Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015"

Transkript

1 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel udbytte - LL 16 A stk. 2 nr. 1 Salg og genkøb - LL 16 A stk. 2 nr. 5 Tilbagesalg - LL 16 B stk. 2 nr. 6 Skattefri porteføljeaktie Datter- og koncernaktie 50% og tre år - LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d Datter- og koncernaktie 50% og tre år- LL 16 B stk. 2 nr. 2 litra d Likvidationsudlodning - LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a Tilbagesalg - LL 16 B stk. 1 Kapitalnedsættelser - LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra b April 2015 CBS Master i Skat Masterafhandling Udarbejdet af: Birthe Brouer Viggaard Vejleder: Erik Banner-Voigt

2 Forkortelsesliste ABL Bet. BR Cirk. dvca FSR FT GRL H JV JUS L LL LR LSR Pkt. RR SL SEL SKD SKM SPO SR TFS UFS VL ØL Aktieavancebeskatningsloven (Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.) Betænkning Byretsdom Cirkulære Danish Venture Capital and Private Equity Association Danske Revisorer Folketingstidende Grundloven Højesteretsdom Den juridiske vejledning Juridisk Ugebrev SKAT Lovforslag Ligningsloven (Lov om påligning af indkomstskat til staten) Ligningsrådet Landskatteretten Punktum Revision og Regnskabsvæsen Statsskatteloven (Lov om indkomstskat til staten) Selskabsskatteloven (Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.) Skattedepartementet Skatteministeriet Skattepolitisk oversigt Skatterådet Tidsskrift for Skatter og Afgifter Ugeskrift for skat Vestre Landsretsdom Østre Landsretsdom Forsideillustration Minefeltet af dispensations- og værnsregler som sikrer at dispositioner ikke konverteres fra skattepligtigt udbytte til skattefri aktieavance for en skattefri porteføljeaktier. Den sorte ring illustrerer, at udbyttebeskatning foreligger, hvis ikke dispensationspraksis er effektiv. Lovreglerne uddybes i masterafhandlingen. Kilde: Egen tilvirkning

3 Indholdsfortegnelse Summary Masterafhandlingens mål og opbygning Indledning Problemformulering Masterafhandlingens struktur Metodevalg Afgrænsning Aktieavance og tab begreb og beskatning Retslig udvikling og perspektiv Retsfaktum; ABL 4 C - skattefri porteføljeaktier Karakteristika for skattefri porteføljeaktier Ad stk. 1) Afgrænsningen af porteføljeselskaberne Ad stk. 3) Beskatningen af skattefri porteføljeaktier Delkonklusion Udbytte begreb og beskatning Retslig udvikling og perspektiv Det civilretlige udbyttebegreb Retsfaktum; udbyttebeskatning Skattepligt for udbytte ejerandele under 10% LL 16 A skattepligtigt udbytte Hovedreglen - Ad LL 16 A stk Skattepligtigt udbytte Ad LL 16 A stk Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 A stk LL 16 B Tilbagesalg til udstedende selskab Hovedreglen - tilbagesalg til udstedende selskab LL 16 B stk Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 B stk Delkonklusion Udbytteværnsregler i samspil med skattefri porteføljeaktier Salg og genkøb - LL 16 A stk. 2 nr Likvidationsudlodninger i endeligt likvidationsår LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d Salg af aktier til koncernselskab, som er kontrolleret af det udstedende selskab - LL 16 B stk Tilbagesalg til udstedende selskab i det endelige likvidationsår - LL 16 B Stk. 2 nr. 2 litra d Mellemholdingreglen i ABL 4 A stk. 3 samt ABL 4 B stk Værnsreglen i SEL 2 D Delkonklusion... 26

4 5 Symmetrien; beskatning af aktieavancer og -tab samt udbytte Symmetrien i forhold til beskatning af skattefri porteføljeaktier Symmetrien i et historisk perspektiv hvorfor fastholdes udbyttebeskatning? Symmetrien og asymmetrien vist i tal Dispositioner der ikke naturligt kan indbygges i symmetrien Delkonklusion Gældende regler der kan løse paradokset med brandbeskatningen Salg af de skattefri porteføljeaktier til tredjepart Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Dispensation efter LL 16 A stk. 3 nr. 2 og LL 16 B stk. 2 nr LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a dispensation ved likvidationsudlodning før endeligt likvidationsår LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra b dispensation ved kapitalnedsættelse i selskab som ikke er under likvidation LL 16 B stk. 2 nr. 6 dispensation ved tilbagesalg til udstedende selskab Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Opkøb af noterede aktier overgang til skattepligtige unoterede aktier Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Investeringsselskab efter ABL 19 stk. 2 nr Hvordan kan overgang til investeringsselskab foregå for en skattefri porteføljeaktionær? Investeringsselskabets skattepligt m.v Beskatning af aktionærerne i et investeringsselskab Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Udlodning i likvidationsåret Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Delkonklusion De lege feranda forslag til lovgivning til løsning af paradokset Skattefrihed for udbytte af skattefri porteføljeaktier krav om ejerperiode Dispensationsbestemmelser i LL 16 A og 16 B- lovmæssig objektivitet Genindførsel af fuld symmetrisk beskatning Frivillig symmetribeskatning - nettometode Fradrag for den oprindelige anskaffelsessum ved udbytteklassifikation Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturfortegnelse Appendiks 1 LL 16 A og 16 B... 67

5 Summary Investments in tax-free portfolio shares in 2015 may result in taxation, which substantially exceeds the level of the corporate income tax rate. This master thesis analyses and demonstrates how this is possible based on an example calculating an effective tax rate above 200 %. As from 1 January 2013, gains on tax-free portfolio shares have been tax-exempted; this was implemented as an incentive for investments in growth and start-up companies in accordance with the law proposal L49. Tax-free portfolio shares are defined as owned by a company, not listed on a stock exchange, and the corporate shareholder owns below 10 % of the shares. As a basis for the discussion, the taxation of capital gain and dividend from the tax-free portfolio shares including a number of anti-avoidance rules is analysed. In total, the taxable dividend definition includes more or less all kinds of distributions from a company, and together with the anti-avoidance rules, it results in a gross taxation including the original purchase price paid by the investor, and even converts tax-free capital gain to taxable dividend. This also applies for ordinary business transactions that a minority investor seldom can affect. However, which role does the symmetric or asymmetric taxation of the capital gain and the dividend play in respect of avoiding a sometimes extreme taxation? The analysis demonstrates that the symmetry plays a substantial part in this respect. The analysis shows that a number of different present rules may be used and result in either a nil taxation or a reduction of the taxation to the level of the corporate income tax rate by creating the symmetry. However, is this enough may a clearer definition of rules ensure predictability? The master thesis finally suggests and analyses proposals for an improvement of the law. The overall conclusion is that investments in tax-free portfolio shares may be highly challenging and complex; they are covered by rules that may result in taxation, which cannot be predicted at the time of investment, and by tax dispensation practice, which lacks transparency and, therefore, creates situations, where legal certainty is at a test. Side 1

6 1 Masterafhandlingens mål og opbygning 1.1 Indledning Hvordan kan den effektive beskatning af et afkast på en investering i en skattefri porteføljeaktie i 2015 udgøre langt over 100 %, når selskabsskatteprocenten for samme år blot udgør 23,5% og aktieavancen er skattefri? 1 Et eksempel kunne være som følger: Samlet værdiudvikling i Faktiske regler= ejerperioden beskatningsgrundlag i Alle tal i kr. Fakta 2015 ejerperioden Anskaffelssessum den 2. januar Værdiudvikling Værdiudvikling Værdiudvikling første kvartal Værdi 30. marts Udlodning 30. marts Værdi den 31. marts Værdiudvikling resterende del 0 Værdi 31. december Tabsfradrag ultimo Total Skat i 2015 (selskabsskat på 23,5 %) Samlet skat Effektiv skat på værdiudvikling 210% Figur 1: Eksempel på den effektive beskatning af en skattefri porteføljeaktie. Eksemplet uddybes i kapitel 5. Kilde: Egen tilvirkning. Begrebet skattefri porteføljeaktier, efter aktieavancebeskatningslovens 4 C, introduceres første gang i dansk skatteret ved L49 med virkning for aktieafståelser efter den 1. januar L49 havde følgende formålsparagraf Forslaget har til formål at skabe incitament for investorer til, at foretage flere investeringer i vækstvirksomheder. Unoterede selskaber kan herved få lettere ved at tiltrække risikovillig kapital, fordi avancerne bliver skattefri. 2 Med dette formål in mente synes en effektiv beskatning, der langt overstiger den gældende selskabsskattesats, ganske uheldig. Det var formålet med L49, at skattefriheden skulle motivere til investering og ikke til det modsatte. 3 Skatteministeren afviser i forbindelse med behandlingen af L10/2012, at der i dansk skatteret kan opstå betydelig beskatning, idet denne anfører følgende i et svar på en henvendelse fra 1 SEL 17 stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). 2 L49 af 1. november Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. Side 4 anden spalte. I det følgende benævnt L49. 3 L49, blandt andet side 4. Side 2

7 Deloitte om netop denne problemstilling; Deloittes regneeksempler må derfor afvises som rene konstruktioner, der aldrig har været en del af dansk skatteret. 4 Deloitte påpeger ved et taleksempel, at beskatningen af en skattefri porteføljeaktionær kan være betydelig, idet en effektiv beskatning på over 200% påvises. Underlaget for skattefri porteføljeaktier skønnes ganske stort, eftersom mange selskaber ikke er noteret på en anerkendt fondsbørs. Unoterede aktier skønnes af dvca at udgøre halvdelen af aktiemassen i hele verden. 5 Sådanne aktier vil være karakteriseret ved at være illikvide, svære at prissætte, svært omsættelige og dermed også betydelig mere risikobetonede. 6 Udfordringen er, at skattefri porteføljeaktier per definitionen har en iboende forudsætning om et ejerskab på under 10%, hvilket medfører, at en sådan aktiepost sjældent har en afgørende og bestemmende indflydelse på dispositioner, som kan udløse uhensigtsmæssig beskatning eller mulighed for at styre uden om risikoen herfor. Investor har måske ikke finansiel basis til anskaffelse af en højere ejerandel eller ønsker det måske ikke. 7 Et team af iværksættere, der går sammen om den gode ide, kan medføre lav ejerandel. En iværksættervirksomhed er desuden karakteriseret ved, at det kan tage mange finansieringsrunder, før denne er klar til at blive videresolgt, da der i denne ofte lange proces, der varer gennemsnitligt 7 år sker udvanding af kapitalandele undervejs. 8 Aktierne er ikke let omsættelige og måske i værste fald slet ikke omsættelige samme indlåsning vurderes ikke at foreligge for børsnoterede aktier, som principielt kan afhændes på børsmarkedet, hvis det ønskes. 1.2 Problemformulering Problemformuleringen er således; hvordan kan den effektive beskatning på en skattefri porteføljeaktie, som langt overstiger den ordinære selskabsskattesats for 2015 opstå, når aktieavancen efter L49 er skattefri? 4 Bilag 18 til L10/2012 svar til Deloitte fra skatteministeren dateret 4. december Udsagnet er givet i forbindelse med indførslen af reglerne for gennemstrømningsselskaber men er interessant, da regneeksemplet tillige havde forbindelse til L49. 5 dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 1) i forbindelse med Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Til illustration, se redegørelse i dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 1) i forbindelse med; Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Danish Venture Capital and Private Equity Association (dvca) anfører endvidere i et høringssvar til L49 /2012, side 1som følger: En business angel besidder oftest kun en minoritetspost i et givent selskab og har derfor ikke en flertalsmulighed for at påvirke selskabet i retning af fokusering på en kapitalgevinst fremfor udbytter.. 8 dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 3) i forbindelse med Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Side 3

8 For at kunne belyse problemformuleringen, kan følgende spørgsmål således stilles: Hvordan beskattes aktieavance og -tab på skattefri porteføljeaktier? Hvilke dispositioner udløser udbyttebeskatning for en skattefri porteføljeaktionær? Hvilken betydning har værnsregler, som er indført for at undgå omgåelsessituationer og fastholde udbyttebeskatning, for en skattefri porteføljeaktionær? Hvilken rolle spiller den symmetriske og asymmetriske beskatning for den effektive beskatning af afkastet på en investering i skattefri porteføljeaktier? Hvordan kan paradokset med brandbeskatning løses med de gældende regler? Hvilke ændringer af den gældende lovgivning kunne foreslås, således at den mulige brandbeskatning kunne nedbringes eller måske helt fjernes? 1.3 Masterafhandlingens struktur Masterafhandlingen er struktureret således, at kapitel 2 vil analysere beskatningen af aktieavance og -tab. I kapitel 3 vil udbyttebeskatningen blive analyseret. Værnsregler, med det sigte at fastholde udbyttebeskatningen, er relevante at analysere for at belyse, hvornår dispositioner, herunder helt almindelige aktiesalg, risikerer at blive beskattet bredt som udbytte. Disse regler analyseres i kapitel 4. Samspillet og dermed symmetrien mellem beskatningen af aktieavance og tab samt udbytte er vigtig at analysere for at forstå baggrunden for at brandbeskatningen opstår, hvilket vil blive foretaget i kapitel 5. Analysen i kapitel 6 vil fokusere på, om den betydelige brandbeskatning med de gældende regler helt eller delvist kan begrænses. Kan der foreslås løsninger, der kan skabe forudsigelighed for investor allerede på tidspunktet for investeringen. Der vil afslutningsvist i kapitel 7 blive foreslået og analyseret alternative metoder til håndtering af beskatningen af afkast på skattefri porteføljeaktier med fokus på at opnå en rimelig beskatning samt forudsigelighed for investor. 1.4 Metodevalg Afhandlingen tager sit afsæt i en traditionel retsdogmatisk tilgang med fokus på at udlede den gældende retsstilling for beskatning af alle former for afkast på skattefri porteføljeaktier, samt mulighed for hel eller delvis nedbringelse heraf gennem beskrivelse og analyse af lovgivning, forarbejder samt den retslige- og administrative praksis. Side 4

9 De traditionelle retskilder, primært love og disses forarbejder, vil således danne baggrund for en analyse af gældende ret (de lege lata) for at kunne analysere problemstillingen samt eventuelle løsninger herpå. 9 Hvor muligt vil domstolspraksis analyseres af hensyn til præjudikatsværdien ved fortolkningerne og analysen. Den administrative praksis vil fokusere på afgørelser fra SKAT, Skatterådet (tidligere Ligningsrådet) og Landsskatteretten. For at kunne belyse problemstillingen, vil beskatningen tilgås ud fra en teoretisk vinkel, idet det kunne ønskes at analysere baggrunden for og indholdet af det nuværende paradoks i forhold til den effektive beskatning samt redegøre for mulig håndtering heraf og anvise nødvendige ændringer af den foreliggende lovgivning. Sidstnævnte vil være udtryk for en retspolitisk de lege feranda tankegang med fokus på at anvise forslag til ændring af lovgivningen og skabe forudsigelighed og rimelighed for investor Afgrænsning Masterafhandlingen vil fokusere på den skitserede hovedproblemstilling og de afledte underspørgsmål, og der foretages således en række afgrænsninger, idet masterafhandlingen alene vil fokusere på investorer og aktier med følgende karakteristika: Selskabsinvestorer omfattet af ABL 6, idet det forudsættes, at selskabsinvestor er et dansk aktieselskab, som er skattepligtig efter SEL 1 stk. 1 nr Det forudsættes herunder, at selskabsinvestor er fuldstændig uafhængighed, og dermed ikke på nogen måde er koncernforbundet med det pågældende porteføljeselskab eller de øvrige aktionærer, og at der ikke er truffet aftale om fælles ledelse m.v. jf. LL 2 stk Alle investorer forudsættes at eje under 10% af porteføljeselskabet, således at disse alle anses for skattefri porteføljeaktionærer efter ABL 4 C, idet selskaberne i porteføljekoncernen alle forudsættes ikke at være noterede/optaget til handel på...samt ikke skifter status hertil. 13 Værnsreglen for noterede aktier i ABL 4 C stk. 4 vil derfor alene indgå i analysen som en model til løsning af brandbeskatningen og ikke undergå en dybere analyse. Porteføljeselskabet og dets datterselskaber forudsættes at drive virksomhed inden for produktion o.l. og dermed ikke finansiel aktivitet. Reglerne for næringsdrivende efter ABL 17 m.v. samt for personer efter ABL 7 inddrages tillige slet ikke. 9 Retskilder og Retsteorier side Retskilder og Retsteorier side Lovbekendtgørelse nr. 92 af 17. januar 2015 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) - (ABL). 12 Lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014 om påligning af indkomstskat til staten. (Ligningsloven) - (LL). 13 Ved ikke noterede forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. ABL 4 C stk. 1. Side 5

10 Andre typer af aktier m.v. som for eksempel skattepligtige porteføljeaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, tegningsretter, friaktier, andelsbeviser, konvertible obligationer vil alene indgå i analysen, hvis dette er påkrævet for den samlede forståelse af masterafhandlingens problemstillinger. Regler i aktieavancebeskatningsloven behandles, som hovedregel, kun fra og med 1. januar Ældre regler inddrages kun i det omfang, det skønnes nødvendigt for behandlingen af afhandlingens fokus. Beskatningen af investor og ikke beskatningen af det selskab, der investeres i, vil være i fokus. Undtagelse herfra er behandlingen af investeringsselskaber efter ABL 19 stk. 2 nr. 2. Investeringsselskaber inddrages alene i analysen som en eventuel løsningsmulighed i forhold til beskatningen af investor og vil ikke undergå en dybdegående særskilt analyse. Det vil alene være reglerne i ABL 19 stk. 2 og stk. 3, der inddrages i analysen og alene med fokus på et dansk indregistreret selskab med samme regnskabsår som investorerne. I forhold til udbyttebeskatningen foretages også her en række afgrænsninger: Det antages, at den modtagne udlodning uanset karakter, skal klassificeres som udbytte efter LL 16 A eller B, idet afhandlingen ikke har til formål, at analysere definitionen og afgrænsningen af udbyttebegrebet i forhold til retspraksis samt skillelinjen mellem LL 16 A og B. Skæve udlodninger samt uddelinger ved flere aktieklasser berøres ikke. Det forudsættes tillige, at kapitalnedsættelser foretages ved udlodning, hvorfor kapitalnedskrivning uden udlodning ikke behandles. Rekonstruktion, herunder nedsættelse af kapital og nytegning samt elevatormodellen, medtages ikke. LL 16 B stk. 2-5 holdingreglerne, som blev ophævet med virkning fra den 19. maj 1993, inddrages kun i det omfang, disse har betydning for afhandlingens analyse. Maskeret udbytte og udlodning med udgangspunkt i LL 16 A stk. 5 behandles ikke. Udbytteskat behandles kun i det omfang, dette har betydning for afhandlingens fokus. Derudover foretages en række yderligere afgrænsninger som følger: Afståelsesbegrebet efter aktieavancebeskatningsloven samt regler for opgørelse af aktieavance eller tab m.v. behandles ikke. Endvidere vil statusskifte efter ABL 33 A ikke være genstand for detaljeret behandling men berøres, hvor det er relevant for forståelsen af problemstillingen i afhandlingen. En række lovområder vil perifert blive berørt og derfor ikke blive uddybet retsmetodisk. Disse vil kun blive diskuteret for forståelsen af afhandlingens problemstilling. Dette gælder for eksempel: Selskabsretlige regler og årsregnskabsloven. SEL 2 D stk. 4. vil derfor tillige ikke være genstand for analyse. De skattemæssige regler for omstruktureringer vil alene indgå, hvor dette skønnes nødvendigt for belysning af masterafhandlingens fokus. Side 6

11 Finansiel aktivitet vil kunne medføre CFC beskatning efter SEL 32, men behandles ikke. I praksis vil dette ikke medføre ændret beskatning af et dansk porteføljeselskab, eftersom det i masterafhandlingen i forvejen er forudsat, at selskabet er fuldt skattepligtigt efter SEL 1 stk. 1 nr.1 og dermed allerede underlagt dansk beskatning. SEL 13 F vil udelukkende blive inddraget som inspiration til løsningsmodel og ikke undergå selvstændig dybdegående analyse. Moms, lønsumsafgift og indirekte skatter i øvrigt vil ikke være genstand for behandling. Dataindsamlingen til masterafhandlingen er afsluttet den 10. april Side 7

12 2 Aktieavance og tab begreb og beskatning 2.1 Retslig udvikling og perspektiv Beskatningen af aktieafståelser kan historisk føres helt tilbage til 1903, da SL 5 a og beskatningen af aktieavancer og tab blev indført SL 5 a dækkede dog kun dispositioner af spekulativ eller næringsmæssig karakter. I perioden blev aktieavancebeskatningen generelt indført for alle skatteydere, og statsskatteloven blev suppleret med regler i en midlertidig ligningslov. I en periode fra 1962 blev aktieavance- og tab reguleret af lov om særlig indkomstskat m.v. Aktieavancebeskatningsloven, som selvstændig lov, blev vedtaget med virkning for afståelser efter den 1. juli 1981 og var baseret på Betænkning 856 fra Loven håndterede beskatning af aktieavancer og tab ud fra objektive og entydige kriterier, uanset status for investor. Siden vedtagelsen har loven gennemgået mange ændringer. Således er reglerne om skattefri porteføljeaktier i ABL 4 C en af de nyeste tilpasninger. Reglerne i ABL 4 C har virkning for afståelser fra og med 1. januar 2013, idet reglerne blev vedtaget i lov nr af 18. december 2012 på basis af L Retsfaktum; ABL 4 C - skattefri porteføljeaktier Reglerne for skattefri porteføljeaktier i ABL 4 C dækker et nyt begreb i dansk skatteret for selskabsinvestorer. Definitionen i ABL 4 C stk. 1-5 indeholder en række delbestemmelser, der kan fortolkes således: (punkter til efterfølgende fortolkning er understreget) 20 Stk. 1; Reglen omfatter ejerandele <10% i porteføljeselskaber, hvor aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Reglerne gælder aktier ejet af selskaber m.v. Stk. 2; Reglerne gælder ikke for aktier, som ejes af et livsforsikringsselskab. Stk. 3; Kun et aktie- og anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL 1 stk. 1 nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab kan anses for et porteføljeselskab. 14 SL 5 litra 1 nr. a (spekulation) gældende lov er lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten. (Statsskatteloven) 15 Betænkning 856, side Lærebog om indkomstskat, side Se også Betænkning 856, side Lov nr. 295 af 10. juni 1981 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v Lov nr af 18. december 2012 Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. 7 stk Lov nr af 18. december nr.1. Side 8

13 Stk. 4; Værnsregel mod indpakning af aktier noterede/optaget til handel på. i strukturer med skattefri porteføljeaktier. Der henvises til kapitel 6.3, hvor denne værnsregel overordnet analyseres. Stk. 5; Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke datterselskabsaktier (ABL 4 A), koncernselskabsaktier (ABL 4 B), konvertible obligationer eller tegningsretter til sidstnævnte Karakteristika for skattefri porteføljeaktier Ad stk. 1) ABL 4 C omfatter ejerandele <10%, idet den nominelle ejerandel, ud fra en ordlydsfortolkning af ejer mindre end 10% af aktiekapitalen.., i ABL 4 C stk. 1, anses for afgørende. Stemmer er derfor ikke afgørende for vurderingen. 21 Ved opgørelse af ejerandel medregnes kun direkte ejede andele af aktiekapitalen, idet loven ikke nævner indirekte ejerskab. Tegningsretter m.v. medregnes derfor heller ikke ved opgørelsen, men er ved afståelse omfattet af ABL 4 C, idet disse ikke er undtaget jævnfør stk. 5. Betingelsen om mindre end 10 % ejerandel er baseret på grænsen i EU s moder/datterselskabsdirektiv, som Danmark har adopteret i lovgivningen. 22 Skattefri porteføljeaktier er ikke noterede/optaget til handel på.. I litteraturen og den almene omtale heraf ses ofte den mere mundrette definition unoterede porteføljeaktier, anvendt. L49 anvender da også betegnelsen unoterede i beskrivelserne i lovforslaget. 23 Det er her vigtigt at bemærke, at definitionen på noterede/optaget til handel på. er ganske bred, idet der tages højde for handelsfaciliteter inden for såvel som uden for EU. 24 Endelig foreskriver ABL 4 C stk. 1, at aktierne skal være ejet af et selskab m.v. Et aktieselskab, skattepligtig efter SEL 1 stk. 1 nr. 1, jf. den foretagne afgrænsning, vil opfylde denne definition Afgrænsningen af porteføljeselskaberne Ad stk. 3) Danske aktie- og anpartsselskaber skal opfylde kravet om skattepligt efter SEL 1 stk. 1 nr. 1 for at kunne defineres som et porteføljeselskab. Dette medfører analogt, at blandt andet investeringsselskaber efter ABL 19 stk. nr. 2 ikke kan omfattes af reglerne for skattefri 21 Bekræftes i TFS 2013,328 side Oprindeligeligt 90/435/EØF senest reguleret ved direktiv 2011/96/EU af 30 november 2011 artikel 3 litra L49, se blandt andet side L49, side 12 anden spalte; MiFID databasen eller uden for EU s liste over medlemmer af World Federation Exchanges kan anvendes. 25 L 49, se blandt andet side 12. Side 9

14 porteføljeaktier, da sådanne selskaber er omfattet af SEL 1 stk. 1 nr. 1, men er undtaget for skattepligtigt efter SEL 3 stk. 1 nr. 19. I forhold til afgrænsningen af et tilsvarende udenlandsk selskab efter ABL 4 C stk. 3 vil der blandt andet kunne tages udgangspunkt oversigt i Bilag 1, Del A i Direktiv nr. 2011/96/EU, idet denne definerer, hvilke selskaber, der inden for EU anses for sideordnet med danske aktie- og anpartsselskaber. Det fremgår, til yderligere støtte for fortolkning, af L49, at der ved afgrænsning af udenlandske kapitalselskaber lægges vægt på følgende: at der er en selskabsretlig sammenlignelighed, at der foreligger en begrænset hæftelse for kapitalejerne, at der modtages udbytte, samt at ejerne har en indflydelse på selskabets dispositioner i forhold til den indskudte kapital Beskatningen af skattefri porteføljeaktier Definitionen af skattefri porteføljeaktier fremgår således af ABL 4 C, medens ABL 8 regulerer, at gevinst og tab ved afståelse m.v. ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 2.4 Delkonklusion Aktier som opfylder definitionen for skattefri porteføljeaktier kan, som det fremgår af analysen, afstås skattefrit fra og med den 1. januar 2013, såfremt der ikke indgår noterede aktier i strukturen, så værnsreglen i stk. 4 mod indpakning af børsnoterede aktier finder anvendelse. 26 L49, se blandt andet side 7 første spalte. Side 10

15 3 Udbytte begreb og beskatning 3.1 Retslig udvikling og perspektiv Beskatning af udbytte i den simple form indførtes allerede i 1903 i 4 i Statsskatteloven. 27 Ved lovrevisionen i 1922 blev bestemmelsen udvidet til at omfatte alle former for udlodninger uanset dets natur. Indtil 1939, da den midlertidige ligningslov blev vedtaget, var det alene udbytte af driftsoverskud, som blev beskattet, mens loven i 1939 præciserede, at også udlodning ved realisation af formuegoder kunne beskattes som udbytte. 28 Den gældende ligningslov blev vedtaget i 1961, og i denne var hovedreglen for udbyttebeskatning efter LL 16 A forholdsvis simpel og uden en række af de komplicerede værnsregler, som senere er kommet til Det civilretlige udbyttebegreb Indledningsvist skal det civilretlige udbyttebegreb fastlægges, idet den selskabsretlige definition af udbytte er som følger; Som udbytte kan kun anvendes frie reserver, hvorved forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med fradrag af overført underskud Retsfaktum; udbyttebeskatning Det skattemæssige udbyttebegreb fremgår af LL 16 A stk. 2, idet alt, hvad der udloddes til selskabets aktionærer, omfattes heraf. LL 16 A stk. 2-5 opregner en række dispositioner, som enten anses for udbytte eller for omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Disse vil blive uddybet efterfølgende. Tilbagesalg til udstedende selskab efter LL 16 B stk. 1 er tillige omfattet af udbyttebegrebet, idet der sker sidestillelse hermed. 31 Det er uden betydning, om udbyttet kommer fra danske eller udenlandske selskaber, der kan sidestilles med danske selskaber. Karakteristisk for udbyttebeskatning er, at det fulde provenu bruttobeskattes. Herved vil investor ikke få fradrag for den oprindelige anskaffelsessum, hvorved denne beskattes af egne midler ved dispositioner hvor udbytteudlodningen ikke alene stammer fra de frie reserver. 27 SL 4 litra 1 nr. e gældende lov, Lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten. (SL). 28 Historisk perspektiv udledt fra Betænkning Lov nr. 160 af 31. maj 1961 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten. 30 Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april Selskabsloven 180 stk Se blandt andet Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, side 129. Side 11

16 Herudover kan udbyttebeskatning fange dospositioner, hvor skattefri aktieavance konverteres til skattepligt udbytte. Samlet set kan udbyttebeskatning foreligge også i situationer, hvor investor samlet set har lidt at tab på de skattefri porteføljeaktier. Overordnet er det skatteretlige udbyttebegreb således væsentligt bredere end det selskabsretlige og opfylder ikke nødvendigvis den selskabsretlige definition herfor, hvilket den forestående analyse vil påvise. 3.4 Skattepligt for udbytte ejerandele under 10% Udbytte af aktier for ejerandele under 10% er skattepligtig efter SEL 13 stk. 1 nr. 2, idet ejerandele under denne grænse ikke kan anses for datterselskabsaktier efter ABL 4 A og koncernselskabsaktier efter ABL 4 B og dermed som hovedregel opnå skattefrihed for udbyttet. Grænsen på 10% baseres på implementeringen af bestemmelsen i moder/datterselskabsdirektivet i dansk lovgivning. 32 Porteføljeudbytte har siden indkomståret 2010 været underlagt fuld beskatning uanset ejertid. 33 Dette er dog ændret fra og indkomståret 2015, idet SEL 13 ved L40 tilføres et nyt stk. 2, som medfører, at udbytte fra skattefri porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, kun skal medregnes med 70% af udbyttet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 34 Reglen gælder dog ikke udbytte fra investeringsselskaber m.v. omfattet af ABL 19, næringsaktier efter ABL 17 - samt udbytte hvor det udbyttegivende selskab eller selskaber ejet heraf har fradrag for udbytteudlodningen, jf pkt. i SEL 13 stk. 2. Den effektive beskatning af skattefri porteføljeudbytte sænkes hermed i 2015 fra 23,5% til 16,45% og tilsvarende fra 22% til 15,4% i 2016 og fremefter. 35 Formålet med L40 og ændringen af SEL 13 stk. 2 var at gøre det lettere at tiltrække risikovillig kapital og ved lempelsen gøre det mere attraktivt at investere i disse porteføljeaktier Der henvises til diskussionen i kapitel Lov nr. 525 af 12. juni Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. 14 nr. 23 ændring af SEL 13 stk Lov nr af 16. december nr. 1 tilføjelse af nyt stykke 2 i SEL 13. Baseret på L40 fremsat den 30. oktober 2014; Forslag til ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. 35 Lov nr af 16. december stk L40 af 30. oktober 2014 side 3. Side 12

17 3.5 LL 16 A skattepligtigt udbytte I det følgende vil lovgrundlaget i LL 16 A stk. 1-5 blive gennemgået med fokus på detailregler, som er relevante for en skattefri porteføljeaktionær, idet der fokuseres på hvornår der foreligger udbytte hhv. aktieavance/-tab. LL 16 A består af én række hovedpunkter, idet der henvises til appendiks 1 for lovens fulde ordlyd. Følgende er interessante for en skattefri porteføljeaktionær i forhold til den foretagne afgræsning: 1) Stk. 1 Hovedreglen om skattepligt. 2) Stk. 2 Skattepligtigt udbytte. 3) Stk. 3 Dispositioner som skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven Hovedreglen - Ad LL 16 A stk. 1 LL 16 A stk. 1 definerer, at udbytte af aktier m.v. skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med undtagelse af de i stk. 4 opremsede udlodninger. Der tages ved betragtningen i stk. 1 ikke hensyn til under, hvilken betegnelse eller form, udbyttet udloddes Skattepligtigt udbytte Ad LL 16 A stk. 2 Loven opremser en række dispositioner, som omfattes af udbyttebegrebet. Af særlig relevans for skattefri porteføljeaktier skal LL 16 A stk. 2 nr. 1 og 5 fremhæves, idet LL 16 A stk. nr. 5 gennemgås i kapitel 4.1. Udbyttebegrebet ses ved fortolkning af LL 16 A stk. 2 nr. 1 at være ganske bredt, idet alt der udloddes, som hovedregel, skal anses for udbytte. I stk. 3 er dog oplistet undtagelser hertil, som vil blive behandlet efterfølgende. Udlodning af ordinært udbytte, set strikt ud fra den selskabsretlige definition ved udlodning af de frie reserver o.l., giver sjældent anledning til fortolkningsmæssig tvivl, idet sådanne dispositioner vil være omfattet af hovedreglen om beskatning som et udbytte. Som allerede illustreret, er den skatteretlige definition dog langt bredere end den selskabsretlige. Der foreligger således en meget omfattende retspraksis, der fastlægger, at det skatteretlige udbytte omfatter enhver disposition, hvor der udloddes midler fra selskabet. 37 Ved denne brede udbyttedefinition rammes også dispositioner som udlodning ved 37 Der henvises til den foretagne afgrænsning udbytteklassifikationer vil ikke være genstand for særskilt behandling i denne masterafhandling. Side 13

18 kapitalnedsættelser samt likvidationsavancer m.v. heraf og skaber dermed situationer, som allerede nævnt, hvor investors oprindelige anskaffelsessum også vil blive beskattet Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 A stk. 3 LL 16 A stk. 3 omfatter udlodninger, som skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Af særlig relevans for dansk skattefri porteføljeaktionær kan nævnes: 1) Nr. 1 - Hovedreglen om, likvidationsudlodninger foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses. 2) Nr. 1 litra d - Dog undtaget udlodning af likvidationsprovenu fra et porteføljeselskab omfattet af ABL 4 C, hvor mindst 50% af aktiverne har bestået af direkte eller indirekte ejede datterselskabs eller koncernselskabsaktier, eller hvor der inden for de seneste tre år forud herfor er foretaget overdragelse af disse aktier til direkte og indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. 3) Nr. 2 litra a og b - a) Udlodning ved kapitalnedsættelse i et selskab, som ikke er under likvidation samt b) likvidationsudlodning foretaget i årene før det endelige likvidationsår, hvor der opnås tilladelse fra told og skatteforvaltningen til at behandle disse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 38 Falder udlodningen fra skattefri porteføljeaktier ind under reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 A stk. 3 sammenholdt med ABL 2 stk. 2, opnås derfor skattefrihed efter reglerne i ABL 4 C sammenholdt med ABL 8. Værnsreglen i LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d analyseres i kapitel Likvidationsudlodninger LL 16 A stk. 3 nr. 1 Likvidationsudlodninger, som foretages i årene før det endelige likvidationsår, anses for udbytte efter hovedreglen. Likvidationsudlodningen i det endelige år sidestilles derimod med en afståelse af aktierne og beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 A stk. 3 nr. 1 respektive ABL 2 stk Dispensation efter LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a og b Det er muligt efter reglen i LL 16 A stk. 3 nr. 2 at ansøge SKAT om tilladelse til at anvende reglerne for aktieafståelse i aktieavancebeskatningsloven i forhold til; litra a) likvidationsudlodninger før det endelige likvidationsår, idet der ikke kan gives tilladelse til 38 LL 16 A og B ses ikke moderniseret til at anvende myndighedsbetegnelsen SKAT. I praksis ansøges SKAT herom, og denne reference anvendes derfor i denne afhandling. Side 14

19 modtagere nævnt i nr. 1, dvs. til modtagere af likvidationsudlodninger i det endelige likvidationsår som omfattes af aktiebeskatningsloven samt litra b) i forhold til udlodning ved kapitalnedsættelser for et selskab som ikke er under likvidation. Salg og genkøbsreglen i LL 16 A stk. 2 nr. 5 ses ikke at være omfattet af dispensationsmuligheden, idet der ikke i lovens dispensationsbestemmelser henvises hertil. Endvidere kan der ikke opnås dispensation fra likvidationsudlodninger i det endelige likvidationsår, som rammes af L49 værnsreglen i LL 16 A stk. 3. nr.1 litra d, idet dispensationsbestemmelsen ud fra ordlyden ikke gælder for modtagere omfattet af LL 16 A stk. 3 nr. 1. I praksis omtales tilladelsen som en dispensation. Dispensationsmuligheden og retspraksis m.v. herfor behandles senere. 3.6 LL 16 B Tilbagesalg til udstedende selskab Formålet med reglen i LL 16 B er at sikre, at der ikke sker konvertering af skattepligtigt udbytte til afståelsessummer ved at sælge aktierne tilbage til det udstedende selskab. 39 Et selskab kan henlægge selskabets løbende overskud til reserverne i stedet for at udlodde disse, og således ved et tilbagesalg af aktierne realisere en udlodning, som omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler fremfor reglerne om skattepligtigt udbytte. Afståelser omfattet af LL 16 B, sidestilles med udbytteudlodning og medregnes til den skattepligtige indkomst. 40 LL 16 B omfatter stk. 1-5, idet der henvises til den fulde ordlyd i appendiks 1. Følgende forhold er alene relevante at analysere for en dansk skattefri porteføljeaktionær: 1) Stk. 1 Hovedreglen om skattepligt ved tilbagesalg til det udstedende selskab. Ved L 49 blev reglen om salg til et selskab, som det udstedende selskab har bestemmende indflydelse over, tilføjet. Denne tilføjelse vil blive analyseret i kapitel ) Stk. 2 Dispositioner som skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven. 39 Før 19. maj 1993 var LL 16 B stk. 2-5 i perioden fra 1984 ofte benævnt holdingreglerne. Formålet var, at sikre mod holdingstiftelser, hvor der kunne udloddes skattefrie udbytter fremfor realisation af skattepligtige aktieavancer. Se blandt andet Beskatning af aktionærer side Se blandt andet Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, side 129. Side 15

20 3.6.1 Hovedreglen - tilbagesalg til udstedende selskab LL 16 B stk. 1 Efter hovedreglen beskattes tilbagesalg til udstedende selskab som nævnt som udbytte. Dette medfører skattepligt heraf for en skattefri porteføljeaktionær Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 B stk. 2 LL 16 B stk. 2 omhandler de udlodninger, som skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Af særlig relevans for skattefri porteføljeaktier, skal følgende fremhæves: 1) Nr. 2 - Hovedreglen om afståelse af aktier til udstedende selskab i likvidationsåret, såfremt værnsreglen i LL 16 B stk. 2 nr. 2 litra d ikke finder anvendelse. 2) Nr. 2 litra d- Dog undtaget skattefri porteføljeaktier, som tilbagesælges til det udstedende selskab, hvor mere 50% af aktiverne har bestået af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller hvor der inden for de seneste tre år forud herfor er foretaget overdragelse af disse aktier til direkte og indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. Denne værnsregel fra L49 analyseres i kapitel ) Nr. 6 - Afståelser hvor der opnås tilladelse fra told og skatteforvaltningen til at behandle disse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Falder tilbagesalget af de skattefri porteføljeaktier til det udstedende selskab ind under reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 B stk. 2 sammenholdt med ABL 2 stk. 3, opnås derfor skattefrihed efter reglerne i ABL 4 C sammenholdt med ABL Dispensation efter LL 16 B stk. 2 nr. 6 Der kan efter LL 16 B stk. 2 nr. 6 søges om dispensation fra hovedreglen om udbyttebeskatning. Ved ordlydsfortolkning ses dispensationsmuligheden at omfatte tilbagesalg bredt efter LL 16 B, da der ikke er indsat afgrænsninger af nogen art. Dispensationsmuligheden behandles uddybende nedenfor. 3.7 Delkonklusion Analysen viser, at dispositioner, hvor der sker kapitalnedsættelser for et selskab som ikke er under likvidation samt udlodning til aktionærerne eller tilbagesalg til det udstedende selskab inden det endelige likvidationsår, vil udløse udbyttebeskatning efter hovedreglen i LL 16 A samt den supplerende regel i LL 16 B, således, at 70% af provenuet skal medregnes til den skattepligtige indkomst fra og med 1. januar Side 16

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Selskabsskattelovens 2 D

Selskabsskattelovens 2 D Kandidatafhandling Cand.merc.aud Juridisk institut Forfatter: Jens Chr. Petersen (JP90850) Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Selskabsskattelovens 2 D - En værnsregel mod selskabers omgåelse af udbyttebeskatning

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Copenhagen Business School, april 2011 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling, Cand.merc.aud - konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Udarbejdet af: Morten Qvist Hansen Cpr. nr.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Afhandling Aarhus School of Business Erhvervsjuridisk Institut (EJUR) Aarhus Universitet 2011 Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Cand.merc.aud Udarbejdet af Vejleder Liselotte

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Titelblad. Titel: Aktieavancebeskatningsloven 4A, stk. 3 en analyse af de skatteretlige konsekvenser, brug og formål.

Titelblad. Titel: Aktieavancebeskatningsloven 4A, stk. 3 en analyse af de skatteretlige konsekvenser, brug og formål. Titelblad Titel: Aktieavancebeskatningsloven 4A, stk. 3 en analyse af de skatteretlige konsekvenser, brug og formål. Fag: Skatteret, Institut for Erhvervsstudier, 10. semester Speciale Antal anslag: 173.637

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere