Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner"

Transkript

1 Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner

2 2 Kapitel 1. Indledning Baggrund for nedsættelse af udvalget Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets varighed... 7 Kapitel 2. Sammenfatning Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 3. Gennemgang af aktielønsordningers karakteristika og problemstillinger knyttet hertil Om nye aflønningsformer Motiver bag aktielønsordninger Aktielønsterminologien Typer af aktielønsordninger Typiske aftalebestemmelser i aktielønsordninger Værdiansættelsesproblematik Værdiansættelsesmetoder Selskabsretlige problemstillinger Virksomhedens forpligtelser Betydningen af aktielønsordninger for de øvrige aktionærer og for lønmodtagerne Kapitel 4. Udbredelsen af aktieoptionsordninger i Danmark Indledning Udbredelse i Danmark Tal for anvendelse samt udvikling Virksomhedernes størrelse Udbredelse fordelt på brancher Aktieoptioners andel af løn Hvilke medarbejdergrupper får typisk aktieoptioner Kapitel 5. Arbejdsretlige aspekter af aktieaflønning Indledende bemærkninger Aftaleloven og dennes relevans for aktieaflønning EU- arbejdsretlige aspekter af aktieløn Det EU-retlige lønbegreb EU s ikke-diskriminationslovgivning Funktionærlovens 17 a Funktionærlovens 17 a Oprindelse Beskrivelse af 17 a Retspraksis omkring aktieaflønning og 17 a Udvalgets overvejelser om 17 a Kapitel 6. Lønafhængige ydelser og godtgørelser i forbindelse med aktieaflønning Feriepenge/feriegodtgørelse Er aktieoptioner løn, der optjenes feriepenge af? Anvendelse af udbetalings- eller optjeningsprincippet ved beregningen af feriegodtgørelse... 40

3 Forældelse af kravet på feriepenge efter ferielovens Funktionærlovens 2 a Funktionærlovens 2 b Øvrig lovgivning indeholdende godtgørelsesbestemmelser Ligebehandlingsloven Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v Lov om forbud mod afskedigelse på grund af foreningsforhold 4a Kompensationsbestemmelsen i funktionærloven om konkurrence- og kundeklausuler Pension Kapitel 7. Andre ansættelsesretlige aspekter Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Virksomhedsoverdragelse og aktieløn Lønmodtagernes Garantifond og aktieløn Kapitel 8. Retsstillingen i andre lande Generelt Udbredelsen Reguleringen af aktieaflønning USA UK Tyskland Frankrig Holland Østrig Belgien Den ansattes retsstilling ved fratræden USA UK Tyskland Frankrig Frivillig fratræden og afskedigelse Dødsfald, invaliditet og pension Østrig Belgien Sverige Finland Udenlandske domme Tyskland Holland Østrig Kommissionens meddelelse om rammerne for fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen (financial participation) Baggrund Meddelelsens nærmere indhold Kerneelementer og principper for de fleste ordninger De tværnationale problemstillinger Foranstaltninger til udbredelse af ordningerne (financial participation) Initiativer, der er igangsat Kapitel 9. Samfundsmæssige betragtninger Indledning Fastholdelse af viden og konkurrencehensyn Mobilitet... 67

4 Gennemsigtighed og information Level playing field Kapitel 10. Udvalgets overvejelser og anbefalinger Overordnede overvejelser Udvalgets drøftelser om samfundsmæssige betragtninger Udvalgets drøftelser om virksomhedernes motiver for anvendelse aktielønsordninger Udvalgets drøftelser om værdiansættelse Overvejelser om den arbejdsretlige regulering mv Udvalgets drøftelser om forholdet til aftalelovens Udvalgets drøftelser om fratrædelsessituationen Personkredsen Sondring mellem opsigelse fra medarbejderens eller arbejdsgiverens side Drøftelser om beregningsmodel Udvalgets drøftelser om en kompensationsmodel Udvalgets drøftelser om lønafhængige ydelser Udvalgets drøftelser om ferieloven Drøftelser om godtgørelser Udvalgets drøftelser om kompensation efter funktionærlovens 18 og 18 a Udvalgets drøftelser om pension Udvalgets drøftelser om pligtsubjekt Udvalgets drøftelser om arbejdsgiverens informationspligt Udvalgets drøftelser om en samlet løsning Bilag I Bilag II... 90

5 5 Kapitel 1. Indledning 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget I de senere år har aktieoptioner fået en stadig større udbredelse som aflønningsform på det danske arbejdsmarked. Denne udvikling ønsker man at støtte, og en forbedring af vilkårene for udbredelsen af aktieoptioner som aflønningsform har høj prioritet for regeringen. Udvalget blev nedsat for at sikre, at Danmark kan være på forkant med udviklingen og med henblik på at foretage en udredning om eventuelle uhensigtsmæssige barrierer for moderne aflønningsformer i den arbejdsretlige regulering. En belysning af de risici, som kan være forbundet med nogle af disse aflønningsformer, blev også fundet hensigtsmæssig, særligt i lyset af de seneste års turbulente aktiemarked. Meget konkret har to afgørelser fra Sø- og Handelsretten om funktionærlovens 17 a om ret til en forholdsmæssig andel af aktieoptioner i fratrædelsesåret affødt en diskussion om, hvorvidt det var rimeligt, at funktionærer kunne bevare retten til aktieoptioner, når de fratrådte inden udløbet af en på forhånd fastsat optionsperiode. Det er blevet fremført, at sådanne særbestemmelser er hindrende for udbredelsen af aktieaflønning. På denne baggrund besluttede regeringen den 9. september 2002 at nedsætte et udvalg om aktieoptioner Udvalgets kommissorium Kommissoriet for Udvalget om aktieoptioner har følgende ordlyd: I de senere år har aktieoptioner og lignende fået en stadig større udbredelse også på det danske arbejdsmarked. Der er ikke kun tale om et gode for virksomhedens ledere, men ofte for medarbejderne generelt. I den forbindelse opstår spørgsmålet, om de danske regler på en række forskellige områder er tilpasset denne udvikling. Senest har skatteministeren bebudet en ændring af de relevante skatteregler, sådan at disse i højere grad passer til disse nye aflønningsformer. Der har også været opmærksomhed om den arbejdsretlige regulering på området, først og fremmest om funktionærlovens 17a om, at fratrædende funktionærer har krav på en forholdsmæssig andel af tantieme og lignende. To nye Sø- og Handelsretsdomme anser (i de konkrete sager) aktieoptioner for omfattet af denne bestemmelse. Den ene dom er under anke til Højesteret. Regeringen finder, at det er nødvendigt, at Danmark på dette område er på forkant med udviklingen, sådan at vi undgår uhensigtsmæssige barrierer for moderne aflønningsformer, men også sådan at der bliver tale om afbalancerede regelsæt, som bl.a. så vidt muligt imødegår de risici, som måtte være forbundet med nogle af disse. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det danske arbejdsmarked er præget af høj fleksibilitet og mobilitet, som der naturligvis også i denne sammenhæng skal værnes om.

6 Regeringen har derfor besluttet at nedsætte et udvalg med følgende opgaver: indledningsvis kort redegøre for de vigtigste af de heromhandlede nye aflønningsformer, deres ligheder og forskelle i indhold og virkninger. søge at danne sig et overblik over udbredelsen af disse aflønningsformer herhjemme og udviklingen heri. Hvilken betydning har de i dag på de virksomheder, hvor de anvendes, og generelt på det danske arbejdsmarked. identificere de barrierer, der er for en yderligere udbredelse af disse aflønningsformer, samt redegøre for de hensyn og formål, der forfølges med sådanne regler. på tilsvarende måde identificere de risici, der måtte være forbundet med anvendelsen og en yderligere udbredelse af disse aflønningsformer, såvel for lønmodtagerne som for virksomhederne. undersøge forholdene i andre lande (fx Sverige, Tyskland, UK, Holland og USA). Udover at undersøge, hvilke muligheder og problemer man der ser i de nye aflønningsformer, skal udvalget orientere sig om, hvordan man vurderer den fremtidige udvikling for disse, deres muligheder og risici, ikke mindst i lyset af det seneste års begivenheder. være opmærksom på EU-Kommissionens meddelelse om overskudsdeling, hvori også aktieoptioner er medtaget. fremkomme med anbefalinger til, hvilke regler der bør gælde på dette område, herunder hvorledes eventuelle modsatrettede hensyn kan tilgodeses på en afbalanceret måde. Særligt skal udvalget fremkomme med forslag til en tydeliggørelse og evt. ændring af funktionærloven Udvalgets sammensætning Det fremgår endvidere af kommissoriet, at: Følgende myndigheder og organisationer deltager i udvalgets arbejde: Beskæftigelsesministeriet (formand), Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, DA, FA, LO, FTF, AC, LH, Advokatrådet og IT-Brancheforeningen. Finansministeriet holdes orienteret gennem tilsendelse af det materiale, der behandles af udvalget. Udvalgets sammensætning: Fra Beskæftigelsesministeriet Arbejdsretschef Einar Edelberg (Formand) Konsulent Susanne Christensen Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Specialkonsulent Flemming Houge Nielsen Fuldmægtig Helle Jahn (erstattet af fuldmægtig Lena Larsen)

7 7 Fra Skatteministeriet Konsulent Hardy Pedersen Fra Dansk Arbejdsgiverforening Juridisk konsulent Lise E. Bardenfleth Overenskomstchef Anne Windfeldt Trolle Finanssektorens Arbejdsgiverforening Advokat Merete Preisler Landsorganisationen i Danmark Advokat Lars Dahl Gulmann Økonom Ole Just Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Advokat Peder Vesterbæk Akademikernes Centralorganisation Advokat Asger Tue Pedersen Ledernes Hovedorganisation Projektchef Ole Grunnet-Jepsen Advokatsamfundet Advokat Nina Wedsted IT-Brancheforeningen Chefkonsulent Jette Baade Finansministeriet Chefkonsulent Niels Kleis Frederiksen (materiale til orientering) Sekretariat i Beskæftigelsesministeriet Fuldmægtig Karen Elise Fangel (indtil 1. februar 2003) Fuldmægtig Trine Hougaard Specialkonsulent Karen Ryder (fra 1. marts 2003) Overassistent Søs Rask 1.4. Udvalgets varighed I henhold til kommissoriet skulle udvalget færdiggøre sit arbejde senest den 1. februar 2003 med henblik på, at et eventuelt lovinitiativ kan gennemføres allerede i den kommende folketingssamling. Kommissoriet indeholdt imidlertid en mulighed for at udskyde færdiggørelsen af arbejdet, såfremt udvalget ikke inden fristen kunne tilendebringe alle sine overvejelser. Udvalget besluttede på et møde den 28. januar 2003 at meddele Beskæftigelsesministeren, at man havde brug for yderligere tid med henblik på afslutningen af overvejelserne. Beskæftigelsesministeren godkendte på den baggrund, at udvalget kunne fortsætte sit arbejde indtil den 1. maj 2003.

8 Udvalget holdt sit første møde den 10. oktober Udvalget har holdt 13 møder. Udvalget har afsluttet sine drøftelser den 28. april 2003, og domme, der er afsagt efter denne dato, indgår således ikke i udvalgets arbejde. 8

9 9 Kapitel 2. Sammenfatning 2.1. Kapitel 1 Som det fremgår af kapitel 1, nedsatte regeringen i september 2002 et udvalg om aktieoptioner. Baggrunden herfor var bl.a., at aktieoptioner og lignende i de senere år har fået en stadig større udbredelse som aflønningsform på det danske arbejdsmarked. Spørgsmålet er, om den arbejdsretlige regulering af området - herunder især funktionærlovens 17 a - er tilpasset udviklingen. Som det fremgår af kommissoriet for udvalget, finder regeringen det nødvendigt, at Danmark på dette område er på forkant med udviklingen for at undgå uhensigtsmæssige barrierer for moderne aflønningsformer, men også sådan at der bliver tale om afbalancerede regelsæt, som bl.a. så vidt muligt imødegår de risici, som måtte være forbundet med nogle af disse aflønningsformer. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det danske arbejdsmarked er præget af høj fleksibilitet og mobilitet, der naturligvis også i denne sammenhæng skal værnes om. Efter udvalgets opfattelse kan begrebet "moderne aflønningsformer" dække meget bredt. Udvalget finder - også på baggrund af begrundelsen for udvalgets nedsættelse og den problemstilling, der er rejst på baggrund af funktionærlovens 17 a - at de nye aflønningsformer bedst kan beskrives som aflønning eller vederlæggelse med finansielle instrumenter. Det bemærkes, at udvalget ikke ved anvendelsen af begrebet "aflønningsformer" har taget stilling til, om aktieoptioner mv. skal betragtes som løn. Udvalget har i sit arbejde, herunder også i forbindelse med høringen om retstilstanden i andre lande, fokuseret på aflønning med aktieoptioner. Aflønning med finansielle instrumenter dækker imidlertid også over fx aftaler om tildeling af warrants o.lign., og aflønning med eller tildeling af medarbejderaktier. Som det fremgår af kommissoriet, vedrører udvalgsarbejdet de arbejdsretlige aspekter. Selvom de skatte- og selskabsretlige aspekter af aflønning med aktieoptioner ikke er omfattet af udvalgets kommissorium, er de i nødvendigt omfang inddraget i udvalgets arbejde. Derudover har også aftalelovens 36 betydning for de aftaler, der lovligt kan indgås mellem to parter - herunder mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager - og aftaleloven er dermed også relevant for udvalgets arbejde. Udvalget har afsluttet sine drøftelser den 28. april 2003, og domme, der er afsagt efter denne dato, indgår således ikke i udvalgets arbejde. I kapitel 3-9 gennemgås en række arbejdsretlige aspekter af aktieaflønning, ordningernes karakteristika og udbredelse i Danmark, ordningerne set ud fra samfundsmæssige betragtninger og retsstillingen i andre lande. I kapitel 10 gennemgås udvalget anbefalinger og konklusioner Kapitel 3 I kapitel 3 redegøres for hovedtrækkene i de nye aflønningsformer og for motiverne bag disse aflønningsformer. Terminologien, der særligt knytter sig til aktieaflønning, bliver gennemgået, ligesom kapitlet beskriver problematikken omkring værdiansættelsen af aktieoptioner. Kapitlet beskriver desuden de selskabsretlige problemstillinger, der er knyttet til anvendelsen af aktielønsordninger. Der kan være en række motiver for virksomheder til at tilbyde aktieaflønning til medarbejderne. Formålet med ordningerne kan især være begrundet i rekruttering, præstationsfremme, fastholdelse, motivation, likviditetsmæssige hensyn og/eller skattemæssige forhold.

10 10 De elementer, der almindeligvis opereres med i et aktieaflønningsprogram er aktieoption (en køberet), warrant (en tegningsret), fantomaktie (en syntetisk aktie, der giver et afkast baseret på kursudviklingen i selskabet reelle aktier) og medarbejderaktie. Den typiske aktielønsordning indeholder en række betingelser for at opnå retten til aktieløn. For det første kan en aktielønsordning fastsætte nogle betingelser for tildelingen. Det kan fx være varetagelse af en bestemt stilling eller opnåelse af en vis anciennitet, opfyldelse af nærmere bestemte finansielle mål eller personlige præstationer eller et bestemt tildelingstidspunkt. Desuden vil der typisk være en modningsperiode på i alt fra 1-5 år. I modningsperioden kan de tildelte optioner ikke udnyttes. I denne periode fastholdes medarbejderne i virksomheden. Derudover vil der normalt være fastsat udnyttelsesbetingelser. For det første i form af en udnyttelsesperiode inden for hvilken optionerne kan indløses, og for det andet en udnyttelses- eller exercisepris, der er den pris, som optionerne kan indløses til. For at kunne udnytte retten til optionen fastsætter de fleste aktielønsordninger desuden, at medarbejderen fortsat er ansat på virksomheden. Hvis medarbejderen fratræder i udnyttelsesperioden, kan der endvidere være fastsat krav om, at udnyttelsesperioden begrænses. Værdiansættelse af en aktieoption kan være problematisk, da der er tale om en mere usikker værdi, der afhænger af (den fremtidige) kursværdi af en underliggende aktie. Dette er særligt tilfældet, hvis værdien skal opgøres inden udnyttelsestidspunktet. I forhold til udvalgets arbejde er spørgsmålet om værdiansættelse mest relevant i forbindelse med en medarbejders fratræden i en modningsperiode. Der er udarbejdet flere metoder til værdiansættelse af aktieoptioner og andre finansielle aflønningsinstrumenter. Den mest anvendte metode er Black and Scholes formel, hvor man via forskellige faktorer kan omregne optionens fremtidsværdi til nutidsværdi, hvorved den aktuelle markedspris/handelsværdi kan fastsættes. Selskabsretligt er særligt to problemstillinger relevante i forbindelse med udvalgets arbejde. For det første medfører tildelingen af fx en option en forpligtelse for virksomheden, som den skal være i stand til at indfri. For det andet giver tildelingen af aktieoptioner medarbejderen mulighed for at blive medejer, hvoraf følger, at de hidtidige ejeres andel af ejerskabet reduceres forholdsmæssigt Kapitel 4 I kapitel 4 ses på udbredelsen af aktieoptionsordninger i Danmark. Der har været gennemført en række undersøgelser, men de er generelt meget forskellige, og det er vanskeligt at drage nogen samlede konklusioner ud fra dem. På baggrund af undersøgelserne kan det dog formentlig nogenlunde sikkert konkluderes, at virksomhedernes anvendelse af aktieoptioner har været stigende i de seneste år - i hvert fald frem til Det kan desuden generelt konkluderes, at anvendelsen af aktieaflønning er stigende med virksomhedernes størrelse. Dog synes anvendelsen af optionsordninger inden for IT-branchen at være uafhængig af virksomhedens størrelse. Med hensyn til fordelingen på brancher giver nogle af undersøgelserne forskellige resultater. Men det kan formentlig sammenfattende konkluderes, at der er stor forskel på udbredelsen af aktieaflønning mellem forskellige brancher, og at i hvert fald IT-branchen og biotek-branchen anvender aktieaflønning i stor udstrækning. På baggrund af undersøgelserne sammenholdt med drøftelserne i udvalget synes det desuden at kunne konkluderes, at aktieaflønning generelt ikke udgør en særlig stor del af den almindelige aflønning i Danmark. Derudover viser nogle af undersøgelserne, at sandsynligheden for at få del i en aktieoptionsordning hænger sammen med det niveau i ledel

11 seshierakiet, som medarbejderen befinder sig på, ligesom uddannelsesniveauet kan have betydning Kapitel 5 I kapitel 5 gennemgås aftaleloven og dens relevans for aktieaflønning, EU-arbejdsretlige aspekter og funktionærlovens 17 a. I sin grundstruktur og historisk er ansættelsesretten baseret på kontraktrettens regler og principper. Særlig betydning har aftalelovens 36 om, at en aftale helt eller delvist kan tilsidesættes, hvis den er urimelig eller i strid med redelig handlemåde. Formålet med bestemmelsen er at sikre imod, at den ene part i et kontraktsforhold misbruger sin overlegne stilling til at skaffe sig fordele, der ensidigt tjener den pågældendes interesse. I modsætning til funktionærloven dækker aftaleloven alle former for aftaler, ligesom alle typer lønmodtagere er omfattet af bestemmelsen. En løsning af 17 a problematikken kan således ikke ses isoleret fra fortolkningen af aftalelovens 36, der er selvstændigt relevant både for funktionærer og ikke-funktionærer. Også EU-retten er relevant for behandlingen af spørgsmålet om aktieaflønnings arbejdsretlige behandling, både på grund af EU-rettens forholdsvis klare definition af lønbegrebet, og på grund af EU-rettens omfattende ikke-diskriminationslovgiving. Det EU-retlige lønbegreb omfatter alle former for arbejdsvederlag, uanset hvordan disse er fastsat og uanset hvilken aflønningsform, der anvendes. Både arbejdsbestemte og personlige tillæg er omfattet. Desuden er ydelser, der helt eller delvist fritager lønmodtageren for betaling af fx telefon, avis, bil eller lign. omfattet. Det er uden betydning, om vederlaget udbetales pligtmæssigt eller frivilligt. EU's ikke-diskriminationslovgivning forbyder lønmæssig forskelsbehandling pga. køn, race/etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuel orientering, alder og handicap, ligesom forskelsbehandling, fordi lønmodtageren er deltidseller tidsbegrænset ansat, skal være objektivt begrundet. Virksomhederne bør efter udvalgets opfattelse være opmærksomme på disse regler, når optionsordningers tildelingskriterier og udnyttelsesbetingelser fastsættes. Funktionærlovens 17 a var en central del af baggrunden for udvalgets nedsættelse. Det følger af bestemmelsen, at en funktionær, der fratræder i et løbende regnskabsår, har ret til at få en forholdsmæssig del af et tantieme, gratiale eller lignende ydelse, som funktionæren ville have fået udbetalt, hvis funktionæren havde været ansat på det tidspunkt, hvor ydelsen udbetales. Hvis en ydelse er en del af lønnen, har en fratrådt funktionær således ret til en forholdsmæssig andel. Funktionæren må afvente periodens afslutning, før beregningen af det forholdsmæssige beløb kan foretages. Denne ret er uafhængig af, om funktionæren selv har sagt op eller afskediges af arbejdsgiveren. Desuden er det generelt antaget, at årsagen til en bortvisning eller en afskedigelse ikke influerer på retten til forholdsmæssig aflønning. Allerede i 1993 afsagde Højesteret dom i en sag om (indirekte) aktieaflønning, hvorefter ordningen faldt ind under 17 a. Efterfølgende har Sø- og Handelsretten om to forskellige aktieoptionsordninger (Novo-sagen og Song Networks-sagen) fundet, at ordningerne falder ind under 17 a. Novo-sagen er anket til Højesteret, så indtil der afsiges endelig dom i den sag, er der tale om en foreløbig vurdering af retstilstanden Kapitel 6 De lønafhængige ydelser og godtgørelser i forbindelse med aktieaflønning gennemgås i kapitel 6. Der er i dag betydelig retsusikkerhed på området, og udvalget har derfor fundet det hensigtsmæs sigt at gennemgå disse områder med henblik på en afdækning af, hvilke ydelser der kan komme på tale.

12 12 Det følger af ferieloven, at der skal beregnes feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode. Det overordnede spørgsmål er, om der optjenes feriepenge af aktieoptioner og aktieløn, men derudover knytter der sig en række spørgsmål til denne problemstilling, bl.a. hvilket princip, der skal anvendes ved beregningen af evt. feriegodtgørelse og ferietillæg, spørgsmålet om værdiansættelse og forholdet til ferielovens særlige forældelsesbestemmelse. Det følger af Song Networks-sagen, at der skal beregnes feriepenge af aktielønnen. Afgørelsens værdi modificeres dog af rettens måde at beregne feriepengene på, hvorefter der i praksis ikke var noget vederlag at beregne feriepenge af. En række ansættelsesretlige love indeholder regler om godtgørelser eller kompensation, hvor lønnen i større eller mindre omfang indgår ved beregningen af godtgørelsen eller kompensationen. Det gælder bl.a. funktionærlovens 2 a og 2 b om fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for usaglig afskedigelse, funktionærlovens 18 og 18 a om kompensation for konkurrence- og kundeklausuler, ligebehandlingslovens 14, 15 og 16 om krænkelse af rettigheder, viktimisering og afskedigelse, forskelsbehandlingslovens 7 om krænkelse af rettigheder og foreningsfrihedslovens 4 a om afskedigelse. Spørgsmålet om, hvorvidt aktieaflønning indgår i sådanne beregninger har ikke været prøvet ved domstolene. Et selvstændigt spørgsmål er, hvorvidt der skal beregnes pension af aktieaflønning. Der er formentlig ikke noget til hinder for aftaler om, at der ikke beregnes pension af en indgået aftale om aflønning med aktieoptioner. Udvalget anbefaler, at der ved udarbejdelse af aktieløns- og pensionsprogrammer specifikt tages stilling til, om der skal beregnes pension af aktielønnen. Dog gøres der i den forbindelse opmærksom på, at denne aftalefrihed kan være begrænset af bestemmelser i kollektive overenskomster om beregningsgrundlaget for pension Kapitel 7 I kapitel 7 har udvalget gennemgået 3 ansættelsesretlige love af relevans for aktieaflønning. Efter ansættelsesbevisloven skal en arbejdsgiver underrette lønmodtageren om alle væsentlige vilkår for ansættelsen. I ansættelsesbeviset skal der derfor oplyses om aktielønsaftaler og hovedindholdet heraf. Virksomhedsoverdragelsesloven rejser en række spørgsmål i forhold til aktieaflønning, der ikke er afklaret i dag. Det skal med ind i overvejelserne, at lovens baggrund er et EF-direktiv. Således vil det i sidste instans blive afgjort af EF-Domstolen, fx hvordan lønbegrebet i virksomhedsoverdragelsesloven skal fortolkes. Også reglerne om Lønmodtagernes Garantifond har relevans i forhold til aktieløn. LG skal dække lønmodtagernes krav på løn i op til 3 måneder, hvis den virksomhed, hvor de er ansat, går konkurs og dermed ikke kan opfylde lønforpligtelsen overfor lønmodtagerne. LG har afgjort en konkret sag, men spørgsmålet ses ikke at være rejst ved domstolene. Det er dog oplyst over for udvalget, at der er rejst en sag for LG, og at denne sag om rækkevidden af LG's forpligtelser vil blive indbragt for domstolene Kapitel 8 Retsstillingen i andre lande gennemgås i kapitel 8. Udvalget har indhentet oplysninger om retsstillingen i USA, UK, Tyskland, Frankrig, Holland, Østrig, Belgien, Sverige og Finland via de danske ambassader i de respektive lande. Bidragene er meget varierede både med hensyn til omfanget og til selve beskrivelsen af aktielønsordninger. Udvalgets medlemmer har endvidere indhentet for

13 13 skellige domme, der kunne belyse retsstillingen i forbindelse med ansattes ret til aktieoptioner ved fratræden mv. Udover USA, hvor aktieoptions- og aktieaflønningsordninger er mest udbredt, er det særligt UK, Tyskland og Frankrig, der efter det oplyste anvender sådanne ordninger i større omfang. Reguleringen af aktieoptioner varierer fra stort set ingen regulering, som i USA, til en regulering, som fx i Tyskland og Frankrig, der skal sikre ordningernes udbredelse og beskatningen af fortjenesten. Udgangspunktet for reguleringen i henholdsvis Tyskland og Frankrig er dog meget forskelligt. Til eksempel kan nævnes, at aktieoptioner i Tyskland betragtes som løn, der skal medregnes i arbejdsgiverens sociale bidrag i modsætning til i Frankrig, hvor aktieoptioner er en aflønningsform, der ikke pålægges sociale afgifter. Reguleringen af den ansattes retsstilling ved fratræden i forhold til aktieoptioner varierer fra ingen til nogen regulering. I USA er udgangspunktet, at det er et aftalespørgsmål, bortset fra når det drejer sig om Incentive Stockoptions (ISO), der er føderalt reguleret. I UK overlades det til den enkelte virksomhed indenfor visse rammer at udarbejde de bestemmelser vedrørende fratræden, som parterne kan nå til enighed om. Der er eksempler på, at aktieoptioner må opgives helt, opgives mod kompensation eller beholdes og indfris som planlagt. Der gælder dog den generelle bestemmelse, at en virksomhed har ret til uden videre at kræve visse typer af medarbejderaktier opgivet uden kompensation, såfremt medarbejderen forlader virksomheden mindre end tre år efter tildelingen af de pågældende optioner. I Tyskland er der ingen særlige lovregler i forbindelse med fratræden. I Frankrig sondres der i regelgrundlaget mellem frivillig fratræden og fratræden som følge af fyring, invaliditet, pensionering og dødsfald. EU-Kommissionen har vedtaget en meddelelse om rammerne for fremme af lønmodtagerens andel i kapitalen. Baggrunden for meddelelsen er den intensiverede debat i EU-landene om lønmodtagerens andel i overskuddet og virksomhedernes resultater - enten direkte gennem overskudsdeling eller indirekte gennem medarbejderaktier Kapitel 9 I kapitel 9 har udvalget set på de samfundsmæssige hensyn. Da den vigtigste ressource i det moderne videnssamfund er den viden, som de enkelte medarbejdere har, er det både naturligt og nødvendigt for virksomheder at forsøge at fastholde deres medarbejdere - både fordi virksomheden har investeret i medarbejderen, og for at undgå at konkurrerende virksomheder tilegner sig den viden, som de pågældende medarbejdere har. Heroverfor står hensynet til mobilitet på arbejdsmarkedet, som giver en erfarings- og vidensudveksling, der sikrer dynamik og udvikling på arbejdsmarkedet, og som sikrer en effektiv udnyttelse af arbejdsudbudet, hvorfor høj og ubesværet mobilitet samfundsmæssigt generelt anses for et gode. Aktieoptionsordninger kan være meget svære at sammenligne, da de både kan være meget forskellige og komplicerede at gennemskue. Dette kan alt andet lige gøre arbejdsmarkedet mindre gennemskueligt for lønmodtageren, hvilket principielt må anses for at være en ulempe. Det kan afholde nogle lønmodtagere fra at søge andre steder hen eller medføre, at de træffer deres valg i blinde. Ud fra en økonomisk, teoretisk indfaldsvinkel bør offentlige indgreb i markedsmekanismen altid overvejes nøje. Udgangspunktet er, at man bør søge at skabe en såkaldt level playing field, dvs. en bane, der ikke giver nogen fordel for nogen. Udgangspunktet for denne teori er, at det må være

14 14 op til den frie konkurrence at afgøre, hvad der er mest effektivt, og overladt til sig selv, vil den mest effektive (løn)form slå igennem. Ud fra et level playing field synspunkt kan man ikke afgøre, om funktionærlovens 17 a er hensigtsmæssig eller ej. "Level playing field" er udtryk for, at hvad der gælder for nogle aflønningsformer, også bør gælde for andre aflønningstyper, der i øvrigt kan sammenlignes hermed Kapitel 10 Udvalgets overvejelser og anbefalinger er gengivet i kapitel 10. Udvalget har drøftet de aspekter, som er gennemgået i kapitlerne 3-9. Udvalget har derudover drøftet hvilke elementer, der bør indgå i en arbejdsretlig regulering af aktieaflønning. Der bør efter udvalgets opfattelse tages stilling til følgende elementer ved en samlet løsning: Personkredsen (lovgivningens personelle anvendelsesområde) Om og i hvilket omfang der skal ske beregning af lønafhængige ydelser Informationspligt Hvilke rettigheder skal lønmodtagere have ved fratræden. Mulighed for arbejdsgiveren til at vælge at betale en kompensation i stedet for at naturalopfyl de optionsaftalen Udvalget har undersøgt, om det herudfra var muligt at nå frem til et kompromis om indholdet af en kommende lovgivning, da udvalget er enig om, at den eksisterende uklarhed i retstilstanden i sig selv er uhensigtsmæssig. Udvalget har imidlertid måttet konstatere, at det ikke har været muligt at nå frem til et kompromis. Særligt har det været svært at nå til enighed om spørgsmålet om lønmodtagerens rettigheder ved lønmodtagerens egen opsigelse. Enkelte medlemmer af udvalget har imidlertid ikke deltaget i de nedenfor omtalte drøftelser om et samlet kompromis. Disse medlemmer finder, at den gældende retstilstand, således som den tegner sig med domstolenes hidtidige anvendelse af funktionærlovens 17 a og aftalelovens 36, er udtryk for en afbalanceret afvejning af de forskelligrettede hensyn, som er blevet fremført under udvalgets arbejde. En eventuel lovregulering burde efter disse medlemmers opfattelse præcisere den gældende retstilstand og ikke tage udgangspunkt i et kompromis, som forringer lønmodtagernes retsstilling. Nedenfor skitseres de drøftelser og muligheder, der har været fremført. Personkredsen Udvalget har drøftet om en eventuel lovgivning vil skulle gælde for funktionærer alene, alle lønmodtagere eller alle lønmodtagere og deklaratorisk for direktører (der ikke er lønmodtagere). Størstedelen af udvalget har kunnet nå til enighed om, at spørgsmålet om en udvidelse af personkredsen til at omfatte alle lønmodtagere ville kunne løses som led i et større kompromis. En del af udvalget finder, at det ville være hensigtsmæssigt også at udstrække lovgivningen til direktører, da disse ofte oplever de samme problemer som lønmodtagere i relation til optionsaftaler, og da direktører i denne sammenhæng bør kunne sidestilles med lønmodtagere. Heroverfor har det været fremført, at det vil være ude af trit med arbejdsretlig praksis at regulere forholdene for direktører, og at det ligger i selve afgrænsningen til lønmodtagerbegrebet, at direktører ikke vil skulle omfattes af en lovgivning om aktieaflønning.

15 Lønafhængige ydelser Udvalget har drøftet, om der skal beregnes lønafhængige ydelser af aktielønsordninger. 15 En del af udvalgets medlemmer finder, at der ikke bør ske beregning af lønafhængige ydelser af aktielønsordninger. Disse medlemmer finder, at det vil være teknisk kompliceret og uoverskueligt at beregne værdien af de lønafhængige ydelser, og at det kan diskuteres, om grundlaget dvs. aktielønsordningen kan betragtes som en fast påregnelig løndel. En anden del af udvalget er af den opfattelse, at aktieoptioner bør indgå i beregningen af lønafhængige ydelser. Informationspligt Udvalget har drøftet, om man som led i en samlet løsning kunne indføre en udvidet informationspligt for arbejdsgiveren - udover hvad der følger af ansættelsesbevisloven - hvis der tilbydes aktieaflønning, og har i den sammenhæng drøftet, hvilke elementer der bør indgå i en sådan udvidet informationspligt, samt samspillet med ansættelsesbevisloven. Størstedelen af udvalget finder, at følgende punkter kunne være omfattet heraf: tildelingskriterier optjeningsperiode tildelingstidspunkt udnyttelsesperiode udnyttelseskurs rettigheder ved fratræden værneting og lovvalg at deltagelse i aktielønsordning ikke giver garanti for udbytte Med hensyn til samspillet med ansættelsesbevisloven er det udvalgets opfattelse, at der i givet fald ikke bør ydes godtgørelse for manglende opfyldelse af oplysningspligten, hvis der ydes en godtgørelse efter ansættelsesbevislovens regler. Et enkelt medlem mener, at ansættelsesbevisloven forpligter arbejdsgiveren til at oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsen, hvilket må antages også at forpligte til at give oplysninger om aktieoptionsordningen. Rettigheder ved fratræden Udvalget har drøftet, i hvilket omfang lønmodtagere skal kunne bevare rettigheder i henhold til aktielønsordninger ved fratræden. Udvalget har ikke kunne nå til enighed om, hvilke regler der bør gælde ved lønmodtagerens fratræden - specielt i tilfælde af lønmodtagerens egen opsigelse. Denne uenighed har været den væsentligste årsag til, at der ikke kan formuleres noget samlet kompromisforslag til en fremtidig regulering af aktieaflønning. Mens udgangspunktet for nogle medlemmer af udvalget har været, at der alene skulle ske ændring af funktionærloven, har udgangspunktet for andre medlemmer af udvalget været en opretholdelse af den gældende retstilstand. Udgangspunktet for et enkelt medlem af udvalget har været, at der skal gælde fuldstændig aftalefrihed på området. Udvalgets drøftelser om rettigheder ved fratræden har taget udgangspunkt i tre hovedmodeller: 1. Hvis lønmodtageren fratræder, får lønmodtageren en forholdsmæssig andel af tildelte og optjente optioner. Det vil sige, at både lønmodtagere, der selv siger op, og lønmodtagere, der opsiges af arbejdsgiveren, får ret til en forholdsmæssig andel. Den forholdsmæssige andel

16 16 beregnes på baggrund af to perioder, dels perioden fra optjeningsperiodens begyndelse til fratrædelsestidspunktet og dels perioden fra optjeningsperiodens begyndelse til udnyttelsesperiodens begyndelse 1. En del af udvalget har peget på en variant, hvorefter lønmodtagere, der er blevet bortvist berettiget, ikke bevarer retten til optioner. 2. Opsagte lønmodtagere bevarer retten til de optioner, som lønmodtagerne har fået tildelt og de optioner, som er optjent i ansættelsestiden, men som endnu ikke er tildelt. For lønmodtagere, der selv opsiger, indføres en karensperiode, hvorefter disse først opnår ret til tildelte og optjente optioner, når der er forløbet et vist antal år efter løftetidspunktet for optionsordningen. En del af udvalget har peget på en supplerende model, hvorefter de lønmodtagere, der selv siger op, alene bevarer retten til en forholdsmæssig andel af optioner efter karensperiodens udløb. 3. Alene opsagte lønmodtagere bevarer retten til de optioner, som lønmodtageren har fået tildelt, og de optioner, som er optjent i ansættelsestiden, men som endnu ikke er tildelt. En del af udvalget har peget på en variant, hvorefter alene lønmodtagere, der ikke selv har givet rimelig anledning til opsigelsen eller alene usagligt opsagte lønmodtagere, bevarer retten til optioner. I bestræbelserne på at nå frem til et samlet kompromis, har uenigheden ikke først og fremmest vedrørt opsagte lønmodtagere. Meget taler for, at denne gruppe bevarer retten til de optioner mv., der er tildelt og optjent i ansættelsestiden. Et udestående spørgsmål har imidlertid været, hvilke rettigheder lønmodtagere, der er bortvist berettiget, eller som selv har givet rimelig anledning til opsigelsen, skulle have. Derimod finder en del af udvalget, at også lønmodtagere, der selv siger op, bør bevare deres rettigheder i fuldt omfang. Disse medlemmer finder, at lønmodtagere, der selv opsiger deres stilling, bør bevare rettigheder i henhold til optionsaftalen. Denne del af udvalget lægger afgørende vægt på mobilitetshensynet og hensynet til den enkelte lønmodtagers mulighed for selv at beholde vederlag for erlagt arbejde, og finder, at også lønmodtagere, der selv siger op, bør bevare deres rettigheder i fuldt omfang. Disse medlemmer mener altså, at lønmodtagere, der selv opsiger deres stilling, bør bevare rettigheder i henhold til optionsaftalen. Denne del af udvalget er i relation til spørgsmålet om en karensperiode for lønmodtagere, der selv siger op umiddelbart afvisende overfor en sådan, som under ingen omstændigheder kunne være mere end 1 år, hvilket man også finder i for ringe grad tilgodeser mobiliteten på arbejdsmarkedet. En anden del af udvalget lægger afgørende vægt på, at fastholdelseshensynet tilgodeses, og finder, at i hvert fald lønmodtagere, der selv opsiger deres stilling, bør miste de rettigheder, de har i overensstemmelse med aktielønsordningens bestemmelser herom. Disse medlemmer er i relation til spørgsmålet om en eventuel karensperiode ligeledes umiddelbart afvisende overfor en sådan, og finder, at karensperioden i givet fald ikke måtte være kortere end 3 år. Derudover skulle en karensperiode kombineres med en begrænsning i andelen af optioner til lønmodtagere, der selv siger op. 1 Fx: Lønmodtageren ansættes 1. januar 2000 og fratræder 30. juni Lønmodtageren tildeles 100 optioner i slutningen af hvert år. Optionerne kan udnyttes 3 år efter tildelingstidspunktet. Lønmodtageren vil efter denne model herefter få 3,5 / 4 af 100 optioner tildelt efter første år, få 2,5 / 4 af 100 optioner tildelt efter andet år, få 1,5 / 4 af 100 optioner tildelt efter tredje år og få 0,5 / 4 af 100 optioner optjent i det fjerde år inden fratrædelsen.

17 17 Disse medlemmer finder endvidere, at der bør lægges vægt på, at den ordning, der etableres, er enkel og let at administrere for virksomhederne, idet dette også vil være gavnligt for udbredelsen af aktieaflønning. Disse medlemmer finder også, at hvis lønmodtagere, der selv siger op, bevarer retten til en del af optionerne, vil det betyde, at aktielønsordninger ikke vil blive særlig udbredt i Danmark, idet fastholdelseselementet vil være illusorisk. Et enkelt medlem mener, at som udgangspunkt bør alle lønmodtagere, der forlader en virksomhed, miste ikke udnyttede optioner, selv om der som led i bestræbelserne på at nå et kompromis kunne være tale om, at opsagte lønmodtagere, der ikke selv har givet rimelig anledning til opsigelsen, bevarer retten til ikke-modnede (ikke udnyttede) optioner. Dette medlem finder, at hvis retten til optioner ikke mistes ved fratræden, vil det sandsynligvis betyde, at optionsordninger ikke vil blive særligt udbredt i Danmark. Dette medlem er endvidere afvisende overfor ideen om en karensperiode, som ville ødelægge fastholdelseselementet i en optionsordning. Kompensationsordning I tilknytning til ovenstående løsningsmodeller har udvalget drøftet spørgsmålet om en kompensationsordning, som alternativ til arbejdsgiverens naturalopfyldelse af optionsaftalen. Dette kunne være relevant både i de situationer, hvor arbejdsgiveren ikke har mulighed for at naturalopfylde aftalen, og hvor arbejdsgiveren ikke ønsker at naturalopfylde aftalen. I sidstnævnte tilfælde ville der være tale om en valgmulighed for arbejdsgiveren. En del af udvalgets medlemmer finder, det ville være relevant, at der introduceres en kompensationsordning. En anden del af udvalget finder ikke, at der er behov for en kompensationsordning, da man bl.a. er betænkelig ved den meget tilfældige kursfastsættelse, der ville være tale om.

18 18 Kapitel 3. Gennemgang af aktielønsordningers karakteristika og problemstillinger knyttet hertil Det følger af kommissoriet for udvalget om aktieoptioner, at udvalget skal redegøre for de vigtigste nye aflønningsformer, deres ligheder og forskel i indhold og virkning. Det følger endvidere af kommissoriet, at udvalget skal angive betydningen af nye aflønningsformer både på virksomhederne og på arbejdsmarkedet generelt. Disse overvejelser af mere samfundsmæssig karakter er gennemgået i kapitel 9. I dette kapitel redegøres indledningsvist for hovedtrækkene af de nye aflønningsformer, samt for motiverne bag disse aflønningsformer. Endvidere gennemgås den terminologi, der særligt knytter sig til aktieaflønning. Kapitlet indeholder tillige en beskrivelse af den værdiansættelsesproblematik, der er relevant for aflønning med aktieoptioner o. lign., og endelig beskrives de selskabsretlige problemstillinger, der er knyttet til anvendelsen af aktielønsordninger Om nye aflønningsformer Udvalget har som nævnt i kapitel 2 valgt at fokusere på nye aflønningsformer, der er baseret på aflønning med finansielle instrumenter. Dvs. den type af aflønningsformer, der knytter sig til aktier, aktieoptioner, warrants m.v., i det følgende kaldet aktielønsordninger. Det er fremført, at aktielønsordninger ofte konstrueres individuelt i den enkelte virksomhed, det enkelte selskab eller koncern, og at man derfor ikke kan gå ud fra nogle få typiske eksempler på aktielønsordninger, der tilbydes medarbejderne. Heroverfor er det anført - i hvert fald mht. amerikanske ordninger - at "har man set én, har man set dem alle". På den enkelte virksomhed kan der være tale om flere forskellige ordninger alt afhængig af, om ordningerne skal tilbydes til direktører, ledende medarbejdere, nøglemedarbejdere eller en bredere kreds medarbejdere. Endelig kan motiverne bag ordningerne være forskellige, hvilket kan have indflydelse på, hvilke kriterier der indlægges i ordningerne, jf. nedenfor afsnit De fællestræk, der overordnet vil kunne defineres for aktielønsordninger, er de elementer, som ordningerne kan stykkes sammen af, og hvilke bindinger eller begrænsninger, der typisk knyttes til udnyttelsen af en aktielønsordning. Endvidere er motiverne bag tilbud om deltagelse i aktielønsordninger relevante for forståelsen af det nærmere indhold af de nye aflønningsformer. De enkelte ordninger vil afhængig af, at sammensætningen skulle behandles efter forskellige skatteretlige regler, og der vil i visse tilfælde være opstillet betingelser i skattelovgivningen, som skal overholdes for fx at opnå en bestemt lempelig beskatning af aktieløn. Dette gør sig fx gældende mht. de generelle medarbejderaktieordninger Motiver bag aktielønsordninger Den terminologi, der anvendes, når der tales om motiver for tilbud om aktieløn, begrænses oftest til præstationsfremmende- eller stay-on optioner eller fastholdelses- eller performanceoptioner/ordninger. I en række af de undersøgelser, der er refereret i betænkningens bilag I, jf. kapitel 4, har man også beskæftiget sig med, hvilke motiver, virksomhederne har for at anvende aktieaflønning og hvilke hensyn, de ansatte vurderer, der tilgodeses ved anvendelsen af aktieoptioner. Virksomhedernes motiver for aktieaflønning er også beskrevet i fremstillinger om aktieoptioner i øvrigt.

19 De bevæggrunde, der ligger bag ved virksomhedernes/arbejdsgivernes tilbud om aktieaflønning, kan overordnet opdeles i 6 hovedårsager: 19 aktieaflønning er et redskab til at kunne tiltrække/rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette hensyn gør sig særligt gældende i brancher, hvor der er stor konkurrence om arbejdskraften. aktieaflønning kan have et resultat- eller præstationsfremmende formål (performanceordninger). Formålet kan i et vist omfang sammenlignes med formålet med en kontant bonus eller lignende. I mange beskrivelser af forskellige former for resultat- eller præstationsafhængig aflønning indgår aktieaflønning typisk også som et element. aktieaflønning sikrer fastholdelsen af medarbejderne (stay-on-ordninger). aktieaflønning er et middel til at sikre medarbejderfokus/motivation. Der skabes en følelse af medejerskab og medansvar for virksomhedens resultater og større loyalitet. aktieaflønning kan være nødvendigt af likviditetsmæssige hensyn for små/mindre nystartede virksomheder, for at kunne tilbyde en konkurrencedygtig løn til kvalificeret arbejdskraft, fx hvor det tager lang tid at få et produkt udviklet, godkendt og markedsført. skattemæssige forhold kan have en betydning Det fremgår af henholdsvis undersøgelsen udarbejdet af PLS Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark (nov. 2002) og af Ledernes undersøgelse "Aktieløn blandt topledere i Danmark" (2000), at deltagelse i en aktielønsordning primært styrker medarbejdernes motivation og loyalitet overfor virksomheden, og at en del føler sig mere bundet til virksomheden (både i positiv og negativ forstand). Undersøgelsen afspejler ikke, hvilke konkrete motiver der ligger bag den enkelte virksomheds tilbud om aktieløn til de adspurgte, men det må antages, at der er tale om den generelle effekt, aktielønsordninger har for den enkelte lønmodtager. Undersøgelserne er nærmere gennemgået i kapitel 4 om udbredelsen af aktielønsordninger Aktielønsterminologien En lang række begreber anvendes i forbindelse med aflønning med finansielle instrumenter. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge terminologien. Aflønning med aktieløn kan tage mange forskellige former, og kan bestå af flere elementer. De typer af elementer, der almindeligvis opereres med i et aktieaflønningsprogram er følgende: Optioner Den populære betegnelse aktieoptioner dækker over retten, men ikke pligten, til at købe en given post aktier til en given kurs, typisk på et forudbestemt tidspunkt (call option). En aktieoption er en køberet til en bestående aktie og kaldes derfor også for en aktiekøberet. En aktieoption har en værdi, men den er svær at fastsætte. Kursen som de underliggende aktier kan erhverves til kaldes for udnyttelseskursen eller exercisekursen. En optionsaftale kan også indebære, at arbejdsgiveren yder differenceafregning. Hvilken værdi, en aktieoption konkret vil have, afhænger af udnyttelseskursen sammenholdt med kursen på den underliggende aktie, hvilket igen afhænger af den fremtidige markedsværdi af selskabet. For beskrivelse af værdiansættelsesproblematikken henvises til afsnit 3.4. nedenfor. Skat vedr. købe- og tegningsretter

20 20 Efter de gældende regler beskattes medarbejderen, når en købe- og tegningsret benyttes til køb af aktier. Grundlaget for beskatningen er forskellen mellem aktiernes markedskurs og den favørkurs, som aktierne erhverves til. Beskatningen sker som løn. Regeringen har i november 2002 fremsat et lovforslag (L 67 om forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger), hvorefter der foreslås indført en ny skattemæssig ordning for medarbejderaktieaflønning. Efter forslaget gives der mulighed for, at beskatningen under visse betingelser kan udskydes til det tidspunkt, hvor den aktie, der er købt ved udnyttelse af købe- og tegningsretten, sælges. Beskatningen vil ske som aktieavance i stedet for som løn. Warrants En warrant er en ret - men ikke en pligt - til at tegne ny aktiekapital i et selskab til en given kurs på et givet tidspunkt eller inden et givet tidspunkt. En warrant indeholder således også et optionselement, og værdien er ligesom ved aktieoptioner svær at fastsætte. Den skattemæssige behandling for medarbejderen svarer til den ovennævnte for optioner. Vælger et dansk selskab at tilbyde en aktielønsordning med warrants (eller konvertible obligationer), kræver dette i henhold til selskabslovgivningen godkendelse af generalforsamlingen, da der er tale om en udvidelse af aktiekapitalen. Fantomaktier Der er ikke knyttet nogen underliggende aktie til en fantomaktie, der snarere kan betegnes som en "syntetisk" aktie. Særkendet ved fantomaktien er, at den giver et afkast, der er baseret på kursudviklingen i selskabets "reelle" aktier. Med fantomaktier opnår medarbejderen samme gevinst som efter et optionsprogram. På det stipulerede udnyttelsestidspunkt modtager medarbejderen samme beløb, som værdien af et tilsvarende optionsprogram ville udgøre. Medarbejderaktier Betegnelsen generelle medarbejderaktieordninger skyldes, at det skattemæssigt er et krav, at ordningen tilbydes alle ansatte i virksomheden, således at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. En række ydelser, som en arbejdsgiver giver til de ansatte, skal ikke medregnes til den ansattes skattepligtige indkomst. Det drejer sig dels om købe- og tegningsretter til maks. 10 pct. af den ansattes årsløn (favørskursaktier), dels aktier på maks kr. årligt pr. ansat (gratisaktier). Beskatning sker på det tidspunkt, hvor aktierne sælges Typer af aktielønsordninger Der er i vidt omfang aftalefrihed mht. udformningen af aktielønsordninger. Aftalefriheden begrænses dog af aftalelovens 36 om, at aftaler ikke må være urimelige og senest af fortolkninger af funktionærlovens 17 a om ret til en forholdsmæssig andel af aktieoptioner ved fratræden, jf. nedenfor om udnyttelsesbetingelser. Udover de aftalebetingelser, der beskrives nærmere i det følgende, peges der på, at der i en række aktielønsordninger tildeles en ret til at købe aktier i et andet selskab end arbejdsgiverselskabet, men i samme koncern. Dette har givet anledning til sager om spørgsmålet om, hvem der skal anses som pligtsubjekt i forhold til aktielønsaftalen Typiske aftalebestemmelser i aktielønsordninger De aftaler om aktieløn, som udvalget er blevet præsenteret for, indeholder alle aftalebestemmelser om følgende betingelser: Tildelingsbetingelser En aktielønsordning kan fastsætte nogle betingelser for tildelingen af fx aktieoptioner, men tildeling kan også ske uden klare betingelser fx om hverken præstationer eller resultater. Deltagelse i en aktielønsordning kan være knyttet til varetagelsen af en bestemt stilling. Deltagelse kan endvidere være betinget af opnåelse af en bestemt anciennitet. Deltager man i en aktielønsord

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere