Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler."

Transkript

1 Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. 2. Forsikringens ikrafttræden Selskabets dækning begynder den , og omfatter de, der tilmelder sig forsikringen i henhold til samarbejdsaftalen mellem Landsforeningen LEV og Codan. Dog træder Høreapparatdækningen først ikraft den Den enkelte tilmeldte er dækket fra det tidspunkt, hvor Codan modtager meddelelse om, at den pågældende har tilmeldt sig forsikringen. Dækningen for den enkelte forsikrede er i kraft, så længe præmien betales, dog ophører Dødsfaldsdækningen ved ulykkestilfælde og Gruppelivsdækningen i Forenede Gruppeliv ved forsikredes fyldte 67. år. 3. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden I skadetilfælde, der kan føre til krav om udbetaling i henhold til policen, skal der straks foretages anmeldelse til selskabet. Anmeldelse skal ske på en særlig blanket, der fås ved henvendelse til Landsforeningen LEV. Blanketten udfyldes af forsikrede og indsendes til selskabet sammen med lægelig dokumentation for følgerne efter ulykkestilfældet i form af en skadestuejournal eller et udskrivningsbrev fra hospital. Hvis forsikrede ikke er blevet behandlet på hospital, skal dokumentation fra egen læge vedlægges. Selskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der har behandlet forsikrede og til at lade denne undersøge af en af selskabet valgt læge. 4. Præmiebetaling Præmien forfalder til betaling på de i policen anførte forfaldsdage. 5. Indeksregulering Der sker ingen indeksregulering af forsikringsydelse og præmie. 6. Voldgift Ved en evt. uoverensstemmelse omkring en skades opgørelse kan forsikringstager kræve, at skaden opgøres endeligt af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstager og Codan vælger hver sin vurderingsmand, og inden sagen påbegyndes vælger de en opmand. Ved en evt. uenighed herom udpeges opmanden af Det Danske Voldgiftsinstitut. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om opgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser, herunder de skadesopgørelsesprincipper, der er fastsat af Forsikring og Pension. Voldgiftsretten beslutter selv, hvordan voldgiftens omkostninger skal fordeles, og begrunder i sin kendelse, hvorledes resultatet nås. Efter enhver parts begæring skal voldgiftsretten fremlægge de beregninger, der ligger til grund for kendelsen. Aftales en voldgiftsafgørelse efter at uoverensstemmelsen er opstået, er aftalen bindende for begge parter. 7. Geografisk område Forsikringen omfatter skade sket: - i Danmark (herunder Grønland og Færøerne) - under midlertidigt ophold samt rejser i det øvrige Europa - i indtil 12 måneder under ophold, samt rejser i den øvrige del af verdenen. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

2 8. Generelle undtagelsesbestemmelser Undtaget fra forsikringens dækning er: - Skadestilfælde, der skyldes ulykkestilfælde indtruffet før dækningens ikrafttræden for den enkelte forsikrede, herunder følger af sådanne ulykkestilfælde. - Skadestilfælde, der skyldes krig, oprør, borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, samt rejser til områder uden for Danmark, hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller anden fare. Uanset ovennævnte dækker forsikringen skadestilfælde som følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, der indtræffer i et land, hvori den forsikrede opholder sig på rejse udenfor Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog: - At der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer. - At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - At skadestilfælde ikke skyldes udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. Skadestilfælde, der sker under deltagelse i og træning til: - Boksning, judo, karate og anden lignende kampsport. - Bjergbestigning. - Faldskærmsudspring, drageflyvning og lignende. - Heste- og cykelvæddeløb på bane. - Dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr. - Motorvæddeløb af enhver art, bortset fra i Danmark lovligt afholdte nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomibilløb samt rallies indenfor færdselslovens område. - Enhver anden sportsudøvelse, der sker på professionel basis. - Skadestilfælde, der kan tilregnes den sikrede på baggrund af dennes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. - Skadestilfælde opstået i forbindelse med sikredes udførelse af forbryderiske handlinger eller deltagelse i slagsmål. - Følger af et ulykkestilfælde, der skyldes påvirkning af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer. 9. Forsikringsperioder og ophør Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan skriftligt opsiges med mindst 2 måneders varsel pr hvert år. 10. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker følger efter et ulykkestilfælde, der sker i forsikringstiden. Som ulykkestilfælde betragtes: - en pludselig hændelse - der forårsager personskade Epileptiske anfald betragtes som et ulykkestilfælde. Dette gælder dog alene i relation til dækning efter den i punkt 16 nævnte tilskadekomsttabel og ved tandskade. De dækningsberettigede følger efter et ulykkestilfælde, er beskrevet i tabellen over tilskadekomster, i forsikringsbetingelserne for tandskadedækning ved ulykkestilfælde, i forsikringsbetingelserne for dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde og i forsikringsbetingelserne for brilleskadedækning ved ulykkestilfælde. Andre følger end de beskrevne dækkes ikke. Det er en betingelse for enhver udbetaling efter tabel for tilskadekomst og tandskadeerstatning, at forsikrede er i live, på 6. dagen efter at ulykkestilfældet er sket. 11. Forsikringen dækker ikke Anden skade end den i tabel for tilskadekomst, det i forsikringsbetingelserne for tandskadedækning, det i forsikringsbetingelserne for dødsfaldsdækning og det i forsikringsbetingelserne for brilleskadedækning nævnte. Ulykkestilfælde, der - bortset fra de i punkt 10 omtalte epileptiske anfald - skyldes sygdom eller sygelige tilstande eller forværrelse af et ulykkestilfældes følger, der skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

3 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendig i forbindelse med ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. 12. Afgørelse af skadetilfælde Afgørelse af, om en tilskadekomst udgør en sådan størrelse, at forsikringssummen eller en del af denne forfalder til betaling, afgøres af selskabets læge eller eventuelt ved voldgift, jævnfør punkt Erstatningens fastsættelse Erstatningen ved tilskadekomst fastsættes på grundlag af tabellen over tilskadekomster i punkt 16. Erstatningen ved tilskadekomst fastsættes, så snart selskabet har de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå selskabets forpligtelse og erstatningens størrelse. Forsikrede er forpligtet til at give de oplysninger, selskabet anser for nødvendige til afgørelse af udbetalingspligten og erstatningens størrelse, herunder give tilladelse til, at lægelige oplysninger indhentes og forelægges selskabet. Giver den forsikrede ikke de nødvendige oplysninger, har forsikrede ingen ret til udbetaling. Medfører et ulykkestilfælde flere af de i tilskadekomsttabellen beskrevne skader, udbetales summen af de angivne procenter for hver skade, dog udbetales der ikke mere end 100% af forsikringssummen for skade efter samme ulykkestilfælde. En før ulykkestilfældet bestående invaliditet eller lidelse efter tilskadekomsttabellen fragår ved erstatningens fastsættelse. Dette gælder dog kun, såfremt den bestående invaliditet eller lidelse indgår i den skade, for hvilken erstatningen skal fastsættes. 14. Udbetaling af erstatning Erstatningen udbetales så snart selskabet har fået de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå selskabets forpligtigelse og forsikringsydelsens størrelse, og selskabets læge har haft mulighed for at træffe en afgørelse. Skulle forsikrede ikke være i live, når udbetalingen kan foretages, udbetales til forsikredes ægtefælle subsidiært forsikredes bo, medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet. 15. Ankenævn Bliver De og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en skade De har anmeldt, og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon Mellem og De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

4 16. Tabel for tilskadekomst Knoglebrud På kranie- og/eller ansigtsknogle, der kræver operativt indgreb 15% På rygsøjle 15% På bækkenknogle, hvor bruddet går ind i hofteled 20% Dobbelt ringbrud i bækkenet 20% På spoleben og/eller albueben 10% På overarmsknogle og/eller skulderblad 10% På lårben 15% På lårben, hvor bruddet går ind i knæled 20% På lårbenshals 20% På knæskal 10% På skinneben 15% På skinneben, hvor bruddet går ind i knæled 20% På springben og/eller skinneben og/eller lægben, hvor bruddet går ind i ankelled 20% I ankel, uden at bruddet går ind i ankelled 10% Et ulykkestilfælde, der udløser et eller flere knoglebrud, der ikke er omfattet af den ovenstående oplistning, erstattes samlet med 10% Amputation Af arm i skulderled eller på overarm 65% Af arm i albueled eller på underarm 60% Af hånd i håndled 60% Af pege- og langfinger på samme hånd i grundledene eller på grundstykkerne 15% Af tommelfinger i mellemhåndled eller på mellemhåndstykke 30% Af tommelfinger i grundled eller på grundstykke 20% Af en eller flere fingres knogledele, der ikke er omfattet af ovenstående oplistning erstattes med samlet 10% Af ben i hofteled 65% Af ben på låret 50% Af ben i knæled eller på underben 35% Af fod over springben 25% Af fod mellem tæernes grundled og springben 15% Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

5 Andre beskadigelser Af hjerne og/eller hjernehinder, der kræver operativt indgreb 30% Med totalt tab af syn 100% Med totalt tab af syn på et øje 20% Med totalt tab af syn på et øje, hvis forsikrede var blind på det andet øje inden skaden 100% Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben i mere end 5 dage 70% Af rygmarven, der medfører total lammelse af ben og arm i mere end 5 dage 100% I brystkassen, der kræver indsnit 15% I bughulen, der kræver indsnit med eller uden fjernelse af eller sammensyning af organer 20% Der kræver transplantation 15% Med total overskæring af midternerve over håndled 20% Med total overskæring af albuenerve over håndled 20% Med total overskæring af spolebensnerve over håndled 20% Med total overskæring af ischiasnerve 30% Med total overskæring af lægbensnerve 10% Med total overskæring af lårbensnerve 20% Med total tab af hørelse 75% Med total tab af hørelse på et øre 10% Med total tab af hørelse på et øre, hvis forsikrede var døv på det andet øre inden skaden 75% Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

6 Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV. Hvem er dækket? 2. Sikrede Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvad omfatter tandskadedækningen? 3. Rimelige og nødvendige udgifter til tandskadebehandling Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes punkt 10, er direkte årsag til en tandskade, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Tandskader opstået ved spisning dækkes også, når skaden skyldes en påvist fremmed genstand i maden. Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse. Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke havde været til stede. Var tændernes eller protesens tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme) reduceres eller bortfalder erstatningen, svarende til forringelsens omfang, i forhold til velbevarede tænder eller proteser. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling, under forudsætning af, at nabotænder er der og er sunde. Når Codan har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt. 4. Hvis tilskadekomne er et barn Der ydes ikke refusion for udgifter til tandbehandling, der foretages efter det tilskadekomne barns fyldte 25. år, selv om tandskaden skyldes et ulykkestilfælde i forsikringstiden. Hvad omfatter tandskadedækningen ikke? 5. Tandskadeerstatningen udbetales ikke for: - Skader, der er nævnt under punkt 8 i fællesbetingelserne bortset fra de i fællesbetingelserne punkt 10 omtalte epileptiske anfald. - Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom. - Tandbehandling, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. - Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. - Tandbehandling, som skyldes følger af lægeeller tandlægebehandling, der ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Tandskadedækning under særlige forhold 6. Andre dækningsmuligheder Erstatning ydes kun, hvis den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

7 Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV. Hvem er dækket? 2. Begunstigelsesbestemmelse Forsikringssummen udbetales til den der af skifteretten får udlagt forsikredes bo, og som varetager dennes begravelse. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen? 3. Dødsfald inden et år efter ulykkestilfældet Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes punkt 10, er direkte årsag til, at den tilskadekomne dør, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, udbetales den fastsatte forsikringssum for dødsfaldet. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? 4. Forsikringssummen udbetales ikke ved: - Dødsfald, der skyldes skader, nævnt under punkt 8 i fællesbetingelserne. - Dødsfald, når ulykkestilfældet skyldes sygdom. - Dødsfald, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. - Dødsfald, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. - Dødsfald, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Gruppelivsforsikringen i Forenede Gruppeliv 5. Gruppelivsdækning Gruppelivsdækningen omfatter forsikrede medlemmer af foreningerne: Autisme, Damp, Epilepsi, HjerneSagen, Hjerneskade, LEV, Ligeværd, Sclerose og Spastiker. 6. Ophør Dødsfaldsdækningen ved ulykkestilfælde og Gruppelivsdækning i Forenede Gruppeliv ophører ved forsikredes fyldte 67. år. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

8 Brilleskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For brilleskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV. Hvem er dækket? 2. Sikrede Erstatningen tilfalder den sikrede. Hvad omfatter brilleskadedækningen? 3. Rimelige og nødvendige udgifter til reparation/udskiftning af briller, når beskadigelsen er opstået ved en pludselig skade. Pludselig skade er i denne forbindelse en pludselig udefra kommende årsag, der er sket uden den sikredes vilje. Almindelig slitage erstattes ikke. Kun briller med styrke, samt briller med særlige spektrale filterglas, som afhjælper invaliderende lysoverfølsomhed og hvor der ligger en afprøvning til grund, samt købt inden for de sidste 24 måneder før skadestidspunktet dækkes. Sikrede skal vedlægge dokumentation hvoraf købstidspunktet for den beskadigede brille fremgår. Dokumentation skal indsendes til Codan sammen med skadeanmeldelse. Erstatningen udgør 75 % af skadeudgiften, dog maksimalt kr. pr. beskadiget brille inden for en 12 måneders periode. Brilleskadedækning under særlige forhold 4. Andre dækningsmuligheder Erstatning ydes ikke, hvis den sikrede har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

9 Høreapparatdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For høreapparatdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV. Hvem er dækket? 2. Sikrede Erstatningen tilfalder den sikrede. Hvad omfatter høreapparatdækningen? 3. Rimelige og nødvendige udgifter til reparation eller udskiftning af høreapparat, når dette er blevet beskadiget eller bortkommet. Almindelig slidtage, gradvis forringelse, skade som følge af fugt, sved og voks erstattes ikke. Sikrede skal vedlægge dokumentation hvoraf købstidspunktet for det beskadigede høreapparat fremgår. Dokumentation skal indsendes til Codan sammen med skadeanmeldelse. Erstatningen udgør 75% af skadeudgiften, dog maksimalt kr. pr. beskadiget høreapparat inden for en 12 måneders periode. Kun høreapparater købt inden for de sidste 48 måneder før skadestidspunktet dækkes. Høreapparatdækning under særlige forhold 4. Andre dækningsmuligheder Erstatning ydes ikke, hvis den sikrede har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. 5. Dækningens ikrafttræden Dækningen træder ikraft den Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Handi Forsikringsservice

Handi Forsikringsservice Handi Forsikringsservice Vi indgået et forsikringssamarbejde med andre handicaporganisationer. Gennem Landsforeningen LEV er der lavet et forsikringssamarbejde med Codan Forsikring siden 1996, og med meget

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere