NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold"

Transkript

1 PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. Umiddelbart efter angivelsen af de enkelte lovbestemmelser følger en række bemærkninger dertil. Disse bemærkninger angiver ikke at være udtømmende. I afsnit 2 redegøres ganske kort for lovens forhold til anden lovgivning. 1 Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold med bemærkninger 1. Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager ret til som led i ansættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Bemærkninger til 1: Terminologien "ordninger eller aftaler" er anvendt, idet der ikke i alle tilfælde vil være tale om en egentlig aftaleindgåelse mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Visse ordninger baserer sig på ensidigt løfte fra arbejdsgiveren, der for så vidt ikke forpligter lønmodtageren. Dette gælder ikke mindst multinationale selskabers ordninger, der pålægges danske datterselskaber. Lønmodtageren skal have erhvervet retten "som led i ansættelsesforholdet". Der er ikke taget stilling til, hvad der skal gælde i relation til ordninger etableret som led i generationsskifte, investorforhold o.l. De finansielle instrumenter, der er omfattet af loven, er aktieoptioner, warrants (tegningsrettigheder) og betingede aktier (restricted stocks). Der er her tale om rettigheder med henblik på en senere erhvervelse eller tildeling af aktier eller anparter. Ved betingede aktier skal der stadigvæk være tale om reelle aktier i modsætning til fantomaktier, der ikke er omfattet af loven.

2 Loven sondrer ikke imellem sign-on, stay-on og performanceoptioner, eller imellem ordninger ud fra hvor stor en andel optionerne udgør af medarbejderens vederlag. Betydningen deraf vil således være overladt til domstolene. Det er uden betydning for lovens anvendelse, at ordningen eller aftalen giver lønmodtageren ret til differenceafregning af forskellen mellem aktiernes markedskurs og den aftalte kurs i henhold til køberetten. Aktier, som en lønmodtager har fået ejendomsretten over, er ikke omfattet af loven. Det vil sige aktier, som lønmodtageren tildeles eller køber til favørpris, og hvor der ikke er knyttet udnyttelsesbetingelser til. De finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af loven, herunder bonus, fantomaktier og put-optioner (salgsret), kan stadig være reguleret af funktionærlovens 17a og aftalelovens 36. Loven opererer med et to parts system - lønmodtagerens forhold til arbejdsgiveren. Loven tager ikke stilling til problemer som følge af, at arbejdsgiverselskabet er ejet af et udenlandsk selskab. Denne problemstilling er belyst i Intel-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 22. august 2003 i sag F-20-01, der skal domsforhandles i Højesteret medio november 2004). 2. Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Bemærkninger til 2: Loven gælder for alle lønmodtagere. Det vil sige, at der ikke sondres mellem funktionærer og andre lønmodtagere. Loven gælder ikke for direktører, der ikke har lønmodtagerstatus. Det vil som udgangspunkt sige direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I den situation er der en formodning for, at der ikke foreligger en tjenestestilling. Når det afgøres, om der foreligger direktørstatus, er det ikke titlen, men stillingens beføjelser og funktioner, der er afgørende. Det beror således på en konkret 2

3 vurdering, om en direktør har den kompetence og de beføjelser, der sædvanligvis tilkommer den øverste ledelse. Loven gælder ikke for bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Loven gælder ikke for selvstændige/medejere. Sager i relation til Lønmodtagernes Garantifond viser, at lønmodtagere, der ejer ca. 5-10% af arbejdsgiverselskabet, kan blive løftet ud af lønmodtagerbegrebet. 3. Arbejdsgiveren skal i en særskilt skriftlig erklæring give lønmodtageren følgende oplysninger om ordninger eller aftaler omfattet af 1: 1) Tidspunkt for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter. 2) Kriterier eller betingelser for tildeling af retten til senere at tegne eller købe aktier eller anparter. 3) Udnyttelsestidspunkt eller udnyttelsesperiode eller reglerne for fastsættelse heraf. 4) Den kurs eller reglerne for fastsættelse heraf, som tegningen eller købet af aktier eller anparter kan erhverves for på udnyttelsestidspunktet eller i udnyttelsesperioden. 5) Lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med fratræden. 6) De økonomiske aspekter af deltagelse i ordninger omfattet af 1. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på dansk. Oplysningerne skal gives senest samtidig med, at oplysningen om ordningen eller aftalen skal indføres i ansættelsesbeviset efter bestemmelserne herom i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Bemærkninger til 3: Med bestemmelsen er indført en udvidet oplysningspligt for arbejdsgiveren i forhold til oplysningspligten efter ansættelsesbevisloven. Ansættelsesbevisloven 3

4 kræver således ikke detailoplysninger om aktieoptionsordningen m.v. Oplysningspligten er en formel og udtømmende oplysningspligt. Tildelingstidspunktet kan være sammenfaldende med tidspunktet for aftalens indgåelse eller ordningens etablering, men det er langt fra tilfældet i alle tilfælde. Tildelingen kan f.eks. ske ved regnskabsårets udløb, midt i regnskabsåret eller efter en ordinær generalforsamling. Yderligere vil tildeling kunne ske løbende. Der er ikke med loven taget stilling til, hvornår der i aftaleretlig forstand er afgivet et bindende løfte for, hvornår en lønmodtager har ret til et givet antal aktier eller anparter. Tildelingskriterier eller betingelser kan være opnåelse af et bestemt resultat for virksomheden, personlige præstationer eller opnåelse af bestemte personlige mål eller varetagelse af en bestemt stilling. Da ordninger eller aftaler om aktiekøbeeller tegningsrettigheder må betragtes som et arbejdsvilkår, stiller dette indirekte krav til tildelingsbetingelserne, der derfor bør være kønsneutrale og i øvrigt neutrale i forhold til den øvrige diskriminationslovgivning. Forpligtelsen til at oplyse om lønmodtagerens retsstilling ved fratræden indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren skal oplyse, i hvilket omfang lønmodtageren bevarer sine rettigheder i henhold til aftalen, eller om rettighederne begrænses. Der henvises til 4 og 5 og bemærkningerne dertil med hensyn til, hvilke minimumsbestemmelser der gælder i fratrædelsessituationen. Forpligtelsen til oplysning om de økonomiske aspekter af ordningen eller aftalen betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal gøre det klart for lønmodtageren, at der er tale om et finansielt instrument. Et sådant instrument kan være risikobetonet, da meget også afhænger af det generelle aktiemarked. Der er ikke med aftalen eller ordningen sikkerhed for en gevinst, når udnyttelsesperioden for købeeller tegningsrettighederne indtræder. Derimod kan det ikke kræves af arbejdsgiveren, at denne oplyser om forretningsstrategier m.v. for at give lønmodtagerne et klart billede af virksomhedens økonomiske udsigter, eller at der generelt skal gives oplysninger om de økonomiske udsigter for virksomheden, som virksomheden i øvrigt ville kunne tilbageholde. Der bør formentlig medtages en oplysning om, hvorvidt rettighederne i henhold til ordninger eller aftaler er pensionsbærende. 4

5 Baggrunden for bestemmelsen om, at oplysningerne opregnet i 3 skal gives på dansk, er, at aftaler ofte er omfattende og med mange bestemmelser. Hvis en aftale ikke foreligger på dansk, forringes den enkelte lønmodtagers muligheder for at vurdere, hvad der er fordele og ulemper ved aftalen. Oplysningerne skal gives til lønmodtageren senest på tidspunktet, hvor oplysningen af ordningen skal indføjes i lønmodtagerens bevis efter ansættelsesbevislovens regler, det vil sige inden 1 måned efter ordningens etablering eller aftalens indgåelse, jf. ansættelsesbevislovens Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af lønmodtagerens opsigelse, før lønmodtageren udnytter tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, bortfalder retten hertil, medmindre andet fremgår af ordningens eller aftalens udnyttelsesbetingelser. Endvidere bortfalder retten til tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør. Stk. 2. Hvis lønmodtageren fratræder, fordi lønmodtageren når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra det pågældende erhverv eller den pågældende virksomhed, eller fordi lønmodtageren kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren, finder 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Hvis lønmodtageren hæver ansættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side, finder 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Bemærkninger til 4: Ved egen opsigelse bortfalder alle tildelte ikke-udnyttede købe- eller tegningsrettigheder, uanset om disse er modnede eller ej. Endvidere bortfalder retten til nye tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør. Bestemmelsen vedrører ikke købeog tegningsrettigheder, som lønmodtageren allerede har udnyttet. Bestemmelsen er en minimumsbestemmelse og er ikke til hinder for, at der aftales gunstigere vilkår for lønmodtageren. Ved ansættelsesforholdets ophør må forstås, at opsigelsesperioden med løn skal være udløbet. 5

6 Der er ikke taget stilling til, hvad der skal gælde i tilfælde af kontraopsigelse. Stillingtagen dertil er overladt til domstolene. Retten til aktieoptioner m.v. bortfalder ikke, hvis en lønmodtager fratræder på grund af alder. Retten til aktieoptioner m.v. bortfalder ikke, hvis lønmodtageren hæver ansættelsesforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side. Det beror på en konkret vurdering, om arbejdsgiverens adfærd har været af en sådan karakter, at lønmodtageren er berettiget til at hæve med henvisning til arbejdsgiverens forhold. Som eksempler kan nævnes manglende lønudbetaling og graverende krænkelser af en lønmodtagers personlige rettigheder såvel fysisk som verbalt. Der er ikke taget stilling til, om "grov misligholdelse" afviger fra ansættelsesrettens almindelige ophævelsesberettigende misligholdelse. Der skal formentlig foretages samme vurdering. 5. Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af arbejdsgiverens opsigelse, før lønmodtageren udnytter tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, bevarer lønmodtageren retten hertil i henhold til ordningens eller aftalens udnyttelsesbetingelser, som om lønmodtagerens fortsat var ansat. Endvidere bevarer lønmodtageren ret til en i forhold til lønmodtagerens ansættelsestid i regnskabsåret forholdsmæssig andel af de tildelinger, som lønmodtageren ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis lønmodtageren havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis opsigelsen skyldes lønmodtagerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller hvis lønmodtageren er blevet bortvist berettiget. Bemærkninger til 5: En lønmodtager, der opsiges af arbejdsgiveren forud for udnyttelsen af købe- eller tegningsrettighederne, bevarer retten til at udnytte tildelte købe- eller tegningsrettigheder. Dette gælder alle tildelte ikke-udnyttede aktie- eller tegningsrettigheder, uanset om disse er modnede eller ej. Betingelser om, at lønmodtagere mister deres tildelte aktiekøbe- eller tegningsrettigheder, hvis de opsiges af arbejdsgiveren, vil således ikke være rimelige betingelser. 6

7 Lønmodtageren bevarer endvidere retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- eller tegningsrettigheder, der ville være blevet tildelt, hvis lønmodtageren havde været ansat ved regnskabsårets afslutning. Af forarbejderne følger, at dette svarer til den eksisterende retspraksis, som følger af funktionærlovens 17a, der med loven udstrækkes til at gælde alle lønmodtagere, der opsiges af arbejdsgiveren. En lønmodtager bevarer ikke købe- eller tegningsrettigheden, hvis lønmodtageren har misligholdt ansættelsesforholdet, og arbejdsgiveren af den grund opsiger eller bortviser lønmodtageren. Der vil alene være tale om misligholdelse fra lønmodtagerens side, hvis lønmodtageren kan opsiges af arbejdsgiveren på grund af forhold, der subjektivt kan tilregnes lønmodtageren. F.eks. vil lovligt forfald på grund af sygdom ikke betyde, at lønmodtageren kan opsiges med virkning, at lønmodtageren mister optionsrettighederne. Hvis retten statuerer, at en lønmodtager har misligholdt sin stilling, vil det normalt indebære, at en opsigelse er berettiget. Har misligholdelsen imidlertid karakter af en tilstand, der ville kunne bringes til ophør ved advarsel fra arbejdsgiverens side, vil en opsigelse ikke være rimeligt begrundet, hvis misligholdelsen ikke i sig selv har vanskelig- eller umuliggjort et fortsat samarbejde. Afgørelsen af, om en bortvisning er berettiget må træffes ud fra de almindelige ansættelsesretlige regler. Om en misligholdelse konkret må betegnes som grov, afhænger af en række omstændigheder knyttet til de forhold, der gælder for den lønmodtager/arbejdsgiver, hvis forhold bedømmes. Det bemærkes, at vurderingen af, hvornår en misligholdelse er grov, kan ændres i takt med den herskende samfundsudvikling. Der er formentlig større dokumentationskrav for arbejdsgiverens opsigelse under henvisning til lønmodtagerens misligholdelse eller bortvisning af lønmodtageren, jo større konsekvenser det har for lønmodtageren. Væsentlige vilkårsændringer i ansættelsesforhold, herunder formentlig væsentlige ændringer af bestående ordninger eller aftaler om køberettigheder eller tegningsrettigheder, skal varsles. Varslede vilkårsændringer i ansættelsesforholdet, 7

8 som lønmodtageren accepterer ved at fortsætte i ansættelsesforholdet, er ikke omfattet af 5. Hvis lønmodtageren imidlertid ikke accepterer de varslede vilkårsændringer, kan denne betragte sig som opsagt. Det indebærer, at lønmodtageren er beskyttet af lovens 5. Retspraksis udelukker formentlig ikke, at der kan aftales f.eks. kompensationsordning i fratrædelsessituationen, jf. Intel-dommen (Sø- og Handelsrettens dom af 22. august 2003 i sag F-20-01, der skal domsforhandles i Højesteret medio november 2004). Betingelser om, at lønmodtagere mister deres tildelte købe- eller tegningsrettigheder, hvis de opsiges af arbejdsgiveren, vil ikke være rimelige betingelser. Der synes ikke herved at være taget stilling til, om der kan indgås aftale om en kort udnyttelsesperiode (f.eks. 90 dage). 6. Rettigheder i henhold til ordninger eller aftaler omfattet af 1 indgår ikke i beregningen af 1) feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler og 2) godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov, som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen. Bemærkninger til 6: Bestemmelsen fastslår, at ordninger eller aftaler om købe- eller tegningsrettigheder ikke indgår i beregningen af lønaccessorier eller lønafhængige ydelser. Der er blandt andet tale om følgende ydelser: - feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler herom, - fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens 2a og 2b, - kompensation efter funktionærlovens 18 og 18a for påtaget konkurrence- eller kundeklausul, - godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, - godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven og - godtgørelse for overtrædelse af foreningsfrihedsloven. 8

9 Derudover gælder bestemmelsen for den øvrige lovgivnings bestemmelser om godtgørelser eller kompensationer, som udregnes på baggrund af lønnen. Det vil fortsat være overladt til domstolene at tage stilling til, hvorvidt ordninger eller aftaler om fantomaktier, medarbejderaktier og put-optioner skal indgå i beregningen af lønaccessorier eller lønafhængige ydelser. 7. Overholder arbejdsgiveren ikke sin oplysningspligt i henhold til 3, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsgiveren er blevet pålagt at betale en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis mangelen vedrører den samme ordning eller aftale om aktiekøbe- eller tegningsrettigheder. Bemærkninger til 7: Godtgørelsen fastsættes ud fra en konkret afvejning af sagens omstændigheder i hver enkelt sag. Det følger af bestemmelsen, at en arbejdsgiver ikke kan blive pålagt at betale godtgørelse efter to separate regelsæt, når overtrædelsen vedrører det samme vilkår. Vedrører manglen i ansættelsesbeviset imidlertid andre forhold - eller er der ikke udarbejdet ansættelsesbevis - vil en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven derimod ikke kunne fritage en arbejdsgiver for at betale godtgørelse efter loven, hvis der ikke er oplyst tilstrækkeligt om aktieoptionsordningens eller aftalens indhold i henhold til lovens Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren. Stk. 2. Loven er ikke til hinder for videregående rettigheder for en lønmodtager i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale. 9

10 Bemærkninger til 8: Bestemmelsen sikrer, at lønmodtageren ikke ved aftale kan stilles ringere end lovens bestemmelser. Der sikres endvidere mulighed for, at der kan aftales gunstigere betingelser eller tilsvarende betingelser, blandt andet i fratrædelsessituationen, jf. Intel-dommen. Intel-dommen synes ikke at udelukke, at der vil kunne indgås en fratrædelsesaftale med en kompensation til lønmodtageren i stedet for naturalopfyldelse. I relation til spørgsmål om muligheder for værnetingsaftaler og lovvalgsaftaler bemærkes, at der i praksis altid vil være tale om dansk værneting og danske lovregler i tvister om aktieoptioner m.v. som led i ansættelsen. Det gælder også i sager inden for EU og EØS-landene. Ifølge Domskonventionen kan man således ikke indgå en værnetingsaftale, der udelukker dansk værneting, hvis arbejdsstedet er beliggende i Danmark. Efter tvisten er opstået, vil der derimod godt kunne indgås værnetingsaftale, der udelukker dansk værneting. Det følger af Romkonventionen (også kaldet lovvalgskonventionen), at selvom der er foretaget et positivt lovvalg, vil lønmodtageren under visse betingelser fortsat være beskyttet af ufravigelige regler i et andet lands lovgivning. 9. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse på ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, for tildelinger, der sker efter lovens ikrafttræden. Stk. 3. I ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, og hvor der foretages tildelinger, efter lovens ikrafttræden, skal arbejdsgiveren senest på tildelingstidspunktet give lønmodtageren oplysningerne efter 3, stk. 1. Bemærkninger til 9: Loven gælder således aftaler, der indgås efter 1. juli Loven får endvidere virkning for ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, hvis der sker tildelinger efter lovens ikrafttræden. Det vil sige, at hvis tildelingen sker efter lovens ikrafttræden, og lønmodtageren f.eks. opsiger sit arbejde, før retten kan udnyttes, bortfalder udnyttelsesretten som følge af lovens 4, stk. 1. Hvis 10

11 lønmodtageren omvendt bliver opsagt, bortfalder retten som følge af lovens 5, stk. 1, ikke. Hvis der efter lovens ikrafttræden foretages tildelinger i henhold til ordninger eller aftaler, der er etableret før lovens ikrafttræden, har arbejdsgiveren pligt til at give lønmodtageren de oplysninger, der fremgår af lovens 3, senest på tildelingstidspunktet af købe- eller tegningsrettighederne. Loven udgør ofte en væsentlig ændring i forhold til en eksisterende aftale. I givet fald skal ændringen formentlig derfor varsles med de deraf følgende konsekvenser, hvis ændringen ikke accepteres af lønmodtageren. 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bemærkninger til 10: Ingen bemærkninger. 2 Forholdet til anden lovgivning Samtidig med denne lovs ikrafttræden foretages der ændring af funktionærlovens 17a, hvorefter aktieoptioner m.v. i ansættelsesforholdet ikke reguleres i funktionærlovens 17a. Hermed reguleres spørgsmålet i én lov. Generelklausulen i aftalelovens 36, hvorefter en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende, berøres ikke af loven. Som eksempel kan nævnes, at spørgsmålet om, hvorvidt en tilbagekøbsbestemmelse er gyldig, formentlig skal afgøres efter aftalelovens 36. Det vil blandt sige, at prissætningen skal være rimelig og fastlagt på grundlag af objektive kriterier på tilbagekøbstidspunktet. Loven skal dog ses som særlov i forhold til aftalelovens 36 og opstiller reglerne for, hvilke aftalebestemmelser der kan anses for rimelige i relation til ordninger om aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold. For så vidt angår forholdet til ferielovens regler om feriegodtgørelse og ferietillæg og andre loves regler om godtgørelser, der udmåles på grundlag af lønnen, henvises til bemærkningerne ovenfor til 6. 11

12 For så vidt angår forholdet til reglerne om værneting og lovvalg henvises til bemærkningerne ovenfor til ooo0ooo--- Spørgsmål vedrørende lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold kan rettes til advokat Tina Reissmann eller advokat Tina Brøgger Sørensen. 12

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser

Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser Til afsnit 2.1.d.: På s. 37, 2. afsnit, 1. linie, skal anden være tredje. Til afsnit 2.2.a.: På s. 38, 2. afsnit, 2. linie, skal koncipiste ændres

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003 AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET RETTIDIG OMHU OGSÅ VIGTIG I ANSÆTTELSESRETTEN ANSÆTTELSESRETLIG LEGAL AUDIT OG

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere