Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015"

Transkript

1 Investering i skattefri porteføljeaktier anno 2015 Jamen selskabsskatten er da 23,5% i eller? (Investments in tax-free portfolio shares in 2015) Vederlag i andet end aktier - SEL 2 D stk. 2 Hovedregel udbytte - LL 16 A stk. 2 nr. 1 Salg og genkøb - LL 16 A stk. 2 nr. 5 Tilbagesalg - LL 16 B stk. 2 nr. 6 Skattefri porteføljeaktie Datter- og koncernaktie 50% og tre år - LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d Datter- og koncernaktie 50% og tre år- LL 16 B stk. 2 nr. 2 litra d Likvidationsudlodning - LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a Tilbagesalg - LL 16 B stk. 1 Kapitalnedsættelser - LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra b April 2015 CBS Master i Skat Masterafhandling Udarbejdet af: Birthe Brouer Viggaard Vejleder: Erik Banner-Voigt

2 Forkortelsesliste ABL Bet. BR Cirk. dvca FSR FT GRL H JV JUS L LL LR LSR Pkt. RR SL SEL SKD SKM SPO SR TFS UFS VL ØL Aktieavancebeskatningsloven (Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.) Betænkning Byretsdom Cirkulære Danish Venture Capital and Private Equity Association Danske Revisorer Folketingstidende Grundloven Højesteretsdom Den juridiske vejledning Juridisk Ugebrev SKAT Lovforslag Ligningsloven (Lov om påligning af indkomstskat til staten) Ligningsrådet Landskatteretten Punktum Revision og Regnskabsvæsen Statsskatteloven (Lov om indkomstskat til staten) Selskabsskatteloven (Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.) Skattedepartementet Skatteministeriet Skattepolitisk oversigt Skatterådet Tidsskrift for Skatter og Afgifter Ugeskrift for skat Vestre Landsretsdom Østre Landsretsdom Forsideillustration Minefeltet af dispensations- og værnsregler som sikrer at dispositioner ikke konverteres fra skattepligtigt udbytte til skattefri aktieavance for en skattefri porteføljeaktier. Den sorte ring illustrerer, at udbyttebeskatning foreligger, hvis ikke dispensationspraksis er effektiv. Lovreglerne uddybes i masterafhandlingen. Kilde: Egen tilvirkning

3 Indholdsfortegnelse Summary Masterafhandlingens mål og opbygning Indledning Problemformulering Masterafhandlingens struktur Metodevalg Afgrænsning Aktieavance og tab begreb og beskatning Retslig udvikling og perspektiv Retsfaktum; ABL 4 C - skattefri porteføljeaktier Karakteristika for skattefri porteføljeaktier Ad stk. 1) Afgrænsningen af porteføljeselskaberne Ad stk. 3) Beskatningen af skattefri porteføljeaktier Delkonklusion Udbytte begreb og beskatning Retslig udvikling og perspektiv Det civilretlige udbyttebegreb Retsfaktum; udbyttebeskatning Skattepligt for udbytte ejerandele under 10% LL 16 A skattepligtigt udbytte Hovedreglen - Ad LL 16 A stk Skattepligtigt udbytte Ad LL 16 A stk Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 A stk LL 16 B Tilbagesalg til udstedende selskab Hovedreglen - tilbagesalg til udstedende selskab LL 16 B stk Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 B stk Delkonklusion Udbytteværnsregler i samspil med skattefri porteføljeaktier Salg og genkøb - LL 16 A stk. 2 nr Likvidationsudlodninger i endeligt likvidationsår LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d Salg af aktier til koncernselskab, som er kontrolleret af det udstedende selskab - LL 16 B stk Tilbagesalg til udstedende selskab i det endelige likvidationsår - LL 16 B Stk. 2 nr. 2 litra d Mellemholdingreglen i ABL 4 A stk. 3 samt ABL 4 B stk Værnsreglen i SEL 2 D Delkonklusion... 26

4 5 Symmetrien; beskatning af aktieavancer og -tab samt udbytte Symmetrien i forhold til beskatning af skattefri porteføljeaktier Symmetrien i et historisk perspektiv hvorfor fastholdes udbyttebeskatning? Symmetrien og asymmetrien vist i tal Dispositioner der ikke naturligt kan indbygges i symmetrien Delkonklusion Gældende regler der kan løse paradokset med brandbeskatningen Salg af de skattefri porteføljeaktier til tredjepart Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Dispensation efter LL 16 A stk. 3 nr. 2 og LL 16 B stk. 2 nr LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a dispensation ved likvidationsudlodning før endeligt likvidationsår LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra b dispensation ved kapitalnedsættelse i selskab som ikke er under likvidation LL 16 B stk. 2 nr. 6 dispensation ved tilbagesalg til udstedende selskab Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Opkøb af noterede aktier overgang til skattepligtige unoterede aktier Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Investeringsselskab efter ABL 19 stk. 2 nr Hvordan kan overgang til investeringsselskab foregå for en skattefri porteføljeaktionær? Investeringsselskabets skattepligt m.v Beskatning af aktionærerne i et investeringsselskab Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Udlodning i likvidationsåret Hvordan løser dette paradokset med brandbeskatningen? Delkonklusion De lege feranda forslag til lovgivning til løsning af paradokset Skattefrihed for udbytte af skattefri porteføljeaktier krav om ejerperiode Dispensationsbestemmelser i LL 16 A og 16 B- lovmæssig objektivitet Genindførsel af fuld symmetrisk beskatning Frivillig symmetribeskatning - nettometode Fradrag for den oprindelige anskaffelsessum ved udbytteklassifikation Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturfortegnelse Appendiks 1 LL 16 A og 16 B... 67

5 Summary Investments in tax-free portfolio shares in 2015 may result in taxation, which substantially exceeds the level of the corporate income tax rate. This master thesis analyses and demonstrates how this is possible based on an example calculating an effective tax rate above 200 %. As from 1 January 2013, gains on tax-free portfolio shares have been tax-exempted; this was implemented as an incentive for investments in growth and start-up companies in accordance with the law proposal L49. Tax-free portfolio shares are defined as owned by a company, not listed on a stock exchange, and the corporate shareholder owns below 10 % of the shares. As a basis for the discussion, the taxation of capital gain and dividend from the tax-free portfolio shares including a number of anti-avoidance rules is analysed. In total, the taxable dividend definition includes more or less all kinds of distributions from a company, and together with the anti-avoidance rules, it results in a gross taxation including the original purchase price paid by the investor, and even converts tax-free capital gain to taxable dividend. This also applies for ordinary business transactions that a minority investor seldom can affect. However, which role does the symmetric or asymmetric taxation of the capital gain and the dividend play in respect of avoiding a sometimes extreme taxation? The analysis demonstrates that the symmetry plays a substantial part in this respect. The analysis shows that a number of different present rules may be used and result in either a nil taxation or a reduction of the taxation to the level of the corporate income tax rate by creating the symmetry. However, is this enough may a clearer definition of rules ensure predictability? The master thesis finally suggests and analyses proposals for an improvement of the law. The overall conclusion is that investments in tax-free portfolio shares may be highly challenging and complex; they are covered by rules that may result in taxation, which cannot be predicted at the time of investment, and by tax dispensation practice, which lacks transparency and, therefore, creates situations, where legal certainty is at a test. Side 1

6 1 Masterafhandlingens mål og opbygning 1.1 Indledning Hvordan kan den effektive beskatning af et afkast på en investering i en skattefri porteføljeaktie i 2015 udgøre langt over 100 %, når selskabsskatteprocenten for samme år blot udgør 23,5% og aktieavancen er skattefri? 1 Et eksempel kunne være som følger: Samlet værdiudvikling i Faktiske regler= ejerperioden beskatningsgrundlag i Alle tal i kr. Fakta 2015 ejerperioden Anskaffelssessum den 2. januar Værdiudvikling Værdiudvikling Værdiudvikling første kvartal Værdi 30. marts Udlodning 30. marts Værdi den 31. marts Værdiudvikling resterende del 0 Værdi 31. december Tabsfradrag ultimo Total Skat i 2015 (selskabsskat på 23,5 %) Samlet skat Effektiv skat på værdiudvikling 210% Figur 1: Eksempel på den effektive beskatning af en skattefri porteføljeaktie. Eksemplet uddybes i kapitel 5. Kilde: Egen tilvirkning. Begrebet skattefri porteføljeaktier, efter aktieavancebeskatningslovens 4 C, introduceres første gang i dansk skatteret ved L49 med virkning for aktieafståelser efter den 1. januar L49 havde følgende formålsparagraf Forslaget har til formål at skabe incitament for investorer til, at foretage flere investeringer i vækstvirksomheder. Unoterede selskaber kan herved få lettere ved at tiltrække risikovillig kapital, fordi avancerne bliver skattefri. 2 Med dette formål in mente synes en effektiv beskatning, der langt overstiger den gældende selskabsskattesats, ganske uheldig. Det var formålet med L49, at skattefriheden skulle motivere til investering og ikke til det modsatte. 3 Skatteministeren afviser i forbindelse med behandlingen af L10/2012, at der i dansk skatteret kan opstå betydelig beskatning, idet denne anfører følgende i et svar på en henvendelse fra 1 SEL 17 stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). 2 L49 af 1. november Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. Side 4 anden spalte. I det følgende benævnt L49. 3 L49, blandt andet side 4. Side 2

7 Deloitte om netop denne problemstilling; Deloittes regneeksempler må derfor afvises som rene konstruktioner, der aldrig har været en del af dansk skatteret. 4 Deloitte påpeger ved et taleksempel, at beskatningen af en skattefri porteføljeaktionær kan være betydelig, idet en effektiv beskatning på over 200% påvises. Underlaget for skattefri porteføljeaktier skønnes ganske stort, eftersom mange selskaber ikke er noteret på en anerkendt fondsbørs. Unoterede aktier skønnes af dvca at udgøre halvdelen af aktiemassen i hele verden. 5 Sådanne aktier vil være karakteriseret ved at være illikvide, svære at prissætte, svært omsættelige og dermed også betydelig mere risikobetonede. 6 Udfordringen er, at skattefri porteføljeaktier per definitionen har en iboende forudsætning om et ejerskab på under 10%, hvilket medfører, at en sådan aktiepost sjældent har en afgørende og bestemmende indflydelse på dispositioner, som kan udløse uhensigtsmæssig beskatning eller mulighed for at styre uden om risikoen herfor. Investor har måske ikke finansiel basis til anskaffelse af en højere ejerandel eller ønsker det måske ikke. 7 Et team af iværksættere, der går sammen om den gode ide, kan medføre lav ejerandel. En iværksættervirksomhed er desuden karakteriseret ved, at det kan tage mange finansieringsrunder, før denne er klar til at blive videresolgt, da der i denne ofte lange proces, der varer gennemsnitligt 7 år sker udvanding af kapitalandele undervejs. 8 Aktierne er ikke let omsættelige og måske i værste fald slet ikke omsættelige samme indlåsning vurderes ikke at foreligge for børsnoterede aktier, som principielt kan afhændes på børsmarkedet, hvis det ønskes. 1.2 Problemformulering Problemformuleringen er således; hvordan kan den effektive beskatning på en skattefri porteføljeaktie, som langt overstiger den ordinære selskabsskattesats for 2015 opstå, når aktieavancen efter L49 er skattefri? 4 Bilag 18 til L10/2012 svar til Deloitte fra skatteministeren dateret 4. december Udsagnet er givet i forbindelse med indførslen af reglerne for gennemstrømningsselskaber men er interessant, da regneeksemplet tillige havde forbindelse til L49. 5 dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 1) i forbindelse med Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Til illustration, se redegørelse i dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 1) i forbindelse med; Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Danish Venture Capital and Private Equity Association (dvca) anfører endvidere i et høringssvar til L49 /2012, side 1som følger: En business angel besidder oftest kun en minoritetspost i et givent selskab og har derfor ikke en flertalsmulighed for at påvirke selskabet i retning af fokusering på en kapitalgevinst fremfor udbytter.. 8 dvca høringssvar af 26. marts 2009 (side 3) i forbindelse med Forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, som vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni Side 3

8 For at kunne belyse problemformuleringen, kan følgende spørgsmål således stilles: Hvordan beskattes aktieavance og -tab på skattefri porteføljeaktier? Hvilke dispositioner udløser udbyttebeskatning for en skattefri porteføljeaktionær? Hvilken betydning har værnsregler, som er indført for at undgå omgåelsessituationer og fastholde udbyttebeskatning, for en skattefri porteføljeaktionær? Hvilken rolle spiller den symmetriske og asymmetriske beskatning for den effektive beskatning af afkastet på en investering i skattefri porteføljeaktier? Hvordan kan paradokset med brandbeskatning løses med de gældende regler? Hvilke ændringer af den gældende lovgivning kunne foreslås, således at den mulige brandbeskatning kunne nedbringes eller måske helt fjernes? 1.3 Masterafhandlingens struktur Masterafhandlingen er struktureret således, at kapitel 2 vil analysere beskatningen af aktieavance og -tab. I kapitel 3 vil udbyttebeskatningen blive analyseret. Værnsregler, med det sigte at fastholde udbyttebeskatningen, er relevante at analysere for at belyse, hvornår dispositioner, herunder helt almindelige aktiesalg, risikerer at blive beskattet bredt som udbytte. Disse regler analyseres i kapitel 4. Samspillet og dermed symmetrien mellem beskatningen af aktieavance og tab samt udbytte er vigtig at analysere for at forstå baggrunden for at brandbeskatningen opstår, hvilket vil blive foretaget i kapitel 5. Analysen i kapitel 6 vil fokusere på, om den betydelige brandbeskatning med de gældende regler helt eller delvist kan begrænses. Kan der foreslås løsninger, der kan skabe forudsigelighed for investor allerede på tidspunktet for investeringen. Der vil afslutningsvist i kapitel 7 blive foreslået og analyseret alternative metoder til håndtering af beskatningen af afkast på skattefri porteføljeaktier med fokus på at opnå en rimelig beskatning samt forudsigelighed for investor. 1.4 Metodevalg Afhandlingen tager sit afsæt i en traditionel retsdogmatisk tilgang med fokus på at udlede den gældende retsstilling for beskatning af alle former for afkast på skattefri porteføljeaktier, samt mulighed for hel eller delvis nedbringelse heraf gennem beskrivelse og analyse af lovgivning, forarbejder samt den retslige- og administrative praksis. Side 4

9 De traditionelle retskilder, primært love og disses forarbejder, vil således danne baggrund for en analyse af gældende ret (de lege lata) for at kunne analysere problemstillingen samt eventuelle løsninger herpå. 9 Hvor muligt vil domstolspraksis analyseres af hensyn til præjudikatsværdien ved fortolkningerne og analysen. Den administrative praksis vil fokusere på afgørelser fra SKAT, Skatterådet (tidligere Ligningsrådet) og Landsskatteretten. For at kunne belyse problemstillingen, vil beskatningen tilgås ud fra en teoretisk vinkel, idet det kunne ønskes at analysere baggrunden for og indholdet af det nuværende paradoks i forhold til den effektive beskatning samt redegøre for mulig håndtering heraf og anvise nødvendige ændringer af den foreliggende lovgivning. Sidstnævnte vil være udtryk for en retspolitisk de lege feranda tankegang med fokus på at anvise forslag til ændring af lovgivningen og skabe forudsigelighed og rimelighed for investor Afgrænsning Masterafhandlingen vil fokusere på den skitserede hovedproblemstilling og de afledte underspørgsmål, og der foretages således en række afgrænsninger, idet masterafhandlingen alene vil fokusere på investorer og aktier med følgende karakteristika: Selskabsinvestorer omfattet af ABL 6, idet det forudsættes, at selskabsinvestor er et dansk aktieselskab, som er skattepligtig efter SEL 1 stk. 1 nr Det forudsættes herunder, at selskabsinvestor er fuldstændig uafhængighed, og dermed ikke på nogen måde er koncernforbundet med det pågældende porteføljeselskab eller de øvrige aktionærer, og at der ikke er truffet aftale om fælles ledelse m.v. jf. LL 2 stk Alle investorer forudsættes at eje under 10% af porteføljeselskabet, således at disse alle anses for skattefri porteføljeaktionærer efter ABL 4 C, idet selskaberne i porteføljekoncernen alle forudsættes ikke at være noterede/optaget til handel på...samt ikke skifter status hertil. 13 Værnsreglen for noterede aktier i ABL 4 C stk. 4 vil derfor alene indgå i analysen som en model til løsning af brandbeskatningen og ikke undergå en dybere analyse. Porteføljeselskabet og dets datterselskaber forudsættes at drive virksomhed inden for produktion o.l. og dermed ikke finansiel aktivitet. Reglerne for næringsdrivende efter ABL 17 m.v. samt for personer efter ABL 7 inddrages tillige slet ikke. 9 Retskilder og Retsteorier side Retskilder og Retsteorier side Lovbekendtgørelse nr. 92 af 17. januar 2015 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) - (ABL). 12 Lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014 om påligning af indkomstskat til staten. (Ligningsloven) - (LL). 13 Ved ikke noterede forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. ABL 4 C stk. 1. Side 5

10 Andre typer af aktier m.v. som for eksempel skattepligtige porteføljeaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, tegningsretter, friaktier, andelsbeviser, konvertible obligationer vil alene indgå i analysen, hvis dette er påkrævet for den samlede forståelse af masterafhandlingens problemstillinger. Regler i aktieavancebeskatningsloven behandles, som hovedregel, kun fra og med 1. januar Ældre regler inddrages kun i det omfang, det skønnes nødvendigt for behandlingen af afhandlingens fokus. Beskatningen af investor og ikke beskatningen af det selskab, der investeres i, vil være i fokus. Undtagelse herfra er behandlingen af investeringsselskaber efter ABL 19 stk. 2 nr. 2. Investeringsselskaber inddrages alene i analysen som en eventuel løsningsmulighed i forhold til beskatningen af investor og vil ikke undergå en dybdegående særskilt analyse. Det vil alene være reglerne i ABL 19 stk. 2 og stk. 3, der inddrages i analysen og alene med fokus på et dansk indregistreret selskab med samme regnskabsår som investorerne. I forhold til udbyttebeskatningen foretages også her en række afgrænsninger: Det antages, at den modtagne udlodning uanset karakter, skal klassificeres som udbytte efter LL 16 A eller B, idet afhandlingen ikke har til formål, at analysere definitionen og afgrænsningen af udbyttebegrebet i forhold til retspraksis samt skillelinjen mellem LL 16 A og B. Skæve udlodninger samt uddelinger ved flere aktieklasser berøres ikke. Det forudsættes tillige, at kapitalnedsættelser foretages ved udlodning, hvorfor kapitalnedskrivning uden udlodning ikke behandles. Rekonstruktion, herunder nedsættelse af kapital og nytegning samt elevatormodellen, medtages ikke. LL 16 B stk. 2-5 holdingreglerne, som blev ophævet med virkning fra den 19. maj 1993, inddrages kun i det omfang, disse har betydning for afhandlingens analyse. Maskeret udbytte og udlodning med udgangspunkt i LL 16 A stk. 5 behandles ikke. Udbytteskat behandles kun i det omfang, dette har betydning for afhandlingens fokus. Derudover foretages en række yderligere afgrænsninger som følger: Afståelsesbegrebet efter aktieavancebeskatningsloven samt regler for opgørelse af aktieavance eller tab m.v. behandles ikke. Endvidere vil statusskifte efter ABL 33 A ikke være genstand for detaljeret behandling men berøres, hvor det er relevant for forståelsen af problemstillingen i afhandlingen. En række lovområder vil perifert blive berørt og derfor ikke blive uddybet retsmetodisk. Disse vil kun blive diskuteret for forståelsen af afhandlingens problemstilling. Dette gælder for eksempel: Selskabsretlige regler og årsregnskabsloven. SEL 2 D stk. 4. vil derfor tillige ikke være genstand for analyse. De skattemæssige regler for omstruktureringer vil alene indgå, hvor dette skønnes nødvendigt for belysning af masterafhandlingens fokus. Side 6

11 Finansiel aktivitet vil kunne medføre CFC beskatning efter SEL 32, men behandles ikke. I praksis vil dette ikke medføre ændret beskatning af et dansk porteføljeselskab, eftersom det i masterafhandlingen i forvejen er forudsat, at selskabet er fuldt skattepligtigt efter SEL 1 stk. 1 nr.1 og dermed allerede underlagt dansk beskatning. SEL 13 F vil udelukkende blive inddraget som inspiration til løsningsmodel og ikke undergå selvstændig dybdegående analyse. Moms, lønsumsafgift og indirekte skatter i øvrigt vil ikke være genstand for behandling. Dataindsamlingen til masterafhandlingen er afsluttet den 10. april Side 7

12 2 Aktieavance og tab begreb og beskatning 2.1 Retslig udvikling og perspektiv Beskatningen af aktieafståelser kan historisk føres helt tilbage til 1903, da SL 5 a og beskatningen af aktieavancer og tab blev indført SL 5 a dækkede dog kun dispositioner af spekulativ eller næringsmæssig karakter. I perioden blev aktieavancebeskatningen generelt indført for alle skatteydere, og statsskatteloven blev suppleret med regler i en midlertidig ligningslov. I en periode fra 1962 blev aktieavance- og tab reguleret af lov om særlig indkomstskat m.v. Aktieavancebeskatningsloven, som selvstændig lov, blev vedtaget med virkning for afståelser efter den 1. juli 1981 og var baseret på Betænkning 856 fra Loven håndterede beskatning af aktieavancer og tab ud fra objektive og entydige kriterier, uanset status for investor. Siden vedtagelsen har loven gennemgået mange ændringer. Således er reglerne om skattefri porteføljeaktier i ABL 4 C en af de nyeste tilpasninger. Reglerne i ABL 4 C har virkning for afståelser fra og med 1. januar 2013, idet reglerne blev vedtaget i lov nr af 18. december 2012 på basis af L Retsfaktum; ABL 4 C - skattefri porteføljeaktier Reglerne for skattefri porteføljeaktier i ABL 4 C dækker et nyt begreb i dansk skatteret for selskabsinvestorer. Definitionen i ABL 4 C stk. 1-5 indeholder en række delbestemmelser, der kan fortolkes således: (punkter til efterfølgende fortolkning er understreget) 20 Stk. 1; Reglen omfatter ejerandele <10% i porteføljeselskaber, hvor aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Reglerne gælder aktier ejet af selskaber m.v. Stk. 2; Reglerne gælder ikke for aktier, som ejes af et livsforsikringsselskab. Stk. 3; Kun et aktie- og anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL 1 stk. 1 nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab kan anses for et porteføljeselskab. 14 SL 5 litra 1 nr. a (spekulation) gældende lov er lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten. (Statsskatteloven) 15 Betænkning 856, side Lærebog om indkomstskat, side Se også Betænkning 856, side Lov nr. 295 af 10. juni 1981 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v Lov nr af 18. december 2012 Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. 7 stk Lov nr af 18. december nr.1. Side 8

13 Stk. 4; Værnsregel mod indpakning af aktier noterede/optaget til handel på. i strukturer med skattefri porteføljeaktier. Der henvises til kapitel 6.3, hvor denne værnsregel overordnet analyseres. Stk. 5; Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke datterselskabsaktier (ABL 4 A), koncernselskabsaktier (ABL 4 B), konvertible obligationer eller tegningsretter til sidstnævnte Karakteristika for skattefri porteføljeaktier Ad stk. 1) ABL 4 C omfatter ejerandele <10%, idet den nominelle ejerandel, ud fra en ordlydsfortolkning af ejer mindre end 10% af aktiekapitalen.., i ABL 4 C stk. 1, anses for afgørende. Stemmer er derfor ikke afgørende for vurderingen. 21 Ved opgørelse af ejerandel medregnes kun direkte ejede andele af aktiekapitalen, idet loven ikke nævner indirekte ejerskab. Tegningsretter m.v. medregnes derfor heller ikke ved opgørelsen, men er ved afståelse omfattet af ABL 4 C, idet disse ikke er undtaget jævnfør stk. 5. Betingelsen om mindre end 10 % ejerandel er baseret på grænsen i EU s moder/datterselskabsdirektiv, som Danmark har adopteret i lovgivningen. 22 Skattefri porteføljeaktier er ikke noterede/optaget til handel på.. I litteraturen og den almene omtale heraf ses ofte den mere mundrette definition unoterede porteføljeaktier, anvendt. L49 anvender da også betegnelsen unoterede i beskrivelserne i lovforslaget. 23 Det er her vigtigt at bemærke, at definitionen på noterede/optaget til handel på. er ganske bred, idet der tages højde for handelsfaciliteter inden for såvel som uden for EU. 24 Endelig foreskriver ABL 4 C stk. 1, at aktierne skal være ejet af et selskab m.v. Et aktieselskab, skattepligtig efter SEL 1 stk. 1 nr. 1, jf. den foretagne afgrænsning, vil opfylde denne definition Afgrænsningen af porteføljeselskaberne Ad stk. 3) Danske aktie- og anpartsselskaber skal opfylde kravet om skattepligt efter SEL 1 stk. 1 nr. 1 for at kunne defineres som et porteføljeselskab. Dette medfører analogt, at blandt andet investeringsselskaber efter ABL 19 stk. nr. 2 ikke kan omfattes af reglerne for skattefri 21 Bekræftes i TFS 2013,328 side Oprindeligeligt 90/435/EØF senest reguleret ved direktiv 2011/96/EU af 30 november 2011 artikel 3 litra L49, se blandt andet side L49, side 12 anden spalte; MiFID databasen eller uden for EU s liste over medlemmer af World Federation Exchanges kan anvendes. 25 L 49, se blandt andet side 12. Side 9

14 porteføljeaktier, da sådanne selskaber er omfattet af SEL 1 stk. 1 nr. 1, men er undtaget for skattepligtigt efter SEL 3 stk. 1 nr. 19. I forhold til afgrænsningen af et tilsvarende udenlandsk selskab efter ABL 4 C stk. 3 vil der blandt andet kunne tages udgangspunkt oversigt i Bilag 1, Del A i Direktiv nr. 2011/96/EU, idet denne definerer, hvilke selskaber, der inden for EU anses for sideordnet med danske aktie- og anpartsselskaber. Det fremgår, til yderligere støtte for fortolkning, af L49, at der ved afgrænsning af udenlandske kapitalselskaber lægges vægt på følgende: at der er en selskabsretlig sammenlignelighed, at der foreligger en begrænset hæftelse for kapitalejerne, at der modtages udbytte, samt at ejerne har en indflydelse på selskabets dispositioner i forhold til den indskudte kapital Beskatningen af skattefri porteføljeaktier Definitionen af skattefri porteføljeaktier fremgår således af ABL 4 C, medens ABL 8 regulerer, at gevinst og tab ved afståelse m.v. ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 2.4 Delkonklusion Aktier som opfylder definitionen for skattefri porteføljeaktier kan, som det fremgår af analysen, afstås skattefrit fra og med den 1. januar 2013, såfremt der ikke indgår noterede aktier i strukturen, så værnsreglen i stk. 4 mod indpakning af børsnoterede aktier finder anvendelse. 26 L49, se blandt andet side 7 første spalte. Side 10

15 3 Udbytte begreb og beskatning 3.1 Retslig udvikling og perspektiv Beskatning af udbytte i den simple form indførtes allerede i 1903 i 4 i Statsskatteloven. 27 Ved lovrevisionen i 1922 blev bestemmelsen udvidet til at omfatte alle former for udlodninger uanset dets natur. Indtil 1939, da den midlertidige ligningslov blev vedtaget, var det alene udbytte af driftsoverskud, som blev beskattet, mens loven i 1939 præciserede, at også udlodning ved realisation af formuegoder kunne beskattes som udbytte. 28 Den gældende ligningslov blev vedtaget i 1961, og i denne var hovedreglen for udbyttebeskatning efter LL 16 A forholdsvis simpel og uden en række af de komplicerede værnsregler, som senere er kommet til Det civilretlige udbyttebegreb Indledningsvist skal det civilretlige udbyttebegreb fastlægges, idet den selskabsretlige definition af udbytte er som følger; Som udbytte kan kun anvendes frie reserver, hvorved forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægter, med fradrag af overført underskud Retsfaktum; udbyttebeskatning Det skattemæssige udbyttebegreb fremgår af LL 16 A stk. 2, idet alt, hvad der udloddes til selskabets aktionærer, omfattes heraf. LL 16 A stk. 2-5 opregner en række dispositioner, som enten anses for udbytte eller for omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Disse vil blive uddybet efterfølgende. Tilbagesalg til udstedende selskab efter LL 16 B stk. 1 er tillige omfattet af udbyttebegrebet, idet der sker sidestillelse hermed. 31 Det er uden betydning, om udbyttet kommer fra danske eller udenlandske selskaber, der kan sidestilles med danske selskaber. Karakteristisk for udbyttebeskatning er, at det fulde provenu bruttobeskattes. Herved vil investor ikke få fradrag for den oprindelige anskaffelsessum, hvorved denne beskattes af egne midler ved dispositioner hvor udbytteudlodningen ikke alene stammer fra de frie reserver. 27 SL 4 litra 1 nr. e gældende lov, Lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten. (SL). 28 Historisk perspektiv udledt fra Betænkning Lov nr. 160 af 31. maj 1961 om påligningen af indkomst- og formueskat til staten. 30 Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april Selskabsloven 180 stk Se blandt andet Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, side 129. Side 11

16 Herudover kan udbyttebeskatning fange dospositioner, hvor skattefri aktieavance konverteres til skattepligt udbytte. Samlet set kan udbyttebeskatning foreligge også i situationer, hvor investor samlet set har lidt at tab på de skattefri porteføljeaktier. Overordnet er det skatteretlige udbyttebegreb således væsentligt bredere end det selskabsretlige og opfylder ikke nødvendigvis den selskabsretlige definition herfor, hvilket den forestående analyse vil påvise. 3.4 Skattepligt for udbytte ejerandele under 10% Udbytte af aktier for ejerandele under 10% er skattepligtig efter SEL 13 stk. 1 nr. 2, idet ejerandele under denne grænse ikke kan anses for datterselskabsaktier efter ABL 4 A og koncernselskabsaktier efter ABL 4 B og dermed som hovedregel opnå skattefrihed for udbyttet. Grænsen på 10% baseres på implementeringen af bestemmelsen i moder/datterselskabsdirektivet i dansk lovgivning. 32 Porteføljeudbytte har siden indkomståret 2010 været underlagt fuld beskatning uanset ejertid. 33 Dette er dog ændret fra og indkomståret 2015, idet SEL 13 ved L40 tilføres et nyt stk. 2, som medfører, at udbytte fra skattefri porteføljeaktier, jf. ABL 4 C, kun skal medregnes med 70% af udbyttet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 34 Reglen gælder dog ikke udbytte fra investeringsselskaber m.v. omfattet af ABL 19, næringsaktier efter ABL 17 - samt udbytte hvor det udbyttegivende selskab eller selskaber ejet heraf har fradrag for udbytteudlodningen, jf pkt. i SEL 13 stk. 2. Den effektive beskatning af skattefri porteføljeudbytte sænkes hermed i 2015 fra 23,5% til 16,45% og tilsvarende fra 22% til 15,4% i 2016 og fremefter. 35 Formålet med L40 og ændringen af SEL 13 stk. 2 var at gøre det lettere at tiltrække risikovillig kapital og ved lempelsen gøre det mere attraktivt at investere i disse porteføljeaktier Der henvises til diskussionen i kapitel Lov nr. 525 af 12. juni Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. 14 nr. 23 ændring af SEL 13 stk Lov nr af 16. december nr. 1 tilføjelse af nyt stykke 2 i SEL 13. Baseret på L40 fremsat den 30. oktober 2014; Forslag til ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. 35 Lov nr af 16. december stk L40 af 30. oktober 2014 side 3. Side 12

17 3.5 LL 16 A skattepligtigt udbytte I det følgende vil lovgrundlaget i LL 16 A stk. 1-5 blive gennemgået med fokus på detailregler, som er relevante for en skattefri porteføljeaktionær, idet der fokuseres på hvornår der foreligger udbytte hhv. aktieavance/-tab. LL 16 A består af én række hovedpunkter, idet der henvises til appendiks 1 for lovens fulde ordlyd. Følgende er interessante for en skattefri porteføljeaktionær i forhold til den foretagne afgræsning: 1) Stk. 1 Hovedreglen om skattepligt. 2) Stk. 2 Skattepligtigt udbytte. 3) Stk. 3 Dispositioner som skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven Hovedreglen - Ad LL 16 A stk. 1 LL 16 A stk. 1 definerer, at udbytte af aktier m.v. skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med undtagelse af de i stk. 4 opremsede udlodninger. Der tages ved betragtningen i stk. 1 ikke hensyn til under, hvilken betegnelse eller form, udbyttet udloddes Skattepligtigt udbytte Ad LL 16 A stk. 2 Loven opremser en række dispositioner, som omfattes af udbyttebegrebet. Af særlig relevans for skattefri porteføljeaktier skal LL 16 A stk. 2 nr. 1 og 5 fremhæves, idet LL 16 A stk. nr. 5 gennemgås i kapitel 4.1. Udbyttebegrebet ses ved fortolkning af LL 16 A stk. 2 nr. 1 at være ganske bredt, idet alt der udloddes, som hovedregel, skal anses for udbytte. I stk. 3 er dog oplistet undtagelser hertil, som vil blive behandlet efterfølgende. Udlodning af ordinært udbytte, set strikt ud fra den selskabsretlige definition ved udlodning af de frie reserver o.l., giver sjældent anledning til fortolkningsmæssig tvivl, idet sådanne dispositioner vil være omfattet af hovedreglen om beskatning som et udbytte. Som allerede illustreret, er den skatteretlige definition dog langt bredere end den selskabsretlige. Der foreligger således en meget omfattende retspraksis, der fastlægger, at det skatteretlige udbytte omfatter enhver disposition, hvor der udloddes midler fra selskabet. 37 Ved denne brede udbyttedefinition rammes også dispositioner som udlodning ved 37 Der henvises til den foretagne afgrænsning udbytteklassifikationer vil ikke være genstand for særskilt behandling i denne masterafhandling. Side 13

18 kapitalnedsættelser samt likvidationsavancer m.v. heraf og skaber dermed situationer, som allerede nævnt, hvor investors oprindelige anskaffelsessum også vil blive beskattet Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 A stk. 3 LL 16 A stk. 3 omfatter udlodninger, som skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Af særlig relevans for dansk skattefri porteføljeaktionær kan nævnes: 1) Nr. 1 - Hovedreglen om, likvidationsudlodninger foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses. 2) Nr. 1 litra d - Dog undtaget udlodning af likvidationsprovenu fra et porteføljeselskab omfattet af ABL 4 C, hvor mindst 50% af aktiverne har bestået af direkte eller indirekte ejede datterselskabs eller koncernselskabsaktier, eller hvor der inden for de seneste tre år forud herfor er foretaget overdragelse af disse aktier til direkte og indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. 3) Nr. 2 litra a og b - a) Udlodning ved kapitalnedsættelse i et selskab, som ikke er under likvidation samt b) likvidationsudlodning foretaget i årene før det endelige likvidationsår, hvor der opnås tilladelse fra told og skatteforvaltningen til at behandle disse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 38 Falder udlodningen fra skattefri porteføljeaktier ind under reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 A stk. 3 sammenholdt med ABL 2 stk. 2, opnås derfor skattefrihed efter reglerne i ABL 4 C sammenholdt med ABL 8. Værnsreglen i LL 16 A stk. 3 nr. 1 litra d analyseres i kapitel Likvidationsudlodninger LL 16 A stk. 3 nr. 1 Likvidationsudlodninger, som foretages i årene før det endelige likvidationsår, anses for udbytte efter hovedreglen. Likvidationsudlodningen i det endelige år sidestilles derimod med en afståelse af aktierne og beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 A stk. 3 nr. 1 respektive ABL 2 stk Dispensation efter LL 16 A stk. 3 nr. 2 litra a og b Det er muligt efter reglen i LL 16 A stk. 3 nr. 2 at ansøge SKAT om tilladelse til at anvende reglerne for aktieafståelse i aktieavancebeskatningsloven i forhold til; litra a) likvidationsudlodninger før det endelige likvidationsår, idet der ikke kan gives tilladelse til 38 LL 16 A og B ses ikke moderniseret til at anvende myndighedsbetegnelsen SKAT. I praksis ansøges SKAT herom, og denne reference anvendes derfor i denne afhandling. Side 14

19 modtagere nævnt i nr. 1, dvs. til modtagere af likvidationsudlodninger i det endelige likvidationsår som omfattes af aktiebeskatningsloven samt litra b) i forhold til udlodning ved kapitalnedsættelser for et selskab som ikke er under likvidation. Salg og genkøbsreglen i LL 16 A stk. 2 nr. 5 ses ikke at være omfattet af dispensationsmuligheden, idet der ikke i lovens dispensationsbestemmelser henvises hertil. Endvidere kan der ikke opnås dispensation fra likvidationsudlodninger i det endelige likvidationsår, som rammes af L49 værnsreglen i LL 16 A stk. 3. nr.1 litra d, idet dispensationsbestemmelsen ud fra ordlyden ikke gælder for modtagere omfattet af LL 16 A stk. 3 nr. 1. I praksis omtales tilladelsen som en dispensation. Dispensationsmuligheden og retspraksis m.v. herfor behandles senere. 3.6 LL 16 B Tilbagesalg til udstedende selskab Formålet med reglen i LL 16 B er at sikre, at der ikke sker konvertering af skattepligtigt udbytte til afståelsessummer ved at sælge aktierne tilbage til det udstedende selskab. 39 Et selskab kan henlægge selskabets løbende overskud til reserverne i stedet for at udlodde disse, og således ved et tilbagesalg af aktierne realisere en udlodning, som omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler fremfor reglerne om skattepligtigt udbytte. Afståelser omfattet af LL 16 B, sidestilles med udbytteudlodning og medregnes til den skattepligtige indkomst. 40 LL 16 B omfatter stk. 1-5, idet der henvises til den fulde ordlyd i appendiks 1. Følgende forhold er alene relevante at analysere for en dansk skattefri porteføljeaktionær: 1) Stk. 1 Hovedreglen om skattepligt ved tilbagesalg til det udstedende selskab. Ved L 49 blev reglen om salg til et selskab, som det udstedende selskab har bestemmende indflydelse over, tilføjet. Denne tilføjelse vil blive analyseret i kapitel ) Stk. 2 Dispositioner som skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven. 39 Før 19. maj 1993 var LL 16 B stk. 2-5 i perioden fra 1984 ofte benævnt holdingreglerne. Formålet var, at sikre mod holdingstiftelser, hvor der kunne udloddes skattefrie udbytter fremfor realisation af skattepligtige aktieavancer. Se blandt andet Beskatning af aktionærer side Se blandt andet Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, side 129. Side 15

20 3.6.1 Hovedreglen - tilbagesalg til udstedende selskab LL 16 B stk. 1 Efter hovedreglen beskattes tilbagesalg til udstedende selskab som nævnt som udbytte. Dette medfører skattepligt heraf for en skattefri porteføljeaktionær Aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven Ad LL 16 B stk. 2 LL 16 B stk. 2 omhandler de udlodninger, som skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Af særlig relevans for skattefri porteføljeaktier, skal følgende fremhæves: 1) Nr. 2 - Hovedreglen om afståelse af aktier til udstedende selskab i likvidationsåret, såfremt værnsreglen i LL 16 B stk. 2 nr. 2 litra d ikke finder anvendelse. 2) Nr. 2 litra d- Dog undtaget skattefri porteføljeaktier, som tilbagesælges til det udstedende selskab, hvor mere 50% af aktiverne har bestået af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller hvor der inden for de seneste tre år forud herfor er foretaget overdragelse af disse aktier til direkte og indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab. Denne værnsregel fra L49 analyseres i kapitel ) Nr. 6 - Afståelser hvor der opnås tilladelse fra told og skatteforvaltningen til at behandle disse efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Falder tilbagesalget af de skattefri porteføljeaktier til det udstedende selskab ind under reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. LL 16 B stk. 2 sammenholdt med ABL 2 stk. 3, opnås derfor skattefrihed efter reglerne i ABL 4 C sammenholdt med ABL Dispensation efter LL 16 B stk. 2 nr. 6 Der kan efter LL 16 B stk. 2 nr. 6 søges om dispensation fra hovedreglen om udbyttebeskatning. Ved ordlydsfortolkning ses dispensationsmuligheden at omfatte tilbagesalg bredt efter LL 16 B, da der ikke er indsat afgrænsninger af nogen art. Dispensationsmuligheden behandles uddybende nedenfor. 3.7 Delkonklusion Analysen viser, at dispositioner, hvor der sker kapitalnedsættelser for et selskab som ikke er under likvidation samt udlodning til aktionærerne eller tilbagesalg til det udstedende selskab inden det endelige likvidationsår, vil udløse udbyttebeskatning efter hovedreglen i LL 16 A samt den supplerende regel i LL 16 B, således, at 70% af provenuet skal medregnes til den skattepligtige indkomst fra og med 1. januar Side 16

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere