Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot"

Transkript

1 Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013

2 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger 3 De gamle kreative set-ups 4 Under landbrugsloven fra Nye strukturer og roller 6 Gældssanering / akkord 7 Overvejelser om incitamentsordninger 8 Ordningernes regelgrundlag 9 Indholdet af en incitamentsordning 10 Opsamling og spørgsmål om mulighederne i dag 2

3 1 Selvejer eller medejer - hvorfor? Landbrugeren: Hvorfor "kun" medejer? Skal tvangssælge/forgældet Ejerskifte/nedtrapning/risiko-reduktion Iværksætter uden penge kspansion/vokseværk Pengemanden: Hvorfor investere i landbrug? Understøttelse af sektor og arbejdspladser "Værdifast" pengeanbringelse i lavprisperiode Mulig spekulationsgevinst over tid Afkast af professionelt drevet stordrift Forsyningssikkerhed for råvarer til forædling 3

4 2 Selvejer eller medejer gamle begrænsninger Forhindringer i tidligere restriktiv lovgivning, eksempler Arealbegrænsning Antal ejendomme maksimeret Afstandsgrænsen Bopælspligt Uddannelseskrav Ejerskab og bestemmelsesret 4

5 3 Selvejer eller medejer de gamle kreative set-ups Eksempler på tidligere tiltag til forbigåelse af restriktioner Kontraktsvin, høstpant og brugelig pant Familie- koncerner Komplekse aftalesæt Stråmænd Carve-out af ikke-jordbrug, f.x. animalsk, skove, bygninger Et eksempel: 5

6 3 Selvejer eller medejer - de gamle kreative set-ups 6

7 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme Efter den gamle landbrugslov kunne selskaber også erhverve landbrugsejendomme, men der var mange begrænsninger Med den nye lov er kravene lempet større mulighed for investeringer i landbruget I dag stilles der kun krav til "landmandens" bestemmende indflydelse i selskabet De øvrige selskabsdeltagere (investorer) og medarbejdere kan være hvem som helst og skal ikke registreres - der stilles ingen krav - Udenlandske selskaber? - EU og EØS-selskaber + registreret en filial hos Erhvervsstyrelsen 7

8 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 "Landmanden" "Landmanden" i selskabet kan være hvem som helst, jf. 20, stk

9 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Betingelserne for personlig erhvervelse Erhvervelse i fri handel: 9

10 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 "Landmanden" Ingen uddannelseskrav eller lignende til landmanden Af lovforslaget L39 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme af 8. oktober 2009 følger det: Forslaget blev vedtaget den 16. marts 2010, og der findes ikke længere et uddannelseskrav i forbindelse med erhvervelse af landbrugsejendomme Der findes dog fortsat et uddannelseskrav ved køb af suppleringsjord i henhold til landbrugslovens 31-33, når en "nabo" ansøger om fortrinsstilling til suppleringsjord 10

11 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Der stilles ikke krav om, at "landmanden" skal eje aktier/anparter Af "Notat om bestemmende indflydelse m.v. i landbrugslovens 20" fra FødevareErhverv den 24. juni 2011 fremgår følgende: 11

12 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Bestemmende indflydelse Krav om bestemmende indflydelse, der fortolkes i overensstemmelse med selskabslovens 7 12

13 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Den bestemmende indflydelse kan sikres ved stemmeflertallet i selskabet, men den bestemmende indflydelse kan også opnås via bestemmelser i vedtægter eller i henhold til aftale Der skal være tale om en reel bestemmende indflydelse ikke proforma Man vil dog kunne begrænse omfanget af indflydelse eksempelvis ved at visse dispositioner kun kan træffes af bestyrelsen 13

14 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Bopælspligten Bopælspligten kan opfyldes upersonligt ved at leje en ejendom ud, jf. 8, stk. 2 Hvis et selskab ejer flere ejendomme, kan bopælspligten opfyldes ved, at en bolig på en enkelt af ejendommene er udlejet 14

15 4 Selvejer eller medejer under landbrugsloven fra 2010 Samdrift og forpagtning Ejendomme kan drives sammen (samdrift), jf. 26 Muligt at bortforpagte ejendommen straks efter erhvervelse, jf. 27, stk. 1 15

16 5 Selvejer eller medejer nye strukturer og roller Eksempel på holdingstruktur Storbrug Holding A/S Direktør og centrale funktionærer "Landmændene" Lokale funktionærer og andre medarbejdere "Landbrugerne" Landbrugsgruppe 1 ApS Landbrugsgruppe 2 ApS Handels ApS Maskin ApS Landbrugsgruppe 3 ApS 16

17 5 Selvejer eller medejer nye strukturer og roller Som i andre større virksomheder Udførelse og ledelse af kvalificeret landbrugsarbejde på stedet = lokal betroet medarbejder Præmiering / bonus for gode arbejdsresultater Medarbejderaktier og optioner Optjening af ejerskab Op /nedtrapning af medejerskab over tid Bestemmende indflydelse hos økonomiansvarlig eller direktør i pengeselskabet = landmanden 17

18 5 Selvejer eller medejer nye strukturer og roller Eksempler på driftsstyring og struktur Enkeltmands landbrug individuelt / forpagtning / franchise Centralt styret med manualer for ens drift Centralt styret med samdrift og delt personale En integreret og sammenhængende virksomhed med mange gårde Etc., etc. 18

19 6 Selvejer eller medejer gældssanering / akkord Betingelser for gældssanering Personer kan søge gældssanering Selskaber, foreninger og lignende kan ikke søge gældssanering, men alene frivillig akkord Betingelser for gældssanering for person Der er ikke nogen praktisk mulighed for at betale gælden Forholdene og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder navnlig, at gældens alder, omstændighederne ved pådragelsen og dens hidtidige afvikling skal tale for gældssanering Husstandsprincippet Højesteret fastslog i 1998, at man som udgangspunkt inddrager ægtefællens/samleverens indtægt, men ikke dennes formueforhold i vurderingen 19

20 6 Selvejer eller medejer gældssanering / akkord Meget få mennesker får gældssanering i dag, men dog ses der tendens til at praksis er lempeligere, når skyldneren er gået ned med en landbrugsejendom Alternativt mulighed for akkord, hvis kun en eller få store kreditorer Mulighed for en ny start på ejendommen ved salg til pengeselskab og fortsat arbejde på ejendommen som medarbejder, samt optioner på fremtidigt ejerskab 20

21 7 Selvejer eller medejer overvejelser om incitamentsordninger Overordnede lovgrundlag Selskabslovens 138 Sædvanligt og forsvarligt Formålet med ordningen Motivation og fastholdelse af medarbejderne Styring af medarbejdernes adfærd Økonomiske overvejelser for virksomheden - evt. forbedring af selskabets resultat Eventuel tradition i virksomheden for en bestemt incitamentsordning Selskabets strategiske mål 21

22 7 Selvejer eller medejer overvejelser om incitamentsordninger Eksempler på forskellige former for incitamentsordninger Aktieoptioner Ret til tegning af aktier i selskabet i medfør af ansættelsesaftalen Favøraktier Ret til køb eller nytegning af aktier i selskabet til en pris, der ligger under markedsprisen (med rabat) Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som et selskab forærer til sine medarbejdere 22

23 7 Selvejer eller medejer overvejelser om incitamentsordninger Eksempler på forskellige former for incitamentsordninger Fantomaktier En form for fiktiv aktieoption, hvor medarbejderne alene får ret til at få et kontant beløb, der afspejler den aktieavance, medarbejderen ville have fået, hvis medarbejderen havde haft de underliggende aktier Bonus Kontant udbetaling i henhold til nærmere fastsatte regler/betingelser Tantieme Andel i overskud 23

24 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag SKAT - aktielønsordninger Individuelle aktielønsordninger Aktieoption Beskatning på udnyttelsestidspunktet: Ordninger, hvor medarbejderen får ret til på et fremtidigt tidspunkt at købe eksisterende aktier eller tegne nye aktier til en på forhånd fastsat kurs Selv om kursen er meget lav, sker der ikke beskatning på tildelingstidspunktet, men først på det tidspunkt, hvor aktierne rent faktisk købes eller tegnes. Beskatningen sker da som løn med op til 56 % Beskatning på salgstidspunktet: Ordninger, hvor medarbejderen får ret til at erhverve aktier på et fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat pris Der sker først beskatning, når aktierne sælges og da kun med højst 42 % Arbejdsgiveren har ikke skattefradrag for den udgift, der modsvarer medarbejderens gevinst Den økonomiske fordel for medarbejderen må ikke overstige 10 % af dennes årsløn 24

25 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag SKAT - aktielønsordninger Generelle aktielønsordninger Favøraktier - købe aktier med rabat Rabatten på aktierne beskattes først den dag, hvor aktierne sælges, og da kun med en skat på højst 42 % Tilbydes alle medarbejdere Båndlægges i et pengeinstitut i 5 år Rabatten til den enkelte medarbejder må ikke overstige 10 % af medarbejderens årsløn Gratisaktier - får foræret en post aktier Værdien af gratisaktierne er skattefri Tilbydes alle medarbejdere Båndlægges i et pengeinstitut i 7 år Værdien af gratisaktier må ikke overstige et beløb på kr. om året 25

26 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag SKAT bonusordninger Fantomaktier Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i selskabets værdi Udbetalingerne fra fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderne har erhvervet endelig ret til beløbet Bonusordning Beskattes som løn ved udbetalingen Tantieme Beskattes som løn ved udbetalingen 26

27 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag Funktionærlovens 17a Bonus, tantieme og lignende Fantomaktier, Favøraktier og Gratisaktier Dvs. som udgangspunkt alt, der ikke er omfattet af aktieoptionsloven, og som ikke er aktiekøb Gælder som udgangspunkt ikke for administrerende direktører - Men direktører er som udgangspunkt også berettiget til bonus som del af lønnen i fratrædelsessituationen, hvis andet ikke er aftalt 27

28 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag Aktieoptionsloven Aktieoptioner Tegningsrettigheder Betingede aktier Gælder ikke administrerende direktører Retsvirkningen efter loven er afhængig af årsagen til fratræden 28

29 8 Selvejer eller medejer ordningernes regelgrundlag Aftaleloven Aktiekøb til markedskurs Eneste instrument der står uden for funktionærlovens 17a og aktieoptionsloven Derfor alene reguleret via aftalelovens 36 Seneste retspraksis om tilbagekøbsklausuler lægger op til striks fortolkning Gælder også for alle andre ordninger i tillæg til funktionærlovens 17a og aktieoptionsloven 29

30 9 Selvejer eller medejer indholdet af en incitamentsordning Baggrund for aftalen Bevæggrundene for at bonusordningen tilbydes Forventningsafstemning i forhold til bonusordninger i kommende år Beregning af bonus Hvornår udløses bonus? Hvordan beregnes bonus? Fokus på præcise definitioner i forhold til de udløsende faktorer og beregningsgrundlaget Udbetaling Angivelse af den præcise udbetalingstermin 30

31 9 Selvejer eller medejer indholdet af en incitamentsordning Ansættelsesforholdets ophør Håndtering i overensstemmelse med funktionærlovens 17a Eventuel alternativ regulering, hvis den pågældende ikke er omfattet af funktionærlovens 17a Udelukker ikke alternativ regulering i en fratrædelsesaftale, herunder at bonus opgøres og udbetales på et tidligere tidspunkt end den sædvanlige udbetalingstermin Pensionsbidrag, feriegodtgørelse m.v. Bonus indgår typisk ikke i beregningsgrundlaget for pension 31

32 10 Selvejer eller medejer opsamling og spørgsmål Tab og gevinst på jordpriser hos investoren Tab og gevinst på finansieringsforhold hos investoren Tab og gevinst på dygtig drift hos brugeren og medarbejderen Fri mulighed for fordeling i aftalesættet Ved henvendelse til advokat Anne Lyngfeldt Svensen, vil kompendium med relevante lovregler m.v. blive fremsendt Spørgsmål til advokat Frants Dalgaard-Knudsen, 32

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2015. 2014 var endnu et travlt år i Advokatfirmaet Drachmann. Vi oplevede en fortsat tendens

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere