Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykke 65. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1

2 2

3 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under rejser og midlertidigt ophold i den øvrige del af verden i indtil 1 år. 1.2 Tager forsikrede ophold uden for EU's medlemslande eller Norden, herunder Grønland og Færøerne, ophører dækningen efter 1 år. 1.3 PenSam Forsikring skal have besked, så snart forsikrede ved, at opholdet varer længere end 1 år. 1.4 Der gælder særlige regler for krigs- og jordskælvsskader, jf. pkt. 2 og 3. 2 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker skade (se definitionen i dækningsbetingelserne), som er en direkte følge af en pludselig hændelse (ulykke). Forsikringen dækker derudover skade (se definitionen i dækningsbetingelserne), som er en direkte følge af 2.1 Forfrysninger, hedeslag eller solstik. 2.2 Lægelig behandling, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen. 2.3 Ovennævnte skadeårsager under krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder uden for Danmark, når følgende betingelser alle er opfyldt: a) Skaden opstår senest 1 måned efter konfliktens udbrud. b) Forsikrede ikke rejser til et land, hvor konflikten er udbrudt. c) Forsikrede ikke selv deltager aktivt i handlingerne. 3 Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke skade (se definitionen i dækningsbetingelserne) eller skadeforværring, som skyldes: 3.1 Smitte med sygdomme, vira bakterier, andre mikroorganismer og lignende. 3.2 Bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom samt udløsning af skjulte sygdomsanlæg. 3.3 Bestående mén. 3.4 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af en skade, der er dækket af forsikringen. 3.5 Forsikredes forsæt eller grove uagtsomhed. 3.6 Deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. 3

4 3.7 Selvforskyldt beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende stoffer. 3.8 Deltagelse og træning i a) professionel eller halvprofessionel sport, b) cykel- eller hesteløb på bane, c) boksning, karate og anden lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, bungy-jump (elastikspring), drageflyvning eller lignende, samt dykning med anvendelse af særligt dykkerudstyr, d) motorløb af enhver art. Orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt rallies er dog dækket, hvis de lovligt bliver afholdt i Danmark uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 3.9 Flyvning, medmindre man er betalende passager Ekspeditioner og opdagelsesrejser Krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne eller Grønland) Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. 4 Forsikringens personlige karakter 4.1 Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra PenSam Forsikring, er for såvel forsikrede som øvrige berettigede strengt personlige. 4.2 Over rettigheder, som forsikrede eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. 4.3 Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorernes side. 5 Anmeldelse og forældelse 5.1 Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til PenSam Forsikring. PenSam Forsikring sender anmeldelsesblanket efter anmodning. 5.2 Forældelse indtræder 2 år efter udgangen af det år, hvor forsikrede eller øvrige berettigede har fået kendskab til kravet og i alle tilfælde 5 år efter, at kravet er forfaldent til betaling, jf. de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. 6 Oplysningspligt 6.1 Forsikrede og øvrige, der er berettiget til ydelser fra PenSam Forsikring, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af PenSam Forsikring skønnes at være af betydning. 7 Lægebehandling 7.1 Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling. 4

5 8 Varighed og opsigelsesregler 8.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen. 8.2 Forsikringen fornyes automatisk for et år ad gangen, indtil den ophører eller opsiges efter nedenstående regler. 8.3 Forsikringen ophører ved første forfaldsdato efter, at forsikrede er fyldt 85 år eller på det tidligere tidspunkt, hvor forsikrede optages på plejehjem eller lignende. 8.4 Forsikringen kan opsiges skriftligt af forsikringstager eller PenSam Forsikring. Opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb. Forsikringstageren kan mod et af selskabet fastsat gebyr opsige forsikringen med 14 dages varsel til den 1. i en måned. 8.5 I forbindelse med anmeldelse af en skade kan forsikringstager skriftligt opsige forsikringen. I forbindelse med anmeldelse af en skade kan PenSam Forsikring skriftligt opsige forsikringen, såfremt hensynet til de øvrige forsikrede tilsiger det. 8.6 Opsigelse som nævnt i pkt. 8.5 kan med 14 dages varsel finde sted fra anmeldelsestidspunktet og indtil 1 måned efter, at PenSam Forsikring har betalt eller afvist at betale erstatning. 9 Flytning eller ændring af betalingsadresse 9.1 Hvis forsikringstageren flytter, og/eller ønsker betalingsadressen ændret, skal PenSam Forsikring have skriftlig besked om dette. 10 Hvordan og hvornår opkræves forsikringspræmien 10.1 Præmien samt eventuel stempelafgift betales via BetalingsService eller via giro. Hvis præmien betales ved betalingsoverførsel, kan betalingsfristerne være kortere end angivet i Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Betales præmien ikke til tiden, sender selskabet en rykker. Hvis præmien ikke betales senest 14 dage efter, at forsikringstageren har modtaget rykkeren, bortfalder forsikringsdækningen Efterfølgende præmier skal betales til de forfaldsdage, som er angivet i policen og senest 21 dage efter selskabets opkrævning. Hvis præmien ikke betales inden 14 dage efter fristens udløb, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med en frist på 21 dage fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren har modtaget opsigelsen. Opsigelsen har den virkning, at forsikringsdækningen bortfalder, hvis præmien ikke er betalt inden opsigelsesfristens udløb Skyldes den for sene betaling af præmien særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmien samt eventuelle renter og omkostninger uden ugrundet ophold, efter at betalingshindringen er bortfaldet, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betaling sker. Betaling skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen PenSam Forsikring kan kræve gebyr for rykkere og inkasso. 11 Hvordan løses tvister 11.1 PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra forsikrede og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til selskabet, og såvel klageren som selskabet kan lade klagen forelægge for selskabets bestyrelse. 5

6 12 Indeksregulering 12.1 En eventuel erstatning beregnes ud fra den indeksregulerede forsikringssum, jf. nedenfor, der var gældende på det tidspunkt, hvor den begivenhed, som medførte skaden, indtrådte Præmie og forsikringssum reguleres en gang om året på policens hovedforfaldsdag. Hovedforfaldsdagen fremgår af policen Reguleringen foretages således, at den svarer til ændringen i gennemsnittet af de månedlige forbrugerprisindekstal fra perioden kvartal 2 år før reguleringsåret til perioden kvartal 1 år før reguleringsåret Ophører Danmarks Statistik med offentliggørelse af forbrugerprisindekset, vælger PenSam Forsikring et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. 13 Hvilke lovregler gælder for forsikringen 13.1 For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler. RISIKOBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Risikobeskrivelse 1.1 Forsikrede er fyldt 65 år på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden. 1.2 Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikredes oplysninger om: a) at forsikrede ikke er optaget på plejehjem, og b) at forsikrede ikke har været indlagt på hospital, sygehus, sanatorium eller lignende inden for det sidste år forud for underskrift af begæringsblanketten. DÆKNINGSBETINGELSER DØD FOR ULYKKE 65 1 Hvornår dækker forsikringen 1.1. Forsikringen dækker hele døgnet 2 Skadesdefinition 2.1 Ved skade forstås dødsfald. 3 Erstatning 3.1 Skade erstattes med forsikringssummen. 3.2 Hvis den begivenhed, som medførte skaden, tidligere har udløst tilskadekomsterstatning fra forsikringen, nedsættes erstatningen dog med et hertil svarende beløb. 4 Udbetaling 4.1 Erstatning udbetales til forsikredes nærmeste pårørende, med mindre andet er skriftligt aftalt med PenSam Forsikring. 6

7 4.2 Nærmeste pårørende er: a) Ægtefælle eller registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades b) Samlever, som ved dødsfaldet har fælles bopæl med forsikrede, og som enten har, venter eller har haft barn med forsikrede eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller hvis en sådan ikke efterlades c) Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv., eller hvis sådanne ikke efterlades d) Arvinger ifølge testamente, eller hvis sådanne ikke efterlades e) Arvinger efter loven, dvs. 1. forældre eller disses livsarvinger (søskende og søskendebørn) 2. bedsteforældre eller disses børn(farbrødre, fastre, morbrødre og mostre, men ikke fætre og kusiner) 4.3 Er ingen nærmeste pårørende i live ved forsikredes død, sker der ingen udbetaling. 4.4 Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter reglerne om umyndiges midler. DÆKNINGSBETINGELSER TILSKADEKOMST FOR ULYKKE 65 1 Hvornår dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker hele døgnet 2 Skadedefinition og erstatningsprocent 2.1 Ved skade forstås kun de under nævnte tilskadekomster: 2.2 Et eller flere lednære knoglebrud i følgende regioner/erstatningsprocent: a) skulder, omfattende skulderblad og overarmsben, men ikke nøgleben 15 b) albue, omfattende overarmsben, albueben og spoleben 15 c) håndled, omfattende spoleben og albueben, men ikke bådben 15 d) hofte, omfattende lårben og bækken 15 e) knæ, omfattende knæskal, lårben og skinneben 15 f) ankel, omfattende skinneben, lægben og springben Et eller flere ikke-lednære brud på følgende knogler/erstatningsprocent: a) bækken 15 b) lårben 15 c) skinneben 15 7

8 d) springben 15 e) hælben, hvis bruddet er sammentrykket 15 f) spoleben og/eller albueben i samme side 15 g) overarmsknogle Et eller flere brud på/erstatningsprocent: a) kranie- og/eller ansigtsknogler, der kræver operativt indgreb 15 b) rygsøjlen Amputation af/erstatningsprocent: a) arm i skulderled eller på overarm 65 b) arm i albueled eller på underarm 60 c) hånd i håndled 60 d) pege-, lang-, ring- og lillefinger på samme hånd i grundledene eller på grundstykkerne 25 e) pege- og langfinger på samme hånd i grundledene eller på grundstykkerne 15 f) tommelfinger i mellemhåndsled eller på mellemhåndsstykke 30 g) pege-, lang-, ring- eller lillefinger i grundled eller på grundstykke 10 h) tommelfinger i grundled eller på grundstykke 20 i) ben i hofteled 65 j) ben på låret 50 k) ben i knæled eller på underben 35 l) fod over springben 25 m) fod mellem tæernes grundled og springben Anden tilskadekomst/erstatningsprocent: a) af hjerne og/eller hjernehinde, der kræver operativt indgreb 30 b) af rygmarven, der medfører total lammelse af begge ben i mere end 5 dage 70 c) af rygmarven, der medfører total lammelse af ben og arme i mere end 5 dage 100 d) i brystkassen, der kræver indsnit 15 e) i bughulen, der kræver indsnit med fjernelse af organer 20 f) med total overskæring af midternerve over håndled 20 g) med total overskæring af albuenerve over håndled 20 8

9 h) med total overskæring af spolebensnerve over håndled 20 i) med total overskæring af ischiasnerve 50 j) med total overskæring af lægbensnerve 15 k) med total overskæring af lårbensnerve 20 l) med totalt tab af synet 100 m) med totalt tab af synet på et øje 20 3 Beregning af erstatning 3.1 Skade erstattes med den erstatningsprocentdel af forsikringssummen, som den konkrete tilskadekomst berettiger til, jf. pkt Fx erstatningsprocent 30 : 30 x forsikringssum = erstatning Hvis knoglebrud, som nævnt under punkt , medfører amputation, som nævnt under punkt 2.5, ydes der alene erstatning for amputation og ikke for knoglebrud. 3.3 Hvis knoglebrud, som nævnt under punkt , medfører anden tilskadekomst, som nævnt under punkt 2.6, ydes der alene erstatning for anden tilskadekomst og ikke for knoglebrud. 3.4 Medfører samme forsikringsbegivenhed flere skader, lægges erstatningsprocenterne for hver enkelt skade sammen. For samme forsikringsbegivenhed kan den samlede erstatningsprocent dog ikke overstige Udbetaling 4.1 Erstatningen udbetales til forsikrede. 4.2 Retten til erstatning bortfalder, hvis forsikrede dør inden der er gået 6 x 24 timer fra skadens indtræden. 4.3 Hvis forsikrede dør efter det i pkt. 4.2 nævnte tidspunkt, men inden erstatningen er udbetalt, kan erstatningen udbetales til boet efter forsikrede under forudsætning af, at der er tilstrækkelig dokumentation til fastsættelse af erstatningsprocenten. 4.4 Forsikrede skal efter anmodning lade sig undersøge af den læge, som PenSam Forsikring udpeger. PenSam Forsikring betaler udgifterne til undersøgelse, samt dertil knyttede transportudgifter, som er rimelige og nødvendige. 9

10

11

12 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hejmsted Furesø, Danmark

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere