Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler fra regnskab 2008 til budget Overvejelser om fremtidige samarbejdspartnere for Jobcenteret 7 Rammeaftale 2010 på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisning for voksne 8 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - profiler fra de selvbærende enheder 10 Udvikling i sygedagpenge februar Rettidighed i indsatsen 14 Drøftelse af justering af mål i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan Behandling i Stresscentret Kalmia 20 Bilagsoversigt 22 Fraværende Lars Høgh Hansen (T) Bemærkninger til dagsorden Væksthusene, der finansieres af staten indtil udgangen af 2010, har primært til formål at rådgive vækstiværksættere. Det er planen, at kommunerne overtager finansieringen af væksthusene fra 2011 (bloktilskud), således at kommunerne herefter får ansvaret for den samlede rådgivning af iværksættere. Væksthus Hovedstaden ved direktør Marlene Haugaard deltager i mødet kl mhp. at orientere Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om Væksthusets arbejde, resultater mv.

2 Punkt: 14 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Anne Ehrenreich orienterede om møde med Fredensborg Kommune den 9. marts 2009, hvor der var drøftet samarbejde på jobcenter-området. Det var på mødet blevet konklusionen, at Fredensborg udarbejder enslydende materiale, som det der er aftalt med Rudersdal. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 2

3 Punkt: 15 Acadre sagsnr.: 08/20289 Journalnr.: S08 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område Resume Årsregnskab 2008 er udarbejdet på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er primært inden for politikområde 70 Arbejdsmarked og job. Forslag Administrationen foreslår Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2008 godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Der er forskelligrettet udsving indenfor flere områder, der i alt giver et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. Der er et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. på beskyttet beskæftigelse (JOBBS) på grund af vakant stilling, indtægter i form af sygedagpengerefusion og overførte midler fra 2007 til På grund af bl.a. aktivitetsfald har der været mindreforbrug på 0,5 mio.kr. vedr. revalidering. På sygedagpengeområdet har der været iværksat forskellige initiativer, der har gjort, at merforbruget på 0,5 mio.kr. er minimeret i forhold til forventet. Der er et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. løntilskud til personer i fleksjob på grund af stigning i sagsantallet samt betaling af refusioner til arbejdsgivere for perioder tilbage i 2006 og Politikområde 79 Erhverv og turisme Der er samlet et lille mindreforbrug på kr Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 3

4 I 2008 fik turistområdet en ekstrabevilling på kr. til udvidelse af personalenormeringen i turistinformationen. Personale fra Hillerød og Helsingør turistbureauer har i 2008 varetaget servicering af Hørsholms turister og borgere alle dage i sæsonen. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2008, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenpunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis d. 14. maj 2009 og d. 25. maj Overførsler fra regnskab 2008 til budget 2009 behandles i særskilt dagsordenspunkt. Bilag - 70 Arbejdsmarked og job, økonomi- og målopfølgning, regnskab Erhverv og turisme, økonomi- og målopfølgning, regnskab Bilag til regnskabspunkt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 4

5 Punkt: 16 Acadre sagsnr.: 08/20323 Journalnr.: S08 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Overførsler fra regnskab 2008 til budget 2009 Resume Administrationen har beregnet overførsler til 2009 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af regnskab 2008, som udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der søges overført i alt kr Driftsoverførslerne udgør kr og anlægsoverførslerne kr. 0. Forslag Administrationen foreslår Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at overførslerne til 2009 godkendes. Overførslerne vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Driftsoverførslerne i Hørsholm Kommune er reguleret af reglerne for totalrammestyring. Reglerne for totalrammestyring er som følger: Egen ramme omfatter hovedsageligt udgifter til løn og personalerelaterede udgifter. Der kan overføres max. 5 pct. af over/underskuddet til det følgende år. Det overførte beløb kan af den budgetansvarlige leder frit disponeres til udgifter inden for egen ramme. Fælles ramme omfatter udgifter indtægter på enkeltprojekter med styrbare udgifter. Der er 100 pct. overførselsadgang, og overførslen sker projekt for projekt. De overførte beløb kan derfor kun anvendes til det projekt de oprindeligt er disponeret til. I forbindelse med overførslerne på fælles ramme undersøger administrationen, om nogle af enkeltprojekterne på fælles ramme er ophørt eller ikke har brug for overførslen. I disse tilfælde vil der ikke blive søgt nogen overførsel. Uden for ramme er udgifter der ikke (eller kun i ringe omfang) er styrbare. Det kan f.eks. være udgifter til snerydning, der jo i sagens natur ikke kan forudsiges på forhånd. Der er ikke overførselsadgang udenfor rammen. Ud over disse regler kan der forelægges yderligere overførsler til politisk godkendelse. Det kan være indenfor totalrammestyringsområdet eller det kan være på den række områder, der endnu ikke er kommet ind under reglerne for totalrammestyring. Der skal i disse tilfælde altid foreligge en forudgående direktørgodkendelse. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 5

6 Driftsoverførsler: Arbejdsmarked og Job: Indenfor egen ramme (5%) søges der overført kr , som er mindreforbrug vedrørende personale. Mindreforbruget er opstået, fordi der i 2008 er konteret udgifter på "beskæftigelsesprojekter", som burde have været konteret under "Jobbs". Overførsel ud over de 5% udgør kr ,, som søges overført til dækning af de bygningsmæssige justeringer af Jobbs, som forventes at skulle gennemføres i forbindelse med det planlagte salg af Jobhuset, fordi aktiviteterne derfra skal flyttes til Jobbs. I alt kr Erhverv og Turisme: Mindreforbruget på kr søges overført til 2009 med henblik på at afholde udgifter i forbindelse med flytning af Hørsholm Turistinformation til Rungsted Havn. I alt udgør driftsoverførsler kr Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om overførsler fra 2008 til 2009, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenpunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om overførslerne på møderne henholdsvis d. 23. april 2009 og d. 27. april Bilag - Tabel til overførsler på Beskæftigelsesudvalgets område Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 6

7 Punkt: 17 Acadre sagsnr.: 09/5506 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Overvejelser om fremtidige samarbejdspartnere for Jobcenteret Resume På mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i februar blev det besluttet at der i samarbejde med Rudersdal Kommune skulle tilvejebringes et grundlag for sammenligning af de to Jobcentre, sådan som status er ved udgangen af Forslag Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses og Erhvervsudvalget: drøfter hvad der videre skal ske beslutter om planerne om fremtidige samarbejdspartnere for Jobcenteret skal i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd Sagsfremstilling På mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i februar blev det besluttet at der i samarbejde med Rudersdal Kommune skulle tilvejebringes et grundlag for sammenligning af de to Jobcentre, sådan som status er ved udgangen af Administrationen har udarbejdet Hørsholm Kommunes bidrag til en sammenligning, mens Rudersdals bidrag forventes at fremkomme inden udvalgets møde. Resultaterne forventes at kunne forelægges samlet på mødet d. 26. marts i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Sideløbende med henvendelsen fra Rudersdal har Fredensborgs beskæftigelsesudvalg v/udvalgsformand Lars Søndergård (V) henvendt sig til Hørsholm Kommune vedrørende muligheden af at etablere et samarbejde med Fredensborg jobcenter. Der har været holdt møde med Fredensborg Kommune den 9. marts 2009, hvor konklusionen blev, at Fredensborg vil tilvejebringe det samme datagrundlag som Rudersdal og Hørsholm med henblik på at kunne indgå i en sammenligning. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Punktet udsat, idet det forudsatte talmateriale ikke var klar til udvalget. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 7

8 Punkt: 18 Acadre sagsnr.: 09/2418 Journalnr.: P17 Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Rammeaftale 2010 på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisning for voksne Resume Alle kommuner i Region Hovedstaden skal senest 1. maj 2009 aflevere en redegørelse vedrørende det sociale område, det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden. De kommunale redegørelser bruges som grundlag til at udarbejde rammeaftale 2010, der skal endelig godkendes af kommunerne senest d. 15. oktober. Forslag Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender talmaterialet i bilaget vedr. efterspørgsel, udbud og venteliste på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget område. Efterspørgsels-, udbuds- og ventelisteopgørelser på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget område er udarbejdet på baggrund af administrationens gennemgang af området. Sagsfremstilling Alle kommuner i Region Hovedstaden skal senest 1. maj 2009 aflevere en redegørelse vedrørende det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden. De kommunale redegørelser bruges som grundlag til at udarbejde rammeaftale 2010, der skal endelig godkendes af kommunerne senest d. 15. oktober. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre, at antallet af sociale tilbud, almene ældreboliger og specialundervisning for voksne drevet af regionen eller kommuner i regionen svarer til behovet. Lovgrundlaget for rammeaftaler og kommunale redegørelser findes i bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet. Ifølge lovgivningen skal den kommunale redegørelse indeholde: 1) Behovet for og forventede forbrug af de tilbud og de almene ældreboliger, der er omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 8

9 2) En beskrivelse af de indholdsmæssige krav til regionale sociale tilbud og almene ældreboliger 3) Herudover skal der for de almene ældreboliger angives prisniveau for deres anskaffelsessum og huslejeniveau 4) Oplysninger om, hvad kommunalbestyrelsen har af forebyggende foranstaltninger eller opgaver, som de selv løser eller planlægger at løse på de områder, der er omfattet af regionens forsyningspligt eller andre kommuners forsyningspligt inden for regionen 5) Andre oplysninger, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for regionens forsyningspligt, herunder køb af pladser i tilbud beliggende i andre regioner 6) Hvis kommunalbestyrelsens angivelse af behov for og forventede forbrug af tilbud og almene ældreboliger, der er omfattet af rammeaftalen, jf. stk. 1, nr. 1, afviger væsentligt fra det foregående år, skal dette begrundes i redegørelsen 7) Kommunalbestyrelsens redegørelse skal omfatte budgetåret og de efterfølgende tre budgetoverslagsår Sagen fortsætter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som ét punkt, hvor talmaterialet i notatet til denne sag, samles med talmateriale behandlet i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget. Bilag - Bilag til rammeaftale 2010 BEU.doc Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 9

10 Punkt: 19 Acadre sagsnr.: 09/4852 Journalnr.: P16 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - profiler fra de selvbærende enheder Resume Der foreligger profil for 2009 fra Jobcenteret på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. Som en del af årsplanen udarbejdes der en profil som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager profilerne til efterretning. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra Kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen for 2008 behandles politisk i maj 2009 som en del af regnskabet og udviklingsplanen er til administrativt brug. Årsplanen består af tre dele: Profil: Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilerne fremlægges for de respektive udvalg i marts. Målopfølgning: Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og Direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2008 i dokumentet "Beretning", som behandles politisk i maj Udviklingsplan: De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det også hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 10

11 Profilerne fra Social -og Arbejdsmarkedsområdet samt Jobhuset og Team 3 er vedlagt som bilag. Bilag - Profil for Social og Arbejdmarkedsområdet - Profil for jobhuset og team 3 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 11

12 Punkt: 20 Acadre sagsnr.: 09/4269 Journalnr.: I08 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i sygedagpenge februar 2009 Resume Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i sygedagpenge for februar Derudover har administrationen vedlagt et debatoplæg om sygefravær fra Beskæftigelsesregionen. Forslag Administrationen anbefaler at: udvalget tager orienteringen til efterretning udvalget drøfter debatoplægget fra Beskæftigelsesregionen og beslutter om udvalget ønsker at arbejde videre med nogle af problemstillingerne i oplægget fra Beskæftigelsesregionen Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en oversigt over udviklingen i sygedagpenge for februar Derudover har administrationen vedlagt et debatoplæg om sygefravær fra Beskæftigelsesregionen. Udviklingen i sygedagpenge viser at antallet af løbende sygedagpengesager er faldet med 24% fra februar 2008 til februar I samme periode er der sket et fald på 55% for sager over 52 uger og et fald på 35% for sager over 26 uger. Fra januar 2009 til februar 2009 er den gennemsnitlige varighed for sager over 52 uger faldet med 8,4 uger hvilket primært skyldes at en meget langvarig sag er afsluttet. For sager over 26 uger er den gennemsnitlige varighed faldet med 6,5 uger i samme periode. Beskæftigelsesregionen debatoplæg lægger op til at sætte sygefraværet på dagsordenen primært gennem en drøftelse af fem indsatser på sygedagpengeområdet: 1. Ændring af holdninger til sygefravær 2. Tidlig indsats over for sygemeldte 3. Tværfaglig indsats over for sygemeldte 4. Aktiv linie over for sygemeldte 5. Fokus på fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 12

13 Bilag - Udvikling i sygedagpenge for februar Debatoplæg om sygefravær fra Beskæftigelsesregionen Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Udvalget tog orientering til efterretning, herunder at der er stor opmærksomhed på sygefraværsområdet generelt i kommune. Der ønskes en orientering om den nye sygedagpengereforms konsekvenser i forhold til økonomien og tilrettelæggelsen af kommunens aktive linje til udvalgets møde i maj eller juni, når 2. behandlingen af lovforslaget har fundet sted. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 13

14 Punkt: 21 Acadre sagsnr.: 09/4951 Journalnr.: G12 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Rettidighed i indsatsen Resume Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har fremsendt et brev over Jobcenter Hørsholms rettidighed i indsatsen overfor kontant- og starthjælpsmodtagere. På baggrund af dette har administrationen udarbejdet en redegørelse til Beskæftigelsesregionen. Rettidigheden overfor denne gruppe har også været omtalt i Frederiksborg Amtsavis. Forslag Administrationen anbefaler, at : udvalget tager orienteringen til efterretning administrationen arbejder på at forbedre rettidigheden Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har fremsendt et brev over Jobcenter Hørsholms rettidighed i indsatsen overfor kontant- og starthjælpsmodtagere. På baggrund af dette har administrationen udarbejdet en redegørelse til Beskæftigelsesregionen. Rettidigheden overfor denne gruppe har også været omtalt i Frederiksborg Amtsavis. Det fremgår af presseomtalen og af brevet fra Beskæftigelsesregionen, at Jobcenter Hørsholms rettidighed, på visse områder, ikke lever op til målsætningen fra Beskæftigelsesrådet. Opgørelserne fra Beskæftigelsesrådet er baseret på tal fra jobindsats.dk. Tallene er ikke korrigeret for de personer der er fritage for aktivering eksempelvis på grund af sygdom og barsel. Rettidigheden for Jobsamtaler med kontant- og starthjælpsmodtagere er opgjort til 52% i Jobcenter Hørsholm i december 2008 (målsætning er 90%). Administrationen har foretaget en undersøgelse af rettidigheden på området. Heraf fremgår det at den manglende rettidighed relaterer sig til i alt 20 sager. I 11 af sagerne er rettidigheden overholdt, eller jobsamtalen er lovligt udsat. I 2 af sagerne er jobsamtalerne afholdt 6-8 dage for sent. I 7 af sagerne har der ikke været kontakt med borgeren og jobsamtalerne har ikke været afholdt rettidigt, i 4 af disse sager har årsagen været borgerens deltagelse i eksempelvis arbejdsprøvning eller afventning af lægelige oplysninger. I forhold til 1. aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er rettidigheden på 20% i november 2008 (målsætning 75%). Administrationen har undersøgt antallet af borgere det drejer sig om. I alt er der fem borgere, heraf har én fået Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 14

15 aktiveringstilbuddet til tiden, mens fire borgere ikke har fået tilbuddet til tiden. Tallene er ikke korrigeret for de personer, der er fritaget for aktivering eksempelvis på grund af sygdom og barsel. Det har ikke været muligt via egne systemer at finde frem til hvilke sager det konkret drejer sig om og Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke kunnet oplyse om dette. I forhold til gentagen aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtager er rettidigheden på 33% i november 2008 (målsætning 75%). Dette tal er dog steget til 67% i december Administrationen har undersøgt antallet af borgere, det drejer sig om. I alt er der tre borgere, hvoraf en borger ikke har modtaget tilbud om gentagen aktivering i november 2008, mens to borgere har modtaget tilbuddet til tiden. Tallene er ligeledes på dette område ikke korrigeret for de personer der er fritaget for aktivering eksempelvis på grund af sygdom og barsel. Det har ikke været muligt via egne systemer at finde frem til, hvilke sager det konkret drejer sig om og Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke kunnet oplyse om dette. Rettidigheden for aktivering 1. aktivering af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er på 100%, hvilket også gør sig gældende for gentagen aktivering af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (målsætningen er 80%). Beskæftigelsesregionens opgørelse har givet anledning til, at Jobcenter Hørsholm har fået skærpet opmærksomheden på, at registrere overholdt rettidighed korrekt i Opera. Jobcenter Hørsholm forventer derfor fremadrettet at forbedre den registrerede rettidighed for så vidt angår jobsamtaler. Bilag - Rettidighed i indsatsen for kontant- og startshjælpsmodtagere - Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Henrik Klitgaard ( B ), Isabella Meyer ( C ) og Jens Frederiksen ( C ). Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Beskæftigelses og Erhvervsudvalget tog orienteringen og den udarbejdede redegørelse til Beskæftigelsesregionen til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 15

16 Punkt: 22 Acadre sagsnr.: 09/5297 Journalnr.: P22 Sagsforløb: BEU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Drøftelse af justering af mål i beskæftigelsesplan 2009 Resume På baggrund af den ændrede udvikling på arbejdsmarkedet med en stigende ledighed og faldende beskæftigelse har det Regionale Beskæftigelsesråd / Beskæftigelsesregionen justeret målene i det Regionale Beskæftigelsesråd / Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren for Set i lyset af dette bør det derfor drøftes om målene for ministerens indsatsområder bør justeres i kommunens beskæftigelsesplan for år Forslag Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget beslutter, at målene for beskæftigelsesministerens indsatsområder i beskæftigelsesplan 2009 ikke justeres på baggrund af de justerede mål i det Regionale Beskæftigelsesråd / Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren for 2009 Sagsfremstilling På baggrund af den ændrede udvikling på arbejdsmarkedet med en stigende ledighed og faldende beskæftigelse har det Regionale Beskæftigelsesråd / Beskæftigelsesregionen justeret målene i det Regionale Beskæftigelsesråd / Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren for Set i lyset af dette bør det derfor drøftes om målene for ministerens indsatsområder bør justeres i kommunens beskæftigelsesplan for år Det Regionale Beskæftigelsesråd/Beskæftigelsesregionens justering af beskæftigelsesministeren mål i kontrakt 2009 fremgår herunder: Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed (arbejdskraftreserven) bliver nedbragt Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til maksimalt fuldtidsledige i december (målet er opskrevet fra ) Mål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 16

17 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 7,5 procent. i (målet er uændret) Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før Antallet af unge ydelsesmodtagere begrænses til maksimalt fuldtidsledige i december (målet er opskrevet fra ) Betydning for beskæftigelsesplan 2009: På baggrund af den stigende ledighed og den faldende beskæftigelse bør det drøftes om målene i beskæftigelsesplan 2009 stadig er realistiske eller om disse også bør justeres. Jævnfør beskæftigelsesregionen er det valgfrit for kommunerne om de ønsker at justere målene i beskæftigelsesplan 2009 set i lyset af den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet. Nuværende mål i beskæftigelsesplan 2009: Mål 1:Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Kommunale mål: Kontanthjælpsmodtagere i matchgrupperne 1-2, der ansøger om kontanthjælp skal være selvforsørgende efter 3 måneder. Andelen af ledige med over 3 måneders ledighed skal reduceres. Statslige mål: Jobcentret vil nedbringe arbejdskraftreserven med 10%, så der ultimo 2009 er 39 personer i arbejdskraftreserven. 1. kontaktsamtale gennemføres efter 1 måneds ledighed. Mål 2: Jobcenteret skal sikre at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Kommunale mål: Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager over 26 uger skal nedbringes med 10% i forhold til marts Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Kommunale mål: Alle unge i matchgrupperne 1-2 skal være selvforsørgende efter maksimalt 3 måneder. Antallet af unge under 30 år, der modtager kontanthjælp skal reduceres med 10% i forhold til Statslige mål: Antallet af unge forsikrede ledige nedbringes med 15%, således at der ved udgangen af 2009 er 9 personer i denne målgruppe. Administrationens anbefaling: Administrationen anbefaler, at målene i beskæftigelsesplan 2009 ikke justeres, da det er vigtigt fortsat at fastholde et højt ambitionsniveau. Samtidig vil en justering af tallene i beskæftigelsesplan 2009 kun give sig udslag i meget små udsving da målgruppen i Hørsholm er lille. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 17

18 Bilag - Beskæftigelsesplan oversigt over mål - Kontrakt-2009.pdf - Kontrakt justering af målene.pdf Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Det kommunale mål i Beskæftigelsesplanens mål 3 (unge ) ændres på baggrund af den aktuelle ledighedsstigning således, at den forventede stigning i forhold til 2008 søges holdt inden for en vækst på 20%. Det undersøges nærmere, om Konsulentfirmaet M-Ploy kan holde et oplæg for Beskæftigelses og erhvervsudvalget i maj / juni om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesmæssige udfordringer, til brug for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 18

19 Punkt: 23 Acadre sagsnr.: 09/5202 Journalnr.: P15 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2010 Resume Beskæftigelsesministeren mål for beskæftigelsesplan 2010 er blevet udmeldt. Forslag Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Beskæftigelsesministrerens mål for beskæftigelsesplan 2010 blevet udmeldt. For 2010 har beskæftigelsesministeren udmeldt de tre følgende mål: 1. "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt". 2. "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Administrationen udarbejder et forslag til beskæftigelsesplan 2010 som udvalget får forelagt på mødet d. 28. maj Bilag - Notat om beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 19

20 Punkt: 24 Acadre sagsnr.: 09/4302 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Behandling i Stresscentret Kalmia Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det politisk besluttet at bevilge kr. til behandling af stressramte hos Kalmia. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om budgetaftalens tekst rummer mulighed for, at administrationen indgår aftale med Kalmia og herudover at midlerne anvendes mere fleksibelt til individuelle behandlingstilbud til den enkelte borger. Sagsfremstilling I budgetaftalen for fremgår det at "der afsættes kr. årligt fra 2009 og frem til en samarbejdsaftale med Kalmia om stressbehandling for ca. 10 borgere". I budgetaftalens tekst nævnes Kalmia specifikt. Administrationen finder det imedlertidigt hensigtsmæssigt, hvis den i det videre forløb stilles mere frit med hensyn til anvendelse af budgettilførelsen. Formålet med dette vil være, at det herved bliver muligt at give den enkelte borger et mere fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb. Muligheden for at anvende andre aktører inden for stressbehandling vil medføre at tilbuddet om behandling til sygemeldte borgere bliver mere fleksibilt og individuelt end hvis bevillingen udelukkende er bundet op på samarbejde med Kalmia. Eksempelvis vil nogle borgere have brug for forskellige længerevarende forløb som Kalmia tilbyder. Andre borgere har imidlertid brug for mindre omfattende tilbud eksempelvis samtaler med en arbejdspsykolog. Derfor foreslår administrationen en mere fleksibel brug af de kr., så midlerne kan komme så mange borgere som muligt til gavn. Administrationen drøfter i øjeblikket hvorledes samarbejdet med Kalmia skal tilrettelægges, og planen er, at de første henvisninger af stresssygemeldte borgere sker inden for de næste få uger. Kalmia har i øvrigt oplyst, at den planlagte terapihave formentlig vil blive igangsat i løbet af det næste halve års tid. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 20

21 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Udvalget tilsluttede sig, at de afsatte midler kan anvendes fleksibelt ved siden af et primært samarbejde med Kalmia. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ønsker en evaluering af de igangsatte behandlingstilbud ultimo Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 21

22 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 70 Arbejdsmarked og job, økonomi- og målopfølgning, regnskab 15 Åben Åben 79 Erhverv og turisme, økonomi- og målopfølgning, regnskab Åben Bilag til regnskabspunkt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Åben Tabel til overførsler på Beskæftigelsesudvalgets område Åben Bilag til rammeaftale 2010 BEU.doc Åben Profil for Social og Arbejdmarkedsområdet Åben Profil for jobhuset og team Åben Udvikling i sygedagpenge for februar Åben Debatoplæg om sygefravær fra Beskæftigelsesregionen Åben Rettidighed i indsatsen for kontant- og startshjælpsmodtagere Åben Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Åben Beskæftigelsesplan oversigt over mål Åben Kontrakt-2009.pdf Åben Kontrakt justering af målene.pdf Åben Notat om beskæftigelsesministerens mål for Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske 23 Åben indsatsområder og mål for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 22

23 s møde Anne Ehrenreich (V) Formand Birger Bøgeblad (V) Næstformand Morten Slotved (C) Medlem Lars Høgh Hansen (T) Medlem Susanne Rohde (A) Medlem Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Side 23

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget

Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Beskæftigelse og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 20. december Torsdag 20.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Opgørelse over "Ny Chance for Alle" for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 20.06.2017 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Reform af forberedende tilbud

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere