af ABL 4A, stk. 2, hvorefter datterselskabet skal være omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, betyder dette, at datterselskabet skal være skattepligtigt og hjemmehørende til Danmark. Desuden skal der være tale om registrerede anpartsselskaber, aktieselskaber eller andre selskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtigelser og hvor overskuddet deles efter forholdet i deltagernes indskudte kapital. Herunder er også en række 9 For gennemgang af ophævelsen af reglerne se afsnit 6.1. Beskatning af aktier ejet mindre end 3 år og afsnit 6.2. Beskatning af aktier ejet mere end 3 år. 10 For yderligere gennemgang se afsnit 4.5. Børsnoterede aktier. 11 For yderligere gennemgang se afsnit 4. Nye definitioner og ændringer i aktieavancebeskatningsloven, i sin helhed. 12 Det skal her bemærkes, at når der tales om et datterselskab i skattemæssig henseende altså er tale om et selskab hvori moderselskabet ejer mindst 10% af selskabskapitalen og ikke som i årsregnskabslovens definition hvor man for at kunne benævne en kapitalandel for et datterselskab skal eje mindst 50% af selskabskapitalen eller have den bestemmende indflydelse. 15

16 finansielle virksomheder, elselskaber, kommuner, vandforsyningsselskaber og ved navns nævnte selskaber omfattet. Derudover er brugsforeninger, erhvervsmæssige foreninger, gensidige forsikringsselskaber, investeringsforeninger og fonde og foreninger omfattet af lov om finansiel virksomhed , omfattet af reglen om datterselskabsaktier. Dermed er andelsforeninger, andre foreninger, diverse fonde og skattefrie eller skattetransparente enheder ikke omfattet af definitionen af datterselskabsaktier. Hvad angår 2. del af ABL 4A, stk. 2, betyder denne, at det udenlandske datterselskab skal være omfattet af moder-datterselskabsdirektivet eller være omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 13 Reglerne om datterselskabsaktier omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter hertil, jf. ABL 4A, stk. 4. Værnsreglen i ABL 4A, stk. 3, bliver behandlet nedenfor under afsnit 8, men det kan her kort nævnes, at værnsreglen er en undtagelse til bestemmelsen om, at en ejerandel på mindst 10 % medfører, at fortjeneste og tab samt modtaget udbytte ikke beskattes, når det kommer fra datterselskabsaktier. Reglen er indsat for at undgå omgåelse ved hjælp af de såkaldte mellemholdingselskaber Koncernselskabsaktier Koncernselskabsaktier er defineret som aktier, hvor ejeren og det selskab der ejes aktier i, er sambeskattet efter selskabsskattelovens 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens 31A. Derudover er fonde mv., der ejer aktier i selskaber, som er koncernforbundne efter selskabsskattelovens 31C og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning, omfattet. Selskabsskattelovens 31 beskriver reglerne for tvungen national sambeskatning. Tvungen national sambeskatning opstår, når et selskab på et tidspunkt for en periode af eller hele året ejer mere end 50 % af selskabskapitalen i datterselskabet eller har bestemmende indflydelse over datterselskabet. Det er sidstnævnte, der er afgørende, hvis der eksempelvis foreligger en ejerandel over 50 %, men ikke bestemmende indflydelse, da der i sagens natur må være en anden ejer, der dermed har den bestemmende 13 Selskabsskatteloven For gennemgang af brugen af mellemholdingselskaber se afsnit 8. Værnsreglen og det omvendte juletræ. 16

17 indflydelse eller ingen, som har den bestemmende indflydelse, hvorefter selskabet jo så ikke vil skulle sambeskattes, jf. selskabsskattelovens 31C. Omfattet af den tvungne nationale sambeskatning er også faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i Danmark. Ejendomme og faste driftssteder i udlandet er ikke omfattet, jf. selskabsskattelovens 31, stk. 1 Selskabsskattelovens 31A, beskriver muligheden for, at et ultimativt dansk moderselskab kan vælge at lade selskabets udenlandske koncernforbundne enheder sambeskatte. For udenlandske selskaber eller foreninger gælder, at ingen af deltagerne må hæfte personligt for selskabets forpligtigelser og overskuddet bliver fordelt i forhold til deltagernes indskudte kapital, jf. selskabsskattelovens 31A, stk Porteføljeaktier andre aktier Porteføljeaktier er aktier som hverken er datter- eller koncernselskabsaktier. Altså aktier hidrørende fra selskaber hvori der er ejes under 10 % af selskabskapitalen. Fra betegnelsen porteføljeaktier er dog undtaget aktier i eget selskab, der på trods af at selskabet ejer under 10 % af selskabskapitalen, ikke bliver betragtet som porteføljeaktier, men som en selvstændig kategori benævnt egne aktier i hvert fald i forhold til beskatningen, jf. beskrivelsen under afsnit Egne aktier Egne aktier er defineret som aktier, et selskab ejer i sig selv. Egne aktier er ikke en ny definition i aktieavancebeskatningsloven, da betegnelsen også fandtes før ændringerne af loven. Det nye er, at egne aktier positivt har fået en særskilt hjemmel for, hvorledes de beskattes 15, jf. ABL 10, hvorfor de også fortjener en introduktion her. Opkøb af egne aktier sker typisk i forbindelse med, at selskabet har forpligtiget sig til at indløse kreditorer med aktier eller forpligtet sig ifølge aktieoptionsprogrammer. Det kunne også være i tilfælde, hvor selskabet har forpligtiget sig til at indløse/ombytte konvertible obligationer. Endelig kunne en typisk situation være, at et offentligt noteret selskab ønsker at opkøbe egne aktier, i en situation hvor kursen ligger under indre værdi, for på denne måde at stabilisere kursdannelsen og eventuelt påvirke kursen til en kursdannelse tættere på indre værdi ved at øge efterspørgslen. Derudover må det også 15 Om beskatningen af egne aktier se afsnit 6.5. Egne aktier. 17

18 forventes, at det skaber en bedre likviditet i markedet, at der er blevet bedre muligheder for at købe egne aktier. 4.5 Børsnoterede aktier Den tidligere regel i aktieavancebeskatningslovens 3, med definition af børsnoterede aktier, er i den nye udgave af aktieavancebeskatningsloven blevet ophævet. Sondringen mellem børsnoterede aktier og unoterede aktier, som den tidligere aktieavancebeskatningslov opererede med, er nu i stedet for erstattet af en sondring mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Sondringen har relevans for selskaber, da disse som udgangspunkt bliver beskattet efter ABL 9, stk. 1 og 2. Dog kan det skattepligtige selskab vælge at lade sig beskatte efter realisationsprincippet ifølge ABL 9, stk. 3, for aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. ABL 23, stk. 6. Sondringen vil derfor have relevans ved afgørelsen af, om et selskab har mulighed for at vælge beskatning efter realisationsprincippet. 4.6 Delkonklusion Lovgiver har med ændringerne forsøgt at harmonisere og forenkle reglerne for beskatning af fortjeneste og tab på aktier samt aktieudbytter. Dette er gjort ved at indføre de nye aktiekategorier porteføljeaktier, datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Definitionen for kategorierne kan opstilles således: Kategori: Ejerskab: Porteføljeaktier 0 < 10 % Datterselskabsaktier > 10 % Koncernselskabsaktier Mulighed for sambeskatning efter selskabsskattelovens 31, 31A og 31C. For datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier gælder det efter de nye regler, at fortjeneste og tab er den skattepligtige indkomst uvedkommende. For porteføljeaktier er 18

19 der derimod altid skattepligt for fortjeneste og fradragsret for tab. Det skal tilføjes, at fradragsretten ikke som tidligere er kildeartsbegrænset. De nye regler indeholder endvidere en undtagelsesbestemmelse, der medfører en værnsregel mod, at koncerner strukturerer sig på en sådan måde, så de kan modtage udbytte skattefrit, som der var mulighed for med de tidligere gældende regler. Den tidligere definition af børsnoterede aktier er udgået af loven. I stedet er der indført en sondring mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet og unoterede aktier. Endelig har egne aktier fået egen hjemmel for beskatning, hvilket medfører, at fortjeneste og tab på disse er den skattepligtige indkomst uvedkommende. 19

20 5. Opgørelsesprincipper 5.1 Lagerprincippet Skattepligtige omfattet af ABL 6 skal som udgangspunkt anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktier, jf. ABL 23, stk. 5. Anvendelse af lagerprincippet medfører, at selskabet hvert år skal medregne fortjeneste og tab på aktierne til den skattepligtige indkomst. Gevinst eller tab opgjort efter lagerprincippet er forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse og aktiernes værdi ved indkomstårets afslutning. For aktier der er erhvervet i løbet af indkomståret, anvendes anskaffelsessummen 16 i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse, og for aktier afstået i løbet af indkomståret anvendes afståelsessummen 17 i stedet for aktiernes værdi ved udgangen af indkomståret, jf. ABL 23, stk. 2 og stk Eksempel 1 på opgørelse efter lagerprincippet Et selskab har ved indgangen til indkomståret en beholdning på nominelt aktier. I løbet af året anskaffer selskabet nominelt stk. mere og afstår nominelt stk. For overskuelighedens skyld er det forudsat, at der i selskabets beholdning kun er aktier i et selskab, hvor selskabet samlet ejer under 10 % af selskabskapitalen, og at stk. størrelsen pr. aktie svarer til den nominelle værdi, således at 1 aktie har en pålydende værdi på Som anskaffelsessum anses (forenklet) den aftalte overdragelsessum for aktierne med tillæg af evt. gebyrer og omkostninger ved købet. 17 Som anståelsessum anses (forenklet) den aftalte overdragelsessum for aktierne med fradrag af evt. gebyrer og omkostninger ved købet. 20

21 Kurs Nom. Kursværdi Primoværdi af beholdning 104, , ,00 Tillæg af aktier erhvervet i indkomståret 107, , ,00 Fradrag af aktier afstået i indkomståret 110, , ,00 I alt , ,00 (1) Ultimoværdi af beholdning , ,00 (2) Den skattepligtige fortjeneste ((2) - (1)) ,00 Der sammensætter sig således: Realiseret gevinst/tab 5.222,77 Urealiseret gevinst/tab ,23 I alt , Eksempel 2 på opgørelse efter lagerprincippet 18 Det forudsættes her, at selskabet har flere forskellige porteføljeaktier i beholdningen, ligesom til- og afgange kan dække over flere forskellige porteføljeaktier. Derfor er der kun regnet i samlede værdier, og opgørelser for de enkelte aktiebeholdninger i forskellige selskaber er ikke vist. 18 Eksempel 2 er tilvirket med udgangspunkt i eksemplet på side 402 i GS 2010 Henrik Dam m.fl. 21

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Copenhagen Business School, april 2011 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling, Cand.merc.aud - konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Udarbejdet af: Morten Qvist Hansen Cpr. nr.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. D O M afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1552 12 Utility Development A/S (advokat Bent Ramskov,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1412 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Skatteministeren har den 20. marts 2009 sendt diverse lovforslag vedrørende Forårspakke

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere